Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ"

Transkript

1 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21

2 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt valgmodul : Valgmodul 11 d: Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed... 6 Kapitel 7: Praktik :Praktikhåndbog og indkaldsdage : Praktikkens geografiske område : Uddannelsesinstitutionens rolle og ansvar : Praktikinstitutionens rolle og ansvar : Den studerendes ansvar : Dispensation for praktikkens gennemførelse : Den interne mundtlige prøve : Bedømmelse : Ophør af praktikken : Uoverensstemmelser i praktikforløbet : Praktikskift...11 Kapitel 8: Internationalisering : Dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet...12 Kapitel 9: Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Fronter E-læring...13 Kapitel 10: Deltagelsespligt og studieaktivitet : Studieaktivitet : Ophør og udskrivning af studerende som ikke er studieaktive...15 Kapitel 11: Prøvebestemmelser : Disciplinære foranstaltninger : Sygdom : Genindstilling og ny prøve...18 Kapitel 12: Overflytning og studieskift og andre bestemmelser : Skift til socialrådgiveruddannelsen på en anden campus i UCSJ eller ved en anden uddannelsesinstitution : Skift til anden uddannelse ved UCSJ eller en anden uddannelsesinstitution...20 Side 2 af 21

3 12.3: Orlov : Tidsfrister for indgivelse af ansøgning om orlov...20 Kapitel 13: Dispensation for regler fastsat af institutionen...20 Kapitel 14: Klageadgang...20 Kapitel 15: Overgangsordning og ikrafttræden : Ikrafttrædelse...21 Side 3 af 21

4 Forord Efter bestemmelserne i bekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-uddannelser skal de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde socialrådgiveruddannelsen, fastsætte reglerne om uddannelsen i en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der udbyder uddannelsen, samt en institutionsdel. Studieordningens fællesdel er udarbejdet i et samarbejde mellem University College Sjælland (UCSJ), University College Lillebælt, University College Syd, Professionshøjskolen VIA og Professionshøjskolen Metropol samt Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet, og findes på UCSJ s hjemmeside: veruddannelsen.pdf. Fællesdelen indeholder en beskrivelse i 5 kapitler af socialrådgiveruddannelsens formål, kerneområder og struktur, uddannelsens tilrettelæggelse og moduler samt læringsmål. Institutionsdelen, som altså begynder med kapitel 6, indeholder en beskrivelse af det valgfri modul, der udbydes af uddannelsen i UCSJ, praktikken, internationalisering, de generelle prøvebestemmelser samt andre institutionelt fastsatte bestemmelser som f.eks. de anvendte undervisnings- og arbejdsformer, regler om obligatorisk deltagelse i studieaktiviteter, merit, orlov og ophør samt dispensations- og klagemuligheder. For studerende på socialrådgiveruddannelsen forventes det at de studerende er bekendt med bestemmelserne i den institutionelle studieordning, så man kender rammerne og reglerne for uddannelsen i UCSJ. Side 4 af 21

5 Oversigt over uddannelsens indhold Semester Modul ECTS-point Prøve 1 1 Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 15 Intern 2 Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 15 Intern 2 3 Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 15 Intern 4 Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap 15 Ekstern 3 5 Socialt arbejde med udsatte børn, og unge samt børn og unge med handicap og deres familier 15 Intern 6 Socialt arbejdes organisering og praksis 15 Intern 4 7 Praktik 30 Ekstern 5 8 Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng 15 Intern Valgmodul 9a, 9b,11c eller 11d (a)socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn og unge med handicap og deres familier [obligatorisk valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (b)socialt arbejde på beskæftigelsesområdet [obligatorisk valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (c)socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap (d) Socialt entrepenørskab, innovation og frivillighed 15 Ekstern ved obligatorisk valg (første gang enten valgmodul a eller b vælges)ellers Intern 6 10 Socialt arbejde kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling 15 Intern Valgmodul 9a, 9b,11c eller 11d (a)socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn og unge med handicap og deres familier [obligatorisk valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (b)socialt arbejde på beskæftigelsesområdet [obligatorisk 15 Ekstern ved obligatorisk valg (første gang enten valgmodul a Side 5 af 21

6 valg mellem a og b på enten 5. eller 6. semester] (c)socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap eller b vælges)ellers Intern (d) Socialt entrepenørskab, innovation og frivillighed 7 12 Socialt arbejde vidensbasering og udvikling 10 Intern 13 Bachelorprojekt 20 Ekstern Kapitel 6: Institutionelt udbudt valgmodul 6.1: Valgmodul d: Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed Indhold: Modulet har fokus på socialt entreprenørskab og innovativ indsats og læring, med henblik særligt på civilsamfundets betydning for integration af socialt udsatte grupper. Udgangspunktet er de aktuelle udfordringer i det danske velfærdssamfund. Vægten er på den frivillige sektors potentialer, rolle og samspil med den offentlige og den private sektor, samt med den fjerde sektor familie og sociale netværk. Gennem et problemorienteret, praksisrettet projektarbejde analyserer den studerende behov for rammer og ressourcer, rollefordeling og fordeling af beslutningskompetence samt eventuelle grænser for udlægning af kompetence til den frivillige sektor. Læringsmål: Den studerende har viden om: Udviklingen af den danske velfærdsmodel med særligt henblik på stat, marked og civilsamfund, frivillighed og sociale bevægelser Den retlige regulering af den offentlige, den private og den frivillige sektor i Danmark, fra nationalstaten over velfærdsstaten til konkurrencestaten Civilsamfundets rolle i forskellige velfærdsstatstyper (i et Nord-Syd perspektiv) Internationale perspektiver på socialt entreprenørskab og innovation De aktuelle udfordringer i udviklingen af det danske velfærdsamfund Social innovation og aktørerne i det sociale entreprenørskab Netværk og netværksdannelse Dynamikker i integration af socialt udsatte grupper Side 6 af 21

7 Den studerende har færdigheder i at: Anvende samfundsvidenskabelig teori og metode Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvikling og indsats i nye partnerskaber Systematisk analyserer den frivillige sektors aktuelle situation med henblik på udvikling af sektorens opgaveløsning og kapacitet Kommunikere med brugere, frivillige og professionelle i partnerskaber mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor Den studerende har kompetencer til at: Bidrage til etableringen af ressourcer og rammer for samt rollefordelingen i indsatser i nye partnerskaber mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor Samarbejde om innovativ udvikling og indsats for integration af socialt udsatte grupper i partnerskaber mellem aktører fra den offentlige, den private og den frivillige sektor Håndtere etiske dilemmaer og modsætningsfyldte interesser i samarbejdet mellem brugere, frivillige og professionelle Omfang: 15 ECTS Bedømmelse: intern prøve med udgangspunkt i den studerendes projektarbejde, bedømt efter 7-trinsskalaen. Se i øvrigt prøvebestemmelserne for modulet på fronter. Kapitel 7: Praktik Praktikken er placeret på uddannelsens 4. semester / 7. modul og varer 5 måneder; praktikmodulet har et omfang på 30 ECTS. Praktikken er en uddannelsespraktik. Praktikken er ulønnet, og den studerende indgår ikke i praktikinstitutionens normering. Det er en forudsætning for at påbegynde et praktikforløb, at den studerende har bestået modulerne 1 til 5 jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr af 16/12/2013. I henhold til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser skal praktikken i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Således arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og at opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Side 7 af 21

8 Praktikforløbet foregår i en forvaltning, institution eller organisation, der udfører socialt arbejde, og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikinstitutionen skal godkendt af UCSJ Kriterierne for godkendelse er følgende: Praktikinstitutionen skal udføre socialt arbejde Praktikinstitutionen påtager sig det overordnede ansvar for, at praktikken har et forløb og et indhold, som understøtter læringsmålene for praktikken. Praktikinstitutionen skal have rammer, der er sådan, at den studerende kan opnå praktikkens læringsmål, herunder være indstillet på, at give den studerende adgang til planlagt regelmæssig socialrådgiverfaglig vejledning Praktikstedet skal sørger for én eller flere praktikvejledere, der har ansvar for at yde professionsrettet vejledning Praktikvejleder skal, som udgangspunkt, være uddannet socialrådgiver, socionom eller socialformidler. Det er ikke et krav, at praktikvejleder har diplomuddannelse i praktikvejledning, men det vil være en fordel Praktikinstitutioner kan godkendes til trods for, at der det pågældende sted ikke er en uddannet socialrådgiver, socionom eller socialformidler. I de tilfælde tages der udgangspunkt i de arbejdsopgaver der udføres, og at det der igennem er muligt for den studerende at leve op til læringsmålene for praktikken. University College Sjælland stiller socialfaglig/professionsrettet vejledning til rådighed efter behov på baggrund af en konkret vurdering. UCSJ fordeler praktikpladserne til de studerende. Indtil praktikpladsfordelingen er sket, foregår al kontakt til praktikinstitutionerne gennem uddannelsens praktikkoordinator. Den studerendes ugentlige arbejdstid svarer til fuld tid på det pågældende praktiksted. Den studerende følger praktikinstitutionens regler vedrørende arbejdstid og fridage, og den studerende har ikke ret til at holde ferie i praktikperioden. Der er mødepligt i praktikken, der registrerer den studerendes fremmøde på lige fod med de øvrige medarbejderes arbejdstid i institutionen. Den studerende har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, som vedvarer efter praktikkens ophør. Modul 7 skal være gennemført inden den studerende kan starte på modul 8 jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr af 16/12/ :Praktikhåndbog og indkaldsdage Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Der er udarbejdet en praktikhåndbog, der udleveres til praktikvejledere og studerende forud for de respektive praktikforløb. Heraf fremgår rammer og forløb for praktikken herunder praktikplan og øvrige praktikopgaver der defineres nærmere mht. omfang og indhold. Praktikhåndbogen findes i det tværgående Side 8 af 21

9 praktikrum på fronter sammen med øvrigt materiale om praktikforløber. I løbet af praktikforløbet er der et antal indkaldsdage for hhv. studerende og praktikvejledere. 7.2: Praktikkens geografiske område Praktikpladserne rekrutteres fra den offentlige og private sektor i Region Sjællands område. De studerende må påregne transporttid i praktikperioden. 7.3: Uddannelsesinstitutionens rolle og ansvar UCSJ har følgende ansvar og rolle i forhold til praktikforløbet: tilvejebringe og fordele de praktikpladser, der er behov for udpege en socialrådgiver- eller socialformidleruddannet underviser som yder vejledning efter aftale og godkender praktikplanen udføre fremmøderegistrering i forhold til indkaldelsesdage i praktikforløbet bedømmelse af praktikken ved den mundtlige prøve yde information om gældende regler til studerende og praktikinstitutioner bistå parterne, såfremt der er vanskeligheder eller uoverensstemmelser i praktikforløbet 7.4: Praktikinstitutionens rolle og ansvar Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og forpligter sig til at stille en praktikvejleder til rådighed som kan opfylde følgende kriterier: skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, der varetages af socialrådgivere/socialformidlere kan yde professionsrettet vejledning kan fungere som bindeled og varetage kontakten til UCSJ herunder håndtere eventuelle vanskeligheder i den studerendes praktikforløb Praktikvejleders opgaver: i samarbejde med den studerende, udarbejde en forslag til en individuel praktikplan, som har til formål at sikre et forløb, hvor praktikkens læringsmål opfyldes. Den endelige uddannelsesplan udarbejdes af den studerende. Praktikplanen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. støtte den studerendes lærings- og udviklingsproces og sikre at praktikplanen til et styringsredskab for den studerende i praktikforløbet. sikre at den studerende i praktikforløbet har adgang til professionsrettet dialog og vejledning og for, at den studerende kontinuerligt arbejder med opgaver, der har afsæt i læringsmålene for praktikken i samarbejde med den studerende, udfærdiger en skriftlig evaluering af praktikken, med udgangspunkt i praktikkens læringsmål. Evalueringen skal foreligge ved den studerendes mundtlige prøve Side 9 af 21

10 registrere den studerendes fravær samt dokumentere, at den studerende har overholdt mødepligten. Dokumentationen skal foreligge ved den studerendes mundtlige prøve. Praktikinstitutionen udarbejder en beskrivelse af praktikstedet og den enkelte praktikplads til brug for uddannelsesinstitutionens godkendelse og fordeling af praktikpladser til de studerende. 7.5: Den studerendes ansvar Den studerende har samme pligter over for praktikinstitutionen som ansatte i forhold til at give tilladelse til sikkerhedsgodkendelse, f.eks. indhentelse af børneattest og straffeattest fra Rigspolitiet tavshedspligt i henhold til straffelovens 152 og forvaltningslovens 27 om tavshedspligt med hensyn til, hvad hun eller han måtte erfare om personer i forbindelse med uddannelsespraktikken fremmøde og afbud ved sygdom endvidere er den studerende pligtig til at: udarbejde en individuel praktikplan i samarbejde med praktikvejleder. Praktikplanens formål er at sikre et forløb i praktikken, hvor praktikkens læringsmål opfyldes. Praktikplanen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen udarbejde en skriftlig opgave inden den mundtlige prøve opfylde mødepligt til uddannelsesinstitutionens indkaldelsesdage, og i praktikforløbet. 7.6: Dispensation for praktikkens gennemførelse Den studerende kan søge dispensation fra kravet om at praktikken gennemføres på fuld tid. Nedsat ugentlig arbejdstid kan bevilges ved den studerendes sygdom, der er lægeligt dokumenteret. I så fald forlænges praktikken med et timetal/omfang, der svarer til den ugentligt nedsatte arbejdstid. En forlængelse af praktikken vil, i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt sådan, at den samlede uddannelseslængde ikke forøges. 7.7: Den interne mundtlige prøve Den interne mundtlige prøve holdes indenfor de sidste 2 uger af praktikforløbet. Rammerne for forberedelse og tilrettelæggelse af den mundtlige prøve fremgår af praktikhåndbogen. De konkrete deadlines er tilgængelige på Fronter. 7.8: Bedømmelse Praktikken afsluttes ved ekstern eksamen på uddannelsesinstitutionen. Eksaminator er som hovedregel den underviser, uddannelsesinstitutionen har udpeget til at følge den studerende under praktikforløbet. Bedømmelsen sker på baggrund af en individuel mundtlig prøve efter 7-trinsskalaen 7.9: Ophør af praktikken Det er en forudsætning for at deltage i praktikprøven, at den studerende ikke er fraværende mere end højest 12 arbejdsdage af den samlede praktiktid. Side 10 af 21

11 Hvis fravær på mere end 12 dage af den samlede praktiktid skyldes den studerendes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan uddannelsesinstitutionen tillade en forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri. Såfremt praktikken afbrydes grundet den studerendes lægeligt dokumenterede sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan den studerende maksimalt påbegynde en ny praktik 1 gang mere. Ophører den studerende i praktikken af andre årsager eller fravælger en studerende en praktikplads afsluttes uddannelsen og den studerende henvises til studievejledning. Den studerende kan søge dispensation hos lederen af uddannelsen, såfremt usædvanlige forhold gør sig gældende. 7.10: Uoverensstemmelser i praktikforløbet Den studerende og praktikvejlederen skal kontakte uddannelsesinstitutionen, hvis der opstår vanskeligheder i praktikken. Uddannelsesinstitutionen yder i så fald bistand. Det er den underviser, der følger den studerende i praktik, der skal kontaktes. Hvis der under praktikforløbet opstår uoverensstemmelser eller problemer mellem den studerende og praktikinstitutionen, er såvel praktikvejlederen som uddannelsesinstitutionen ansvarlig for, at problemet drøftes med den studerende, med henblik på en løsning. Såfremt enten den studerende eller praktikvejlederen ønsker det, skal uddannelsesinstitutionen inddrages som mægler i konflikten. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om løsning af uoverensstemmelsen, inddrages praktikinstitutionens og uddannelsesinstitutionens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. 7.11: Praktikskift Indenfor de første tre uger af praktikken kan uddannelsesinstitutionen tillade den studerende at påbegynde en ny uddannelsespraktik, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og er praktisk muligt. Er der givet tilladelse til et praktikskifte indenfor disse rammer anses dette ikke som et nyt praktikforløb. Kapitel 8: Internationalisering Gennem uddannelsesforløbet skal den studerende opnå en forståelse af internationale forholds betydning for socialt arbejde, og herunder opnå interkulturel kompetencer. Internationale og interkulturelle perspektiver indgår i uddannelsesforløbet på forskellige måder, bl.a. ved at internationale og komparative forskningsresultater inddrages i undervisningen Side 11 af 21

12 at de studerende præsenteres for og læser international litteratur, herunder faglitteratur på såvel nordiske sprog som engelsk at relevante og centrale internationale konventioner inddrages i undervisningen at undervisning lejlighedsvis varetages af udenlandske gæstelærere, hvor undervisningssproget er nordisk eller engelsk at uddannelsen lejlighedsvis er vært for udenlandske studerende på kortere eller længere studieophold at studerende og undervisere deltager i netværk i nordisk og europæisk regi, og har mulighed for at gennemføre studie- eller undervisningsophold i udlandet. 8.1: Dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet Den studerende kan gennemføre dele af uddannelsen ved studie- eller praktikophold i udlandet: I forbindelse med uddannelsespraktikken på 4. semester (modul 7), de valgfri moduler (modul 9 og 11) eller feltarbejde i forbindelse med bachelorprojektet på 7. semester (modul 13). Gennemførelse af uddannelseselementer ved udenlandske uddannelsesinstitutioner skal på forhånd godkendes af uddannelsens internationale pædagogiske vejleder (IPV) mhp. at vurdere, hvordan det pågældende uddannelseselement ækvivalerer socialrådgiveruddannelsens uddannelseselementer med hensyn til niveau, omfang, relevans og prøve. Ved praktik i udlandet vil den interne prøve finde sted på uddannelsesinstitutionen i Danmark eller såfremt det er muligt ved virtuelle prøveformer, mens den studerende stadig er i praktik i udlandet. Prøveformen fastlægges før forløbet påbegyndes. Kapitel 9: Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen tilrettelægges på et videnskabsteoretisk grundlag, der giver den studerende mulighed for at studere og reflektere over socialt arbejdes teorier, modeller, metoder og begreber, og som på demokratisk og ikke-diskriminerende vis bidrager til at forstå, beskrive og analysere sociale problemer, herunder fænomener, kontekster og processer, som socialrådgivere arbejder med og i. I uddannelsen indgår undervisnings- og arbejdsformer, der understøtter den studerendes udvikling af kompetence i forhold til læring, selvstændighed og samarbejdsevne samt til at skabe faglig fornyelse, med det formål at den studerende opnår viden og forståelse, færdigheder og kompetencer, som kan udgøre det teoretiske og metodiske grundlag for udøvelsen af en profession med et bredt praksisfelt, med mange facetter og i stadig udvikling. Konkret tilrettelægges uddannelsen, således at der etableres en vekselvirkning med anvendelse af varierede undervisningsformer og kombination mellem teori og praktik, bl.a. via Side 12 af 21

13 forelæsninger, med henblik på at skabe overblik over et fag eller et stofområde dialogbaseret undervisning, hvor forløbet er tilrettelagt med henblik på aktiv deltagerinvolvering case- og problembaseret undervisning og vejledning med henblik på de studerendes selvstændige opgaveløsning i projektgrupper, studiegrupper, refleksionsgrupper m.v. træning og øvelser ved hjælp af deltagerinvolvering i form af casestudier, refleksions- og kommunikationsøvelser, rollespil, informationssøgning m.v. tværprofessionelle undervisnings- og vejledningsforløb med studerende fra andre professionsuddannelser inddragelse af professionens praksis og praktikere i undervisningsforløb og projektarbejder informationssøgning i samarbejde med UCSJ s biblioteksfunktion it-baseret læring Under uddannelsesforløbet arbejder de studerende selvstændigt i studiegrupper, som især på uddannelsens første del faciliteres af underviser. Gruppearbejde anses for at være af stor værdi for socialrådgiveruddannelsen, både i forhold til de studerendes læringsudbytte af de øvrige studieaktiviteter, men også som et centralt aspekt i socialrådgivernes professionskompetence Fronter Fronter er den digitale kommunikations- og læringsplatform, som benyttes på alle uddannelser i UCSJ. På Fronter findes informationer og relevante dokumenter fra underviserne og uddannelsen, ligesom den studerende også har sin egen plads, hvor undervisningsrelevante dokumenter kan downloades og gemmes. Derudover giver Fronter mulighed for, at de studerende indbyrdes kan debattere og udveksle erfaringer i de forskellige faser af uddannelsen. 9.2 E-læring På Campus Storstrøm udbydes uddannelsen også som e-læringsuddannelse. E- læringsuddannelsen er lige som den ordinære uddannelse en fuldtidsuddannelse. E- læringsuddannelsen er tilrettelagt som blended læring hvor virtuel undervisning er kombineret fremmøde på uddannelsesstedet i kortere koncentrerede forløb. Hermed opnås en fleksible uddannelsestilrettelæggelse. En del af undervisningen er omlagt til projekt- og opgaveorienterede samt virtuelle læringsforløb med både synkron og asynkron undervisning. Et vigtigt omdrejningspunkt for e-læringsuddannelsen er studiegrupperne, hvor de studerende ved fremmøde, og ved hjælp af skype, adobe connect, google docs m.v. samarbejder om læringsforløbene. Der udarbejdes særlige modulplaner til e-læringsforløbene, hvoraf det fremgår, hvilke Side 13 af 21

14 Semester Modul Institutionel studieordning læringselementer der fokuseres på ved fremmøde, og hvilke der er omlagt til virtuelle læringsforløb. Prøver og praktik tilrettelægges og gennemføres på samme måde som den ordinære uddannelse. Kapitel 10: Deltagelsespligt og studieaktivitet Deltagelsespligt og Studieaktivitet skal være opfyldt for at den studerende kan gå til prøve. Dette er opfyldt, når den studerende: Deltager i gruppearbejde Deltager i fælles projekter Deltager i fjernundervisning Afleverer de stillede opgaver, øvelser og projekter Deltager i udarbejdelse af Logbog Deltager i fremlæggelser Har gennemført praktik inden for de beskrevne rammer Opfylder rammerne for mødepligt Nedenfor fremgår deltagelses-forudsætninger for at kunne gå til prøve i de enkelte moduler og de konsekvenser det har, hvis deltagelsespligten ikke overholdes.. Forudsætninger Konsekvens hvis forudsætningerne ikke overholdes 1 1 Mødepligt Deltagelse 80% af undervisningen 2 Mødepligt Deltagelse 80% af undervisningen. 2 3 Deltagelse i modulopgaven 4 Deltagelse i feltarbejdet 3 5 Deltagelse i temaperioden Et prøveforsøg brugt. Individuel erstatningsopgave skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Individuel erstatningsopgave skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Individuel erstatningsopgave svarende til modulopgaven, skal afleveres inden den studerende kan gå til prøve, ellers er et prøveforsøg brugt og opgaven skal så afleveres inden den studerende kan gå til om-prøve Der skal udarbejdes en individuel 3 siders erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til prøve, ellers er et prøveforsøg brugt og opgaven skal så afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes et individuelt prøvegrundlag inden den studerende kan gå til omprøve 6 Ingen Side 14 af 21

15 4 7 Deltagelsespligt jf. kap. 7.8, og fuldførelse af praktikken samt aflevering af prøvegrundlag 5 8 Ingen 9 a 9 b 6 10 Ingen 11 c 11 d Deltagelse i projekt/feltarbejde Deltagelse i projekt/feltarbejde Deltagelse i projekt/feltarbejde Ingen 7 12 Ingen 13 Ingen Aflevering af den i prøvebestemmelserne krævede dokumentation. Opfyldes prøveforudsætningerne ikke, og foreligger der ikke dokumentation for sygdom Kan den studerende ikke gå til prøve og et prøveforsøg er brugt. Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes en individuel skriftlig erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes en individuel skriftlig erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Et prøveforsøg brugt. Der skal udarbejdes en individuel skriftlig erstatningsopgave, der skal afleveres inden den studerende kan gå til omprøve Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes, kan den studerende ikke gå til prøve og et prøveforsøg er dermed brugt. Når 3 prøveforsøg er brugt, ophører den studerende på uddannelsen. Der kan søges dispensation for et 4. prøveforsøg. 10.1: Studieaktivitet Studieaktivitet er defineres således, at den studerende inden for de sidste 12 kalendermåneder har deltaget i mindst 2 forskellige prøver har bestået mindst 1 prøve har opfyldt sin pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, som indgår som en del af uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fællesprojekter, fjernundervisning, mv. som det fremgår af studieordningen har afleveret, som det fremgår af studieordningen, de opgaver, rapporter, (lærings)portfolier mv., som er forudsætningskrav for deltagelse i prøverne med et redeligt indhold, herunder ikke har afleveret materiale, som andre har ophavsret til er mødt til aktiviteter med mødepligt, som det fremgår af studieordningen 10.2: Ophør og udskrivning af studerende som ikke er studieaktive Uddannelsen bringes til ophør for studerende der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1. år. Ikke opfyldelse af ét eller flere kriterier i definitionen af studieaktivitet kan bringe uddannelsen til ophør. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Side 15 af 21

16 Semester Modul ECTS Institutionel studieordning Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Forinden uddannelsen bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende. Hvis den studerende anmoder om, at uddannelsen ikke bringes til ophør, har anmodningen opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af lederen af uddannelsen. Sagen afgøres indenfor en frist på 3 uger. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen/studieordningen, herunder studiestartsprøven og de prøver, som den studerende skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 1./2. studieår, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne ovenfor. Studerende, der ønsker at melde sig ud af uddannelsen, skal meddele dette skriftligt til den respektive studieadministration (Campus Roskilde eller Campus Storstrøm. Kapitel 11: Prøvebestemmelser Formålet med uddannelsens prøver er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen og dens studieelementer. Hver af uddannelsens prøver skal bestås. Beståede prøver kan ikke tages om, alle karakterer vægtes lige. Oversigt over prøver i uddannelsen Prøveform Prøvegrundlag Type Censur Bedømmelse 1 1 Skriftlig Udleveret case eller artikel 15 Gruppeopgave Intern Bestået/ikke bestået 2 Skriftlig Udleveret case, spørgsmål eller artikel timer Individuel Intern Bestået/ikke bestået 2 3 Skriftlig Juridisk opgave 15 4 timer Individuel Intern Bestået/ikke bestået Side 16 af 21

17 4 Mundtlig Udleveret case 15 Individuel Ekstern 7-trins skalaen 3 5 Skriftlig/mundtlig Børnefaglig undersøgelse 15 Gruppeprøve Intern Bestået/ikke bestået 6 Skriftlig Opgave 15 Individuel Intern Bestået/ikke bestået 4 7 Skriftlig/mundtlig Praktik 30 Individuel Ekstern 7-trins skalaen 5 8 Skriftlig/mundtlig 9a Mundtlig Case udarbejdet af den studerende 9b Mundtlig Case udarbejdet af den studerende 11c 11d Mundtlig Projekt- og feltarbejde 15 Gruppe Intern Case udarbejdet af den studerende 15 Individuel Ekstern /intern 15 Individuel Ekstern /intern Bestået/ikke bestået 7-trins skalaen 7-trins skalaen 15 Individuel Intern 7-trin skalaen Skriftlig/mundtlig Projekt 15 Gruppeprøve Intern 7-trin skalaen 6 10 Skriftlig Projektansøgning 15 Gruppeprøve Intern 7-trin skalaen 9a Mundtlig 9b Mundtlig 11c Mundtlig Case udarbejdet af den studerende Case udarbejdet af den studerende Case udarbejdet af den studerende 15 Individuel Ekstern/in7-trins skalaen tern 15 Individuel Ekstern/in7-trins skalaen tern 15 Individuel Intern 7-trin skalaen 11d Skriftlig/mundtlig Projekt 15 Gruppeprøve Intern 7-trin skalaen 7 12 Skriftlig/mundtlig Projektdesign 10 Gruppeprøve Intern Bestået/ikke bestået 13 Skriftlig/mundtlig Bachelorprojekt 20 Gruppeprøve Ekstern 7-trins skalaen 11.1: Disciplinære foranstaltninger Er der studerende, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil pågældende blive bortvist fra prøven. Dette gælder også, hvis der under eller efter prøven opstår formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning. Udviser en studerende forstyrrende adfærd, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. Side 17 af 21

18 Skaffer en studerende sig uretmæssig hjælp under en prøve eller giver en studerende uretmæssig hjælp til en anden studerende under en prøve, eller benyttes der ikke tilladte hjælpemidler, vil den pågældende studerende blive bortvist fra prøven. Opstår der under en prøve formodning om, at en studerende har modtaget eller givet uretmæssig hjælp eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen og bekræftes formodningen, og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortvises den studerende. Foreligger der skærpende omstændigheder kan uddannelsens leder beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En sådan bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt et prøveforsøf. Jf. Bek nr af 16/12/2013 En studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr af 16/12/ : Sygdom I tilfælde af sygdom skal den studerende meddele dette til Studieservice. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeattest, som skal være Studieservice i hænde senest 1 uge efter prøvens afholdelse. Har den studerende ikke sygemeldt sig og afleveret dokumentation anses den studerende som udeblevet fra prøven, der vil være brugt et prøveforsøg og prøven registreres som ikke bestået. Den studerende afholder selv udgiften til lægeattest. 11.3: Genindstilling og ny prøve Har den studerende været forhindret i at deltage i en prøve på grund af dokumenteret sygdom, indstilles den studerende automatisk til bedømmelse ved førstkommende prøvetermin. Genindstilling til en prøve giver ikke adgang til at udskyde efterfølgende prøver. Ved ny prøve er bedømmelsesgrundlaget, herunder den obligatoriske litteratur, som hovedregel det samme som ved den oprindelige prøve. Der kan dog ved prøver med juridisk indhold være ny lovgivning, der skal inddrages i en ny prøve. Ved genindstilling til en prøve har den studerende som hovedregel ikke krav på undervisning eller vejledning i det pågældende område. Der kan dog ved prøver med juridisk indhold være ny lovgivning der skal inddrages i en ny prøve. Side 18 af 21

19 Den studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Der er mulighed for at søge dispensation til yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold Jf. Bek af 16/12/2013 De prøver, den studerende i henhold til nærværende studieordning skal deltage i inden udgangen af 1. studieår, skal være bestået senest ved udgangen af den studerendes 2. studieår, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Jf. Bek af 16/12/2013 De interne og eksterne prøver samt praktikken, der ligger før modul 13/bachelorprojektet, skal være bestået, før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, eftersom prøven i bachelorprojektet er den endelige afprøvning af, at den studerende har opnået uddannelsens samlede mål for læringsudbyttet. Bachelorprojektet skal skrives i grupper på 2 til 4 studerende. Består den studerende ikke prøven i bachelorprojektet i uddannelsens 7. semester (modul 13), afvikles ny prøve så vidt muligt senest 1½ måned efter semesterafslutningen. Indgår juli måned i denne periode, er det senest 2½ måned efter semesterafslutningen. Kapitel 12: Overflytning og studieskift og andre bestemmelser 12.1: Skift til socialrådgiveruddannelsen på en anden campus i UCSJ eller ved en anden uddannelsesinstitution Overflytning til socialrådgiveruddannelsen på en anden campus i UCSJ (intern overflytning) kan først ske, når den studerende har bestået prøver svarende til det første semester på uddannelsen (modul 1 og 2). Dette af hensyn til placering i studiegrupper, holdstørrelser samt studiemiljøet på det enkelte campus. Intern overflytning forudsætter, at der er ledige studiepladser på den anden campus. Overflytning til socialrådgiveruddannelsen ved en anden uddannelsesinstitution (ekstern overflytning) kan først ske, når den studerende har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse. Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre uddannelsesinstitutioner i Danmark, der udbyder socialrådgiveruddannelsen. Overflytning forudsætter, at der er ledige uddannelsespladser på det pågældende uddannelsestrin af uddannelsen. Ansøgning om overflytning indgives til studieservice på Campus Roskilde eller Campus Storstrøm, der fremsender ansøgningen til den modtagende uddannelsesinstitution, som behandler ansøgningen. Side 19 af 21

20 12.2: Skift til anden uddannelse ved UCSJ eller en anden uddannelsesinstitution Skift til en ny uddannelse ved UCSJ sker ved ansøgning gennem Den Koordinerede Tilmelding. Skift til en ny uddannelse på en anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den nye uddannelse. 12.3: Orlov Orlov kan først gives, når den studerende har bestået prøverne på uddannelsens første studieår. Undtagelse herfra er ansøgt orlov begrundet i barsel eller adoption, indkaldelse til værnepligtstjeneste eller udsendelse til militærtjeneste i udlandet. I orlovsperioden kan den studerende ikke deltage i undervisning eller prøver. Der kan bevilges orlov for maksimalt 1 år. Studerende, der ønsker at søge om orlov fra studiet, skal indlevere en skriftlig, begrundet ansøgning til uddannelsens studievejleder : Tidsfrister for indgivelse af ansøgning om orlov Ansøgning skal indgives senest den 1. juni ved ønske om orlov pr. 1. september, og senest den 1. januar ved ønske om orlov pr. 1. februar. Dog kan der dispenseres fra både ansøgningsfrist og tidsrammen for orlov, når orlovsansøgningen er begrundet i den studerendes sygdom, barsel, adoption eller usædvanlige forhold i øvrigt. Det samlede studieforløb, incl. eventuelle orlovsperioder, kan ikke overstige 5½ år, jf. afsnittet Ophør, nedenfor. Kapitel 13: Dispensation for regler fastsat af institutionen UCSJ kan når der foreligger usædvanlige forhold dispensere fra de bestemmelser, der er fastsat i såvel den fælles som den institutionelle del af studieordningen. Dispensation forudsætter altid en skriftlig, begrundet ansøgning. Ansøgningen stiles til lederen af uddannelsen og sendes til studieservice. Kapitel 14: Klageadgang Den studerende kan klage til uddannelsens chef over den trufne afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis uddannelsens chef fastholder afgørelsen, kan den studerende klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet indenfor 2 uger efter modtagelse af afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Jf. Bek af 16/12/ Side 20 af 21

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 22 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor- uddannelsen Socialrådgiver

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor- uddannelsen Socialrådgiver Studieordning for uddannelsen til Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne Indhold Forord... 3 Oversigt over uddannelsens indhold...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Gældende fra 1.2.2015 1 Kapitel 5: Institutionsdel... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere