Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg"

Transkript

1 NOTAT Det åbne land J.nr. NST Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer) Baggrund Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 28. september 2015 med frist for at afgive høringssvar den 26. oktober Lovforslaget har været tilgængeligt på høringsportalen og er udsendt til en bred kreds af offentlige myndigheder, branche- og interesseorganisationer m.v. Naturstyrelsen har modtaget i alt 10 høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter, hvoraf 1 høringspart oplyser, at man ikke har bemærkninger til lovforslaget, mens 9 høringsparter har bemærkninger til lovforslaget. De 9 høringsparter, der har afgivet bemærkninger, er: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, AGRI Nord, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening, NOAH, Naturbeskyttelse.dk, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening. I det følgende gennemgås de væsentligste punkter fra høringssvarene og Naturstyrelsens kommentarer hertil. Ønskes detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, henvises til de fremsendte høringssvar. Naturstyrelsens bemærkninger er skrevet med kursiv. Landbrug & Fødevarer finder det meget tilfredsstillende, at regeringen har valgt at ophæve forbuddet mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arbejder, som skulle have været trådt i kraft den 1. september Organisationen glæder sig over, at regeringen på denne måde følger op på sit regeringsgrundlag fra juni 2015, lige som der også følges op på betænkningsbidraget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance til lovforslag L 94. Bæredygtigt Landbrug finder det meget positivt, at regeringen nu lægger op til at ophæve de dele af ændringsloven, der indførte et forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer og støtter ændringen fuldt ud.

2 AGRI Nord er helt tilfredse med lovforslaget og hilser ophævelsen af forbuddet velkomment. Danmarks Naturfredningsforening stiller sig stærkt kritisk over for en ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer. Det Økologiske Råd ønsker forbuddet opretholdt og finder det dybt beklageligt, at regeringen giver afkald på betydelige positive natureffekter uden at anvise alternative metoder til at opnå disse forbedringer. Dansk Ornitologisk Forening finder det meget beklageligt, at Miljø- og Fødevareministeriet lægger op til en fjernelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning på enge, strandenge, overdrev og andre 3-beskyttede arealer. Endvidere finder DOF det meget kritisabelt, at regeringen vil fjerne forbuddet uden at have noget andet at sætte i stedet. NOAH Friends of the Earth Denmark er modstander af forslaget om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer. Naturbeskyttelse.dk er stærk modstander af at ophæve forbuddet mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer, og ønsker, at miljø- og fødevareministeren trækker lovforslaget tilbage. Friluftsrådet er imod ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer, da rådet mener, at forbuddet er en effektiv måde at opnå en lang række positive natur- og miljømæssige effekter, som også vil bidrage til vildere og mere alsidige friluftsoplevelser i den danske natur. Kommunernes Landsforening finder det fortsat relevant at arbejde for, at naturtilstanden på de 3-beskyttede arealer sikres. KL anfører, at det kan ske ved frivillige ordninger, og eksempelvis ved at der indføres forhøjede tilskud til pleje af 3-beskyttede arealer, f.eks. via Landdistriktsprogrammet, hvor den eksisterende ordning kan målrettes sådanne arealer. Høringssvarene har især berørt følgende punkter: 1. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 2. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet 3. Natur- og miljømæssige konsekvenser 4. Forholdet til EU-retten 5. Generelle bemærkninger til 3-beskyttelsen 6. Tekstnære bemærkninger I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter vedrørende de ovennævnte punkter og kommentarer hertil. Høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For en nærmere uddybning henvises til de enkelte høringssvar. 1. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 2

3 Landbrug & Fødevarer anfører, at lovændringen vil betyde væsentlige lettelser af de økonomiske og administrative konsekvenser i det offentlige og i særdeleshed for kommunerne, idet disse konsekvenser var underestimerede ved indførelsen af forbuddet, fordi dette ville have medført væsentligt flere forespørgsler om arealers 3-status. Det tidligere Miljøministerium vurderede de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige i forbindelse med lovforslag L 94 om bl.a. forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer. Forbuddet er endnu ikke trådt i kraft, og der er ikke fremkommet nye oplysninger. Naturstyrelsen finder derfor ikke grundlag for at ændre vurderingen af de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, som bortfalder ved en ophævelse af forbuddet. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet Landbrug & Fødevarer anfører, at de erhvervsøkonomiske omkostninger, der bortfalder ved ophævelsen, er underestimerede. Landbrug & Fødevarer vurderer, med henvisning til vurderinger og beregninger SEGES tidligere har foretaget, at der vil være et samlet årligt driftstab for erhvervet på minimum 67,5 mio. kr. og et samlet jordværditab på 1,8 mia. kr. eksklusiv ejendomsværditab som følge af reduceret husdyrproduktion. Landbrug & Fødevarer undrer sig endvidere over, at jordværditab ikke er omtalt i lovforslagets bemærkninger. Det Økologiske Råd anfører, at omkostningerne ved et forbud burde have været vurderet op imod de samfundsmæssige omkostninger ved alternative metoder. Dansk Ornitologisk Forening anfører, at det er kritisabelt, at man ikke har estimeret, hvad det vil koste at opnå en tilsvarende positiv effekt på naturen ved hjælp af andre virkemidler, da foreningen mener, at det er en meget billig metode til at opnå en positiv effekt på biodiversiteten, og det er foreningens vurdering, at andre tiltag med en tilsvarende virkning vil være meget omkostningstunge at gennemføre. Københavns Universitet ved Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) foretog i forbindelse med lovforslag L 94 om bl.a. forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser for så vidt angår tabet opgjort per hektar, for de arealer, der ville blive berørt af forbuddet. Forbuddet er endnu ikke trådt i kraft, og der er ikke fremkommet nye oplysninger. Naturstyrelsen finder derfor ikke grundlag for at ændre vurderingen af de økonomiske konsekvenser for erhvervet, som bortfalder ved en ophævelse af forbuddet. Naturstyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar uddybet lovforslagets afsnit om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet med oplysninger om fordelingen af erhvervsøkonomiske konsekvenser på henholdsvis driftstab og tilskudstab. Endvidere fremgår forventede tab for hovedgrupper af bedrifter beregnet ud fra gennemsnitlige driftstab pr. ha/år. 3

4 Det tidligere Miljøministerium beregnede i forbindelse med behandlingen af høringssvar og folketingsspørgsmål til L 94, at det potentielle jordværditab til at være 1,17 mia. kr. Oplysning herom er indsat i lovforslagets bemærkninger. For så vidt angår bemærkningerne om vurderinger af omkostningerne ved alternative tiltag, bemærker Naturstyrelsen, at dette ligger uden for rammerne for lovforslaget. 3. Natur- og miljømæssige konsekvenser Landbrug & Fødevarer er ikke enige i, at forbuddet ville have givet anledning til positive effekter i det omfang, der lægges op til i lovforslagets bemærkninger. Særligt anføres det, at et egentligt bidrag til nationale mål for biodiversiteten må forventes at være begrænset og meget langsigtet. Landbrug & Fødevarer anfører endvidere, at et forbud mod gødskning og sprøjtning vil kunne medføre ophør af afgræsning og naturpleje på arealerne, hvilket vil have en klart negativ betydning. Ophør af driften på arealerne på grund af manglende rentabilitet vil medføre tilgroning og derved tab af landskabelige og kulturhistoriske værdier samt forringe vilkårene for en række eng- og vadefugle, der er afhængige af lysåbne, afgræssede arealer. Yderligere mener Landbrug & Fødevarer, at ophævelsen af forbuddet vil have positive konsekvenser i form af opretholdelsen af beskyttede naturtyper, fordi ophør af afgræsning og høslæt vil kunne medføre ændringer i naturtilstanden fra eng til moser eller sumpskove jf. svar på spørgsmål. nr. 16 (L94). Landbrug & Fødevarer anfører endvidere, at et forbuds understøttende effekt for sprøjtemiddelstrategien ville have været marginal, da anvendelsen af sprøjtemidler på 3-beskyttede arealer i forvejen er meget begrænset og målrettet mod problemarter, herunder invasive arter. Endelig anfører Landbrug & Fødevarer, at en mistet effekt i forhold til målopfyldelse af vandområdeplanerne er meget usikker og i bedste fald helt marginal, at effekten ikke var en del af argumenterne i lovforslaget om forbuddet samt at bemærkningerne til dette lovforslag forekommer forudindtaget og foregribende kvælstofudvalgets aktuelle arbejde med at vurdere indsatsbehovet i de kommende vandområdeplaner. AGRI Nord mener, at konsekvenserne for biodiversiteten ved et forbud er overvurderede, og at der ikke er forsvundet biodiversitet på de beskyttede engarealer siden 1992, idet naturbeskyttelsesloven netop tillod at fortsætte den drift, der havde været på arealerne forud for 3-beskyttelsen. AGRI Nord mener derfor, at det er forkert og misvisende at tale om tab af arter. AGRI Nord opfordrer til, at vurderingen af konsekvenserne for biodiversiteten ændres. AGRI Nord er generelt utilfredse med de vurderede konsekvenser af et forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer, og har derfor genfremsendt sit høringssvar til det tidligere lovforslag. Det Økologiske Råd anfører, at man burde have vurderet, hvilke synergieffekter, der kunne have været opnået i forbindelse med lovforslaget, der indførte et forbud, da en sådan tilgang også ville have vist, at forbuddet er et omkostningseffektivt virkemiddel set ift. Danmarks forpligtigelser på natur-, miljø- og vandområdet. Det Økologiske Råd anfører også, at regeringen burde anvise andre metoder til at leve op til Danmarks forpligtelser i henhold til habitatog fuglebeskyttelsesdirektiverne samt kravet om at stoppe tabet af biodiversitet. 4

5 Danmarks Naturfredningsforening peger særligt på de beskyttede enge, herunder særligt beskyttede kulturenge, hvor foreningen anfører, at forbuddet er et stort bidrag til at beskytte og fremme det plant- og dyreliv, der er knyttet til disse områder, herunder truede arter. Danmarks Naturfredningsforening anfører, at forbuddet sikrer, at disse enge reelt får den nødvendige beskyttelse. Endvidere anfører Danmarks Naturfredningsforening, at DCE, i et notat udarbejdede til Natur- og Landbrugskommissionen, konkluderede, at selv hvis forbuddet fik den utilsigtede effekt, at en del kulturenge helt ville udgå af landbrugsmæssig og naturvenlig drift (græsning og høslæt), så er det at foretrække frem for accept af de meget langtidsvirkende skader, som især gødskning, men også sprøjtning, har på vegetation og dyreliv i disse områder. Dansk Ornitologisk Forening anfører, at engarealerne er blevet voldsomt indskrænket i løbet af 1900-tallet, og at de tilbageværende rester af enge har en enestående betydning for mange truede fugle, dyr, svampe og planter. Fuglene tilknyttet enge er blandt de mest truede fuglegrupper i Danmark og Europa. Engene har også stor betydning for den øvrige biodiversitet. Mange af engarterne kan ikke leve andre steder end på engene, og derfor er engenes tilstand afgørende for arternes trivsel og overlevelse. Om gødskning anfører Dansk Ornitologisk Forening, at engenes betydning som levesteder forringes meget kraftigt, når de gødskes, idet mange engarter er tilpasset et relativt nøjsomt liv og udkonkurreres af andre arter, når der tilføres nærringstoffer. Desuden fremmer gødskning nedbrydning af tørvelaget, som især er afgørende for de truede vadefugles trivsel. Om sprøjtning anfører Dansk Ornitologisk Forening, at sprøjtning sker sjældent, men især anvendes til at bekæmpe stankelben og gåsebiller, der er meget værdifulde fødeemner for stære og visse vadefugle. Dansk Ornitologisk Forening mener ikke at brug af sprøjtemidler hører hjemme i beskyttede naturområder som enge. Desuden anfører Dansk Ornitologisk Forening, at bevarelsen af engene har betydning for klimaet fordi CO 2 oplagres i tørvelaget, og at engene i ådale samt langs vandløb og kyster fungerer som en effektiv buffer i forhold til erosion og udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. NOAH Friends of the Earth Denmark anfører, at det ikke korrekt, når det fremgår af lovforslagets sammenfattende skema, at der ingen miljømæssige konsekvenser er af lovforslaget. NOAH Friends of the Earth Denmark mener, at lovforslaget har betydelige miljømæssige konsekvenser, da det indebærer at Danmarks biodiversitet og vandmiljø i større omfang undermineres. Naturstyrelsen vurderede i forbindelse med lovforslag L 94 om bl.a. forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer de miljømæssige konsekvenser. Vurderingerne blev foretaget bl.a. på baggrund af rapporten Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af 3- beskyttede arealer udarbejdet af DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Der er ikke i forbindelse med ophævelse af forbuddet, som endnu ikke er trådt i kraft, foretaget nye undersøgelser eller fremkommet nye oplysninger. Naturstyrelsen finder på denne baggrund ikke grundlag for at ændre på eller foretage nye vurderinger af de miljømæssige konsekvenser, som bortfalder ved en ophævelse af forbuddet. For så vidt angår bemærkningerne om vurderingen vedrørende den negative sammenhæng mellem tilførsel af kvælstof ud over tålegrænsen og tab af artsrigdom på græsarealer som enge, bemærker Naturstyrelsen, at denne 5

6 vurdering er foretaget af DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Se yderligere herom i svar på spørgsmål nr. 29, 32, 33 og 34 til L 94 på ft.dk. For så vidt angår bemærkningerne om negative konsekvenser ved ophør af afgræsning på de berørte engarealer er Naturstyrelsen enig i, at det foreslåede forbud vil kunne have den konsekvens, at afgræsningen af visse arealer ophører som følge af at foderværdien bliver for lav til at opretholde den hidtidige drift. Det er som udgangspunkt bedst, hvis afgræsningen af engene kan fortsætte af hensyn til at sikre så gode forhold som muligt for de lyskrævende dyre- og plantearter. DCE har for Natur- og Landbrugskommissionen vurderet, at effekterne af fortsat gødskning og sprøjtning generelt vil være mere alvorlige end effekterne af eventuelt ophørt afgræsning. Dette er tilføjet i lovforslaget. For så vidt angår bemærkningen vedrørende målopfyldelse i vandområdeplanerne bemærker Naturstyrelsen, at det er korrekt, at dette ikke indgik i bemærkningerne i L 94. Det skyldes, at udkast til vandområdeplanerne, hvori nedgang i udledning af kvælstof som følge af et forbud mod gødskning på 3-bekyttede arealer indgår, først efterfølgende er sendt i offentlig høring. Det fremgår dog af bemærkningerne i L 94, at det foreslåede forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer vil reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, samt at denne miljøeffekt forudsætter at landsnormen reduceres i samme omfang som kvælstofkvoten reduceres. For så vidt angår AGRI Nords genfremsendte høringssvar til L 94, bemærker Naturstyrelsen, at dette høringssvar blev behandlet i forbindelse med høringen af forslaget om at indføre et forbud mod gødskning og sprøjtning. For så vidt angår bemærkninger om, at der bør angives alternative metoder til at opnå positive miljømæssige effekter som erstatning for forbuddet, bemærker Naturstyrelsen, at dette ligger uden for rammerne for lovforslaget. For så vidt angår bemærkningen om, at det ikke er korrekt, at lovforslaget, jf. dette sammenfattende skema, ikke har miljømæssige konsekvenser, bemærker Naturstyrelsen, at det fremgår af det sammenfattende skema, at nedgangen i kvælstoftilførsel til kystvand på estimeret ca ton ikke realiseres. 4. Forholdet til EU-retten Landbrug & Fødevarer anfører, at ferske enge i meget begrænset omfang er omfattet af habitatdirektivets habitatnaturtyper, men at en række bilag IV-arter og fugle omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet anvender de ferske enge som levesteder, rast-, yngle- og/eller fourageringsområder. Lovforslaget vil kunne have positive effekter for nogle af de tilknyttede arter, fordi driften af arealerne opretholdes. Danmarks Naturfredningsforening anmoder miljø- og fødevareministeren om at redegøre for, hvordan Danmark skal leve op til sine forpligtelser i forhold til habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet, hvis forbuddet ophæves. 6

7 Det Økologiske Råd er enige i, at en ophævelse af forbuddet ikke er i strid med naturdirektiverne, da 3-beskyttelsen fortsætter uændret men mener, at en indsats fortsat er nødvendig for at skabe yderligere forbedringer, således som en række af direktiverne kræver. Forbuddet mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer er endnu ikke trådt i kraft. En ophævelse af forbuddet vil derfor betyde, at den gældende retstilstand fortsættes. Naturstyrelsen er dermed enig i, at ophævelsen af forbuddet ikke er i strid med naturdirektiverne. 5. Generelle bemærkninger til 3-beskyttelsen Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug anfører en række generelle bemærkninger om retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved naturbeskyttelseslovens 3, herunder om den vejledende registrering af de beskyttede områder og kriterierne for beskyttelse. Landbrug & Fødevarer opfordrer på denne baggrund til, at naturbeskyttelseslovens 3 revideres, så der i loven og præciseret i en vejledning fastsættes håndgribelige og ensartede retningslinjer for, hvornår et areal er omfattet af 3 og konkrete minimumskrav til registreringsmetode. Bæredygtigt Landbrug mener, at det bør overvejes, at registrering og afregistrering af 3-beskyttelse på arealer sker ved en afgørelse, der kan påklages. Endelig mener Landbrug & Fødevarer, at bestemmelsen om forhøjet bødestørrelse, som blev indført ved lov nr. 179/2015 bør tilbagerulles på grund af de anførte retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Naturbeskyttelse.dk anfører, at ensartede regler for alle 3-beskyttede arealer vil være lettere at administrere både for lodsejere og myndigheder. Naturbeskyttelse.dk foreslår et alternativt til ophævelsen af forbuddet mod gødskning og sprøjtning, som kan ses som en mellemvej, hvor både landbrugserhvervet og naturen tilgodeses. Det alternative forslag er følgende: - Kulturenge registreres selvstændigt og undtages fra forbuddet mod gødskning, - Der indføres et forbud mod jordbehandling på kulturenge, sådan at reglerne om jordbehandling er ens for alle 3-beskyttede arealer og administrationen lettes og reglerne bliver lettere at gennemskue, og - Begrebet hidtidig drift ændres til en konkret beskrivelse af hvilke aktiviteter der ikke er i strid med bevarelsen af naturværdier, f.eks. afgræsning, høslæt og naturpleje, og en beskrivelse af aktiviteter som er uforenelige med bevarelsen af naturværdier, f.eks. jordbehandling, gødskning, sprøjtning og tilplantning. Naturbeskyttelse.dk mener i øvrigt, at man for at imødekomme et økonomisk presset erhverv og naturen kan overveje at fritage arealer, der indgår i beskyttelse af Danmarks natur, fra jordskatter. Bemærkningerne angående den almindelige beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens 3 og forslag om en ændring af denne beskyttelse samt forslag om at fritage beskyttede arealer fra jordskat ligger uden for rammerne for lovforslaget. 7

8 6. Tekstnære bemærkninger Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug bemærker til sætningen Intensivering af driften på arealerne vil forudsætte dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 jf. afsnittet om lovforslagets indhold og baggrund samt bemærkningerne til 1, nr. 1, at dette kun er korrekt i det omfang en intensivering af driften vil medføre en tilstandsændring, hvorfor der ikke gælder et generelt forbud mod intensivering. Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug ønsker på denne baggrund, at sætningen udgår eller ændres. Naturstyrelsen er enig i, at naturbeskyttelseslovens 3 indeholder et forbud mod at foretage tilstandsændringer. Det er således alene intensivering af driften som medfører en tilstandsændring, der kræver dispensation på de 3-beskyttede arealer. Der er foretaget sproglige tilretninger i lovforslagets bemærkninger, så dette klart fremgår. 8

Roskilde, den 26. oktober 2015 Høringssvar til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Du har søgt om dispensation til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal på din ejendom matr. nr. 1 t,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Regeringens naturpakke

Regeringens naturpakke Dato 20. maj 2016 Side 1 af 7 Regeringens naturpakke Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har den 20. maj indgået aftale om Naturpakken. Pakkens overordnede formål: Det overordnede

Læs mere

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Side1/6 Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Du har søgt om dispensation til at der etableres en adgangsvej langs sydsiden af det nye vandløbstrace ved Gram Slotssø på matrikel nr. 453 Gram.

Du har søgt om dispensation til at der etableres en adgangsvej langs sydsiden af det nye vandløbstrace ved Gram Slotssø på matrikel nr. 453 Gram. Naturstyrelsen Ribe Arealforvaltning Skovridervej 3 6510 Gram raf@nst.dk Dato: 5-5-2014 Sagsident: 08/34890 Sagsbehandler: Søren Karmark Obel Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008 Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008 Udarbejdet af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Indledning Rapporten skal

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen Minna og Ole Mortensøn Kærvej 2, Strynø 5900 Rudkøbing E-mail: om@strynet.dk Odense vand J.nr. NST-4132-482-00074 Ref. inhol Den 31. oktober 2012 Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Steffen Schmidt Hammelev Bygade 89 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 naturogvand@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato:

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Analyse af 3 strandsump

Analyse af 3 strandsump Analyse af 3 strandsump Hovedkonklusioner Naturtypen strandsump har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, der kan derfor ikke siges noget kvalificeret om ændringen de to år imellem sager om 3 strandsump

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 117 Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udkast til Natura

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12.

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Carsten Dahl Godballe Blæsbjergvej 12 Bøvling 7650 Bøvlingbjerg 7. november 2014 Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Med ansøgning af den 10. oktober 2014, har du ansøgt

Læs mere

Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 13. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 13. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 82 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 13. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nr. 12i, Besser By, Besser. Afgørelse om ikke VVM pligt.

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev DcH Vojens civile Hundeføreforening V/ Frede Pedersen fp1499@bbsyd.dk Dato: 30-6-2014 Sagsident: 14/6189 Sagsbehandler: Søren Karmark Obel Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Landzonetilladelse til opførelse af en stald, fire primitive læskure, sadelrum og hal med ridebane og foderopbevaring på ca. 1.386 m2 - Hovedgaden 30,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Dora og Jørgen Krebs Randvej 8 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-16-15 18.6.2015 Tilladelse

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere