Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ"

Transkript

1 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21

2 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt valgmodul : Valgmodul 11 d: Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed... 6 Kapitel 7: Praktik :Praktikhåndbog og indkaldsdage : Praktikkens geografiske område : Uddannelsesinstitutionens rolle og ansvar : Praktikinstitutionens rolle og ansvar : Den studerendes ansvar : Dispensation for praktikkens gennemførelse : Den interne mundtlige prøve : Bedømmelse : Ophør af praktikken : Uoverensstemmelser i praktikforløbet : Praktikskift...11 Kapitel 8: Internationalisering : Dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet...12 Kapitel 9: Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Fronter E-læring...13 Kapitel 10: Deltagelsespligt og studieaktivitet : Studieaktivitet : Ophør og udskrivning af studerende som ikke er studieaktive...15 Kapitel 11: Prøvebestemmelser : Disciplinære foranstaltninger : Sygdom : Genindstilling og ny prøve...18 Kapitel 12: Overflytning og studieskift og andre bestemmelser : Skift til socialrådgiveruddannelsen på en anden campus i UCSJ eller ved en anden uddannelsesinstitution : Skift til anden uddannelse ved UCSJ eller en anden uddannelsesinstitution...20 Side 2 af 21

3 12.3: Orlov : Tidsfrister for indgivelse af ansøgning om orlov...20 Kapitel 13: Dispensation for regler fastsat af institutionen...20 Kapitel 14: Klageadgang...20 Kapitel 15: Overgangsordning og ikrafttræden : Ikrafttrædelse...21 Side 3 af 21

4 Forord Efter bestemmelserne i bekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-uddannelser skal de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde socialrådgiveruddannelsen, fastsætte reglerne om uddannelsen i en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der udbyder uddannelsen, samt en institutionsdel. Studieordningens fællesdel er udarbejdet i et samarbejde mellem University College Sjælland (UCSJ), University College Lillebælt, University College Syd, Professionshøjskolen VIA og Professionshøjskolen Metropol samt Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet, og findes på UCSJ s hjemmeside: veruddannelsen.pdf. Fællesdelen indeholder en beskrivelse i 5 kapitler af socialrådgiveruddannelsens formål, kerneområder og struktur, uddannelsens tilrettelæggelse og moduler samt læringsmål. Institutionsdelen, som altså begynder med kapitel 6, indeholder en beskrivelse af det valgfri modul, der udbydes af uddannelsen i UCSJ, praktikken, internationalisering, de generelle prøvebestemmelser samt andre institutionelt fastsatte bestemmelser som f.eks. de anvendte undervisnings- og arbejdsformer, regler om obligatorisk deltagelse i studieaktiviteter, merit, orlov og ophør samt dispensations- og klagemuligheder. For studerende på socialrådgiveruddannelsen forventes det at de studerende er bekendt med bestemmelserne i den institutionelle studieordning, så man kender rammerne og reglerne for uddannelsen i UCSJ. Side 4 af 21

5 Oversigt over uddannelsens indhold Semester Modul ECTS-point Prøve 1 1 Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 15 Intern 2 Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 15 Intern 2 3 Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 15 Intern 4 Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap 15 Ekstern 3 5 Socialt arbejde med udsatte børn, og unge samt børn og unge med handicap og deres familier 15 Intern 6 Socialt arbejdes organisering og praksis 15 Intern 4 7 Praktik 30 Ekstern 5 8 Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng 15 Intern Valgmodul 9a, 9b,11c eller 11d (a)socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn og unge med handicap og deres familier [obligatorisk valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (b)socialt arbejde på beskæftigelsesområdet [obligatorisk valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (c)socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap (d) Socialt entrepenørskab, innovation og frivillighed 15 Ekstern ved obligatorisk valg (første gang enten valgmodul a eller b vælges)ellers Intern 6 10 Socialt arbejde kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling 15 Intern Valgmodul 9a, 9b,11c eller 11d (a)socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn og unge med handicap og deres familier [obligatorisk valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (b)socialt arbejde på beskæftigelsesområdet [obligatorisk 15 Ekstern ved obligatorisk valg (første gang enten valgmodul a Side 5 af 21

6 valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (c)socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap eller b vælges)ellers Intern (d) Socialt entrepenørskab, innovation og frivillighed 7 12 Socialt arbejde vidensbasering og udvikling 10 Intern 13 Bachelorprojekt 20 Ekstern Kapitel 6: Institutionelt udbudt valgmodul 6.1: Valgmodul d: Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed Indhold: Modulet har fokus på socialt entreprenørskab og innovativ indsats og læring, med henblik særligt på civilsamfundets betydning for integration af socialt udsatte grupper. Udgangspunktet er de aktuelle udfordringer i det danske velfærdssamfund. Vægten er på den frivillige sektors potentialer, rolle og samspil med den offentlige og den private sektor, samt med den fjerde sektor familie og sociale netværk. Gennem et problemorienteret, praksisrettet projektarbejde analyserer den studerende behov for rammer og ressourcer, rollefordeling og fordeling af beslutningskompetence samt eventuelle grænser for udlægning af kompetence til den frivillige sektor. Læringsmål: Den studerende har viden om: Udviklingen af den danske velfærdsmodel med særligt henblik på stat, marked og civilsamfund, frivillighed og sociale bevægelser Den retlige regulering af den offentlige, den private og den frivillige sektor i Danmark, fra nationalstaten over velfærdsstaten til konkurrencestaten Civilsamfundets rolle i forskellige velfærdsstatstyper (i et Nord-Syd perspektiv) Internationale perspektiver på socialt entreprenørskab og innovation De aktuelle udfordringer i udviklingen af det danske velfærdsamfund Social innovation og aktørerne i det sociale entreprenørskab Netværk og netværksdannelse Dynamikker i integration af socialt udsatte grupper Side 6 af 21

7 Den studerende har færdigheder i at: Anvende samfundsvidenskabelig teori og metode Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvikling og indsats i nye partnerskaber Systematisk analyserer den frivillige sektors aktuelle situation med henblik på udvikling af sektorens opgaveløsning og kapacitet Kommunikere med brugere, frivillige og professionelle i partnerskaber mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor Den studerende har kompetencer til at: Bidrage til etableringen af ressourcer og rammer for samt rollefordelingen i indsatser i nye partnerskaber mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor Samarbejde om innovativ udvikling og indsats for integration af socialt udsatte grupper i partnerskaber mellem aktører fra den offentlige, den private og den frivillige sektor Håndtere etiske dilemmaer og modsætningsfyldte interesser i samarbejdet mellem brugere, frivillige og professionelle Omfang: 15 ECTS Bedømmelse: intern prøve med udgangspunkt i den studerendes projektarbejde, bedømt efter 7-trinsskalaen. Se i øvrigt prøvebestemmelserne for modulet på fronter. Kapitel 7: Praktik Praktikken er placeret på uddannelsens 4. semester / 7. modul og varer 5 måneder; praktikmodulet har et omfang på 30 ECTS. Praktikken er en uddannelsespraktik. Praktikken er ulønnet, og den studerende indgår ikke i praktikinstitutionens normering. Det er en forudsætning for at påbegynde et praktikforløb, at den studerende har bestået modulerne 1 til 5 jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr af 16/12/2013. I henhold til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser skal praktikken i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Således arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og at opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Side 7 af 21

8 Praktikforløbet foregår i en forvaltning, institution eller organisation, der udfører socialt arbejde, og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikinstitutionen skal godkendt af UCSJ Kriterierne for godkendelse er følgende: Praktikinstitutionen skal udføre socialt arbejde Praktikinstitutionen påtager sig det overordnede ansvar for, at praktikken har et forløb og et indhold, som understøtter læringsmålene for praktikken. Praktikinstitutionen skal have rammer, der er sådan, at den studerende kan opnå praktikkens læringsmål, herunder være indstillet på, at give den studerende adgang til planlagt regelmæssig socialrådgiverfaglig vejledning Praktikstedet skal sørger for én eller flere praktikvejledere, der har ansvar for at yde professionsrettet vejledning Praktikvejleder skal, som udgangspunkt, være uddannet socialrådgiver, socionom eller socialformidler. Det er ikke et krav, at praktikvejleder har diplomuddannelse i praktikvejledning, men det vil være en fordel Praktikinstitutioner kan godkendes til trods for, at der det pågældende sted ikke er en uddannet socialrådgiver, socionom eller socialformidler. I de tilfælde tages der udgangspunkt i de arbejdsopgaver der udføres, og at det der igennem er muligt for den studerende at leve op til læringsmålene for praktikken. University College Sjælland stiller socialfaglig/professionsrettet vejledning til rådighed efter behov på baggrund af en konkret vurdering. UCSJ fordeler praktikpladserne til de studerende. Indtil praktikpladsfordelingen er sket, foregår al kontakt til praktikinstitutionerne gennem uddannelsens praktikkoordinator. Den studerendes ugentlige arbejdstid svarer til fuld tid på det pågældende praktiksted. Den studerende følger praktikinstitutionens regler vedrørende arbejdstid og fridage, og den studerende har ikke ret til at holde ferie i praktikperioden. Der er mødepligt i praktikken, der registrerer den studerendes fremmøde på lige fod med de øvrige medarbejderes arbejdstid i institutionen. Den studerende har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, som vedvarer efter praktikkens ophør. Modul 7 skal være gennemført inden den studerende kan starte på modul 8 jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr af 16/12/ :Praktikhåndbog og indkaldsdage Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Der er udarbejdet en praktikhåndbog, der udleveres til praktikvejledere og studerende forud for de respektive praktikforløb. Heraf fremgår rammer og forløb for praktikken herunder praktikplan og øvrige praktikopgaver der defineres nærmere mht. omfang og indhold. Praktikhåndbogen findes i det tværgående Side 8 af 21

9 praktikrum på fronter sammen med øvrigt materiale om praktikforløber. I løbet af praktikforløbet er der et antal indkaldsdage for hhv. studerende og praktikvejledere. 7.2: Praktikkens geografiske område Praktikpladserne rekrutteres fra den offentlige og private sektor i Region Sjællands område. De studerende må påregne transporttid i praktikperioden. 7.3: Uddannelsesinstitutionens rolle og ansvar UCSJ har følgende ansvar og rolle i forhold til praktikforløbet: tilvejebringe og fordele de praktikpladser, der er behov for udpege en socialrådgiver- eller socialformidleruddannet underviser som yder vejledning efter aftale og godkender praktikplanen udføre fremmøderegistrering i forhold til indkaldelsesdage i praktikforløbet bedømmelse af praktikken ved den mundtlige prøve yde information om gældende regler til studerende og praktikinstitutioner bistå parterne, såfremt der er vanskeligheder eller uoverensstemmelser i praktikforløbet 7.4: Praktikinstitutionens rolle og ansvar Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og forpligter sig til at stille en praktikvejleder til rådighed som kan opfylde følgende kriterier: skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, der varetages af socialrådgivere/socialformidlere kan yde professionsrettet vejledning kan fungere som bindeled og varetage kontakten til UCSJ herunder håndtere eventuelle vanskeligheder i den studerendes praktikforløb Praktikvejleders opgaver: i samarbejde med den studerende, udarbejde en forslag til en individuel praktikplan, som har til formål at sikre et forløb, hvor praktikkens læringsmål opfyldes. Den endelige uddannelsesplan udarbejdes af den studerende. Praktikplanen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. støtte den studerendes lærings- og udviklingsproces og sikre at praktikplanen til et styringsredskab for den studerende i praktikforløbet. sikre at den studerende i praktikforløbet har adgang til professionsrettet dialog og vejledning og for, at den studerende kontinuerligt arbejder med opgaver, der har afsæt i læringsmålene for praktikken i samarbejde med den studerende, udfærdiger en skriftlig evaluering af praktikken, med udgangspunkt i praktikkens læringsmål. Evalueringen skal foreligge ved den studerendes mundtlige prøve Side 9 af 21

10 registrere den studerendes fravær samt dokumentere, at den studerende har overholdt mødepligten. Dokumentationen skal foreligge ved den studerendes mundtlige prøve. Praktikinstitutionen udarbejder en beskrivelse af praktikstedet og den enkelte praktikplads til brug for uddannelsesinstitutionens godkendelse og fordeling af praktikpladser til de studerende. 7.5: Den studerendes ansvar Den studerende har samme pligter over for praktikinstitutionen som ansatte i forhold til at give tilladelse til sikkerhedsgodkendelse, f.eks. indhentelse af børneattest og straffeattest fra Rigspolitiet tavshedspligt i henhold til straffelovens 152 og forvaltningslovens 27 om tavshedspligt med hensyn til, hvad hun eller han måtte erfare om personer i forbindelse med uddannelsespraktikken fremmøde og afbud ved sygdom endvidere er den studerende pligtig til at: udarbejde en individuel praktikplan i samarbejde med praktikvejleder. Praktikplanens formål er at sikre et forløb i praktikken, hvor praktikkens læringsmål opfyldes. Praktikplanen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen udarbejde en skriftlig opgave inden den mundtlige prøve opfylde mødepligt til uddannelsesinstitutionens indkaldelsesdage, og i praktikforløbet. 7.6: Dispensation for praktikkens gennemførelse Den studerende kan søge dispensation fra kravet om at praktikken gennemføres på fuld tid. Nedsat ugentlig arbejdstid kan bevilges ved den studerendes sygdom, der er lægeligt dokumenteret. I så fald forlænges praktikken med et timetal/omfang, der svarer til den ugentligt nedsatte arbejdstid. En forlængelse af praktikken vil, i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt sådan, at den samlede uddannelseslængde ikke forøges. 7.7: Den interne mundtlige prøve Den interne mundtlige prøve holdes indenfor de sidste 2 uger af praktikforløbet. Rammerne for forberedelse og tilrettelæggelse af den mundtlige prøve fremgår af praktikhåndbogen. De konkrete deadlines er tilgængelige på Fronter. 7.8: Bedømmelse Praktikken afsluttes ved ekstern eksamen på uddannelsesinstitutionen. Eksaminator er som hovedregel den underviser, uddannelsesinstitutionen har udpeget til at følge den studerende under praktikforløbet. Bedømmelsen sker på baggrund af en individuel mundtlig prøve efter 7-trinsskalaen 7.9: Ophør af praktikken Det er en forudsætning for at deltage i praktikprøven, at den studerende ikke er fraværende mere end højest 12 arbejdsdage af den samlede praktiktid. Side 10 af 21

11 Hvis fravær på mere end 12 dage af den samlede praktiktid skyldes den studerendes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan uddannelsesinstitutionen tillade en forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri. Såfremt praktikken afbrydes grundet den studerendes lægeligt dokumenterede sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan den studerende maksimalt påbegynde en ny praktik 1 gang mere. Ophører den studerende i praktikken af andre årsager eller fravælger en studerende en praktikplads afsluttes uddannelsen og den studerende henvises til studievejledning. Den studerende kan søge dispensation hos lederen af uddannelsen, såfremt usædvanlige forhold gør sig gældende. 7.10: Uoverensstemmelser i praktikforløbet Den studerende og praktikvejlederen skal kontakte uddannelsesinstitutionen, hvis der opstår vanskeligheder i praktikken. Uddannelsesinstitutionen yder i så fald bistand. Det er den underviser, der følger den studerende i praktik, der skal kontaktes. Hvis der under praktikforløbet opstår uoverensstemmelser eller problemer mellem den studerende og praktikinstitutionen, er såvel praktikvejlederen som uddannelsesinstitutionen ansvarlig for, at problemet drøftes med den studerende, med henblik på en løsning. Såfremt enten den studerende eller praktikvejlederen ønsker det, skal uddannelsesinstitutionen inddrages som mægler i konflikten. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om løsning af uoverensstemmelsen, inddrages praktikinstitutionens og uddannelsesinstitutionens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. 7.11: Praktikskift Indenfor de første tre uger af praktikken kan uddannelsesinstitutionen tillade den studerende at påbegynde en ny uddannelsespraktik, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og er praktisk muligt. Er der givet tilladelse til et praktikskifte indenfor disse rammer anses dette ikke som et nyt praktikforløb. Kapitel 8: Internationalisering Gennem uddannelsesforløbet skal den studerende opnå en forståelse af internationale forholds betydning for socialt arbejde, og herunder opnå interkulturel kompetencer. Internationale og interkulturelle perspektiver indgår i uddannelsesforløbet på forskellige måder, bl.a. ved at internationale og komparative forskningsresultater inddrages i undervisningen Side 11 af 21

12 at de studerende præsenteres for og læser international litteratur, herunder faglitteratur på såvel nordiske sprog som engelsk at relevante og centrale internationale konventioner inddrages i undervisningen at undervisning lejlighedsvis varetages af udenlandske gæstelærere, hvor undervisningssproget er nordisk eller engelsk at uddannelsen lejlighedsvis er vært for udenlandske studerende på kortere eller længere studieophold at studerende og undervisere deltager i netværk i nordisk og europæisk regi, og har mulighed for at gennemføre studie- eller undervisningsophold i udlandet. 8.1: Dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet Den studerende kan gennemføre dele af uddannelsen ved studie- eller praktikophold i udlandet: I forbindelse med uddannelsespraktikken på 4. semester (modul 7), de valgfri moduler (modul 9 og 11) eller feltarbejde i forbindelse med bachelorprojektet på 7. semester (modul 13). Gennemførelse af uddannelseselementer ved udenlandske uddannelsesinstitutioner skal på forhånd godkendes af uddannelsens internationale pædagogiske vejleder (IPV) mhp. at vurdere, hvordan det pågældende uddannelseselement ækvivalerer socialrådgiveruddannelsens uddannelseselementer med hensyn til niveau, omfang, relevans og prøve. Ved praktik i udlandet vil den interne prøve finde sted på uddannelsesinstitutionen i Danmark eller såfremt det er muligt ved virtuelle prøveformer, mens den studerende stadig er i praktik i udlandet. Prøveformen fastlægges før forløbet påbegyndes. Kapitel 9: Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen tilrettelægges på et videnskabsteoretisk grundlag, der giver den studerende mulighed for at studere og reflektere over socialt arbejdes teorier, modeller, metoder og begreber, og som på demokratisk og ikke-diskriminerende vis bidrager til at forstå, beskrive og analysere sociale problemer, herunder fænomener, kontekster og processer, som socialrådgivere arbejder med og i. I uddannelsen indgår undervisnings- og arbejdsformer, der understøtter den studerendes udvikling af kompetence i forhold til læring, selvstændighed og samarbejdsevne samt til at skabe faglig fornyelse, med det formål at den studerende opnår viden og forståelse, færdigheder og kompetencer, som kan udgøre det teoretiske og metodiske grundlag for udøvelsen af en profession med et bredt praksisfelt, med mange facetter og i stadig udvikling. Konkret tilrettelægges uddannelsen, således at der etableres en vekselvirkning med anvendelse af varierede undervisningsformer og kombination mellem teori og praktik, bl.a. via Side 12 af 21

13 forelæsninger, med henblik på at skabe overblik over et fag eller et stofområde dialogbaseret undervisning, hvor forløbet er tilrettelagt med henblik på aktiv deltagerinvolvering case- og problembaseret undervisning og vejledning med henblik på de studerendes selvstændige opgaveløsning i projektgrupper, studiegrupper, refleksionsgrupper m.v. træning og øvelser ved hjælp af deltagerinvolvering i form af casestudier, refleksions- og kommunikationsøvelser, rollespil, informationssøgning m.v. tværprofessionelle undervisnings- og vejledningsforløb med studerende fra andre professionsuddannelser inddragelse af professionens praksis og praktikere i undervisningsforløb og projektarbejder informationssøgning i samarbejde med UCSJ s biblioteksfunktion it-baseret læring Under uddannelsesforløbet arbejder de studerende selvstændigt i studiegrupper, som især på uddannelsens første del faciliteres af underviser. Gruppearbejde anses for at være af stor værdi for socialrådgiveruddannelsen, både i forhold til de studerendes læringsudbytte af de øvrige studieaktiviteter, men også som et centralt aspekt i socialrådgivernes professionskompetence Fronter Fronter er den digitale kommunikations- og læringsplatform, som benyttes på alle uddannelser i UCSJ. På Fronter findes informationer og relevante dokumenter fra underviserne og uddannelsen, ligesom den studerende også har sin egen plads, hvor undervisningsrelevante dokumenter kan downloades og gemmes. Derudover giver Fronter mulighed for, at de studerende indbyrdes kan debattere og udveksle erfaringer i de forskellige faser af uddannelsen. 9.2 E-læring På Campus Storstrøm udbydes uddannelsen også som e-læringsuddannelse. E- læringsuddannelsen er lige som den ordinære uddannelse en fuldtidsuddannelse. E- læringsuddannelsen er tilrettelagt som blended læring hvor virtuel undervisning er kombineret fremmøde på uddannelsesstedet i kortere koncentrerede forløb. Hermed opnås en fleksible uddannelsestilrettelæggelse. En del af undervisningen er omlagt til projekt- og opgaveorienterede samt virtuelle læringsforløb med både synkron og asynkron undervisning. Et vigtigt omdrejningspunkt for e-læringsuddannelsen er studiegrupperne, hvor de studerende ved fremmøde, og ved hjælp af skype, adobe connect, google docs m.v. samarbejder om læringsforløbene. Der udarbejdes særlige modulplaner til e-læringsforløbene, hvoraf det fremgår, hvilke Side 13 af 21

14 Semester Modul Institutionel studieordning læringselementer der fokuseres på ved fremmøde, og hvilke der er omlagt til virtuelle læringsforløb. Prøver og praktik tilrettelægges og gennemføres på samme måde som den ordinære uddannelse. Kapitel 10: Deltagelsespligt og studieaktivitet Deltagelsespligt og Studieaktivitet skal være opfyldt for at den studerende kan gå til prøve. Dette er opfyldt, når den studerende: Deltager i gruppearbejde Deltager i fælles projekter Deltager i fjernundervisning Afleverer de stillede opgaver, øvelser og projekter Deltager i udarbejdelse af Logbog Deltager i fremlæggelser Har gennemført praktik inden for de beskrevne rammer Opfylder rammerne for mødepligt Nedenfor fremgår deltagelses-forudsætninger for at kunne gå til prøve i de enkelte moduler og de konsekvenser det har, hvis deltagelsespligten ikke overholdes.. Forudsætninger Konsekvens hvis forudsætningerne ikke overholdes 1 1 Mødepligt Deltagelse 80% af undervisningen 2 Mødepligt Deltagelse 80% af undervisningen. 2 3 Deltagelse i modulopgaven 4 Deltagelse i feltarbejdet 3 5 Deltagelse i temaperioden Et prøveforsøg brugt. Individuel erstatningsopgave skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Individuel erstatningsopgave skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Individuel erstatningsopgave svarende til modulopgaven, skal afleveres inden den studerende kan gå til prøve, ellers er et prøveforsøg brugt og opgaven skal så afleveres inden den studerende kan gå til om-prøve Der skal udarbejdes en individuel 3 siders erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til prøve, ellers er et prøveforsøg brugt og opgaven skal så afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes et individuelt prøvegrundlag inden den studerende kan gå til omprøve 6 Ingen Side 14 af 21

15 4 7 Deltagelsespligt jf. kap. 7.8, og fuldførelse af praktikken samt aflevering af prøvegrundlag 5 8 Ingen 9 a 9 b 6 10 Ingen 11 c 11 d Deltagelse i projekt/feltarbejde Deltagelse i projekt/feltarbejde Deltagelse i projekt/feltarbejde Ingen 7 12 Ingen 13 Ingen Aflevering af den i prøvebestemmelserne krævede dokumentation. Opfyldes prøveforudsætningerne ikke, og foreligger der ikke dokumentation for sygdom Kan den studerende ikke gå til prøve og et prøveforsøg er brugt. Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes en individuel skriftlig erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes en individuel skriftlig erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes en individuel skriftlig erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes, kan den studerende ikke gå til prøve og et prøveforsøg er dermed brugt. Når 3 prøveforsøg er brugt, ophører den studerende på uddannelsen. Der kan søges dispensation for et 4. prøveforsøg. 10.1: Studieaktivitet Studieaktivitet er defineres således, at den studerende inden for de sidste 12 kalendermåneder har deltaget i mindst 2 forskellige prøver har bestået mindst 1 prøve har opfyldt sin pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, som indgår som en del af uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fællesprojekter, fjernundervisning, mv. som det fremgår af studieordningen har afleveret, som det fremgår af studieordningen, de opgaver, rapporter, (lærings)portfolier mv., som er forudsætningskrav for deltagelse i prøverne med et redeligt indhold, herunder ikke har afleveret materiale, som andre har ophavsret til er mødt til aktiviteter med mødepligt, som det fremgår af studieordningen 10.2: Ophør og udskrivning af studerende som ikke er studieaktive Uddannelsen bringes til ophør for studerende der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1. år. Ikke opfyldelse af ét eller flere kriterier i definitionen af studieaktivitet kan bringe uddannelsen til ophør. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Side 15 af 21

16 Semester Modul ECTS Institutionel studieordning Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Forinden uddannelsen bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende. Hvis den studerende anmoder om, at uddannelsen ikke bringes til ophør, har anmodningen opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af lederen af uddannelsen. Sagen afgøres indenfor en frist på 3 uger. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen/studieordningen, herunder studiestartsprøven og de prøver, som den studerende skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 1./2. studieår, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne ovenfor. Studerende, der ønsker at melde sig ud af uddannelsen, skal meddele dette skriftligt til den respektive studieadministration (Campus Roskilde eller Campus Storstrøm. Kapitel 11: Prøvebestemmelser Formålet med uddannelsens prøver er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen og dens studieelementer. Hver af uddannelsens prøver skal bestås. Beståede prøver kan ikke tages om, alle karakterer vægtes lige. Oversigt over prøver i uddannelsen Prøveform Prøvegrundlag Type Censur Bedømmelse 1 1 Skriftlig Udleveret case eller artikel 15 Gruppeopgave Intern Bestået/ikke bestået 2 Skriftlig Udleveret case, spørgsmål eller artikel timer Individuel Intern Bestået/ikke bestået 2 3 Skriftlig Juridisk opgave 15 4 timer Individuel Intern Bestået/ikke bestået Side 16 af 21

17 4 Mundtlig Udleveret case 15 Individuel Ekstern 7-trins skalaen 3 5 Skriftlig/mundtlig Børnefaglig undersøgelse 15 Gruppeprøve Intern Bestået/ikke bestået 6 Skriftlig Opgave 15 Individuel Intern Bestået/ikke bestået 4 7 Skriftlig/mundtlig Praktik 30 Individuel Ekstern 7-trins skalaen 5 8 Skriftlig/mundtlig 9a Mundtlig Case udarbejdet af den studerende 9b Mundtlig Case udarbejdet af den studerende 11c 11d Mundtlig Projekt- og feltarbejde 15 Gruppe Intern Case udarbejdet af den studerende 15 Individuel Ekstern /intern 15 Individuel Ekstern /intern Bestået/ikke bestået 7-trins skalaen 7-trins skalaen 15 Individuel Intern 7-trin skalaen Skriftlig/mundtlig Projekt 15 Gruppeprøve Intern 7-trin skalaen 6 10 Skriftlig Projektansøgning 15 Gruppeprøve Intern 7-trin skalaen 9a Mundtlig 9b Mundtlig 11c Mundtlig Case udarbejdet af den studerende Case udarbejdet af den studerende Case udarbejdet af den studerende 15 Individuel Ekstern/in7-trins skalaen tern 15 Individuel Ekstern/in7-trins skalaen tern 15 Individuel Intern 7-trin skalaen 11d Skriftlig/mundtlig Projekt 15 Gruppeprøve Intern 7-trin skalaen 7 12 Skriftlig/mundtlig Projektdesign 10 Gruppeprøve Intern Bestået/ikke bestået 13 Skriftlig/mundtlig Bachelorprojekt 20 Gruppeprøve Ekstern 7-trins skalaen 11.1: Disciplinære foranstaltninger Er der studerende, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil pågældende blive bortvist fra prøven. Dette gælder også, hvis der under eller efter prøven opstår formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning. Udviser en studerende forstyrrende adfærd, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. Side 17 af 21

18 Skaffer en studerende sig uretmæssig hjælp under en prøve eller giver en studerende uretmæssig hjælp til en anden studerende under en prøve, eller benyttes der ikke tilladte hjælpemidler, vil den pågældende studerende blive bortvist fra prøven. Opstår der under en prøve formodning om, at en studerende har modtaget eller givet uretmæssig hjælp eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen og bekræftes formodningen, og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortvises den studerende. Foreligger der skærpende omstændigheder kan uddannelsens leder beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En sådan bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt et prøveforsøf. Jf. Bek nr af 16/12/2013 En studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr af 16/12/ : Sygdom I tilfælde af sygdom skal den studerende meddele dette til Studieservice. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeattest, som skal være Studieservice i hænde senest 1 uge efter prøvens afholdelse. Har den studerende ikke sygemeldt sig og afleveret dokumentation anses den studerende som udeblevet fra prøven, der vil være brugt et prøveforsøg og prøven registreres som ikke bestået. Den studerende afholder selv udgiften til lægeattest. 11.3: Genindstilling og ny prøve Har den studerende været forhindret i at deltage i en prøve på grund af dokumenteret sygdom, indstilles den studerende automatisk til bedømmelse ved førstkommende prøvetermin. Genindstilling til en prøve giver ikke adgang til at udskyde efterfølgende prøver. Ved ny prøve er bedømmelsesgrundlaget, herunder den obligatoriske litteratur, som hovedregel det samme som ved den oprindelige prøve. Der kan dog ved prøver med juridisk indhold være ny lovgivning, der skal inddrages i en ny prøve. Ved genindstilling til en prøve har den studerende som hovedregel ikke krav på undervisning eller vejledning i det pågældende område. Der kan dog ved prøver med juridisk indhold være ny lovgivning der skal inddrages i en ny prøve. Side 18 af 21

19 Den studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Der er mulighed for at søge dispensation til yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold Jf. Bek af 16/12/2013 De prøver, den studerende i henhold til nærværende studieordning skal deltage i inden udgangen af 1. studieår, skal være bestået senest ved udgangen af den studerendes 2. studieår, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Jf. Bek af 16/12/2013 De interne og eksterne prøver samt praktikken, der ligger før modul 13/bachelorprojektet, skal være bestået, før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, eftersom prøven i bachelorprojektet er den endelige afprøvning af, at den studerende har opnået uddannelsens samlede mål for læringsudbyttet. Bachelorprojektet skal skrives i grupper på 2 til 4 studerende. Består den studerende ikke prøven i bachelorprojektet i uddannelsens 7. semester (modul 13), afvikles ny prøve så vidt muligt senest 1½ måned efter semesterafslutningen. Indgår juli måned i denne periode, er det senest 2½ måned efter semesterafslutningen. Kapitel 12: Overflytning og studieskift og andre bestemmelser 12.1: Skift til socialrådgiveruddannelsen på en anden campus i UCSJ eller ved en anden uddannelsesinstitution Overflytning til socialrådgiveruddannelsen på en anden campus i UCSJ (intern overflytning) kan først ske, når den studerende har bestået prøver svarende til det første semester på uddannelsen (modul 1 og 2). Dette af hensyn til placering i studiegrupper, holdstørrelser samt studiemiljøet på det enkelte campus. Intern overflytning forudsætter, at der er ledige studiepladser på den anden campus. Overflytning til socialrådgiveruddannelsen ved en anden uddannelsesinstitution (ekstern overflytning) kan først ske, når den studerende har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse. Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre uddannelsesinstitutioner i Danmark, der udbyder socialrådgiveruddannelsen. Overflytning forudsætter, at der er ledige uddannelsespladser på det pågældende uddannelsestrin af uddannelsen. Ansøgning om overflytning indgives til studieservice på Campus Roskilde eller Campus Storstrøm, der fremsender ansøgningen til den modtagende uddannelsesinstitution, som behandler ansøgningen. Side 19 af 21

20 12.2: Skift til anden uddannelse ved UCSJ eller en anden uddannelsesinstitution Skift til en ny uddannelse ved UCSJ sker ved ansøgning gennem Den Koordinerede Tilmelding. Skift til en ny uddannelse på en anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den nye uddannelse. 12.3: Orlov Orlov kan først gives, når den studerende har bestået prøverne på uddannelsens første studieår. Undtagelse herfra er ansøgt orlov begrundet i barsel eller adoption, indkaldelse til værnepligtstjeneste eller udsendelse til militærtjeneste i udlandet. I orlovsperioden kan den studerende ikke deltage i undervisning eller prøver. Der kan bevilges orlov for maksimalt 1 år. Studerende, der ønsker at søge om orlov fra studiet, skal indlevere en skriftlig, begrundet ansøgning til uddannelsens studievejleder : Tidsfrister for indgivelse af ansøgning om orlov Ansøgning skal indgives senest den 1. juni ved ønske om orlov pr. 1. september, og senest den 1. januar ved ønske om orlov pr. 1. februar. Dog kan der dispenseres fra både ansøgningsfrist og tidsrammen for orlov, når orlovsansøgningen er begrundet i den studerendes sygdom, barsel, adoption eller usædvanlige forhold i øvrigt. Det samlede studieforløb, incl. eventuelle orlovsperioder, kan ikke overstige 5½ år, jf. afsnittet Ophør, nedenfor. Kapitel 13: Dispensation for regler fastsat af institutionen UCSJ kan når der foreligger usædvanlige forhold dispensere fra de bestemmelser, der er fastsat i såvel den fælles som den institutionelle del af studieordningen. Dispensation forudsætter altid en skriftlig, begrundet ansøgning. Ansøgningen stiles til lederen af uddannelsen og sendes til studieservice. Kapitel 14: Klageadgang Den studerende kan klage til uddannelsens chef over den trufne afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis uddannelsens chef fastholder afgørelsen, kan den studerende klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet indenfor 2 uger efter modtagelse af afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Jf. Bek af 16/12/ Side 20 af 21

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Gældende fra 1.2.2015 1 Kapitel 5: Institutionsdel... 3

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Prøver på Jordemoderuddannelsen,

Prøver på Jordemoderuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, UCN September, 2015 Prøver på Jordemoderuddannelsen, UCN Lokalt tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2009 Beskrivelse af indhold,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

P R A K T I K H Å N D B O G

P R A K T I K H Å N D B O G P R A K T I K H Å N D B O G Forår 2015 Socialrådgiveruddannelsen University College Sjælland Campus Storstrøm og Campus Roskilde Indhold Indledning... 5 Socialrådgiveruddannelsens overordnede formål...

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 4 2 Fællesdel... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Varighed og ECTS-point... 4 2.3 Indhold

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: OBS adresserne herunder er gældende pr. 1. august 2015

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

S T U D I E O R D N I N G

S T U D I E O R D N I N G S T U D I E O R D N I N G Professionsbachelor som pædagog Bachelor in Social Education Ikrafttrædelsesdato 1. september 2014 Redigeret efter høring i Censorformandsskabet. Afventer høring i uddannelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere