Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet"

Transkript

1 Marts Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende Opbygning af SSP organisationen Indsatser SSP som en del af ungeteamet Samarbejdet med distriktsteamene Misbrugsrådgiver Løsning af konkrete opgaver Vision formål og strategi for SSP samarbejdet Handleplan - hvordan

2 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Organisering af SSP samarbejdet i Lolland kommune:...4 Definition af de tre indsatsformer...4 Normering...5 SSP konsulenter som en del af Ungeteamet...5 Vision for SSP samarbejdet i Lolland kommune...7 Formålet med SSP samarbejdet i Lolland kommune...7 Strategi for SSP samarbejdet i Lolland kommune...8 Handleplan for SSP samarbejdet i Lolland kommune 2008/ SSP konsulenternes tidsforbrug...12 Kort beskrivelse af SSP samarbejdet i Lolland kommune i 2007, sådan gik det BILAG SSP er mere end nogensinde på dagsordenen i medierne og hos de politiske partier, men også lokalt som en aktør, der skal forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. I Lolland kommune står forebyggelse højt på dagsordenen. Med SSP samarbejdet i Lolland kommune fokuseres der på, at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. SSP samarbejdet i Lolland kommune har til opgave at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten, samt i børn og unges levevilkår. Ligeledes skal SSP bearbejde, klarlægge og synliggøre årsagerne til, at enkelte børn og unge begår kriminalitet eller har anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet med øvrige aktører (klubber, skoler, det frivillige foreningsarbejde, erhvervslivet, børne- og ungerådgivningen, distriktsteam, misbrugskonsulent, politiet m.fl.) er det muligt, og vi vil anvende den opsamlede viden omkring dette til at forbedre mulighederne for at børn og unge ikke ender i kriminalitet, misbrug eller anden uhensigtsmæssig adfærd og samtidig skabe større tryghed for borgere i Lolland kommune. Dette skrift er en uddybende beskrivelse af SSP samarbejdet i Lolland kommune, og er samtidig en handlingsplan for 2008/09 for SSP samarbejdet i Lolland kommune. I hovedpunkter er handlingsplanen /se uddybning senere): Have overblik over tendenser og udvikling på området kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børnene og de unge i Lolland kommune og på landsplan. Vedligeholdelse og udbygning af netværket Synliggørelse af SSP samarbejdet. Hvem kan man kontakte? Opprioritere og udbygge samarbejdet og medinddragelse af foreninger og virksomheder. Øget inddragelse og medansvarliggørelse af forældregruppen, f.eks. målrettet styrkelse af forældrenetværksarbejde Deltagelse i afhøringer af børn og unge ved førstegangs kriminalitet. Udarbejdelse af strategi for SSP+(18-24 år) samarbejdet. Støtte og vejledning til lærer, pædagoger, klubmedarbejdere m.fl. Opbygning af en værktøjskasse, der kan bruges af fagfolk (og forældre) i forbindelse med forskellige situationer. 2

3 Indledning Der bliver såvel på landsplan, som lokalt og ikke mindst fra politisk side peget meget på SSP samarbejdet som et væsentligt værkstøj i det forebyggende arbejde omkring børn, unge og deres forældre. Fokus er som udgangspunkt forebyggelse af kriminalitet, men ofte er der tale om, at SSP samarbejdet bliver synonym, også med forebyggelse af stofmisbrug, mistrivsel, mobning mm. I forbindelse med vedtagelse af Politi- og domstolsreformen, fastsættes det i Retsplejeloven, at der i hver politikreds oprettes et kredsråd og at politidirektøren får Kredsråd (Politidirektør og kredsens borgmestre) Lokalråd (Fra politiet: Lederen af lokalpolitiet i Nakskov, lederen af beredskabet i Nakskov, funktionslederen for det forebyggende område i Nakskov og linjechefen for politikredsens lokalpoliti. Fra Lolland kommune: SSP koordinator, direktør for børn og unge, repræsentanter fra erhvervslivet). ansvar for, at der etableres et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver enkelt kommune i politikredsene, herunder med deltagelse af skoler og sociale myndigheder (SSP-samarbejdet). Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Kredsrådet har, for at styrke den lokale indsats i det kriminalpræventive arbejde, nedsat et lokalråd som består af relevante ledelsesparter fra politi, den enkelte kommune og det øvrige lokalsamfund. Det skal nævnes at såvel kredsråd som lokalråd ikke kun beskæftiger sig med kriminalpræventivt arbejde blandt børn og unge, men også med andre forhold omkring politiet. Såvel kredsråd som lokalråd er politidirektørens ansvar, men samarbejdsfladerne er naturligvis brede i forhold til SSP samarbejdet (det kriminalitetsforebyggende arbejde). Lolland kommune: Vi ønsker med SSP samarbejdet i Lolland kommune at fokusere på en indsats i skolerne, ungdomsklubber, juniorklubber og i forhold til forældre og fritid i øvrigt.. I praksis vil det nok ofte være svært konkret at se, hvad der er SSP-samarbejde, og hvad der er dét, der normalt gøres i dagligdagen i skolen, institutionen, ungdomsskolen og lignende steder, når SSP-samarbejdet fungerer, -er kommet "helt ind under huden". Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at SSP-samarbejdet giver nogle muligheder for at løse problemer blandt børn og unge på et mere uformelt plan. Her tænkes naturligvis bl. a. på tilfælde af begyndende kriminel adfærd, hvor det via SSP-samarbejdet er muligt på et meget tidligt tidspunkt, at inddrage eksempelvis politiet, sagsbehandlere og lærer i en snak med barnet/den unge og dennes forældre. Ofte vil en sådan indsats have en særdeles positiv forebyggende effekt. Det samme kan også være tilfældet ved begyndende bandekriminalitet o.lgn. Her vil det tværfaglige samarbejde, som er indeholdt i SSP-samarbejdet have stor værdi såfremt, der sættes ind på et tidligt tidspunkt. Med hensyn til misbrug, her tænkes primært på hashmisbrug og alkoholmisbrug vil en fælles indsats være nødvendig. Netop disse to emner vil det være særdeles relevant at være opmærksomme på, ikke mindst i skoleregi. Dette arbejde drejer sig i vid udstrækning om holdninger. I forbindelse med opprioriteringen af det misbrugsforebyggende arbejde, er der i børne- og ungerådgivningen ansat en misbrugsrådgiver. 3

4 Organisering af SSP samarbejdet i Lolland kommune: SSP udvalg SSP styregruppe ½ SSP koordinator 2 SSP konsulenter SSP distrikt 1 SSP distrikt 2 SSP distrikt 3 SSP distrikt 4 SSP distrikterne = skoledistrikterne SSP udvalgets opgaver: Rådgive de relevante politiske udvalg på SSP området. Overblik/tendenser. Vurderer overensstemmelser mellem mål og midler i forbindelse med en årlig årsberetning SSP styregruppens opgaver: Overordnede idéskabende og initiativtagere til bl.a. læseplan, projekter mm. Overblik/tendenser. SSP distrikternes -/netværkets opgaver: De enkelte deltagere i netværket skal følge den lokale udvikling på SSP området: Tendenser og udvikling omkring kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Tendenserne og udviklingen danner udgangspunkt for tiltag og indsatser. Herunder videreformidling af viden til relevante samarbejdspartnere. Udførende funktioner på SSP området ud fra konkrete henvendelser fra møder, skoler, forældre mv. Definition af de tre indsatsformer I forbindelse med SSP samarbejdet er det vigtigt at have opmærksomheden rettet mod, at det kriminalpræventive arbejde foregår ved hjælp af tre indsatsformer: 1. den generelle forebyggende indsats. 2. den specifikke indsats. 3. den individorienterede indsats. Målet for SSP-samarbejdet i Lolland Kommune er, at fokus i indsatsen primært rettes mod den generelle og i mindre udstrækning mod den specifikke indsats, således at den individorienterede indsats primært sker i Børne- og ungeafdelingen. Den generelle indsats (primær kriminalprævention) retter indsatsen mod alle. 4

5 Eksempler på generel forebyggende indsats kan være en obligatorisk undervisning i skolerne om narkotika og alkohol samt undervisningsforløb om mobning, vold, graffiti og butikstyveri. De to øvrige indsatsformer retter sig mere mod konkrete situationer, og for nr. 3 s vedkommende mod enkeltpersoner. Normering Der er pt. 2 SSP konsulenter og en ½-tids SSP koordinator. Det er derfor nødvendigt, at det primært bliver ude lokalt, at opgaverne løses, dvs. i skolerne, i klubberne, SFO osv. Det bør således også være her, at der er de ressourcer og den nødvendige kompetence til at løse de kriminalpræventive og forebyggende opgaver. SSP konsulenterne bliver således mere rådgivende overfor de lokale aktører, og vil langt bedre kunne servicere de lokale aktører (netværket). De vil samtidig besidde en viden omkring udviklingen på området såvel i Lolland kommune som på landsplan. Udover SSP samarbejdet vil en inddragelse af de distriktsteam, der er etableret lokalt være med til dels at være obs. på udviklingen i lokalområdet, men også være med til i et teamsamarbede med den lokale SSP konsulent at kunne nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at løse konkrete opgaver i lokalområdet. Denne arbejdsform, hvor opgaverne løses så tæt på problemet som muligt, og med de lokale aktører er uden tvivl den, der giver det bedste resultat. SSP konsulenter som en del af Ungeteamet SSP konsulenterne har udgangspunkt i ungeteamet (14 år-), og er SSP samarbejdets indgang hertil (myndighedsfunktionen), men løser også opgaver i relation til børneteamet (0-13 år) og har en tæt kontakt med distriktsteamene.. Udgangspunktet er fokus på at undgå kriminalitet, mistrivsel, misbrug mm., samt at kunne løse opgaver inden der bliver tale om en sag ( indgriben før skaden er sket )., der kræver en myndighedsindgriben, Erfaringsmæssigt ved vi, at muligheden for at kunne gribe ind omkring et barn eller en ung på et så tidligt tidspunkt som muligt og så hurtigt som muligt, har en stor forebyggende værdi, og sparer på sigt dels arbejdskraft og dels økonomi, og der vil kunne skabes ro til at ungeteamet og børneteamet kan koncentrere sig omkring den egentlige sagsbehandling og myndighedsudøvelse. SSP samarbejdets primære opgave i Lolland kommune er således rettet mod den primære forebyggelse, dvs. ud fra den viden og erfaring, der opbygges i SSP samarbejdet at være på forkant med udviklingen og hindre at børn og unge kommer ud i en uhensigtsmæssig adfærd. 5

6 Løsning af konkrete opgaver: Det kan være svært, og give anledning til mange diskussioner om, hvad det er for opgaver SSP konsulenterne skal lave. Nedenstående skema, som ikke er fyldestgørende, illustrerer et problem/en udvikling/en tendens løsning. Man skal naturligvis være opmærksomme på overholdelse af tavshedspligten/udveksling af oplysninger, og som udgangspunkt skal alle opgaver løses i samarbejde med forældrene. Problem/opgave/udvikling/t endens (Eks.: butikstyveri, uhensigtsmæssig gruppedannelse, begynde misbrug mm.) Vurderes til at være en SSP opgave Vurderes til ikke at være en SSP opgave Opgaven løses af SSP konsulenter (hjemmebesøg, skolekontakt mm.) Opgaven videregives til Ungeteam/børneteam (myndigsfunktion) eller løses af SSP konsulenter som en Opgaven er løst og slutter Opgaven viser sig at indeholde mere end først antaget, og overføres til ungeteamet/børneteamet ) Opgaven løses som en ren myndighedsopgave Sagen vurderes til at kunne løses af SSP konsulenter (ikke myndighedsopgave) 6

7 Vision for SSP samarbejdet i Lolland kommune SSP samarbejdet i Lolland kommune er stedet hvor ekspertisen, viden og overblikket samles omkring børn og unge og kriminalpræventiv forebyggelse og forebyggelse i forhold til misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. SSP samarbejdet i Lolland kommune er et samarbejde hvor den samlede indsats fra de enkelte aktører i netværket bidrager til, at forbedre børnenes og de unges hverdag og muligheder for at klare sig bedre senere i livet. SSP samarbejdet er på forkant med udviklingen i kommunen omkring kriminalitetsudviklingen, udviklingen i misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Med politi- og retsreformen er der lagt op til en opprioritering af det forebyggende arbejde på området kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Vi vil leve op til visionerne i disse reformer for så vidt angår det kommunale bidrag hertil. Vi vil bruge netværket til at opsamle (og formidle) den viden der er dér samt være til stede i såvel skolerne som andre institutioner i Lolland kommune. Vi vil på denne måde opsamle tendenserne og danne overblik over, hvad der rører sig blandt kommunens børn og unge. Denne viden vil vi dels anvende i netværket dels formidle den videre til relevante samarbejdspartnere med henblik på at undgå kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.. Formålet med SSP samarbejdet i Lolland kommune at opbygge et lokalt netværk, der kan skabe et overblik og viden omkring kriminalitetsudviklingen, udviklingen i misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. at opbygge et lokalt netværk, der skal forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd hos børn og unge i kommunen. at opsamle de værdier, der er i børne- og ungegrupperne med henblik på at tilrettelægge en relevant indsats i skoler, klubber og andre relevante institutioner. at bibringe kommunens børn, unge og deres forældre nogle kompetencer og normer således at børnene og de unge undgår at havne i kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. at synliggøre SSP-samarbejdet overfor forældre, børn og unge, medarbejdere og ledere i den kommunale forvaltning, samt politikere i Lolland kommune. at vejlede og støtte fagpersoner såvel som forældre med henblik på at forebygge kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Formålet er således, at SSP- samarbejdet (netværket) kan skabe rammerne for forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier i kommunen. Dette er i øvrigt i tråd med aftalerne i den politiske aftales afsnit om børn og unge og tidlig indsats Netværket består af: SSP konsulenter, repræsentanter fra skoler (såvel kommunale som private), politiet, efterskoler, ungdomsklubber, juniorklubber, frivillige foreninger, ungdomsskolen m.fl. 7

8 Strategi for SSP samarbejdet i Lolland kommune I Lolland kommune bør SSP-samarbejdet have en fremtrædende rolle i forhold til det generelt forebyggende arbejde med børn, unge og deres familier og således ikke kun i forhold til en kriminalpræventiv indsats. Dvs.: at der skabes overblik over udviklingen af kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. at netværket kan opbygges og vedligeholdes at der kan gøres en generel indsats i skoler, klubber mv. at der gives mulighed for den konkrete indsats overfor enkeltpersoner eller grupper med en uhensigtsmæssig adfærd. at det overblik, den viden og de erfaringer der gøres i SSP samarbejdet formidles videre til relevante aktører på børne- og ungeområdet. at der sker et tæt samarbejde med børne- og ungeteamets distriktsteam, med henblik løsning af opgaver, der er mere indgribende i forhold til enkeltgrupperinger og enkeltindivider. at inddrage ungdomsklubberne i det kriminalpræventive arbejde, således at klubben og klubmedarbejderen ikke bliver statiske funktioner, men kan løse opgaver i nærmiljøet. SSP-samarbejdets formål er ikke at opklare forbrydelser og kriminalitet, men at forebygge. Det vil sige, det ikke er et spørgsmål om at opklare en given kriminel handling, at finde ud af hvem der sælger stoffer etc.(kontrollerende). Det bliver mere et spørgsmål om hvorledes, vi kan hindre at børn og unge begår kriminalitet, at børn og unge bruger stoffer og fremviser anden uhensigtsmæssig adfærd samt at give børnene og de unge (samt deres forældre) nogle kompetencer, der sætter dem i stand til at vælge. Det er samtidigt vigtigt i det daglige arbejde at have sig for øje: -at langt de fleste unge klarer sig godt, -at langt de fleste unge ikke kommer ud i et misbrug, at det kun er en lille gruppe, der giver de mange problemer. Og det er vel ikke mindst også vigtigt, at vi som kender de unge ikke går med en forestilling om, at de unge er potentielle forbrydere, kriminelle eller misbrugere. 8

9 Handleplan for SSP samarbejdet i Lolland kommune 2008/09 En handlingsplan i SSP samarbejde regi er dynamisk, dvs., at der løbende vil være mulighed for at ændre og justere den, således at den vil kunne dække behovet på et hvilket som helst tidspunkt. Det skal desuden nævnes at SSP samarbejdet, som så meget andet i Lolland kommune, stadig undergår en udvikling og tilpasning til de nye strukturer. For den resterende del af 2008 og hele 2009 er handlingsplanen: Have overblik over tendenser og udvikling på området kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børnene og de unge i Lolland kommune og på landsplan. Herved kan SSP samarbejdet og øvrige interessenter på børne- og ungeområdet være på forkant med en evt. uhensigtsmæssig udvikling. Herunder også mulighed for at kunne skabe tryghed såvel hos borgere generelt, som hos fagpersoner i almindelighed (ved hvad der sker). Dette gøres ved: -systematisk opsamling på møder og input fra samarbejdspartnere. -Der udarbejdes et kort nyhedsbrev hver anden måned, der udsendes til samarbejdspartnere. Nyhedsbrevet skal beskrive såvel kvantitativt som kvalitativt hvad der er sket de forudgående 2 måneder med vægt på tendenser og udviklingen i kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge, samt igangsatte initiativer i den forbindelse. -At være aktiv formidlende i forhold til pressen omkring tendenser på børne- og ungeområdet i forhold til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd, Tidsperspektiv: Løbende Succeskriterie: -At antallet af situationer hvor vi bliver overrasket over en udvikling mindskes. -At der bliver taget initiativer i forhold til udviklingen og tendenserne. Vedligeholdelse og udbygning af netværket Dette gøres ved: -Løbende møder i netværket -Udbygge samarbejdet med andre aktører på børne- og unge området i Lolland kommune. -At være katalysatorer i netværket, samt bidrage i netværket omkring SSP viden -Generere viden og erfaring ud fra møder i netværket med henblik på, at kunne undgå at børn og unge havner i kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd. Tidsperspektivet: Løbende Succeskriterie: -At møderne holdes systematisk og at samarbejdsfladerne udbygges. 9

10 Synliggørelse af SSP samarbejdet. Hvem kan man kontakte? Dette gøres ved: -Tæt kontakt med kommunens institutioner med jævnlige besøg., -Fælles relevante arrangementer som tilbud til fagpersoner, børn og unge samt forældre. (bl.a. om misbrug. alkohol, kriminalitet, SMS mm.). -Formidling af den opsamlede viden fra netværket til såvel fagpersoner(via nyhedsbrev) som borgere generelt (via pressen). -Være til stede og til rådighed når der er brug for det i forbindelse med kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. -Projekt butikstyveri/tyveri i almindelighed for 4 klasse. -PR i forhold til pressen, de gode eksempler. Tidsperspektiv: Løbende Succeskriterie: -At der holdes mindst 2 årlige arrangementer. -At der afholdes projekt butikstyveri i alle 4 klasser i løbet af skoleåret. -At der mindst en gang hvert kvartal er en positiv omtale af SSP samarbejdets indsats Opprioritere og udbygge samarbejdet og medinddragelse af foreninger og virksomheder. Dette gøres ved: -Møder med de frivillige foreninger via deres samarbejdsfora. -Støtte og vejledning i forhold til hvad man kan bruge hinanden til. Tidsperspektiv: -Løbende, dog kontakt inden oktober Succeskriterie: -At der mindst to gange årligt afholdes møder med Lollands sportsråd samt erhvervsforeningerne. Øget inddragelse og medansvarliggørelse af forældregruppen, f.eks. målrettet styrkelse af forældrenetværksarbejde Dette gøres ved: -Tilbud om deltagelse i forældremøder på skolerne primært i 0., 4. og 7 klasse, bl.a. med henblik på at danne forældrenetværk.. -Kontakt til forældre i forbindelse med deres børns uhensigtsmæssige adfærd. Tidsperspektiv -Løbende, dog skal tilbud til klasselærer ud inden 1. juni Succeskriterie: -At der tilbydes deltagelse i forældremøder og at der sker deltagelse i forældremøder i alle 0., 4. og 7. klasser i løbet af skoleåret. 10

11 Deltagelse i afhøringer af børn og unge ved førstegangs kriminalitet. Dette gøres ved: Deltagelse i afhøringer hos politiet efter aftale. Tidsperspektiv: Løbende Udarbejdelse af strategi for SSP+(18-24 år) samarbejdet. Dette gøres ved: Kontakt til kriminalforsorgen, ungdomsuddannelser, misbrugsteamet, UU, arbejdsmarkedsafdelingen mm. Tidsperspektiv: -Løbende -Strategi/samarbejde skal være beskrevet senest 1. oktober Succeskriterie: At tidsfristen overholdes Støtte og vejledning til lærer, pædagoger, klubmedarbejdere m.fl. Dette gøres ved: Løbende kontakt til disse institutioner Tidsperspektiv: Løbende. Succeskriterie: At der mindst en gang hver måned aflægges besøg på skolerne og mindst hver anden måned aflægges besøg i klubber og juniorklubber. Opbygning af en værktøjskasse, der kan bruges af fagfolk (og forældre) i forbindelse med forskellige situationer. Dette gøres ved: Løbende, dog skal de første emner være klar senest 1. september Opbygning af et kriseberedskab. Tidsperspektiv: Forslag skal være klar senest 1. august Succeskriterie: At materiale samles og udarbejdes (vil i øvrigt ske løbende og efter behov). Handlingsplanen revideres løbende og senest ved årsskiftet 2008/2009, hvor der samtidig udarbejdes en årsrapport.. Ved alle handlinger og indsatser udfyldes et projektskema, se bilag, med henblik på den årlige afrapportering. 11

12 SSP konsulenternes tidsforbrug Der er ansat 2 37 timers SSP konsulenter. Deres arbejdsopgaver er mangeartet, og fremgår i øvrigt af notatet vedr. SSP konsulenternes opgaver. Herudover varetager en afdelingsleder i Ungdomsskolen koordinering af SSP samarbejdet i Lolland kommune. Til denne opgave anvendes omkring 15 timer ugentligt. Disse opgaver er ligeledes beskrevet i nævnte notat. Herudover varetages i enkelte tilfælde direkte ansigt til ansigt arbejde med børn unge samt kontakt til skoler fra koordinatorens side. På de enkelte skoler og institutioner anvendes et forskelligt antal timer til SSP samarbejdet. I nedenstående skema er angivet tidsforbruget for den enkelte SSP konsulents arbejdstid fordelt på de opgaver, der løses pt. Der er tale om et skøn udarbejdet på baggrund af kalender mv.. Opgørelsen viser således at der anvendes 22 1/3 time pr. uge til direkte ansigt til ansigts kontakt med den eller de unge og at der anvendes 15 2/3 time til andre funktioner, herunder møder, planlægning, udarbejdelse af materialer overdragelse af sager til børne- og unge team mv.. En del af disse funktioner vedrører kommunikation om konkrete unge til distriktsteam og myndighedspersoner med henblik på en egentlig sagsbehandling i børne og ungeteamet. Der er som nævnt tale om gennemsnitsangivelser, idet der er meget stor variation i hvilke opgaver, der løses på et givent tidspunkt. Eksempelvis gav ildspåsættelserne i Rødby havn området før påske anledning til, at der i en periode blev anvendt tæt ved 100 % af tiden på ansigt til ansigt samtaler med de unge og deres familie, mens der i starten af skoleåret blev anvendt meget tid på forældremøder i skolerne. Forventningerne fra omverdenen til hvad SSP konsulenterne skal løse af opgaver er store. Det er således nødvendigt i mange tilfælde at give løsningsforslag og vejledning til hvorledes andet frontpersonale kan løse et konkret problem. Der vil derfor være en del situationer hvor det er SSP konsulenten der via råd og vejledning til eksempelvis en lærer, pædagog i en klub o.lgn., der medfører en ansigts til ansigts kontakt. Der foretages løbende en afrapportering af tidsforbrug på de forskellige kategorier kvartalsvis til børne og unge rådgivningen og til SSP udvalget. 12

13 Fordeling af arbejdstid for SSP konsulent Tid pr. uge Funktion Timer Pct.. Bemærkninger Opsøgende arbejde 2,22 6 I gennemsnitligt én aften om ugen (ungdomsklub, rundering i byen, sportsklub ell. lignende sted de unge opholder sig). Forældremøder: 1,50 4 Hovedsageligt i begyndelsen af skoleåret, men der forekommer også enkelte i løbet af skoleåret. Afhøringer 3,70 10 Gennemsnitligt 2 stk. pr. uge (evt. opfølgning i familien/distriktsteam/ungeteam) Skole 3,70 10 Ved henvendelser fra skolen yder vi råd og vejledning og møder op til samtaler om nødvendigt, hvis skolens egen SSP-lærer eller andre har behov for det. Har ikke en decidere gang på skolen, men kommer dog også lidt forbi ved andre lejligheder. Ansigts to ansigts samtaler Henvendelser 3,00 8 Flere gange i løbet af en uge henvender familier sig eller de unge selv med henblik på at for råd og vejledning, give udtryk for bekymringer m.m. Dette munder af og til ud i besøg i familien eller kontakt til sagsbehandler. Hjemmebesøg 4,07 11 Opfølgende møder i familien eller uanmeldt besøg, hvis der er bekymringer. Hjælp til skoleelever: SMS/tlf kontakt Ansigt til ansigt kontakt med de unge Administrativt: arbejde 1,50 4 Af og til indgår vi i de unges projekter i skolen, når der laver opgaver hvor vi qua vores job kan bidrage med oplysninger og egne holdninger m.m. 2,60 7 I en del af kontakten med de unge vi bruger vi SMS og telefon Både unge som ikke er inde i det kommunale system samt dem som er delvist eller ikke inde i systemet. 22, , Notater til sagsbehandlere omkring "bekymringer, afhøringer, borgerhenvendelser m.m Lave materiale om eksempelvis "Lightergas, Blå mandag, Sidste skoledag, Butikstyveri" mm. (værktøjskasse. Egne notater (aftaler, notater, pc, henvendelser etc.) 1,85 5 Sparring/supervision omkring den unge (mundtligt) Kontakt til sagsbehandler Briefing med 2,22 6 Én gang om ugen, bl.a. om hvad er der kommet af anmeldelser politiet og hvad for opgaver vi kan ordne i SSP samarbejdet Team-møde 1,85 5 Én gang om ugen. SSP 2,22 6 Mødes som ofte en gang om ugen, ellers pr. tlf. flere gange om konsulenterne ugen Møder med koordinator. Distriktsmøder 1,11 3 Fire årlige møder i hvert af de fire skoledistrikter Kontakt til erhvervsdrivende i 1,11 3 Alkohol, lightergas, råd og vejledning for eksempelt i forbindelse med butikstyveri m.m. forskellige forbindelser. Andet 14,

14 Kort beskrivelse af SSP samarbejdet i Lolland kommune i 2007, sådan gik det. Med sammenlægning af de 7 kommuner, der kom til at udgøre Lolland kommune, undergik naturligvis også SSP samarbejdet en forandring. I nogle områder blev servicen dårligere end tidligere og i andre blev den bedre. Det har givet (naturligt nok) noget uro og misforståelser, men samtidig betyder organiseringen af børne- og ungerådgivningen en styrkelse af børne- og ungeområdet, med der af følgende fokus på hele børne- og ungeområdet generelt i kommunen, herunder ikke mindst rådgivernes ugentlige dag på de enkelte skoler. Normeringsmæssigt består SSP samarbejdet af 2 fuldtids SSP konsulenter og ½-tids koordinator I april 2007 vedtog børne- og skoleudvalget en struktur for samarbejdet. Det har siden vist sig, at dette tidlige tiltag har haft stor betydning for SSP samarbejdet i kommunen, om end der stadig er mange sten, der skal vendes. Der er i årets løb blevet anvendt meget tid på dels at lære de nye samarbejdspartnere at kende og omvendt, dels enkeltsagsbehandling i form af deltagelse ved afhøringer. Alle folkeskoler fik tilbud om at få besøg af SSP konsulenterne i forbindelse med forældremøder. Ved denne lejlighed havde forældrene mulighed for at stifte bekendtskab med den lokale SSP konsulent samt få noget viden om, hvad de kan bruge SSP samarbejdet til. Der har været deltagelse i alt 21 forældremøder, fortrinsvis i 0., 4. og 7 klasser. Et af de punkter der i den forbindelse blev lagt meget vægt på var, hvor vigtigt det er, at have et godt samarbejde forældrene imellem. Hovedpunkterne på forældremøderne har været: 0. klasse: Forældrenetværk 4. klasse: Butikstyveri/hvad laver mit barn efter skoletid? 7. klasse: Alkohol og fester. Der har i året været besøg i alle 7.-9.klasser i kommunen for at orientere eleverne om, hvad SSP samarbejdet er, og hvad de kan bruge det til. Formålet har været, at få en god indgangsvinkel til de unge, hvis der senere bliver brug for det. Herudover ved de unge hvem, de kan kontakte hvis de får brug for det. I forhold til ungdomsklubberne har der været deltagelse i medarbejdermøder for præsentation og rolleafklaring. Ligeledes har der været aflagt besøg i alle juniorklubber. Hovedformålet med alle disse besøg og kontakter har i forhold til forældre og elever været, at de har kunnet få sat ansigt på hvem SSP konsulenterne er, og få et billede af, hvad de kan bruge dem til. I forhold til fagpersoner: pædagoger, klubmedarbejdere, lærere mm. har formålet være at skabe et gensidigt kendskab til hinanden, men også at få forebyggelsesarbejdet bredt ud i de enkelte institutioner, således at disse kan blive aktører i SSP samarbejdet. I året er også opbygningen af netværk i de 4 skoledistrikter startet op således, at der har været afholdt møder for repræsentanter for skolerne, klubberne, juniorklubber mm. i de enkelte områder bl.a. for på denne måde, at få et billede af, hvad der rører sig på ssp-området lokalt. SSP konsulenterne har udover ovenstående deltaget i omkring 150 afhøringer af børn og unge. 14

15 I forhold til samarbejdet med politiet har dette været præget af politireformen, hvor også politiet undergår store forandringer. Der har i konkrete sager været et tæt samarbejde med politiets lokale SSP leder. 15

16 BILAG Skema for indsatser Indsatsen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Målgruppe Mål og baggrund Metode Ansvars- og rollefordeli ng Tidsperspek tiv Økonomi/ti dsforbrug Evaluering Formidling 16

17 SSP KONSULENTENS OG KOORDINATORENS OPGAVER SSP konsulenternes opgaver: Følgende opgaver løses af SSP konsulenterne (ikke prioriteret): Ungeteamet er udgangspunktet for SSP konsulenternes arbejde. Rådgivning og vejledning for fagpersoner Opbygning af netværk og netværksmøder i lokalområderne ( SSP møder og Community policing). Samarbejde med politiet i forhold til deres kriminalpræventive indsats/arbejde (lokalråd, politiets lokale præventive enhed) i lokalområdet Deltagelse i forældremøder på skolerne samt ad hoc tilkald til konkrete opgaver./problemstillinger i samarbejde med skoler og andre aktører. Konkret vil deltagelse i forældremøder ske i bhv. klasse (præsentation mv.), 4. klasse (butikstyveri) og 7. klasse (vold, misbrug, alkohol fester mm.). Udarbejdelse af kriminalpræventiv læseplan som forslag til lærerne og øvrige. Opsøgende arbejde i forhold til ungdomsklubber og det frivillige foreningsliv. Projektopgaver i forhold til konkrete problemstillinger. Samarbejde med UU og ungdomsuddannelser. Holde sig ajour på det kriminalpræventive område. Akutfunktion i forhold til SSP opgaver. Fleksarbejdstid Forpligtende samarbejde med ungeteamet og børneteamet omkring informationer Sørge for stof til Nyhedsbrev. Samarbejde med øvrige interessenter på området børn og unge Afhøringer i den udstrækning de vedrører lettere tilfælde. Nærmere aftale kan gøres med øvrige medarbejdere i ungeteamet. (SSP+ afventer indtil videre). Skabe overblik og formidling af viden Følgende opgaver (ikke prioriteret) løses af koordinatoren (og løsning af nogle af ovenstående opgaver): Indkalde til møder og sekretær for disse. Overordnet kontakt til politiet, herunder deltagelse i de kommende lokalråd. Sekretariatsfunktion for SSP samarbejdet. Ansvarlig for at relevant SSP materiale tilgår SSP konsulenterne (og andre relevante i kommunen). For såvel koordinator som konsulenter gælder at de i forhold til den konkrete udvikling på SSP området skal kunne i gangsætte relevante tiltag og projekter i samarbejde med relevante institutioner herunder også politiet. I samarbejde med øvrige interessenter at udarbejde læsesplan for det forebyggende og kriminalpræventive arbejde i daginstitutioner, skoler mv. Udarbejder en årsberetning. Renskrive og udsende Nyhedsbrev. Ansøgninger til puljer og projekter oftest i samarbejde med udvikling og erhverv Skabe overblik og formidling af viden 17

18 MØDER I SSP-SAMARBEJDET LOLLAND KOMMUNE 2008 Kredsråd 27. marts 19. juni 18. september 19. december Lokalråd Torsdag 17. april 2008 Mandag 18. august 2008 Onsdag 22. oktober 2008 Fredag 16. januar 2009 SSP udvalg Torsdag den 10. april 2008 Torsdag den 26. juni 2008 Torsdag den 9. oktober 2008 Torsdag den. 18. december. SSP styregruppe Torsdag 28. april Torsdag Torsdag Torsdag Distrikt 1 (Nakskov/Rudbjerg) Distrikt 2 (Rødby-Holeby) Distrikt 3 (Maribo) Distrikt 4 (Nakskov/Ravnsborg/Højreby)) Tirsdage Tirsdage Torsdage Rullende dage kl. Tirsdag 22.. januar Tirsdag 22. april Tirsdag 24. juni Tirsdag 21. oktober Tirsdag 29. januar Tirsdag 29. april Tirsdag. 17. juni Tirsdag 28. oktober Torsdag 24. januar Torsdag 24. april Torsdag 26. juni Torsdag 30. oktober Mandag 28. januar Tirsdag 29. april Alle møder foregår kl på Nakskov politistation Alle dage kl Alle møder foregår i Maribo (Kidnakken) Alle møder foregår på Ungdomsskolen, Elvej 7, 4900 Nakskov Alle møder foregår i Holeby Ungdomsklub, Maribovej Holeby Alle møder foregår i Maribo Ungdomsskole, Nørrevang 19A, 4930 Maribo Alle møder foregår på Ungdomsskolen, Elvej Rådgive de relevante politiske udvalg på SSP området. Overblik/tendenser. Vurderer overensstemmelser mellem mål og midler i forbindelse med en årlig årsberetning Overordnede indéskabende og initiativtagere til bl.a.læseplan, projekter mm. Overblik/tendenser. Mødets formål er at følge den lokale udvikling på SSP området og udarbejde tiltag i den anledning Udførende funktioner på SSP området ud fra konkrete henvendelser fra møder, skoler, forældre mv

19 Onsdag 25. juni Torsdag 30. oktober 7, 4900 Nakskov Fælles SSP temadag Møde mellem SSP konsulenterne og Aksel Michael teammøde Henrik A. teammøde SSP konference på Hotel Nørrevang En i foråret En i efteråret Hver uge tirsdage Hver uge onsdage Efter behov, dog minimum en gang hver 14. dag Torsdag 23.-fredag 24. okt. Der vil kunne indkaldes ad hoc personer til møderne, eksempelvis sagsbehandlerne, sundhedsplejerske ved skolerne, ellers er det er SSP konsulentens ansvar at sørge for kommunikation til børnegruppen og ungeteamet 19

20 SSP Samarbejdet, netværk Distrikt 1 SSP konsulent SSP koordinator Nakskov Byskole Madeskov skolen Møllemark skolen Vestenskov skole Dannelunde skole Stenoskolen Den private Realskole Lolland Ungdomsskole afd. Nakskov Juniorklubben i Nakskov Arninge Ungdomsskoleklub Børne- og ungdomscentret Falkens ungdoms- og juniorklub Juniorklubben/SFO2 v./vestenskov skole Juniorklubben/SFO2 v./dannelunde skole Boligrådgiver Vicepolitikommissær (leder af politiet SSP arbejde i Lolland kommune) Distrikt 2 SSP konsulent (Rødby området) SSP konsulent (Holeby området) SSP koordinator Havneskolen Rødby skole Holeby skole Bindernæs Efterskole Lolland ungdomsskole afd. Rødby Rødby juniorklub Rødby havn juniorklub Holeby juniorklub/sfo2 Holeby Ungdomsskoleklub Rødby Ungdomsskoleklub Beboerrådgiver Vicepolitikommissær (leder af politiet SSP arbejde i Lolland kommune) Distrikt 3 SSP konsulent SSP koordinator Maribo Byskole - Blæsenborgskolen Maribo Byskole - Borgerskole Sct. Birgitta skole Landskolen Stokkemarke friskole 20

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune. Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune. Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune SSP-handlingsplan Børne- og Fritidsforvaltningen 2010-2012 SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen SSP-handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune

SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune 1RT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse: SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune side 2 Bilag 1. SSP arbejdsstruktur side 9 Bilag 2. SSP-vejledning 2011

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 REFERAT 1 fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona Stougaard, Fællessekretariatet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere