Familiedirektoratet s Barselsorlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiedirektoratet s Barselsorlov"

Transkript

1 Familiedirektoratet s Barselsorlov

2 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet

3 Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har ret til orlov 6 Orlovens længde 7 Orlov under graviditet og fødsel 8 Barnets mor 9 Graviditetsorloven Moderens barselsorlov Barnets far 10 Forældrene 11 Barn/børn indlagt på sygehus 12 Orlov ved adoption Underretning om afholdelse af orlov til din arbejdsplads 13 Moderen Faderen Forældrene

4 Vær opmærksom på 15 Afbrydelse af orlov Midlertidigt ophold i Danmark eller øvrige udland Afskedigelse Dagpenge under barselsorloven 16 Beregning af dagpengenes størrelse 18 Lønmodtagere Selvstændige erhvervsdrivende, eller medhjælper til selvstændige Under uddannelse Ældste folkeskoleelever Ansøgning om dagpenge 21 Yderligere information 22

5 Orlov ved graviditet og fødsel Ved orlov ved graviditet og fødsel forstås, at en person midlertidigt er fritaget fra tjeneste. Det vil sige, at man i en periode før og efter en fødsel har ret til fravær fra arbejdspladsen, og at man har ret til at vende tilbage til arbejdet efter orloven. For at få orlov, er det en betingelse, at man har fast bopæl i Grønland og er tilmeldt folkeregistret.

6 Hvem har ret til orlov Hovedreglen er, at moderen og faderen har ret til barselsorlov, hvis de inden for de seneste 13 uger inden forventet fødsel, enten: har haft lønnet beskæftigelse, eller har virket som selvstændig erhvervsdrivende, eller som medhjælper for en sådan, eller har været under uddannelse, eller har været elev i folkeskolens ældste klasser Personer der er på offentlig hjælp og skal på barsel, bedes rette henvendelse i deres kommune.

7 Orlovens længde Orloven inddeles normalt i 4 hovedkategorier: Graviditetsorloven dvs. moderens ret til orlov før forventet fødsel Moderens barselsorlov dvs. moderens ret til orlov efter fødslen Faderens barselsorlov dvs. faderens ret til orlov efter fødslen Forældreorlov forældrenes ret til pasning af barnet, efter udløbet af barselsorloven

8 Orlov under graviditet og fødsel Graviditetsorlov Barselsorlov og Fædreorlov Forældreorlov Mor 2 uger før fødsel 15 uger efter fødsel 17 uger Til deling Far 3 uger inden for de første 15 uger. Faderen kan selv bestemme hvornår de 3 ugers orlov afholdes

9 Barnets mor Graviditetsorloven Den gravide har ret til at gå på orlov, når sundhedsvæsenet skønner, der er to uger til fødslen. Den gravide kan gå tidligere på orlov, hvis graviditeten har et sygeligt forløb, og lægen skønner, der er risiko ved fortsat beskæftigelse. Ligeledes kan den gravide gå tidligere på orlov, hvis hendes arbejde har en karakter, der medfører risiko for skade på fostret og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse. Moderens barselsorlov Moderen har ret til 15 ugers barselsorlov ved fødsel af et barn. Ved fødsel af to eller flere børn er moderens barselsorlov 19 uger. Denne ret bortfalder ikke, selvom moderen ikke har barnet hos sig.

10 Barnets far Barnets far har ret til 3 ugers barselsorlov efter fødslen. Orloven skal afholdes inden for de første 15/19 uger efter barnets/børnenes fødsel. Dvs. faderens barselsorlov skal afholdes samtidig med moderens barselsorlov. Det er kun barnets juridiske far, der har ret til orlov. 10

11 Forældrene Forældrene har udover deres individuelle barselsorlov, ret til orlov til pasning af barnet efter udløbet af barselsorloven. Denne del af barselsorloven betegnes forældreorloven. Forældreorloven skal afholdes som forlængelse af moderens barselsorlov. Ved fødsel af 1 barn er orloven 17 uger og ved fødsel af to eller flere børn er orloven 21 uger. Forældrene vælger selv hvem der skal afholde orlov, og kan frit dele orloven imellem sig. De kan dog ikke afholde orloven samtidig. 11

12 Barn/børn indlagt på sygehus Hvis barnet/børnene bliver indlagt på sygehuset, forlænges orlovsperioden med indlæggelsesperioden. Orloven kan dog maksimalt forlænges med 13 uger. Orlov ved adoption Ved adoption, kan adoptanterne bevilges optil en tilsvarende barselsorlov og adoptanterne kan ligeledes fordele orlovsperioden mell em sig. Ved udstedelse af plejetilladelse på minimum 1 år, kan det sociale udvalg ansøges om orlov. Dette kan bevilges op til de gældende regler. 12

13 Underretning om afholdelse af orlov til din arbejdsplads Det er vigtigt at du underretter din arbejdsgiver om, at du ønsker at afholde orlov inden for de frister der gælder efter lovgivningen eller din overenskomst. Overholder du ikke underretningsfristerne, kan det betyde, at du mister retten til at afholde orlov dvs. arbejdsgiveren kan afskedige dig, såfremt du vælger at afholde orlov. Med mindre andet følger af din overenskomst, gælder følgende underretningsfrister: Moderen Moderen skal underrette sin arbejdsgiver senest 13 uger før forventet fødsel. Senest 8 uger efter fødslen skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun påtænker at genoptage arbejdet. 13

14 Faderen Faderen skal underrette sin arbejdsgiver om afholdelse af orlov inden 4 uger før forventet orlov, hvis han ønsker at afholde 3 ugers orlov inden for de første 15/19 uger efter barnets fødsel. Underretningen skal dog gives senest 8 uger efter barnets fødsel. Forældrene Hvis forældrene ønsker at afholde forældreorloven, skal de ligeledes underrette deres arbejdsgiver inden for de nævnte frister. 14

15 Vær opmærksom på Afbrydelse af orlov Hvis orloven afbrydes, bortfalder den resterende del af orloven. Orloven betragtes som afbrudt, hvis arbejde, ferie, undervisning eller uddannelse påbegyndes eller genoptages helt eller delvist. Midlertidigt ophold i Danmark eller øvrige udland Der er ikke noget til hinder for, at orlov kan afholdes og dagpenge udbetales under midlertidigt ophold i Danmark. Dette gælder kun midlertidige ophold. Det er et krav at man fortsat har fast bopæl på Grønland. Afskedigelse Arbejdsgiveren må ikke afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. 15

16 Dagpenge under barselsorloven Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, der giver ret til fuld løn under barselsorlov, eller er omfattet af en overenskomst, der kun giver ret til løn under en del af barselsorloven, kan du få dagpenge. Dagpengene bortfalder eller nedsættes i det omfang, du har ret til løn. Dagpenge ydes med en fast takst pr. time, der svarer til den til enhver tid gældende mindsteløn for en ikke-faglært arbejder over 18 år, i henhold til overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere. 16

17 17

18 Beregning af dagpengenes størrelse Lønmodtagere Dagpengene beregnes ud fra den lønnede beskæftigelse inden for de seneste 13 uger forud for orloven. Der beregnes et gennemsnitligt ugentligt timetal for hele perioden, som der ydes dagpenge på grundlag af. Der kan dog maksimalt ydes dagpenge for 40 timer ugentligt. Har man arbejdet mindre end 180 timer inden for de seneste 13 uger, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, fastsættes timetallet, som der udbetales dagpenge for, til 180 timer (svarende til 14 timer om ugen). 18

19 Selvstændige erhvervsdrivende, eller medhjælper til selvstændige For selvstændige erhvervsdrivende, eller medhjælper til en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, fastsættes antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for til 180 timer over 13 uger, d.v.s., 14 timer om ugen, med mindre orlovshaveren sandsynliggør, at indtægtsnedgangen under orloven vil afvige betydeligt fra dagpengebeløbet. 19

20 Under uddannelse Studerende, der vælger at stoppe studiet midlertidigt, har ret til et dagpengebeløb, der svarer til studiestøtten inklusive børnetillæg. Ældste folkeskoleelever Ældste folkeskoleelever som er fyldt 16 år, og som i en periode ikke deltager i undervisning eller eksamen i folkeskolen, og som indenfor de seneste 13 uger inden orlovens påbegyndelse har modtaget tilskud til elever i folkeskolens ældste klasser, har ret til dagpenge svarende til det hidtidig modtagne tilskud, inklusive børnetillæg. Er den eleven under 18 år, er orlovsretten betinget af forældremyndighedsindehaverens godkendelse. 20

21 Ansøgning om dagpenge Ansøgning om dagpenge skal indgives til din hjemkommunes socialforvaltning. Ansøgningen skal indgives senest 3 måneder efter fødslen eller modtagelse af adoptivbarnet. Ansøgningen skal vedlægges: Lægeerklæring der dokumenterer det forventede fødselstidspunkt Lønsedler for de seneste 13 uger Oplysninger om hvilken bankkonto dagpengene skal indsættes på Skattekort 21

22 Yderligere information Du kan få yderligere information om orlov, dagpenge m.v. ved henvendelse til din hjemkommunes socialforvaltning. Reglerne om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption er fastsat i: Landstingsforordning nr. 12. af 31. oktober Landstingsforordning nr. 12. af 30 oktober Landstingsforordning nr. 6 af 11. november Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december

23

24 2007

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere