BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar Husstande og familier 1. januar Indledning. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2."

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med Personantallet er i samme tidsrum steget med Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er uforandret fra Den er nu på 2,15 personer mod 2,33 personer i Antallet af familier er steget med i det seneste år og er nu oppe på familier. 45 pct. af familierne og 12 pct. af de enlige har hjemmeboende under 25 år. I alt har familier hjemmeboende under 25 år. Kort om statistikken: Den årlige husstands- og familiestatistik beskriver for hele landet husstande og familier fordelt på typer samt personer efter familieforhold den 1. januar. Desuden indeholder statistikken kommunevise oplysninger om familier med og uden. Datagrundlaget er det Centrale Personregister (CPR). Fra og med 2008 er aldersgrænsen for de hjemmeboende, der regnes som i deres forældres familier sat op til 25 år mod 18 år tidligere. Denne ændring giver flere efamilier og færre enlige. 1. Indledning Danmarks Statistik udarbejder årligt husstands- og familiestatistik på grundlag af udtræk fra det Centrale Personregister (CPR) gældende for den 1. januar. En række tabeller herfra offentliggøres hvert år i denne serie. Oversigt over artiklen I afsnit 2 beskrives tabellerne vedrørende husstande (afsnit 2.1), familier (afsnit 2.2) samt voksnes og s familieforhold (henholdsvis afsnit 2.3 og 2.4). Afsnit 3 indeholder oplysninger om hvilke muligheder, der er for yderligere information om emnet. I afsnit 4 beskrives den statistiske bearbejdelse af grundmaterialet og de kvalitetsmæssige problemer i denne forbindelse. Desuden indeholder afsnittet en beskrivelse af husstands- og familiebegreberne. 2. Tabeller Oversigtstabel 1 og 2 viser udviklingen for henholdsvis husstande og familier fordelt på typer fra den 1. januar 2011 til den 1. januar De øvrige tabeller beskriver husstande, familier og personer den 1. januar Tabel 1-3 vedrører husstande. Familierne beskrives i tabel 4-7. Tabel 8-13 beskriver personernes familiesituation, voksnes i tabel 8-9 og enes i tabel Til sidst viser tabel 14 forekomsten af forskellige familietyper i kommunerne og regionerne.

2 2 2012:2 Oversigtstabel 1. Oversigt over husstande 1. januar januar 2012 Stigning i pct. Husstande ,4 Personer pr. husstand 2,152 2,152. Husstandstyper: Husstande med 1 familie ,0 Heraf: 1 enlig mand ,4 1 enlig kvinde ,1 1 ægte ,8 1 i øvrigt ,9 1 ikke-hjemmeboende barn under 18 år ,8 Husstande med flere familier ,9 Flere tal findes på Oversigtstabel 2. Oversigt over familier 1. januar januar 2012 Stigning i pct. Personer ,4 Familier ,7 Voksne personer ,5 Børn ,2 Familier pr. husstand 1,101 1,106. Personer pr. familie 1,953 1,946. Børn pr. efamilie 1,791 1,786. Familietyper: Enlige mænd uden ,5 Enlige mænd med ,7 Enlige kvinder uden ,1 Enlige kvinder med ,0 Ægte uden ,0 Ægte med ,1 Registrerede tnerskaber uden ,2 Registrerede tnerskaber med ,5 Samlevende uden ,0 Samlevende med ,6 Samboende uden ,5 Samboende med ,5 Ikke-hjemmeboende under 18 år ,8 Enlige ,3 Parfamilier ,1 Familier uden ,0 Familier med ,1 Flere tal findes på Husstande 1-familie-husstande almindeligst Tabel 1 viser husstande fordelt efter type og antal personer, mens tabel 2 viser personer fordelt på samme måde. Husstande med én person udgør 39 pct. af husstandene, men har kun 18 pct. af personerne. Seks eller flere personer er der i 1,4 pct. af husstandene, men de indeholder 4,6 pct. af personerne. 2.2 Familier 2,9 mio. familier Af oversigtstabel 2 fremgår det, at antallet af familier er på , hvilket sammenholdt med befolkningens størrelse giver en gennemsnitlig familiestørrelse på 1,946 personer.

3 2012:2 3 Familiestørrelse i regioner Ægte har flest Tabel 4 viser forskellige familietyper fordelt efter personantal. I tabel 5 ses familierne fordelt efter størrelse og region. Mindst er familierne i Region Hovedstaden, hvor gennemsnitsstørrelsen er 1,84. I alle de øvrige regioner er den gennemsnitlige familiestørrelse omkring to personer. Københavns Kommune har det laveste tal, 1,61 personer pr. familie, mens Egedal Kommune i Region Hovedstaden har det højeste gennemsnitlige personantal pr. familie, 2,35 personer. Ægte med har i gennemsnit 1,93 (tabel 6), mens de enlige forældre har 1,52 (1,58 for enlige kvinder med og 1,28 for enlige mænd med ). Det ses, at ægte gennemgående har flere end samlevende, der igen har flere, end samboende har i gennemsnit. I denne forbindelse skal det huskes at hjemmeboende op til og med 24 år tælles med som. Familierne i kommuner og regioner fordelt efter familietype vises i tabel Voksne personer Alder og familietype Sammenhængen mellem alder og familietype vises i tabel 8 for mænd og kvinder. De gifte er gennemgående ældre end de samlevende og samboende. Aldersfordelingen for voksne i familier med og uden opdelt på enlige og fremgår af tabel 9. I femårsaldersklasserne fra 30 til 49 år har langt de fleste i familien, mens kun et mindretal uden for dette aldersinterval har i familien. 2.4 Børn 19 pct. af bor hos enlige I tabel 10 er fordelt efter alder og familietype. Det ses, at en større andel af de mindste bor hos samlevende, end tilfældet er for de ældre. 80 pct. af alle bor i familier, 19 pct. bor hos enlige forældre, og 1 pct. af ene er ikke hjemmeboende. Herudover findes der 563 personer under 18 år, der henregnes til gruppen af voksne, fordi de er forældre, er eller har været gift, eller de er fyldt 16 år og indgår i et samboende. 81 pct. af de hjemmeboende bor i familier Næsten halvdelen (48 pct.) af de hjemmeboende bor i familier med to under 25 år, fremgår det af tabel 12. For 23 pct. af ene er der ingen andre i familien. Disse et-barnsfamilier udgør 41 pct. af efamilierne (tabel 6). Det skal huskes, at hjemmeboende kan være op til og med 24 år gamle, og at ene i en familie ikke behøver at være søskende, men kan være sammenbragte. Mens kun 16 pct. af efamilierne har tre eller flere (tabel 6), bor 29 pct. af de hjemmeboende i denne familietype (tabel 12).

4 4 2012:2 3. Baggrundsoplysninger Mere information Yderligere oplysninger om husstande kombineret med boligoplysninger offentliggøres årligt i forbindelse med boligopgørelsen i Byggeri og boligforhold (Statistiske Efterretninger). Specialtabeller vedrørende husstande og familier fx for enkelte kommuner, kommunegrupper eller regioner kan rekvireres mod betaling. Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Husstande og familier 1. januar 2011 udkom 18. februar 2011 i serien Befolkning og valg 2011:2 (Statistiske Efterretninger). Husstande og familier 1. januar 2013 udkommer i februar 2013 i serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger). Dorthe Larsen, tlf , 4. Kilder og metoder Læs mere i varedeklarationen Kilde Kvalitetsproblemer Henvisningsnumre På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Kilde til statistikken om husstande og familier er Det Centrale Personregister (CPR). Fra og med 2008 er opgørelsesgrundlaget ændret, hvilket i sig selv betyder små forskydninger i de talmæssige størrelser, hovedsagelig på grund af ændrede regler omkring tidsafgrænsningen af de demografiske hændelser, der indberettes med forsinkelse til CPR. Husstands- og familiestatistikken omfatter alle personer, der er tilmeldt CPR; og som tidligere nævnt henføres personer på samme adresse til samme husstand. Opgørelsen omfatter såvel private husstande som fælleshusstande. Denne sondring er desværre ikke mulig at foretage på dette datamateriale. De store husstande i opgørelsen (dvs. husstande med et betydeligt antal personer) vil typisk være fælleshusstande. Imidlertid består en del af de store husstande af personer uden fast bopæl (herunder personer med ukendt adresse), som inden for den enkelte kommune i adressemæssig henseende er henført til en samlet gruppe. Det kan nævnes, at der på landsplan pr. 1. januar 2012 er optalt 109 husstande, som hver består af mindst 50 personer. Det gennemsnitlige antal personer i disse husstande var 135. Blandt statistikkens grunddata fra CPR er der også for hver person oplysning om personnumre for forældrene, hvis disse har været tildelt dansk CPR-nummer. Hvis barnet er blevet adopteret, henvises kun til adoptivforældre, og det fremgår ikke, at det drejer sig om adoptionsforhold. Men forældrehenvisningsnumrene er kun i tilfredsstillende omfang til stede for personer født efter ca. 1960, og de er sjældent til stede for personer født før ca Det medfører, at nogle få ældre søskende bestående af en mand og kvinde vil blive regnet som et samboende, såfremt der ikke bor andre sammen med dem end deres eventuelle. Denne fejlmulighed vil gradvist blive af mindre betydning fremover, efterhånden som de bedst dækkede fødselsårgange vil udgøre en stigende del af befolkningen. Ved sondringen mellem hjemmeboende og ikke-hjemmeboende er manglende forældrehenvisninger uden større betydning, da det vedrører meget få personer i de årgange. Men vedrørende af ikke-gifte forældre er det et problem, at henvisningen til faderen undertiden mangler. I hvert fald er den ikke på plads fra fødslen som for født i ægteskab, men typisk først efter et måneder. Det giver sig udslag i en overvurdering af antallet af 0-årige, der bor i familier bestående at et samboende, der udgøres af moderen og en mand, der tilsyneladende ikke er deres

5 2012:2 5 far. Tilsvarende undervurderes antallet af 0-årige, der bor sammen med begge deres forældre. For ældre er manglende faderhenvisning af ubetydeligt omfang. Dette bevirker at nogle klassificeres som samboende, mens de i virkeligheden burde have været samlevende, på grund af fællesbarnet. Se definitioner nedenfor. 4.1 Definitioner Der sondres mellem to centrale begreber, husstand og familie. Husstandsbegrebet Familiebegrebet Par, enlige og ikke-hjemmeboende En husstand defineres som bestående af en eller flere personer, der bor på samme adresse. Alle personer på adressen regnes med til husstanden uanset familieforhold. En husstand består af en eller flere familier. En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer, der beskrives i det følgende. Arten af relationerne er bestemmende for, hvilken familietype, der er tale om. Der er tre hovedgrupper af familietyper: enlige, familier og ikke-hjemmeboende. Kun de to første grupper kan have hjemmeboende under 25 år. Den sidste gruppe er af forholdsvis ubetydelig størrelse. En familie består af to voksne personer, der udgør et af en af de fire nedennævnte typer, samt rets eventuelle hjemmeboende under 25 år. Både fælles og sær regnes med. I en familie bestående af en enlig med eller uden hjemmeboende under 25 år er den enlige en voksen, der ikke indgår i en af de fire typer. Et ikke-hjemmeboende barn er under 18 år bor ikke sammen med nogen af sine forældre, indgår ikke i et og har ikke selv hjemmeboende. En familie består således af højst to generationer. Hvis tre generationer bor sammen, vil der være tale om to eller flere familier ifølge den her anvendte familiedefinition. Børn Voksne Fire typer af familier Ægte Registreret tnerskab Samlevende Der opereres med to grupper af, de hjemmeboende og de ikke hjemmeboende. I begge grupper er det en betingelse, at personerne aldrig har været gift, ikke selv har, og ikke indgår i et samboende. Hjemmeboende bor hos mindst én af forældrene og er under 25 år (foruden at opfylde ovenstående betingelser). De ikkehjemmeboende skal være under 18 år. De udgør hver især deres egen familie. Personer, der ikke er efter ovenstående definition, regnes som voksne. Det vil sige, at voksne består af alle over 25 år, samt af årige, der ikke er hjemmeboende, og desuden af personer under 18 år, der enten er eller har været gift, selv har eller lever i. Alle voksne er enten enlige, eller de indgår i en familie af en af de fire typer. Der regnes med fire typer, der hver for sig forekommer med og uden. Det drejer sig om ægte, registrerede tnerskaber, samlevende og samboende. Familietypen ægte omfatter familier bestående af en mand og en kvinde, der er gift med hinanden, samt deres eventuelle hjemmeboende under 25 år. Et, der er skilt fra hinanden, men bor sammen igen, regnes ikke for et ægte i denne sammenhæng. To personer af samme køn, der har indgået registreret tnerskab, udgør en familie sammen med deres eventuelle hjemmeboende under 25 år, som bor hos dem. Et samlevende er en mand og en kvinde, der bor sammen uden at være gift med hinanden, og som har fælles, uanset alder på ene, og uanset om de bor hjemme eller ej. Det nye opgørelsesgrundlag har forbedret mulighederne på den måde, at søgningen efter eventuelle fælles nu foretages på hele befolkningen,

6 6 2012:2 hvilket gør klassificeringen som samlevende uafhængig af rets klassificering året før, som det tidligere brugtes ved afgrænsningen af samlevende. Herved kommer der flere samlevende. Tilgangen består af de, der af en eller anden grund ikke boede sammen den 1. januar året før. Samboende Hvis et hverken er gift med hinanden eller har fælles, regnes de alligevel som en familie, hvis de er af hvert sit køn og har en aldersforskel på mindre end 15 år. Endvidere er det en betingelse, at de ifølge CPR's oplysninger ikke er nært beslægtede. Personer på ned til 16 år kan indgå i et samboende og regnes således som voksne. Den tidligere betingelse om, at der ikke måtte bo andre voksne på adressen, gælder ikke mere, hvis den eller de øvrige voksne er af en af personerne i det samboende.

7 2012:2 7 Tabel 1. Husstande fordelt efter husstandstype og antal personer i husstanden. 1. januar 2012 Enlig mand Enlig kvinde Husstande med 1 familie Ægte Par i øvrigt Ikkehjemmeboende under 18 år I alt Husstande bestående af flere familier Husstande I alt person personer personer personer personer personer eller flere personer Flere tal findes på Tabel 2. Personer fordelt efter husstandstype og antal personer i husstanden. 1. januar 2012 Enlig mand Enlig kvinde Personer i husstande med 1 familie Ægte Par i øvrigt Ikkehjemmeboende under 18 år I alt Personer i husstande bestående af flere familier Personer I alt person personer personer personer personer personer eller flere personer Flere tal findes på og fam133n. Tabel 3. Husstande med kun 1 voksen fordelt efter alder 1. januar 2012 Uden Med Med/uden Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt Under 20 år år år år år år år år år år år år år og derover Flere tal findes på fam122n og fam133n.

8 8 2012:2 Tabel 4. Familier fordelt efter antal personer. 1. januar 2012 Familier uden Familier med Ikkehjemme- I alt Enlige Ægte Andre I alt Enlige Ægte Andre boende under 18 år Familier Personer I alt person personer personer personer personer personer el. fl. personer Flere tal findes på Tabel 5. Familier fordelt efter regioner og familiestørrelse. 1. januar 2012 Familier med: 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 el. fl. personer Familier Gnsntl. antal personer pr. familie Hele landet ,95 Region Hovedstaden ,84 Region Sjælland ,99 Region Syddanmark ,00 Region Midtjylland ,00 Region Nordjylland ,98 Flere tal findes på Tabel 6. Familier fordelt efter familietype og antal. 1. januar 2012 Enlige mænd Enlige kvinder Ægte Mandlige registrerede tnerskaber Familier Kvindelige registrerede tnerskaber Samlevende Samboende Ikkehjemmeboende under 18 år Alle familier Familier Familier uden Familier med barn eller flere Gnsntl. eantal for familier med 1,28 1,58 1,93 1,24 1,64 1,66 1,56. 1,79 Flere tal findes på

9 2012:2 9 Tabel 7. Familier med fordelt efter antal og yngste barns alder 1. januar 2012 Yngste barns alder Alle e- 0-2 år 3-6 år 7-15 år år år familier Familier med Enlige mænd med barn eller flere Enlige kvinder med barn eller flere Par med barn eller flere Flere tal findes på Tabel 8. Voksne personer fordelt efter alder og familietype. 1. januar 2012 Voksne personers familietype Enlige Ægte Registrerede tnerskaber Samlevende Samboende Voksne personer Mænd og kvinder Mænd Under 20 år år år år år år år år år år år år år og derover Kvinder Under 20 år år år år år år år år år år år år år og derover Flere tal findes på

10 :2 Tabel 9. Voksne personer i familier med og uden fordelt efter alder. 1. januar 2012 Enlige mænd Voksne personer Voksne personer I familier uden I familier med Enlige kvinder I I alt Enlige mænd Enlige kvinder Voksne Under 20 år år år år år år år år år år år år år og derover Flere tal findes på I I alt Tabel 10. Børn fordelt efter alder og familietype. 1. januar 2012 Enlig far Enlig mor Hjemmeboende s familietype Ægte Mandlige registrerede tnerskaber Kvindelige registrerede tnerskaber Samlevende Samboende Ikkehjemmeboende under 18 år I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Flere tal findes på 1 Antallet er undervurderet, se afsnit 4 om henvisningsnumre. 2 Antallet er overvurderet, se afsnit 4 om henvisningsnumre. Børn

11 2012:2 11 Tabel 11. Børn fordelt efter alder og efter hvilke af forældrene de bor sammen med 1. januar 2012 Børn, der bor hos begge forældre Børn, der kun bor hos den ene af forældrene Børn, der ikke Hos far, der er Hos mor, der er bor hos forældrene I nyt Enlig I nyt Enlig I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Antallet er undervurderet, se afsnit 4 om henvisningsnumre. 2 Antallet er overvurderet, se afsnit 4 om henvisningsnumre. Børn

12 :2 Tabel 12. Hjemmeboende fordelt efter familietype og antal i familien. 1. januar 2012 Enlig far Enlig mor Ægte Hjemmeboende hos: Mandlige registrerede tnerskaber Kvindelige registrerede tnerskaber Samlevende Samboende Hjemmeboende I alt barn eller flere Flere tal findes på Tabel 13. Hjemmeboende fordelt efter alder og antal i familien. 1. januar 2012 Børn i familier med: Hjemmeboende 1 barn el. fl. I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Flere tal findes på

13 2012:2 13 Tabel 14. Familier i kommuner. 1. januar 2012 Enlige mænd Familier uden Familier med Ikkehjemme- Enlige Par I alt Enlige Enlige Par I alt boende kvinder mænd kvinder under 18 år Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Christiansø Dragør Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Flere tal findes på I alt

14 :2 Tabel 14 (fortsat). Familier i kommuner. 1. januar 2012 Enlige mænd Familier uden Familier med Ikkehjemme- Enlige Par I alt Enlige Enlige Par I alt boende kvinder mænd kvinder under 18 år Region Syddanmark Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Region Midtjylland Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg Flere tal findes på I alt

15 2012:2 15 BEFOLKNING OG VALG 2012:2 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: eller Tlf.: Abonnement for 2012: 495 kr. som pdf. Løssalg: 65 kr. + ekspeditionsgebyr Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere