Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1986L0278 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (86/278/EØF) (EFT L 181 af , s. 6) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 L M2 Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1/EF, Euratom, EKSF) L

2 1986L0278 DA RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (86/278/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 og 235, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Formålet med dette direktiv er at regulere anvendelsen i landbruget af slam fra rensningsanlæg for at undgå skadelige virkninger for jord, planter, dyr og mennesker, samtidig med at der tilskyndes til en korrekt anvendelse af dette slam; traktaterne indeholder ikke, bortset fra artikel 235, fornøden hjemmel hertil; de forskellige medlemsstaters bestemmelser med hensyn til anvendelse af slam i landbruget, er indbyrdes afvigende, hvilket vil kunne indvirke på det fælles markeds funktion; der bør derfor på dette område gennemføres en indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne som omhandlet itraktatens artikel 100; slam fra rensningsanlæg, der anvendes i landbrugsbedrifter, er ikke omfattet af Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald ( 4 ); de foranstaltninger, der er fastlagt i Rådets direktiv 78/319/EØF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald ( 5 ), finder også anvendelse på slam fra rensningsanlæg, som indeholder eller er forurenet af de i bilaget til direktivet omhandlede stoffer, for så vidt disse er af en sådan art eller er til stede i sådanne mængder eller koncentrationer, at de udgør en sundhedsfare eller en fare for miljøet; der bør fastlægges en særlig ordning, som kan give sikkerhed for, at mennesker, dyr og planter samt miljø beskyttes mod skadelige virkninger af ukontrolleret anvendelse af slam; dette direktiv tager endvidere sigte på at fastlægge visse førstegangsforanstaltninger på fællesskabsplan med henblik på beskyttelsen af jorden; dette direktiv tager endvidere sigte på at fastlægge visse førstegangsforanstaltninger på fællesskabsplan med henblik på beskyttelsen af jorden; slam kan have en landbrugsmæssig værdi, og det er derfor berettiget at tilskynde til anvendelse af slam i landbruget, forudsat at det anvendes korrekt; anvendelsen af slam fra renseanlæg må ikke påvirke kvaliteten af jorden og dermed af landbrugsprodukter; visse tungmetaller kan være giftige for planter og også for mennesker i kraft af deres forekomst iafgrøderne; der bør derfor fastsættes bindende grænseværdier for sådanne stoffer i jorden; der bør udstedes forbud mod anvendelsen af slam, når koncentrationen af disse metaller i jorden overskrider grænseværdierne; det bør endvidere undgås, at disse grænseværdier overskrides som følge af anvendelse af slam; med henblik herpå bør tilførslen af tungmetaller ( 1 ) EFT nr. C 264 af , s. 3, og EFT nr. C 154 af , s. 6. ( 2 ) EFT nr. C 77 af , s ( 3 ) EFT nr. C 90 af , s. 27. ( 4 ) EFT nr. L 194 af , s. 39. ( 5 ) EFT nr. L 84 af , s. 43.

3 1986L0278 DA til opdyrket jord begrænses enten ved fastsættelse af den maksimale mængde slam, der må tilføres inden for et år, idet grænseværdierne for koncentrationen af disse tungmetaller i det anvendte slam samtidig ikke må overskrides, eller ved tilsyn med, at grænseværdierne for den mængde tungmetaller, der kan tilføres jorden som et gennemsnit over en periode på ti år, ikke overskrides; slam skal undergå en behandling, inden det anvendes i landbruget; medlemsstaterne kan dog på visse vilkår tillade anvendelsen af ikkebehandlet slam, hvis slammet nedfældes eller nedpløjes i jorden, og hvis dette ikke indebærer fare for menneskers og dyrs sundhed; der skal hengå et vist tidsrum mellem anvendelsen af slammet og græsning eller høst af foderafgrøderne eller af visse afgrøder, som normalt kommer i direkte berøring med jorden, og som normalt fortæres i rå tilstand; anvendelse af slam i vækstperioden i handelsgartnerier og frugtplantager, med undtagelse af plantager med frugttræer, bør forbydes; i henhold til direktiv 75/440/EØF ( 1 ) og 80/68/EØF ( 2 ) skal anvendelsen foregå på en sådan måde, at jord, overfladevand og grundvand beskyttes; med henblik herpå er det nødvendigt at føre kontrol med kvaliteten af slammet og den jord, hvorpå slammet anvendes, og der bør derfor gennemføres analyser, og visse resultater meddeles brugerne; der bør ske registrering af en række væsentlige oplysninger til sikring af bedre kendskab til anvendelsen af slam i landbruget, og disse oplysninger bør tilgå Kommissionen i form af regelmæssige rapporter; på baggrund af disse rapporter kan Kommissionen om nødvendigt fremsætte forslag til sikring af øget beskyttelse af jorden og miljøet; slam fra små rensningsanlæg, som hovedsagelig behandler husspildevand, indebærer kun ringe fare for menneskers, dyrs og planters sundhed samt for miljøet, og dette slam kan derfor undtages fra visse af de bestemmelser, der er fastsat vedrørende oplysning og analyse; medlemsstaterne bør kunne fastsætte bestemmelser, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv; sådanne bestemmelser skal meddeles Kommissionen; de tekniske og videnskabelige fremskridt kan gøre det nødvendigt at foretage en hurtig tilpasning af visse af bestemmelserne i dette direktiv; for at fremme iværksættelsen af de nødvendige foranstaltninger hertil bør der derfor fastlægges en procedure for et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen; dette samarbejde bør finde sted i et udvalg for tilpasning til de tekniske og videnskabelige fremskridt UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Dette direktiv har til formål at fastsætte bestemmelser for anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg, således at skadelige virkninger på jorden samt på planter, dyr og mennesker undgås, og samtidig at tilskynde til en korrekt anvendelse af sådant slam. Artikel 2 I dette direktiv forstås ved: a)»slam«i) spildevandsslam fra rensningsanlæg, som behandler husholdningsspildevand eller byspildevand, eller fra andre rensningsanlæg, som behandler spildevand med tilsvarende sammensætning; ( 1 ) EFT nr. L 194 af , s. 26. ( 2 ) EFT nr. L 20 af , s. 43.

4 1986L0278 DA ii) spildevandsslam fra septiktanke og andre lignende anlæg til behandling af spildevand; iii) spildevandsslam fra andre rensningsanlæg end de under nr. i) og nr. ii) nævnte; b)»behandlet slam«slam, som er behandlet biologisk, kemisk eller termisk, som har været langtidsoplagret, eller som er behandlet på anden måde, således at dets gæringsevne og de sundhedsmæssige ulemper ved dets anvendelse er mindsket betydeligt; c)»landbrug«enhver form for dyrkning af levnedsmiddelafgrøder i erhvervsmæssigt øjemed, herunder med henblik på opdræt af husdyr; d)»anvendelse«spredning af slam på jorden eller enhver anden anvendelse af slam på og ijorden. Artikel 3 1. Det i artikel 2, litra a), nr. i), omhandlede slam må i landbruget kun anvendes i overensstemmelse med dette direktiv. 2. Med forbehold af bestemmelserne i direktiv 75/442/EØF og 78/ 319/EØF: kan det i artikel 2, litra a), nr. ii), omhandlede slam anvendes i landbruget på sådanne betingelser, som den pågældende medlemsstat måtte anse for nødvendige for at sikre beskyttelsen af menneskets sundhed og miljøet, må det i artikel 2, litra a), nr. iii), omhandlede slam kun anvendes i landbruget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastsat bestemmelser for anvendelsen heraf. Artikel 4 Værdier for koncentrationen af tungmetaller i den jord, hvor slammet anvendes, for koncentrationen af tungmetaller i slammet og for den maksimale årlige mængde af tungmetaller, der tilføres jord til landbrugsformål, findes i bilag I A, I B og I C. Artikel 5 Med forbehold af artikel 12 gælder følgende: 1. medlemsstaterne skal forbyde anvendelse af slam, såfremt koncentrationen af et eller flere tungmetaller i jorden overstiger de grænseværdier, som de fastsætter i overensstemmelse med bilag I A, og de skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at disse grænseværdier ikke overskrides som følge af anvendelsen af slam. 2. medlemsstaterne skal fastsætte regler for anvendelse af slam, således at der ikke sker en sådan ophobning af tungmetaller i jorden, at de i stk. 1 omhandlede grænseværdier overskrides. Med henblik herpå skal de anvende fremgangsmåden i enten litra a) eller litra b); a) medlemsstaterne skal fastsætte den maksimale slammængde, udtrykt itons tørstof, som årligt må anvendes pr. arealenhed, når de grænseværdier for koncentrationen af tungmetaller i slam, som de fastsætter ioverensstemmelse med bilag I B, skal overholdes, eller b) medlemsstaterne skal sikre, at de i bilag I C fastsatte grænseværdier for mængden af tungmetaller, der tilføres jorden pr. arealenhed og pr. tidsenhed, overholdes.

5 1986L0278 DA Artikel 6 Med forbehold af artikel 7: a) skal slammet behandles, inden det anvendes i landbruget. Medlemsstaterne kan dog på betingelser, som de selv fastsætter, tillade, at ubehandlet slam nedfældes eller nedpløjes ijorden; b) skal producenterne af slam fra rensningsanlæg regelmæssigt meddele brugerne alle de i bilag II A omhandlede oplysninger. Artikel 7 Medlemsstaterne skal forbyde anvendelse eller levering af slam med henblik på anvendelse: a) på græsningsarealer eller arealer med foderafgrøder, når disse græsningsarealer og foderafgrøder henholdsvis benyttes til græsning eller høstes, inden der er forløbet en vis tid. Dette tidsrum, som fastsættes af medlemsstaterne under hensyn til navnlig de geografiske og klimatiske forhold, må under ingen omstændigheder være mindre end tre uger; b) ihandelsgartnerier og frugtplantager ivækstperioden, med undtagelse af plantager med frugttræer; c) på arealer, der anvendes til dyrkning af grønsager eller frugt, som normalt er idirekte kontakt med jorden, og som normalt fortæres rå, ien periode på timåneder forud for høsten samt under selve høsten. Artikel 8 Ved anvendelse af slam skal følgende regler overholdes: anvendelsen skal foregå på en sådan måde, at der tages hensyn til planternes behov for næringsstoffer, og således at kvaliteten af jord, overfladevand og grundvand ikke lider skade, såfremt slam anvendes på jord med ph-værdiunder 6, skal medlemsstaterne tage hensyn til tungmetallernes større mobilitet og tilgængelighed for planterne, og i fornødent omfang nedsætte de grænseværdier, som de har fastsat i overensstemmelse med bilag IA. Artikel 9 Slammet og den jord, hvor det anvendes, analyseres efter skemaet i bilag II A og II B. Referencemetoderne for prøveudtagning og analyse er anført i bilag II C. Artikel Medlemsstaterne skal påse, at der løbende føres registre med angivelse af: a) den producerede slammængde og den mængde, der leveres til landbruget; b) slammets sammensætning og karakteristika på grundlag af de i bilag II A nævnte parametre; c) arten af den foretagne behandling som defineret i artikel 2, litra b); d) modtagernes navn og adresse samt stedet for slammets anvendelse. 2. Disse registre stilles til rådighed for de kompetente myndigheder og danner grundlag for den iartikel 17 omhandlede sammenfattende rapport. 3. De kompetente myndigheder underrettes på begæring om behandlingsmetoderne og analyseresultaterne.

6 1986L0278 DA Artikel 11 Medlemsstaterne kan dispensere fra bestemmelserne i artikel 6, litra b), artikel 10, stk. 1, litra b), c) og d), og artikel 10, stk. 2, for så vidt angår slam fra anlæg til rensning af spildevand, hvis behandlingskapacitet er mindre end 300 kg BI 5 pr. dag, svarende til personækvivalenter, og som hovedsagelig behandler husholdningsspildevand. Artikel 12 Medlemsstaterne kan, såfremt omstændighederne kræver det, vedtage bestemmelser, som er strengere end bestemmelserne i dette direktiv. Enhver beslutning herom skal meddeles Kommissionen i overensstemmelse med eksisterende aftaler. Artikel 13 Tilpasningen til den tekniske og videnskabelige udvikling efter fremgangsmåden i artikel 15 vedrører bestemmelserne i bilagene til dette direktiv bortset fra parametrene og værdierne i bilag I A, I B og I C, fra enhver faktor, som kan forventes at påvirke vurderingen af disse værdier, samt fra de parametre, som skal analyseres, og som er omhandlet ibilag II A og II B. Artikel Der nedsættes et udvalg for tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, i det følgende benævnt»udvalget«, sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand. M2 Artikel Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling. 2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 1 ). Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel Medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist på tre år fra dets meddelelse. De skal straks underrette Kommissionen herom. 2. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. ( 1 ) EFT L 184 af , s. 23.

7 1986L0278 DA M1 Artikel 17 Hvert tredje år sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der også omfatter andre relevante fællesskabsdirektiver. Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmåden i artikel 6 i direktiv 91/692/EØF ( 1 ). Spørgeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks måneder før starten på den periode, som rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den treårs periode, som den dækker. Den første rapport dækker årene fra 1995 til Kommissionen offentliggør senest ni måneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Fællesskabet om gennemførelsen af direktivet. Artikel 18 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. ( 1 ) EFT nr. L 377 af , s. 48.

8 1986L0278 DA BILAG I A GRÆNSEVÆRDIER FOR TILLADT KONCENTRATION AF TUNGME- TALLER I JORDEN (mg/kg tørstof i en repræsentativ prøve, som defineret i bilag II C, fra jord med en ph-værdi på 6 7) Parametre Grænseværdier ( 1 ) Cadmium 1 3 Kobber ( 2 ) Nikkel ( 2 ) Bly Zink ( 2 ) Kviksølv 1 1,5 Chrom ( 3 ) ( 1 ) Medlemstaterne kan tillade, at disse grænseværdier overskrides ved anvendelse af slam på arealer, som ved meddelelsen af dette direktiv anvendes til bortskaffelse af slam, men hvor der ierhvervsmæssigt øjemed dyrkes afgrøder, der udelukkende er bestemt til foder. Medlemsstaterne skal give Kommissionen meddelelse om de pågældende områders antal og art. De skal endvidere drage omsorg for, at der ikke herved opstår nogen risiko for mennesker og miljø. ( 2 ) Medlemsstaterne kan tillade, at grænseværdierne for disse parametre på jord, hvis phværdi til stadighed ligger over 7, overskrides. I intet tilfælde må de tilladte maksimale koncentrationer af disse tungmetaller overskride de nævnte værdier med mere end 50 %. Medlemsstaterne skal endvidere drage omsorg for, at der ikke herved opstår nogen risiko for mennesker og miljø samt navnlig for grundvandet. ( 3 ) Det er ikke på dette stadium muligt at fastsætte grænseværdier for chrom. Rådet vil fastsætte disse grænseværdier på et senere tidspunkt på grundlag af forslag fra Kommissionen, der fremsættes inden et år efter meddelelsen af dette direktiv.

9 1986L0278 DA BILAG I B GRÆNSEVÆRDIER FOR KONCENTRATION AF TUNGMETALLER I SLAM TIL ANVENDELSE I LANDBRUGET (mg/kg tørstof) Parametre Grænseværdier Cadmium Kobber Nikkel Bly Zink Kviksølv Chrom ( 1 ) ( 1 ) Det er ikke på dette stadium muligt at fastsætte grænseværdier for chrom. Rådet vil fastsætte disse grænseværdier på et senere tidspunkt på grundlag af forslag fra Kommissionen, der fremsættes inden et år efter meddelelsen af dette direktiv.

10 1986L0278 DA BILAG I C GRÆNSEVÆRDIER FOR DEN ÅRLIGE MÆNGDE AF TUNGME- TALLER, DER PÅ GRUNDLAG AF ET TIÅRIGT GENNEMSNIT MÅ TILFØRES DYRKET LANDBRUGSJORD (kg/ha om året) Parametre Grænseværdier ( 1 ) Cadmium 0,15 Kobber 12 Nikkel 3 Bly 15 Zink 30 Kviksølv 0,1 Chrom ( 2 ) ( 1 ) Medlemsstaterne kan tillade, at disse grænseværdier overskrides ved anvendelse af slam på arealer, som ved meddelelsen af dette direktiv anvendes til bortskaffelse af slam, men hvor der ierhvervsmæssigt øjemed dyrkes afgrøder, der udelukkende er bestemt til foder. Medlemsstaterne skal give Komissionen meddelelse om de pågældende områders antal og art. De skal endvidere drage omsorg for, at der ikke herved opstår nogen risiko for mennesker og miljø. ( 2 ) Det er ikke på dette stadium muligt at fastsætte grænseværdier for chrom. Rådet vil fastsætte disse grænseværdier på et senere tidspunkt på grundlag af forslag fra Kommissionen, der fremsættes inden et år efter meddelelsen af dette direktiv.

11 1986L0278 DA BILAG II A SLAMANALYSE 1. Som hovedregel skal slammet analyseres mindst hver sjette måned. Såfremt der sker ændringer i kvaliteten af det behandlede spildevand, skal analysehyppigheden øges. Hvis der over en etårsperiode ikke er væsentlige udsving ianalyseresultaterne, skal slammet analyseres mindst hver tolvte måned. 2. For så vidt angår slam fra de i artikel 11 omhandlede rensningsanlæg, skal der, hvis der ikke er foretaget en slamanalyse i de sidste tolv måneder forud for iværksættelsen af dette direktiv på nationalt plan i de enkelte medlemsstater, foretages en slamanalyse inden tolv måneder efter iværksættelsen eller i givet fald inden seks måneder efter, at der er truffet beslutning om at tillade anvendelsen i landbruget af slam fra et sådant rensningsanlæg. Medlemsstaterne træffer afgørelse om hyppigheden af efterfølgende analyser på baggrund af resultaterne af den første analyse, eventuelle ændringer i det behandlede spildevands art og ethvert andet forhold af betydning. 3. Uden at dette berører bestemmelserne ipunkt 4, skal følgende parametre analyseres: tørstof, organisk stof, ph, nitrogen og phosphor, cadmium, kobber, nikkel, bly, zink, kviksølv og chrom. 4. For så vidt angår kobber, zink og chrom træffer medlemsstaterne afgørelse om hyppigheden af de analyser, der skal foretages, såfremt det over for den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat fyldestgørende påvises, at disse metaller ikke eller kun i ringe mængde forekommer i det spildevand, som behandles af rensningsanlægget.

12 1986L0278 DA BILAG II B JORDANALYSE 1. Forud for enhver anvendelse af andet slam end slam fra de iartikel 11 omhandlede rensningsanlæg skal medlemsstaterne sikre sig, at tungmetalindholdet i jorden ikke overstiger de grænseværdier, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I A. Med henblik herpå træffer medlemsstaterne afgørelse om, hvilke analyser der skal foretages, under hensyn til de foreliggende videnskabelige data om jordbundsforhold og jordens homogenitet. 2. Medlemsstaterne træffer afgørelse om hyppigheden af efterfølgende analyser, idet der tages hensyn til metalindholdet i jorden forud for anvendelsen af slam, det anvendte slams mængde og sammensætning samt ethvert andet forhold af betydning. 3. Følgende parametre skal analyseres: ph, cadmium, kobber, nikkel, bly, zink, kviksølv og chrom.

13 1986L0278 DA BILAG II C PRØVEUDTAGNINGS- OG ANALYSEMETODER 1. Udtagning af jordprøver De repræsentative jordprøver, der skal analyseres, skal normalt omfatte 25 enkeltprøver udtaget på et areal, der er mindre end eller lig med 5 ha, og som dyrkes på ensartet måde. Prøverne skal udtages ien dybde af 25 cm, medmindre dybden af agerjordslaget ligger under denne værdi, idet dybden for prøveudtagningen dog i så fald ikke må være mindre end 10 cm. 2. Prøveudtagning af slam Der udtages prøver af slam efter behandling, men før levering til brugeren, og prøverne skal være repræsentative for produktionen af slam. 3. Analysemetode Analyse af tungmetaller foretages efter oplukning med stærk syre. Referenceanalysemetoden er atomabsorptionsspektrometri. Påvisningsgrænsen for hvert metal må ikke være højere end 10 % af den relevante grænseværdi.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Nr. L 181 / 6 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.7. 86 RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen 32000L0053 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0034-0043 Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/40/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/40/EF L 126/34 22.5.2003 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/40/EF af 16. maj 2003 om listen over, grænserne for koncentrationer af og angivelse i mærkningen af bestanddele i naturligt mineralvand samt om betingelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer L 269/34 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Det

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV. af 20. oktober 1980

RÅDETS DIREKTIV. af 20. oktober 1980 28. 10. 80 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 283/23 RÅDETS DIREKTIV af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 19. 6. 93 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 148/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

(EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34)

(EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34) 2000L0053 DA 26.08.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1)

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) I medfør af 9, stk. 2, 9 a, stk. 1, 2 og 3, 13, stk. 1, 19, 20, stk. 2, 25,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2011 K(2011) 4598 endelig KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 30.6.2011 om spørgeskemaet 2012-2014 vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere