Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte"

Transkript

1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte og efter høring af de grønlandske uddannelsessøgendes organisationer fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. Ved studieforberedende uddannelser forstås: 1) Studieforberedende uddannelsesforløb på niveau over folkeskolens afsluttende prøver. 2) Gymnasiale uddannelser, gymnasiale suppleringskurser og forberedelseskurser. 2. Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, hvor der skiftes mellem praktik og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag samt eventuelt valgfag og forudsætter, at der er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale, medmindre ansøgeren er optaget på skolepraktik, jf. inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Ved andre erhvervsuddannelser forstås uddannelser, der hovedsageligt foregår på en erhvervsskole som teoretisk undervisning. Der kan i disse uddannelser indlægges praktikophold af kortere varighed, jf. inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 3. Vekseluddannelser, der forudsætter en gymnasial uddannelse eller lignende, er ikke en erhvervsmæssig grunduddannelse. 3. Ved en videregående uddannelse forstås en uddannelse, der forudsætter en bestået gymnasial uddannelse, herunder et særligt tilrettelagt gymnasialt uddannelsesforløb, eller en erhvervsmæssig grunduddannelse. 4. Ved eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter forstås uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland og et specialforbund under Grønlands Idrætsforbund. Grønlands Idrætsforbund kan repræsentere idrætsgrene uden eget specialforbund. 5. Ved vejleder forstås studievejlederen, faglæreren eller andre personer med en tilsvarende vejledningsfunktion ved en grønlandsk uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et af De Grønlandske Huse i Danmark. Desuden kan Departementet for Uddannelsesstøtte fungere som vejleder. 3

2 6. Et ægteskabslignende fast samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab. 7. Ved nærmeste familie forstås egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre. Kapitel 2 Fællesbestemmelser Særlige betingelser 8. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra kravet om dansk statsborgerskab, jf. inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, når den uddannelsessøgende har særlig familiemæssig tilknytning til Grønland, eksempelvis gennem giftemål eller hvis den uddannelsessøgende har forældre i Grønland. 9. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra betingelsen om, at den uddannelsessøgende i forbindelse med optagelse på en erhvervsmæssig grunduddannelse skal have skaffet sig skolepraktik, et lønnet lærested eller et skriftligt tilsagn om et lønnet lærested efter endt grundforløb, jf. inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, når den uddannelsessøgende er eliteidrætsudøver eller idrætstalent, jf. 4 og 11, stk. 3, 2. pkt. 10. Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelsesstøtte. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har fravalgt klip eller stipendium, vil i de perioder, som fravalget omfatter, ikke være berettiget til de i kapitel 6 og 7 omhandlede ydelser. Tilsvarende gælder uddannelsessøgende, der har opbrugt klip eller stipendium. Stk. 3. Til uddannelsessøgende, der modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, kan der ydes de i kapitel 6 nævnte særydelser, jf. dog 51, hvis de i øvrigt er støtteberettigede i henhold til reglerne herom i denne bekendtgørelse og i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte. Studieaktivitet 11. Ved studieaktivitet forstås, at den uddannelsessøgende efter de regler, der gælder for uddannelsen deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver og eksamener, afleverer opgaver, indfrier krav til mødepligt m.v., eller at afmelding eller udeblivelse fra prøver og eksamener sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen. En uddannelsessøgende, der er sygemeldt for en længere periode på grund af dokumenteret alvorlig sygdom, anses for studieaktiv, hvis den uddannelsessøgende er indstillet til prøver og eksamener. Stk. 2. På uddannelser uden mødepligt anses den uddannelsessøgende for studieaktiv, så længe den uddannelsessøgende ikke er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsin- 4

3 kelsen er forskellen mellem udbetalte stipendier eller klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder, jf. dog 58, stk. 3, 2. pkt. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med ret til stipendium eller klip i et bestemt antal måneder, medregnes disse stipendieudbetalinger eller brugte klip ikke i opgørelsen af udbetalte stipendier eller forbrugte klip. Stk. 3. Stk. 1-2 finder ikke anvendelse for eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter. Elite Sport Greenland har pligt til straks at underrette Departementet for Uddannelsesstøtte, såfremt den uddannelsessøgende ikke længere opfylder kravene til at være eliteidrætsudøver eller idrætstalent. Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra bestemmelsen om 12 måneders forsinkelse i stk. 2, 1. pkt., hvis den uddannelsessøgende på kandidatdelen fortsat har klip til rådighed, jf. 20 og uddannelsesinstitutionen godtgør, at den uddannelsessøgende er studieaktiv. 12. Uddannelsesinstitutionen og De Grønlandske Huse, kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten. Kapitel 3 Art og omfang af uddannelsesstøtte Typer og størrelse 13. Der ydes stipendium til: 1) Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland. 2) Uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland. 3) Elever på de erhvervsmæssige grunduddannelser i Grønland, som ikke modtager løn fra arbejdsgiveren. 4) Uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland, jf. dog 59. 5) Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland og Danmark. 6) Uddannelsessøgende, der er under 20 år, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark. 7) Uddannelsessøgende på gymnasiale suppleringskurser i Danmark, jf ) Uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Piareersarfiit. Stk. 2. For uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes stipendiet et beløb hertil, medmindre den uddannelsessøgende bor på kollegium og er under 18 år. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland, og bor på kollegium uden for hjembyen, hvor der ikke er mulighed for bespisning eller kun ydes et måltid, modtager et kosttillæg. Stk. 4. Når en uddannelsessøgende ændrer status fra en af kategorierne i stk. 1, ændres stipendiets størrelse fra ansøgningstidspunktet, dog tidligst fra datoen for den ændrede status. 5

4 Stk. 5. Departementet for Uddannelsesstøtte kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands Selvstyre er optaget på uddannelser uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i: 1) krav fra udenlandske myndigheder, 2) krav fra den pågældende uddannelsesinstitution, 3) særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen, eller 4) særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium. Børnetillæg 14. Har den uddannelsessøgende forsørgelses- eller bidragspligt for børn under 18 år, ydes der et tillæg per barn (børnetillæg), hvis den uddannelsessøgende modtager stipendium fra Grønlands Selvstyre, jf. dog 60. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Grønland. Tillægget udgør det danske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Danmark. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark. Stk. 2. Bor den uddannelsessøgende ikke sammen med barnet, udbetales børnetillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen. Stk. 3. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende, når den uddannelsessøgendes børn fuldt ud forsørges af det offentlige. Stk. 4. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende i perioder, hvor den uddannelsessøgende har fravalgt klip jf. 56. Undervisningsafgift 15. Der ydes fuld dækning af undervisningsafgifter på en støtteberettigende uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3, når: 1) en lignende uddannelse ikke kan følges uden betaling af undervisningsafgifter, og 2) udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder. Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan beslutte, at undervisningsafgifter på bestemte uddannelser dækkes delvist, når særlige forhold taler derfor, herunder at: 1) Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse, 2) der foreligger aftale om medfinansiering fra anden side, eller 3) den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse. Stk. 3. På videregående uddannelser kan der kun ydes dækning af undervisningsafgifter, så længe den uddannelsessøgende har klip tilbage i rammen. Stk. 4. Til uddannelser uden for Grønland ydes der maksimalt kr per år til dækning af undervisningsafgifter. For uddannelsessøgende, der hidtil i uddannelsesforløbet har dokumenteret særlig høje faglige kompetencer, herunder i forhold til karakterer og gennemførelsestid, kan der indenfor en herfor fastsat kvote ydes støtte til dækning af udgifter udover det i 1. pkt. nævnte beløb i forbindelse med optagelse på internationalt velrenommerede uddannel- 6

5 sesinstitutioner. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte prioriteringskriterier og eventuelle særlige vilkår, der skal offentliggøres på Stk. 5. Det offentliggøres på hvilke uddannelser, der alene ydes delvis dækning af undervisningsafgifter til, og hvor stor en del af undervisningsafgifterne, der dækkes på de enkelte uddannelser. Kapitel 4 Uddannelsestyper Studieforberedende uddannelser 16. Når det for optagelse på en videregående uddannelse er nødvendigt at supplere enkelte fag fra en gymnasial uddannelse på et højere niveau, er gymnasiale suppleringskurser støtteberettigende, såfremt den uddannelsessøgende er vejledt af vejlederen til at følge enkeltfagsundervisning. Stk. 2. Gymnasiale suppleringskurser er dog ikke støtteberettigende i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren 02 eller derover efter 7- trinsskalaen, medmindre en højere karakter eller et højere niveau er en betingelse for optagelse på den ønskede uddannelse. Stk. 3. Der kan alene ydes uddannelsesstøtte til 1 fag 1 gang. Erhvervsmæssige grunduddannelser 17. Der kan højest ydes uddannelsesstøtte til 2 afsluttede erhvervsmæssige grunduddannelser under faglært niveau. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end 1 afsluttet erhvervsmæssig grunduddannelse på faglært niveau. Der kan dog ydes uddannelsesstøtte til yderligere 1 uddannelse på faglært niveau eller derover, såfremt: 1) adgangskravet til uddannelsen er betinget af faglært niveau, 2) uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse, eller 3) uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed. Stk. 2. En uddannelsessøgende med uddannelse på faglært niveau eller derover kan ikke modtage uddannelsesstøtte til en uddannelse under faglært niveau. Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1 og 2, når særlige forhold taler derfor, herunder når: 1) den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller 2) Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse. 18. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark, der inden for de seneste 5 år har afbrudt en erhvervsmæssig grunduddannelse mere end 1 gang. 7

6 Stk. 2. Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af manglende praktikplads, barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom. Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når: 1) den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, 2) Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse, eller 3) afbrydelsen sker inden for prøveperioden. Videregående uddannelser 19. Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 82 klip (rammen), jf. dog Stk. 2. Til uddannelse, der er omfattet af klippekortet, kan der højst gives et antal klip, der svarer til differencen mellem rammen og de allerede benyttede klip. Stk klip udgør 1 måneds stipendium og eventuelle børnetillæg, jf. 28. Stk. 4. En uddannelsessøgende, der har gennemført en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, vil i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med tillæg af det antal klip, der måtte være brugt ud over den normerede teoridel. Har den uddannelsessøgende anvendt færre klip end det antal klip, som uddannelsens normerede teoridel svarer til, vil den uddannelsessøgende i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med fradrag af det antal klip, der ikke er benyttet. Ved afbrud af sådanne uddannelser fratrækkes rammen alene det antal klip, der er udbetalt. 20. Til den enkelte uddannelse gives et antal klip, der svarer til den normerede uddannelsestid målt i måneder, med et tillæg på 12 klip (støttetiden), jf. dog 22, stk. 5, og Stk. 2. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses i relation til støttetiden som 2 særskilte uddannelser. Består en uddannelse af både en bachelordel og en kandidatdel, gives et tillæg på 12 klip for hver del, men samlet kan der maksimalt ydes klip svarende til rammen, jf. dog 22, stk. 1, 1. pkt. Stk. 3. Til en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, udgør støttetiden et antal klip, der svarer til uddannelsens normerede teoridel målt i måneder med et tillæg op til 12 klip. Stk. 4. Er der i et tidligere uddannelsesforløb opnået merit i forhold til en senere påbegyndt videregående uddannelse, fradrages der i støttetiden for den påbegyndte uddannelse klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse. 21. Til den enkelte uddannelse kan der ydes feriefrirejse, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med ferie er opfyldt, jf Stk. 2. Feriefrirejse, jf. 38, kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende: 1) på ansøgningstidspunktet modtager klip, og 2) pr. 1. april i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen. 8

7 Stk. 3. Feriefrirejse i forbindelse med juleferien, jf. 40, kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende: 1) på ansøgningstidspunktet modtager klip, og 2) pr. 1. november i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen. 22. Rammen, jf. 19, stk. 1, udvides forholdsmæssigt i det omfang, den normerede uddannelsestid, herunder den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 60 måneder. Afbryder den uddannelsessøgende en sådan uddannelse, annulleres udvidelsen af rammen. Stk. 2. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip, udvides rammen, jf. 19, stk. 1, tilsvarende. Hvis den uddannelsessøgende afbryder en uddannelse, hvortil støttetiden er blevet forlænget, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen. Når den uddannelsessøgende har fået reduceret støttetiden som følge af meritgodskrivning, jf. 20, stk. 4, sker der ikke reduktion i rammen, jf. 19, stk. 1. Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom bestemme, at der gives ekstra klip som udvidelse af rammen, jf. 19, stk. 1, hvis dokumenteret sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Stk. 4. Har en uddannelsessøgende modtaget stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte til en videregående uddannelse, modregnes i rammen, jf. 19, stk. 1, det antal måneder, hvori der er modtaget stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte. Stk. 5. Uddannelsessøgende, der i ubrudt forløb fortsætter på en overbygningsuddannelse, der er omfattet af klippekortet, og som er en naturlig forlængelse af den netop afsluttede uddannelse, kan ydes op til 2 klip fra støttetiden i den netop afsluttede uddannelse. Hvis der ikke er flere klip, tages klippene fra støttetiden på overbygningsuddannelsen. Klippene udbetales i perioden mellem de to uddannelser og kan kræves tilbagebetalt, hvis den uddannelsessøgende ikke påbegynder overbygningsuddannelsen. Stk. 6. En uddannelsessøgende, der har gennemført en uddannelse inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed, som inden for et år efter uddannelsens afslutning ikke har fundet beskæftigelse inden for sit fagområde, kan efter ansøgning herom få udvidet rammen med henblik på gennemførelse af en anden uddannelse, som den uddannelsessøgende efterfølgende har påbegyndt. 23. En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den uddannelsessøgende bor sammen med barnet og ikke holder orlov. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den uddannelsessøgende er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, ydes der ikke ekstra klip. Stk. 2. Moderen har ret til et tillæg på 12 klip. Stk. 3. Faderen har ret til et tillæg på 6 klip. 9

8 24. Uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland og er på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte, kan ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden. Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer på baggrund af det særligt tilrettelagte uddannelsesforløbs forventede varighed, hvor mange ekstra klip, der ydes. 25. En uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af dokumenteret: 1) deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, 2) arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold, eller 3) egen eller nærmeste families sygdom eller dødsfald. Stk. 2. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med uddannelsesstøtte. Antallet af ekstra klip svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse. 26. Den uddannelsessøgende kan fravælge klip, jf. 56. Fravalg af klip medfører ingen ændringer i hverken rammen eller støttetiden. Fravalgte klip kan efterfølgende benyttes til den samme uddannelse og kan udbetales senere i form af yderligere 1 klip for samme måned (dobbeltklip). Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere og idrætstalenter 27. Eliteidrætsudøveres og idrætstalenter kan modtage uddannelsesstøtte ved deltagelse i særligt tilrettelagte uddannelser, såfremt eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet på grund af idrætten ikke har mulighed for at gennemføre en støtteberettigende uddannelse. Stk. 2. Eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet sammensætter et uddannelsesforløb således, at idrætsudøvelsen og uddannelsesforløbet til sammen udgør et omfang, der svarer til et studium på fuld tid. Forløbet skal godkendes af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland. Kapitel 5 Beregning af stipendium og børnetillæg 28. For uddannelser, der ikke er omfattet af klippekortet, beregnes stipendium og børnetillæg månedsvis. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse beregnes stipendium og børnetillæg per studiedag. Ved beregningen af skæringsdagen kan der tages højde for nødvendig rejse- og opholdstid. Ved skift mellem skole- og praktikophold beregnes stipendium per undervisningsdag på skolen. 10

9 Stk. 2. Stipendium og børnetillæg ydes fra den dato, ansøgning herom er modtaget. Når barnet bliver født i støtteperioden, ydes børnetillægget dog fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg. Stk. 3. Udbetaling af stipendium og børnetillæg sker månedsvis bagud og sker tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen. Stk. 4. Udbetaling af stipendium og børnetillæg ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget. Udbetaling genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv. Stk. 5. Der kan ikke foretages reduktion af stipendium og børnetillæg som følge af den uddannelsessøgendes fravær, jf. dog For uddannelser, der er omfattet af klippekortet, beregnes klip for hele måneder. Stk. 2. Ved uddannelsens start og under uddannelsen er den uddannelsessøgende berettiget til klip, når den uddannelsessøgende er studieaktiv per den 15. i udbetalingsmåneden. Ved uddannelsens start kan uddannelsessøgende, hvis studieaktivitet indtræder efter den 15. i udbetalingsmåneden, efter skriftlig ansøgning herom fremrykke 1 klip, der samtidig fratrækkes i rammen og støttetiden. Ved afgørelsen af, om den uddannelsessøgende i forbindelse med uddannelsens start og afslutning er studieaktiv, tages der højde for nødvendig rejse- og opholdstid, herunder godkendte introduktionsforløb. Stk. 3. Klip udbetales månedsvis bagud og sker fra den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen. Børnetillæg kan dog ydes fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg. Stk. 4. Udbetaling af klip ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, stoppes udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned. Udbetaling af klip genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, genoptages udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned. Stk. 5. Der kan ikke foretages reduktion af det månedlige stipendium og eventuelle børnetillæg, der udgør et klip, som følge af den uddannelsessøgendes fravær, jf. dog I forbindelse med uddannelsesforløb under Piareersarfiit foretager kommunalbestyrelsen reduktion af stipendium, jf. stk. 2, ved manglende eller forsinket fremmøde til fastsat undervisning eller aftalt praktikophold, medmindre det sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte reduktion i stipendium, jf. 13, stk. 1, nr. 8 beregnes ud fra et gennemsnitligt månedligt timetal på 173,3 timer, der reguleres efter uddannelsesstøttesatserne. Timesatsen beregnes herefter ved at dividere det i henhold til 13, stk. 1, nr. 8 med 173,3. 11

10 Kapitel 6 Særydelser Indkvartering 31. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning af uddannelse få helt eller delvist udlagt udgifterne til indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor, herunder når: 1) indkvartering nødvendiggøres på grund af transportmæssige forhold, eller 2) den uddannelsessøgendes egen tilvejebringelse eller opretholdelse af bolig eller anden indkvartering ikke er lykkedes på grund af forhold, som ikke kan lastes den uddannelsessøgende. Stk. 2. Der kan for hver dag alene udlægges for udgifter, der overstiger 70 kroner. De udlagte udgifter konverteres til et landskassefinansieret studielån, der forrentes og tilbagebetales efter de herom fastsatte regler i kapitel 4 og 5 i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte. 32. Uddannelsessøgende, som er på skoleophold i Grønland, tildeles efter forudgående ansøgning herom dækning af indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig, når: 1) skoleopholdet varer mindre end 6 måneder, 2) den uddannelsessøgende indkvarteres på kollegium eller et af Departementet for Uddannelsesstøtte anvist indkvarteringssted, og 3) den uddannelsessøgende har etableret og opretholder en selvstændig husstand, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde. Frirejser 33. Der kan ydes frirejse i forbindelse med: 1) uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning, jf , 2) orlov, jf. 37, 3) ferie, jf , 4) juleferie, jf. 40, 5) studierelevant ophold m.v., jf. 41, eller 6) sygdom og dødsfald, jf. 42. Stk. 2. Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse. Stk. 3. Der ydes ikke frirejser til ægtefæller, jf. 6, bortset fra de i 36, stk. 4 og 40, stk. 3 og 4 nævnte tilfælde. 12

11 34. Frirejsen omfatter fuld dækning af billet og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigst mulige offentlige transportmulighed. Ved manglende benyttelse af en ikkerefunderbar billet, kan der til uddannelsessøgende over 18 år ydes et studielån, jf. 52, stk. 4, til indkøb af en erstatningsbillet. Dette studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 4 og 5 i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte. Stk. 2. Benyttes anden transport, godtgøres højest udgiften svarende til billigst mulige offentlige transport. Er der ingen offentlig transportmulighed på en strækning, godtgøres højest udgifter svarende til billigst mulige af offentlige myndigheder godkendte transport. Stk. 3. Der ydes ikke dækning for udgifter ved ændring af billetter. Stk. 4. Der ydes ikke dækning for udgifter til taxakørsel, lufthavnsbus og lufthavnstog. 35. I forbindelse med uddannelsens start ydes der frirejse med billigst mulige offentlige transportmiddel mellem den faste bopæl og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog 34, stk. 4. Ved påbegyndelse af en bacheloruddannelse, eller en overbygningsuddannelse i umiddelbar forlængelse af henholdsvis en afsluttet studieforberedende uddannelse, afsluttet gymnasial suppleringsuddannelse eller en afsluttet bacheloruddannelse ydes en frirejse uden ret til godstransport mellem den seneste faste bopæl i Grønland og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, selv om den uddannelsessøgende bevarer fast bopæl i uddannelsesbyen, jf. dog 34, stk. 4. Stk. 2. I forbindelse med uddannelsens afslutning ydes frirejse fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog 34, stk. 4, til den senest faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse. Rejsen skal være foretaget senest 1 år efter tidspunktet for afslutningen. Stk. 3. I forbindelse med uddannelsens afbrydelse eller midlertidige afbrydelse ydes frirejse fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog 34, stk. 4, til den seneste faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse, hvis der er blevet bevilget en frirejse til uddannelsesbyen i forbindelse med uddannelsens påbegyndelse. Rejsen skal være foretaget senest 1 år efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller midlertidige afbrydelse. Stk. 4. Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder. Stk. 5. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra destinationen i stk. 2, 1. pkt., og yde frirejse til en anden destination i Grønland, når særlige forhold taler derfor, herunder når det inden hjemrejse i forbindelse med uddannelsens afslutning eller afbrydelse kan dokumenteres, at den uddannelsessøgende har indgået et ansættelsesforhold i den by, hvortil frirejsen ønskes, eller den uddannelsessøgendes nærmeste familie er flyttet til en anden by. 13

12 36. Når der i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der ydes frirejse til børn under 18 år, jf. dog stk. 5, såfremt: 1) barnet bor hos den uddannelsessøgende, 2) barnet er den uddannelsessøgendes eget barn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. 6, 3) uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder, og 4) det kan dokumenteres, at der er skaffet indkvartering til familien. Stk. 2. Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår i Grønland, mindre end 10 måneder, kan der ydes frirejse til uddannelsessøgendes børn fra under 18 år, når betingelserne i stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er opfyldt, hvis godkendelse fra vejlederen på den optagende uddannelsesinstitution forefindes. Stk. 3. Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår uden for Grønland, herunder i Danmark, mindre end 10 måneder, ydes der ikke frirejse til børn. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere herfor, når ganske særlige forhold, herunder barnets alder (0-6 år), boligforhold og pasningsmuligheder taler herfor. Stk. 4. Der ydes frirejse til den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. 6, når der efter stk. 1 er bevilget frirejse til børn. Stk. 5. Der ydes i forbindelse med uddannelsens afslutning, afbrydelse eller midlertidige afbrydelse frirejse til børn, som er medbragt på uddannelsen og ved dennes afslutning eller afbrydelse er fyldt 18 år. 37. Ved orlov, herunder barselsorlov, fra uddannelsen ydes der frirejse, når: 1) orloven er bevilget af uddannelsesinstitutionen, 2) orloven er af mere end 3 måneders varighed, 3) rejsen påbegyndes inden for 1 måned fra orlovens start, og 4) returrejsen til uddannelsesbyen tidligst påbegyndes 1 måned før genoptagelsen af uddannelsen. 38. Der kan årligt indenfor et skoleår ydes en feriefrirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og egne børns faste bopæl i Grønland eller den uddannelsessøgendes eller den uddannelsessøgendes forældres seneste faste bopæl i Grønland. Dette gælder dog ikke, når uddannelsen afsluttes inden 1. december i samme kalenderår. Returrejse skal senest ske i forbindelse med semesterstart på uddannelsen. Stk. 2. Frirejse, efter stk. 1, kan ydes til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den seneste faste bopæl. Stk. 3. Der ydes en frirejse i form af en tur-returrejse efter stk. 1 og 2 til børn under 18 år, der bor hos den uddannelsessøgende, og som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor. Stk. 4. Billetter skal bestilles senest 4 uger inden afrejsen. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke. 14

13 39. Uddannelsessøgende, som er berettiget til en frirejse til den seneste faste bopæl i Grønland i forbindelse med afslutning af en studieforberedende uddannelse, en gymnasial suppleringsuddannelse eller en bacheloruddannelse, jf. 35, stk. 2 og en frirejse fra den seneste faste bopæl i Grønland til den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forbindelse med påbegyndelse af ny uddannelse i umiddelbar forlængelse af den afsluttede uddannelse, jf. 35, stk. 1, 2. pkt., kan konvertere disse rejser til én tur-retur rejse efter 38. Meddelelse om konvertering skal meddeles senest 3 måneder inden benyttelse af tur-returrejsen 40. Der kan i forbindelse med julen ydes en frirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og et af børnenes faste bopæl i Grønland, når den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over børn, der ikke bor sammen med den uddannelsessøgende. Dette gælder dog ikke, når den uddannelsessøgende har haft barnet medbragt til uddannelsesstedet i det pågældende skoleår, eller når den uddannelsessøgende afslutter uddannelsen inden den 1. marts i det efterfølgende kalenderår. Stk. 2. Medtages børnene, men ikke ægtefællen, jf. 6, til uddannelsesbyen, ydes en turreturrejse til den uddannelsessøgende og børnene, når ægtefællen også har forældremyndigheden over et af børnene. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og ægtefællens faste bopæl i Grønland. Stk. 3. Såfremt uddannelsesbyen er i Grønland, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke. Stk. 4. Såfremt uddannelsesbyen er uden for Grønland, herunder i Danmark, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen, jf. 6, og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over, når særlige studiemæssige forhold gør sig gældende, herunder eksamen og specialeudarbejdelse. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke. Stk. 5. Når opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder, kan der ikke ydes frirejse efter stk Stk. 6. Billetter skal bestilles senest 4 uger før afrejse. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke. 41. Efter indstilling fra en vejleder yder Departementet for Uddannelsesstøtte efter ansøgning herom den uddannelsessøgende fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter, jf. stk. 2-5 i forbindelse med: 1) udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser, som er angivet i studieordningen, eller når specialet eller hovedopgaven giver merit i forhold til det pågældende studium, 2) studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed, 15

14 3) studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution, når opholdet er obligatorisk i forhold til studiet og er angivet i studieordningen, eller når opholdet giver merit i forhold til det pågældende studium og 4) obligatoriske optagelsesprøver. Stk. 2. Tilskud til nødvendige opholdsudgifter i og uden for Grønland fastsættes som en andel per måned af opholdsudgifterne således, at der ved opholdsudgifter 1) op til kr dækkes 100 %, 2) mellem kr og kr dækkes 75 % og 3) over kr dækkes 50 %, dog maksimalt kr Stk. 3. Alle de i stk. 1 og 2 nævnte udgifter skal være dokumenteret som nødvendige og være forhåndsgodkendte af vejlederen. Tilskud ydes maksimalt for et semester. Stk. 4. Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en benyttelse af den årlige frirejse, jf. 38. Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til studierejser eller studieture. 42. Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie ydes der i det omfang rejseudgifterne ikke dækkes af andre, en frirejse til den uddannelsessøgende og dennes børn, der bor hos den uddannelsessøgende. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted. Stk. 2. Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende. Stk. 3. I tilfælde af den uddannelsessøgendes død ydes der transport af afdøde fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog 34, stk. 4 til afdødes nærmeste families opholdssted. Studieophold 43. Departementet for Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med en uddannelsessøgendes igangværende støtteberettigende uddannelse godkende meritgivende studieophold uden for Grønland, herunder i Danmark, som helt eller delvist støtteberettigende. Godkendelse sker efter ansøgning herom. Ansøgning skal indgives til Departementet for Uddannelsesstøtte senest 1 måned inden studieopholdets start. Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan knytte vilkår til godkendelsen, herunder for eksempel fremsendelse af oplysninger og særlige uddannelsesstøttevilkår i form af for eksempel hel eller delvis egenbetaling, herunder egenbetaling af undervisningsafgifter. Godstransport 44. Der kan ydes godstransport, jf. stk. 2, nr. 2-4, når der er bevilget frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning, jf. dog 35, stk. 1, 2. pkt. 16

15 Stk. 2. Der kan ydes godstransport: 1) til uddannelsessøgende, der skal på skole- eller praktikophold af over 6 måneders varighed, når der er bevilget frirejse til børn, 2) til uddannelsessøgende ægtefæller, jf. 6, der rejser sammen, når den normerede studietid for en af de uddannelsessøgende er mere end 20 måneder, 3) i forbindelse med hjemrejse efter en samlet uafbrudt studietid af mere end 20 måneders varighed, eller/og 4) når der er ydet godstransport til udrejsen, jf. nr. 2 og 3. Stk. 3. Der kan ikke ydes godstransport ved midlertidig afbrydelse, herunder orlov. Stk. 4. Der kan ikke ydes godstransport til uddannelsessøgende, der bevilges uddannelsesstøtte til en uddannelse uden for Grønland og Norden. 45. Godstransport ydes som skibstransport af 1 container på indtil 5,46 m 3 indvendig måleller som stykgods op til 5,46 m 3 inklusive forsikring med en forsikringssum op til kr. pr. ydet godstransport. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor skibstransport ikke er mulig, kan der ydes dækning af udgifter til midlertidig opmagasinering. Stk. 3. Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning. Stk. 4. Uddannelsessøgende ægtefæller, jf. 6, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges 1 container eller stykgods op til 5,46 m 3. Såfremt begge ægtefæller har studeret på uddannelser, som hver har en længde på mere end 24 måneder, bevilges 2 containere eller stykgods på op til 10,92 m 3 i alt. Stk. 5. Til uddannelsessøgende med 3 eller flere børn kan der bevilges 2 containere eller stykgods på op til 10,92 m 3 i alt. 46. Når der er bevilget godstransport, men skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der per bevilget frirejse, mod behørig dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. bagageovervægt i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning. 47. Der ydes ikke godstransport, såfremt den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til arbejdsgiverbetalt godstransport. Ekstraundervisning og behandlingsudgifter 48. Efter indstilling fra en vejleder på uddannelsesinstitutionen ydes der for uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning, der relaterer sig til fag på den pågældende uddannelse. Behovet for ekstraundervisning skal dokumenteres ved indstilling fra en vejleder ved uddannelsesinstitutionen. 17

16 49. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, der lider af en lægelig dokumenteret kronisk sygdom ydes dækning af lægeordinerede medicinudgifter. Stk. 2. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til lægeordineret behandling inden for den lægeordinerede periode. Stk. 3. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte. Stk. 4. Der ydes kun dækning af udgifterne efter stk. 1-3, for den del af udgiften, som ikke afholdes af andre offentlige myndigheder eller forsikringsordninger. Tillæg til bogudgifter 50. Til uddannelsessøgende på videregående uddannelser ydes der et tilskud til anskaffelse af de til uddannelsen obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse den uddannelsessøgende er optaget på. Tilskud udbetales således i form af 3 kategorier af tilskud som enten: 1) forhøjet bogtilskud, 2) almindeligt bogtilskud, eller 3) reduceret bogtilskud. Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan for uddannelser med særligt høje udgifter til de til uddannelsen obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende fastsætte et ekstra forhøjet bogtilskud. Stk. 3. Tilskuddet udbetales ved hver semesterstart og udgør kr i forhøjet bogtilskud, kr. 600 i almindeligt bogtilskud og kr. 200 i reduceret bogtilskud. Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte offentliggør årligt på www. sunngu.gl de enkelte uddannelsers placering i de i stk. 1 nævnte 3 tilskudskategorier samt for hvilke uddannelser, der ydes et ekstra forhøjet tilskud samt størrelsen af dette tilskud. Tillæg til buskort 51. Såfremt udgiften hertil ikke dækkes fra anden side, ydes der et tilskud til afholdelse af udgiften til månedskort til bus til uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland, når afstanden mellem bopæl og uddannelsessted er mindst 5 km målt i transportafstand. Transporttilskuddet, som udbetales månedligt, udgør de faktisk afholdte udgifter ud over kr. 400, dog maksimalt kr Kapitel 7 Landskassefinansierede studielån 18

17 52. Der kan kun ydes studielån til uddannelsessøgende på støtteberettigende, videregående uddannelser, der opfylder betingelserne i kapitel 2 og 4, og som er fyldt 18 år. Studielånet ydes som et engangslån under uddannelse og som halvårlige semesterlån, jf. dog 53, 54 og 34, stk. 1, 2. pkt. Satserne for engangslån og årligt lånemaksimum fremgår af finansloven. Stk. 2. Semesterlån ydes for forårssemester henholdsvis efterårssemester. Forårssemester anses i denne sammenhæng at være perioden fra 1. januar til og med 31. juli, og efterårssemester anses at være perioden fra 1. august til og med 31. december. Et semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan overføres til det efterfølgende semester. Den uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom få udbetalt semesterlånet månedsvis. Stk. 3. Der kan ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder flytteomkostninger og indskud til ny bolig. Stk. 4. Studielånet stiftes på en gældsbrevsformular, som er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte. Udbetaling af studielån sker tidligst, når uddannelsen er påbegyndt, og det underskrevne gældsbrev er modtaget af Departementet for Uddannelsesstøtte. 53. Uddannelser, der afsluttes inden 1. marts eller 1. oktober, medfører ikke ret til semesterlån i det omhandlede semester. Der ydes ikke semesterlån til uddannelsessøgende, der modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, jf. dog 34, stk. 1, 2. pkt. 54. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse, ydes der ikke studielån, jf. dog stk. 3 og 4 og 34, stk. 1, 2. pkt. Stk. 2. Studielån kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig. Ved udøvelsen af skønnet skal der blandt andet tages hensyn til: 1) gældens størrelse sammenholdt med det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse, 2) hvor lang tid det må forventes at tage for den uddannelsessøgende at afdrage studielånet og 3) om den uddannelsessøgende tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielån. Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1 og yde engangslån, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder til dækning af dokumenterede etableringsudgifter til uddannelsessøgende på de af de gymnasiale uddannelser udbudte forberedelsesforløb, der af Departementet for Uddannelsesstøtte er godkendt som støtteberettigende. Stk. 4. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark, og som er fyldt 18 år, kan der ydes engangslån. 19

18 Kapitel 8 Administration 55. Ansøgning om uddannelsesstøtte til deltagelse i uddannelse i Grønland skal indgives på et af Departementet for Uddannelsesstøtte godkendt ansøgningsskema. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter procedurer for behandling af ansøgninger om uddannelsesstøtte, der offentliggøres på Ansøgninger om dispensation indsendes til Departementet for Uddannelsesstøtte. Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte frister for indgivelse af ansøgning om uddannelsesstøtte. Stk. 3. Ansøgninger om uddannelsesstøtte i forbindelse med uddannelsesforløb under kommunale Piareersarfiit administreres af kommunalbestyrelsen på grundlag af resultatkontrakter, der indgås mellem Grønlands Selvstyre og kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter hvert år en kvote for uddannelsessøgende under kommunale Piareersarfiit, der kan modtage uddannelsesstøtte. Kvoten for det kommende år udmeldes hvert år til kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de i stk. 3 nævnte ansøgninger. Uddannelsesstøtten udbetales af kommunalbestyrelsen, der efterfølgende mellemregner udbetalingen med Departementet for Uddannelsesstøtte. Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelse om uddannelsesstøtte, jf. stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 56. En uddannelsessøgende kan inden for henholdsvis uden for klippekortet vælge uddannelsesstøtte fra for 1 eller flere måneder i hvert støtteår. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg. Såfremt en uddannelsessøgende har fravalgt uddannelsesstøtte uden angivelse af et bestemt antal fravalgte måneder, forudsætter genoptagelse af udbetalingen af uddannelsesstøtte fornyet ansøgning herom. Stk. 2. Ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden. Ansøgning om genoptagelse af udbetaling af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden. Kapitel 9 Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte. 58. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et 20

19 antal klip, der svarer til den senest gennemførte uddannelses normerede studietid, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Var den uddannelsessøgende pr. 1. august 2005 i gang med en ny videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, fradrages der ikke i rammen klip for den gennemførte uddannelse. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rammen. Er der i en afbrudt uddannelse opnået merit i forhold til en videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende påbegynder den 1. august 2005 eller senere, fradrages der ved påbegyndelsen af uddannelsen i støttetiden og i rammen klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der per 1. august 2005 var i gang med en videregående uddannelse, hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til normeret tid for uddannelsens aktuelle status, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Samtidig forlænges støttetiden på den igangværende uddannelse med et antal klip svarende til forskellen mellem det antal måneder, der er udbetalt stipendium og uddannelsens normerede status. Hvis uddannelsens aktuelle status er længere fremskredet end den normerede tid, fradrages i rammen alene klip svarende til det antal måneder, som den uddannelsessøgende har modtaget stipendium under uddannelsen, jf. dog stk. 4, og støttetiden bliver i så fald uændret. Stk. 4. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 under en igangværende uddannelse har fået børn, mens de har modtaget uddannelsesstøtte, tillægges som følge heraf 12 klip i rammen og i støttetiden for hvert barn. Dette gælder kun, såfremt den uddannelsessøgende frem til og med 1. august 2005 har levet sammen med barnet og været studieaktiv i henhold til bestemmelserne herom i 19, stk. 1, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte. Hvis den uddannelsessøgende efterfølgende afbryder uddannelsen, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen. 59. Til støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget videregående uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat sin uddannelse, kan der ydes stipendium, jf. 13, hvis de har opbrugt deres klip i henhold til danske uddannelsesstøtteregler. Er betingelserne herfor i 14 opfyldt, vil der samtidig kunne ydes børnetillæg. Stk. 2. Stipendium og børnetillæg efter stk. 1 kan højst ydes for 12 måneder. Stk. 3. Til støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget videregående uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat denne uddannelse, kan der efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, jf. 25, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse på grund af de i 25, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte årsager, eller alvorlig sygdom eller dødsfald i den uddannelsessøgendes nærmeste familie. 21

20

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte Historisk. Kapitel 1. Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte Historisk. Kapitel 1. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte Historisk I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 7. juli 2005 om uddannelsesstøtte

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 7. juli 2005 om uddannelsesstøtte Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 7. juli 2005 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 5, stk. 2, 11, 27, stk. 4, og 30, stk. 3, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, samt efter

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. december 1996 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. december 1996 om uddannelsesstøtte. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. december 1996 om uddannelsesstøtte. I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 3, 9, og 25 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, samt efter forud

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområdet

Kapitel 1 Anvendelsesområdet Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte Kapitel 1 Anvendelsesområdet 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på uddannelsesstøtte, der ydes af Grønlands Selvstyre som hjælp

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Overgang fra. Grønlandsk uddannelsesstøtte. til. Statens Uddannelsesstøtte. 1. Januar 2013

Overgang fra. Grønlandsk uddannelsesstøtte. til. Statens Uddannelsesstøtte. 1. Januar 2013 Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Nunanullu Avannarlernut suleqateqarnermut Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde Pressemøde 27. september

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 79 Offentligt O:\SU-Styrelsen\Bekendtgørelser\565125\Dokumenter\565125.fm 06-12-07 09:29 k02 KFR Bekendtgørelse Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen.

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Kort om sundhedshjælper uddannelsen Uddannelsen til sundhedshjælper varer 1½ år og består af 33 ugers teori og 40 ugers praktik.. Ud- dannelsen afsluttes

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. I medfør af 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Lovtidende A Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 11. november 2015 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 7, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 5, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6,

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte Ændret, ophæver, hovedlov, erstatter oplysninger I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i Inatsisartutlov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 3. april 2009 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 8, 2 a, stk. 4, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) BEK nr 801 af 20/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1) BEK nr 1662 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K.

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT, ILISIMATUSARNERMUT ILAGEEQARNERMULLU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Marts 2003 1. Generelt. GRØNLANDSKE ARBEJDSGIVERE og DE

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere