Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser"

Transkript

1 1 Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.) Visitations- og behandlingsnetværket, marts 2004

2 2 Forord I 1997 blev der som led i en forstærket indsats mod seksualforbrydelser, navnlig seksualforbrydelser begået mod børn, iværksat en forsøgsordning, hvorefter personer, der er dømt for seksualforbrydelser, i forbindelse med fuldbyrdelsen af deres straf, kan indgå i to forskellige ordninger, hvor psykiatrisksexologisk behandling indgår som et centralt element for at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet. Behandlingen foregår i det almindelige behandlingssystem i et landsdækkende behandlingsnetværk, som nu har afgivet Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsatsover for personer, der er dømt for seksualforbrydelser. Slutrapporten offentliggøres i den form, den er modtaget i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Recidiv til sædelighedskriminalitet Det fremgår af rapporten, at det samlede tilbagefald til sædelighedskriminalitet inden for opfølgningsperioden er lavt og, at det synes at være det tungeste og dermed mest recidivtruede klientel, der er blevet henvist til behandling. Rapporten har ikke kunnet påvise nogen sikker effekt af psykiatrisk-sexologisk behandling med hensyn til tilbagefald til sædelighedskriminalitet. Der er imidlertid påvist resultater, som kan opfattes som udtryk for en tendens til, at behandling kan reducere forekomsten af tilbagefald. En længere observationstid og/eller en større population ville muligvis kunne belyse dette. Recidiv til anden kriminalitet end sædelighedskriminalitet Undersøgelsen viser, at tilbagefald til anden kriminalitet end sædelighedskriminalitet forekommer signifikant mindre blandt de behandlede end blandt de ubehandlede. Rapportens anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med behandlingen af personer dømt for sædelighedskriminalitet. Dataindsamlingen vil blive fortsætte, og det er Direktoratet for Kriminalforsorgens opfattelse, at der bør foretages en fornyet undersøgelse af ordningens fortsatte forløb. Direktoratet for Kriminalforsorgen Marts 2004

3 3 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Baggrunden for forsøgsordningen Behandlingsnetværkets etablering Indholdet af forsøgsordningen Evalueringsrapporter Slutrapport Materiale og metode Indledning Forsøgsgruppen Forskningsgruppen Kontrolgruppen Datamaterialet Visitation Egnethed og behandling F-visiterede Motivationsarbejdet på visitationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester Q-visiterede Udvælgelse til behandling Behandling Indledning Behandlingens elementer Behandlingens mål... 34

4 4 4.4 Behandlingsindsatsen i tal Recidiv Recidiv i Forsøgsgruppen Prediktorer for recidiv Sammenligning med Kontrolgruppen Diskussion og sammenfatning Diskussion af undersøgelsens resultater Sammenfatning Anbefalinger Litteratur... 49

5 5 Resume I forbindelse med vedtagelsen af lov nr 274 af 15. April 1997 (om ændring af straffeloven) blev der iværksat initiativer der medførte en forstærket indsats mod sexforbrydelser, især sexkriminalitet begået mod børn. Det var målet at den forøgede indsats skulle virke på flere områder. Der blev lagt vægt på visitation, tæt samarbejde, undervisning af personale, vidensopsamling og som noget nyt en mulighed for individuelt tilrettelagt behandling. Med udgangspunkt i bemærkningerne til lovforslaget blev der i september 1997 færdiggjort en vejledning om den samlede forsøgsordning, der herefter startede d. 1. Oktober 1997 Forsøgsordningen består af to dele kaldet F- og V-ordningen. F-ordningen Personer der findes skyldige i incest eller andre sexforbrydelser, uden at det påsigtede forhold omfatter vold eller ulovlig tvang, kan som alternativ til ubetinget fængselsstraf (fra 4-6 mdr. Op til 1½ år) idømmes betinget straf, mod at undergive sig vilkår om psykiatrisk/sexologisk behandling i 2 år. Det er en betingelse at et visitationsudvalg forinden vurderer den sigtede egnet og motiveret for behandling, samt opstiller rammer og vilkår for en behandlingsplan. Forløbet efter dommen indledes som hovedregel med 3-6 måneders ophold i en af kriminalforsorgens pensioner. V-ordningen Personer idømt ubetinget frihedsstraf (fra 1½ mdr. op til 4 år) for sexkriminalitet skal alle påbegynde afsoning i en nyoprettet visitationsafdeling i Anstalten ved Herstedvester (Adeling Q med 8 pladser). Formålet er at vurdere motivation og egnethed for påvirkning gennem behandling. Hvis det besluttes at påbegynde behandling starter den under afsoning i et åbent fængsel og fortsætter senere

6 6 som et vilkår ved prøveløsladelse. Behandlingen foregår også for denne gruppe i en af 3 ambulante klinikker. I figuren vises fordelingen af de 622 personer der er indgået i forsøgsordningen frem til oktober Af de 165 F-visiterede modtog 40 efterfølgende en ubetinget frihedsstraf og blev derfor også V-visiteret Der er forventeligt betydelige forskelle imellem F og V gruppen. De F- visiterede er gennemsnitligt lidt ældre, bedre uddannede og med større erhvervserfaring. De V-visiterede har en dårligere social baggrund og er tungere kriminelt belastet, udtrykt ved en hyppigere forekomst af tidligere domsafsigelser. Generelt er forekomsten af dårlig begavelse og misbrug stor, ligesom andelen af personer med anden etnisk baggrund er væsentlig større end i almenbefolkningen. Rammer For at sikre en effektiv og fagligt kvalificeret indsats blev der nedsat en bredt sammensat følgegruppe, der ledes af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Visitation og behandling foregår i 4 afdelinger der tilsammen udgør et fagligt landsdækkende netværk bestående af Anstalten ved Herstedvester, Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Retspsykiatrisk- og Psykoterapeutisk afdeling på Fyn samt Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Allerede før vedtagelsen af loven havde de 4 afdelinger påbegyndt en mødevirksomhed der er fortsat efter forsøgsordningens etablering. Der afholdes fælles behandlingssupervision og undervisning. Medlemmer fra netværket har medvirket ved undervisning af bla. personale fra fængsler og kriminalforsorgsafdelinger. Det har været et væsentligt problem, at kapaciteten i visitationsafdelingen har været for lille. Af de 497 henviste har det kun været muligt at modtage 196 i

7 7 afdelingen, og det har derfor været nødvendigt at foretage visitation af resten på en mindre hensigtsmæssig måde. I forbindelse med en tidligere evalueringsrapport er det ud fra høringssvar dokumenteret, at den samlede forsøgsordning fungerer smidigt og hensigtsmæssigt. Visitation Hvor anklagemyndigheden vurderer, at der er mulighed for, at sigtede kan indgå i F-ordningen, foretages der person- og mentalundersøgelse inden dom. De ambulante visitationsudvalg vurderer egnethed og motivation på baggrund af disse undersøgelser. I Anstalten ved Herstedvester foretages vurderingen på baggrund af afdelingspersonalets, psykologers og psykiateres observationer samt ved en samlet vurdering af de indsatte under opholdet på visitationsafdelingen. Såvel motivation som egnethed er væsentlige elementer i en behandlingsplan. Den omfatter benyttelse af institutionsophold, længden heraf, inddragelse af samarbejdspartnere, behandlingsintensitet, herunder inddragelse af flere forskellige behandlingsformer. Behandlingsnetværket besluttede fra starten, at man ville inkludere V- ordningens klientel i behandling, selv når såvel motivation som egnethed hvilede på et spinkelt grundlag, idet behandling i V-ordningen ikke afløser frihedsstraf i denne gruppe af ofte recidivtruede personer. Det var opfattelsen at behandling burde forsøges, når der blot er en spinkel mulighed for etablering af en behandlingsalliance og for styrkelse af motivation og ændring i forbindelse med behandling. De F-visiterede fordelte sig med 60 på Rigshospitalet, 52 på Fyn og 53 i Risskov. Vurderet ud fra oplysninger om kriminalitet, alder, skolegang, beskæftigelse og misbrug fandtes ingen sikre forskelle imellem de personer

8 8 der henvises til visitation på de tre klinikker. Da det ikke var muligt, som planlagt, at visitere alle med en ubetinget frihedsstraf på afdeling Q, blev det nødvendigt at foretage en fordeling. Herstedvester har foretaget fordelingen således at personer der visiteres under indsættelse er de mest belastede, udtrykt ved at de har de længste straffe, overvejende er dømt for voldtægt og hyppigere har tidligere domme for sexkriminalitet og vold. Forekomsten af misbrug er ligeledes signifikant højere. Behandling Vurderet ud fra variable der peger på høj risiko for recidiv, er gruppen af personer der er påbegyndt behandling tungere belastet end de ubehandlede. Der er altså ved udvælgelsen også lagt vægt på høj risiko for recidiv. Behandlingen varetages på hver af de deltagende afdelinger af psykiatere, psykologer og andet personale i samarbejde med den enkelte behandlingsinstitutions socialrådgiver, Kriminalforsorgen (fængsel, pension, Den Frie Kriminalforsorg) og de sociale myndigheder. Elementerne i en behandlingsplan er den psykoterapeutiske/sexologiske behandling, socialpædagogisk behandling, pårørendearbejde og medikamentel behandling. I forbindelse med de første samtaler, som har karakter af forsamtaler, lægges den endelige behandlingsplan, og man forholder sig til ovenstående elementer. Behanndlingsplanen revideres mindst hver 3. måned i samarbejde med Kriminalforsorgen. Af en talmæssig opgørelse fremgår det at støttende- og indsigtsorienteret psykoterapi var de hyppigst anvendte behandlingsformer, hvorimod kognitiv behandling kun blev anvendt til hver 5. Gruppeterapi, kropsbehandling og parterapi blev anvendt i begrænset omfang (<7 %). I alt 16 % blev behandlet med antabus, medens anvendelse af anden medicin var relativt sjælden (<6 %).

9 9 Recidiv For at vurdere effekten af forsøgsordningen er der i et forskningsprojekt foretaget beregninger af forekomsten af recidiv. Oplysninger om recidiv stammer fra udtræk fra Kriminalregistret. Recidiv defineres som en ny afgørelse i form af dom til hæfte eller straffe herover. Kriminaliteten skal være begået efter tidspunktet for indexdommen. I beregningerne er der ikke direkte korrigeret for time at risk dvs. at feks. afsoningstid ikke er fratrukket. Vurderet på denne måde forekommer recidiv (alle typer af kriminalitet) signifikant mindre i gruppen af behandlede, 14 %. Af de ubehandlede var 24 % recidiveret. Ved statistisk bearbejdning kan det påvises at behandlingen har en selvstændig recidivforebyggende effekt. Det er dokumenteret at prediktorer som tidligere kriminalitet, alder, civilstand og misbrug af især hash forudsiger forøget forekomst af recidiv. Der er ikke signifikant forskel i forekomsten af recidiv til sexkriminalitet hos behandlede og ubehandlede. En direkte sammenligning er dog ikke meningsfuld fordi forekomsten af betydningsfulde prediktorer for recidiv er forskellig i de to grupper. Ved sammenligning med en kontrolgruppe af sædelighedskriminelle med dom før forsøgsordningens start, er det dokumenteret at recidiv forekommer mindre hyppigt efter etablering af forsøgsordningen. Det er imidlertid usikkert om denne effekt sikkert kan tilskrives den samlede effekt af forsøgsordningen. Ved sammenligning af de behandlede fra forsøgsordningen med kontrolgruppen er der ikke fundet sikre forskelle i forekomsten af recidiv til

10 10 sædelighedskriminalitet. Udtrykt ved odds ratio er recidiv dog mindre for de behandlede, og på niveau med internationale fund. Det er muligt at sammenhængen ved en længere observationstid vil vise sig at være signifikant. Samlet er det forskningsprojektets resultat at der ikke har kunnet påvises en sikker recidivforbyggende effekt af behandlingen. Der er imidlertid dokumenteret resultater der kan opfattes som udtryk for en tendens til at behandling kan reducere forekomsten af recidiv, men det vil være nødvendigt med længere observationstid og/eller inddragelse af et større antal probander for at afklare dette.

11 11 1. Indledning 1.1 Baggrunden for forsøgsordningen Med lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven blev det vedtaget at iværksætte initiativer med henblik på en forstærket indsats mod sædelighedskriminalitet, herunder navnlig sexualforbrydelser begået mod børn. Det blev anført i bemærkningerne til loven, at personlighedsmæssige forstyrrelser og sexuelle afvigelser indgår som meget væsentlige faktorer både ved førstegangskriminalitet og ved tilbagefald til sexualforbrydelser. Et centralt element i indsatsen skal derfor være en øget behandlingsindsats for at forebygge denne særlige kriminalitet og påvirke allerede dømte personer til ikke at begå ny, lignende kriminalitet. Inden for de sidste årtier har der internationalt været en betydeligt forøget opmærksomhed på sexkriminalitet. Især på baggrund af pressens behandling af markante enkeltsager er den offentlige opinion skærpet, med krav om, at specielt pædofiles recidivkriminalitet bekæmpes, især ved brug af hårdere straffe. Der er i mange lande sket en skærpelse af lovgivningen, herunder også i Danmark, hvor formålet med lov nr. 274 var en udvidelse af muligheden for anvendelse af tidsubestemt straf (forvaring) over for personer der har begået sexkriminalitet. Der har samtidig været en generel opfattelse af, at straf alene ikke er tilstrækkeligt til at forebygge recidiv og næsten alle lande i Vesteuropa og Nordamerika har iværksat behandlingsprogrammer (Hansson et al, 2002) ud fra en antagelse om at det er muligt at påvirke den dømtes personlighed og adfærd. Undersøgelser over effekten af behandling af sexkriminelle har vist modsatrettede resultater og kun ved større samlede opgørelser har det været muligt at dokumentere et beskedent fald i recidiv efter behandling. Mængden og kvaliteten af forskningsbaseret viden om individuel bedømmelse af risiko for recidiv ( farlighedsvurderinger ) er helt afgørende forøget. En

12 12 lang række velgennemførte studier har fastlagt både statiske (aktuariske) og påvirkelige (:dynamiske) prædiktorer (Hansson og Bussière, 2001) således at farlighedsvurdering af sexkriminelle i dag kan foretages på et fagligt mere solidt grundlag. I Danmark var der forud for lovens vedtagelse igennem nogle år, via 2 forskellige initiativer, gjort overvejelser vedrørende iværksættelse af behandling af sædelighedskriminelle. Fra 1995 beskæftigede en arbejdsgruppe nedsat af Direktoratet for Kriminalforsorgen sig med svage fangers vilkår. En væsentlig fangekategori i denne gruppe var de sædelighedskriminelle. Sideløbende hermed arbejdede en gruppe inden for sundhedsvæsenet, udgående fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik, med muligheden for behandling i stedet for straf for visse Sædelighedskriminelle. 1.2 Behandlingsnetværkets etablering Med baggrund i de detaljerede bemærkninger til lovforslaget har et udvalg under Direktoratet for Kriminalforsorgen i september 1997 udarbejdet en vejledning (Justitsministeriet, 1997) om den samlede forsøgsordning. Efter forslag fra arbejdsgruppen nedsatte Direktoratet for Kriminalforsorgen en følgegruppe. Udover at overvåge ordningen fik følgegruppen som kommissorium at tage stilling til tvivlsspørgsmål der måtte opstå undervejs, herunder evt. træffe beslutning om justeringer i de 2 ordninger. Ud fra vejledningen om forsøgsordningen blev der etableret et landsdækkende netværk bestående af de 3 ambulante behandlingssteder: Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Retspsykiatrisk Afdeling og Psykoterapeutisk Afdeling på Fyn og Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov, samt en nyetableret visitationsafdeling på Anstalten ved Herstedvester. De 4 enheder fungerer hver for sig selvstændigt. Det vil sige at lederen for den enkelte afdeling alene træffer afgørelser, der vedrører dennes område. Hver af enhederne har selvstændig

13 13 økonomi. Kordinatorfunktionen er placeret på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Koordinatoren har ikke ledelsesmæssige opgaver, men skal alene virke som initiativtager og koordinator af praktiske og faglige forhold. Koordinatoren er endv. det daglige forbindelsesled mellem netværket og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Koordinatorfunktionen er underlagt en ledelsesgruppe bestående af 2 repræsentanter for hver af de 4 enheder. Allerede før vedtagelse af loven havde de 4 afdelinger påbegyndt en mødevirksomhed, der er fortsat efter forsøgsordningens etablering. Ca. hveranden måned afholdes der møde, på skift imellem de 4 afdelinger. Ved møderne deltager principielt alle medarbejdere i netværket. På forhånd har koordinatoren udsendt en dagsorden. Mødet ledes af koordinatoren og referat skrives af værtsafdelingen. Indholdet på møderne har været diskussion af praktiske forhold, drøftelse af faglige emner og planlægning af nye initiativer. Da det drejer sig om 4 relativt forskellige enheder, har der været god brug for brede drøftelser og grundig gensidig orientering. Primært m.h.p. træning i anvendelse af de instrumenter, der indgår i det fælles forskningsprojekt er der afholdt 3 internatkurser, hvor der har deltaget 2-3 medarbejdere fra hver af de 4 afdelinger. Ved disse internatkurser har der medvirket externe undervisere. Endv. har medarbejdere fra netværket individuelt og i grupper deltaget i faglige møder, kurser og symposier vedr. forsøgsordningens emne. Der er afholdt en række møder med supervisionsformål. Professor Thorkil Sørensen, og i en kortere periode cand.psyk. Bo Møhl, har superviseret. Medarbejdere fra de 4 enheder har på skift beskrevet behandlingsforløb, som udgangspunkt for supervisionen.

14 Indholdet af forsøgsordningen Forsøgsordningen består af to dele kaldet F- og V-ordningen. F-ordningen Personer der findes skyldige i incest eller andre sexforbrydelser, uden at det påsigtede forhold omfatter vold eller ulovlig tvang, kan som alternativ til ubetinget fængselsstraf (fra 4-6 måneder til 1½ år) idømmes betinget straf, mod at undergive sig vilkår om psykiatrisk/sexologisk behandling i 2 år. Hvis en sigtet er omfattet af betingelserne for F-ordningen, skal han oplyses om muligheden for behandling i forbindelse med en betinget dom. Før visitationen skal der foretages person- og mentalundersøgelse, således at visitationsudvalget har den bedst mulige baggrund for at vurdere sagen. Ved den betingede dom kan der, udover tilsyn fra Kriminalforsorgen, gives yderligere vilkår, som fx. behandling mod misbrug. Det er en betingelse for at indgå i ordningen, at visitationsudvalget finder den sigtede egnet og motiveret for behandling samt opstiller rammer og vilkår for en behandlingsplan, der som hovedregel indledes med 3-6 måneders ophold i en af Kriminalforsorgens pensioner. V-ordningen Personer idømt ubetinget frihedsstraf (fra 30 dage og op til 4 år) for sexkriminalitet skal alle påbegynde afsoning i en nyoprettet visitationsafdeling i Anstalten ved Herstedvester (Afdeling Q, med 8 pladser). Formålet er at vurdere motivation og egnethed for påvirkning gennem behandling. Hvis det besluttes at påbegynde behandling starter denne under afsoning i et åbent fængsel, eller under ophold på en af kriminalforsorgens pensioner, og fortsætter senere som et vilkår ved prøveløsladelse. Behandlingen foregår også for denne gruppe i en af de tre ambulante klinikker. Der indførtes endvidere en frivillig overgangsordning for de personer der efter

15 15 lovens ikrafttræden d. 1. maj 1997 var idømt en ubetinget fængselsstraf for sexualkriminalitet og som allerede var anmeldt til eller havde påbegyndt afsoning i et fængsel, således at denne gruppe også fik mulighed for at få behandling på en af institutionerne i behandlingsnetværket. For en mere detaljeret beskrivelse af indhold og sagsgange i forsøgsordningen henvises til Kriminalforsorgens vejledning (Justitsministeriet, 1997). 1.4 Evalueringsrapporter Der er udarbejdet to delrapporter, der beskriver etablering og drift af forsøgsordningen. De to delrapporter er benævnt henholdsvis 1. delrapport (Netværket, 1999) og evalueringsrapport (Justitsministeriet, 2000). Til brug for evalueringsrapporten blev der indhentet høringssvar fra relevante parter. Der blev endvidere udarbejdet en personbaseret beskrivelse af klienter i ordningen til supplering af en mere statistisk præget opgørelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det praktiske arbejde i forbindelse med evalueringsrapporten blev udført i fællesskab mellem Direktoratet og Netværket på den måde, at Direktoratet indhentede og beskrev høringssvar samt materiale vedr. domstolspraksis. Netværket indsamlede øvrige oplysninger og udarbejdede kapitler vedr. behandling, egnethed og motivation. Følgegruppen havde anmodet om generelle udtalelser om de enkelte myndigheders medvirken i ordningen og modtog udtalelser fra kriminalforsorgens afdelinger, pensionerne, de åbne anstalter, Landsforeningen af Beskikkede Advokater og Foreningen af Beskikkede Advokater i København.

16 16 Evalueringsrapporten konkluderede at information til sigtede om forsøgsordningen og indhentning af person- og mentalundersøgelser foregik problemfrit. Arbejdet i de tre regionale visitationsudvalg blev udført som planlagt og fungerede smidigt og hensigtsmæssigt. Det eneste problem der var opstået i forbindelse med arbejdet i visitationsudvalgene var en tidvis manglende deltagelse fra primærkommuner. På grund af det store antal henviste til visitationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester, samt en længerevarende visitationsprocedure, blandt andet som følge af en række komplicerede sager, opstod der på et tidspunkt en venteliste til afdeling Q. Efterhånden som ventelisten voksede blev det nødvendigt at omfordele et større antal dømte, således at disse gik direkte til afsoning i åbent fængsel med henblik på dér at modtage visitationssamtale med personale fra Anstalten ved Herstedvester. Ved den ambulante visitation har forholdene været langt mindre hensigtsmæssige end i afdeling Q. Generelt anførte alle afdelinger, at det var positivt, at forsøgsordningen var blevet iværksat, og at ordningen for så vidt angår det daglige arbejde havde været særdeles hensigtmæssig og fungeret yderst tilfredsstillende. Generelt mente afdelingerne, at forsøgsordningen burde forlænges eller gøres permanent i en overordnet set uændret form. Flere afdelinger bemærkede, at målgruppen var særdeles ressourcekrævende, både personalemæssigt og i visse afdelinger med et stort geografisk område også kørselsmæssigt. Generelt var det ligeledes pensionernes opfattelse, at forsøgsordningen havde en positiv betydning og effekt. Flere pensioner bemærkede, at flere af de dømte gav udtryk for, at de har fået et positivt udbytte af deres samtaler i behandlingsnetværket, og vurderede, at beboerne profiterede af behandlingen dels personligt, dels i forhold til familie mv. Selv om enkelte af de åbne fængsler bemærkede, at det var vanskeligt at

17 17 udtale sig om forsøgsordningen på det forholdsvis smalle grundlag, man havde i nogle fængsler, var det generelt opfattelsen, at ordningen fungerede godt. Både Landsforeningen af Beskikkede Advokater og Foreningen af Beskikkede Advokater i København kunne generelt anbefale, at forsøgsordningen blev videreført og på et tidspunkt gjort til en permanent ordning. Der er ikke i forbindelse med aktuelle slutrapport indhentet yderligere oplysninger om samarbejdspartneres opfattelse af forsøgsordningen, idet det er indtrykket at der ikke er sket ændringer. 1.5 Slutrapport Samtidig med beslutningen om at etablere forsøgsordningen blev det vedtaget, at der skulle gennemføres løbende og systematisk undersøgelse af forsøgsordningens anvendelse og forløb med henblik på en vurdering af, om ordningen skal gøres permanent. Den arbejdsgruppe under Direktoratet, der i løbet af sommeren 1997 forberedte den praktiske påbegyndelse af forsøgsordningen, har i forlængelse af lovforslagets bemærkninger udarbejdet et notat til beskrivelse af relevant dataindsamling med henblik på evaluering og opfølgning af forsøgsordningen. På baggrund af udvalgets notat er der gennemført et forskningsprojekt til opfølgelse af disse formål. Formålet med denne slutrapport er at give en samlet, oversigtsmæssig fremstilling af forskningsprojektets resultater med henblik på beskrivelse af forsøgsordningens klientel og ordningens virkning. Forskningsarbejdet er ikke dermed afsluttet, idet det er planen at netværksgruppen arbejder videre med datamaterialet. Disse supplerende analyser vil kunne uddybe nogle af resultaterne i denne rapport, men konklusionerne vedrørende

18 18 behandlingseffekt mv. vil ikke ændres. Det er endvidere planen, at forsøgsordningen følges med fortsat registrering og nye forskningsprojekter. Slutrapporten er udarbejdet af en redaktionsgruppe bestående af psykolog Tommy Lillebæk og psykolog Ann-Charlotte Bondam, begge Anstalten ved Herstedvester, overlæge Ellids Kristensen og psykolog Jørgen Bech-Jessen, begge Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, professor, overlæge dr.med. Thorkil Sørensen, Odense Universitetshospital og adm. overlæge Peter Fristed, Retspsykiatrisk Afd., Middelfart Sygehus, ledende overlæge Trine Arngrim og overlæge dr.med. Jens Lund, begge Retspsykiatrisk Afd., Risskov. Rapportens indhold, herunder konklusioner og anbefalinger, er alene udtryk for redaktionsgruppens synspunkter og fortolkning af undersøgelsens resultater. Statistiker cand. scient. Leslie Foldager, Demografisk Institut, Psykiatrisk Hospital i Århus og Jens Lund har foretaget de statistiske beregninger. Programmør Søren Skadhede har udført det omfattende arbejde med oparbejdelse af datafiler til brug for forskningsprojektet og lægesekretær Helle Fedders har ydet en stor og langvarig indsats ved indtastning, koordinering og skrivning. Derudover har en lang række af netværkets nuværende og tidligere medarbejdere medvirket på forskellig vis.

19 19 2. Materiale og metode 2.1 Indledning Efter retningslinier foreslået af den arbejdsgruppe under Direktoratet for Kriminalforsorgen der forberedte indførelsen af forsøgsordningen er der udarbejdet en protokol for forskningsprojektet Visitation og Behandling af Sexualkriminelle (Netværket, 1997). Forskningsprojektet er godkendt af Vidensskabsetisk Komité for Århus Amt samt af Datatilsynet. Justitsministeriet har efter ansøgning givet tilladelse til at udtrække oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Forskningsprojektet er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Forskningsprojektet har 3 hovedformål: I Tilvejebringe viden om personer, som begår sexualkriminalitet i Danmark. II Beskrive omfanget og indholdet af forsøgsordningens anvendelse. III Evaluere effekten af en forøget behandlingsindsats ved beskrivelse af psykodynamiske og sociale forandringer som følge af behandling og recidiv til kriminalitet. For at opfylde undersøgelsens 3 hovedformål blev det besluttet at etablere 3 persongrupper kaldet: Forsøgsgruppen, Forskningsgruppen og Kontrolgruppen. Disse 3 kohorder beskrives i det følgende.

20 Forsøgsgruppen Forsøgsgruppen er defineret som alle personer der i perioden fra d til d er blevet henvist til forsøgsordningen med henblik på visitation og/eller behandling. Som det ses af flowdiagram, figur 1, drejer det sig om i alt 622 personer. Der blev henvist 165 til F-visitation (dvs. visitation i et af de 3 ambulante visitationsudvalg). Af disse blev 99 (60%) idømt betinget foranstaltning som egnede og motiverede til behandling. I alt 40 af de 165 F-visiterede fik en ubetinget dom og blev derfor efterfølgende henvist til visitation i Anstalten ved Herstedvester, mens 26 ikke fik yderligere kontakt med forsøgsordningen. Af de 26 blev 3 frifundet, 3 blev idømt særforanstaltning (straffelovens 68), og for en person blev tiltale undladt. Resten blev idømt frihedsstraf. Der blev henvist 497 til visitation i Anstalten ved Herstedvester (heraf som omtalt 40 med forudgående F-visitation). På grund af kapacitetsproblemer var det langt fra muligt at visitere alle under indsættelse i afd. Q, og derfor optræder visitationsformerne ambulant samtale og omanmeldelse. Herudover er der en gruppe på 176, der ikke er set af personale fra Anstalten. I alt 123 (25%) påbegyndte V-behandling (:behandling efter vurdering ved Anstalten ved Herstedvester), heraf 11 fra overgangsordningen, dvs. personer med dom og påbegyndt afsoning før forsøgsordningens start. Disse 11 er visitationsmæssigt rubriceret som Q-visiterede, (ikke set).

21 21

22 22 Figur 1: Forsøgsgruppen. 622 personer med kontakt til forsøgsordningen i perioden fra oktober 1997 til oktober Tal i parentes (%) angiver andelen af visiterede der er påbegyndt behandling. For alle i Forsøgsgruppen er der fra netværket indberettet oplysninger om forløbet af visitation og behandling. Fra Kriminalregisteret er fremskaffet såkaldt fuldstændig udskrift vedrørende alle 622. Ved manuel gennemgang af papirudskrifter er ekstraheret oplysninger om alle afgørelser vedrørende hver enkelt person. I tabel 2.2.a vises forsøgsgruppen fordelt på alder og arten af sexkriminalitet ved index dommen (:domsafgørelse relateret til første kontakt med forsøgsordningen). Der er en klar sammenhæng mellem alder og kriminalitet, således at unge hyppigst dømmes for voldtægt, hvorimod hyppigheden af incest og sexkriminalitet rettet mod mindreårige stiger med alderen. Aldersgruppe n:105 n:166 n:179 n:172 Total n:622 Voldtægt 50% 50% 29% 16% 35%* Mindreårige 25% 27% 40% 52% 37%* Incest 3% 9% 13% 13% 10%* Usædelighed 17% 13% 18% 19% 17% Tabel 2.2.a: Personer i forsøgsordningen fordelt på alder og arten af kriminalitet ved index dom. * angiver signifikant alderstrend, p< 0,05. Se side 14 for forklaring af opdeling af sexkriminalitet. Herudover er der udarbejdet et spørgeskema, hvor netværket for hver enkelt deltager har indberettet sociodemografiske oplysninger. Der er ikke udfyldt

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Februar 2006 Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup, Anstalten ved Herstedvester Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Peter Kramp. led. overlæge Retspsykiatrisk Klinik Blegdamsvej 6B, 2 2200 København N. Camilla Bock

Peter Kramp. led. overlæge Retspsykiatrisk Klinik Blegdamsvej 6B, 2 2200 København N. Camilla Bock Peter Kramp led. overlæge Retspsykiatrisk Klinik Blegdamsvej 6B, 2 2200 København N Camilla Bock klinisk assistent Psykiatrisk Center Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø edoc 9175 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 3 Problemformulering. 5 Metode.. 5 Hvad er sædelighedskriminalitet iflg. loven.. 6 Definition af sædelighedskriminalitet.. 6 Pædofili.. 7 Emneafgrænsning

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere