tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats."

Transkript

1 NYHEDER - NOVEMBER 2009 Hermed vil vi gerne invitere dig til læsning om de nyheder, tiltag og tanker vi i DSI Springbrættet er optaget af. I maj måned kunne vi fejre 10 års jubilæum. Dagen bar præg af de mange tidligere elever samt samarbejdspartnere, som besøgte os for at være med til at fejre dagen. Der var taler, musik og skæve indslag. Størst var det dog at se de mange unge glade stoffrie mennesker, der var til stede. Desuden havde vi besøg af TV Glad og du kan se indslaget ved at klikke ind på vores hjemmeside. Året har båret præg af eftervirkningerne fra Struktur reformen. Aftaler med enkelte gamle samarbejdspartnere er ophørt og nye kommuner er kommet til. Ind imellem har det været frustrerende og bekymrende at se og følge med udviklingen. Men også et Springbræt til nye udfordringer. Vi arbejder på at imødegå de nye behov for kortere tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats. Vi er også glade for at kunne præsentere Henrik Rindom som nyt bestyrelsesmedlem. Dette forventer vi vil medføre yderligere kvalitet i vores behandlingsarbejde set i lyset af, at vi modtager flere og flere unge med personlighedsforstyrrelser eller anden psykiatrisk komplikation som tilstødende problematik i forhold til behandling for misbrug. Peter Teil der har været med i bestyrelsen siden 2002 er trådt ud. Vi takker ham meget for den hjælp og opbakning han har ydet Springbrættet. Endelig er vi i gang med store bygningsmæssige udvidelser på Slusen og Vængegården. Også Springbrættet og Kæruphus har fået en væsentlig ansigtsløftning. Centerleder Michael S. Holden

2 Slusen Afdelingsleder Marlene K. Lund Fysiske rammer På Slusen er vi stolte over at kunne fejre vores netop færdiggjorte motions- og træningslokale. Projektet har været i gang over det meste af sommeren og alle har samarbejdet - såvel elever som personale. Resultatet er over al forventning. I samme ombæring har vi udnyttet en del af arealet til også at rumme et flot atelier, så eleverne nu fremover også kan udfolde deres kunstneriske og kreative evner under deres ophold på Slusen. Fysiske rammer nye behandlings tiltag Vores projekt har sat gang i mange overvejelser mht. anvendelsesmuligheder af de mange nye og flotte m 2 og har resulteret i en skærpet opmærksomhed på at kunne virkeliggøre et ønsket fokus på kropsbevidsthed og fysiks træning som indsats under afgiftning og stabilisering. I den forbindelse har vi prioriteret at målrette udvikling af medarbejder kompetencer til at varetage den opgave. Således er medarbejder startet på uddannelse til yogalærer og forventer at kunne anvende sine nye kompetencer i elevgruppen først i det nye år. Personalegruppen er blevet udvidet med ansættelse af håndværksmæssig medarbejder. Dette har sat sine flotte spor på bygningerne både indvendig og udvendig på Slusen. Vi er desuden i gang med at etablere en tilbygning, der bl.a. rummer 5 nye elevværelser, flere bade- og toilet faciliteter, en lille opholdsstue samt kontorlokale. Den planmæssige renovering og udvidelse er omfattende og Slusen forventer at kunne tilbyde yderligere 4 afgiftning/ stabiliserings- og afklaringspladser fra januar Personale udvikling Alle personaler er på vej i deres forskellige uddannelsesforløb og sammen står vi fasttømret i et stærkt team med humor, håb og handlekraft SIDE 2

3 SIDE 3

4 Springbrættet Afdelingsleder Betina O. Knudsen Jeg har nu været ansat på Springbrættet som daglig leder i et lille år. Det har været et år med mange nye udfordringer. Innovation udvikling af behandlingspraksis I det forløbne år har vi arbejdet med flere nye tiltag. Det helt essentielle har været at sætte fokus på behandlingsmetoder ift.kommuners behov og Springbrættets positive erfaringer med en socialpædagogisk behandlingsramme. I takt med den stigende efterspørgsel efter mere kognitivt inspireret behandling implementerer vi dette mere målrettet i vores behandling. Som udgangspunkt betyder dette, at vi nu kan tilbyde fleksibelt tilrettelagte individuelle behandlingsforløb i Springbrættets kendte psykodynamiske og socialpædagogiske miljø. De elever, der fremover bliver indskrevet, vil have mulighed for at få individuel terapi af vores psykolog, som arbejder ud fra en kognitiv referenceramme. Dvs. pr. 1. sept. er Inez Knudsen blevet en fast del af personalegruppen på Springbrættet. Der er flere afgørende kriterier for, hvilke behandlingsformer, der bliver vægtet. Har vi samarbejdspartnere, der som udgangspunkt vurderer, at eleven vil profitere mest af individuel kognitiv tilgang, tilrettelægges den del af behandlingen ud fra dette. En anden mulighed er, at eleven bliver visiteret og det afklares, hvorvidt det er et individuelt kognitivt eller psykodynamisk terapiforløb, der overordnet skal arbejdes ud fra. Springbrættet vil i indslusningsperiode i samarbejde med Slusen og vores psykolog afklare terapiform, således at der hurtigst muligt kan tilrettelægges en målrettet og sammenhængende behandlingsplan. Dette betyder nu, at der også vil være mulighed for at visitere personer til et 3-4 måneders behandlingsforløb på Springbrættet. Ud over den individuelle behandlingsoptik udvikler vi på at nytænke metodetilgange i den samlede behandling i tråd med Springbrættets succes med f.eks. Jeggruppen Vi har desuden fokus på det stigende behov for at metode udvikle og anvende ift. elever med neurologiske problematik- SIDE 4

5 ker, personlighedsforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Vores praksis er allerede tilpasset disse behov for intervention. Når de metoder, vi afprøver og udvikler er blevet implementerede arbejdsredskaber, vil jeg glæde mig til at uddybe dette mere for jer alle. Vi har også indlagt yoga som et ugentligt tilbud til eleverne. Dette for at give eleverne endnu et rum, hvor de kan arbejder med kropsbevidsthed og genopdagelse af samspil mellem krop og psyke. Fysiske rammer Som DSI Springbrættets øvrige institutioner er Springbrættet også kontinuerligt under forskønnelse. Jeg ser frem til et nyt år med mange udfordringer og takker for et godt samarbejde i det år, der er gået. SIDE 5

6 Glimt fra DSI Springbrættets 10 års jubilæum SIDE 6

7 SIDE 7

8 Vængegården Afdelingsleder Lotte Skouboe Det er nu 15 mdr. siden jeg tiltrådte som leder på Vængegården. Det har været et godt og berigende år. Vi har personalemæssigt arbejdet på at få samlet et team, der kan sikre en alsidig og høj kvalitet i vores behandlingsarbejde. Nye medarbejdere er kommet til. Andre har fundet nye udfordringer - også i DSI Springbrættets regi. Vi har bl.a. ansat en fast terapeut, Poul Højmark, til at varetage individuel terapi og kunstterapeut Lene Vilslev er ansat til at varetage kunstterapi hver 14. dag. Vi har i årets løb haft udfordringer ift. at få indskrivning, udskrivning samt forlængelse af elevophold til at gå op i en højre enhed. Vi har gentagne gange været nødsaget til at søge dispensation fra Varde Kommune til at have en elev i overbelægning. Resultatet af dette er, at vi har fået en permanent godkendelse til at have den 10. elev i behandling. Dette giver os muligheden for ikke at skulle fremskynde processer for vore elever og dermed at kunne tilgodese samarbejdspartneres/elevers ønsker om evt. forlængelse.vi takker Varde kommune på elevernes vegne. Vi har på Vængegården 3 nye indsats tiltag Et af disse er et tilbud til pårørende. Vi vil fremover tilbyde hver elev at invitere 2 pårørende (el. nære relationer) samt en kæreste til Pårørende dag på Vængegården. Dagen vil bestå af Information om hvad misbrugsbehandling er. Hvordan støtter du som nær behandlingen Hvordan kommer man som nær i bedste hensigt til at være medmisbruger som vi forklarer. Hvilke forandringer sker der med den, dér er i behandling og for jeres samspil under og efter behandling Informative redskaber til, hvordan pårørende på bedst mulige vis hjælper et familiemedlem i behandling Rundvisning samt socialt samvær. SIDE 8

9 Et andet er at igangsætte en kvindegruppe, hvor kvinderne kan udveksle erfaringer med kvindeliv i misbrugs liv og lære at håndtere grænsesætning og tilknytning i kvinde relationer og i relation med det andet køn. Samtidig skal gruppen danne ramme for pigeting. Det sidste tiltag er Viden i verden, at et personale hver aften ser nyhederne sammen med elevgruppen. En dannelsesproces i at følge med i verden udenfor og forholde sig til den virkelighed, som eleverne skal ud til og har været en del af på anden vis. Det giver eleverne mulighed for at kunne smalltalke om andet end behandlingen, samt mærke sig selv og egne holdninger til samfund og egen del i det. Vore bygninger vokser. Vi har netop fået en tilbygning som rummer 4 nye værelser, bad og toilet. Vi har renoveret og istandsat det oprindelige. Alt i alt har vi haft et godt, spændende og berigende år på Vængegården. Vi takker jer alle for et godt samarbejde og ser frem til et nyt år. SIDE 9

10 Kæruphus og Holbergsalle I Kæruphus er vi fortsat i gang med at forbedre de fysiske rammer. Det sidste, der er kommet til, er et nyt kontor samt et undervisnings- og mødelokale, således at disse funktioner ikke længere foregår i elevstuen. Afdelingsleder Kent Andersen Der arbejdes i fremtiden på at finde en løsning i forhold til at få en yderligere medarbejder tilknyttet Kæruphus. I øjeblikket er en del af de indskrevne elever i gang med VUC forløb i Varde og Esbjerg. Mange af de elever, som vælger skolegang i Esbjerg har planer om at afslutte deres behandlings/udslusningsforløb på Holbergs Allé. Udslusningshuset på Holbergs Allé har nu været i drift i 10 mdr. Elever og samarbejdspartnere har indtil videre udtrykt tilfredshed med resultaterne. For eleverne har det stor værdi, at det er et lille hus med kun plads til 3 elever. Elever oplever selvstændighed og ansvar frem for følelsen af at være på en institution. Derudover er det af stor betydning at eleverne kan få knyttet relationer til andre i Esbjerg samt lære byen at kende inden de kommer ud i egen bolig. Vi har på Holbergs Allè siden marts måned samarbejdet med Karate Klubben i Esbjerg. Det betyder at nogle af de elever, der er indskrevet på Holbergs Allé kan deltage på et morgenhold som en form for aktivering. Dette har været med succes og vil fremover være en ordning, som vi vil gøre brug af. Der vil i den sammenhæng ske en ændring af tilbuddene på Holbergs Allé med virkning fra d.1. januar 2010 SIDE 10

11 Netværksgruppen Esbjerg I de senere år er en del elever efter endt behandling på Springbrættet eller Vængegården flyttet til Esbjerg. Ud af disse har vi kontakt til godt 45 unge der stadig er stoffrie. Nogle har fundet ind i NA fællesskab men langt de fleste har dog haft svært ved at se sig selv som stoffri narkoman. Derfor er det en glæde at kunne præsentere Netværksgruppen. Sideløbende med opstarten af Holbergs Allé har et par elever, med Springbrættets opbakning, oprettet en netværksgruppe i Esbjerg. Der er møde én gang ugentligt hver torsdag kl på Vindrosen. Gruppen er oprettet på baggrund af ønsket om et kontaktfyldt rum med mulighed for udveksling af erfaringer og dannelse af netværk. Foredrag af terapeuter og andre relevante personer kan bidrage til den enkeltes forsatte udvikling og til at holde fast i det nye liv elever, der har gennemført behandling har valgt. Menneskesyn og mødepraksis i selvhjælpsgruppen læner sig op af Springbrættets behandlings ideologi. Tidligere elever, der er flyttet til Esbjerg har længe udtrykt et behov for et alternativ eller supplement til NA møder, hvor de kan fortsætte med at dele og udveksle værdier, tanker og liv, de hver især har. Her er plads og rum til forskellighed. Formålet er i store træk at skabe et miljø i selvhjælpsgruppen, hvor alle kan føle sig trygge ved at være sig selv med plads til fortsat udvikling og forandring. Netværksgruppen er et tilbud, der gælder alle, der måtte have behov for at møde ligesindede, der kan hjælpe til at fastholde den gode udvikling uden stoffer uanset hvor man måtte have været i behandling. SIDE 11

12 De sidste dage i udslusning At være i behandling at lære mig selv at kende. Den forvandling mit helvede fik en ende. Jeg kan ikke sige hvad der er bedst. Jeg gik til kvinde - fra pige gik fra øst til vest. Det er meget blandet der er melankoli blandt andet men jeg føler mig fri. Aldrig vil det komme tilbage alligevel har jeg det med mig... Jeg vil elske hvert minut for altid altid vil jeg holde mig i hævd. Ikke kun på halv tid heller ikke når tingene går skævt. Det jeg har fået er mit liv fået mig selv og mine venner. Har aldrig brug for igen at være skæv eller stiv. Al min taknemmelighed jeg sender. Til for alt ord kan ikke beskrive kort fortalt I hjalp mig til at genoplive. Julie Mie Høgberg - tidligere elev Nyhedsbrevet er udgivet af: Aldrig vil det komme tilbage alligevel har jeg det med mig... hele tiden. Alt det det var med til at forsage vil aldrig glemme noget siden. DSI Springbrættet Hallumvadvej 39 Kærup 6851 Janderup Telefon SIDE 12

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere