Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet"

Transkript

1 Marts Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende Opbygning af SSP organisationen Indsatser SSP som en del af ungeteamet Samarbejdet med distriktsteamene Misbrugsrådgiver Løsning af konkrete opgaver Vision formål og strategi for SSP samarbejdet Handleplan - hvordan

2 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Organisering af SSP samarbejdet i Lolland kommune:...4 Definition af de tre indsatsformer...4 Normering...5 SSP konsulenter som en del af Ungeteamet...5 Vision for SSP samarbejdet i Lolland kommune...7 Formålet med SSP samarbejdet i Lolland kommune...7 Strategi for SSP samarbejdet i Lolland kommune...8 Handleplan for SSP samarbejdet i Lolland kommune 2008/ SSP konsulenternes tidsforbrug...12 Kort beskrivelse af SSP samarbejdet i Lolland kommune i 2007, sådan gik det BILAG SSP er mere end nogensinde på dagsordenen i medierne og hos de politiske partier, men også lokalt som en aktør, der skal forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. I Lolland kommune står forebyggelse højt på dagsordenen. Med SSP samarbejdet i Lolland kommune fokuseres der på, at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. SSP samarbejdet i Lolland kommune har til opgave at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten, samt i børn og unges levevilkår. Ligeledes skal SSP bearbejde, klarlægge og synliggøre årsagerne til, at enkelte børn og unge begår kriminalitet eller har anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet med øvrige aktører (klubber, skoler, det frivillige foreningsarbejde, erhvervslivet, børne- og ungerådgivningen, distriktsteam, misbrugskonsulent, politiet m.fl.) er det muligt, og vi vil anvende den opsamlede viden omkring dette til at forbedre mulighederne for at børn og unge ikke ender i kriminalitet, misbrug eller anden uhensigtsmæssig adfærd og samtidig skabe større tryghed for borgere i Lolland kommune. Dette skrift er en uddybende beskrivelse af SSP samarbejdet i Lolland kommune, og er samtidig en handlingsplan for 2008/09 for SSP samarbejdet i Lolland kommune. I hovedpunkter er handlingsplanen /se uddybning senere): Have overblik over tendenser og udvikling på området kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børnene og de unge i Lolland kommune og på landsplan. Vedligeholdelse og udbygning af netværket Synliggørelse af SSP samarbejdet. Hvem kan man kontakte? Opprioritere og udbygge samarbejdet og medinddragelse af foreninger og virksomheder. Øget inddragelse og medansvarliggørelse af forældregruppen, f.eks. målrettet styrkelse af forældrenetværksarbejde Deltagelse i afhøringer af børn og unge ved førstegangs kriminalitet. Udarbejdelse af strategi for SSP+(18-24 år) samarbejdet. Støtte og vejledning til lærer, pædagoger, klubmedarbejdere m.fl. Opbygning af en værktøjskasse, der kan bruges af fagfolk (og forældre) i forbindelse med forskellige situationer. 2

3 Indledning Der bliver såvel på landsplan, som lokalt og ikke mindst fra politisk side peget meget på SSP samarbejdet som et væsentligt værkstøj i det forebyggende arbejde omkring børn, unge og deres forældre. Fokus er som udgangspunkt forebyggelse af kriminalitet, men ofte er der tale om, at SSP samarbejdet bliver synonym, også med forebyggelse af stofmisbrug, mistrivsel, mobning mm. I forbindelse med vedtagelse af Politi- og domstolsreformen, fastsættes det i Retsplejeloven, at der i hver politikreds oprettes et kredsråd og at politidirektøren får Kredsråd (Politidirektør og kredsens borgmestre) Lokalråd (Fra politiet: Lederen af lokalpolitiet i Nakskov, lederen af beredskabet i Nakskov, funktionslederen for det forebyggende område i Nakskov og linjechefen for politikredsens lokalpoliti. Fra Lolland kommune: SSP koordinator, direktør for børn og unge, repræsentanter fra erhvervslivet). ansvar for, at der etableres et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver enkelt kommune i politikredsene, herunder med deltagelse af skoler og sociale myndigheder (SSP-samarbejdet). Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Kredsrådet har, for at styrke den lokale indsats i det kriminalpræventive arbejde, nedsat et lokalråd som består af relevante ledelsesparter fra politi, den enkelte kommune og det øvrige lokalsamfund. Det skal nævnes at såvel kredsråd som lokalråd ikke kun beskæftiger sig med kriminalpræventivt arbejde blandt børn og unge, men også med andre forhold omkring politiet. Såvel kredsråd som lokalråd er politidirektørens ansvar, men samarbejdsfladerne er naturligvis brede i forhold til SSP samarbejdet (det kriminalitetsforebyggende arbejde). Lolland kommune: Vi ønsker med SSP samarbejdet i Lolland kommune at fokusere på en indsats i skolerne, ungdomsklubber, juniorklubber og i forhold til forældre og fritid i øvrigt.. I praksis vil det nok ofte være svært konkret at se, hvad der er SSP-samarbejde, og hvad der er dét, der normalt gøres i dagligdagen i skolen, institutionen, ungdomsskolen og lignende steder, når SSP-samarbejdet fungerer, -er kommet "helt ind under huden". Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at SSP-samarbejdet giver nogle muligheder for at løse problemer blandt børn og unge på et mere uformelt plan. Her tænkes naturligvis bl. a. på tilfælde af begyndende kriminel adfærd, hvor det via SSP-samarbejdet er muligt på et meget tidligt tidspunkt, at inddrage eksempelvis politiet, sagsbehandlere og lærer i en snak med barnet/den unge og dennes forældre. Ofte vil en sådan indsats have en særdeles positiv forebyggende effekt. Det samme kan også være tilfældet ved begyndende bandekriminalitet o.lgn. Her vil det tværfaglige samarbejde, som er indeholdt i SSP-samarbejdet have stor værdi såfremt, der sættes ind på et tidligt tidspunkt. Med hensyn til misbrug, her tænkes primært på hashmisbrug og alkoholmisbrug vil en fælles indsats være nødvendig. Netop disse to emner vil det være særdeles relevant at være opmærksomme på, ikke mindst i skoleregi. Dette arbejde drejer sig i vid udstrækning om holdninger. I forbindelse med opprioriteringen af det misbrugsforebyggende arbejde, er der i børne- og ungerådgivningen ansat en misbrugsrådgiver. 3

4 Organisering af SSP samarbejdet i Lolland kommune: SSP udvalg SSP styregruppe ½ SSP koordinator 2 SSP konsulenter SSP distrikt 1 SSP distrikt 2 SSP distrikt 3 SSP distrikt 4 SSP distrikterne = skoledistrikterne SSP udvalgets opgaver: Rådgive de relevante politiske udvalg på SSP området. Overblik/tendenser. Vurderer overensstemmelser mellem mål og midler i forbindelse med en årlig årsberetning SSP styregruppens opgaver: Overordnede idéskabende og initiativtagere til bl.a. læseplan, projekter mm. Overblik/tendenser. SSP distrikternes -/netværkets opgaver: De enkelte deltagere i netværket skal følge den lokale udvikling på SSP området: Tendenser og udvikling omkring kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Tendenserne og udviklingen danner udgangspunkt for tiltag og indsatser. Herunder videreformidling af viden til relevante samarbejdspartnere. Udførende funktioner på SSP området ud fra konkrete henvendelser fra møder, skoler, forældre mv. Definition af de tre indsatsformer I forbindelse med SSP samarbejdet er det vigtigt at have opmærksomheden rettet mod, at det kriminalpræventive arbejde foregår ved hjælp af tre indsatsformer: 1. den generelle forebyggende indsats. 2. den specifikke indsats. 3. den individorienterede indsats. Målet for SSP-samarbejdet i Lolland Kommune er, at fokus i indsatsen primært rettes mod den generelle og i mindre udstrækning mod den specifikke indsats, således at den individorienterede indsats primært sker i Børne- og ungeafdelingen. Den generelle indsats (primær kriminalprævention) retter indsatsen mod alle. 4

5 Eksempler på generel forebyggende indsats kan være en obligatorisk undervisning i skolerne om narkotika og alkohol samt undervisningsforløb om mobning, vold, graffiti og butikstyveri. De to øvrige indsatsformer retter sig mere mod konkrete situationer, og for nr. 3 s vedkommende mod enkeltpersoner. Normering Der er pt. 2 SSP konsulenter og en ½-tids SSP koordinator. Det er derfor nødvendigt, at det primært bliver ude lokalt, at opgaverne løses, dvs. i skolerne, i klubberne, SFO osv. Det bør således også være her, at der er de ressourcer og den nødvendige kompetence til at løse de kriminalpræventive og forebyggende opgaver. SSP konsulenterne bliver således mere rådgivende overfor de lokale aktører, og vil langt bedre kunne servicere de lokale aktører (netværket). De vil samtidig besidde en viden omkring udviklingen på området såvel i Lolland kommune som på landsplan. Udover SSP samarbejdet vil en inddragelse af de distriktsteam, der er etableret lokalt være med til dels at være obs. på udviklingen i lokalområdet, men også være med til i et teamsamarbede med den lokale SSP konsulent at kunne nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at løse konkrete opgaver i lokalområdet. Denne arbejdsform, hvor opgaverne løses så tæt på problemet som muligt, og med de lokale aktører er uden tvivl den, der giver det bedste resultat. SSP konsulenter som en del af Ungeteamet SSP konsulenterne har udgangspunkt i ungeteamet (14 år-), og er SSP samarbejdets indgang hertil (myndighedsfunktionen), men løser også opgaver i relation til børneteamet (0-13 år) og har en tæt kontakt med distriktsteamene.. Udgangspunktet er fokus på at undgå kriminalitet, mistrivsel, misbrug mm., samt at kunne løse opgaver inden der bliver tale om en sag ( indgriben før skaden er sket )., der kræver en myndighedsindgriben, Erfaringsmæssigt ved vi, at muligheden for at kunne gribe ind omkring et barn eller en ung på et så tidligt tidspunkt som muligt og så hurtigt som muligt, har en stor forebyggende værdi, og sparer på sigt dels arbejdskraft og dels økonomi, og der vil kunne skabes ro til at ungeteamet og børneteamet kan koncentrere sig omkring den egentlige sagsbehandling og myndighedsudøvelse. SSP samarbejdets primære opgave i Lolland kommune er således rettet mod den primære forebyggelse, dvs. ud fra den viden og erfaring, der opbygges i SSP samarbejdet at være på forkant med udviklingen og hindre at børn og unge kommer ud i en uhensigtsmæssig adfærd. 5

6 Løsning af konkrete opgaver: Det kan være svært, og give anledning til mange diskussioner om, hvad det er for opgaver SSP konsulenterne skal lave. Nedenstående skema, som ikke er fyldestgørende, illustrerer et problem/en udvikling/en tendens løsning. Man skal naturligvis være opmærksomme på overholdelse af tavshedspligten/udveksling af oplysninger, og som udgangspunkt skal alle opgaver løses i samarbejde med forældrene. Problem/opgave/udvikling/t endens (Eks.: butikstyveri, uhensigtsmæssig gruppedannelse, begynde misbrug mm.) Vurderes til at være en SSP opgave Vurderes til ikke at være en SSP opgave Opgaven løses af SSP konsulenter (hjemmebesøg, skolekontakt mm.) Opgaven videregives til Ungeteam/børneteam (myndigsfunktion) eller løses af SSP konsulenter som en Opgaven er løst og slutter Opgaven viser sig at indeholde mere end først antaget, og overføres til ungeteamet/børneteamet ) Opgaven løses som en ren myndighedsopgave Sagen vurderes til at kunne løses af SSP konsulenter (ikke myndighedsopgave) 6

7 Vision for SSP samarbejdet i Lolland kommune SSP samarbejdet i Lolland kommune er stedet hvor ekspertisen, viden og overblikket samles omkring børn og unge og kriminalpræventiv forebyggelse og forebyggelse i forhold til misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. SSP samarbejdet i Lolland kommune er et samarbejde hvor den samlede indsats fra de enkelte aktører i netværket bidrager til, at forbedre børnenes og de unges hverdag og muligheder for at klare sig bedre senere i livet. SSP samarbejdet er på forkant med udviklingen i kommunen omkring kriminalitetsudviklingen, udviklingen i misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Med politi- og retsreformen er der lagt op til en opprioritering af det forebyggende arbejde på området kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Vi vil leve op til visionerne i disse reformer for så vidt angår det kommunale bidrag hertil. Vi vil bruge netværket til at opsamle (og formidle) den viden der er dér samt være til stede i såvel skolerne som andre institutioner i Lolland kommune. Vi vil på denne måde opsamle tendenserne og danne overblik over, hvad der rører sig blandt kommunens børn og unge. Denne viden vil vi dels anvende i netværket dels formidle den videre til relevante samarbejdspartnere med henblik på at undgå kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.. Formålet med SSP samarbejdet i Lolland kommune at opbygge et lokalt netværk, der kan skabe et overblik og viden omkring kriminalitetsudviklingen, udviklingen i misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. at opbygge et lokalt netværk, der skal forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd hos børn og unge i kommunen. at opsamle de værdier, der er i børne- og ungegrupperne med henblik på at tilrettelægge en relevant indsats i skoler, klubber og andre relevante institutioner. at bibringe kommunens børn, unge og deres forældre nogle kompetencer og normer således at børnene og de unge undgår at havne i kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. at synliggøre SSP-samarbejdet overfor forældre, børn og unge, medarbejdere og ledere i den kommunale forvaltning, samt politikere i Lolland kommune. at vejlede og støtte fagpersoner såvel som forældre med henblik på at forebygge kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Formålet er således, at SSP- samarbejdet (netværket) kan skabe rammerne for forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier i kommunen. Dette er i øvrigt i tråd med aftalerne i den politiske aftales afsnit om børn og unge og tidlig indsats Netværket består af: SSP konsulenter, repræsentanter fra skoler (såvel kommunale som private), politiet, efterskoler, ungdomsklubber, juniorklubber, frivillige foreninger, ungdomsskolen m.fl. 7

8 Strategi for SSP samarbejdet i Lolland kommune I Lolland kommune bør SSP-samarbejdet have en fremtrædende rolle i forhold til det generelt forebyggende arbejde med børn, unge og deres familier og således ikke kun i forhold til en kriminalpræventiv indsats. Dvs.: at der skabes overblik over udviklingen af kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. at netværket kan opbygges og vedligeholdes at der kan gøres en generel indsats i skoler, klubber mv. at der gives mulighed for den konkrete indsats overfor enkeltpersoner eller grupper med en uhensigtsmæssig adfærd. at det overblik, den viden og de erfaringer der gøres i SSP samarbejdet formidles videre til relevante aktører på børne- og ungeområdet. at der sker et tæt samarbejde med børne- og ungeteamets distriktsteam, med henblik løsning af opgaver, der er mere indgribende i forhold til enkeltgrupperinger og enkeltindivider. at inddrage ungdomsklubberne i det kriminalpræventive arbejde, således at klubben og klubmedarbejderen ikke bliver statiske funktioner, men kan løse opgaver i nærmiljøet. SSP-samarbejdets formål er ikke at opklare forbrydelser og kriminalitet, men at forebygge. Det vil sige, det ikke er et spørgsmål om at opklare en given kriminel handling, at finde ud af hvem der sælger stoffer etc.(kontrollerende). Det bliver mere et spørgsmål om hvorledes, vi kan hindre at børn og unge begår kriminalitet, at børn og unge bruger stoffer og fremviser anden uhensigtsmæssig adfærd samt at give børnene og de unge (samt deres forældre) nogle kompetencer, der sætter dem i stand til at vælge. Det er samtidigt vigtigt i det daglige arbejde at have sig for øje: -at langt de fleste unge klarer sig godt, -at langt de fleste unge ikke kommer ud i et misbrug, at det kun er en lille gruppe, der giver de mange problemer. Og det er vel ikke mindst også vigtigt, at vi som kender de unge ikke går med en forestilling om, at de unge er potentielle forbrydere, kriminelle eller misbrugere. 8

9 Handleplan for SSP samarbejdet i Lolland kommune 2008/09 En handlingsplan i SSP samarbejde regi er dynamisk, dvs., at der løbende vil være mulighed for at ændre og justere den, således at den vil kunne dække behovet på et hvilket som helst tidspunkt. Det skal desuden nævnes at SSP samarbejdet, som så meget andet i Lolland kommune, stadig undergår en udvikling og tilpasning til de nye strukturer. For den resterende del af 2008 og hele 2009 er handlingsplanen: Have overblik over tendenser og udvikling på området kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børnene og de unge i Lolland kommune og på landsplan. Herved kan SSP samarbejdet og øvrige interessenter på børne- og ungeområdet være på forkant med en evt. uhensigtsmæssig udvikling. Herunder også mulighed for at kunne skabe tryghed såvel hos borgere generelt, som hos fagpersoner i almindelighed (ved hvad der sker). Dette gøres ved: -systematisk opsamling på møder og input fra samarbejdspartnere. -Der udarbejdes et kort nyhedsbrev hver anden måned, der udsendes til samarbejdspartnere. Nyhedsbrevet skal beskrive såvel kvantitativt som kvalitativt hvad der er sket de forudgående 2 måneder med vægt på tendenser og udviklingen i kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge, samt igangsatte initiativer i den forbindelse. -At være aktiv formidlende i forhold til pressen omkring tendenser på børne- og ungeområdet i forhold til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd, Tidsperspektiv: Løbende Succeskriterie: -At antallet af situationer hvor vi bliver overrasket over en udvikling mindskes. -At der bliver taget initiativer i forhold til udviklingen og tendenserne. Vedligeholdelse og udbygning af netværket Dette gøres ved: -Løbende møder i netværket -Udbygge samarbejdet med andre aktører på børne- og unge området i Lolland kommune. -At være katalysatorer i netværket, samt bidrage i netværket omkring SSP viden -Generere viden og erfaring ud fra møder i netværket med henblik på, at kunne undgå at børn og unge havner i kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd. Tidsperspektivet: Løbende Succeskriterie: -At møderne holdes systematisk og at samarbejdsfladerne udbygges. 9

10 Synliggørelse af SSP samarbejdet. Hvem kan man kontakte? Dette gøres ved: -Tæt kontakt med kommunens institutioner med jævnlige besøg., -Fælles relevante arrangementer som tilbud til fagpersoner, børn og unge samt forældre. (bl.a. om misbrug. alkohol, kriminalitet, SMS mm.). -Formidling af den opsamlede viden fra netværket til såvel fagpersoner(via nyhedsbrev) som borgere generelt (via pressen). -Være til stede og til rådighed når der er brug for det i forbindelse med kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. -Projekt butikstyveri/tyveri i almindelighed for 4 klasse. -PR i forhold til pressen, de gode eksempler. Tidsperspektiv: Løbende Succeskriterie: -At der holdes mindst 2 årlige arrangementer. -At der afholdes projekt butikstyveri i alle 4 klasser i løbet af skoleåret. -At der mindst en gang hvert kvartal er en positiv omtale af SSP samarbejdets indsats Opprioritere og udbygge samarbejdet og medinddragelse af foreninger og virksomheder. Dette gøres ved: -Møder med de frivillige foreninger via deres samarbejdsfora. -Støtte og vejledning i forhold til hvad man kan bruge hinanden til. Tidsperspektiv: -Løbende, dog kontakt inden oktober Succeskriterie: -At der mindst to gange årligt afholdes møder med Lollands sportsråd samt erhvervsforeningerne. Øget inddragelse og medansvarliggørelse af forældregruppen, f.eks. målrettet styrkelse af forældrenetværksarbejde Dette gøres ved: -Tilbud om deltagelse i forældremøder på skolerne primært i 0., 4. og 7 klasse, bl.a. med henblik på at danne forældrenetværk.. -Kontakt til forældre i forbindelse med deres børns uhensigtsmæssige adfærd. Tidsperspektiv -Løbende, dog skal tilbud til klasselærer ud inden 1. juni Succeskriterie: -At der tilbydes deltagelse i forældremøder og at der sker deltagelse i forældremøder i alle 0., 4. og 7. klasser i løbet af skoleåret. 10

11 Deltagelse i afhøringer af børn og unge ved førstegangs kriminalitet. Dette gøres ved: Deltagelse i afhøringer hos politiet efter aftale. Tidsperspektiv: Løbende Udarbejdelse af strategi for SSP+(18-24 år) samarbejdet. Dette gøres ved: Kontakt til kriminalforsorgen, ungdomsuddannelser, misbrugsteamet, UU, arbejdsmarkedsafdelingen mm. Tidsperspektiv: -Løbende -Strategi/samarbejde skal være beskrevet senest 1. oktober Succeskriterie: At tidsfristen overholdes Støtte og vejledning til lærer, pædagoger, klubmedarbejdere m.fl. Dette gøres ved: Løbende kontakt til disse institutioner Tidsperspektiv: Løbende. Succeskriterie: At der mindst en gang hver måned aflægges besøg på skolerne og mindst hver anden måned aflægges besøg i klubber og juniorklubber. Opbygning af en værktøjskasse, der kan bruges af fagfolk (og forældre) i forbindelse med forskellige situationer. Dette gøres ved: Løbende, dog skal de første emner være klar senest 1. september Opbygning af et kriseberedskab. Tidsperspektiv: Forslag skal være klar senest 1. august Succeskriterie: At materiale samles og udarbejdes (vil i øvrigt ske løbende og efter behov). Handlingsplanen revideres løbende og senest ved årsskiftet 2008/2009, hvor der samtidig udarbejdes en årsrapport.. Ved alle handlinger og indsatser udfyldes et projektskema, se bilag, med henblik på den årlige afrapportering. 11

12 SSP konsulenternes tidsforbrug Der er ansat 2 37 timers SSP konsulenter. Deres arbejdsopgaver er mangeartet, og fremgår i øvrigt af notatet vedr. SSP konsulenternes opgaver. Herudover varetager en afdelingsleder i Ungdomsskolen koordinering af SSP samarbejdet i Lolland kommune. Til denne opgave anvendes omkring 15 timer ugentligt. Disse opgaver er ligeledes beskrevet i nævnte notat. Herudover varetages i enkelte tilfælde direkte ansigt til ansigt arbejde med børn unge samt kontakt til skoler fra koordinatorens side. På de enkelte skoler og institutioner anvendes et forskelligt antal timer til SSP samarbejdet. I nedenstående skema er angivet tidsforbruget for den enkelte SSP konsulents arbejdstid fordelt på de opgaver, der løses pt. Der er tale om et skøn udarbejdet på baggrund af kalender mv.. Opgørelsen viser således at der anvendes 22 1/3 time pr. uge til direkte ansigt til ansigts kontakt med den eller de unge og at der anvendes 15 2/3 time til andre funktioner, herunder møder, planlægning, udarbejdelse af materialer overdragelse af sager til børne- og unge team mv.. En del af disse funktioner vedrører kommunikation om konkrete unge til distriktsteam og myndighedspersoner med henblik på en egentlig sagsbehandling i børne og ungeteamet. Der er som nævnt tale om gennemsnitsangivelser, idet der er meget stor variation i hvilke opgaver, der løses på et givent tidspunkt. Eksempelvis gav ildspåsættelserne i Rødby havn området før påske anledning til, at der i en periode blev anvendt tæt ved 100 % af tiden på ansigt til ansigt samtaler med de unge og deres familie, mens der i starten af skoleåret blev anvendt meget tid på forældremøder i skolerne. Forventningerne fra omverdenen til hvad SSP konsulenterne skal løse af opgaver er store. Det er således nødvendigt i mange tilfælde at give løsningsforslag og vejledning til hvorledes andet frontpersonale kan løse et konkret problem. Der vil derfor være en del situationer hvor det er SSP konsulenten der via råd og vejledning til eksempelvis en lærer, pædagog i en klub o.lgn., der medfører en ansigts til ansigts kontakt. Der foretages løbende en afrapportering af tidsforbrug på de forskellige kategorier kvartalsvis til børne og unge rådgivningen og til SSP udvalget. 12

13 Fordeling af arbejdstid for SSP konsulent Tid pr. uge Funktion Timer Pct.. Bemærkninger Opsøgende arbejde 2,22 6 I gennemsnitligt én aften om ugen (ungdomsklub, rundering i byen, sportsklub ell. lignende sted de unge opholder sig). Forældremøder: 1,50 4 Hovedsageligt i begyndelsen af skoleåret, men der forekommer også enkelte i løbet af skoleåret. Afhøringer 3,70 10 Gennemsnitligt 2 stk. pr. uge (evt. opfølgning i familien/distriktsteam/ungeteam) Skole 3,70 10 Ved henvendelser fra skolen yder vi råd og vejledning og møder op til samtaler om nødvendigt, hvis skolens egen SSP-lærer eller andre har behov for det. Har ikke en decidere gang på skolen, men kommer dog også lidt forbi ved andre lejligheder. Ansigts to ansigts samtaler Henvendelser 3,00 8 Flere gange i løbet af en uge henvender familier sig eller de unge selv med henblik på at for råd og vejledning, give udtryk for bekymringer m.m. Dette munder af og til ud i besøg i familien eller kontakt til sagsbehandler. Hjemmebesøg 4,07 11 Opfølgende møder i familien eller uanmeldt besøg, hvis der er bekymringer. Hjælp til skoleelever: SMS/tlf kontakt Ansigt til ansigt kontakt med de unge Administrativt: arbejde 1,50 4 Af og til indgår vi i de unges projekter i skolen, når der laver opgaver hvor vi qua vores job kan bidrage med oplysninger og egne holdninger m.m. 2,60 7 I en del af kontakten med de unge vi bruger vi SMS og telefon Både unge som ikke er inde i det kommunale system samt dem som er delvist eller ikke inde i systemet. 22, , Notater til sagsbehandlere omkring "bekymringer, afhøringer, borgerhenvendelser m.m Lave materiale om eksempelvis "Lightergas, Blå mandag, Sidste skoledag, Butikstyveri" mm. (værktøjskasse. Egne notater (aftaler, notater, pc, henvendelser etc.) 1,85 5 Sparring/supervision omkring den unge (mundtligt) Kontakt til sagsbehandler Briefing med 2,22 6 Én gang om ugen, bl.a. om hvad er der kommet af anmeldelser politiet og hvad for opgaver vi kan ordne i SSP samarbejdet Team-møde 1,85 5 Én gang om ugen. SSP 2,22 6 Mødes som ofte en gang om ugen, ellers pr. tlf. flere gange om konsulenterne ugen Møder med koordinator. Distriktsmøder 1,11 3 Fire årlige møder i hvert af de fire skoledistrikter Kontakt til erhvervsdrivende i 1,11 3 Alkohol, lightergas, råd og vejledning for eksempelt i forbindelse med butikstyveri m.m. forskellige forbindelser. Andet 14,

14 Kort beskrivelse af SSP samarbejdet i Lolland kommune i 2007, sådan gik det. Med sammenlægning af de 7 kommuner, der kom til at udgøre Lolland kommune, undergik naturligvis også SSP samarbejdet en forandring. I nogle områder blev servicen dårligere end tidligere og i andre blev den bedre. Det har givet (naturligt nok) noget uro og misforståelser, men samtidig betyder organiseringen af børne- og ungerådgivningen en styrkelse af børne- og ungeområdet, med der af følgende fokus på hele børne- og ungeområdet generelt i kommunen, herunder ikke mindst rådgivernes ugentlige dag på de enkelte skoler. Normeringsmæssigt består SSP samarbejdet af 2 fuldtids SSP konsulenter og ½-tids koordinator I april 2007 vedtog børne- og skoleudvalget en struktur for samarbejdet. Det har siden vist sig, at dette tidlige tiltag har haft stor betydning for SSP samarbejdet i kommunen, om end der stadig er mange sten, der skal vendes. Der er i årets løb blevet anvendt meget tid på dels at lære de nye samarbejdspartnere at kende og omvendt, dels enkeltsagsbehandling i form af deltagelse ved afhøringer. Alle folkeskoler fik tilbud om at få besøg af SSP konsulenterne i forbindelse med forældremøder. Ved denne lejlighed havde forældrene mulighed for at stifte bekendtskab med den lokale SSP konsulent samt få noget viden om, hvad de kan bruge SSP samarbejdet til. Der har været deltagelse i alt 21 forældremøder, fortrinsvis i 0., 4. og 7 klasser. Et af de punkter der i den forbindelse blev lagt meget vægt på var, hvor vigtigt det er, at have et godt samarbejde forældrene imellem. Hovedpunkterne på forældremøderne har været: 0. klasse: Forældrenetværk 4. klasse: Butikstyveri/hvad laver mit barn efter skoletid? 7. klasse: Alkohol og fester. Der har i året været besøg i alle 7.-9.klasser i kommunen for at orientere eleverne om, hvad SSP samarbejdet er, og hvad de kan bruge det til. Formålet har været, at få en god indgangsvinkel til de unge, hvis der senere bliver brug for det. Herudover ved de unge hvem, de kan kontakte hvis de får brug for det. I forhold til ungdomsklubberne har der været deltagelse i medarbejdermøder for præsentation og rolleafklaring. Ligeledes har der været aflagt besøg i alle juniorklubber. Hovedformålet med alle disse besøg og kontakter har i forhold til forældre og elever været, at de har kunnet få sat ansigt på hvem SSP konsulenterne er, og få et billede af, hvad de kan bruge dem til. I forhold til fagpersoner: pædagoger, klubmedarbejdere, lærere mm. har formålet være at skabe et gensidigt kendskab til hinanden, men også at få forebyggelsesarbejdet bredt ud i de enkelte institutioner, således at disse kan blive aktører i SSP samarbejdet. I året er også opbygningen af netværk i de 4 skoledistrikter startet op således, at der har været afholdt møder for repræsentanter for skolerne, klubberne, juniorklubber mm. i de enkelte områder bl.a. for på denne måde, at få et billede af, hvad der rører sig på ssp-området lokalt. SSP konsulenterne har udover ovenstående deltaget i omkring 150 afhøringer af børn og unge. 14

15 I forhold til samarbejdet med politiet har dette været præget af politireformen, hvor også politiet undergår store forandringer. Der har i konkrete sager været et tæt samarbejde med politiets lokale SSP leder. 15

16 BILAG Skema for indsatser Indsatsen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Målgruppe Mål og baggrund Metode Ansvars- og rollefordeli ng Tidsperspek tiv Økonomi/ti dsforbrug Evaluering Formidling 16

17 SSP KONSULENTENS OG KOORDINATORENS OPGAVER SSP konsulenternes opgaver: Følgende opgaver løses af SSP konsulenterne (ikke prioriteret): Ungeteamet er udgangspunktet for SSP konsulenternes arbejde. Rådgivning og vejledning for fagpersoner Opbygning af netværk og netværksmøder i lokalområderne ( SSP møder og Community policing). Samarbejde med politiet i forhold til deres kriminalpræventive indsats/arbejde (lokalråd, politiets lokale præventive enhed) i lokalområdet Deltagelse i forældremøder på skolerne samt ad hoc tilkald til konkrete opgaver./problemstillinger i samarbejde med skoler og andre aktører. Konkret vil deltagelse i forældremøder ske i bhv. klasse (præsentation mv.), 4. klasse (butikstyveri) og 7. klasse (vold, misbrug, alkohol fester mm.). Udarbejdelse af kriminalpræventiv læseplan som forslag til lærerne og øvrige. Opsøgende arbejde i forhold til ungdomsklubber og det frivillige foreningsliv. Projektopgaver i forhold til konkrete problemstillinger. Samarbejde med UU og ungdomsuddannelser. Holde sig ajour på det kriminalpræventive område. Akutfunktion i forhold til SSP opgaver. Fleksarbejdstid Forpligtende samarbejde med ungeteamet og børneteamet omkring informationer Sørge for stof til Nyhedsbrev. Samarbejde med øvrige interessenter på området børn og unge Afhøringer i den udstrækning de vedrører lettere tilfælde. Nærmere aftale kan gøres med øvrige medarbejdere i ungeteamet. (SSP+ afventer indtil videre). Skabe overblik og formidling af viden Følgende opgaver (ikke prioriteret) løses af koordinatoren (og løsning af nogle af ovenstående opgaver): Indkalde til møder og sekretær for disse. Overordnet kontakt til politiet, herunder deltagelse i de kommende lokalråd. Sekretariatsfunktion for SSP samarbejdet. Ansvarlig for at relevant SSP materiale tilgår SSP konsulenterne (og andre relevante i kommunen). For såvel koordinator som konsulenter gælder at de i forhold til den konkrete udvikling på SSP området skal kunne i gangsætte relevante tiltag og projekter i samarbejde med relevante institutioner herunder også politiet. I samarbejde med øvrige interessenter at udarbejde læsesplan for det forebyggende og kriminalpræventive arbejde i daginstitutioner, skoler mv. Udarbejder en årsberetning. Renskrive og udsende Nyhedsbrev. Ansøgninger til puljer og projekter oftest i samarbejde med udvikling og erhverv Skabe overblik og formidling af viden 17

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere