Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012

2 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune. Forebyggelsesbegrebet er bredt, hvilket også afspejler sig i den brede vifte af kriminalpræventive tiltag, der findes i kommunen. Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal ses som en del af den sammenhængende børnepolitik, hvorfor der vil være overlap mellem nogle af indsatserne herfra. Dette skyldes, at børn og unge med behov for særlig støtte oftere end andre begår kriminalitet, eller er i risiko herfor. Serviceloven 19 stk. 3 Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jfr. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. SSP-samarbejdet SSP er en forkortelse for samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. I Norddjurs Kommune er det et samarbejde mellem skolerne, velfærdsforvaltningen og Østjyllands Politi. Målet med SSP er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i kommunen. Samarbejdet er organiseret således, at der er et overordnet lokalråd med deltagere fra ledelsesniveau. Lokalrådet varetager de koordinerende opgaver. Herunder fungerer det udførende niveau med SSP-grupper fordelt i hele kommunen. SSP-grupperne samarbejder om lokale problemstillinger og indsatser, og sikrer sig synlighed i lokalområdet. Derudover er der en SSP+ gruppe målrettet de unge fra ungdomsuddannelserne og op til 25 år../. Der er indsat en oversigt over SSP-organisationen i Norddjurs Kommune som bilag. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet løses ikke i SSP-samarbejdet alene. Det private erhvervsliv, de frivillige foreninger, alle aktører på børne- og ungeområdet samt forældre er centrale aktører, der har en betydningsfuld rolle i det forebyggende arbejde. Indsatsniveauer Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune kan inddeles i tre indsatsniveauer: Generel forebyggelse: Den generelle forebyggelse består af en bred indsats over for børn og unge i kommunen, også selvom disse ikke viser tegn på kriminel adfærd. Formålet med indsatsen er bl.a. gennem holdningsdannelse og fælles målrettede kampagner at være med til at forebygge, at nogle børn og unge senere begår kriminalitet. Eksempler herpå er ungdomskonsulenternes deltagelse i dialogmøder med unge og forældre på fælles forældremøder om aktuelle emner som for eksempel alkohol, fester og hjemkomsttidspunkter. Specifik forebyggelse: Den specifikke forebyggelse er en mere målrettet indsats overfor børn og unge, der er i risiko for at begå kriminalitet. Fokus er her på børn og unge, der enten har været på kant med loven, eller er i en sårbar eller udsat position. Eksempler herpå er et meget tæt samarbejde mellem AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) lærerne på skolerne og ungdomsuddannelserne, ungdomskonsulenterne og socialrådgiverne fra myndighedsafdelingen. Indsatsen er kendetegnet ved, at der er mulighed for en hurtig og koordineret indsats. 2 SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET I NORDDJURS KOMMUNE

3 Individorienteret forebyggelse: Den individorienterede forebyggelse er rettet mod den lille gruppe af børn og unge, der allerede har udviklet en kriminel adfærd. Indsatsen er målrettet det enkelte individ, og skal forebygge, at barnet/den unge begår ny kriminalitet. Eksempler herpå er, at der i de afhøringer, der finder sted af barnet eller den unge, altid deltager en ungdomskonsulent og eventuelt forældrene. Umiddelbart herefter inddrages myndighedsafdelingen i det videre arbejde, med henblik på en afklaring af hvilken foranstaltning, der eventuelt skal iværksættes. En beskrivelse af de kriminalpræventive indsatser bliver i det følgende opdelt efter de tre indsats-niveauer. Herudover en kort beskrivelse af eksempler indenfor de tre indsatsniveauer på aktuelle og kommende tiltag på forebyggelse i Norddjurs Kommune. Generel forebyggelse Udvikling, trivsel og læring Norddjurs Kommune sætter fokus på mobning og trivsel blandt børnene og de unge i skolen og i fritiden. Skoleelever der mobber, eller selv bliver mobbet, har større risiko for at udvikle kriminel adfærd. Samtidig har børn og unge, der mobber, ofte et større forbrug af alkohol, tobak og rusmidler. Norddjurs kommune sikrer, at børn og de unge oplever udviklingsorienterede og stimulerende læringsmiljøer i dagtilbud, klubtilbud og skoler, der formår at understøtte og udfordre den enkelte. Desuden skal fagpersonalet sætte fokus på barnets/den unges særlige potentiale, så de får succesoplevelser. Manglende trivsel i skolen - både fagligt og socialt - kan medvirke til, at den unge pjækker og søger oplevelser samt anerkendelse andre steder. Dette kan blandt andet være medvirkende til at de begår kriminalitet med ligestillede. Tidligt fokus på udvikling, trivsel og læring, medvirker til at forebygge kriminalitet. Dette sikres ved, at alle skoler har en plan for bekæmpelse af mobning og har fokus på læring og bekæmpelse af pjækkeri. Alkohol, rygning og euforiserende stoffer Norddjurs Kommune sætter fokus på børn og unges forbrug af tobak, alkohol og euforiserende stoffer og konsekvenserne heraf. Der arbejdes aktivt for at udfordre de unges holdninger til specielt rygning, alkohol og euforiserende stoffer. Dette sker i såvel skolerne, fritidstilbuddene og ungdomsuddannelserne. Fritidsliv Norddjurs Kommune vil i samarbejde med foreningerne arbejde for, at der er et rigt fritidsliv i kommunen, der appellerer til børnene og de unge, og hvor alle uanset forudsætninger kan være med. Målet er, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter i stedet for at tilbringe fritiden sammen med deres kammerater i gademiljøet, da dette kan være med til at fremme kriminel adfærd. Tryghed Norddjurs Kommune skaber trygge rammer for børn og de unge i nattelivet både generelt og ved særlige begivenheder som eksempelvis sidste skoledag og Beach Party. Herudover er der fokus på ansvarlig udskænkning af alkohol blandt restauratører og diskoteker. SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET I NORDDJURS KOMMUNE 3

4 Information og rådgivning Norddjurs Kommune sikrer, at relevant information omkring unge, kriminel adfærd og muligheder for hjælp er lettilgængeligt ved blandt andet at have en SSP hjemmeside. Foredrag og temadage på folkeskoler og ungdomsuddannelser er andre vigtige indsatser. Herudover er der mulighed for rådgivning ved kontakt til ungdomskonsulenterne i Norddjurs Kommune. Forældrenes ansvar Norddjurs Kommune sætter fokus på forældrenes rolle og ansvar i forbindelse med forebyggelsen af ungdomskriminalitet. Forældrene er dem, der har bedst mulighed for at påvirke og vejlede deres børn og unge i forbindelse med alkohol, rygning, euforiserende stoffer, fritid, skolegang og omgang med kammerater, ligesom opdragelsen har betydning for børn og unges senere liv. Eksempler på aktuelle og kommende tiltag på generel forebyggelse i Norddjurs Kommune Metoden social pejling er et tilbud, til alle 5. klasser i Norddjurs kommune. Social pejling består af en temadag på 4 timer, som tager afsæt i, at de unges handlinger påvirkes af de vrangbilleder, som de har af, hvad andre tænker og gør for eksempel omkring alkohol. Temadagen efterfølges af et forældremøde om emnet. Projektet foregår i et samarbejde mellem sundhedsafdelingen og UngNorddjurs og har fungeret siden Alkoholprojektet er et andet tilbud, som er støttet af sundhedsstyrelsen fra puljen vedrørende unge og alkohol. Puljens formål er at understøtte udviklingen af nye forebyggelsesmetoder rettet mod børn og unges alkoholforbrug. Projektet udvikler nye måder at arbejde på for at udskyde alkoholdebuten eller reducere børn og unges alkoholforbrug. Projektet er startet op med baggrund i, at unge i Norddjurs Kommune har en tidlig alkoholdebut og drikker hyppigere end det ses i gennemsnit på landsplan. Hensigten med projektet er at udvikle en systematisk indsats, som gør de unge og forældrene bevidste omkring holdninger til egne alkoholvaner og handle derefter. Projektet løber over en 3-årig periode frem til slutningen af skoleåret 2012/2013. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem kommunens sundhedsafdeling, sundhedsplejen samt UngNorddjurs. SSP samarbejder desuden for at de unge trygt kan færdes i nattelivet, herunder at der sker en ansvarlig udskænkning blandt restauratørerne. Ungdoms- og juniorklubberne bidrager til at sikre, at kommunens børn og unge har et aktivt fritidsliv, samt et trygt festmiljø i alkoholfrie rammer. SSP udarbejder hvert år en SSP årsrapport. Herudover sikrer SSP også at der hvert år udarbejdes en 9. klasses undersøgelse, som bidrager til at tage temperaturen på disse unges trivsel, sundhed og samlede livssituation. Norddjurs kommune er aktuelt en del af projektet Fritidsvejledning med fritidspas, hvor børn og unge opfordres, motiveres og støttes til, at deltage i klubber, foreninger og andre fritidstilbud. Specifik forebyggelse Tidlig opsporing og en helhedsorienteret, sammenhængende, tværsektoriel indsats Norddjurs Kommune sikrer, at børn og unge, der udviser risikoadfærd bliver opsporet tidligt. Det kræver, at de fagprofessionelle omkring barnet/den unge har den fornødne viden omkring risikofaktorer og risikoadfærd. Derudover skal de fagprofessionelle kende deres handlemuligheder og vide, hvor de skal henvende sig, hvis de har mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er ude på et sidespor. 4 SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET I NORDDJURS KOMMUNE

5 Herudover skal det sikres, at den kriminalpræventive indsats, der igangsættes, er helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende. Det betyder en indsats: der er rettet mod barnet/den unge, og også dennes omgivelser såsom familie, venner og det øvrige daglige netværk hvor de forskellige myndigheder og institutioner arbejder sammen på tværs der er koordineret, så alle arbejder mod samme mål. Sårbare, udsatte og truede børn/unge. Norddjurs Kommune vil jf. den sammenhængende børnepolitik sikre, at potentielt sårbare, udsatte og truede børn og unge bliver opsporet så tidligt som muligt. Derved kan der iværksættes forebyggende initiativer, der også kan virke kriminalitetsforebyggende fremadrettet. Disse initiativer kan også tage form af støtte til forældrene, så de kan blive de bedst mulige rollemodeller. De unge kan eksempelvis hjælpes til en sund livsstil uden misbrug, samt støttes til at være i uddannelse eller beskæftigelse, og støttes i at have en ansvarlig økonomi og holdes udenfor kriminalitet. Brudte familier Norddjurs Kommune sætter fokus på at støtte og skabe tryghed for børn og unge i brudte familier, familier der har oplevet dødsfald i den nærmeste familie, eller familier der oplever mange flytninger. Når forældre går fra hinanden, en forælder dør eller familien oplever mange flytninger, kan det tage hårdt på børnene og de unge. Dette kan medvirke til, at børnene og de unges trivsel falder, og de søger tryghed samt opmærksomhed andre steder nogle gange de forkerte. Fritiden Norddjurs Kommune arbejder målrettet for, at de børn og unge, der udviser risikoadfærd, får et aktivt fritidsliv og sunde fritidsbeskæftigelser. Denne gruppe af børn og unge har ofte brug for hjælp og støtte til at blive fastholdt i at indgå i sunde fritidsaktiviteter, som bl.a. sport, klub og fritidsarbejde. På den måde skabes der også nye relationer til andre jævnaldrende. Uddannelse eller arbejde Norddjurs Kommune arbejder også målrettet for, at unge der udviser risikoadfærd, bliver fastholdt i uddannelsessystemet også når de forlader folkeskolen. Det sker i et tæt tværfagligt samarbejde med deltagelse af bl.a. jobcentret, UU-vejledere, ungdomskonsulenter og de mange andre forskellige aktører, der er omkring den unge. Eksempler på aktuelle og kommende tiltag på specifik forebyggelse i Norddjurs Kommune Ungdomskonsulenterne følger i samarbejde med skolerne op på skolernes fraværslister. Ungdomskonsulenterne færdes blandt børnene og de unge og opsøger unge med problemer. Herudover etablerer de tværfaglige netværk, hvilket tilsammen betyder, at det bliver muligt at iværksætte mindre tiltag, når et barn eller en ung kommer i vanskeligheder, så de hurtigt kommer på ret kurs igen. Ungdomskonsulenterne og SSP samarbejdet er til stede ved offentlige arrangementer. Fritidsvejlederne guider børn og unge der ikke er fritidsaktive ud i fritidslivet igennem projektet Fritidsvejledning med fritidspas. SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET I NORDDJURS KOMMUNE 5

6 Alle faggrupper i SSP samarbejdet prioriterer at samles til de forskellige SSP møder med det formål at iværksætte en samlet indsats for de børn og unge, der udviser risikoadfærd. SSP+ ønsker at udvikle et opsporingsværktøj, der kan medvirke til at nedbringe antallet af unge kriminelle indenfor aldersgruppen år. Et casestudie foretaget af SSP over en periode på 2 måneder i efteråret 2012 har vist, at der er et særligt behov for at udvikle en ekstraordinær indsats over for denne målgruppe. Individorienteret forebyggelse Tidlig, sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats Norddjurs Kommune sikrer, at der igangsættes en tidlig, sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats, når barnet eller den unge har begået kriminalitet. Det sker bl.a. ved, at politiet, ungdomskonsulenterne, myndighedsafdelingen og det samlede netværk omkring barnet/den unge arbejder sammen og sikrer en koordineret indsats. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af en handleplan, der bygger på en børnefaglig undersøgelse. Målet med indsatsen er, at forebygge at barnet eller den unge fortsætter i samme spor, og begår ny kriminalitet. Sanktioner kombineret med en pædagogisk indsats I Norddjurs Kommune er målet, at de sanktioner der gives, når der er begået kriminalitet, kombineres med en pædagogisk indsats, fordi det har vist at have en bedre kriminalpræventiv effekt. Samtidig skal der i samarbejde med Kriminalforsorgen sættes fokus på udslusningsfasen efter en eventuel fængselsdom, så den unge ikke ender tilbage i deres gamle miljøer. Eksempler på aktuelle og kommende tiltag på individorienteret forebyggelse i Norddjurs Kommune Ungdomskonsulenterne deltager i alle afhøringer og retsmøder med børn og unge under 18 år. Ungdomskonsulenten og sagsbehandleren fra myndighedsafdelingen aflægger et forebyggende hjemmebesøg hos alle 1. gangs kriminelle, som er under 18 år. Her udarbejdes en helhedsorienteret handleplan for den unge med det formål, at gentagelsestilfælde undgås. SSP + ønsker at udvikle samarbejdet med kriminalforsorgen med det formål at sikre en samlet indsats, især i forbindelse med løsladelse af unge mellem år. Når en ung har problemer med misbrug, iværksættes der hurtigt en helhedsorienteret indsats med inddragelse af misbrugskonsulenten. Hvis den unge stadig har brug for kontakt til misbrugskonsulenten efter det 18. år, er der et tæt samarbejde mellem misbrugskonsulenten og rusmiddelcentret om det videre forløb. Der sker inddragelse af Ungesamrådet i sager, der kan give den unge en ubetinget straf eller ungdomssanktion. I den forbindelse er det vigtigt med en helhedsorienteret og sammenhængende indsats omkring den unge. Et af hovedformålene med etableringen af Ungesamrådet er at forebygge tilbagefald til kriminalitet. 6 SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET I NORDDJURS KOMMUNE

7 Viden, evidensbaserede metoder og dokumentation Indsatsen i Norddjurs Kommune over for ungdomskriminalitet skal til en hver tid bygge på den nyeste viden om risikofaktorer, effekter af indsatser mv. Samtidig skal der implementeres evidensbaserede metoder, hvor det er muligt i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse. Der skal dog også være plads til at afprøve nye kriminalitetsforebyggende metoder, hvis evidens ikke er fuldstændig undersøgt endnu. Det kriminalpræventive arbejde skal som udgangspunkt dokumenteres og evalueres på, så der bliver indsamlet viden om, hvad der virker netop i Norddjurs Kommune. SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET I NORDDJURS KOMMUNE 7

8 SSP organisation Norddjurs Kommune Skole og dagtilbudsafdelingen Myndighedsafdelingen Socialområdet Politiet Øvrige Lokalrådet Skole- og dagtilbudschef Myndighedschef Kriminalforsorgen Socialchef Ungdomsskoleleder Ungdomskonsulent / koordinator(sekretær) Områdeleder Lokalpolitileder Leder af lokalpolitiets forebyggelsessektion Leder af det kriminalpræventive sekretariat SSP Grupper 3 distrikter Repræsentanter fra skolerne 10 klasse centret Repræsentant fra Ungeteam Repræsentant fra børne- og familieteam Ungdomskonsulenter / Koordinator Sundhedsplejen Klubberne Lokalpolitiet Landbetjent Ungdommens Uddannelsesvejledning SSP+ 10. Klasse-Center Djursland Repræsentant fra Ungeteam Repræsentant fra børne- og familieteam Områdeleder - socialområdet Ungdomskonsulenter / koordinator Rusmiddelcentret Ungnorddjurs Lokalpolitiet Ungdommens Uddannelsesvejledning Kriminalforsorgen Jobcentret Viden Djurs Gymnasiet Produktionsskolen VUC Mini SSP Skoledistrikter Repræsentanter fra skolerne, bl.a. leder, SSP medarbejder, AKT medarbejder m.fl. Repræsentant fra børne- og familieteam Ungdomskonsulent Sundhedsplejen Lokalpolitiet Landbetjent Ungdommens Uddannelsesvejledning

9 SSP Årsrapport 2011 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. maj 2012 SSP Årsrapport 2011

10 Indledning: SSP står for Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP er et lokalt samarbejde med det formål at styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. Herunder at forebygge problemer generelt samt at arbejde specifikt i forhold til forebyggelse af, at børn og unge udvikler kriminel og misbrugende adfærd med deraf følgende mistrivsel. I Norddjurs Kommune er SSP forankret i Ungnorddjurs. Ungnorddjurs har koordinatorrollen i forhold til at sikre forebyggelse på alle niveauer igennem et tæt samarbejde med alle øvrige interessenter. Se mere på Kriminalitets- og misbrugsforebyggelse må forstås i en bred og kompleks sammenhæng. Overordnet handler det om, at børn og unge får et godt liv ved, at de voksne omkring dem samarbejder og styrker barnets/den unges positive udvikling gennem forskellige trivselsfremmende tiltag for at forebygge et liv med kriminalitet og misbrug. Ét af principperne i SSP-samarbejdet er derfor, at understrege det fælles ansvar for, at børn og unge rustes til at fravælge kriminel adfærd og misbrug samt modstå nederlag og fristelser, som kan presse dem til kriminalitet og misbrug, samt at de unge efter evne inddrages i et medansvar for deres eget og andres gode liv. Langt de fleste børn og unge klarer sig godt og møder de udfordringer, som tiden og samfundet stiller dem overfor. De børn og unge, som vælger kriminalitet eller misbrug, er ofte børn eller unge, som ikke er i stand til at tage et medansvar for deres eget liv og egen udvikling. Deres opvækst kan af forskellige årsager være præget af svigt og svag voksenkontakt, manglende succes og lav selvfølelse m.v. Disse børn og unge føler sig ofte udstødte og reagerer f.eks. med afvigende adfærd enten med udadreagerende kriminalitet eller indadvendt selvdestruktion i form af misbrug. Målet med SSP-samarbejdet er at forebygge risikoadfærd og risikovillighed generelt og at arbejde forebyggende i forhold til at modvirke, at børn og unge udvikler mistrivsel som konsekvens af kriminel og misbrugende adfærd samt styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. SSP-arbejdet i Norddjurs Kommune retter sig primært mod børn, unge og forældre som målgrupper, og er afgrænset til at omfatte det kriminalpræventive og misbrugsforebyggende arbejde omkring børn og unge. Der vil dog også forekomme SSP-arbejde omkring andre former for risikoadfærd blandt børn og unge, som kan få direkte eller indirekte indflydelse på deres trivsel. SSP-samarbejdet skal medvirke til at sikre størst mulig sammenhæng og koordination af de forebyggende tiltag og initiativer i Norddjurs Kommune rettet mod målgrupperne og skal være krumtappen i det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i kommunen, og bestå af de personer, som har den nødvendige viden og kendskab til de tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmuligheder, samt et grundlæggende kendskab til lokalområdet - og ikke mindst børn og unge. I Norddjurs Kommune har vi valgt at have en målsætning om bedst mulig trivsel blandt vore børn og unge. Dette uanset om børnene aldrig har lavet kriminalitet, eller hvis 2 SSP Årsrapport 2011

11 I Norddjurs Kommune har vi valgt at opdele SSP indsatsen i 3 niveauer: de er taget flere gange af politiet. I Norddjurs Kommune er vi opmærksomme på de faktorer, der beskytter eller øger risikoen for at børn og unge bliver kriminelle. Socialstyrelsen har med baggrund i SFI s forskning lavet et redskab, der skal afdække beskyttelses- og risikofaktorer for, at børn udvikler kriminel adfærd. En af konklusionerne her i er, at skal der sættes målrettet ind overfor børn og unge, som er i risiko for at havne i kriminalitet, skal de identificeres, så tidligt som muligt. Det er afgørende, at der på et så tidligt tidspunkt som muligt er viden om, hvilke risikofaktorer, der skal arbejdes med for at det konkrete barn ikke udvikler kriminel adfærd. Dette redskab samt viden om den nye forskning vil vi i SSP samarbejdet bruge aktivt fremover. Se mere på: Den generelle/forebyggende indsats: Denne indsats orienterer sig mod målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd eller omgang med rusmidler, og som derfor omfatter de fleste børn og unge. Den indsats kan og skal finde sted på et meget tidligt tidspunkt af børns liv, evt. helt ned i børnehaven. Denne indsats orienterer sig mod truede områder, grupper eller problemstillinger og er rettet mod børn og unge, som er på kant mod loven, som viser tegn på at kunne udvikle kriminel adfærd eller som har et eksperimenterende brug af rusmidler. Den individorienterede/indgribende indsats: Denne indsats er rettet mod enkeltpersoner, som har begået kriminalitet, misbruger rusmidler eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. I forhold til den generelle indsats, har Det kriminalpræventive råd, DKR, udarbejdet en ny forebyggelsesmodel, hvor begrebet opbygning fremstår. Opbygning er defineret som at skabe gode, trygge og udviklende vilkår for alle i samfundet. Se mere på: SSP Årsrapport

12 4 SSP Årsrapport 2011

13 Indhold 1. Lokalrådet: SSP udvalgene: SSP koordinatorens arbejde: Ungdomskonsulenternes arbejde: Forebyggelsestiltag: Kriminalitet: Misbrug: Forebyggelsesplan: Andre forebyggende indsatser i Ungnorddjurs: klasses undersøgelse: Konklusion og perspektivering: Links:...17 SSP Årsrapport

14 Handleplan: Lokalrådet har udarbejdet en handleplan for det kriminalitetsforebyggende arbejde. vold i par- og familieforhold) merhuse og virksomheder og utilpassede unge) til ulempe. Her er der afholdt 4 møder i Lokalrådet er i løbet af 2011 blevet orienteret om, hvad der tales om og besluttes på kredsrådsmøderne. Dette bl.a. fordi SSP-koordinatoren har været med på flere kredsrådsmøder, men også fordi der nu formelt sendes info og referater imellem de to mødefora. Dette til stor gavn for begge råd. Kredsrådet er et råd bestående af politidirektøren i Østjyllands Politi og de 7 borgmestre i Østjylland, samt en repræsentant mere fra hver kommune. 6 SSP Årsrapport 2011

15 2. SSP udvalgene: SSP grupperne: Der har været afholdt 2 møder i hver gruppe, samt to temadage. Dette til stor tilfredshed blandt del-tagerne. Søndre Skole, Østre Skole, Vestre Skole, Ørum Skole, Mølleskolen holder ad hoc møder efter behov. SSP+: Blev startet op i I 2011 har der været holdt et enkelt møde. Her afventer vi den nye kommunale struktur, der skal give et klarere billede af hvordan indsatsen for de unge over 18 år bedst kan løses. Kriminalitetsstatistikken for denne gruppe viser, at der stadig er lige mange, der bliver sigtet, men samtidig er der flere sigtelser. Dvs. der er flere unge mellem der år, der laver megen kriminalitet. 115 møder: Hver måned holder ungdomskonsulenterne og forebyggelsesenheden ved Østjyllands Politi møder, hvor der laves strategier i forhold til grupperinger samt konkrete indsatser i forhold til enkeltpersoner. Dette til stor tilfredshed for begge parter. Mini SSP: Der bliver holdt faste møder på 10 kl. Center Djursland, Auning Skole, Allingåbroskolen, Rougsøskolen, SSP Årsrapport

16 Hjemmeside: Der er ved at blive udarbejdet en hjemmeside til SSP. SSP-koordinatoren er indtil videre ansvarlig. ERFA Gruppe / SSP Østjylland: SSP koordinatoren sidder med i en arbejdsgruppe i Østjyllands politikreds, hvor formålet er at lave kompetenceudvikling for alle SSP medarbejdere i Østjylland. Udvalget mødes ca. 10 gange om året. Derudover sidder de forskellige medlemmer i mindre arbejdsgrupper med varierende omfang. Udvalg m.m.: SSP koordinatoren er ansvarlig for planlægning af lokalrådsmøder, SSP gruppemøder, samt SSP+ møder, indkald til disse samt referater herfra. Desuden ansvarlig for de omtalte temadage. Forebyggelsestiltag: SSP koordinatoren er ansvarlig for planlægningen af social pejling i 5 klasse, deltagelse her i, samt planlægning og udførelse af 8-9. klasses dage. I forbindelse med social pejling i 5 klasse er der også et forældremøde om aftenen, som koordinatoren står for. SSP koordinatoren deltager i diverse netværksgrupper rundt om i kommunen. SSP koordinatoren har haft ansvaret for 2 lokale temadage. Fokus på disse dage har været det tværfaglige samarbejde, og har med tydelighed vist, at vi har gode tværfaglige indsatser der virker, men at der stadig er behov for at udvikle disse. Især til også at gælde for de unge over 18 år. 8 SSP Årsrapport 2011

17 uformel sag: Mia på 14 år virker trist i skolen, og hendes klasselærer tager en snak med hende. Mia vil ikke rigtig fortælle, hvad det drejer sig om, men hun siger ja til at snakke med en ungdomskonsulent. Læreren kontakter ungdomskonsulenten, som dagen efter tager en snak med Mia på skolen. Det viser sig, at Mia har det svært derhjemme. Far og mor er blevet skilt for et par måneder siden, og Mia er blevet ved mor, men føler sig klemt imellem sine forældre. Ungdomskonsulenten aftaler med Mia, at de sammen vil tage en snak med Mias mor, og fortælle hvorfor Mia har det, som hun har. Efterfølgende tager de også snakken med far og mor sammen. Mia fik hjælp til at fortælle sine forældre, hvordan hun havde det, og den lettelse var nok til, at Mia fik mere overskud til og glæde ved skolen. I Ungnorddjurs er der ansat 3 ungdomskonsulenter. Ungdomskonsulenternes primære arbejde er at være uformel kontaktperson på børn og unge, deltage i afhøringer og retsmøder med unge under 18 år, være opsøgende i problemfelterne, varetage den sociale døgnvagt, deltage i SSP samarbejdet og alle øvrige relevante netværk, deltage i den forebyggende undervisning i skolerne og deltage i diverse forebyggende indsatser. Da ungdomskonsulenterne er fuldtidsansat i Ungnorddjurs, er det værd at bemærke, at de hver især har andre opgaver ud over at varetage ungdomskonsulentarbejdet. Den ene er klubmedarbejder, en er midlertidig medleder af de to Bosteder i Ungnorddjurs, mens den sidste er SSP koordinator. uformelle sager: De tre ungdomskonsulenter har i løbet af 2011 haft uformel kontakt med børn og unge i 119 tilfælde. Fordelt med 19 i midt, 49 i vest, samt 51 i Øst. Dette er en stigning i forhold til 2010 på 36 %. Arbejdet her har bestået i rådgivning, vejledning eller decideret brandslukning. Sagerne har bl.a. drejet sig om mobning, skænderier, pjæk, teenageproblematikker m.m., samt begyndende misbrugsproblema- misbrug). Afhøringer: Ungdomskonsulenterne har i 2011 haft kontakt med 46 unge under 18 år, der er blevet sigtet af politiet. Dette er et fald på 6 %. De fleste af disse har ungdomskonsulenterne været bisidder for ved politiet, og efterfølgende været på hjemmebesøg med en socialrådgiver. Nogen af disse unge har været ved politiet mere end en gang, så i alt har ungdomskonsulenterne deltaget i 50 afhøringer. Nogle unge er sigtet på stedet for mindre overtrædelser, bl.a. ordensbekendtgørelsen. I disse tilfælde bliver ungdomskonsulenterne orienteret efterfølgende, og orienterer herefter forvaltningen, hvorefter der bliver lavet en plan for det videre forløb. Der har i 2011 været 14 afhøringer med unge fra andre kommuner. Primært unge anbragt på Grenen. Opsøgende indsats: Ungdomskonsulenterne har i 2011 har de kørt forbi forskellige områder i kommunen. Det kan være fordi, de har hørt om unge, som holder til der, og måske har la-vet hærværk, drukket alkohol m.m.. SSP Årsrapport

18 Det kan også være med besøg i lejligheder, hvor lidt for unge mennesker opholder sig ved de forkerte, og så har de deltaget i sidste skoledag, beach party, rock i parken, Lars Lilholt m.m.. Social døgnvagt: Ungdomskonsulenterne har i 2011 været involveret i 30 sociale døgnvagtsager udover de føromtalte afhøringer. Her er der tale om en stigning på 23 % i forhold til Disse sager har været af varierende karakter, men er typisk børnesager. En del af ungdomskonsulenternes arbejde består i netværksarbejde. De sidder med i mini SSP møder, SSP gruppemøder, 115 møder, samt diverse ad hoc møder på ungdomsuddannelser m.fl. Formålet er bl.a. at have en tæt kontakt med de fagpersoner, der kunne være relevante i forhold til de børn og unge ungdomskonsulenterne møder. Den store og gode netværksdannelse er med til at gøre indsatsen overfor en truet ung hurtig og tryg for den unge. I casen er vist et eksempel herpå. Forebyggende indsatser: Ungdomskonsulenterne er med i diverse forebyggende indsatser. I næste afsnit er nævnt en del af de indsatser eller tiltag de deltager i. Nogle indsatser er tværfaglige Case: Ungdomskonsulenten bliver kaldt ud til politiet, hvor Jens på 15 år sidder og skal afhøres for tyveri af en knallert. Under afhøringen er Jens mor også tilstede. Jens forklarer, at han interesserer sig for knallerter, men at han ikke selv har råd til en, og at det var derfor han prøvede at stjæle en. Samtidig fortæller han, at han har det svært i skolen, at han ikke kan sidde stille, og laver for meget ballade. Efter afhøringen aftaler ungdomskonsulenten med Jens og hans mor, at han vil orientere en socialrådgiver på kommunen om afhøringen, og at ungdomskonsulenten og socialrådgiveren vil komme på hjemmebesøg snarest. Desuden aftales det, at ungdomskonsulenten tager en snak med Jens skole, og hører hvordan, de synes det går. Skolen projekter, mens andre er mere eller mindre forankret. Derudover arbejdes der med fraværslister fra skolerne. Ungdomskonsulenterne modtager hvert kvartal en fraværsliste fra skolerne, og sætter hurtigt ind, i samarbejde med skolen, der hvor fraværet hos et barn er unaturligt højt. gir udtryk for, at det går rigtig skidt, at Jens pjækker, laver ballade, og at han har svært ved at følge med. Ungdomskonsulenten aftaler med Jens, mor, skolen og socialrådgiveren, at der skal holdes et netværksmøde. På mødet bliver det besluttet, at Jens skal have et andet skoletilbud, at der skal findes et fritidsjob / dusørjob til ham, og at han skal melde sig til motorlære i ungdomsskolen. Et halvt år efter har Jens tjent penge nok til en knallert, han har fået knallertkørekort, har job i en butik, gået ud af 9 klasse i A-klassen med en rimelig eksamen og både ham og mor er rigtig tilfredse. Ungdomskonsulenten her i hele forløbet fulgt Jens tæt, og været den der har lavet aftalerne med de forskellige parter. 10 SSP Årsrapport 2011

19 5. Forebyggelsestiltag: I 2011 har ungdomskonsulenterne været ude på 13 ud af 14 skoler i Norddjurs. Kun friskolen i Grenå fik ikke booket os i tide. Det betyder, at vi har lavet 18 klasseoplæg af 4 timers varighed og 13 forældremøder. Fremmødet blandt forældrene har ligget på % af børnene, der er repræsenteret, og tiltaget har været taget godt imod. Sundhedsafdelingen har igen bevilget midler til dette. Ungdomskonsulenterne har 7. årgang, som den årgang de fast besøger hver år med et forebyggende tiltag i forhold til alkohol. I 2011 har denne årgang deltaget i projekt sundere alkoholvaner blandt unge i Norddjurs, og modtog derfor ikke ekstra besøg i 2011/2012. Der har i 2011 været lavet nogle dage for alle 8. og 9. klasses elever i kommunen. Årets tema i 9. årgang var at træffe valg, mens det for 8. klasserne var ansvar. Dagene er lavet i et samarbejde mellem Ungnorddjurs og SSP samarbejdet. Der var oplægsholdere udefra. unge i Norddjurs: Et nyt projekt som startede før sommerferien i 6. årgang, og som er fortsat i 7. årgang efter sommerferien. Det er Ungnorddjurs og sundhedsplejen, der i samarbejde med sundhedsafdelingen står for projektet. I 2011 har der været afholdt 3 dage / aftener på alle skoler, hvor børn og forældre har været sammen. Fokus har været viden om alkohol, flertalsmisforståelser, selvtillid, selvværd, gruppepres, forældreaftaler og fester. Projektet fortsætter i samme årgang indtil juni Forældreaftaler: Opstart af forældreaftaler på et så tidligt tidspunkt som muligt, har en forebyggende effekt i forhold til børns risikovillighed på længere sigt. Indtil nu har det kun været en opfordring til skolerne, igennem et idekatalog, om at iværksætte disse, og det endelig overblik over hvilke skoler, der praktiserer dette har vi ikke. Det er et område, der vil være fokus på fremover. Fritidsvejledning: I sommeren 2011 startede Ungnorddjurs i samarbejde med sundhedsafdelingen endnu et projekt. Projektet hedder fritidsvejledning med fritidspas, og er et 4 årigt projekt, der skal få endnu flere børn og unge i 6-17 års alderen til at dyrke noget i deres fritid. Der er ansat 2 fritidsvejledere og disse har i 2011 fået mere end 80 børn i gang med at gå til noget i deres fritid. Se mere på SSP Årsrapport

20 6. Kriminalitet: Der er blevet sigtet 46 unge mellem 0 og 18 år i løbet af året. (antal Cpr.) Tallet for år 2010 var 49. De er tilsammen sigtet for 97 forhold. (Sigtelser) Tallet for år 2010 var af de 46 unge er kun sigtet en gang. (Kun 1) I graf 1 ses disse tal i forhold til aldersfordelingen. Graf 1: Antal sigtelser Desuden er 8 unge med bopæl i Norddjurs, men som er anbragt her af deres hjemkommune, sigtet for i alt 15 forhold. Dvs. i den samlede statistik for Norddjurs er tallet 54 unge under 18 år, sigtet for i alt 112 forhold. Disse indgår ikke i nedenstående graf, men derimod i graf 4 over sigtede over de sidste 3 år. Det er værd at bemærke, at evt. tilflyttere, som har begået kriminaliteten i deres tidligere kommune vil medvirke til den statistik, som kan ses i grafen. Som det også kan ses i grafen er kriminaliteten blandt unge over 18 år stadig stigende. Graf 2: Typer af sager Graf 2 viser fordelingen af hvilke sager, de unge er sigtet for. Det meget høje tal for indbrud skyldes, at 3 unge er sigtet for indbrud hver. SSP Årsrapport 2011

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. maj 2012

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. maj 2012 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. maj 2012 Indledning: SSP står for Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP er et lokalt samarbejde med det formål at styrke udviklingsbetingelser

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. februar 2013

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. februar 2013 SSP Årsrapport 2012 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. februar 2013 2 SSP Årsrapport 2012 1. Indhold 1. Indhold... 3 2. Indledning... 4 3. Lokalrådet:... 6 4. SSP udvalgene:... 7 5. SSP koordinatorens

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9 SSP ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse...side 9 Individorienteret forebyggelse... Side 11 Kriminalitetsstatistikker...

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd

Referat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 4/2013 Sted : Østjyllands politi, Vestre skovvej 1, 8500 Grenå Dato : 27. november 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9 SSP ÅRSRAPPORT 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse...side 9 Individorienteret forebyggelse...side 11

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Per Bennekov,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Beslutningsreferat Møde nr. : 2/2010 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 01. juni 2010. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse...

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse... SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2015 Sted : Norddjurs kommune, Glesborg bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 25. februar 2015. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Bro, Lokalpolitileder

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse... Side 10

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse... Side 10 SSP ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse... Side 10 Individorienteret forebyggelse... Side

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere