FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING Formål med statsstøtte til forskning og udvikling og innovation Statsstøttepolitik i forhold til F&U&I Afvejningstesten og anvendelsen på støtte til forskning og udvikling og innovation Handlingsplan på statsstøtteområdet mindre og bedre målrettet statsstøtte, afvejningstest i støttevurderingen Målet af fælles interesse, som rammebestemmelserne er rettet mod Egnet instrument Støttens tilskyndelsesvirkning og nødvendighed Støttens proportionalitet Støttens negative virkninger for F&U&I bør begrænses, så den samlede afvejning er positiv Iværksættelse af afvejningstesten: retlige formodninger og behovet for mere specifik vurdering Begrundelse for specifikke foranstaltninger, der er omfattet af disse rammebestemmelser ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Rammebestemmelsernes anvendelsesområde Definitioner STATSSTØTTE I HENHOLD TIL EF-TRAKTATENS ARTIKEL 87, STK Forskningsinstitutioner og innovationsformidlere som modtagere af statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk Offentlig finansiering af ikke-økonomiske aktiviteter Offentlig finansiering af økonomiske aktiviteter Indirekte statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, til virksomheder gennem offentligt finansierede forskningsinstitutioner Forskning udført for virksomheder (kontraktforskning eller forskningstjenester) Samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner

2 C 323/2 DA Den Europæiske Unions Tidende STØTTENS FORENELIGHED MED FÆLLESMARKEDET I HENHOLD TIL EF-TRAKTATENS ARTIKEL 87, STK. 3, LITRA B) STØTTENS FORENELIGHED MED FÆLLESMARKEDET I HENHOLD TIL EF-TRAKTATENS ARTIKEL 87, STK. 3, LITRA C) Støtte til F&U-projekter Forskningskategorier Basisstøtteintensiteter Forhøjelser Støtteberettigede omkostninger Tilbagebetalingspligtigt forskud Skattemæssige foranstaltninger Matching-klausul Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser Støtte til SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder Støtte til unge innovative virksomheder Støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser Støtte til innovationsrådgivning og til innovationssupportydelser Støtte til lån af højt kvalificeret personale Støtte til innovationsklynger STØTTENS TILSKYNDELSESVIRKNING OG NØDVENDIGHED EN DETALJERET VURDERING AF STØTTENS FORENELIGHED Foranstaltninger, der er genstand for en detaljeret vurdering Metode for den detaljerede vurdering: F&U&I-kriterier for økonomisk vurdering af visse individuelle sager Støttens positive virkninger Markedssvigt Egnet instrument Støttens tilskyndelsesvirkning og nødvendighed Støttens proportionalitet Analyse af fordrejningen af konkurrence- og samhandelsvilkårene Fordrejning af den dynamiske tilskyndelse Styrkelse af markedsstilling Fastholdelse af ineffektive markedsstrukturer Afvejning og beslutning Side

3 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/3 Side 8. KUMULERING SÆRLIGE REGLER FOR LANDBRUG OG FISKERI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Rapportering og overvågning Årlige rapporter Adgang til ordningernes fulde ordlyd Faktablade Egnede foranstaltninger Ikrafttræden, gyldighed og revision

4 C 323/4 DA Den Europæiske Unions Tidende INDLEDNING 1.1. Formål med statsstøtte til forskning og udvikling og innovation Fremme af forskning og udvikling og innovation (i det følgende benævnt F&U&I) er en vigtig målsætning af fælles interesse. Det bestemmes i EF-traktatens artikel 163, at»fællesskabet har som mål at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag for Fællesskabets industri og at fremme udviklingen af dens internationale konkurrenceevne samt at fremme alle de forskningsaktioner, der skønnes nødvendige «. Det er i EF-traktatens artikel fastsat, hvilke aktioner der skal udføres i denne forbindelse, hvilket omfang det flerårige rammeprogram skal have, og hvordan det skal iværksættes. På mødet i Barcelona i marts 2002 vedtog Det Europæiske Råd et klart mål for den fremtidige udvikling i udgifterne til forskning. Man blev enige om, at de samlede udgifter til forskning og udvikling (i det følgende benævnt F&U) og innovation burde forøges i Fællesskabet, så de i 2010 nærmer sig 3 % af bruttonationalproduktet. Rådet gjorde det endvidere klart, at to tredjedele af denne nye investering skulle komme fra den private sektor. For at nå målet bør investeringen i forskning stige gennemsnitligt 8 % om året, fordelt mellem 6 % årligt for de offentlige investeringer ( 1 ) og 9 % for private investeringer ( 2 ). Målsætningen er at forbedre den økonomiske effektivitet ( 3 ) gennem statsstøtte og derved bidrage til bæredygtig vækst og beskæftigelse. Statsstøtte til F&U&I er derfor forenelig med fællesmarkedet, hvis støtten kan forventes at skabe mere F&U&I, og hvis konkurrencefordrejningen ikke anses for at stride mod den fælles interesse, som Kommissionen, for så vidt angår disse rammebestemmelser, ligestiller med økonomisk effektivitet. Formålet med rammebestemmelserne er at sikre denne målsætning og navnlig at gøre det lettere for medlemsstaterne at målrette støtten mod de relevante markedssvigt ( 4 ). EF-traktatens artikel 87, stk. 1, fastlægger et principielt forbud mod statsstøtte. I visse tilfælde kan statsstøtte dog være forenelig med fællesmarkedet i medfør af artikel 87, stk. 2 og 3. Støtte til F&U&I vil først og fremmest kunne begrundes i medfør af artikel 87, stk. 3, litra b) og c). I nærværende rammebestemmelser opstiller Kommissionen de regler, den anvender i sin vurdering af anmeldt støtte, og udøver derved sine skønsbeføjelser samtidig med, at retssikkerheden og gennemsigtigheden i forbindelse med Kommissionens beslutningstagning forøges. ( 1 ) Det skal erindres, at kun en del af de offentlige udgifter til F&U kan udgøres af statsstøtte. ( 2 ) Jf.»Investering i forskning: en handlingsplan for Europa«, meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM (2003) 226 endelig, s. 7. ( 3 ) Inden for økonomi er»effektivitet«(eller»økonomisk effektivitet«) et udtryk for, hvorvidt den samlede velfærd kan optimeres på et bestemt marked eller i økonomien som helhed. Yderligere F&U&I øger den økonomiske effektivitet ved at flytte markedsefterspørgslen over på nye eller bedre produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, hvilket svarer til et fald i den kvalitetsjusterede pris på disse varer. ( 4 ) Der er tale om»markedssvigt«, hvis markedet uden indgreb udefra ikke giver et økonomisk effektivt resultat. Under disse omstændigheder er det med statens indgriben, bl.a. i form af statsstøtte, muligt at forbedre markedsudbyttet for så vidt angår priser, produktion og udnyttelse af ressourcer Statsstøttepolitik i forhold til F&U&I I forbindelse med Lissabon-strategien betragtes F&U&I-indsatsen ikke som værende optimal for økonomien i Fællesskabet i den forstand, at en øget F&U&I-indsats ville kunne føre til større vækst i Fællesskabet. Efter Kommissionens opfattelse er det nødvendigt at modernisere og forbedre de eksisterende regler for statsstøtte til F&U for at kunne tage denne udfordring op. For det første vil Kommissionen med disse rammebestemmelser udvide de eksisterende muligheder for at yde støtte til F&U til også at omfatte nye aktiviteter, der fremmer innovation. Innovation er knyttet til en proces, som forbinder viden og teknologi med udnyttelsen af de muligheder, der findes på markedet for at udvikle nye eller bedre produkter, tjenesteydelser og produktionsmetoder i forhold til, hvad der allerede udbydes på fællesmarkedet, og indebærer en vis risiko. Med henblik på statsstøttereglerne er det imidlertid Kommissionens opfattelse, at statsstøtte til innovation bør godkendes, ikke på grundlag af en abstrakt definition af innovation, men kun såfremt støtten vedrører præcise aktiviteter, der tydeligt korrigerer de markedssvigt, som hæmmer innovation, og for hvilke fordelene ved statsstøtte efter al sandsynlighed vil opveje eventuelle skadevirkninger for konkurrencen og samhandelen. For det andet tilstræber Kommissionen at fremme en bedre forvaltning af statsstøtte til F&U&I. Den agter at udvide anvendelsesområdet for den gruppefritagelse for F&U, der for øjeblikket er begrænset til små og mellemstore virksomheder (i det følgende benævnt SMV) ( 5 ). En kommende generel gruppefritagelsesforordning vil omfatte de mindre problematiske støtteforanstaltninger inden for F&U&I. Nærværende rammebestemmelser finder fortsat anvendelse på alle foranstaltninger, der anmeldes til Kommissionen, uanset om foranstaltningen er omfattet af gruppefritagelsesforordningen, om der efter gruppefritagelsesforordningen er anmeldelsespligt for individuel støtte, eller om medlemsstaten bestemmer sig for at anmelde en foranstaltning, der i princippet kunne være omfattet af gruppefritagelsesforordningen. Ligeledes finder rammebestemmelserne fortsat anvendelse på vurderingen af al uanmeldt støtte. For at gøre Kommissionens undersøgelser mere målrettede indeholder nærværende rammebestemmelser for det tredje ikke blot regler for visse støtteforanstaltningers forenelighed med fællesmarkedet (jf. kapitel 5 nedenfor) i forbindelse med vurderingen af foranstaltninger, der falder inden for rammebestemmelsernes anvendelsesområde, men også som følge af den øgede risiko for, at visse støtteforanstaltninger kan fordreje konkurrencen og handelen yderligere elementer vedrørende analysen af støttens tilskyndelsesvirkning og nødvendighed (jf. kapitel 6 nedenfor) samt endnu en metode, som anvendes i tilfælde af en detaljeret vurdering (jf. kapitel 7 nedenfor). ( 5 ) Handlingsplan på statsstøtteområdet Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplan for KOM(2005) 107 endelig SEK(2005) 795, vedtaget den

5 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/5 Kommissionen understreger i denne sammenhæng, at konkurrencedygtige markeder i princippet uden indgreb udefra bør kunne føre til det mest effektive resultat i form af F&U&I. Det er imidlertid ikke altid nødvendigvis tilfældet inden for F&U&I, og statens indgriben kan så muligvis forbedre resultatet. Virksomheder investerer kun mere i forskning, hvis de kan drage konkrete kommercielle fordele af resultaterne og er bevidste om mulighederne herfor. Der er mange grunde til, at F&U&I ligger på et lavt niveau, dels strukturelle hindringer, dels forekomsten af markedssvigt. De strukturelle hindringer bør bekæmpes ved hjælp af strukturforanstaltninger ( 6 ), hvorimod statsstøtte kan spille en rolle som modvægt til ineffektivitet som følge af markedssvigt. Endvidere viser empiriske undersøgelser, at statsstøtte for at være effektiv skal ledsages af gunstige erhvervsvilkår, f.eks. en hensigtsmæssig ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder, et konkurrencepræget miljø med forsknings- og innovationsvenlige ordninger og positivt indstillede finansmarkeder. Statsstøtte fordrejer imidlertid også konkurrencen, og en stærk konkurrence er samtidig en afgørende faktor for markedsdrevet stimulering af investeringer i F&U&I. Derfor bør statsstøtteforanstaltninger udformes omhyggeligt for at begrænse fordrejningerne. Ellers kan statsstøtte virke mod hensigten og nedbringe det samlede omfang af F&U&I og bremse den økonomiske vækst. Den største betænkelighed ved tildeling af F&U&I-støtte til virksomhederne er, at konkurrerende virksomheders dynamiske tilskyndelse til at investere fordrejes og muligvis reduceres. Når en virksomhed modtager støtte, styrkes dens stilling på markedet i almindelighed, og andre virksomheders investeringsafkast reduceres. Hvis afkastet reduceres i en vis størrelsesorden, er det muligt, at konkurrenterne skærer ned på deres F&U&Iaktiviteter. Hvis støtten ydermere fører til lempelige budgetstramninger for modtageren, kan det også mindske dennes incitament til nyskabelse. Endvidere kan støtten understøtte ineffektive virksomheder eller sætte modtageren i stand til at øge sin ekskluderende adfærd eller markedsstyrke. Ved vurderingen af, om en støtteforanstaltning kan erklæres forenelig med fællesmarkedet, foretager Kommissionen en afvejning af støtteforanstaltningens positive virkninger med hensyn til virkeliggørelsen af mål af fælles interesse og dennes potentielt negative bivirkninger i form af fordrejning af samhandels- og konkurrencevilkårene. Med handlingsplanen på statsstøtteområdet, der bygger på eksisterende praksis, er denne afvejning blevet formaliseret til det, der betegnes som en»afvejningstest«( 8 ). Testen omfatter tre trin med henblik på at træffe afgørelse om godkendelse af en statsstøtteforanstaltning. I de to første trin vurderes de positive virkninger af statsstøtten, og i tredje trin vurderes de negative virkninger med efterfølgende afvejning af de positive og negative virkninger: 1) Har støtteforanstaltningen et veldefineret mål af fælles interesse (f.eks. vækst, beskæftigelse, samhørighed, miljø)? 2) Er støtten velegnet til at virkeliggøre målet af fælles interesse, dvs. korrigerer den påtænkte støtte markedssvigtet eller opfylder et andet mål? i) Er statsstøtte et velegnet politisk instrument? ii) iii) Har den en tilskyndelsesvirkning, dvs. ændrer støtten virksomhedernes adfærd? Står støtteforanstaltningen i forhold til målet, dvs. kunne man opnå samme adfærdsændring med mindre støtte? 3) Er konkurrencefordrejningerne og påvirkningen af samhandelen så begrænset, at den overordnede afvejning er positiv? Afvejningstesten anvendes ved såvel udformning af regler som vurdering af sager Afvejningstesten og anvendelsen på støtte til forskning og udvikling og innovation Handlingsplan på statsstøtteområdet mindre og bedre målrettet statsstøtte, afvejningstest i støttevurderingen I handlingsplanen på statsstøtteområdet ( 7 ) bekendtgjorde Kommissionen, at»for at bidrage bedst muligt til den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse vil Kommissionen, hvor det er relevant, styrke sin økonomiske indfaldsvinkel til statsstøtteanalysen. En økonomisk indfaldsvinkel vil i højere grad bidrage til at dirigere bestemte former for statsstøtte hen imod den fornyede Lissabon-strategis mål.«( 6 ) Herunder universitetsuddannelser, forskningsprogrammer og offentlige forskningsfaciliteter, innovationsfremmende regler for intellektuelle ejendomsrettigheder og grundlæggende gunstige erhvervsvilkår, der tilskynder virksomhederne til at yde en F&U&Iindsats. ( 7 ) Handlingsplan på statsstøtteområdet (fodnote 5), afsnit 21. Under en gruppefritagelsesforordning er statsstøtte forenelig med fællesmarkedet, hvis de fastlagte kriterier er opfyldt. Det samme gælder generelt i de fleste sager, der behandles efter disse rammebestemmelser. For individuelle støtteforanstaltninger, der potentielt kan virke yderst fordrejende, fordi der er tale om høje støttebeløb, vil Kommissionen dog ud fra proportionalitetsprincippet foretage en samlet vurdering af støttens positive og negative virkninger Målet af fælles interesse, som rammebestemmelserne er rettet mod Fremme af forskning og udvikling og innovation er det mål af fælles interesse, som disse rammebestemmelser er rettet mod. Sigtet er at forbedre den økonomiske effektivitet ved at imødegå velafgrænsede markedssvigt, som er til hinder for, at økonomien i Fællesskabet når et optimalt niveau for F&U&I. ( 8 ) Jf. handlingsplanen på statsstøtteområdet (fodnote 5), afsnit 11 og 20, som allerede er nærmere forklaret i meddelelsen om innovation, KOM(2005) 436 endelig af

6 C 323/6 DA Den Europæiske Unions Tidende For at kunne fastsætte regler, der sikrer, at støtteforanstaltningerne opfylder denne målsætning, er det først og fremmest nødvendigt at identificere de markedssvigt, der hæmmer F&U&I. F&U&I finder sted gennem en række aktiviteter i flere forudgående led af produktmarkeder, og der benyttes eksisterende F&U&I-kapacitet til at udvikle nye eller bedre produkter ( 9 ) og produktionsmetoder på disse produktmarkeder, hvorved der skabes økonomisk vækst. I forhold til den tilgængelige F&U&Ikapacitet kan et markedssvigt dog hindre markedet i at nå et optimalt resultat og føre til et ineffektivt udbytte af følgende årsager: Positive eksterne virkninger/videnoverførsel: F&U&I giver ofte fordele for samfundet i form af videnoverførsel. En række projekter ville dog, hvis de blev overladt til markedskræfterne, ikke nødvendigvis give et attraktivt udbytte set fra den private sektors synsvinkel, også selv om projekterne ville gavne samfundet, og det skyldes, at overskudssøgende virksomheder negligerer de eksterne virkninger af deres handlinger, når de skal bestemme sig for, hvor meget F&U&I de vil udføre. Derfor gennemføres projekter af fælles interesse ikke altid, medmindre staten griber ind. Offentlige goder/videnoverførsel: Når der tilvejebringes almindelig viden, såsom grundforskning, er det umuligt at forhindre andre i at udnytte denne viden (et offentligt gode), hvorimod mere specifik viden i tilknytning til produktion kan beskyttes, f.eks. gennem patenter, der giver opfinderen et større udbytte af opfindelsen. For at finde den rette politik til støtte for F&U&I er det vigtigt at sondre mellem tilvejebringelse af almindelig viden og viden, der kan beskyttes. Virksomheder er tilbøjelige til at snylte på almindelig viden, der er tilvejebragt af andre, hvilket gør, at de ikke er villige til selv at tilvejebringe viden. Markedet kan faktisk ikke blot være ineffektivt, men også fuldstændigt ikke-eksisterende. Hvis der i højere grad blev tilvejebragt almindelig viden, ville videnoverførsel overalt i økonomien kunne gavne hele samfundet. Med dette for øje vil staterne muligvis skulle understøtte virksomhedernes videnskabelse. For så vidt angår grundforskning, vil staterne muligvis skulle betale fuld pris for virksomhedernes grundforskningsindsats. Mangelfuld og asymmetrisk information: F&U&I er kendetegnet ved en høj grad af risiko og usikkerhed. På grund af mangelfuld og/eller asymmetrisk information kan private investorer tøve med at finansiere værdifulde projekter, og højt kvalificeret personale kan være uvidende om ansættelsesmuligheder i innovative virksomheder. Som følge heraf vil de menneskelige ressourcer og de finansielle ressourcer ikke altid være tilstrækkelige på disse markeder, og projekter, der er værdifulde for økonomien, vil ikke altid blive udført. Mangelfuld koordinering og netværkssvigt: Det kan ske, at virksomhederne bliver ude af stand til at koordinere eller blot indgå i et samspil og dermed udføre F&U&I. Problemerne opstår af forskellige årsager, bl.a. vanskeligheder med at koordinere F&U og finde passende partnere. ( 9 ) Dette omfatter tjenester Egnet instrument Det er vigtigt at holde sig for øje, at der eventuelt kan være andre og bedre egnede instrumenter til at øge omfanget af F&U&I i økonomien, f.eks. regulering, øget finansiering til universiteter eller almindelige skatteforanstaltninger til fordel for F&U&I ( 10 ). Hovedårsagerne til et bestemt problem vil normalt være udgangspunkt for, hvilket politikinstrument der vælges i en given situation. Det kan være mere hensigtsmæssigt at reducere markedshindringerne end at yde statsstøtte for at løse de vanskeligheder, som nye markedsdeltagere støder på, når de ønsker at få adgang til relevante F&U&I-resultater. Øgede investeringer til universiteter kan være mere hensigtsmæssige for at afhjælpe manglen på kvalificeret F&U&I-personale end at yde statsstøtte til F&U&I-projekter. Medlemsstaterne bør derfor vælge statsstøtte, når det er et egnet instrument set i lyset af det problem, de prøver at løse. Det betyder, at det er nødvendigt, at de nøje beskriver det markedssvigt, som de agter at rette støtteforanstaltningen mod Støttens tilskyndelsesvirkning og nødvendighed Statsstøtte til F&U&I skal føre til, at støttemodtageren ændrer sin adfærd, således at vedkommende øger omfanget af F&U&Iaktiviteter, og at der iværksættes F&U&I-projekter og -aktiviteter, som ellers ikke ville være blevet gennemført eller som ville være blevet gennemført i mere begrænset omfang. Kommissionen er af den opfattelse, at støtte bør medføre, at F&U&I-aktiviteterne øges i omfang, udstrækning, afholdte udgifter og tempo. Tilskyndelsesvirkningen kan påvises ved en kontrafaktisk analyse, hvor der foretages en sammenligning af den tilsigtede aktivitet med støtte og uden støtte. Medlemsstaterne skal tydeligt påvise, hvordan de agter at sikre, at der faktisk foreligger en tilskyndelsesvirkning Støttens proportionalitet Støtten kan kun betragtes som proportional, hvis samme resultat ikke ville kunne opnås med en mindre fordrejende støtteforanstaltning. Navnlig bør støttebeløb og intensitet begrænses til det strengt nødvendige for udførelsen af F&U&I-aktiviteten Støttens negative virkninger for F&U&I bør begrænses, så den samlede afvejning er positiv Mulige konkurrencefordrejninger som følge af statsstøtte til F&U&I kan kategoriseres på følgende måde: forstyrrelse af virksomhedernes dynamiske tilskyndelse samt fortrængning støtte til ineffektiv produktion ( 10 ) Jf. meddelelsen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (EFT C 384 af , s. 3).

7 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/7 ekskluderende adfærd og øget markedsstyrke virkninger for lokaliseringen af økonomiske aktiviteter i medlemsstaterne virkninger for samhandelsstrømme inden for det indre marked. De negative virkninger er almindeligvis større ved høje støttebeløb og ved støtte, der ydes til aktiviteter, der ligger tæt på det kommercielle udnyttelsesstadium for produktet eller tjenesteydelsen. Derfor bør støtteintensiteten generelt være lavere for aktiviteter, der er forbundet med udvikling og innovation, end for forskningsrelaterede aktiviteter. Når det skal fastsættes, hvilke omkostninger der er støtteberettigede, er det desuden vigtigt at sikre, at omkostninger, som anses for at dække virksomhedens rutinemæssige aktiviteter, ikke er berettiget til støtte. Endvidere vil visse forhold vedrørende modtageren og det pågældende marked have indflydelse på omfanget af fordrejning. Sådanne forhold tages nøjere i betragtning i de sager, der underkastes en detaljeret vurdering Iværksættelse af afvejningstesten: retlige formodninger og behovet for mere specifik vurdering Disse rammebestemmelser anvendes i vurderingen af støtte til forskning og udvikling og innovation, som anmeldes til Kommissionen. Kommissionens forenelighedsvurdering udføres på grundlag af den afvejningstest, der er beskrevet i kapitel 1. Det fremgår heraf, at en foranstaltning kun vil blive godkendt, hvis foranstaltningen under hensyntagen til samtlige elementer i afvejningstesten fører til en overordnet positiv evaluering. Kommissionens vurdering kan dog opnås efter forskellige evalueringsmetoder, ligesom de risici for fordrejning af konkurrencevilkårene og samhandelen, der er forbundet med forskellige former for foranstaltninger, kan være forskellige fra sag til sag. Uden at det berører artikel 4 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 ( 11 ), anvender Kommissionen forskellige retlige formodninger efter hvilken type statsstøtteforanstaltning, der anmeldes. I kapitel 7 beskriver Kommissionen nærmere, i hvilke tilfælde og hvordan den agter at udføre den detaljerede vurdering. Det kommer til udtryk i forskellige vurderingsniveauer, som beskrives nærmere nedenfor. På det første niveau mener Kommissionen, at det i princippet er tilstrækkeligt, at de pågældende foranstaltninger er i tråd med betingelserne i kapitel 5, såfremt de betingelser i kapitel 6, der formoder tilstedeværelse af tilskyndelsesvirkning, er opfyldt. For alle øvrige foranstaltninger mener Kommissionen, at en supplerende undersøgelse er nødvendig på grund af den højere risiko for konkurrencen og samhandelen, som følge af aktivitetens art, støttebeløbet eller modtagertypen. Den supplerende undersøgelse vil almindeligvis bestå i en mere tilbundsgående og detaljeret analyse af sagens faktuelle omstændigheder i tråd med bestemmelserne i kapitel 6 om støttens nødvendighed og tilskyndelsesvirkning eller i kapitel 7 om vurdering af støtte, som overskrider tærsklen i rammebestemmelsernes afsnit 7.1. Som følge af en sådan yderligere kontrol kan Kommissionen godkende støtten, erklære den uforenelig med fællesmarkedet eller erklære, at den er forenelig med fællesmarkedet. For det første er Kommissionen af den opfattelse, at det forhold, at visse støtteforanstaltninger opfylder kriterierne i kapitel 5 og 6, almindeligvis vil være tilstrækkeligt til at sikre støttens forenelighed med fællesmarkedet, da der er en formodning for, at afvejningstesten for en sådan foranstaltning vil falde positivt ud. Hvorvidt en foranstaltning falder under denne kategori, afhænger af modtagertypen, den støttede aktivitet og de bevilgede beløb. Kommissionen finder, at følgende foranstaltninger kan erklæres forenelige på grundlag af kapitel 5 og 6, hvis i) de opfylder samtlige betingelser og parametre opstillet i kapitel 5, og ii) støtten først tildeles efter indgivelsen af støtteansøgningen til de nationale myndigheder: projektstøtte og gennemførlighedsundersøgelser, hvor støttemodtageren er en SMV, og støttebeløbet er lavere end 7,5 mio. EUR pr. SMV for et projekt (projektstøtte plus støtte til gennemførlighedsundersøgelse) støtte til SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder Al anmeldt støtte vurderes først efter reglerne i kapitel 5. I det kapitel har Kommissionen opstillet en række foranstaltninger, for hvilke den umiddelbart finder, at statsstøtte rettet mod disse foranstaltninger, korrigerer et specifikt markedssvigt, som er til hinder for F&U&I. Kommissionen har endvidere uarbejdet en række betingelser og parametre med henblik på at sikre, at statsstøtte, der er rettet mod sådanne foranstaltninger, faktisk har en tilskyndelsesvirkning, er proportional og har en begrænset negativ virkning for konkurrencen og samhandelen. Dette kapitel indeholder således parametre i forhold til den støttede aktivitet, støtteintensiteter og betingelser i tilknytning til foreneligheden med fællesmarkedet. På grundlag af disse rammebestemmelser er det i princippet kun foranstaltninger, der opfylder de kriterier i kapitel 5, som kan være forenelige i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). I kapitel 6 beskriver Kommissionen nærmere, hvordan den agter at vurdere støttens nødvendighed og tilskyndelsesvirkning. ( 11 ) EFT L 83 af , s. 1. støtte til unge innovative virksomheder støtte til innovationsrådgivning, støtte til innovationssupportydelser støtte til lån af højt kvalificeret personale. For ovennævnte foranstaltninger præciseres det i kapitel 6, at tilskyndelsesvirkningen formodes at være til stede, hvis betingelsen under punkt ii) er opfyldt. For det andet består den supplerende undersøgelse, for anmeldt støtte under tærsklerne i afsnit 7.1 i disse rammebestemmelser, i at påvise støttens tilskyndelsesvirkning og nødvendighed som fastlagt i kapitel 6. Sådanne foranstaltninger kan derfor kun erklæres forenelige med fællesmarkedet på grundlag af kapitel 5 og kapitel 6, hvis de i) opfylder samtlige betingelser og parametre

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 27.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 198/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Rammebestemmelser

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere