Statusnotat for Ungeindsatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat for Ungeindsatsen"

Transkript

1 d. 29. september Helle Hardy-Hansen Statusnotat for Ungeindsatsen Det er nemt nok at sætte sig et mål, men nogle gange skal man have et spark i den rigtige retning! Baggrunden for Ungeindsatsen I løbet af 2009 oplevede Jobcenter Hvidovre en kraftig tilgang af unge kontanthjælpsmodtagere. Det var især unge der, i højkonjunkturen havde taget et ufaglært job i stedet for at starte på en ungdomsuddannelse, der strømmede ind af døren i takt med at deres job nu blev sparet væk. Så hvor jobcentrets indsats overfor de unge tidligere havde været at anvise et job var dette nu tæt på umuligt. Det var derfor et politisk ønske at den beskæftigelsesrettede indsats overfor unge blev intensiveret og at der blev udviklet metoder til at få de unge til at påbegynde og fastholde en uddannelse. Og i januar 2010 åbnede Ungeindsatsen dørene for de første unge, og her - et forløb, et uddannelsesoptag og næsten 240 unge senere, er det tid til at stoppe op og se tilbage på hvilke erfaringer vi har gjort os i tiden der er gået. Om dette notat Notatet indeholder to dele en kvantitativ del og en kvalitativ del. 1. del er baseret på jobcentrets statistiksystem, Essentia. Der er trukket data for alle unge i alderen år med et kontaktforløb i jobcentret. Unge som har haft et tilbud i Ungeindsatsen er blevet isoleret i det samlede materiale, hvorved der opstår to datagrupper: En for unge med tilbud i Ungeindsatsen og en for unge med tilbud i en af de øvrige afdelinger i jobcentret. Tallene er trukket for perioden 1. januar august del er baseret på telefoninterviews med syv unge. De unge er udvalgt i ft. et generelt kriterium som er, at de er i afslutningen af deres forløb, for således at sikre at de har erfaringer med et forløb at udtale sig på baggrund af. Og specifikke kriterier som er, at den samlede gruppe repræsenter unge der er kommet videre til uddannelse eller arbejde og unge der er blevet forlænget i Ungeindsatsen, for derved at sikre bredden i de erfaringer de unge gengiver. Jobkonsulenterne har hver især fundet nogle unge i deres sagsstammer, som derefter er blevet kontaktet. Der har i alt været taget kontakt til 14 unge. De unges erfaringer videregives i citatform. Derudover har jobkonsulenterne udpeget centrale aspekter af den håndholdte indsats. Jobkonsulenternes erfaringer videregives i form af tre cases afslutningsvist, som er udarbejdet på baggrund af samtaler med jobkonsulenterne og gennemgang af journaler. 1. del det der kan tælles på Rammer og normering Ungeindsatsen er et tilbud under LAB-lovens 32 og er defineret som et særligt tilrettelagt tilbud af 26 ugers varighed. Formålet med indsatsen er, at afklare unge til uddannelse - alternativt arbejde med et uddannelsessigte. Indsatsen er beskrevet og defineret som en håndholdt og individuel indsats og indholdet udgøres af en række interne og eksterne aktiviteter. Som udgangspunkt er de unge i aktivitet i mindst 25 1

2 timer om ugen. I den periode som notatet dækker, har Ungeindsatsen været normeret til 120 unge, svarende til 240 unge på årsbasis, varetaget af en leder og seks jobkonsulenter. Jobkonsulenterne har dermed 24 unge i deres respektive sagsstammer, hvilket svarer til et sted mellem % af sagsbehandlernes sagsstammer i det øvrige jobcenter. Normeringen er fastsat ud fra at de unge der visiteres til Ungeindsatsen har brug for en håndholdt indsats med tæt opfølgning fra jobkonsulenterne. Derudover afvikler jobkonsulenterne en række interne aktiviteter, forestår hele myndighedsopgaven samt opfølgning når de unge deltager i eksterne aktiviteter. Målgruppe Målgruppen i Ungeindsatsen er bredt defineret som unge i alderen år, uden ungdomsuddannelse, men med et uddannelsespotentiale. Det betyder at der både er unge i LAB lovens målgruppe 2.2 (ledighed som eneste problem, svarende til match 1) og i målgruppe 2.3 (problemer udover ledighed, svarende til match 2 og 3). Da ungeindsatsen blev beskrevet og besluttet var intentionen at skabe et tilbud til alle unge i den definerede målgruppe. På daværende tidspunkt var det samlede antal unge kontanthjælpsmodtagere, 228. Af denne gruppe blev ca. halvdelen vurderet til at have brug for en håndholdt indsats med fokus på uddannelse. Men den fortsatte stigning i ledigheden for gruppen ændrede betingelserne radikalt (jf. graf), og i juli måned 2010 var antallet af unge 370. Det betyder at volumen i Ungeindsatsen er ca. 33 % af den samlede gruppe. Tabel 1 viser hvor mange unge der har været indskrevet i Ungeindsatsen, hvordan de fordeler sig i ft. matchkategorier og den gennemsnitlige varighed af deres kontaktforløb. Tabel 1 Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Match Antal unge I procent Gns. varighed Antal unge I procent Gns. varighed , , , , , , , , Sum Der er som udgangspunkt, hverken unge som ikke behøver en ekstra indsats eller unge som er fritaget for aktivering, i Ungeindsatsen. Det betyder at de unge fra matchgruppe 1 der kan vendes i døren ikke visiteres til Ungeindsatsen og at der heller ikke visiteres unge i matchgruppe 3. De unge der figurerer som 2

3 matchkategori 3 er unge der er blevet ommatchet i forløbet, og hvor det er blevet vurderet meningsfuldt i ft. den unges fremtidige forløb at bevare kontakten til Ungeindsatsen. Visiteringen forklarer dermed forskellen i fordelingen af antallet af unge i de respektive matchkategorier. Der har løbende været en ligelig vægtning mellem unge i matchgruppe 1 og 2 i Ungeindsatsen. Når der kun har været halvt så mange unge i matchgruppe 2 i Ungeindsatsen afspejler det, at denne gruppe generelt har længere kontaktforløb. En stor del af de unge har aktive kontaktforløb i jobcentret forud for, at de visiteres til Ungeindsatsen, derfor er den gennemsnitlige varighed af kontaktforløb 233 dage. Der er 16 unge, svarende til ca. 7 %, der er blevet forlænget udover de 26 uger. De unge der er blevet forlænget i Ungeindsatsen, er forlænget på et såkaldt progressionskriterium. Dvs. at jobkonsulenten har vurderet, at der vil være risiko for at den unges progression sættes i bero ved tilbagevisitering til en anden afdeling. Den ovenfor skitserede forskel i visiteringen har derudover en betydning i ft. den gennemsnitlige varighed af kontaktforløb, da de korte forløb som hovedregel ikke er i Ungeindsatsen. Tabel 2 viser hvordan de unge fordeler sig på kriterierne køn, alder og herkomst. Tabel 2 Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal unge I procent Antal unge I procent Kvinde 91 39, ,29 Mand , ,71 Gns. Alder 20,7 20,7 Ikke dansk herkomst 71 30, ,57 Dansk herkomst , ,43 Andelen af mænd er ca. 8 % højere end i øvrige jobcenter. Det afspejler mænd er overrepræsenteret i ft. gruppen af unge uden ungdomsuddannelse. Gennemsnitsalderen er 20,7 år for både Ungeindsatsen og øvrige jobcenter og andelen af unge med anden etnisk baggrund er ca. 3 % lavere. Fordelingen i aldersgrupper og etnisk herkomst er dermed ligelig i Ungeindsatsen og øvrige jobcenter. Aktiviteter Indholdet i Ungeindsatsen udgøres af en række individuelt tilrettelagte aktiviteter der har til formål at afklare den unge eller opøve den unges kompetencer, faglig, socialt eller personligt. Der er tre niveauer af aktiviteter: Interne aktiviteter som afvikles af jobkonsulenterne, semiinterne aktiviteter som er aktiviteter der er forankret i Ungeindsatsen og som drives i et samarbejde mellem jobkonsulenter fra Ungeindsatsen og eksterne konsulenter, og eksterne aktiviteter. De interne aktiviteter er målrettet den generelle målgruppe: Enter: introduktionsforløb for alle unge der starter i Ungeindsatsen. Forløbet har opstart en gang om måneden og varer to uger med undervisning tre dage om ugen á tre timer pr. gang. On Track: vejledningsforløb for unge med uddannelsespålæg. Forløbet har opstart en gang om måneden og varer to uger med undervisning tre dage om ugen á tre timer pr. gang. Værksted: individuelt arbejde hvor de unge søger job og virksomhedspraktikker. Værkstedet afholdes løbende, to dage om ugen á tre timer pr. gang. Disse aktiviteter har karakter af kortere vejlednings- og afklaringsforløb. Disse aktiviteter er ikke oprettet 3

4 med tilbudspapirer og figurerer derfor ikke i Essentia, men af mødeprotokollen fremgår det, at der har været indskrevet i alt 95 unge. De semiinterne aktiviteter er målrettet unge med særlige problemstillinger: Unge med psykiske problemer, er et gruppe- og individuelt tilbud, hvor de unge får hjælp til at mestre psykiske og sociale problemer. Aktiviteten er normeret til 15 unge og der er afsat 10 timer ugentligt til aktiviteten, som varetages af ekstern psykoterapeut. Unge mødre, er et gruppetilbud, hvor de unge får inspiration til hvordan de kan integrere forældrerollen med at være i uddannelse. Aktiviteten er normeret til 15 unge og der er afsat 20 timer om ugen til aktiviteten, som varetages af en sundhedsplejerske og en jobkonsulent fra Ungeindsatsen. Social mentor, er et individuelt tilbud for de unge som har brug for ekstra støtte for at deltage i de planlagte aktiviteter. Aktiviteten er normeret til 10 unge og der er afsat 10 timer om ugen til aktiviteten, som varetages af ekstern kontaktperson,. Aktiviteterne har karakter af særligt tilrettelagt projekt og figurerer i Essentia som sådanne. Der har i alt været indskrevet 64 unge i disse aktiviteter. Ungeindsatsen har desuden indgået et formaliseret samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som en gang om ugen er i Ungeindsatsen og vejleder unge i ft. uddannelsesmuligheder. Ungeindsatsen gør dertil brug af diverse eksterne aktiviteter som fx kommunens øvrige aktiveringstilbud, motionstilbud og virksomhedsnære tilbud. Tabel 3 viser hvordan tilbudsviften anvendes i Ungeindsatsen. Tabellen fremstilles i to versioner. Tabel 3a rummer kun de data der fremgår af Essentia. Tabel 3b rummer også de 95 aktiviteter der har været i og med Ungeindsatsens interne aktiviteter og som figurerer som Korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tabel 3a Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal aktiviteter I procent Antal aktiviteter I procent Virksomhedsnære redskaber 84 23, ,32 Uddannelse i alt 19 5, ,80 Korte vejlednings og , ,06 afklaringsforløb Mentor ,16 Særlig tilrettelagt projekt , ,83 Aktiviteter i alt Tabel 3b Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal aktiviteter I procent Antal aktiviteter I procent Virksomhedsnære redskaber 84 18, ,32 Uddannelse i alt 19 4, ,80 Korte vejlednings og , ,06 afklaringsforløb Mentor ,16 Særlig tilrettelagt projekt , ,83 Aktiviteter i alt Tabel 3 har antal aktiviteter som nævner, men hvis antallet af aktiviteter forholdes til antallet af unge fremgår det, at der i gennemsnit er iværksat 1,99 aktivitet pr. ung i Ungeindsatsen og 1,01 aktivitet pr. ung 4

5 i øvrige jobcenter. Derudover viser tabellerne forskydningen i den procentvise fordeling af redskaberne alt efter om Ungeindsatsens egne aktiviteter indgår i beregningen eller ej. Hvis der tages udgangspunkt i at tabel 3b er det mest realistiske billede af indsatsen, anvendes tilbudsviften stor set ens i Ungeindsatsen og i øvrige jobcenter. Det er således omfanget af aktiviteter der adskiller Ungeindsatsen fra øvrige jobcenter. I statistikken figurerer ikke nogle mentorforløb i Ungeindsatsen. Jobkonsulenterne peger dog på, at de har oprettet flere. Registreringspraksissen bør derfor analyseres mhp. at identificere fejlkilden. Derudover opererer Ungeindsatsen med efterværn, som er at betragte som en mentorordning. Der er oprettet 20 efterværnsforløb i alt, disse figurerer heller ikke som en særskilt aktivitet, men som unge tilknyttet Ungeindsatsen uden ydelse. Da der er gunstige refusionsordninger på mentortilbuddet bør det overvejes om efterværn fremover skal oprettes som mentorordninger. Tabel 3 giver således anledning til refleksion over Ungeindsatsens registreringspraksis, både hvad angår interne aktiviteter, efterværn samt mentortilbud. Afslutningsårsager Tabel 4 viser antallet af kontaktforløb der er afsluttet og med hvilken årsag. Tabel 4 Ungeindsatsen Øvrige jobcenter Antal kontaktforløb I procent Antal kontaktforløb I procent Mangl. medvirken 28 17, ,28 Uddannelse 57 34, ,72 Arbejde 20 12, ,60 Målgruppeskift 38 23, ,77 Andet 20 12, ,63 Afsluttede forløb , ,50 Tabel 4 har kontaktforløb i nævneren, som betyder at den samme unge kan figurere med flere afslutningsårsager eller være afsluttet på et tidligere tidspunkt men have et aktivt kontaktforløb i dag. Ungeindsatsen afslutter ca. 10 % flere unge pga. af manglende medvirken. Et bud på denne forskel er den øgede mængde aktiviteter de unge forventes at deltage, kombineret med den tætte opfølgning som synliggør, hvorvidt de unge deltager i de planlagte aktiviteter eller ej. 17 % flere unge afsluttes til uddannelse og ca. 10 % færre til arbejde. Et bud på denne forskel er, dels at unge med en uddannelse ikke visiteres til Ungeindsatsen og det er formentlig denne gruppe unge, der afsluttes til arbejde i jobcentret. Dels at Ungeindsatsens fokusering på uddannelse der slår igennem her. 16 % flere afsluttes pga. målgruppeskift. En del af gruppen er unge som visiteres som 2.2 og som ved nærmere udredning viser sig at høre til 2.3, hvilket ikke behøver at betyde at deres forløb i Ungeindsatsen afsluttes. Dette kan dog kun være en del af forklaringen, da andelen er relativ høj, og det vil derfor være hensigtsmæssigt med en yderligere analyse mhp. at afdække årsagerne hertil. Årsagen til at ca. 33 % færre afsluttes med andet som årsag er, at denne kategori anvendes i jobcentret som afslutningsårsag for de unge som ikke møder til samtale igen efter at deres sag er blevet behandlet i Ydelse. Ungeindsatsen afslutter samlet set ca. 5 % færre kontaktforløb, men igen er det værd at bemærke at den gruppe der falder fra i første fase af et kontaktforløb - jf. ovenstående ikke figurerer som gruppe i 5

6 Ungeindsatsen. Det er dermed på afslutningsårsager at Ungeindsatsen for alvor adskiller sig fra øvrige jobcenter på de kvantitative data, hvor især den dobbelt så store andel af unge der går i uddannelse er værd at bemærke. 2. del det der kan fortælles om Det siger de unge om Ungeindsatsen Det der adskiller Ungeindsatsen på indholdssiden er: Det håndholdte element i og med jobkonsulentens tilgængelighed, den personlige kontakt og muligheden for efterværn. De interne aktiviteter som er baseret på gruppeundervisning. Og det gennemgående fokus på uddannelse. For at kvalitetstjekke disse elementer har vi spurgt de unge, hvordan de har oplevet dem. Nedenfor fremstilles citater fra forskellige unge som gengiver centrale pointer fra de syv interviews. jobkonsulentens tilgængelighed Hvis du sidder i jobværkstedet og kommer i tanke om noget du har brug for hjælp til, kan der ske en af tre ting: Jobkonsulenten kan ikke svare. Jobkonsulenten har ikke tid. Jobkonsulenten er der ikke. Så sidder du der og ved, at du hverken får hjælp i dag og nok heller ikke i morgen. I ungeindsatsen bliver der ordnet en snak med det samme. Det gør at du ikke giver op. Det er godt at have en fast kontaktperson - når jeg har haft brug for hjælp eller havde brug at snakke. Jeg kan bare ringe og så siger han: bare kom. Det at man ikke skal gå og vente, at jeg kan møde ham inden for dagen, det kan gøre meget, det kan man ikke sætte ord på. Det har ikke været muligt at trække data for antallet af afholdte samtaler, da det kun er jobsamtaler behandlet pr. advis der figurerer i Essentia. Men vi kan registrere betydningen af tilgængeligheden i de unges udtalelser, som de angiver som en væsentlig faktor i ft. at bevare motivationen for at nå deres mål. kontakten til jobkonsulenten De dage hvor jeg har været nede, har jeg skrevet til hende. Så har hun ringet mig op og fået mig i godt humør. Det betyder meget, jeg har det som en god ven. Jeg smidt ud hjemmefra og der kom jeg ned til min jobkonsulent og havde hun tid lige med det samme - det var rigtig dejligt og hun kom med rigtig mange gode råd. Det er dejligt at man har en man kan kontakte. Nogle af de unge som er i Ungeindsatsen har enten et meget spinkelt netværk eller et netværk uden mange ressourcer. For disse unge får jobkonsulenterne en helt central rolle i kraft af den tillid der oparbejdes under forløbet og som gør, at de unge henvender sig for råd og vejledning også til problemer der ikke er direkte relateret til uddannelse og arbejde. jobkonsulentens efterværn Lige nu er det blevet for meget og jeg skal flytte i morgen og så er det fedt at det ikke bare er sådan at min jobkonsulent siger: Nu er hun i uddannelse og kan klare sig selv. Men at man stadig kan komme og sige nu er det sådan og sådan. Min jobkonsulent og jeg lavede en aftale om at jeg fortsat skulle tale med hende for ellers ville jeg gå helt i sort. Jeg har gået på VUC i 2½ uge nu, det går godt men jeg har brugt min jobkonsulent, for jeg har stadig nogle problemer med kommunen. Det er dejligt at hun er der. Jobkonsulenterne beskriver i løbet af foråret en gruppe unge som de på den ene side oplever er motiveret til at prøve kræfter med en uddannelse, men på den anden side stadig har brug for støtte fra en de har tillid til. Derfor etableres efterværnsordningen. At nogle af de unge også oplever dette behov og 6

7 betydningen af at have nogle at gå til beskriver citaterne. Hvilken effekt ordningen har i ft. at fastholde de unge i deres uddannelser er for tidligt at skrive noget om. de interne aktiviteter Det var rigtig godt! Øvelserne og det vi talte om. Det var meget anderledes end det jeg ellers har prøvet. Der blev taget hul på nogle andre ting, fx uddannelse og arbejde, det talte man ikke om oppe på jobcentret. Det var virkelig godt! Man får opbygget nogle kompetencer, bliver mere åben og mere selvsikker i det man siger, og helt og konkret hvad det er man vil med livet. Jeg ved ikke hvor meget jeg fik ud af det, for jeg var rimelig afklaret. Der er to typer af svar på betydningen af de interne aktiviteter alt efter om de unge er afklarede eller uafklarede i ft. uddannelse. De uafklarede unge beskriver et stort udbytte af aktiviteterne, både i ft. konkrete værktøjer og afklaring af uddannelsesønsker, og som afspejles i de to første citater. De afklarede unge som fx venter på at deres uddannelse starter op, har i højere grad brug hjælp til at skabe et meningsfyldt indhold i den mellemliggende periode, hvilket afspejles i det sidste af de tre citater. Disse tilbagemeldinger stemmer overens med jobkonsulenternes egen evaluering af aktiviteterne at det er de uafklarede unge der profiterer af holdundervisningen, hvorimod de afklarede unge profiterer mere af værkstedet. at være sammen med andre unge Det var godt at det var unge - man var jævnaldrende og kunne tale sammen. Jeg synes man arbejder bedre sammen. Vi fik noget gruppearbejde hvor vi alle sammen var meget på, fordi vi kunne tale sammen vi har de samme holdninger. Det har været positivt at det ikke har været for spredt, jeg fik set at jeg ikke var den eneste. Det var interessant at høre de andre det åbnede mine øjne. Vi er rigtig mange der sidder og tænker åhhh.. hvad skal man? Jeg fik også opbygget nogle netværk og har lært nogle folk at kende. De netværk jeg har opbygget holder stadig. Selvom vi lavede de opgaver vi lavede var der en god stemning. Når man endelig fik åbnet skallen var det bare endnu mere hyggeligt der gik lige nogle dage så var alle med, for min skyld kunne det godt have været længere. Citaterne indfanger flere facetter af hvad en gruppe kan når dynamikken er rigtig. De unge kan blive inspireret af hinanden. Den kan normalisere de unge. Og så har den en netværksskabende karakter. Alt sammen noget de unge beskriver som et udbytte af deres forløb. fokus på uddannelse Jeg havde ingen drømme for uddannelse, jeg ville bare gerne arbejde. Derfor startede jeg i virksomhedspraktik i et boligselskab. Men pludselig talte min jobkonsulent om ungdomsuddannelse og det har han så fået boligselskabet med på. Det betyder meget at det bliver en uddannelse - både pengemæssigt, men også at man føler man kommer videre i livet. Jeg er startet på hf. Jeg fik hjælp af min jobkonsulent og uu-vejlederen. Vi talte en times tid og så kom vi frem til det. Det åbner en masse døre at få en hf jeg er startet og det er dejligt at få noget at stå op til. Det der gjorde en forskel var den mere personlig vejledning for grunden til at jeg ikke selv søgte ind er at vidste simpelthen ikke hvad jeg ville. Jeg havde mistet min læreplads under finanskrisen. De to citater indeholder tre helt centrale pointer i ft. at have et uddannelsesfokus. Den første er, at unge der som udgangspunkt ikke er motiveret for uddannelse, kan motiveres via en virksomhedsrettet indsats fordi jobkonsulenten bevarer et uddannelsesfokus. Den anden er, at unge profiterer af at få viden om hvilke uddannelsesmuligheder de har, og her er samarbejdet med UU en væsentligt forudsætning. Og den 7

8 tredje er, at de unge oplever at deres muligheder forbedres på sigt ved at de får en uddannelse. Den gennemgående erfaring efter at have interviewet de syv unge er, at de er meget tilfredse med deres forløb i Ungeindsatsen - både hvad angår kontakten til jobkonsulenten, de aktiviteter de har deltaget og de planer der er udarbejdet for deres vej imod uddannelse. Sagt med en af de unges ord: I gør det sgu godt dernede, der kommer ryk i tingene meget hurtigt. Jeg vil helt klart anbefale det til andre. Centrale elementer ifølge jobkonsulenterne Når jobkonsulenterne beskriver betydningen af det håndholdte element er det ofte i ft. udfordringer som: At de unge ikke umiddelbart kan se sig selv i uddannelse. At de unge har massive problemer udover ledighed. Og at de unge har brug for støtte udover indsatsen, hvis de skal fastholdes i uddannelse. Nedenfor fremstilles tre cases som illustrerer disse udfordringer. med drømme som motivation Bertil er 23 år gammel og har været i kontanthjælpssystemet de sidste 2 år. Bertil har ikke en afgangseksamen fra folkeskolen, men har næsten gennemført grundforløbet på Landtransport skolen, som han dog dropper ud kort inden eksamen. Bertil vil gerne have et job som chauffør. Bertils journaler er en historie om en ung mand der kæmper for at gøre op med sin fortid med kriminalitet og stofmisbrug, og som periodevis passer sin misbrugsbehandling i Stofrådgivningen, men ikke så meget andet. Da Bertil henvises til Ungeindsatsen, beslutter jobkonsulenten at efterforske hvilke ønsker Bertil egentlig har for sit liv. I denne samtale fortæller Bertil at han drømmer om at bruge det spanske han har lært sig og gøre noget for andre. Jobkonsulenten og Bertil udvikler sammen en plan om et ophold i Sydamerika for en frivillig hjælpeorganisation. Betingelserne er, at Bertil skal stoppe sit misbrug og i øvrigt vise mødestabilitet i et projekt. Da der ikke kan bevilges ophold af denne art indenfor LAB loven hjælper jobkonsulentens med vejledning i at søge fonde til finansiering af opholdet. Bertils case eksemplificerer tilgangen i Ungeindsatsen, hvor det er den unges drøm der definerer det mål der arbejdes hen imod og de metoder der tages i brug for at realisere det. Vejen til uddannelse kan som i Bertils tilfælde gå via en alternativ rute. uden uddannelse og bolig, men med ADHD og hashmisbrug Anders er 24 år og kom i kontakt med kontanthjælpssystemet for et år siden, da han måtte afbryde sin læreplads pga. allergi. Anders har igennem længere tid gået i Stofrådgivning i behandling for sit hashmisbrug og for at blive afklaret for ADHD. Anders har ikke en fast bopæl. Anders ønsker at blive stilladsarbejder. Jobkonsulenten i Ungeindsatsen tager fat i det hjørne af paletten som der skal arbejdes med her - drømmen om at blive stilladsarbejder, og henviser Anders til et eksternt afklaringsforløb. Anders beskriver at han er rigtigt glad for forløbet, men også at han har en del udeblivelser da hans hashmisbrug er eskalerende, fordi han erstatter den ADHD medicin han har fået ordineret, men ikke har råd til at købe, med hash. Jobkonsulenten vælger at stoppe forløbet og fokuserer i stedet på at kontakte psykiater og boligselskaber. I dag har Anders fået ordineret anden og billigere medicin og han er blevet bevilget en bolig. Fundamentet er dermed lagt for at han kan komme videre i sit liv og realisere sin drøm om at blive stilladsarbejder. Anders case eksemplificerer de problemer de unge kan have udover ledighed. Og problemer vedr. bolig, misbrug og psykiatri er nogle af dem der ofte optræder i jobkonsulenternes arbejde. Nogle gange kan der arbejdes med problemerne samtidig med at der etableres uddannelsesrettede forløb. Andre gange, som i Anders tilfælde, er det nødvendigt først at arbejde med problemerne, før den unge kan motiveres til at gå helhjertet ind i andre aktiviteter. 8

9 når vejen til målet bliver svær Dina er 23 år og begyndte sit kontanthjælpsforløb for ¾ år siden. Dina har ADHD, OCD, angst og socialfobi og en af hendes store udfordringer er de høje forventninger hun har til sig selv. Dina drømmer om at tage en uddannelse på universitetet. Kort efter at Dina er startet i Ungeindsatsen lader hun sig indlægge på et psykiatrisk center idet hendes psykiske tilstand er forværret. Da hun vender tilbage i Ungeindsatsen etableres derfor et intensivt terapeutisk forløb på Fobiskolen. Forløbet har så stor en effekt at Dina får mod på at prøve kræfter med en uddannelse. For at ruste Dina bedst muligt i overgangen til universitetet tilknyttes hun Ungeindsatsens efterværnsordning, hvor hun en gang om ugen har samtaler med jobkonsulenten og derudover samtaler efter behov med en terapeut. I løbet af kort tid bliver det tydeligt for jobkonsulenten at Dina har svært ved at fungere i studieræset og jobkonsulenten ønsker derfor at hun får en mentor fra universitetet. Dina forsøger først selv at kontakte studievejledningen, men uden held. Derefter tager jobkonsulenten over og efter tre uger lykkes det at få kontakt til den person på universitetet der kan iværksætte en mentor. Dog er meldingen herfra at der er minimum 5 ugers ventetid på en mentor. Dinas case eksemplificerer betydningen af ikke at slippe de unge når de udskrives til uddannelse, men have fokus på overgange. Kontakten i og med efterværnet betyder, at der kan handles med det samme når den plan der er lagt begynder at skride. Men casen beskriver også, hvor svært tilgængelige støtteordningerne på et studie kan være. Tiden vil vise om det lykkes at fastholde Dina på uddannelsen, men skulle det ende med at være for stor en udfordring, så vil hun og jobkonsulenten hurtigt kunne sætte et nyt mål. De ovenstående cases er særlige fordi de er knyttet til konkrete personer med konkrete historier. Men problemstillingerne er gænge for meget af det arbejde der udføres i Ungeindsatsen. Casene relaterer til de faser som de unge gennemgår i et forløb i Ungeindsatsen: At identificere den motivation der kan få dem til at skabe kvalitative forandringer i deres liv. At indgå i individuelt tilrettelagte aktiviteter som ruster dem til at nå deres mål. Og dernæst at realisere målet med eller uden støtte fra Ungeindsatsen. Opsamling Der har været indskrevet 231 unge i perioden 1. januar 31. august 2010 hvilket svarer til 33 % af den samlede målgruppe i jobcentret. Gruppen i Ungeindsatsen ligner gruppen i det øvrige jobcenter i ft. objektive kriterier som match (dog ikke match 3), alder, køn og herkomst. Men adskiller sig ved at der i Ungeindsatsen hverken er unge med ungdomsuddannelse eller unge som ikke er indsatsklare. Der oprettes i gennemsnit 2 aktiviteter pr. ung i Ungeindsatsen, hvilket er ca. dobbelt så mange som i øvrige jobcenter. Den procentvise anvendelse af redskaber er ens i Ungeindsatsen og øvrige jobcenter. Ungeindsatsen har afsluttet ca. 60 % af kontaktforløbene indenfor de 26 uger og ca. 7 % er blevet forlænget på et progressionskriterium. Den håndholdte indsats viser sig ved at Ungeindsatsen afslutter ca. 17 % af de unge på manglende medvirken og fokus på uddannelse ved at der afsluttes ca. 35 % til ordinær uddannelse. På indholdssiden adskiller Ungeindsatsen sig fra indsatsen i det øvrige jobcenter ved det håndholdte element i og med den tætte opfølgning fra jobkonsulenterne, den personlige kontakt og den høje grad af tilgængelighed. Det er det element de unge og jobkonsulenterne fremhæver som det helt centrale i ft. de unges motivation for at starte i uddannelse og muligheden for at fastholde den. Udover at fremstille effekter og erfaringer fra indsatsen har notatet tjent det formål, at vi kan opstille nogle ambitiøse men også realiserbare succeskriterier for det kommende år. Succeskriterierne er 9

10 samstemmende med de mål der er beskrevet i Ungeindsatsens indsatsplan, som er en operationalisering af målene i jobcentrets beskæftigelsesplan for Succeskriterierne for den kommende periode i Ungeindsatsen er dermed: 50 % af tilbudsviften udgøres af virksomhedsnære redskaber 60 % af de unge afsluttes til uddannelse 60 % af de unge der afsluttes til uddannelse eller arbejde fastholdes mindst 3 måneder 10

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune Υνγεινδσατσεν ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Notatet beskriver først kort lovgivningen omkring de unge. Herefter belyser

Læs mere

ÅRSRAPPORT Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC)

ÅRSRAPPORT Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) ÅRSRAPPORT 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) Statusrapport 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet maj 2015 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 5952 Beskæftigelses-

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år

Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år Punkt 4. Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år 2015-023719 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At Rute 42 s resultater efter 3 års drift tages

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg Erfaringer med På rette vej i job i Jobcenter Nyborg Kort om På rette vej i job Nyborg er pilot kommune, aug.2010 Forsøgsprojekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2 Nyvisiterede og om matchede

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalgets høring - Førtidspensions- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere