Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser"

Transkript

1 1 Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.) Visitations- og behandlingsnetværket, marts 2004

2 2 Forord I 1997 blev der som led i en forstærket indsats mod seksualforbrydelser, navnlig seksualforbrydelser begået mod børn, iværksat en forsøgsordning, hvorefter personer, der er dømt for seksualforbrydelser, i forbindelse med fuldbyrdelsen af deres straf, kan indgå i to forskellige ordninger, hvor psykiatrisksexologisk behandling indgår som et centralt element for at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet. Behandlingen foregår i det almindelige behandlingssystem i et landsdækkende behandlingsnetværk, som nu har afgivet Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsatsover for personer, der er dømt for seksualforbrydelser. Slutrapporten offentliggøres i den form, den er modtaget i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Recidiv til sædelighedskriminalitet Det fremgår af rapporten, at det samlede tilbagefald til sædelighedskriminalitet inden for opfølgningsperioden er lavt og, at det synes at være det tungeste og dermed mest recidivtruede klientel, der er blevet henvist til behandling. Rapporten har ikke kunnet påvise nogen sikker effekt af psykiatrisk-sexologisk behandling med hensyn til tilbagefald til sædelighedskriminalitet. Der er imidlertid påvist resultater, som kan opfattes som udtryk for en tendens til, at behandling kan reducere forekomsten af tilbagefald. En længere observationstid og/eller en større population ville muligvis kunne belyse dette. Recidiv til anden kriminalitet end sædelighedskriminalitet Undersøgelsen viser, at tilbagefald til anden kriminalitet end sædelighedskriminalitet forekommer signifikant mindre blandt de behandlede end blandt de ubehandlede. Rapportens anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med behandlingen af personer dømt for sædelighedskriminalitet. Dataindsamlingen vil blive fortsætte, og det er Direktoratet for Kriminalforsorgens opfattelse, at der bør foretages en fornyet undersøgelse af ordningens fortsatte forløb. Direktoratet for Kriminalforsorgen Marts 2004

3 3 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Baggrunden for forsøgsordningen Behandlingsnetværkets etablering Indholdet af forsøgsordningen Evalueringsrapporter Slutrapport Materiale og metode Indledning Forsøgsgruppen Forskningsgruppen Kontrolgruppen Datamaterialet Visitation Egnethed og behandling F-visiterede Motivationsarbejdet på visitationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester Q-visiterede Udvælgelse til behandling Behandling Indledning Behandlingens elementer Behandlingens mål... 34

4 4 4.4 Behandlingsindsatsen i tal Recidiv Recidiv i Forsøgsgruppen Prediktorer for recidiv Sammenligning med Kontrolgruppen Diskussion og sammenfatning Diskussion af undersøgelsens resultater Sammenfatning Anbefalinger Litteratur... 49

5 5 Resume I forbindelse med vedtagelsen af lov nr 274 af 15. April 1997 (om ændring af straffeloven) blev der iværksat initiativer der medførte en forstærket indsats mod sexforbrydelser, især sexkriminalitet begået mod børn. Det var målet at den forøgede indsats skulle virke på flere områder. Der blev lagt vægt på visitation, tæt samarbejde, undervisning af personale, vidensopsamling og som noget nyt en mulighed for individuelt tilrettelagt behandling. Med udgangspunkt i bemærkningerne til lovforslaget blev der i september 1997 færdiggjort en vejledning om den samlede forsøgsordning, der herefter startede d. 1. Oktober 1997 Forsøgsordningen består af to dele kaldet F- og V-ordningen. F-ordningen Personer der findes skyldige i incest eller andre sexforbrydelser, uden at det påsigtede forhold omfatter vold eller ulovlig tvang, kan som alternativ til ubetinget fængselsstraf (fra 4-6 mdr. Op til 1½ år) idømmes betinget straf, mod at undergive sig vilkår om psykiatrisk/sexologisk behandling i 2 år. Det er en betingelse at et visitationsudvalg forinden vurderer den sigtede egnet og motiveret for behandling, samt opstiller rammer og vilkår for en behandlingsplan. Forløbet efter dommen indledes som hovedregel med 3-6 måneders ophold i en af kriminalforsorgens pensioner. V-ordningen Personer idømt ubetinget frihedsstraf (fra 1½ mdr. op til 4 år) for sexkriminalitet skal alle påbegynde afsoning i en nyoprettet visitationsafdeling i Anstalten ved Herstedvester (Adeling Q med 8 pladser). Formålet er at vurdere motivation og egnethed for påvirkning gennem behandling. Hvis det besluttes at påbegynde behandling starter den under afsoning i et åbent fængsel og fortsætter senere

6 6 som et vilkår ved prøveløsladelse. Behandlingen foregår også for denne gruppe i en af 3 ambulante klinikker. I figuren vises fordelingen af de 622 personer der er indgået i forsøgsordningen frem til oktober Af de 165 F-visiterede modtog 40 efterfølgende en ubetinget frihedsstraf og blev derfor også V-visiteret Der er forventeligt betydelige forskelle imellem F og V gruppen. De F- visiterede er gennemsnitligt lidt ældre, bedre uddannede og med større erhvervserfaring. De V-visiterede har en dårligere social baggrund og er tungere kriminelt belastet, udtrykt ved en hyppigere forekomst af tidligere domsafsigelser. Generelt er forekomsten af dårlig begavelse og misbrug stor, ligesom andelen af personer med anden etnisk baggrund er væsentlig større end i almenbefolkningen. Rammer For at sikre en effektiv og fagligt kvalificeret indsats blev der nedsat en bredt sammensat følgegruppe, der ledes af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Visitation og behandling foregår i 4 afdelinger der tilsammen udgør et fagligt landsdækkende netværk bestående af Anstalten ved Herstedvester, Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Retspsykiatrisk- og Psykoterapeutisk afdeling på Fyn samt Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Allerede før vedtagelsen af loven havde de 4 afdelinger påbegyndt en mødevirksomhed der er fortsat efter forsøgsordningens etablering. Der afholdes fælles behandlingssupervision og undervisning. Medlemmer fra netværket har medvirket ved undervisning af bla. personale fra fængsler og kriminalforsorgsafdelinger. Det har været et væsentligt problem, at kapaciteten i visitationsafdelingen har været for lille. Af de 497 henviste har det kun været muligt at modtage 196 i

7 7 afdelingen, og det har derfor været nødvendigt at foretage visitation af resten på en mindre hensigtsmæssig måde. I forbindelse med en tidligere evalueringsrapport er det ud fra høringssvar dokumenteret, at den samlede forsøgsordning fungerer smidigt og hensigtsmæssigt. Visitation Hvor anklagemyndigheden vurderer, at der er mulighed for, at sigtede kan indgå i F-ordningen, foretages der person- og mentalundersøgelse inden dom. De ambulante visitationsudvalg vurderer egnethed og motivation på baggrund af disse undersøgelser. I Anstalten ved Herstedvester foretages vurderingen på baggrund af afdelingspersonalets, psykologers og psykiateres observationer samt ved en samlet vurdering af de indsatte under opholdet på visitationsafdelingen. Såvel motivation som egnethed er væsentlige elementer i en behandlingsplan. Den omfatter benyttelse af institutionsophold, længden heraf, inddragelse af samarbejdspartnere, behandlingsintensitet, herunder inddragelse af flere forskellige behandlingsformer. Behandlingsnetværket besluttede fra starten, at man ville inkludere V- ordningens klientel i behandling, selv når såvel motivation som egnethed hvilede på et spinkelt grundlag, idet behandling i V-ordningen ikke afløser frihedsstraf i denne gruppe af ofte recidivtruede personer. Det var opfattelsen at behandling burde forsøges, når der blot er en spinkel mulighed for etablering af en behandlingsalliance og for styrkelse af motivation og ændring i forbindelse med behandling. De F-visiterede fordelte sig med 60 på Rigshospitalet, 52 på Fyn og 53 i Risskov. Vurderet ud fra oplysninger om kriminalitet, alder, skolegang, beskæftigelse og misbrug fandtes ingen sikre forskelle imellem de personer

8 8 der henvises til visitation på de tre klinikker. Da det ikke var muligt, som planlagt, at visitere alle med en ubetinget frihedsstraf på afdeling Q, blev det nødvendigt at foretage en fordeling. Herstedvester har foretaget fordelingen således at personer der visiteres under indsættelse er de mest belastede, udtrykt ved at de har de længste straffe, overvejende er dømt for voldtægt og hyppigere har tidligere domme for sexkriminalitet og vold. Forekomsten af misbrug er ligeledes signifikant højere. Behandling Vurderet ud fra variable der peger på høj risiko for recidiv, er gruppen af personer der er påbegyndt behandling tungere belastet end de ubehandlede. Der er altså ved udvælgelsen også lagt vægt på høj risiko for recidiv. Behandlingen varetages på hver af de deltagende afdelinger af psykiatere, psykologer og andet personale i samarbejde med den enkelte behandlingsinstitutions socialrådgiver, Kriminalforsorgen (fængsel, pension, Den Frie Kriminalforsorg) og de sociale myndigheder. Elementerne i en behandlingsplan er den psykoterapeutiske/sexologiske behandling, socialpædagogisk behandling, pårørendearbejde og medikamentel behandling. I forbindelse med de første samtaler, som har karakter af forsamtaler, lægges den endelige behandlingsplan, og man forholder sig til ovenstående elementer. Behanndlingsplanen revideres mindst hver 3. måned i samarbejde med Kriminalforsorgen. Af en talmæssig opgørelse fremgår det at støttende- og indsigtsorienteret psykoterapi var de hyppigst anvendte behandlingsformer, hvorimod kognitiv behandling kun blev anvendt til hver 5. Gruppeterapi, kropsbehandling og parterapi blev anvendt i begrænset omfang (<7 %). I alt 16 % blev behandlet med antabus, medens anvendelse af anden medicin var relativt sjælden (<6 %).

9 9 Recidiv For at vurdere effekten af forsøgsordningen er der i et forskningsprojekt foretaget beregninger af forekomsten af recidiv. Oplysninger om recidiv stammer fra udtræk fra Kriminalregistret. Recidiv defineres som en ny afgørelse i form af dom til hæfte eller straffe herover. Kriminaliteten skal være begået efter tidspunktet for indexdommen. I beregningerne er der ikke direkte korrigeret for time at risk dvs. at feks. afsoningstid ikke er fratrukket. Vurderet på denne måde forekommer recidiv (alle typer af kriminalitet) signifikant mindre i gruppen af behandlede, 14 %. Af de ubehandlede var 24 % recidiveret. Ved statistisk bearbejdning kan det påvises at behandlingen har en selvstændig recidivforebyggende effekt. Det er dokumenteret at prediktorer som tidligere kriminalitet, alder, civilstand og misbrug af især hash forudsiger forøget forekomst af recidiv. Der er ikke signifikant forskel i forekomsten af recidiv til sexkriminalitet hos behandlede og ubehandlede. En direkte sammenligning er dog ikke meningsfuld fordi forekomsten af betydningsfulde prediktorer for recidiv er forskellig i de to grupper. Ved sammenligning med en kontrolgruppe af sædelighedskriminelle med dom før forsøgsordningens start, er det dokumenteret at recidiv forekommer mindre hyppigt efter etablering af forsøgsordningen. Det er imidlertid usikkert om denne effekt sikkert kan tilskrives den samlede effekt af forsøgsordningen. Ved sammenligning af de behandlede fra forsøgsordningen med kontrolgruppen er der ikke fundet sikre forskelle i forekomsten af recidiv til

10 10 sædelighedskriminalitet. Udtrykt ved odds ratio er recidiv dog mindre for de behandlede, og på niveau med internationale fund. Det er muligt at sammenhængen ved en længere observationstid vil vise sig at være signifikant. Samlet er det forskningsprojektets resultat at der ikke har kunnet påvises en sikker recidivforbyggende effekt af behandlingen. Der er imidlertid dokumenteret resultater der kan opfattes som udtryk for en tendens til at behandling kan reducere forekomsten af recidiv, men det vil være nødvendigt med længere observationstid og/eller inddragelse af et større antal probander for at afklare dette.

11 11 1. Indledning 1.1 Baggrunden for forsøgsordningen Med lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven blev det vedtaget at iværksætte initiativer med henblik på en forstærket indsats mod sædelighedskriminalitet, herunder navnlig sexualforbrydelser begået mod børn. Det blev anført i bemærkningerne til loven, at personlighedsmæssige forstyrrelser og sexuelle afvigelser indgår som meget væsentlige faktorer både ved førstegangskriminalitet og ved tilbagefald til sexualforbrydelser. Et centralt element i indsatsen skal derfor være en øget behandlingsindsats for at forebygge denne særlige kriminalitet og påvirke allerede dømte personer til ikke at begå ny, lignende kriminalitet. Inden for de sidste årtier har der internationalt været en betydeligt forøget opmærksomhed på sexkriminalitet. Især på baggrund af pressens behandling af markante enkeltsager er den offentlige opinion skærpet, med krav om, at specielt pædofiles recidivkriminalitet bekæmpes, især ved brug af hårdere straffe. Der er i mange lande sket en skærpelse af lovgivningen, herunder også i Danmark, hvor formålet med lov nr. 274 var en udvidelse af muligheden for anvendelse af tidsubestemt straf (forvaring) over for personer der har begået sexkriminalitet. Der har samtidig været en generel opfattelse af, at straf alene ikke er tilstrækkeligt til at forebygge recidiv og næsten alle lande i Vesteuropa og Nordamerika har iværksat behandlingsprogrammer (Hansson et al, 2002) ud fra en antagelse om at det er muligt at påvirke den dømtes personlighed og adfærd. Undersøgelser over effekten af behandling af sexkriminelle har vist modsatrettede resultater og kun ved større samlede opgørelser har det været muligt at dokumentere et beskedent fald i recidiv efter behandling. Mængden og kvaliteten af forskningsbaseret viden om individuel bedømmelse af risiko for recidiv ( farlighedsvurderinger ) er helt afgørende forøget. En

12 12 lang række velgennemførte studier har fastlagt både statiske (aktuariske) og påvirkelige (:dynamiske) prædiktorer (Hansson og Bussière, 2001) således at farlighedsvurdering af sexkriminelle i dag kan foretages på et fagligt mere solidt grundlag. I Danmark var der forud for lovens vedtagelse igennem nogle år, via 2 forskellige initiativer, gjort overvejelser vedrørende iværksættelse af behandling af sædelighedskriminelle. Fra 1995 beskæftigede en arbejdsgruppe nedsat af Direktoratet for Kriminalforsorgen sig med svage fangers vilkår. En væsentlig fangekategori i denne gruppe var de sædelighedskriminelle. Sideløbende hermed arbejdede en gruppe inden for sundhedsvæsenet, udgående fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik, med muligheden for behandling i stedet for straf for visse Sædelighedskriminelle. 1.2 Behandlingsnetværkets etablering Med baggrund i de detaljerede bemærkninger til lovforslaget har et udvalg under Direktoratet for Kriminalforsorgen i september 1997 udarbejdet en vejledning (Justitsministeriet, 1997) om den samlede forsøgsordning. Efter forslag fra arbejdsgruppen nedsatte Direktoratet for Kriminalforsorgen en følgegruppe. Udover at overvåge ordningen fik følgegruppen som kommissorium at tage stilling til tvivlsspørgsmål der måtte opstå undervejs, herunder evt. træffe beslutning om justeringer i de 2 ordninger. Ud fra vejledningen om forsøgsordningen blev der etableret et landsdækkende netværk bestående af de 3 ambulante behandlingssteder: Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Retspsykiatrisk Afdeling og Psykoterapeutisk Afdeling på Fyn og Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov, samt en nyetableret visitationsafdeling på Anstalten ved Herstedvester. De 4 enheder fungerer hver for sig selvstændigt. Det vil sige at lederen for den enkelte afdeling alene træffer afgørelser, der vedrører dennes område. Hver af enhederne har selvstændig

13 13 økonomi. Kordinatorfunktionen er placeret på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Koordinatoren har ikke ledelsesmæssige opgaver, men skal alene virke som initiativtager og koordinator af praktiske og faglige forhold. Koordinatoren er endv. det daglige forbindelsesled mellem netværket og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Koordinatorfunktionen er underlagt en ledelsesgruppe bestående af 2 repræsentanter for hver af de 4 enheder. Allerede før vedtagelse af loven havde de 4 afdelinger påbegyndt en mødevirksomhed, der er fortsat efter forsøgsordningens etablering. Ca. hveranden måned afholdes der møde, på skift imellem de 4 afdelinger. Ved møderne deltager principielt alle medarbejdere i netværket. På forhånd har koordinatoren udsendt en dagsorden. Mødet ledes af koordinatoren og referat skrives af værtsafdelingen. Indholdet på møderne har været diskussion af praktiske forhold, drøftelse af faglige emner og planlægning af nye initiativer. Da det drejer sig om 4 relativt forskellige enheder, har der været god brug for brede drøftelser og grundig gensidig orientering. Primært m.h.p. træning i anvendelse af de instrumenter, der indgår i det fælles forskningsprojekt er der afholdt 3 internatkurser, hvor der har deltaget 2-3 medarbejdere fra hver af de 4 afdelinger. Ved disse internatkurser har der medvirket externe undervisere. Endv. har medarbejdere fra netværket individuelt og i grupper deltaget i faglige møder, kurser og symposier vedr. forsøgsordningens emne. Der er afholdt en række møder med supervisionsformål. Professor Thorkil Sørensen, og i en kortere periode cand.psyk. Bo Møhl, har superviseret. Medarbejdere fra de 4 enheder har på skift beskrevet behandlingsforløb, som udgangspunkt for supervisionen.

14 Indholdet af forsøgsordningen Forsøgsordningen består af to dele kaldet F- og V-ordningen. F-ordningen Personer der findes skyldige i incest eller andre sexforbrydelser, uden at det påsigtede forhold omfatter vold eller ulovlig tvang, kan som alternativ til ubetinget fængselsstraf (fra 4-6 måneder til 1½ år) idømmes betinget straf, mod at undergive sig vilkår om psykiatrisk/sexologisk behandling i 2 år. Hvis en sigtet er omfattet af betingelserne for F-ordningen, skal han oplyses om muligheden for behandling i forbindelse med en betinget dom. Før visitationen skal der foretages person- og mentalundersøgelse, således at visitationsudvalget har den bedst mulige baggrund for at vurdere sagen. Ved den betingede dom kan der, udover tilsyn fra Kriminalforsorgen, gives yderligere vilkår, som fx. behandling mod misbrug. Det er en betingelse for at indgå i ordningen, at visitationsudvalget finder den sigtede egnet og motiveret for behandling samt opstiller rammer og vilkår for en behandlingsplan, der som hovedregel indledes med 3-6 måneders ophold i en af Kriminalforsorgens pensioner. V-ordningen Personer idømt ubetinget frihedsstraf (fra 30 dage og op til 4 år) for sexkriminalitet skal alle påbegynde afsoning i en nyoprettet visitationsafdeling i Anstalten ved Herstedvester (Afdeling Q, med 8 pladser). Formålet er at vurdere motivation og egnethed for påvirkning gennem behandling. Hvis det besluttes at påbegynde behandling starter denne under afsoning i et åbent fængsel, eller under ophold på en af kriminalforsorgens pensioner, og fortsætter senere som et vilkår ved prøveløsladelse. Behandlingen foregår også for denne gruppe i en af de tre ambulante klinikker. Der indførtes endvidere en frivillig overgangsordning for de personer der efter

15 15 lovens ikrafttræden d. 1. maj 1997 var idømt en ubetinget fængselsstraf for sexualkriminalitet og som allerede var anmeldt til eller havde påbegyndt afsoning i et fængsel, således at denne gruppe også fik mulighed for at få behandling på en af institutionerne i behandlingsnetværket. For en mere detaljeret beskrivelse af indhold og sagsgange i forsøgsordningen henvises til Kriminalforsorgens vejledning (Justitsministeriet, 1997). 1.4 Evalueringsrapporter Der er udarbejdet to delrapporter, der beskriver etablering og drift af forsøgsordningen. De to delrapporter er benævnt henholdsvis 1. delrapport (Netværket, 1999) og evalueringsrapport (Justitsministeriet, 2000). Til brug for evalueringsrapporten blev der indhentet høringssvar fra relevante parter. Der blev endvidere udarbejdet en personbaseret beskrivelse af klienter i ordningen til supplering af en mere statistisk præget opgørelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det praktiske arbejde i forbindelse med evalueringsrapporten blev udført i fællesskab mellem Direktoratet og Netværket på den måde, at Direktoratet indhentede og beskrev høringssvar samt materiale vedr. domstolspraksis. Netværket indsamlede øvrige oplysninger og udarbejdede kapitler vedr. behandling, egnethed og motivation. Følgegruppen havde anmodet om generelle udtalelser om de enkelte myndigheders medvirken i ordningen og modtog udtalelser fra kriminalforsorgens afdelinger, pensionerne, de åbne anstalter, Landsforeningen af Beskikkede Advokater og Foreningen af Beskikkede Advokater i København.

16 16 Evalueringsrapporten konkluderede at information til sigtede om forsøgsordningen og indhentning af person- og mentalundersøgelser foregik problemfrit. Arbejdet i de tre regionale visitationsudvalg blev udført som planlagt og fungerede smidigt og hensigtsmæssigt. Det eneste problem der var opstået i forbindelse med arbejdet i visitationsudvalgene var en tidvis manglende deltagelse fra primærkommuner. På grund af det store antal henviste til visitationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester, samt en længerevarende visitationsprocedure, blandt andet som følge af en række komplicerede sager, opstod der på et tidspunkt en venteliste til afdeling Q. Efterhånden som ventelisten voksede blev det nødvendigt at omfordele et større antal dømte, således at disse gik direkte til afsoning i åbent fængsel med henblik på dér at modtage visitationssamtale med personale fra Anstalten ved Herstedvester. Ved den ambulante visitation har forholdene været langt mindre hensigtsmæssige end i afdeling Q. Generelt anførte alle afdelinger, at det var positivt, at forsøgsordningen var blevet iværksat, og at ordningen for så vidt angår det daglige arbejde havde været særdeles hensigtmæssig og fungeret yderst tilfredsstillende. Generelt mente afdelingerne, at forsøgsordningen burde forlænges eller gøres permanent i en overordnet set uændret form. Flere afdelinger bemærkede, at målgruppen var særdeles ressourcekrævende, både personalemæssigt og i visse afdelinger med et stort geografisk område også kørselsmæssigt. Generelt var det ligeledes pensionernes opfattelse, at forsøgsordningen havde en positiv betydning og effekt. Flere pensioner bemærkede, at flere af de dømte gav udtryk for, at de har fået et positivt udbytte af deres samtaler i behandlingsnetværket, og vurderede, at beboerne profiterede af behandlingen dels personligt, dels i forhold til familie mv. Selv om enkelte af de åbne fængsler bemærkede, at det var vanskeligt at

17 17 udtale sig om forsøgsordningen på det forholdsvis smalle grundlag, man havde i nogle fængsler, var det generelt opfattelsen, at ordningen fungerede godt. Både Landsforeningen af Beskikkede Advokater og Foreningen af Beskikkede Advokater i København kunne generelt anbefale, at forsøgsordningen blev videreført og på et tidspunkt gjort til en permanent ordning. Der er ikke i forbindelse med aktuelle slutrapport indhentet yderligere oplysninger om samarbejdspartneres opfattelse af forsøgsordningen, idet det er indtrykket at der ikke er sket ændringer. 1.5 Slutrapport Samtidig med beslutningen om at etablere forsøgsordningen blev det vedtaget, at der skulle gennemføres løbende og systematisk undersøgelse af forsøgsordningens anvendelse og forløb med henblik på en vurdering af, om ordningen skal gøres permanent. Den arbejdsgruppe under Direktoratet, der i løbet af sommeren 1997 forberedte den praktiske påbegyndelse af forsøgsordningen, har i forlængelse af lovforslagets bemærkninger udarbejdet et notat til beskrivelse af relevant dataindsamling med henblik på evaluering og opfølgning af forsøgsordningen. På baggrund af udvalgets notat er der gennemført et forskningsprojekt til opfølgelse af disse formål. Formålet med denne slutrapport er at give en samlet, oversigtsmæssig fremstilling af forskningsprojektets resultater med henblik på beskrivelse af forsøgsordningens klientel og ordningens virkning. Forskningsarbejdet er ikke dermed afsluttet, idet det er planen at netværksgruppen arbejder videre med datamaterialet. Disse supplerende analyser vil kunne uddybe nogle af resultaterne i denne rapport, men konklusionerne vedrørende

18 18 behandlingseffekt mv. vil ikke ændres. Det er endvidere planen, at forsøgsordningen følges med fortsat registrering og nye forskningsprojekter. Slutrapporten er udarbejdet af en redaktionsgruppe bestående af psykolog Tommy Lillebæk og psykolog Ann-Charlotte Bondam, begge Anstalten ved Herstedvester, overlæge Ellids Kristensen og psykolog Jørgen Bech-Jessen, begge Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, professor, overlæge dr.med. Thorkil Sørensen, Odense Universitetshospital og adm. overlæge Peter Fristed, Retspsykiatrisk Afd., Middelfart Sygehus, ledende overlæge Trine Arngrim og overlæge dr.med. Jens Lund, begge Retspsykiatrisk Afd., Risskov. Rapportens indhold, herunder konklusioner og anbefalinger, er alene udtryk for redaktionsgruppens synspunkter og fortolkning af undersøgelsens resultater. Statistiker cand. scient. Leslie Foldager, Demografisk Institut, Psykiatrisk Hospital i Århus og Jens Lund har foretaget de statistiske beregninger. Programmør Søren Skadhede har udført det omfattende arbejde med oparbejdelse af datafiler til brug for forskningsprojektet og lægesekretær Helle Fedders har ydet en stor og langvarig indsats ved indtastning, koordinering og skrivning. Derudover har en lang række af netværkets nuværende og tidligere medarbejdere medvirket på forskellig vis.

19 19 2. Materiale og metode 2.1 Indledning Efter retningslinier foreslået af den arbejdsgruppe under Direktoratet for Kriminalforsorgen der forberedte indførelsen af forsøgsordningen er der udarbejdet en protokol for forskningsprojektet Visitation og Behandling af Sexualkriminelle (Netværket, 1997). Forskningsprojektet er godkendt af Vidensskabsetisk Komité for Århus Amt samt af Datatilsynet. Justitsministeriet har efter ansøgning givet tilladelse til at udtrække oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Forskningsprojektet er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Forskningsprojektet har 3 hovedformål: I Tilvejebringe viden om personer, som begår sexualkriminalitet i Danmark. II Beskrive omfanget og indholdet af forsøgsordningens anvendelse. III Evaluere effekten af en forøget behandlingsindsats ved beskrivelse af psykodynamiske og sociale forandringer som følge af behandling og recidiv til kriminalitet. For at opfylde undersøgelsens 3 hovedformål blev det besluttet at etablere 3 persongrupper kaldet: Forsøgsgruppen, Forskningsgruppen og Kontrolgruppen. Disse 3 kohorder beskrives i det følgende.

20 Forsøgsgruppen Forsøgsgruppen er defineret som alle personer der i perioden fra d til d er blevet henvist til forsøgsordningen med henblik på visitation og/eller behandling. Som det ses af flowdiagram, figur 1, drejer det sig om i alt 622 personer. Der blev henvist 165 til F-visitation (dvs. visitation i et af de 3 ambulante visitationsudvalg). Af disse blev 99 (60%) idømt betinget foranstaltning som egnede og motiverede til behandling. I alt 40 af de 165 F-visiterede fik en ubetinget dom og blev derfor efterfølgende henvist til visitation i Anstalten ved Herstedvester, mens 26 ikke fik yderligere kontakt med forsøgsordningen. Af de 26 blev 3 frifundet, 3 blev idømt særforanstaltning (straffelovens 68), og for en person blev tiltale undladt. Resten blev idømt frihedsstraf. Der blev henvist 497 til visitation i Anstalten ved Herstedvester (heraf som omtalt 40 med forudgående F-visitation). På grund af kapacitetsproblemer var det langt fra muligt at visitere alle under indsættelse i afd. Q, og derfor optræder visitationsformerne ambulant samtale og omanmeldelse. Herudover er der en gruppe på 176, der ikke er set af personale fra Anstalten. I alt 123 (25%) påbegyndte V-behandling (:behandling efter vurdering ved Anstalten ved Herstedvester), heraf 11 fra overgangsordningen, dvs. personer med dom og påbegyndt afsoning før forsøgsordningens start. Disse 11 er visitationsmæssigt rubriceret som Q-visiterede, (ikke set).

21 21

22 22 Figur 1: Forsøgsgruppen. 622 personer med kontakt til forsøgsordningen i perioden fra oktober 1997 til oktober Tal i parentes (%) angiver andelen af visiterede der er påbegyndt behandling. For alle i Forsøgsgruppen er der fra netværket indberettet oplysninger om forløbet af visitation og behandling. Fra Kriminalregisteret er fremskaffet såkaldt fuldstændig udskrift vedrørende alle 622. Ved manuel gennemgang af papirudskrifter er ekstraheret oplysninger om alle afgørelser vedrørende hver enkelt person. I tabel 2.2.a vises forsøgsgruppen fordelt på alder og arten af sexkriminalitet ved index dommen (:domsafgørelse relateret til første kontakt med forsøgsordningen). Der er en klar sammenhæng mellem alder og kriminalitet, således at unge hyppigst dømmes for voldtægt, hvorimod hyppigheden af incest og sexkriminalitet rettet mod mindreårige stiger med alderen. Aldersgruppe n:105 n:166 n:179 n:172 Total n:622 Voldtægt 50% 50% 29% 16% 35%* Mindreårige 25% 27% 40% 52% 37%* Incest 3% 9% 13% 13% 10%* Usædelighed 17% 13% 18% 19% 17% Tabel 2.2.a: Personer i forsøgsordningen fordelt på alder og arten af kriminalitet ved index dom. * angiver signifikant alderstrend, p< 0,05. Se side 14 for forklaring af opdeling af sexkriminalitet. Herudover er der udarbejdet et spørgeskema, hvor netværket for hver enkelt deltager har indberettet sociodemografiske oplysninger. Der er ikke udfyldt

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse

Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse Sagsnr. edoc 7634 Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse 1. Indledning Danmark indførte i 1997 en forsøgsordning med sexologisk/psykiatrisk behandling af visse sædelighedskriminelle.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Evalueringsrapport om forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Evalueringsrapport om forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser Evalueringsrapport om forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Forstærket indsats over for personer, der er blevet dømt for seksualforbrydelser. (Anne Troelsen, SISO)

Forstærket indsats over for personer, der er blevet dømt for seksualforbrydelser. (Anne Troelsen, SISO) Forstærket indsats over for personer, der er blevet dømt for seksualforbrydelser. (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel giver en beskrivelse af de behandlingsmuligheder, der kan iværksættes i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKTÅRET 2012 I TAL

PROJEKTÅRET 2012 I TAL PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet

Læs mere