Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov"

Transkript

1 Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

2 H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til supplerende finansiering af afholdelse af orlov kan personer, der afholder orlov, få udbetalt supplerende beløb fra deres kapitalpension. På den måde er det muligt for orlovspersonen at undgå forringede indtægtsforhold i orlovsperioden. Hvem er omfattet af ordningen? Hvilke kapitalpensioner er omfattet af ordningen? Ordningen kan benyttes af lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige, som afholder orlov til uddannelse eller børnepasning Alle kapitalpensioner er som udgangspunkt omfattet af ordningen, hvad enten de er oprettet i et forsikringsselskab (kapitalforsikring), i et pengeinstitut (opsparing i pensionsøjemed) eller i en kapitalpensionsfond. Hvis kapitalpensionen hænger sammen med et ansættelsesforhold, kan det tænkes, at udbetaling kræver godkendelse fra arbejdsgiveren. Det kan også tænkes, at der overhovedet ikke kan ske udbetaling før det aftalte tidspunkt. I så fald kan der heller ikke ske udbetaling i forbindelse med afholdelse af orlov. 2/10 05/2000

3 Ratepensioner (rateforsikringer i forsikringsselskaber og rateopsparinger i pensionsøjemed i pengeinstitutter) er ikke omfattet af ordningen. Pensionsordninger med løbende udbetalinger er heller ikke omfattet af ordningen. Orlovspersonen bør altid starte med at undersøge, om det er muligt at ophæve kapitalpensionen. Arbejdsgiveren og det pengeinstitut eller forsikringsselskab, hvor pensionsordningen er oprettet, kan give oplysninger om mulighederne for ophævelse af kapitalpensionen. 3/10 05/2000

4 U d b e t a l i n g Hvor meget kan der udbetales? Der kan maksimalt udbetales differencen mellem orlovspersonens hidtidige indtægt og orlovsydelsen. Beløbet kan udbetales som et engangsbeløb eller løbende i orlovsperioden. Det må påregnes, at pensionsinstitutterne opkræver et administrationsgebyr for udbetaling i forbindelse med orlov. Derfor kan det anbefales at få udbetalt et engangsbeløb, så omkostningerne begrænses. Løber orlovsperioden over to indkomstår, kan man vælge at lade udbetaling foretage ad to gange. I hvilken periode kan der udbetales? Skat Der kan udbetales for den periode orloven løber, og beløbet kan tidligst udbetales ved orlovens start. Ansøgning om udbetaling af kapitalpension skal være indgivet til Arbejdsformidlingen inden orlovens ophør. Det hævede beløb indgår i den skattepligtige indkomst i hæveåret. Hvis kapitalpensionsordningen er oprettet i et pengeinstitut, skal pengeinstituttet dog først beregne og fratrække realrenteafgift af det resterende indestående i pengeinstituttet og ikke af det hævede beløb. Pengeinstituttet vil kunne give yderligere information herom. 4/10 05/2000

5 Det hævede beløb er A-indkomst. Forsikringsselskabet eller pengeinstituttet skal trække A-skat ved udbetalingen. Der kan forevises bikort. Hvis bikort ikke forevises skal der trækkes 60 pct. i skat. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Hvis man hæver for meget Hvis man hæver mere af sin kapitalpension end det, ens indtægt før og under orlovsperioden berettiger til, betragtes det som ophævelse af kapitalpension før tiden. Hvis man hæver en kapitalpension før tiden, skal man betale en afgift på 60 pct. af det hævede beløb. Det betyder, at man skal betale 60 pct. af det man har hævet for meget. 5/10 05/2000

6 B e r e g n i n gen af det h æ v e b e r e t t i gede beløb Hvordan beregnes det hæveberettigede beløb? Det hæveberettigede beløb udregnes på grundlag af orlovspersonens hidtidige månedsindtægt og orlovsydelsen. Beregningen foretages ved at trække den månedlige orlovsydelse fra den gennemsnitlige månedsindtægt før skat. Dette differencebeløb multipliceres med antallet af orlovsmåneder/uger. En måned udgør i denne sammenhæng 4 uger. Ved beregningen tages der ikke hensyn til eventuelle kommunale tilskud eller andre beløb, der udbetales som supplement til orlovsydelsen. Der tages heller ikke hensyn til eventuelle arbejdsindtægter eller andre indtægter i orlovsperioden. Lønmodtagere Den hidtidige månedsindtægt for lønmodtagere beregnes som et gennemsnit af den samlede bruttolønindtægt (før skat) for de sidste 3 måneder forud for orlovsansøgningens indgivelse. Alle skattepligtige løndele medregnes ved beregningen, herunder overarbejdsbetaling, provision, ulempetillæg mv. Dokumentation herfor kan være lønsedler på ugebasis, månedsbasis eller 14-dages-basis. Ledige Den hidtidige månedsindtægt for ledige beregnes som et gennemsnit af arbejdsløshedsdagpenge/kontanthjælp (før skat) de sidste 3 måneder forud for orlovsansøgningens indgivelse. Dokumentation herfor kan være oplysningssedler for udbetalte arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. 6/10 05/2000

7 Selvstændigt erhvervsdrivende Den hidtidige månedsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende beregnes som et gennemsnit af virksomhedens overskud de seneste 3 måneder forud for orlovsansøgningens indgivelse. Er det ikke muligt at tilvejebringe oplysninger om virksomhedens overskud de seneste 3 måneder forud for orlovsansøgningens indgivelse, beregnes den hidtidige månedsindtægt på grundlag af seneste skattemæssige årsregnskab for virksomheden. Den månedlige indtægt anføres som årsregnskabets overskud divideret med 12. Orlovsydelsens størrelse Orlovsydelsens størrelse (brutto) påføres bilaget. Dokumentation herfor kan fremlægges i form af arbejdsløshedskassens eller kommunens oplysningssedler om udbetalt orlovsydelse. 7/10 05/2000

8 A n s va r Orlovspersonen skal derfor beholde bilaget i hele orlovsperioden. Arbejdsformidlingen Arbejdsformidlingen udleverer ansøgningsblanket til brug for udbetaling af kapitalpension. Blanketten er udformet som et bilag til ansøgning om orlov til uddannelse og børnepasning. AF påser, at ansøgningsblanketten er udfyldt i samtlige relevante rubrikker, hvorefter blanketten dateres og stemples, som indgivet i udfyldt stand med tilhørende indtægtsoplysninger. AF skal ikke kontrollere de afgivne indtægtsoplysninger. Orlovspersonen Orlovspersonen udfylder bilag til ansøgning om orlov til uddannelse og børnepasning til brug for udbetaling af kapitalforsikring eller anden opsparing i pensionsøjemed. Oplysningerne afgives på tro og love således, at det er orlovspersonen, der er eneansvarlig for at de afgivne oplysninger er korrekte. Hvis oplysningerne er forkerte, kan man risikere at skulle betale 60% i skat af hele kapitalpensionen. Se afsnittet»hvis man hæver for meget«under»udbetaling«. Ønsker orlovspersonen at hæve fra flere kapitalpensioner er dette muligt, dog kun til det maksimale hæveberettigede beløb. 8/10 05/2000

9 Pengeinstitut/ forsikringsselskab Pengeinstituttet/forsikringsselskabet udbetaler kapitalpensionen, når orlovspersonen har forevist bilag til ansøgning om orlov til uddannelse eller børnepasning samt kopi af den godkendte orlovsbevilling. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet påser, om AF har afstemplet bilaget som indgivet i udfyldt stand med tilhørende indtægtsoplysninger. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal ikke kontrollere de afgivne indtægtsoplysninger, men blot påse, at udregningen af det hæveberettigede beløb er korrekt. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet indeholder foreløbig skat i det hævede beløb. Se under afsnittet»skat«under»udbetaling«. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal altid anføre det hævede beløbs størrelse på bilaget. Har orlovspersonen tidligere fået udbetalt kapitalpension under aflholdelse af orlov, skal pengeinstituttet/forsikringsselskabet påse, at de hævede beløb tilsammen ikke overstiger størrelsen på det hæveberettigede beløb. 9/10 05/2000

10 Sådan gør man Orlovspersonen undersøger om hans/hendes kapitalpension er omfattet af ordningen. Bilag til ansøgning om orlov til uddannelse og børnepasning til brug for udbetaling af kapitalpension eller anden opsparing i pensionsøjemed fås hos AF. Orlovspersonen udfylder bilaget og skal med sin underskrift på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Bilaget med tilhørende indtægtsoplysninger forelægges AF. AF tilkendegiver ved dateret afstempling af bilaget, at det er indgivet i udfyldt stand med tilhørende indtægtsoplysninger. Det afstemplede bilag og kopi af den godkendte orlovsansøgning forevises i det pengeinstitut/forsikringsselskab, hvor kapitalpension ønskes hævet. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet efterregner, på grundlag af de på bilaget afgivne oplysninger, det hæveberettigede beløb. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet udbetaler det ønskede beløb, dog maksimalt differencen mellem orlovspersonens hidtidige indtægt og orlovsydelsen (det hæveberettigede beløb). Pengeinstituttet/forsikringsselskabet angiver størrelsen på det hævede beløb på bilaget. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet indeholder foreløbig skat i det hævede beløb, eventuelt på baggrund af orlovspersonens bikort. Orlovspersonen beholder selv bilaget til eventuel senere brug. 10/10 05/2000

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om at fastsætte årsløn

Vejledning om at fastsætte årsløn Arbejdsskadestyrelsen 1. november 2007 4. udgave Senest rettet den 8. maj 2008 Vejledning om at fastsætte årsløn 1. Indledning og lovgrundlag... 2 1.1. Begrebet årsløn... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Arbejdsfortjeneste...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere