Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013"

Transkript

1 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering, tværfaglighed, sammenhæng i indsatsen, handleorientering, nærhedsprincip, inklusion Nøgleord fra politiske visioner på voksenområdet: Fleksible rammer, mestring, forebyggelse, inklusion, rummelighed, mangfoldighed, overholdelse af økonomiske og styringsmæssige rammer, selvhjulpethed, rehabilitering, afinstitutionalisering, selvforsynende, ansvar for eget liv B. Udviklingen i efterspørgsel efter tilbud/pladser: Rebild Kommune angiver et faldende behov for pladser i forhold til: Udsatte børn og unge Udviklingshæmmede børn og unge Børn og unge med autisme, ADHD Voksne udviklingshæmmede Voksne med ADHD. Rebild Kommune angiver, at behovet er uændret til svagt stigende i forhold til: Voksne med misbrug Rebild Kommune angiver dog, at indmeldingen om de faldende behov skal tages med forbehold, da Rebild Kommune ikke kategoriserer i forhold til målgrupper men efter paragraffer. Hjørring Kommune angiver et faldende behov for tilbud/pladser i forhold til: Voksne med sindslidelser Ellers vurderes efterspørgslen som værende uændret. Årsagen til det faldende behov for pladser til voksne sindslidende hænger sammen med at Hjørring Kommune udbygger botilbuddet Laden til denne målgruppe. Brønderslev Kommune angiver et faldende behov i forhold til: Voksne udviklingshæmmede Behovet angives som stigende i forhold til: Voksne med autisme, ADHD Resten angives som uændret. Dog oplyser Brønderslev Kommune, at de arbejder med at oprette dagtilbud til målgruppen af voksne med hjerneskade, voksne med sindslidelse samt på misbrugsområdet. 1

2 Vesthimmerland Kommune angiver et uændret behov på børneområdet. På voksenområdet meldes om faldende efterspørgsel i forhold til følgende målgrupper: Voksne udviklingshæmmede Voksne med autisme, ADHD Voksne med hjerneskade Voksne med sindslidelse Mariagerfjord Kommune forventer et stigende behov for pladser i forhold til: Børn og unge med autisme, ADHD Døgntilbud til voksne udviklingshæmmede Voksne med autisme, ADHD Døgntilbud til voksne med sindslidelse Jammerbugt Kommune forventer et faldende behov for pladser forventes i forhold til: Døgntilbud til udsatte børn og unge Kommunen forventer et stigende behov for pladser i forhold til: Døgntilbud til unge udviklingshæmmede Døgn og dagtilbud til voksne med autisme, ADHD Dagtilbud til voksne med sindslidelse Morsø Kommune forventer et fald i behov (1-2 pladser) i forhold til: Voksne med sindslidelse Og en mindre stigning (1-2 pladser) i forhold til: Voksne med autisme, ADHD Aalborg Kommune forventer at fald i behov for pladser i forhold til: Døgntilbud til udsatte børn og unge Udviklingshæmmede børn og unge Børn og unge med fysisk handicap Aalborg Kommune forventer en stigning i behov for pladser i forhold til: Dagtilbud til udsatte børn og unge Døgntilbud til udviklingshæmmede voksne (lille stigning) Dag- og døgntilbud til voksne med ADHD, autisme (lille stigning) Thisted Kommune forventer et stigende behov for pladser i forhold til: Voksne med autiske, ADHD 2

3 Voksne med hjerneskade Voksne med sindslidelse Frederikshavn Kommune forventer et fald i behov for pladser ift.: Voksne med hjerneskade Læsø Kommunes efterspørgsel er uændret Samlet set er den mest markante tendens, at 6 kommuner angiver et stigende behov for pladser på området voksne med autisme, ADHD. 2 af disse kommuner peger både på dag- og døgntilbud, mens de øvrige har markeret målgruppen uden at angive, om der er tale om dag- eller døgnpladser. Samtidig er der 2 kommuner, som forventer et fald i efterspørgsel efter pladser til denne målgruppe. 3 kommuner angiver et fald i forhold til døgnpladser til udsatte børn og unge. I forhold til voksne udviklingshæmmede er der 3 kommuner, som forventer en stigende efterspørgsel på døgntilbudspladser (den ene retter sig mod målgruppen unge udviklingshæmmede), mens andre 3 forventer et fald i efterspørgslen efter pladser til målgruppen ikke nærmere defineret i dag- og døgnpladser. Samme mønster ses i forhold til voksne med sindslidelse; 3 kommuner forventer en stigning i efterspørgsel på pladser (én angiver døgntilbud, én dagtilbud, mens den sidste ikke er defineret), mens 3 forventer et fald (ingen af disse er defineret som dag- eller døgntilbud). To kommuner forventer et fald i efterspørgslen efter pladser til udviklingshæmmede børn og unge. 2 Hvilke specialiserede tilbud/ydelser vil kommunerne fremadrettet efterspørge Kommune Rebild Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Vesthimmerland Kommune Mariagerfjord Kommune Efterspørgsel Tilbud til alle målgrupper dog vil Rebild Kommune selv i stigende grad sørge for tilbud til adfærdsforstyrrede Højt specialiserede tilbud på både børne- og voksenområdet f.eks. til borgere med udadreagerende adfærd eller borgere, der er døvblinde Meget specialiserede tilbud til de tunge autismemålgrupper samt meget specialiserede tilbud Angiver ikke noget på voksenområdet På børneområdet angives specialbørnehaven Birken på autismeområdet samt specialbørnehaven Stampe på området for fysisk handicap Tilbud til sindslidende både for børn, unge og 3

4 Jammerbugt Kommune Morsø Kommune Aalborg Kommune Thisted Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune voksne Kommunen angiver, at de ønsker helhedsorienterede løsninger, som tilgodeser de forskellige aspekter af brugernes liv, såsom bolig, beskæftigelse og fritidsliv Døgntilbud til børn og unge med funktionsnedsættelser Forsorgstilbud, krisecentre og misbrugsbehandlingstilbud døgn Uændret behov På området Sindslidelse har Ældre- og Handicapforvaltningen købt 4-5 pladser i private tilbud, til borgere med sindslidelse og et samtidigt misbrug. Køb hos private tilbud kan forekomme fordi der ikke er ledig kapacitet i Aalborg Kommunes egnede tilbud Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Specialbørnehjemspladser Uændret behov Overvejende uændret behov, dog faldende efterspørgsel på ydelser og rådgivning fra institutterne ift. børne- og ungeområdet samt indenfor tilbud til senhjerneskadede på voksen Uændret behov 3 Lands- og landsdelsdækkende tilbud Der angives ingen ændringer i forhold til efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud 4 Kommunale overtagelser af regionale tilbud Brønderslev Kommune overvejer hjemtagelse af en borger fra et regionalt drevet enkeltmandsprojekt beliggende i Brovst. Vesthimmerland Kommune har givet udtryk for interesse i at overtage de regionale tilbud Skovvænget og Vestervang Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen angiver, at der på sigt kan blive overvejelser om mulighed for evt. at hjemtage tilbud under Specialbørnehjemmene (denne mulighed vil i så tilfælde skulle undersøges nærmere og tages stilling til politisk). Thisted Kommune overvejer at overtage distriktspsykiatrisk daghus. Sagen er endnu ikke politisk behandlet. 4

5 5 Kommunale planer om oprettelse af nye tilbud Hjørring Kommune har planlagt en analyse af autismeområdet med henblik på evt. etablering af et botilbud. Kommunen arbejder desuden med etablering af ældretilbud til borgere med sindslidelser, ligesom der er planlagt en analyse af de samlede dagtilbudsområde med henblik på evt. etablering af flere pladser. Brønderslev Kommune påtænker at etablere et tilbud til senhjerneskadede og etablere opgangsfællesskaber. Kommunen har et ønske om at være selvforsynende med tilbud og påpeger, at der dermed vil ske en ændring i tilbudsviften. Vesthimmerland Kommune etablerer et støttecenter for sindslidende i Aars Midtby. Centret skal yde støtte og rumme fællesfaciliteter til ca. 12 personer med psykisk lidelse. Herudover bygges et nyt hus med plads til 6 (voksne) borgere i forlængelse af et eksisterende bofællesskab. Målgruppen angives som meget bred. Mariagerfjord Kommune vil udbygge sit tilbud til senhjerneskadede og har i den forbindelse udfærdiget projekt hurtigere overblik og udvikling i eget liv bl.a. i samarbejde med Behandlingscenter Østerskoven. Jammerbugt Kommune planlægger på voksenområdet at etablere et enkeltmandstilbud. På børne- og ungeområdet arbejder kommunen med etablering af specialiserede pleje og aflastningsfamilier. Kommunen opretter desuden et dagtilbud for børn med sutismespektrumsforstyrrelser i tilknytning til en allerede eksisterende børnehave. I første omgang er der tale om 4 pladser. På sigt vil kommunen primært bruge pladser i eget tilbud frem for tilbud i Aalborg Kommune. Der planlægges dog ikke at hjemtage børn, der er i nuværende tilbud, men når tilbuddet står klart, vil det være det, kommunen visiterer til. Morsø Kommune etablerer et botilbud/bofællesskab til psykiatriske borgere. Der bliver tale om 5 lejligheder med én fælleslejlighed. Døgndækning (vågen nattevagt). Kommunen har ligeledes etableret et dagtilbud med vagttelefon. Tilbuddet er rettet mod unge mellem år med 85 støtte med henblik på at gøre dem mere selvhjulpne. Aalborg Kommune bygger almene boliger til et døgntilbud til voksne borgere med sindslidelse, med 20 pladser. I den forbindelse har borgere fra Aalborg som bor døgntilbud til denne målgruppe i eksterne tilbud, fået tilbud om, at flytte hjem til Aalborg. Den påtænkte revision af Aalborg Kommunes Anbringelsesgrundlag forventes at medføre en tilpasning til målgruppen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens eksisterende døgntilbud. I stedet fokuseres på at etablere alternativer til anbringelser, i form af fx indsatser i dagregi og inklusion i normalsystemet. Der er overvejelser om i forbindelse med aflastningstilbuddet Danahus, at etablere døgnpladser til målgruppen på specialbørnehjemmene. Aalborg Kommune går forsøgsvis i gang med at udvide målgruppen for Stampe med for meget tidligt fødte børn. Thisted Kommune har pr. august 2011 etableret et midlertidigt botræningstilbud med 6 pladser til udviklinghæmmede unge. Kommunen planlægger at etablere 6 pladser i midlertidig botilbud til autister. Disse planer er under forberedelse til politisk behandling. Der er et politisk ønske om at etablere et dagtilbud et værested til færdigbehandlede personer med hjerneskade. Dette er endnu ikke prioriteret. 5

6 Endelig planlægger Thisted Kommune et tilbud med 6 faste pladser og 2 aflastningspladser til plejekrævende misbrugere. Tilbuddet går i drift i februar Frederikshavn Kommune er i gang med etableringen af SenhjerneskadeCenter Nord, som går i drift med de første 12 pladser i starten af Centret er et otilbd med plads til borgere med moderat til svær kognitiv og fysisk tab af funktionsevne. Der etableres et afskærmet afsnit til borgere med udadreagerende adfærd. Der planlægges desuden at etablere 4 midlertidige boliger til udredning. I alt vil centret komme til at indeholde 24 pladser. De sidste 12 pladser forventes at gå i drift medio Frederikshavn Kommune etablerer desuden Koktvedstien, som er et botilbud til 15 borgere med høj kompleksitet i funktionsnedsættelsen. En del af disse borgere modtager i dag støtte i eget hjem, men har behov for et botilbud, og ønsker et tilbud i nærområdet. Borgere med behov for enkeltmandslignende tilbud vil også kunne rummes i tilbuddet. Tilbuddet går i drift i januar På Børne- og ungeområdet er Frederikshavn Kommune i gang med processen udbygning af antallet af pladser på kommunens døgninstitution Granly fra 6-8 pladser. Tilbuddet er planlagt til at gå i drift i efteråret Samtidig er processen omkring etablering af ny døgninstitution i Frederikshavn igangsat. Institutionen skal indeholde de nuværende pladser på døgninstitutionen Minibo og herudover en kapacitetsudvidelse med op til samlet 18 pladser. Det mere præcise tidspunkt for ibrugtagning af ny døgninstitution er endnu uvist, men må forventes at blive i løbet af Kommunernes ønsker til den faglige udvikling i tilbuddene på baggrund af den behovsmæssige udvikling de sidste 2 år Hjørring Kommune ønsker at der samarbejdes om udvikling af forebyggende foranstaltninger til børn og unge samt omkring udvikling af misbrugsbehandling ift. såvel stoffer som alkohol. Brønderslev Kommune angiver, at de i deres indsatser vil arbejde inkluderende, rehabiliterende samt afstigmatiserende, ligesom inddragelse af borgerne skal ske i videst muligt omfang. Vesthimmerland Kommune påpeger, at begrebet faglighed skal udvides og nytænkes, idet der er en udvikling i gang i retning af multispecialisering, hvor flere målgrupper skal rummes under samme tag. Dette kræver at faglighed og kompetencer kategoriseres frem for som hidtil målgrupperne. Mariagerfjord Kommune ønsker en mere fleksibel og gradueret anvendelse af indsatser. De ønsker ligeledes, at rammeaftaletilbuddene beskrives bedre i Tilbudsportalen, og at der skabes klarhed omkring brugen af tillægsydelser. Kommunen ønsker desuden, at der sættes mere fokus på helhedsorienterede løsninger, som tilgodeser de forskellige aspekter af brugernes liv såsom bolig, beskæftigelse og fritidsliv. Morsø Kommune ønsker en højere inddragelse af psykiatrien ved behov på misbrugsområdet mere dialog. Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen er i gang med at implementere Voksen udredelsesmetoden (VUM) på voksenområdet (Handicap og sindslidelse). I den proces forventes det at blive mere synligt om der er særlige ønsker/behov for faglig udvikling i de tilbud borgerne får. Alle borgere som Bevillingsenhed Voksen Handicap bevilliger ydelser til vil blive visiteret efter VUM i løbet af

7 Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker fleksibilitet i tilbuddene, hvor der løbende sikres at nyeste forskning implementeres. Væsentligt med kreativitet i udslusningsforløbene. Der ønskes desuden i nærmiljøet etableret døgnpladser for børn og unge med psykiatriske lidelser. Endelig ønskes der, at der indenfor eksisterende ADHD-tilbud styrkes kompetencer ift. autismeområdet. Frederikshavn Kommune oplever generelt både i egne og andres tilbud et behov for større rummelighed og fleksibilitet overfor borgere med flere diagnoser/problematikker 7 Forebyggende foranstaltninger som kommunerne har etableret/planlægger at etablere, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbuddene i rammeaftalen Rebild Kommune har etableret en kontaktpersonordning på ungeområdet. Målet er færre anbringelser eller anbringelse i nærmiljøet evt. på eget værelse. Kommunen satser desuden på praktisk pædagogisk bistand til udsatte børn, unge og familier med det formål at få færre anbringelser. Hjørring Kommune har implementeret Sundhedsaftalen i kommunens tilbud. Kommunen har desuden vedtaget en forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget i Hjørring Kommune Brønderslev Kommune har igangsat projektet Fælles Rehabiliterende Indsatser. Der er fokus på udredning og afklaring inden der bevilges ydelser. Det gælder alle voksne, som er i målgruppen for et kommunalt tilbud. Herudover er der udarbejdet et katalog over de frivillige tilbud. Dette skal der arbejdes videre med. I Vesthimmerland Kommune er der på voksenområdet besluttet en opgaveudvidelse af de eksisterende bostøtteteam og SKP-team, således at disse også kan yde støtten i aften/nat og weekends. Herved forventes, at personen kan forblive i egen bolig, hvorved efterspørgslen efter psykiatripladser reduceres. Mariagerfjord Kommune har etableret et senhjerneskadeprojekt på voksenområdet, hvor formålet er, at borgeren gennem en intensiv indsats i starten af sygdommen på længere sigt kan gøres mere selvhjulpen. Kommunen har desuden indgået et samarbejde med Blå Kors om etablering af fleksibel døgnbehandling af mis brugere i nærområdet. Målgruppen er her både børn og voksne. Endelig satser Mariagerfjord på en tidlig og forebyggende indsats overfor utilpassede unge samt unge med ADHD/autisme. Dette betyder en sandsynlighed for, at behov for døgnpladser til disse målgrupper vil være faldende. Morsø Kommune har oprettet Akademiet 24/7, som har en forventet effekt i retning af mindre efterspørgsel på 85 tilbud ved nye visitationer. Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen har oprettet Behandlingstilbud SEL 102 til borgere med erhvervet hjerneskade. Dette vil give mulighed for at behandle borgere i eget hjem tidligere end det er muligt i dag. Dette vil formentlig give en mindre søgning til de regionale midlertidige døgnrehabiliteringstilbud. Dog skal det påpeges at Aalborg Kommune stadig ønsker at benytte de midlertidige døgnrehabiliteringstilbud, i de tilfælde hvor borgeren kan profitere af et døgnrehabiliterings ophold. Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer mere inklusion i normalsystemet. Hvorledes dette konkret kan foregå skal undersøges nærmere. 7

8 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har vedtaget en strategi for aflastning, der bevirker, at der maksimalt kan bevilliges 60 døgn aflastning på institution. Der kan dog administrativt i helt særlige tilfælde dispenseres herfor. Strategien kan påvirke aflastningstilbud i rammeaftaleregi som Danahus, Søhuset, Nøddehuset, Bodil Hjorts Vej, Højbjerghus, Planetbo og Bøgehuset. Thisted oplyser om en række tilbud, som er etableret, men ikke en del af rammeaftalen: På psykiatri og udsatteområdet er det Værestedet i Hanstholm ( 104), Kilden i Hurup ( 104), Drivhuset i Thisted ( 104), Team Vestertorv ( 85), udsatteteam en samordning af allerede eksisterende 85 og 99 tilbud indenfor psykiatri og misbrugsområdet, Frøstrup-projekt ( 99), KFUM-Hurup ( 99), parasollen Thisted ( 85), SKP ( 99) samt Bostøtten Kompas ( 85). 8 Kommunernes oplevelser af behov for tilbud til nye målgrupper eller nye problemstillinger, der skal tages højde for i tilbudsviften Rebild Kommune angiver, at de generelt ikke har oplevet dette, men at der muligvis kan spores en stigende forekomst af unge med stofmisbrug Hjørring Kommune drøfter aktuelt problemstillinger ift. nye målgrupper af borgere, hvis behov ikke kan tilgodeses i de etablerede tilbud. Det er borgere, der er sent udviklede og som ofte har en adfærd og personlighed, der gør, at de har svært ved at klare sig. Borgerne i denne målgruppe ligger på grænsen til psykiatriområdet, men er ikke egentlig sindslidende. Brønderslev Kommune arbejder med en ungestrategi i forhold til at få etableret tilbud til unge samt unge med dobbeltdiagnoser, herunder misbrugere. Vesthimmerland Kommune oplever en udviskning af målgrupperne (at tilbud skal kunne rumme flere målgrupper under samme tag, hvilket betyder behov på fokus på kompetencer og faglighed frem for målgrupper) Mariagerfjord peger på børn og unge med sindslidelse samt det, at mange borgere har en dobbeltdiagnose Morsø Kommune påpeger et behov for højere inddragelse af psykiatrien ved behov på misbrugsområdet Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen oplever på området Udviklingshæmning, at der er en stigning i borgere som får diagnosen demens. Der er en formodning om, at der i fremtiden vil være et behov for en udvidelse af døgnpladser til borgere med udviklingshæmning og demens. Dog kan vi ikke sige om det allerede er aktuelt i Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever et behov for tilbud til afrusning/stabilisering af udsatte unge, som herefter kan returnere til Aalborg Kommunes egne misbrugstilbud. Der opleves desuden et behov for et lokalt døgnanbringelsestilbud med ekspertise inden for psykiatrien, idet målgruppen for disse ydelser ofte anbringes udenfor kommunen; eksempelvis i Region Midtjylland. Endelig påpeges der, at der opleves behov for fleksible løsninger med henblik på at tilpasse udbuddet til den forventede efterspørgsel. Dette gælder i princippet også ændringer, der er nødvendige at foretage i 8

9 løbet af året for at tilpasse efterspørgslen, hvilket ligger i tråd med Rammeaftalens fremadrettede fokus på at være mere fleksibel. Endvidere har Styringsgruppen peget på muligheden for takstændringer om sommeren i stedet for kalenderåret på Specialbørnehaverne og skoletilbud til drøftelse. Thisted Kommune oplever, at antallet af sent udviklede og udviklingshæmmede, der modtager dom til anbringelse og/eller tilsyn er stigende. Dette kan give anledning til overvejelser om udvidelser af allerede eksisterende tilbud mhp. at kunne leve op til kravene for disse tilbud. Frederikshavn Kommune oplever et stigende antal voksne med ADHD og autisme. Der er fokus på problemstillingen i Socialpsykiatrien, hvor der arbejdes på at uddanne personale til at varetage disse målgruppers behov i form af støtte- og kontaktpersoner. Der opleves desuden en stigning i målgruppen sentudviklede unge med misbrugsproblemer. 9 Kommunernes oplevelser af behov for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud Rebild Kommune: Ja, ønsker at der i stedet for ydelsespakker tages hensyn til den enkelte borgers behov på en mere fleksibel måde Brønderslev Kommune: Ja Vesthimmerland Kommune: Ja Mariagerfjord Kommune: Ja, i høj grad Jammerbugt Kommune: Voksne: Ja, Børn: Ja, Jammerbugt Kommune oplever at betale for aflastningsinstituionspladser, som børn/unge ikke benytter f.eks. ifm. ferie og sygdom/indlæggelse. Vi ønsker en mere fleksibel ordning. Morsø Kommune: Nej Læsø Kommune: Nej Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen påpeger, at der på området Udviklingshæmning er der aktuelt behov for større fleksibilitet i Aalborg Kommunes eget dagtilbud AK-Dagtilbud, således at der er mere flydende grænser for antal pladser i de udmeldte takstgrupper. Det forholder sig således i dag at der kan være en venteliste til en takstgruppe, hvor der er ledige pladser i en anden takstgruppe. På området Autismespektrums forstyrrelser er Aalborg Kommune godt dækket ind. Der er dog et behov for at de eksisterende tilbud er mere rummelige i fht. borgere med Asperger syndrom og psykiatriske tillægsdiagnoser. Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Ja, både i forhold til døgn og aflastningstilbud Frederikshavn Kommune: Ja 9

10 10 Kommunernes oplevelser af problemstillinger forbundet med tomme pladser/ledig kapacitet Rebild Kommune oplyser, at Børnecenter Himmerland har vigende efterspørgsel og derfor lægger to grupper sammen til én. Brønderslev Kommune oplever store problemer med ledige pladser, og ønsker et øget forpligtende samarbejde om anvendelse af pladser. Mariagerfjord Kommune har svaret ja til at de oplever problemstillinger, men har ikke uddybet svaret. Jammerbugt Kommuner angiver på voksenområdet, at de kun har få ledige pladser, men at det er en økonomisk udfordring. 11 Kommunernes oplevelser af særlige problemstillinger omkring ventelister Mariagerfjord har angivet, at de oplever ventelisteproblemer på områderne omkring børnepsykiatri og voksenpsykiatri Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever, at der i nogle af Ældre- og Handicapforvaltningens autismetilbud for unge ikke er løbende udskrivninger i tilbuddene. Frederikshavn Kommune oplever ikke generelt problemstillinger i forhold til ventelister. Der er dog overfor Tilbudsportalen et udtalt ønske om, at indmelding om ledige pladser også fremadrettet bør ske til Tilbudsportalen, således at der ved søgning af tilbud er muligt at få et generelt overblik over ledige pladser indenfor de forskellige målgrupper. På det specialiserede børneområde ønsker Frederikshavn Kommune modeller for samlet overblik over dagtilbud, døgntilbud og aflastningstilbud i forhold til styring af pladsanvendelsen på tværs af kommunerne og regionen. 10

Bilag til møde i DAS 14. december

Bilag til møde i DAS 14. december Bilag til møde i DAS 14. december Bilag 1. pkt. 4: Udkast til retningslinjer for overtagelse af regionalt drevet tilbud. Bilag 2. pkt. 5: Notat vedrørende strategisk samarbejde Bilag 3. pkt. 5: Juridisk

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014

Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 ns indmeldinger som myndighed rnes politiske visioner: Børneområdet Morsø Højt kvalificerede og målrettede tilbud til målgruppen, primært

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet UDKAST Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Udfordringer og udvikling af tilbud i Syddanmark...4 Forstærket behov for at følge udviklingen

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Udviklingsstrategi, 2013

Udviklingsstrategi, 2013 KKR NORDJYLLAND Udviklingsstrategi, 2013 1. januar 2013 Udviklingsstrategien er en del af den samlede Rammeaftale på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien aftales de nordjyske kommuner

Læs mere

HENVISNINGSSKEMA. Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3

HENVISNINGSSKEMA. Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3 HENVISNINGSSKEMA Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3 1. Henvisningskriterier 2. Behandlingsmål 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb 1. Henvisningskriterier Rehabiliteringstilbuddet

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

NOTAT. Det specialiserede socialområde. Fra Betalingskommune til Handle- og Betalingskommune

NOTAT. Det specialiserede socialområde. Fra Betalingskommune til Handle- og Betalingskommune Det specialiserede socialområde Forvaltningen har i forbindelse med direktionens budgetoplæg Budget i balance 2015 2018 udarbejdet en budgetanalyse på det specialiserede socialområde. Den overordnede analyse

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere