Statusnotat for Ungeindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat for Ungeindsatsen"

Transkript

1 d. 29. september Helle Hardy-Hansen Statusnotat for Ungeindsatsen Det er nemt nok at sætte sig et mål, men nogle gange skal man have et spark i den rigtige retning! Baggrunden for Ungeindsatsen I løbet af 2009 oplevede Jobcenter Hvidovre en kraftig tilgang af unge kontanthjælpsmodtagere. Det var især unge der, i højkonjunkturen havde taget et ufaglært job i stedet for at starte på en ungdomsuddannelse, der strømmede ind af døren i takt med at deres job nu blev sparet væk. Så hvor jobcentrets indsats overfor de unge tidligere havde været at anvise et job var dette nu tæt på umuligt. Det var derfor et politisk ønske at den beskæftigelsesrettede indsats overfor unge blev intensiveret og at der blev udviklet metoder til at få de unge til at påbegynde og fastholde en uddannelse. Og i januar 2010 åbnede Ungeindsatsen dørene for de første unge, og her - et forløb, et uddannelsesoptag og næsten 240 unge senere, er det tid til at stoppe op og se tilbage på hvilke erfaringer vi har gjort os i tiden der er gået. Om dette notat Notatet indeholder to dele en kvantitativ del og en kvalitativ del. 1. del er baseret på jobcentrets statistiksystem, Essentia. Der er trukket data for alle unge i alderen år med et kontaktforløb i jobcentret. Unge som har haft et tilbud i Ungeindsatsen er blevet isoleret i det samlede materiale, hvorved der opstår to datagrupper: En for unge med tilbud i Ungeindsatsen og en for unge med tilbud i en af de øvrige afdelinger i jobcentret. Tallene er trukket for perioden 1. januar august del er baseret på telefoninterviews med syv unge. De unge er udvalgt i ft. et generelt kriterium som er, at de er i afslutningen af deres forløb, for således at sikre at de har erfaringer med et forløb at udtale sig på baggrund af. Og specifikke kriterier som er, at den samlede gruppe repræsenter unge der er kommet videre til uddannelse eller arbejde og unge der er blevet forlænget i Ungeindsatsen, for derved at sikre bredden i de erfaringer de unge gengiver. Jobkonsulenterne har hver især fundet nogle unge i deres sagsstammer, som derefter er blevet kontaktet. Der har i alt været taget kontakt til 14 unge. De unges erfaringer videregives i citatform. Derudover har jobkonsulenterne udpeget centrale aspekter af den håndholdte indsats. Jobkonsulenternes erfaringer videregives i form af tre cases afslutningsvist, som er udarbejdet på baggrund af samtaler med jobkonsulenterne og gennemgang af journaler. 1. del det der kan tælles på Rammer og normering Ungeindsatsen er et tilbud under LAB-lovens 32 og er defineret som et særligt tilrettelagt tilbud af 26 ugers varighed. Formålet med indsatsen er, at afklare unge til uddannelse - alternativt arbejde med et uddannelsessigte. Indsatsen er beskrevet og defineret som en håndholdt og individuel indsats og indholdet udgøres af en række interne og eksterne aktiviteter. Som udgangspunkt er de unge i aktivitet i mindst 25 1

2 timer om ugen. I den periode som notatet dækker, har Ungeindsatsen været normeret til 120 unge, svarende til 240 unge på årsbasis, varetaget af en leder og seks jobkonsulenter. Jobkonsulenterne har dermed 24 unge i deres respektive sagsstammer, hvilket svarer til et sted mellem % af sagsbehandlernes sagsstammer i det øvrige jobcenter. Normeringen er fastsat ud fra at de unge der visiteres til Ungeindsatsen har brug for en håndholdt indsats med tæt opfølgning fra jobkonsulenterne. Derudover afvikler jobkonsulenterne en række interne aktiviteter, forestår hele myndighedsopgaven samt opfølgning når de unge deltager i eksterne aktiviteter. Målgruppe Målgruppen i Ungeindsatsen er bredt defineret som unge i alderen år, uden ungdomsuddannelse, men med et uddannelsespotentiale. Det betyder at der både er unge i LAB lovens målgruppe 2.2 (ledighed som eneste problem, svarende til match 1) og i målgruppe 2.3 (problemer udover ledighed, svarende til match 2 og 3). Da ungeindsatsen blev beskrevet og besluttet var intentionen at skabe et tilbud til alle unge i den definerede målgruppe. På daværende tidspunkt var det samlede antal unge kontanthjælpsmodtagere, 228. Af denne gruppe blev ca. halvdelen vurderet til at have brug for en håndholdt indsats med fokus på uddannelse. Men den fortsatte stigning i ledigheden for gruppen ændrede betingelserne radikalt (jf. graf), og i juli måned 2010 var antallet af unge 370. Det betyder at volumen i Ungeindsatsen er ca. 33 % af den samlede gruppe. Tabel 1 viser hvor mange unge der har været indskrevet i Ungeindsatsen, hvordan de fordeler sig i ft. matchkategorier og den gennemsnitlige varighed af deres kontaktforløb. Tabel 1 Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Match Antal unge I procent Gns. varighed Antal unge I procent Gns. varighed , , , , , , , , Sum Der er som udgangspunkt, hverken unge som ikke behøver en ekstra indsats eller unge som er fritaget for aktivering, i Ungeindsatsen. Det betyder at de unge fra matchgruppe 1 der kan vendes i døren ikke visiteres til Ungeindsatsen og at der heller ikke visiteres unge i matchgruppe 3. De unge der figurerer som 2

3 matchkategori 3 er unge der er blevet ommatchet i forløbet, og hvor det er blevet vurderet meningsfuldt i ft. den unges fremtidige forløb at bevare kontakten til Ungeindsatsen. Visiteringen forklarer dermed forskellen i fordelingen af antallet af unge i de respektive matchkategorier. Der har løbende været en ligelig vægtning mellem unge i matchgruppe 1 og 2 i Ungeindsatsen. Når der kun har været halvt så mange unge i matchgruppe 2 i Ungeindsatsen afspejler det, at denne gruppe generelt har længere kontaktforløb. En stor del af de unge har aktive kontaktforløb i jobcentret forud for, at de visiteres til Ungeindsatsen, derfor er den gennemsnitlige varighed af kontaktforløb 233 dage. Der er 16 unge, svarende til ca. 7 %, der er blevet forlænget udover de 26 uger. De unge der er blevet forlænget i Ungeindsatsen, er forlænget på et såkaldt progressionskriterium. Dvs. at jobkonsulenten har vurderet, at der vil være risiko for at den unges progression sættes i bero ved tilbagevisitering til en anden afdeling. Den ovenfor skitserede forskel i visiteringen har derudover en betydning i ft. den gennemsnitlige varighed af kontaktforløb, da de korte forløb som hovedregel ikke er i Ungeindsatsen. Tabel 2 viser hvordan de unge fordeler sig på kriterierne køn, alder og herkomst. Tabel 2 Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal unge I procent Antal unge I procent Kvinde 91 39, ,29 Mand , ,71 Gns. Alder 20,7 20,7 Ikke dansk herkomst 71 30, ,57 Dansk herkomst , ,43 Andelen af mænd er ca. 8 % højere end i øvrige jobcenter. Det afspejler mænd er overrepræsenteret i ft. gruppen af unge uden ungdomsuddannelse. Gennemsnitsalderen er 20,7 år for både Ungeindsatsen og øvrige jobcenter og andelen af unge med anden etnisk baggrund er ca. 3 % lavere. Fordelingen i aldersgrupper og etnisk herkomst er dermed ligelig i Ungeindsatsen og øvrige jobcenter. Aktiviteter Indholdet i Ungeindsatsen udgøres af en række individuelt tilrettelagte aktiviteter der har til formål at afklare den unge eller opøve den unges kompetencer, faglig, socialt eller personligt. Der er tre niveauer af aktiviteter: Interne aktiviteter som afvikles af jobkonsulenterne, semiinterne aktiviteter som er aktiviteter der er forankret i Ungeindsatsen og som drives i et samarbejde mellem jobkonsulenter fra Ungeindsatsen og eksterne konsulenter, og eksterne aktiviteter. De interne aktiviteter er målrettet den generelle målgruppe: Enter: introduktionsforløb for alle unge der starter i Ungeindsatsen. Forløbet har opstart en gang om måneden og varer to uger med undervisning tre dage om ugen á tre timer pr. gang. On Track: vejledningsforløb for unge med uddannelsespålæg. Forløbet har opstart en gang om måneden og varer to uger med undervisning tre dage om ugen á tre timer pr. gang. Værksted: individuelt arbejde hvor de unge søger job og virksomhedspraktikker. Værkstedet afholdes løbende, to dage om ugen á tre timer pr. gang. Disse aktiviteter har karakter af kortere vejlednings- og afklaringsforløb. Disse aktiviteter er ikke oprettet 3

4 med tilbudspapirer og figurerer derfor ikke i Essentia, men af mødeprotokollen fremgår det, at der har været indskrevet i alt 95 unge. De semiinterne aktiviteter er målrettet unge med særlige problemstillinger: Unge med psykiske problemer, er et gruppe- og individuelt tilbud, hvor de unge får hjælp til at mestre psykiske og sociale problemer. Aktiviteten er normeret til 15 unge og der er afsat 10 timer ugentligt til aktiviteten, som varetages af ekstern psykoterapeut. Unge mødre, er et gruppetilbud, hvor de unge får inspiration til hvordan de kan integrere forældrerollen med at være i uddannelse. Aktiviteten er normeret til 15 unge og der er afsat 20 timer om ugen til aktiviteten, som varetages af en sundhedsplejerske og en jobkonsulent fra Ungeindsatsen. Social mentor, er et individuelt tilbud for de unge som har brug for ekstra støtte for at deltage i de planlagte aktiviteter. Aktiviteten er normeret til 10 unge og der er afsat 10 timer om ugen til aktiviteten, som varetages af ekstern kontaktperson,. Aktiviteterne har karakter af særligt tilrettelagt projekt og figurerer i Essentia som sådanne. Der har i alt været indskrevet 64 unge i disse aktiviteter. Ungeindsatsen har desuden indgået et formaliseret samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som en gang om ugen er i Ungeindsatsen og vejleder unge i ft. uddannelsesmuligheder. Ungeindsatsen gør dertil brug af diverse eksterne aktiviteter som fx kommunens øvrige aktiveringstilbud, motionstilbud og virksomhedsnære tilbud. Tabel 3 viser hvordan tilbudsviften anvendes i Ungeindsatsen. Tabellen fremstilles i to versioner. Tabel 3a rummer kun de data der fremgår af Essentia. Tabel 3b rummer også de 95 aktiviteter der har været i og med Ungeindsatsens interne aktiviteter og som figurerer som Korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tabel 3a Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal aktiviteter I procent Antal aktiviteter I procent Virksomhedsnære redskaber 84 23, ,32 Uddannelse i alt 19 5, ,80 Korte vejlednings og , ,06 afklaringsforløb Mentor ,16 Særlig tilrettelagt projekt , ,83 Aktiviteter i alt Tabel 3b Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal aktiviteter I procent Antal aktiviteter I procent Virksomhedsnære redskaber 84 18, ,32 Uddannelse i alt 19 4, ,80 Korte vejlednings og , ,06 afklaringsforløb Mentor ,16 Særlig tilrettelagt projekt , ,83 Aktiviteter i alt Tabel 3 har antal aktiviteter som nævner, men hvis antallet af aktiviteter forholdes til antallet af unge fremgår det, at der i gennemsnit er iværksat 1,99 aktivitet pr. ung i Ungeindsatsen og 1,01 aktivitet pr. ung 4

5 i øvrige jobcenter. Derudover viser tabellerne forskydningen i den procentvise fordeling af redskaberne alt efter om Ungeindsatsens egne aktiviteter indgår i beregningen eller ej. Hvis der tages udgangspunkt i at tabel 3b er det mest realistiske billede af indsatsen, anvendes tilbudsviften stor set ens i Ungeindsatsen og i øvrige jobcenter. Det er således omfanget af aktiviteter der adskiller Ungeindsatsen fra øvrige jobcenter. I statistikken figurerer ikke nogle mentorforløb i Ungeindsatsen. Jobkonsulenterne peger dog på, at de har oprettet flere. Registreringspraksissen bør derfor analyseres mhp. at identificere fejlkilden. Derudover opererer Ungeindsatsen med efterværn, som er at betragte som en mentorordning. Der er oprettet 20 efterværnsforløb i alt, disse figurerer heller ikke som en særskilt aktivitet, men som unge tilknyttet Ungeindsatsen uden ydelse. Da der er gunstige refusionsordninger på mentortilbuddet bør det overvejes om efterværn fremover skal oprettes som mentorordninger. Tabel 3 giver således anledning til refleksion over Ungeindsatsens registreringspraksis, både hvad angår interne aktiviteter, efterværn samt mentortilbud. Afslutningsårsager Tabel 4 viser antallet af kontaktforløb der er afsluttet og med hvilken årsag. Tabel 4 Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal kontaktforløb I procent Antal kontaktforløb I procent Mangl. medvirken 28 17, ,28 Uddannelse 57 34, ,72 Arbejde 20 12, ,60 Målgruppeskift 38 23, ,77 Andet 20 12, ,63 Afsluttede forløb , ,50 Tabel 4 har kontaktforløb i nævneren, som betyder at den samme unge kan figurere med flere afslutningsårsager eller være afsluttet på et tidligere tidspunkt men have et aktivt kontaktforløb i dag. Ungeindsatsen afslutter ca. 10 % flere unge pga. af manglende medvirken. Et bud på denne forskel er den øgede mængde aktiviteter de unge forventes at deltage, kombineret med den tætte opfølgning som synliggør, hvorvidt de unge deltager i de planlagte aktiviteter eller ej. 17 % flere unge afsluttes til uddannelse og ca. 10 % færre til arbejde. Et bud på denne forskel er, dels at unge med en uddannelse ikke visiteres til Ungeindsatsen og det er formentlig denne gruppe unge, der afsluttes til arbejde i jobcentret. Dels at Ungeindsatsens fokusering på uddannelse der slår igennem her. 16 % flere afsluttes pga. målgruppeskift. En del af gruppen er unge som visiteres som 2.2 og som ved nærmere udredning viser sig at høre til 2.3, hvilket ikke behøver at betyde at deres forløb i Ungeindsatsen afsluttes. Dette kan dog kun være en del af forklaringen, da andelen er relativ høj, og det vil derfor være hensigtsmæssigt med en yderligere analyse mhp. at afdække årsagerne hertil. Årsagen til at ca. 33 % færre afsluttes med andet som årsag er, at denne kategori anvendes i jobcentret som afslutningsårsag for de unge som ikke møder til samtale igen efter at deres sag er blevet behandlet i Ydelse. Ungeindsatsen afslutter samlet set ca. 5 % færre kontaktforløb, men igen er det værd at bemærke at den gruppe der falder fra i første fase af et kontaktforløb - jf. ovenstående ikke figurerer som gruppe i 5

6 Ungeindsatsen. Det er dermed på afslutningsårsager at Ungeindsatsen for alvor adskiller sig fra øvrige jobcenter på de kvantitative data, hvor især den dobbelt så store andel af unge der går i uddannelse er værd at bemærke. 2. del det der kan fortælles om Det siger de unge om Ungeindsatsen Det der adskiller Ungeindsatsen på indholdssiden er: Det håndholdte element i og med jobkonsulentens tilgængelighed, den personlige kontakt og muligheden for efterværn. De interne aktiviteter som er baseret på gruppeundervisning. Og det gennemgående fokus på uddannelse. For at kvalitetstjekke disse elementer har vi spurgt de unge, hvordan de har oplevet dem. Nedenfor fremstilles citater fra forskellige unge som gengiver centrale pointer fra de syv interviews. jobkonsulentens tilgængelighed Hvis du sidder i jobværkstedet og kommer i tanke om noget du har brug for hjælp til, kan der ske en af tre ting: Jobkonsulenten kan ikke svare. Jobkonsulenten har ikke tid. Jobkonsulenten er der ikke. Så sidder du der og ved, at du hverken får hjælp i dag og nok heller ikke i morgen. I ungeindsatsen bliver der ordnet en snak med det samme. Det gør at du ikke giver op. Det er godt at have en fast kontaktperson - når jeg har haft brug for hjælp eller havde brug at snakke. Jeg kan bare ringe og så siger han: bare kom. Det at man ikke skal gå og vente, at jeg kan møde ham inden for dagen, det kan gøre meget, det kan man ikke sætte ord på. Det har ikke været muligt at trække data for antallet af afholdte samtaler, da det kun er jobsamtaler behandlet pr. advis der figurerer i Essentia. Men vi kan registrere betydningen af tilgængeligheden i de unges udtalelser, som de angiver som en væsentlig faktor i ft. at bevare motivationen for at nå deres mål. kontakten til jobkonsulenten De dage hvor jeg har været nede, har jeg skrevet til hende. Så har hun ringet mig op og fået mig i godt humør. Det betyder meget, jeg har det som en god ven. Jeg smidt ud hjemmefra og der kom jeg ned til min jobkonsulent og havde hun tid lige med det samme - det var rigtig dejligt og hun kom med rigtig mange gode råd. Det er dejligt at man har en man kan kontakte. Nogle af de unge som er i Ungeindsatsen har enten et meget spinkelt netværk eller et netværk uden mange ressourcer. For disse unge får jobkonsulenterne en helt central rolle i kraft af den tillid der oparbejdes under forløbet og som gør, at de unge henvender sig for råd og vejledning også til problemer der ikke er direkte relateret til uddannelse og arbejde. jobkonsulentens efterværn Lige nu er det blevet for meget og jeg skal flytte i morgen og så er det fedt at det ikke bare er sådan at min jobkonsulent siger: Nu er hun i uddannelse og kan klare sig selv. Men at man stadig kan komme og sige nu er det sådan og sådan. Min jobkonsulent og jeg lavede en aftale om at jeg fortsat skulle tale med hende for ellers ville jeg gå helt i sort. Jeg har gået på VUC i 2½ uge nu, det går godt men jeg har brugt min jobkonsulent, for jeg har stadig nogle problemer med kommunen. Det er dejligt at hun er der. Jobkonsulenterne beskriver i løbet af foråret en gruppe unge som de på den ene side oplever er motiveret til at prøve kræfter med en uddannelse, men på den anden side stadig har brug for støtte fra en de har tillid til. Derfor etableres efterværnsordningen. At nogle af de unge også oplever dette behov og 6

7 betydningen af at have nogle at gå til beskriver citaterne. Hvilken effekt ordningen har i ft. at fastholde de unge i deres uddannelser er for tidligt at skrive noget om. de interne aktiviteter Det var rigtig godt! Øvelserne og det vi talte om. Det var meget anderledes end det jeg ellers har prøvet. Der blev taget hul på nogle andre ting, fx uddannelse og arbejde, det talte man ikke om oppe på jobcentret. Det var virkelig godt! Man får opbygget nogle kompetencer, bliver mere åben og mere selvsikker i det man siger, og helt og konkret hvad det er man vil med livet. Jeg ved ikke hvor meget jeg fik ud af det, for jeg var rimelig afklaret. Der er to typer af svar på betydningen af de interne aktiviteter alt efter om de unge er afklarede eller uafklarede i ft. uddannelse. De uafklarede unge beskriver et stort udbytte af aktiviteterne, både i ft. konkrete værktøjer og afklaring af uddannelsesønsker, og som afspejles i de to første citater. De afklarede unge som fx venter på at deres uddannelse starter op, har i højere grad brug hjælp til at skabe et meningsfyldt indhold i den mellemliggende periode, hvilket afspejles i det sidste af de tre citater. Disse tilbagemeldinger stemmer overens med jobkonsulenternes egen evaluering af aktiviteterne at det er de uafklarede unge der profiterer af holdundervisningen, hvorimod de afklarede unge profiterer mere af værkstedet. at være sammen med andre unge Det var godt at det var unge - man var jævnaldrende og kunne tale sammen. Jeg synes man arbejder bedre sammen. Vi fik noget gruppearbejde hvor vi alle sammen var meget på, fordi vi kunne tale sammen vi har de samme holdninger. Det har været positivt at det ikke har været for spredt, jeg fik set at jeg ikke var den eneste. Det var interessant at høre de andre det åbnede mine øjne. Vi er rigtig mange der sidder og tænker åhhh.. hvad skal man? Jeg fik også opbygget nogle netværk og har lært nogle folk at kende. De netværk jeg har opbygget holder stadig. Selvom vi lavede de opgaver vi lavede var der en god stemning. Når man endelig fik åbnet skallen var det bare endnu mere hyggeligt der gik lige nogle dage så var alle med, for min skyld kunne det godt have været længere. Citaterne indfanger flere facetter af hvad en gruppe kan når dynamikken er rigtig. De unge kan blive inspireret af hinanden. Den kan normalisere de unge. Og så har den en netværksskabende karakter. Alt sammen noget de unge beskriver som et udbytte af deres forløb. fokus på uddannelse Jeg havde ingen drømme for uddannelse, jeg ville bare gerne arbejde. Derfor startede jeg i virksomhedspraktik i et boligselskab. Men pludselig talte min jobkonsulent om ungdomsuddannelse og det har han så fået boligselskabet med på. Det betyder meget at det bliver en uddannelse - både pengemæssigt, men også at man føler man kommer videre i livet. Jeg er startet på hf. Jeg fik hjælp af min jobkonsulent og uu-vejlederen. Vi talte en times tid og så kom vi frem til det. Det åbner en masse døre at få en hf jeg er startet og det er dejligt at få noget at stå op til. Det der gjorde en forskel var den mere personlig vejledning for grunden til at jeg ikke selv søgte ind er at vidste simpelthen ikke hvad jeg ville. Jeg havde mistet min læreplads under finanskrisen. De to citater indeholder tre helt centrale pointer i ft. at have et uddannelsesfokus. Den første er, at unge der som udgangspunkt ikke er motiveret for uddannelse, kan motiveres via en virksomhedsrettet indsats fordi jobkonsulenten bevarer et uddannelsesfokus. Den anden er, at unge profiterer af at få viden om hvilke uddannelsesmuligheder de har, og her er samarbejdet med UU en væsentligt forudsætning. Og den 7

8 tredje er, at de unge oplever at deres muligheder forbedres på sigt ved at de får en uddannelse. Den gennemgående erfaring efter at have interviewet de syv unge er, at de er meget tilfredse med deres forløb i Ungeindsatsen - både hvad angår kontakten til jobkonsulenten, de aktiviteter de har deltaget og de planer der er udarbejdet for deres vej imod uddannelse. Sagt med en af de unges ord: I gør det sgu godt dernede, der kommer ryk i tingene meget hurtigt. Jeg vil helt klart anbefale det til andre. Centrale elementer ifølge jobkonsulenterne Når jobkonsulenterne beskriver betydningen af det håndholdte element er det ofte i ft. udfordringer som: At de unge ikke umiddelbart kan se sig selv i uddannelse. At de unge har massive problemer udover ledighed. Og at de unge har brug for støtte udover indsatsen, hvis de skal fastholdes i uddannelse. Nedenfor fremstilles tre cases som illustrerer disse udfordringer. med drømme som motivation Bertil er 23 år gammel og har været i kontanthjælpssystemet de sidste 2 år. Bertil har ikke en afgangseksamen fra folkeskolen, men har næsten gennemført grundforløbet på Landtransport skolen, som han dog dropper ud kort inden eksamen. Bertil vil gerne have et job som chauffør. Bertils journaler er en historie om en ung mand der kæmper for at gøre op med sin fortid med kriminalitet og stofmisbrug, og som periodevis passer sin misbrugsbehandling i Stofrådgivningen, men ikke så meget andet. Da Bertil henvises til Ungeindsatsen, beslutter jobkonsulenten at efterforske hvilke ønsker Bertil egentlig har for sit liv. I denne samtale fortæller Bertil at han drømmer om at bruge det spanske han har lært sig og gøre noget for andre. Jobkonsulenten og Bertil udvikler sammen en plan om et ophold i Sydamerika for en frivillig hjælpeorganisation. Betingelserne er, at Bertil skal stoppe sit misbrug og i øvrigt vise mødestabilitet i et projekt. Da der ikke kan bevilges ophold af denne art indenfor LAB loven hjælper jobkonsulentens med vejledning i at søge fonde til finansiering af opholdet. Bertils case eksemplificerer tilgangen i Ungeindsatsen, hvor det er den unges drøm der definerer det mål der arbejdes hen imod og de metoder der tages i brug for at realisere det. Vejen til uddannelse kan som i Bertils tilfælde gå via en alternativ rute. uden uddannelse og bolig, men med ADHD og hashmisbrug Anders er 24 år og kom i kontakt med kontanthjælpssystemet for et år siden, da han måtte afbryde sin læreplads pga. allergi. Anders har igennem længere tid gået i Stofrådgivning i behandling for sit hashmisbrug og for at blive afklaret for ADHD. Anders har ikke en fast bopæl. Anders ønsker at blive stilladsarbejder. Jobkonsulenten i Ungeindsatsen tager fat i det hjørne af paletten som der skal arbejdes med her - drømmen om at blive stilladsarbejder, og henviser Anders til et eksternt afklaringsforløb. Anders beskriver at han er rigtigt glad for forløbet, men også at han har en del udeblivelser da hans hashmisbrug er eskalerende, fordi han erstatter den ADHD medicin han har fået ordineret, men ikke har råd til at købe, med hash. Jobkonsulenten vælger at stoppe forløbet og fokuserer i stedet på at kontakte psykiater og boligselskaber. I dag har Anders fået ordineret anden og billigere medicin og han er blevet bevilget en bolig. Fundamentet er dermed lagt for at han kan komme videre i sit liv og realisere sin drøm om at blive stilladsarbejder. Anders case eksemplificerer de problemer de unge kan have udover ledighed. Og problemer vedr. bolig, misbrug og psykiatri er nogle af dem der ofte optræder i jobkonsulenternes arbejde. Nogle gange kan der arbejdes med problemerne samtidig med at der etableres uddannelsesrettede forløb. Andre gange, som i Anders tilfælde, er det nødvendigt først at arbejde med problemerne, før den unge kan motiveres til at gå helhjertet ind i andre aktiviteter. 8

9 når vejen til målet bliver svær Dina er 23 år og begyndte sit kontanthjælpsforløb for ¾ år siden. Dina har ADHD, OCD, angst og socialfobi og en af hendes store udfordringer er de høje forventninger hun har til sig selv. Dina drømmer om at tage en uddannelse på universitetet. Kort efter at Dina er startet i Ungeindsatsen lader hun sig indlægge på et psykiatrisk center idet hendes psykiske tilstand er forværret. Da hun vender tilbage i Ungeindsatsen etableres derfor et intensivt terapeutisk forløb på Fobiskolen. Forløbet har så stor en effekt at Dina får mod på at prøve kræfter med en uddannelse. For at ruste Dina bedst muligt i overgangen til universitetet tilknyttes hun Ungeindsatsens efterværnsordning, hvor hun en gang om ugen har samtaler med jobkonsulenten og derudover samtaler efter behov med en terapeut. I løbet af kort tid bliver det tydeligt for jobkonsulenten at Dina har svært ved at fungere i studieræset og jobkonsulenten ønsker derfor at hun får en mentor fra universitetet. Dina forsøger først selv at kontakte studievejledningen, men uden held. Derefter tager jobkonsulenten over og efter tre uger lykkes det at få kontakt til den person på universitetet der kan iværksætte en mentor. Dog er meldingen herfra at der er minimum 5 ugers ventetid på en mentor. Dinas case eksemplificerer betydningen af ikke at slippe de unge når de udskrives til uddannelse, men have fokus på overgange. Kontakten i og med efterværnet betyder, at der kan handles med det samme når den plan der er lagt begynder at skride. Men casen beskriver også, hvor svært tilgængelige støtteordningerne på et studie kan være. Tiden vil vise om det lykkes at fastholde Dina på uddannelsen, men skulle det ende med at være for stor en udfordring, så vil hun og jobkonsulenten hurtigt kunne sætte et nyt mål. De ovenstående cases er særlige fordi de er knyttet til konkrete personer med konkrete historier. Men problemstillingerne er gænge for meget af det arbejde der udføres i Ungeindsatsen. Casene relaterer til de faser som de unge gennemgår i et forløb i Ungeindsatsen: At identificere den motivation der kan få dem til at skabe kvalitative forandringer i deres liv. At indgå i individuelt tilrettelagte aktiviteter som ruster dem til at nå deres mål. Og dernæst at realisere målet med eller uden støtte fra Ungeindsatsen. Opsamling Der har været indskrevet 231 unge i perioden 1. januar 31. august 2010 hvilket svarer til 33 % af den samlede målgruppe i jobcentret. Gruppen i Ungeindsatsen ligner gruppen i det øvrige jobcenter i ft. objektive kriterier som match (dog ikke match 3), alder, køn og herkomst. Men adskiller sig ved at der i Ungeindsatsen hverken er unge med ungdomsuddannelse eller unge som ikke er indsatsklare. Der oprettes i gennemsnit 2 aktiviteter pr. ung i Ungeindsatsen, hvilket er ca. dobbelt så mange som i øvrige jobcenter. Den procentvise anvendelse af redskaber er ens i Ungeindsatsen og øvrige jobcenter. Ungeindsatsen har afsluttet ca. 60 % af kontaktforløbene indenfor de 26 uger og ca. 7 % er blevet forlænget på et progressionskriterium. Den håndholdte indsats viser sig ved at Ungeindsatsen afslutter ca. 17 % af de unge på manglende medvirken og fokus på uddannelse ved at der afsluttes ca. 35 % til ordinær uddannelse. På indholdssiden adskiller Ungeindsatsen sig fra indsatsen i det øvrige jobcenter ved det håndholdte element i og med den tætte opfølgning fra jobkonsulenterne, den personlige kontakt og den høje grad af tilgængelighed. Det er det element de unge og jobkonsulenterne fremhæver som det helt centrale i ft. de unges motivation for at starte i uddannelse og muligheden for at fastholde den. Udover at fremstille effekter og erfaringer fra indsatsen har notatet tjent det formål, at vi kan opstille nogle ambitiøse men også realiserbare succeskriterier for det kommende år. Succeskriterierne er 9

10 samstemmende med de mål der er beskrevet i Ungeindsatsens indsatsplan, som er en operationalisering af målene i jobcentrets beskæftigelsesplan for Succeskriterierne for den kommende periode i Ungeindsatsen er dermed: 50 % af tilbudsviften udgøres af virksomhedsnære redskaber 60 % af de unge afsluttes til uddannelse 60 % af de unge der afsluttes til uddannelse eller arbejde fastholdes mindst 3 måneder 10

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Projekt fastholdelse i Kalundborg

Projekt fastholdelse i Kalundborg August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt fastholdelse i Kalundborg INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere