Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd i amter/h:s)

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål og regelgrundlag Stillingsklassifikation Ad hoc klassifikation af erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Ad hoc klassifikation ved forlængelse af ansættelse ved mangelfuld målopfyldelse Ad hoc klassifikation ved anden orlov eller fravær Ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse Ad hoc klassifikation for en yngre læge, der er i klemme i uddannelsessystemet samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelsen Sagsbehandlingen Klageveje Ikrafttrædelse...10 Litteraturliste...11 Bilag 1: Krav om supplerende uddannelse og krav om uddannelse, der svarer til supplerende uddannelse...12 Andet...13

3 Indledning Speciallægekommissionen anbefaler i betænkning nr Fremtidens speciallæge at decentralisere administrationen af den lægelige videreuddannelse. Dette indebærer bl.a. en udlægning af sagsbehandlingen vedrørende klassifikation af uddannelsesstillinger. Efter aftale med landets amter og med de regionale videreuddannelsessekretariater er denne proces startet gradvist i 2001 og videreføres med denne vejledning. Vejledningen vedrører alle former for ad hoc klassifikation. Kompetence til ad hoc klassifikation på grund af, at en læge er uddannelsesmæssigt i klemme forbliver i Sundhedsstyrelsen og udlægges ikke Formål og regelgrundlag Formålet med denne administrative vejledning er, at fastlægge de administrative retningslinier for sagsbehandlingen af ovennævnte område i de regionale videreuddannelsesråd og i amter og H:S. Vejledningen er udarbejdet som en manual, der kan bruges ved sagsbehandling af alle ansøgninger om ad hoc klassifikation. De regionale videreuddannelsesråd har blandt andet til opgave at træffe afgørelser vedrørende tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. Efter nærmere aftale amterne og H:S imellem er dele af denne sagsbehandling udlagt til amter og H:S. Afgørelser træffes på baggrund af Sundhedsstyrelsens administrative vejledninger. Afgørelser truffet af de regionale videreuddannelsesråd og i amter/h:s indgår i den samlede vurdering af speciallægeuddannelsen. Afgørelser truffet ud fra denne vejledning anerkendes af Sundhedsstyrelsen. Ved Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning nr. 272 af 19. april b stk. 2. (lægeloven) er der hjemmel til udlægning af fordeling af uddannelsesforløb inden for regionen, godkendelse af uddannelsesafdelinger og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. 3

4 Kompetencen til at udstede autorisation som læge, autorisation til selvstændigt virke og tilladelse til at betegne sig som speciallæge forbliver i Sundhedsstyrelsen, jf. Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning nr. 272 af 19. april , stk1, 2,stk.4, 4 stk.1. (lægeloven). Sundhedsstyrelsen følger administrationen af området løbende, og Sundhedsstyrelsen vil efter behov tage initiativ til revision af de administrative vejledninger Stillingsklassifikation Lægelig videreuddannelse finder sted i klassificerede uddannelsesstillinger. Til alle klassificerede uddannelsesstillinger skal der foreligge et uddannelsesprogram. Den uddannelsessøgende læge skal vejledes og evalueres under sin ansættelse, jf. Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, januar Godkendelse af uddannelsesstillinger gives fremadrettet. Der gives aldrig klassifikation med tilbagevirkende kraft. Stillingsklassifikationer kan inddeles i: Enkeltstillingsklassifikation Ved enkeltstillingsklassifikation gives et stillingsnummer. Denne klassifikation er bundet til en stilling, og nummeret skal bruges i stillingsopslag og skal fremgå af dokumentation for godkendelse af uddannelsesforløbet (CS bilag i Vejleding og evaluering af den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, 1998) Ad hoc klassifikation Ved ad hoc klassifikation gives ikke et stillingsnummer. Ad hoc klassifikation er knyttet til en enkeltperson i en forud fastlagt periode. Den er beregnet til at klassificere erstatningsansættelse ved graviditet, barsel, adoption, orlov til børnepasning eller anden orlov samt længerevarende sygdom og til klassifikation ved supplerende uddannelse. Sundhedsstyrelsen kan herudover tildele ad hoc klassifikation til læger, der på anden måde er uddannelsesmæssigt i klemme. 4

5 2.0. Ad hoc klassifikation af erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning svarende til mere end 10 % af den fastsatte varighed for en given del af den kliniske uddannelse forlænges uddannelsen tidsmæssig svarende til det samlede fravær inklusive de 10%. Ved fravær i erstatningsansættelsen gælder de samme retningslinier som ved fravær i uddannelsesstillingen jf. Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 654 af 3. juli 1996 samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 64 af 29. januar Der kan tildeles ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning, når fravær er begrundet jf. ovennævnte bekendtgørelse, og når følgende kriterier er opfyldt: Der ansøges om klassifikation forud for erstatningsansættelsen eller senest en måned inde i ansættelsen, idet godkendelse af uddannelse alene gives fremadrettet. Det dokumenteres, at lægen vil modtage uddannelse og evaluering svarende til det relevante uddannelsesniveau som beskrevet i det godkendte uddannelsesprogram for afdelingens læger i klassificerede uddannelsesstillinger. 5

6 3.0. Ad hoc klassifikation ved forlængelse af ansættelse ved mangelfuld målopfyldelse Hvis enten den uddannelsessøgende læge eller den uddannelsesgivende læge ikke ønsker at godkende et givet uddannelsesforløb, kan der aftales erstatningsansættelse i form af forlænget ansættelse på samme afdeling eller på anden afdeling med godkendt uddannelsesprogram for tilsvarende ansættelse. Længden af erstatningsansættelsen aftales mellem den uddannelsessøgende læge og afdelingen med forudgående godkendelse fra det regionale eller amtslige videreuddannelsesråd. Der kan tildeles ad hoc klassifikation af erstatningsansættelse på grund af mangelfuld målopfyldelse, når følgende kriterier er opfyldt: Der ansøges om klassifikation forud for erstatningsansættelsen eller senest en måned inde i ansættelsen, idet godkendelse af uddannelse alene gives fremadrettet. Det dokumenteres, at lægen vil modtage uddannelse og evaluering svarende til det relevante uddannelsesniveau som beskrevet i det godkendte uddannelsesprogram for afdelingens læger i klassificerede uddannelsesstillinger. 6

7 4.0. Ad hoc klassifikation ved anden orlov eller fravær Erstatningsansættelse på grund af orlov af anden årsag end sygdom, graviditet, barsel, adoption samt børnepasning, f.eks. til forskning, udlandsophold, m.m. kan ad hoc klassificeres efter forudgående godkendelse i det regionale eller amtslige videreuddannelsesråd. Der kan tildeles ad hoc klassifikation af erstatningsansættelse på grund af orlov af andre årsager end de i afsnit 2.0. nævnte, når følgende kriterier er opfyldt: Der ansøges om klassifikation forud for erstatningsansættelsen eller senest en måned inde i ansættelsen, idet godkendelse af uddannelse alene gives fremadrettet Erstatningsansættelse udgør mindst 3 måneder i sammenhæng med mindre den ligger i direkte forlængelse af anden ansættelse på samme afdeling Det dokumenteres, at lægen vil modtage uddannelse og evaluering svarende til det relevante uddannelsesniveau som beskrevet i det godkendte uddannelsesprogram for afdelingens læger i klassificerede uddannelsesstillinger 7

8 5.0. Ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse Flere specialer har krav om supplerende uddannelse. Den supplerende uddannelse skal finde sted før ansættelse som 1. reservelæge og i øvrigt som fastsat under de enkelte specialer, jf. Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 654 af 3. juli For visse ikke-kliniske specialer med krav om klinisk uddannelse gælder, at klinisk uddannelse sidestilles med supplerende uddannelse. En liste over specialer med krav om supplerende uddannelse er vedlagt disse retningslinier som bilag 1. Der kan tildeles ad hoc klassifikation af supplerende uddannelse, når følgende betingelser er opfyldt: Der ansøges om klassifikation forud for erstatningsansættelsen eller senest en måned inde i ansættelsen, idet godkendelse af uddannelse alene gives fremadrettet Ansættelse udgør mindst 3 måneder i sammenhæng Det dokumenteres, at lægen vil modtage uddannelse og evaluering som beskrevet i det godkendte uddannelsesprogram for afdelingens læger i klassificerede introduktionsstillinger Supplerende uddannelse indgår ikke i specialets blokstillinger i den pågældende region Der skal ikke søges om ad hoc klassifikation, hvis ansættelse finder sted i klassificeret introduktionsstilling eller stilling klassificeret til supplerende uddannelse i det pågældende speciale. 8

9 6.0. Ad hoc klassifikation for en yngre læge, der er i klemme i uddannelsessystemet samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelsen I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen give ad hoc klassifikation i andre tilfælde end nævnt under punkt 2.0 til 5.0. Denne type ad hoc klassifikation udlægges ikke, og kan fortsat kun foretages af Sundhedsstyrelsens 1. kontor. På samme måde kan kun Sundhedsstyrelsen give dispensationer fra uddannelsesbekendtgørelser, hvilket kun sker undtagelsesvist. Ansøgning herom indsendes via det regionale eller amtslige videreuddannelsessekretariat Sagsbehandlingen De ansvarlige videreuddannelsesråd fastlægger retningslinier for sagsbehandlingen. Alle afgørelser skal træffes inden for Sundhedsstyrelsens retningslinier. Det er vigtigt, at kopi af alle ad hoc klassifikationer givet af de regionale videreuddannelsesråd og amter/h:s videresendes til Sundhedsstyrelsens 1. kontor, hvor de lægges på den pågældende læges personsag. Ad hoc klassifikationer er kun gyldige ved fyldestgørende dokumentation i den pågældende læges personsag. Overordnet gælder følgende: Ad hoc klassifikation i turnus og almen medicin gives af amtet/h:s. Ad hoc klassifikation af introduktionsstillinger og hoveduddannelse i øvrige specialer gives af det regionale videreuddannelsesråd De regionale videreuddannelsesråd kan delegere opgaven vedrørende introduktionsstillinger til amter/h:s 9

10 Ansøgning om ad hoc klassifikation skal indeholde: Oplysninger om, hvad der søges om Begrundelse for at søge om ad hoc klassifikation Uddannelsessøgendes navn og cpr.nr. Uddannelsessøgendes uddannelsestrin Uddannelsessøgendes speciale Afdelingens navn Perioden for ad hoc klassifikationen Dato for ansøgningen Dokumentation for at den uddannelsessøgende vil modtage uddannelse, vejledning samt evaluering under sin ansættelse som beskrevet i det for stillingen relevante uddannelsesprogram og i Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, Klageveje Afgørelser truffet af de regionale videreuddannelsesråd eller videreuddannelsesråd i amter/h:s, som er baseret på denne vejledning, kan påklages til Sundhedsstyrelsen Ikrafttrædelse Denne vejledning træder i kraft pr 1. juli 2002 og afløser samtidig tidligere udsendte administrative vejledninger om ad hoc klassifikation. Det drejer sig om Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen og Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning. 10

11 Litteraturliste Sundhedsministeriets betænkning nr fra Speciallægekommisionen Fremtidens speciallæge, maj 2000, Enkeltstillingsklassifikation, Sundhedsstyrelsen, 2001, netpublikation, Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, januar 1998, Bekendtgørelse om uddannelse til speciallæge nr. 654 af 3. juli 1996 samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om uddannelse til speciallæge nr. 64 af 29. januar 1999, Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning af 19. april 2001, Bekendtgørelse om de regionale videreuddannelsesråd for læger nr.177 af 19. marts 2001, Hjemmeside: Sundhedsstyrelsens hjemmeside Retsinformation Bilagsliste: Bilag 1: Oversigt over specialer med supplerende uddannelse Bilag 2: Checkliste ved sagsbehandling 11

12 Bilag 1: Krav om supplerende uddannelse og krav om uddannelse, der svarer til supplerende uddannelse Specialer *Suppl.udd./tilsvarende Varighed Anæstesiologi supplerende uddannelse 6 måneder Arbejdsmedicin klinisk uddannelse 24 måneder Børne- og ungdomspsykiatri psykiatri, pædiatri 12 måneder Dermato-venerologi internmedicin 12 måneder Diagnostisk radiologi kirurgisk uddannelse 6 måneder** Gynækologi og obstetrik kirurgi 18 måneder** Nefrologi urologi 6 måneder Urologi nefrologi 6 måneder Klinisk biokemi klinisk uddannelse 12 måneder Klinisk farmakologi klinisk uddannelse 36 måneder Klinisk fysiologi/nuklearmed. klinisk uddannelse 12 måneder Klinisk genetik klinisk uddannelse 12 måneder Klinisk immunologi klinisk uddannelse 12 måneder Klinisk mikrobiologi klinisk uddannelse 12 måneder Neurokirurgi kirurgi eller ortopæd kirurgi 6 måneder** Neurologi intern medicin og pædiatri, psykiatri 12 måneder Oftalmologi neurologi 6 måneder*** Onkologi intern medicin/suppl. onk. udd. 12 måneder Oto-rhino-laryngologi kirurgisk uddannelse 12 måneder** Patologisk anatomi klinisk uddannelse 12 måneder Psykiatri neurologi 12 måneder Samfundsmedicin klinisk uddannelse 24 måneder * Det, der er skrevet med kursiv, svarer til den overskrift i uddannelsesbestemmelserne, hvorunder den supplerende uddannelse eller det der svarer til den supplerende uddannelse kan findes. ** Supplerende uddannelse skal finde sted forud for ansættelse i undervisningsstilling. *** Den neurologiske uddannelse skal finde sted efter introduktionsuddannelsen. Varigheden af den supplerende uddannelse er fastsat under det enkelte speciale, jf. Bekendtgørelse om uddannelse til speciallæge nr. 654 af 3. juli Laboratorieuddannelserne er ikke medtaget. Disse stillinger er ikke klassificerede og bedømmes individuelt af de tilforordnede i specialerne. 12

13 Bilag 2: Checkliste ved sagsbehandling Vedrørende ansøgningen: 1. Hvad søges der om? 2. Begrundelse for at søge ad hoc klassifikation? 3. Overholder ansøgningen tidsfristen (dato for ansøgning)? 4. Er data fyldestgørende og korrekte (f.eks. cpr.nr.)? 5. Den uddannelsessøgendes speciale skal fremgå, så ansøgningen kan sammenholdes med krav i uddannelsesbestemmelserne, jf. Bekendtgørelsen om uddannelse til speciallæge nr. 654 af 3. juli Perioden for ad hoc klassifikation skal fremgå. Også varighed m.m. skal sammenholdes med gældende uddannelsesbestemmelser. Svar til ansøgeren skal indeholde: 1. Hvad drejer sagen sig om? 2. Begrundelse for at give ad hoc klassifikation eller for at give afslag 3. Hvor skal uddannelsen finde sted 4. Uddannelsessøgendes navn og cpr.nr. 5. Uddannelsessøgendes uddannelsestrin og evt. speciale 6. Perioden for ad hoc klassifikation og perioden der søges erstatning til 7. Afgørelse og oplysning om ankemulighed ved afslag Andet 1. Der skal altid samtidig sendes kopi af afgørelsen til ansøger, til Sundhedsstyrelsen samt til de amtslige videreuddannelsesråd / videreuddannelsesrådet i H:S. Afgørelsen vil blive arkiveret på den uddannelsessøgendes læges personsag til brug ved ansøgning om tilladelse til at betegne sig som speciallæge 2. For at et uddannelsesforløb kan betragtes som gennemført og kan anerkendes, skal det afsluttende evalueringsbilag (CS bilag) foreligge ved ansøgning om tilladelse til at betegne sig som speciallæge m.v. 13

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Administrationsgrundlag for Fripladstilskud Godkendt på bestyrelsesmøde 8. april 2008 Opdateret 02.09.2010 1 0. Indledning Dette dokument er

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere