FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør"

Transkript

1

2 FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager om erstatningsansvar og i ulykkesforsikringssager uden for arbejdsskadeområdet. I 2010 vurderede kontoret i alt erstatningssager. Næsten hver tredje sag, som bliver vurderet i kontoret for private erstatningssager, handler om piskesmældsskader. Kontoret vurderede i sagerne om piskesmældsskader. Den gennemsnitlige méngrad for de sager var 9 procent i For øvrige private erstatningssager lå den på 15 procent. Méngraden er dermed lavere for piskesmældsskader end for andre sager. Samme tendens gør sig gældende for erhvervsevnetab, hvor det gennemsnitlige erhvervsevnetab i 2010 var 21 procent for piskesmældsskaderne og 23 procent for de øvrige private erstatningssager. Siden 2004 har der været en lille tendens til faldende méngrader, en udvikling der er fastholdt i I 2004 var 22,5 procent af ménopgørelserne således på under 5 procent mén, i 2010 var den andel steg til 27,4 procent i Udtalelserne fra kontoret for private erstatningssager er meget ofte med til at løse tvister mellem forsikringsselskaber og forsikrede, og kun i få tilfælde ender sagerne, hvor kontoret er involveret, i retten. København, 18. maj 2011 Anne Lind Madsen Direktør 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Resumé Oprettede private erstatningssager (P-sager) Fordeling af sager på lov Hvad omhandler forespørgslen Hvem forespørger Køn og alder Geografi Afsluttede P-sager Piskesmældsskader Ménprocent og erhvervsevnetab Mén Erhvervsevnetabsprocenter

4 1. RESUMÉ Oprettede forespørgsler Set over en 10-årig periode har antallet af forespørgsler i private erstatningssager ligget stabilt, dog med ekstraordinært mange forespørgsler i 2003 og I 2000 var antallet af forespørgsler således på 4.672, stigende til forespørgsler i Fra 2004 til 2007 faldt antallet af forespørgsler igen fra i 2004 til i Fra 2007 til 2010 har der været en svag stigning i antallet af forespørgsler, der således tegnede sig for sager i I alt 63,1 procent af forespørgslerne i 2010 vedrørte erstatningsansvarsloven (EAL). I 2010 handlede 59,6 procent af forespørgslerne om mén, mens 7,3 procent af forespørgslerne handlede om erhvervsevnetab. 33,0 procent af forespørgslerne drejede sig om både mén og erhvervsevnetab. Den andel af forespørgslerne er faldet meget i de seneste 10 år, idet den i 2004 lå på 52,1 procent. Knapt 90 procent af forespørgslerne kom fra forsikringsselskaber, mens skadelidtes advokater stod for resten. Antallet af oprettede P-sager per indbyggere er faldet fra 10,2 til 8,5 i perioden , hvilket svarer til et fald på 16,7 procent. Det er især aldersgrupperne år og år, der står for dette fald. Således er andelen af sager i disse grupper faldet med henholdsvis 22,9 og 21,5 procent. Afsluttede forespørgsler I 2010 blev der afsluttet forespørgsler, hvoraf 30,2 procent havde diagnosen piskesmæld. Kvinderne udgjorde 53,4 procent af de afsluttede sager og 66,6 procent af piskesmældsskaderne. Kvinderne havde altså dobbelt så mange piskesmældsskader som mændene. I næsten halvdelen af forespørgslerne om mén blev méngraden vurderet til mellem 5 og 10 procent. Den gennemsnitlige méngrad for sager med positivt mén var i procent, mens den for piskesmældsskader var 9 procent. Siden 2004 har der været en lille tendens til faldende méngrader. I 2004 var 22,5 procent af ménafgørelserne således under 5 procent mén, mens det i 2010 drejede sig om 27,4 procent af ménafgørelserne. Andelen af sager, hvor erhvervsevnetabsprocenten blev fastsat til under 15 procent, er steget siden I 2004 udgjorde den 47,1 procent af alle sager med positivt erhvervsevnetab, mens den i 2010 var steget til 57,4 procent af sagerne. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for sager med positivt erhvervsevnetab er tilsvarende faldet fra 25 til 22 procent i samme periode. 4

5 2. OPRETTEDE PRIVATE ERSTATNINGSSAGER (P-SAGER) 2.1 Fordeling af sager på lov Arbejdsskadestyrelsen modtager hvert år en række forespørgsler efter erstatningsansvarslovens 10 og lov om arbejdsskadesikrings 81. Arbejdsskadestyrelsens rolle er at afgive vejledende udtalelser i private erstatningssager. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om personskade omfattet af en ulykkesforsikring de såkaldte P-sager. Antallet af oprettede P-sager har været faldende i perioden , hvorefter niveauet har ligget stabilt I perioden er der oprettet i gennemsnit P-sager om året. Ved oprettelsen af en P-sag noteres en række forhold omkring forespørgslen. Det noteres blandt andet, hvilket lovgrundlag sagen skal behandles efter. Det fremgår af tabel 2.1 og figur 2.1, at forespørgsler om en udtalelse efter erstatningsansvarslovens 10 er det mest almindelige. Udtalelser efter erstatningsansvarsloven udgjorde i 2004 knap 74 procent, mens den i 2010 var faldet til godt 63 procent. Antallet af forespørgsler efter arbejdsskadesikringsloven samt medicinsk invaliditet/varigt mén er mere svingende i perioden. Figur 2.1 Antal oprettede P-sager fordelt efter lov a) Arbejdsskadesikringsloven Erstatningsansvarsloven (før 1. juli 2002) Andet Erstatningsansvarsloven (efter 1. juli 2002) Medicinske invaliditet / méngrad Note a: Per 1. juli 2002 udgik stationærtidspunktet af erstatningsansvarsloven. 5

6 Tabel 2.1 Oprettede P-sager opgjort efter lov Lov/år for oprettelse Erstatningsansvarsloven (efter juli 2002) Erstatningsansvarsloven (før 1. juli ) Arbejdsskadesikringsloven Medicinsk invaliditet/varigt mén Andet I alt Indeks Hvad omhandler forespørgslen Tabel 2.2 viser, hvilke spørgsmål Arbejdsskadestyrelsen anmodes om at komme med udtalelse om. Ved ændringen af erstatningsansvarsloven per 1. juli 2002 udgik stationærtidspunktet af loven. I takt med, at der bliver oprettet flere sager efter denne lov, falder antallet af udtalelser vedrørende stationærtidspunktet. I 2004 blev der spurgt til stationærtidspunktet i 21,8 procent af sagerne, svarende til sager. Fra 2008 og frem er det under 1 procent af sagerne, der vedrører stationærtidspunktet. Tabel 2.2 Oprettede P-sager opgjort efter, hvad der forespørges om Hvad forespørges der om?/år for oprettelse E-tab og stationærtidspunkt E-tab Mén Mén og stationærtidspunkt Mén og e-tab Stationærtidspunkt Mén, e-tab og stationærtidspunkt Andre I alt Indeks Figur 2.2 viser, i hvor stor en andel af sagerne der forespørges om henholdsvis mén, erhvervsevnetab eller både mén og erhvervsevnetab. Omkring 90 procent af forespørgslerne indeholder en vurdering af mén. Her er der sket en forskydning fra andelen af forespørgsler, der drejer sig om mén og erhvervsevnetab, til forespørgsler om mén alene. Antallet af forespørgsler med både mén og erhvervsevnetab er således faldet med 23,3 procent i løbet af perioden, mens antallet af sager, hvor der alene forespørges om mén, er steget med 48,2 procent. I 2010 udgjorde andelen af forespørgsler på mén således i alt 59,5 procent af det samlede antal forespørgsler. 6

7 Andelen af sager, hvor der forespørges om erhvervsevnetab, har været faldende over perioden. I 2004 blev der forespurgt om erhvervsevnetab i cirka 60 procent af sagerne, og i 2010 var denne andel faldet til 40 procent. En mulig forklaring på denne udvikling kan være, at både retspraksis og Arbejdsskadestyrelsens praksis har bidraget til afklaring af, hvordan særligt de midlertidige erhvervsevnetab skal vurderes, således at forsikringsselskaberne i større omfang selv foretager en vurdering af erhvervsevnetabet. Figur 2.2 Procentvis fordeling af oprettede P-sager, efter hvad der forespørges om 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 e tab e tab og mén mén andet 2.3 Hvem forespørger Af tabel 2.3 fremgår det, hvem der er forespørger i sagen. Her ses det, at det fortrinsvis er forsikringsselskaber, der sender sager til Arbejdsskadestyrelsen. I 2010 udgjorde forespørgsler fra forsikringsselskaber knap 90 procent af alle oprettede sager, mens advokaterne stod for knap 9,5 procent af forespørgslerne. Advokaternes andel af forespørgslerne har været lidt faldende over tid. I 2004 udgjorde de 12,4 procent af forespørgslerne. 7

8 Tabel 2.3 Oprettede P-sager opgjort efter, hvem der forespørger Hvem forespørger?/år for oprettelse Advokater Forsikringsselskaber Myndigheder Tilskadekomne Fagforbund Arbejdsgivere Andre I alt Indeks Figur 2.3 viser fordelingen blandt de oprettede sager i 2010 for henholdsvis advokater, forsikringsselskaber og myndigheder på, hvad der forespørges om. Blandt forespørgslerne fra advokaterne er der en forholdsmæssigt større andel af sagerne, hvor der forespørges om både mén og erhvervsevnetab end for forsikringsselskaberne. Andelen af sager, hvor der udelukkende forespørges om erhvervsevnetab, er ligeledes større, når de forholdsmæssigt sammenlignes med forespørgslerne fra forsikringsselskaberne. Hvad angår forespørgslerne fra forsikringsselskaberne, vedrører langt størstedelen af dem forespørgsler om mén samt mén kombineret med erhvervsevnetab. Figur 2.3 Fordeling af oprettede sager i 2010 på hvad, der forespørges om for advokater, forsikringsselskaber og myndigheder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Advokater Forsikringsselskaber Myndigheder Erhvervsevnetab Invaliditet Mén Mén og e tab Stationærtidspunkt 8

9 2.4 Køn og alder Det ses af tabel 2.4, at forespørgslerne vedrører næsten lige så mange tilskadekomne mænd som kvinder. Udviklingen i antallet af anmeldelser er næsten ens for mænd og kvinder. Tabel 2.4 Oprettede P-sager opgjort efter køn Køn/År for oprettelse Kvinder Mænd I alt Indeks Procentvis andel kvinder 51,2 49,8 51,1 52,4 51,8 52,1 51,3 Der er sket en del forskydninger med hensyn til alder i løbet af perioden. Tabel 2.5 viser antallet af oprettede P-sager fordelt på alder. Tabel 2.5 Antallet af oprettede P-sager opgjort efter alder Alder/år for oprettelse Under og derover I alt Indeks Figur 2.4 viser den procentvise fordeling på aldersgrupperne. Som det fremgår af tabel 2.5 og figur 2.4, tegner aldersgrupperne år og år sig for næsten halvdelen af P-sagerne tilsammen, mens aldersgrupperne år og år står for henholdsvis 18 og 16 procent af P-sagerne. Desuden ses det, at der er sket et fald i andelen af sager i aldersgruppen år og en stigning i andelen af sager i aldersgruppen år. Andelen af personer på 67 år og derover har ligeledes oplevet en svag stigning i antallet af P-sager, mens andelen af sager på de andre aldersgrupper stort set er uændret over perioden. 9

10 Figur 2.4 Procentvis fordeling af oprettede P-sager i perioden opgjort på alder under og derover Når man sammenholder antallet af oprettede P-sager med udviklingen i befolkningens alderssammensætning, får man incidensen, som fremgår af tabel 2.6 nedenfor. Den samlede incidens er faldende over tid fra 10,2 i 2004 til 8,5 i Generelt er incidensen højest for indbyggere i alderen år. Her var incidensen i 2010 på knap 14 oprettede sager per indbyggere. Der ses af tabel 2.5 et markant fald i oprettede P-sager for aldersgruppen år. Dette fald genfindes ligeledes i incidensen, som falder fra 17,4 til 13,7. Faldet kan således ikke forklares med, at der er blevet færre personer i denne aldersgruppe. Denne faldende tendens ses ligeledes for de fleste andre aldersgrupper, særligt markant for aldersgruppen år, hvor incidensen er faldet med 22,9 procent. Derimod har der været en stigning i antallet af oprettede sager for aldersgrupperne år og 67 år og derover (jf. tabel 2.5), uden at der er sket en tilsvarende stigning i incidensen. Stigningen i antallet af sager for disse aldersgrupper skyldes derfor hovedsageligt, at andelen af personer i grupperne er vokset. 10

11 Tabel 2.6: Antallet af oprettede P-sager per indbyggere opgjort på alder Alder/år for oprettelse Under 17 3,9 3,7 3,4 3,0 3,1 3,4 3, ,2 14,9 13,6 11,2 11,7 11,9 11, ,4 15,5 15,4 14,1 13,5 13,7 13, ,1 14,1 13,9 13,4 14,7 13,3 13, ,5 12,9 13,1 11,3 12,4 10,8 11, ,5 6,9 7,4 7,2 7,0 6,9 6,7 67 og derover 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 2,0 1,9 I alt 10,2 9,5 9,3 8,4 8,7 8,4 8,5 2.5 Geografi Tabel 2.6 viser, at Region Midtjylland og Region Syddanmark hver står for cirka 25 procent af alle oprettede P-sager i 2010, efterfulgt af Region Hovedstaden, som står for knap 22 procent af P- sagerne. Det gælder for alle regioner på nær region Syddanmark, at der har været et fald i antallet af sager. Det samlede antal sager for hele landet er ligeledes faldet. Det procentvise fald i antallet af sager har fordelt sig nogen lunde jævnt på alle regioner. Dog skal det bemærkes, at region Sjælland fra 2009 til 2010 har oplevet et fald i andelen af sager fra 14,8 til 13,0 procent, mens Region Syddanmark i samme periode har haft en stigning i andelen af sager fra 23,7 procent til 25,1 procent. Tabel 2.7 Oprettede P-sager opgjort efter bopælsregion Hvem forespørger?/år for oprettelse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt a) Indeks Note a: I 1,6-3,2 procent af sagerne er region ikke oplyst, hvorfor disse alene tæller med i det totale antal sager. Tabel 2.8 viser antallet af P-sagsforespørgsler per indbyggere i hver af regionerne. Antallet af indbyggere fremgår af tal fra Danmarks Statistik. Det viser sig, at når der tages højde for antallet af oprettede P-sager i forhold til befolkningsstørrelsen i de 5 regioner, modtager Arbejdsskadestyrelsen flest forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Midtjylland. Arbejdsskadestyrelsen modtager færrest forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Hovedstaden. Dette er i øvrigt det samme billede, som ses i forhold til antallet af afsluttede sager om piskesmældsskader. 11

12 Tabel 2.8 Oprettede P-sager opgjort efter bopælsregion per indbyggere (incidensen) Regioner per indbyggere Region Hovedstaden 6,6 6,2 6,1 5,8 6,1 Region Sjælland 9,0 8,0 8,5 8,3 7,5 Region Syddanmark 9,7 8,8 10,0 9,1 9,9 Region Midtjylland 11,0 10,2 10,1 10,0 10,2 Region Nordjylland 10,3 9,3 9,5 9,9 9,2 I alt a) 9,3 8,4 8,7 8,4 8,5 Note a: I 1,6-3,2 procent af sagerne er region ikke oplyst, hvorfor disse kun tæller med i beregningen af det totale antal sager. Figur 2.5 viser fordelingen af oprettede P-sager for 2010 for de enkelte regioner opgjort på, hvad der forespørges om. Fordelingen for de enkelte regioner er nogenlunde den samme, dog er andelen af sager i Region Hovedstaden, hvor der forespørges om både mén og erhvervsevnetab, lidt større end i de andre regioner. I Region Hovedstaden udgør de cirka 35 procent, mens de i Region Nordjylland udgør 30 procent. Figur 2.5: Fordeling af oprettede P-sager for 2010 for de enkelte regioner, opgjort på, hvad der forespørges om 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Region Hovedstad Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Erhvervsevnetab Mén Mén og erhvervsevnetab Region Nordjylland 12

13 3. AFSLUTTEDE P-SAGER P-sager afsluttes med, at Arbejdsskadestyrelsen kommer med en udtalelse om det, der er forespurgt om. I tabel 3.1 vises antallet af afsluttede sager fordelt på piskesmældsskader og andre diagnoser. Arbejdsskadestyrelsen registrerer udelukkende diagnose med det formål at kunne identificere sager om piskesmældsskader. Af tabellen fremgår det, at antallet af sager om piskesmældsskader har ligget nogenlunde stabilt i perioden. I årene var omkring 28 procent af P-sagerne piskesmældsskader, mens der fra 2008 til 2010 skete en stigning i denne andel til 30,2 procent i Selve antallet af afsluttede P-sager med diagnosen piskesmæld har dog været faldende i perioden , hvilket ligeledes gør sig gældende for antallet af sager, der ikke vedrører piskesmæld. Tabel 3.1 Afsluttede P-sager opgjort efter diagnose Diagnose/år for afslutning Piskesmæld Andet I alt Indeks Procent Andel piskesmæld 28,0 28,6 28,0 28,1 27,6 28,8 30,2 I tabellerne 3.2 og 3.3 vises antallet af afsluttede sager for henholdsvis kvinder og mænd fordelt på diagnose. Kvinderne udgør cirka halvdelen af de afsluttede forespørgsler og 67 procent af piskesmældsskaderne. For kvinderne udgør piskesmældsskaderne over 1/3 af de afsluttede P-sager, mens de for mændene kun udgør 1/5 af de afsluttede P-sager. Der er cirka dobbelt så mange kvinder som mænd med diagnosen piskesmæld blandt de afsluttede P-sager. Tabel 3.2 Afsluttede P-sager opgjort på kvinder og opdelt i piskesmæld og andet Diagnose/År for afslutning Piskesmæld Andet I alt Indeks Procent Andel piskesmæld 36,3 36,1 36,7 36,2 34,7 37,2 37,7 13

14 Tabel 3.3 Afsluttede P-sager opgjort på mænd og opdelt i piskesmæld og andet Diagnose/År for afslutning Piskesmæld Andet I alt Indeks Procent Andel piskesmæld 18,5 20,4 19,6 19,5 20,1 19,6 21,7 3.1 Piskesmældsskader Hvor de tidligere tabeller opsummerede fordelingen af alle afsluttede P-sager, fokuseres der i de efterfølgende tabeller 3.4, 3.5 og 3.6 alene på de afsluttede P-sager med diagnosen piskesmældsskader. Tabel 3.4 og 3.5 og figur 3.1 og 3.2 viser piskesmældsskaderne for henholdsvis kvinder og mænd, fordelt på alder. For kvinderne udgør aldersgruppen år i alt 27,0 procent af de afsluttede P-sager med diagnosen piskesmæld i Denne andel er således faldet fra 31,1 procent i 2007 til 27,0 procent i Aldersgruppen år udgør 29,1 procent af piskesmældsskaderne i Andelen for denne aldersgruppe har ligget stabilt omkring procent gennem hele perioden på nær år 2010, hvor den således er steget til 29,1 procent. Aldersgruppen år har haft en faldende andel af piskesmældsskaderne fra 19,8 procent i 2005 til 18,0 procent i Fra 2009 til 2010 er andelen igen steget til 21,3 procent af det samlede antal afsluttede sager om piskesmældsskader. Hvad angår incidensen, ses det, at denne forbliver stort set uændret over perioden. Når incidensen endvidere opgøres på alder, fremgår det, at det især er kvinder i alderen år, der rammes af piskesmældsskader. Tabel 3.4 Afsluttede P-sager med diagnosen piskesmældsskader opgjort på alder (kvinder) Alder/År for afslutning Under og derover I alt Incidens a) 3,9 4,1 3,7 3,7 3,4 3,7 3,6 Indeks Note a: Antal piskesmældsskader per kvinder. 14

15 For mændene svinger antallet af afsluttede P-sager for de enkelte aldersgrupper mere end for kvinderne. Aldersgruppen år udgjorde i ,9 procent af de afsluttede P-sager med diagnosen piskesmæld, og i 2010 udgjorde den 24,1 procent. Denne gruppes andel af piskesmældsskaderne er således faldet med 22,0 procent. Antallet af piskesmældsskader i aldersgruppen år har været meget svingende gennem perioden. I 2004 udgjorde de 20,0 procent af de afsluttede P-sager, mens denne andel i 2008 var steget til 32,3 procent. Fra 2008 til 2010 oplevede gruppen igen et procentuelt fald i antallet af piskesmældsskadesager til 27,7 procent af det samlede antal sager i Andelen af skader på mænd i aldersgruppen år har ligget stabilt gennem perioden, dog med en svag stigning fra 16,1 til 21,0 procent i perioden Hvad angår incidensen, er der sket et fald i denne fra 2,1 i 2006 til 1,8 i 2010, svarende til et fald på 14,3 procent. Når man betragter incidensen fordelt på alder, fremgår det endvidere, at piskesmældsskaderne hovedsageligt rammer mænd i alderen år. Tabel 3.5 Afsluttede P-sager med diagnosen piskesmældsskader opgjort på alder (mænd) Alder/År for afslutning Under og derover I alt Incidens a) 1,8 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 Indeks Note a: Antal piskesmældsskader per mænd. 15

16 Figur 3.1: Procentandel afsluttede P-sager med diagnosen piskesmæld (kvinder) fordelt på alder 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0 under og derover Figur 3.2: Procentandel afsluttede P-sager med diagnosen piskesmæld (mænd) fordelt på alder 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0 under og derover I tabel 3.6 bliver sager med slutdiagnosen piskesmæld opgjort på regioner. Når der ses på P-sager med diagnosen piskesmæld, viser det sig, at Region Midtjylland er den region, som har det højeste 16

17 antal sager. I 2010 udgjorde antallet af sager i Region Midtjylland således 27,2 1 procent af piskesmældssager i hele Danmark. Tabel 3.6 Afsluttede P-sager med diagnosen piskesmældsskader opgjort på bopælsregioner Bopælsregion/År for afslutning Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt a) Indeks Note a: I 1,0-3,1 procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager alene figurerer i summen af det samlede antal sager. Ser man på andelen af piskesmældsskader i forhold til andre skader, ser billedet lidt anderledes ud. Tabel 3.7 viser andelen af piskesmældsskader ud af de afsluttede P-sager fordelt på bopælsregion. Her har Region Hovedstaden den højeste andel på 34,3 procent, og Region Syddanmark har den laveste andel på 26,9 procent. Den samlede andel af piskesmældssager for landet som helhed har ligget stabilt mellem 27,6 og 28,8 procent gennem hele perioden på nær år 2010, hvor andelen steg til 30,2 procent. Tabel 3.7 Andel piskesmældssager ud af afsluttede P-sager fordelt på bopælsregioner Bopælsregion/År for afslutning Procent Region Hovedstaden 30,0 30,1 31,0 29,6 30,4 31,3 34,3 Region Sjælland 29,0 30,7 27,2 32,1 30,7 29,5 31,4 Region Syddanmark 25,7 26,8 26,0 24,3 23,9 27,5 26,9 Region Midtjylland 28,4 29,0 28,4 28,9 28,4 28,7 31,2 Region Nordjylland 27,9 26,7 26,6 27,8 24,7 26,9 28,9 I alt a) 28,0 28,6 28,0 28,1 27,6 28,8 30,2 Note a: I 1,0-3,1procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager alene figurerer i beregningen af det samlede antal sager. Tabel 3.8 viser antallet af afsluttede piskesmældsskader per indbyggere. Her ligger Region Hovedstaden lavest, og Region Midtjylland ligger højest. Som nævnt på side 12 ses dette billede også i forhold til antallet af oprettede P-sager generelt. Region Midtjylland er altså både regionen med det højeste antal oprettede P-sager og det højeste antal piskesmældsskader per indbyggere. Region Hovedstaden, derimod, har den højeste andel af piskesmældsskader ud af det samlede antal afsluttede P-sager, på trods af, at incidensen for piskesmældsskader for denne region er den laveste sammenlignet med incidenserne for resten af landet. 1 Tallet er fremkommet således: (369/1.355) * 100 = 27,2 procent. 17

18 Tabel 3.8 Afsluttede piskesmældssager opgjort efter bopælsregion per indbyggere 2 Regioner per indbyggere Region Hovedstaden 2,2 2,0 1,9 2,0 1,8 Region Sjælland 2,3 2,7 2,6 2,4 2,6 Region Syddanmark 2,4 2,5 2,2 2,7 2,5 Region Midtjylland 3,3 3,0 3,0 2,8 2,9 Region Nordjylland 2,9 2,8 2,2 2,8 2,7 I alt a) 2,7 2,6 2,4 2,5 2,4 Note a: I 1,0-3,1 procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager kun figurerer i beregningen af det samlede antal sager. 2 Der er kun tilgængelige tal fra 2006 og frem, hvorfor tal fra tidligere år ikke fremgår af tabellen. 18

19 4. MÉNPROCENT OG ERHVERVSEVNETAB 4.1 Mén Som introduktion til opgørelsen over mén skal det fremhæves, at méntabellen er en vejledende normaltabel, hvilket vil sige, at Arbejdsskadestyrelsen normalt vil følge tabellens satser, men kan fravige dem, når der foreligger særlige forhold. I tabel 4.1 og figur 4.1 er ménprocenterne for P-sager set under ét opgjort fra 2004 til Der ses i figur 4.1 en lille, men klar tendens i retning af faldende méngrader. Gruppen med mindre end 5 procent mén er således vokset gennem hele perioden, mens alle andre grupper af ménopgørelser er blevet mindre. I 2004 udgjorde gruppen med mindre end 5 procent mén 12,5 procent af sagerne, mens den i 2010 var vokset til 27,4 procent. Styrelsen kan ikke på baggrund af det foreliggende datamateriale sige noget om årsagen til denne udvikling. Andelen af sager med en méngrad på 25 procent eller mere udgjorde i ,7 procent af alle sagerne, mens den var faldet til 8,5 procent i Tilsvarende er medianen 3 faldet fra godt 8 procent i 2004 til godt 5 procent i Det vil sige, at mens halvdelen af ménopgørelserne i 2004 lå på godt 8 procent mén eller derunder, så lå samme halvdel af opgørelserne i 2010 på godt 5 procent eller derunder, det vil sige et fald på 3 procentpoint i méntilkendelserne. Tabel 4.1 Ménprocent i P-sager Ménprocent/År for afslutning Mindre end Over I alt Indeks Medianen er den midterste observation i en talmængde ordnet efter stigende størrelse. Hvis antallet af observationer i talmængden er et lige tal, så er medianen defineret som gennemsnittet af de to midterste observationer. 19

20 Figur 4.1 Procentandel afsluttede P-sager med mén fordelt på méngrad 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0 5 % 5% 8% 10% 12% 15% 18% 20% % Over 40 % Tabel 4.2 viser den gennemsnitlige méngrad for afsluttede P-sager. Beregningen er alene foretaget for sager, hvor der er skønnet et positivt mén. Af tabel 4.2 fremgår det, at den gennemsnitlige ménprocent i P-sagerne samlet set ikke varierer meget i perioden Fra og med år 2008 er den derimod faldet for alle typer P-sager. I forbindelse med læsning af gennemsnitstallene skal man have i tankerne, at andelen af sager med lave méngrader er meget større end andelen af sager med høje méngrader, se figur 4.1. Derfor vil andelen af sager med en lav méngrad trække gennemsnittet nedad, selvom der stadigvæk er en del sager med høje méngrader. Gennemsnitstallene dækker således over en meget stor spredning i méngraderne. Den gennemsnitlige méngrad for piskesmældsskaderne er lavere end for andre diagnoser. Tabel 4.2 Gennemsnitlig méngrad i afsluttede P-sager med positiv méngrad opgjort efter diagnose Gennemsnitlig méngrad/år for afslutning Piskesmældsskader Antal Gennemsnitlig méngrad Andre Antal Gennemsnitlig méngrad I alt Antal Gennemsnitlig méngrad

21 4.2 Erhvervsevnetabsprocenter Tabel 4.3 og figur 4.2 giver en oversigt over erhvervsevnetabet i P-sager fra 2004 til Det varierer fra år til år, hvor mange sager der bliver vurderet til en given erhvervsevnetabsprocent. Da talmaterialet er småt, skal man desuden være forsigtig med at tolke en given variation, da denne kan skyldes tilfældige variationer i sagssammensætningen 4. Andelen af sager, hvor erhvervsevnetabsprocenten skønnes at være mindre end 15, har været stigende i perioden. I 2004 udgjorde den 47,1 procent af sagerne, mens den i 2010 udgjorde 57,4 procent. Andelen af sager, hvor tabet af erhvervsevne skønnes til mellem 15 og 25 procent, er tilsvarende faldet fra 22,4 til 15,0 procent i perioden. For de øvrige grupper af erhvervsevnetab har der ikke været nogen nævneværdig udvikling. Tabel 4.3 Erhvervsevnetabsprocent i P-sager Erhvervsevnetab/År for afslutning Mindre end Over I alt Indeks Med hensyn til opgørelsen af positivt erhvervsevnetab er der i statistikken fra 2009 til 2010 sket ændringer i opgørelsesmetoden således at erhvervsevnetab, der før blev registreret som uoplyst nu står anført til 0-15 procent erhvervsevnetab i styrelsens opgørelse over erhvervsevnetab. Denne tilretning medfører, at gruppen af sager med erhvervsevnetab på mellem 0 og 15 procent er vokset med tilbagevirkende kraft for alle årene i den betragtede periode, når man sammenligner med årsrapporter fra tidligere år. 21

22 Figur 4.2 Andel afsluttede P-sager med erhvervsevnetab fordelt på erhvervsevnetabsprocenten 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, ,0 mindre end 15% 15 25% 26 35% 40 50% 51 65% over 65% Af tabel 4.4 ses, at det gennemsnitlige erhvervsevnetab lå på 20 procent i 2008 og i 2009 i forhold til resten af perioden. Overordnet set er niveauet for 2008 fastholdt i 2009, men det dækker over, at den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for piskesmældsskader er faldet, mens den er steget lidt for andre skader. I 2010 er erhvervsevnetabet steget igen for både piskesmældsskader og andre skader i forhold til 2009, hvorfor den samlede gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent ligeledes er steget til 22 procent. Gennemsnitsberegningen er alene foretaget for de sager, hvor der er skønnet et positivt erhvervsevnetab. Tabel 4.4 Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent i afsluttede P-sager med positivt erhvervsevnetab opgjort efter diagnose Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent /Året for afslutning Piskesmældsskader Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Andre Antal Gennemsnitlig Erhvervsevnetabsprocent I alt Antal Gennemsnitlig Erhvervsevnetabsprocent

Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt erstatningssager. FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt 4.700 erstatningssager. Knap 1.400 af de 4.700 sager handlede om en vurdering af piskesmældsskader. I de sager var

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter.

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. FORORD I 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvilket er 7 procent flere sager, end der blev oprettet. Godt hver fjerde sag handlede om

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2012

Arbejdsskadestatistik 2012 Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

PRIVATE FORESPØRGSLER

PRIVATE FORESPØRGSLER 26. april 2007 STATISTIK OVER PRIVATE FORESPØRGSLER 2000-2006 FORORD Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen. antal dage skadeår

ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen. antal dage skadeår ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen 100 90 80 70 antal dage 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 skadeår antal dage før anmeldelsen

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017 Forord Arbejdsskadestatistik 2017 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2011 til 2017. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.5 REGION (BOPÆL)... 6 1.6 KARAKTERER... 8 1.7 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 1 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år Opfølgning kontanthjælpsanalyse: 18 29 år Denne analyse dækker unge tilknyttet til Ungeindsats og er en opfølgning på de to forrige, hvor perioden januar 212 januar 213 indgår. Sammenfatning Udviklingen

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2018

Arbejdsskadestatistik 2018 Arbejdsskadestatistik 2018 Indhold Forord... 2 1. Sammenfatning... 4 Ulykker... 4 Erhvervssygdomme... 4 Erstatningsudgifter... 4 2. Oprettede førstegangs arbejdsskadesager... 5 Ulykker... 6 Erhvervssygdomme...

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Den årlige statistik på de sikrede institutioner

Den årlige statistik på de sikrede institutioner Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2018 Indhold Resume... 3 Antal anbringelser... 4 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 6 Uledsagede flygtninge... 8 Anbringelsesgrundlag...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Ledigheden i november 2009 på FTF-området

Ledigheden i november 2009 på FTF-området Mela - 09-1455 - 27.1.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden i november 2009 på FTF-området Ledigheden stiger fortsat også på FTF-området. Men på FTF-området øges ledigheden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017

Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017 Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Antal anbringelser... 4 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 6 Uledsagede flygtninge... 8 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden

I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND Ydelses- og udgiftsudvikling 2014-2018 JUNI 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLINGENS TRÆK PÅ OFFENTLIG SERVICE

BEFOLKNINGSUDVIKLINGENS TRÆK PÅ OFFENTLIG SERVICE i:\marts-2001\vel-b-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ BEFOLKNINGSUDVIKLINGENS TRÆK PÅ OFFENTLIG SERVICE Forskydninger i befolkningens alderssammensætning medfører i sig selv ændringer i

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark,

20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark, Den generelle udvikling i vækstvilkårene i Danmark dækker over en række regionale forskelle. Overordnet følger regionerne den samme udvikling hen over konjunkturerne, og mange af vækstudfordringerne er

Læs mere