Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed?"

Transkript

1 Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed? Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

2 Man træner ledere og medarbejdere i et mindset skabt l fælles profitskabelse! Et sådant mindset er udviklet af Copenhagen Profit School. Det hedder The Profit Chain profitkæden. The Profit Chain udpeger og systema serer de uundgåelige beslutninger der er kilderne l profit i enhver organisa on. Jo flere mennesker i en organisa on der mestrer The Profit Chain, jo større er mulighederne for at skabe profit sammen i et op meret samarbejde. The Profit Chain er beskrevet og dokumenteret i bogen In Search of PROFIT, som kan ses og købes på eller på Amazon: 2 Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

3 Træningskurset Rollen som profitskaber er den ul ma ve træning i fælles, prak sk profitskabelse baseret på The Profit Chain. Deltagernes udby e af Rollen som profitskaber : Organisa onen får op meret det profitskabende samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Organisa onen får mulighed for at spo e talentpoten alet for forretningsforståelse og profit skabelse. Den enkelte deltager udvikler sine personlige kompetencer l profitskabelse i en organisa on. Topledelse og ejere får et fælles mindset, der bygger på profitskabelse. Træningskurset Rollen som profitskaber kræver en investering af hver deltager på 24 mer. I løbet af de 24 mer (fordelt over 2 måneder og 4 dage) sidder alle deltagere med hånden på kogepladen og lærer i detaljer, hvordan de skal tænke, planlægge og agere for at skabe profit. Alle lærer konkret og prak sk hvilke beslutninger der systema sk skal overvejes og planlægges, for at skabe organisa onens profit og sikre dens fortsa e konkurrenceevne og eksistens. Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø / 3

4 Rollen som profitskaber bygger på denne vision: Globalt set vil stadig færre mennesker lønsomt kunne være beskæ iget alene med fysisk håndværkspræget arbejde. Avancerede maskiner som f.eks. robo er vil i stedet udføre en stadig større del af det fysiske arbejde. Derfor kan vores velstand kun udvikles via udvikling af vores evner l at skabe profit på produk on af de informa oner, den viden og de beslutninger der styrer investeringer og ledelse og dri af produk on i stadig mere automa serede virksomheder. Med andre ord, så vil kompetencerne l at iden ficere og skabe profitkæder i en global virtuel omverden, blive afgørende for både landes, organisa oners og individers frem dige frihed og velfærd. Denne udvikling vil ske i næsten alle lande, alle brancher og for alle typer af individer uanset deres forhistorie. Fremover vil al profitskabelse derfor skulle basere sig på udny else af kompetencer der kan op mere profitskabelsen i en digitaliseret forretningsverden, hvor data og algoritmer og beslutninger er kilderne l succes. Hvis du er enig i denne vision, så må du nødvendigvis også spørge dig selv: Hvor kan jeg (og min organisa on) hur gst muligt, billigst muligt og mest effek vt lære hvordan man bevidst og systema sk skaber profit i frem dens digitaliserede virksomheder? For jo senere du og dine kolleger får det lært, jo mere sikkert er det, at du er blevet overhalet af konkurrenter, udkonkurreret og måske e erladt uden muligheder og frihed l selv at kunne påvirke din frem d. Overvej derfor nu: Hvor langt rækker jeres ambi oner om at skabe profit? Få dem afprøvet på Rollen som profitskaber på Copenhagen Profit School. 4 Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

5 Rollen som profitskaber Træningskurset er lre elagt og baseret på beslutningerne i The Profit Chain og træner deltagerne ved hjælp af konkrete, prak ske, og målre ede cases fra virkeligheden. Kurset gennemføres i et samarbejde med undervisere der har mere end 25 års erfaring som rådgivere om profitskabelse i nogle af landets største virksomheder. Copenhagen Profit School forventer at deltagerne har ambi oner om at: udbygge deres eksisterende uddannelse med profitskabende kompetencer omsæ e deres teore ske viden l profitskabende ledelsesværktøjer op mere udby et af Business Transforma on, Business Intelligence, Big Data, Change Management, Lean etc. være klar l enhver d at kunne diskutere finansiering, effek vitet, lønsomhed og profitskabelse op mere deres evne l at argumentere, overbevise og engagere andre mennesker omkring profitskabelse være eller blive en leder der kan tage ansvar for at skabe profit og konkurrenceevne få ldelt flere selvstændige ledelsesopgaver blive medlemmer af direk onen ville kunne ltrække investorer l projekter der kan skabe sorte tal på bundlinjen Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø / 5

6 Rollen som profitskaber E er 24 mer i chefstolen med fokus på profitskabelse, vil du have det fulde overblik over organisa onens profitskabende beslutninger, forklaret og visualiseret med The Profit Chain. Du har here er grundforudsætningerne for at kunne udvikle dig l en profitskabende medspiller i næsten enhver type organisa on. Du vil på træningskurset Rollen som profitskaber lære: hvilke beslutninger der kan skabe profit i en organisa on at skabe bæredyg ge argumenter for investering i profitskabende beslutninger hvordan man skaber en organisa on, der skaber profit hvor i organisa onen beslutninger kan skabe profit hvornår de forskellige beslutninger skal tages i forhold l hinanden for at maksimere organisa onens evne l profitskabelse hvilke informa oner der skal l for at træffe profitskabende beslutninger hvordan organisa onen kan udvikle mennesker, der kan udforme og træffe profitskabende beslutninger hvem der med fordel bør træffe hvilke typer af profitskabende beslutninger hvordan kendte og ukendte risici skal håndteres i den profitskabende organisa on hvordan virksomheden gøres klar l salg 6 Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

7 Rollen som profitskaber Copenhagen Profit School kan lbyde skræddersyede træningskurser i fælles profitskabelse i netop jeres branche og jeres virksomhed. I alle virksomheder er det en vedvarende udfordring at få flest mulige l at snakke samme sprog om profitskabelse. Når man gør det, er koordinering af indsatsen meget, meget nemmere. Træningskurserne udformes så mennesker på forskellige niveauer og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, kan deltage på samme kursus og lære i fællesskab og snakke sammen om profitskabelse bage er. Lige pludselig er ledelsesopgaven meget nemmere, for alle forstår udfordringerne og hvad det vil sige at være profitskaber med hånden på kogepladen. Copenhagen Profit School skræddersyede træningskurser l netop jeres udfordringer, jeres branche og jeres virksomhed. Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø / 7

8 Self Driven Learning Self Driven Learning SDL er navnet på Copenhagen Profit School s helt specielle læreproces og årsagen l, at vi kan lære mennesker rig g meget om, hvordan de på kun 24 mer kan lære at skabe profit. SDL er baseret på Finn Gillings undervisning af flere tusinde studerende over 20 år som ekstern lektor på CBS. Her fik han systema seret og udtrykt essensen af hvad profitskabelse er, og hvordan man gør, på en så intui v og nemt fa elig måde, så næsten alle uanset baggrund og erfaring, kan lære det både nemt og hur gt. Den erfaring som Self Driven Learning bygger på er de e: Hvis man systema serer det, der skal læres om profitskabelse, så det baserer sig på den studerendes hid dige erfaringer, sunde fornu og logik, og sam dig præsenterer det på en overskuelig måde som et systema sk landkort over profitskabelse, ja så igangsæ er man som lærer en læreproces, der bliver selvmo verende og selvforstærkende. Meget hur gt begynder den studerende at skabe selvlæring med både dybde og refleksion. Det er denne læreproces og de mange konkrete erfaringer med den, som Copenhagen Profit School nu kan drage ny e af og give videre l andre studerende. Vi kickstarter ganske enkelt læreprocessen så profitskabelse blive Self Driven. 8 Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

9 Vi byder velkommen l Copenhagen Profit School Du kan møde os på Vi har mere end 25 års erfaring som rådgivere hos nogle af landets største virksomheder om profitskabelse. Vi har også mere end 20 års erfaring fra undervisning i profitskabelse på højere læreanstalter. Vi har nu samlet al vores viden i et undervisningsforløb, der kun tager 24 mer af din d, fordelt på 2 lørdage og 2 a ener over 2 måneder. Forløbet baserer sig på vores grundbog, In Search of PROFIT på 80 koncentrerede sider. Vi garanterer nu, at du e er at være blevet sat ind i The Profit Chain får kvalifika oner l profitskabelse på et højt ledelsesniveau, som det tager de offentlige læreranstalter flere år at give dig, hvis de overhovedet lykkes med det. Vi lbyder dig ikke en tel, men l gengæld de essen elle kvalifika oner du skal have for at kunne skabe profit fremover og klare dig succesfuldt i praksis og med din karriere. Uanset hvad, så garanterer vi, at hvis du ikke er lfreds med udby et af din investering, så får du pengene lbage. Du vil e er gennemførelse af kurset Rollen som profitskaber modtage et diplom, med en kort beskrivelse af kurset og undervisernes underskri er. Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø / 9

10 Referencer Jørn Johansen, interna onal editor of the ISO Guideline for Process Improvement: The Profit Chain er den første beslutningsproces jeg har mødt, som konsistent og systema sk beskriver de nødvendige beslutninger bag skabelsen af profit i en virksomhed eller organisa on, baseret på analy ske og strukturerede beslutningsprocesser. Jeg vil kalde det for videnbaseret beslutningstagning ved brug af profi ens logik." Mød os på: Iben Frithiof Kristoffersen, Adm. Direktør, StorkKlinik: The Profit Chain var beslutningssystemet i min tidligere virksomhed Frithiof A/S, som jeg solgte i Det gav mig og ledelsen det ultimative overblik med sammenhænge og prioriteringer af beslutninger for at optimere profitten. Den strukturerede proces der indeholdt alle væsentlige profitskabende beslutninger, var afgørende for dokumentation af virksomhedens indtjening og salgspris!" Chris an Carlsen, cand.merc., Director Procurement & Co Founder, SourceByNet Pte. Ltd., Singapore: "I en verden hvor der ikke er nogen mangel på kommercielle buzz words, eller tomme populærbegreber, er det befriende at opleve hvordan CPS bringer forretning lbage i forretningen og fokuserer på det det drejer sig om, nemlig at tjene penge på erhvervsdri. The Profit Chain giver dyb struktureret indsigt og fundamental forståelse for profitskabelse i virksomheder. Modellen samler begreber og ord i en unik, sammenhængende referenceramme for alle virksomhedens profitskabende beslutninger og giver dermed ledelsen et helt enestående stærkt værktøj for koordineret og målre et adfærd. Alle med interesse for ledelse og profitabilitet, eller blot med interesse i egen karriere, bør læse denne banebrydende og vig ge bog meget grundigt." Denmark s largest Science Park Få flere informa oner om Copenhagen Profit School, vores kursusdatoer m.m. på: Kontakt os på: eller ring direkte l Finn Gilling på /15 v 1 10 Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

11

12 Finn Gilling is founder and President of CPS Copenhagen Profit School and CEO at Gilling/The Human Decision. He holds a cand. merc. from the Copenhagen Business School and was an associate professor there for more than 20 years. Finn Gilling has been personally involved in hundreds of consultant projects, and thousands of teaching lessons involving thousands of people. In 2014 he published In Search of Profit, the ul mate instruc on manual to profit crea on, based on many years of teaching and consul ng in Scandinavian corpora ons. It combines the prac cal issues and restric ons of real life with theore cal conceptualiza ons. Finn Gilling pioneered the use of BIG DATA in geographical modeling in the early 90s, working among others for McDonald s to establish McDonald s in Denmark using BIG DATA and GIS methods for loca on simula ons. He has worked for more than 20 years for Norwegian state owned energy giant Statoil in establishing gas sta on networks in Denmark, Poland and Sweden. He has also provided strategic analysis and BIG DATA modeling to Swedish Mobile giant Telia for the design and establishment of mobile networks in Denmark. He has recently developed the analy cs, data and so ware suite MasterPlan, now used by several major Scandinavian retail groups for op mizing investment in shop loca on, assortment planning and media selec on. MasterPlan aggregates data for integrated planning and decision making in The Profit Chain. Finn Gilling can be contacted at: Tel.: Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø /

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Frem dens kræ sygepleje kort men godt

Frem dens kræ sygepleje kort men godt Den måge ser længst som yver højest Jonathan Livingstone Havmåge Frem dens kræ sygepleje kort men godt Et udviklings- og praksisforskningsprojekt Kræ afdelingen, Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Pia

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tag ansvar for kunden

Tag ansvar for kunden Boganmeldelse Tomas Lykke Nielsen: Tag ansvar for kunden - og invester i din bundlinje! Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK- 2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Selling Program PSP When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Acuity World får dine sælgeres personlige kompetencer på plads

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere