Professionsbachelor i offentlig administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i offentlig administration"

Transkript

1 2012 Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart september 2012

2 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration, BEK nr. 202 af 27/03/2008. Studieordningen for Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration er tilrettelangt således, at horisontal merit er sikret mellem udbyderne: Professionshøjskolen Metropol, University College Lillebælt, University College Syddanmark, VIA University College og Professionshøjskolen University College Nordjylland. Studieordningen giver overblik over og beskriver uddannelsens moduler, studieretninger og aktiviteter, deres tidsmæssige placering og eksamen. Denne nationale studieordning suppleres på de enkelte udbudssteder med lokale studiehåndbøger, studieplaner mv. 2

3 Indhold 1 Uddannelsens formål og varighed Formål Gældende retsregler ECTS-point Titulatur Adgangskrav Uddannelsens indhold og struktur Model Semesteroversigt med fordeling af ECTS-point Tilrettelæggelse Modulernes indhold og mål Praktik Internationalisering Prøver Oversigt over prøver Prøveforsøg Almindelige bestemmelser Meritoverførsel Meritstuderende Orlov Dispensationsmuligheder Ikrafttrædelse Basisdel - Moduler Samfundsbeskrivelse Jura (1. semester) Organisations- og kommunikationsteori (1. semester) Samfundsvidenskabelig metode (1. semester) Samfundsøkonomi Socialisering og læring Samfundsvidenskabelig metode (2. semester) Organisations- og kommunikationsteori (2. semester) Jura (3. semester)

4 5.10 Organisations- og kommunikationsteori (3. semester) Økonomi (3. semester) Kvalitetssikring Jura (4. semester) Økonomi (4. semester) Innovation Tværfaglige projekter Studieretning Human ressource (HR) Økonomi Velfærd Beskæftigelsesindsats Uddannelses- og erhvervsvejledning Skatte- og afgiftssystemet Praktikforløb Bachelorprojekt

5 1 Uddannelsens formål og varighed 1.1 Formål Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer, der kan indgå som kernemedarbejdere i den offentlige forvaltning og opgavevaretagelse. Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration kvalificerer den studerende til fagligt og teoretisk at kunne håndtere kompleksiteten i den offentlige sektors opgaveløsning. Desuden kvalificerer uddannelsen til videre uddannelse på relevante uddannelser. skal kvalificere sig til at varetage opgaver i en offentlig sektor, som præges af bl.a.: at øget decentralisering, digitalisering, mål-/rammestyring og brugerinvolvering stiller krav om fokus på mål, standarder samt opfølgning og kontrol gennem dokumentation og evaluering at decentrale enheder i højere grad træffer beslutninger. Dette stiller krav om kendskab til den offentlige sektor samt den politiske arena at den offentlige sektors ansvarsområder går på tværs af sektorer og faggrænser. Dette vil medføre krav om brede og tværfaglige kompetencer, som kan skabe nye samarbejdsrelationer at en øget markedsstyring stiller krav om kendskab til feltet for samarbejde mellem den offentlige sektor og det private marked at der mødes stadig voksende krav om at kunne analysere og formidle den indsamlede viden 1.2 Gældende retsregler Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration er udarbejdet efter retningslinjerne i: Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, LOV nr. 562 af 6/6/2007 samt senere ændringer Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor uddannelser, BEK nr. 636 af 29/6/2009 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration, BEK nr. 202 af 27/03/2008. Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser, BEK nr. 214 af 21/02/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr af 24/08/2010 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007. Derudover er disse regelsæt gældende uddannelsen: Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. BEK nr. 684 af 27/05/2008 samt senere ændringer. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, LOV nr. 166 af 14/03/

6 1.3 ECTS-point Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration tilrettelægges som et 3½-årigt heltidsstudium svarende til 3½ studenterårsværk (210 ECTS-point). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studiepraktik og projekter samt selvstudium og eksamensdeltagelse. 1.4 Titulatur Den, der har gennemført uddannelsen, er berettiget til betegnelsen "Professionsbachelor i offentlig administration", som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund. Den engelsksprogede betegnelse for uddannelsen er: "Bachelor of Public Administration". Den daglige titulatur er administrationsbachelor. 1.5 Adgangskrav skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: Adgang via gymnasial uddannelse Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B Adgang via erhvervsuddannelse Kontoruddannelse med specialer Adgang via relevant erhvervsuddannelse Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C Alle specifikke adgangskrav skal være bestået. Studerende med bestået semester fra administrationsøkonomuddannelsen vil kunne træde ind på professionsbachelor i offentlig administration ved at begynde på professionsbacheloruddannelsens 4. semester. 6

7 2 Uddannelsens indhold og struktur Professionsbacheloruddannelsen består af syv semestre, der som overordnet mål har, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer inden for det enkelte semesters tidsramme. 2.1 Model Uddannelsens struktur fremgår af modellen nedenfor: semester (120 ECTS-point) ECTS Samfundsbeskrivelse 10 Jura 20 Organisations- og kommunikationsteori 20 Samfundsvidenskabelig metode 10 Samfundsøkonomi 10 Socialisering og læring 10 Økonomi 15 Kvalitetssikring 10 Innovation 10 Tværfaglige projekter semester (90 ECTS-point) ECTS Studieretning Human ressource, Velfærd, Beskæftigelsesindsats, Skatte- og afgiftssystemet, Uddannelses- og erhvervsvejledning, Økonomi 40 Praktikforløb 30 Bachelorprojekt 20 7

8 skal gennem uddannelsens forskellige moduler tilegne sig videnskabelig metode og teori, således at den studerende kan håndtere komplekse, tværfaglige og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionsfeltet. De faglige input har til formål at give den studerende faglige og metodiske kompetencer, så den studerende kan indsamle relevant information, analysere og vurdere problemstillinger, samt formidle løsninger på et teoretisk velfunderet grundlag inden for professionsfeltet. skal gennem uddannelsen udvikle entreprenante kompetencer, samarbejdskompetencer, lære at håndtere digitale værktøjer samt kunne identificere egne læringsbehov. Den sidste del af uddannelsen har til formål at give den studerende mulighed for at få en profil på sin uddannelse gennem en faglig fordybelse. skal vælge en af de seks faglige og funktionsmæssige studieretninger. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Praktikken tager udgangspunkt i professionsfeltets erhvervsforhold og kompetencebehov og tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Målet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kombinerer teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede uddannelsesdele og formidler dette på et solidt metodisk grundlag. Professionsbachelorprojektet udarbejdes i forlængelse af studieretningen og praktikken og skal inddrage professionsrelevante problemstillinger fra professionsfeltet. 2.2 Semesteroversigt med fordeling af ECTS-point 1. år 1. semester ECTS-point Samfundsbeskrivelse 10 Jura 5 Organisations- og kommunikationsteori Samfundsvidenskabelig metode 10 5 I alt semester ECTS-point Samfundsøkonomi 10 Socialisering og læring 10 Samfundsvidenskabelig metode 5 Organisations- og kommunikationsteori 5 I alt 30 8

9 2. år 3. semester ECTS-point Jura 10 Organisations- og kommunikationsteori 5 Økonomi 5 Kvalitetssikring 10 I alt semester ECTS-point Jura 5 Økonomi 10 Innovation Tværfaglige projekter 10 5 I alt år 5. semester ECTS-point Studieretninger: 30 Økonomi Beskæftigelsesindsats Velfærd Human ressource Uddannelses- og erhvervsvejledning Skatte- og afgiftssystemet I alt semester Praktik 30 I alt år 7. semester Studieretning 10 Bachelorprojekt 20 I alt 30 Hele Professionsbacheloruddannelsen 210 9

10 2.3 Tilrettelæggelse Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og samspil. I undervisningen inddrages resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder, der er relevante for professionsfeltet og egnede til eksemplarisk at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden. I undervisningen inddrages endvidere erfaringer fra praksis og viden om centrale tendenser i professionsfeltet samt metoder til at udvikle dette felt. For flere informationer om uddannelsens gennemførelse henvises til lokale bestemmelser. 2.4 Modulernes indhold og mål Formål, indhold mv. fremgår nærmere af beskrivelserne i kapitel 5 og Praktik Uddannelsesinstitution Uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for praktikken og yder information om gældende regler. For yderligere information om praktikken henvises til lokale praktikhåndbøger. Godkendelse af praktiksted Praktikstederne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. I godkendelsen vurderes praktikstedets relevans for uddannelsen, relevans for studieretning, mulighed for at opfylde krav til praktikken og mulighed for at stille ekstern praktikvejleder til rådighed. Praktikforberedelse og praktikfordeling Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at forberede praktiksted og den studerende til praktikken. 2.6 Internationalisering Uddannelsesinstitutionerne skal inddrage den internationale dimension i undervisningen. Studieophold og praktik vil kunne foregå i udlandet. 10

11 3 Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksamener, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelsesrækker m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket af Undervisningsministeriet. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern, og hvem der medvirker ved bedømmelsen. Den enkelte uddannelsesinstitution kan have bundne forudsætninger (for yderligere information henvises til lokale studieplaner, semesterplaner mv.). Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter, at den studerende har fået godkendt uddannelsesinstitutionens bundne forudsætninger. Prøver på 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan forsætte på uddannelsen. Alle eksterne og interne prøver skal være bestået, før den studerende kan afslutte bachelorprojektet. 3.1 Oversigt over prøver Uddannelsen omfatter følgende prøver: Basisdel semester Semester Titel Form Censur og bedømmelse 1. Tværfagligt projekt omhandlende samtlige fag på 1. semester Skriftlig opgave med mundtlig fremlæggelse Intern (7-trins-skala) 2. Samfundsøkonomi 4 timers skriftlig individuel prøve Ekstern (7-trins-skala) 2. Tværfaglig synopsis i Socialisering og læring, Organisations- og kommunikationsteori og Samfundsvidenskabelig metode Skriftlig synopsis med mundtlig prøve Ekstern (7-trins-skala) 3. Jura 4 timers skriftlig individuel prøve Ekstern (7-trins-skala) 3. Ugeopgave i Økonomi, Kvalitetssikring og Organisationsog kommunikationsteori Skriftlig individuel opgave udformet som projektbeskrivelse med mundtlig eller skriftlig tilbagemelding Intern (7-trins-skala) 4. "Jura", "Innovation" eller "Økonomi" 4 timers skriftlig individuel prøve. Der trækkes lod imellem Jura, Innovation og Økonomi Intern (7-trins-skala) 11

12 4. Tværfagligt projekt omhandlende minimum tre selvvalgte moduler fra semester Skriftlig opgave med mundtlig fremlæggelse Ekstern (7-trins-skala) Studieretning semester Semester Titel Form Censur og bedømmelse 5. Studieretning på 5. semester Skriftlig opgave med mundtlig fremlæggelse 6. Praktikrapport Skriftlig opgave med mundtlig tilbagemelding 7. Studieretning på 7. semester Skriftlig synopsis med mundtlig prøve 7. Bachelorprojekt Skriftlig opgave med mundtlig fremlæggelse Ekstern (7-trins-skala) Intern (Bestået - Ikke bestået) Intern (Bestået - Ikke bestået) Ekstern (7-trins-skala) 3.2 Prøveforsøg En studerende kan højst deltage tre gange i samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøveforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Beståede prøver kan ikke tages om. 4 Almindelige bestemmelser 4.1 Meritoverførsel Uddannelsesinstitutionen skal godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf efter denne studieordning bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i denne studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i denne studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "merit". For information om meritoverførsel og overgangen til videreuddannelse henvises til lokale bestemmelser. 12

13 4.2 Meritstuderende Uddannelsesinstitutionen kan tillade, at studerende fra andre videregående uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve efter gældende retningslinjer. Det er en forudsætning, at det er et godkendt led i deres egen uddannelse. 4.3 Orlov En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler for at få orlov samt de bestemmelser, der er gældende for studerende på orlov, henvises til uddannelsesinstitutionens regler om orlov. 4.4 Dispensationsmuligheder Ved usædvanlige forhold kan institutionen dispensere fra de krav, der alene fremgår af studieordningen. 4.5 Ikrafttrædelse Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. 1. september

14 5 Basisdel - Moduler 5.1 Samfundsbeskrivelse Studievægt: 10 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til centrale begreber og problemstillinger i det danske samfund, den offentlige sektor og det internationale samfund. Det skal gøre den studerende i stand til at beskrive og analysere samfundsudvikling og -struktur ud fra en økonomisk, sociologisk og politisk synsvinkel. Indhold Befolkning, kultur og erhverv Danmark og omverdenen Befolknings- og erhvervsstruktur Arbejdsmarkeder Levevilkår, sundhed og miljø Kultur, etnicitet og integration Den offentlige sektor Den offentlige sektors størrelse og struktur Kommunernes, regionernes og statens opgaver Kommunernes, regionernes og statens indtægter og udgifter Velfærdssamfundet Aktuelle strømninger i velfærdssamfundet Velfærdsregimer Velfærdsstatens finansiering i fremtiden Socialisation, integration og stat Demokrati EU Interessegrupper, politiske organisationer og magtens fordeling Embedsmands- og politikerrollen, herunder professionsforståelse Medier og magt Borgerindflydelse og velfærdssamfund Menneskerettigheder EU s institutioner og opgaver Magtfordelingen mellem EU, Folketinget, regionerne og kommunerne Internationale forskelle og global integration 14

15 Mål for læringsudbyttet Viden kender den offentlige sektors struktur og rollefordelingen mellem kommuner, regioner og stat forstår den samfundsmæssige og institutionelle baggrund for velfærdsstaten og den offentlige sektor har kendskab til demokratiets vilkår og demokratiske beslutningsprocesser forstår globaliseringens og EU s betydning for det danske samfunds udvikling og konkurrenceevne har begyndende forståelse for embedsmandsrollen Færdigheder kan beskrive samfundsmæssige forhold og problemstillinger kan skelne mellem det politiske og det administrative niveau i forvaltningen Kompetencer er i stand til at håndtere relevant empiri til belysning af nye emner og problemer inden for samfundsbeskrivelse og samfundsøkonomi kan skelne mellem og håndtere relevante samfundsfaglige modeller og begreber kan holde sig ajour med væsentlige udviklinger inden for emneområdet Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 1. semester: Tværfagligt projekt omhandlende samtlige fag på 1. semester med mundtlig fremlæggelse. Bedømmelsen sker ved intern censur efter 7-trins-skalaen. 15

16 5.2 Jura (1. semester) Studievægt: 5 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til centrale juridiske begreber og regler for den offentlige sektor med udgangspunkt i Grundlovens bestemmelser. Modulet giver endvidere den studerende en grundlæggende forståelse for retskildeproduktion, retskildelære samt de øverste stats-, regionale og kommunale organers opbygning og funktion. Det skal sætte den studerende i stand til at identificere, beskrive og analysere juridiske processer og problemstillinger. Indhold Juridisk metode Retskildelære med henblik på de primære retskilder Juridisk informationssøgning Retskildeproduktion Folketinget Regeringen Domstolene Kommunalbestyrelse Regionsråd Frihedsrettigheder Menneskerettigheder De øverste stats-, regionale og kommunale organer Opbygning, funktion og indbyrdes samspil Mål for læringsudbyttet Viden har kendskab til de statslige, regionale og kommunale organers opbygning og indbyrdes samspil har kendskab til de grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder har kendskab til retskildernes tilblivelse 16

17 Færdigheder kan identificere og anvende retskilder kan analysere samspillet mellem de øverste danske statsorganer, regionale og kommunale styrelsessystemer kan analysere de retlige rammer for kommunalbestyrelsens styring af kommunen Kompetencer kan agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes kompetenceområder kan bidrage med grundlæggende juridisk viden i tværfagligt samarbejde kan identificere behov for ajourføring af viden Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 1. semester: Tværfagligt projekt omhandlende samtlige fag på 1. semester med mundtlig fremlæggelse. Bedømmelsen sker ved intern censur efter 7-trins-skalaen. 17

18 5.3 Organisations- og kommunikationsteori (1. semester) Studievægt: 10 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til den offentlige sektors opbygning og organisering. Herunder den enkelte organisations samspil med omverdenen og omverdenens påvirkning af organisationens struktur og kultur. Modulet sætter fokus på den enkelte organisations eksterne kommunikation og kommunikationsplanlægning. Det være sig den borgerrettede kommunikation, som den strategiske kommunikation, der anvendes i forbindelse med interessevaretagelse i forhold til eksempelvis andre offentlige myndigheder, private organisationer og interesseorganisationer. Indhold Organisation og omgivelser Styringsformer i forhold til omverdenen Strategier i forhold til omverdenen Mål og værdier Interesser og magt Struktur Udviklingen i offentlige organisationsformer Teorier om organisationsformer Organisationskultur Sameksistens med omverdenen Ekstern kommunikation Kommunikationsplanlægning Strategisk kommunikation til andre offentlige myndigheder, private organisationer og interesseorganisationer Borgerrettet kommunikation Mål for læringsudbyttet Viden har kendskab til centrale begreber og teorier, der relaterer sig til organisationen og dens omgivelser har kendskab til forskellige styringsformer har kendskab til forskellige mundtlige og skriftlige kommunikationsformer forstår kommunikationens betydning i relation til omgivelser 18

19 forstår kommunikationens betydning ved sagsbehandling og udveksling af information Færdigheder kan analysere og vurdere problemstillinger i forhold til offentlige organisationers styring, struktur og kultur kan analysere og vurdere problemstillinger i forhold til offentlige organisationers samspil med omgivelserne, herunder andre offentlige organisationer, private organisationer og interesseorganisationer kan anvende relevante kommunikationsfærdigheder i forhold til omgivelserne Kompetencer kan indgå i formulering af organisationers strategier kan indgå aktivt i konflikthåndtering i forhold til omgivelserne og betjening af borgere kan kommunikere effektivt og professionelt i forhold til omgivelserne kan udarbejde analyser af den eksterne kommunikation med henblik på at give forslag til forbedringer og ændringer Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 1. semester: Tværfagligt projekt omhandlende samtlige fag på 1. semester med mundtlig fremlæggelse. Bedømmelsen sker ved intern censur efter 7-trins-skalaen. 19

20 5.4 Samfundsvidenskabelig metode (1. semester) Studievægt: 5 ECTS-point Modulet introducerer til samfundsvidenskabelige metoder og deres anvendelsesmuligheder i tilknytning til samfundsvidenskabelige emner af relevans for professionsfeltet. Gennem problemorienteret projektarbejde arbejdes der med problemstillinger som undersøges via indsamling og bearbejdning af såvel kvalitativ som kvantitativ empiri. Indhold Taksonomi Projektarbejdets metodologi Udarbejdelse af problemformulering Projektsystematik og -design Undersøgelsesdesign Formidling og dokumentation Kildesøgning og kildekritik Dataindsamlingsmetoder Kvantitative metoder Kvalitative metoder Statistik Statistisk metode, tabeller og grafer Statistiske kilder Indeks og indeksberegninger Niveaumål og spredningsmål Statistisk analyse og tolkning af data Mål for læringsudbyttet Viden har viden om taksonomiske niveauer har viden om samfundsvidenskab og vidensproduktion har kendskab til samfundsvidenskabelig metodologi kender de forskellige faser i problemorienteret projektarbejdet har viden om forskellige dataindsamlingsteknikker og deres anvendelsesmuligheder 20

21 Færdigheder er i stand til at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde om professionsrelaterede samfundsvidenskabelige emner er i stand til at dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater kan søge systematisk efter sekundær empiri kan foretage systematisk kildesøgning kan vurdere og argumentere for valg af litteratur og kilder Kompetencer kan udarbejde relevante og informative tabeller og diagrammer på basis af talmateriale kan planlægge og gennemføre dataindsamling i form af spørgeskema- og interviewundersøgelser samt strukturere og præsentere den samlede information Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 1. semester: Tværfagligt projekt omhandlende samtlige fag på 1. semester med mundtlig fremlæggelse. Bedømmelsen sker ved intern censur efter 7-trins-skalaen. 21

22 5.5 Samfundsøkonomi Studievægt: 10 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til centrale samfundsøkonomiske begreber og skal sætte den studerende i stand til at beskrive og analysere de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og mulighederne for at afhjælpe disse via økonomisk politik. Formålet med modulet er endvidere at sætte den studerende i stand til at analysere prioriteringen og finansieringen af den offentlige sektors opgaver og give den studerende et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Et af modulets emner er derudover konsekvenserne af den tiltagende globalisering for dansk økonomi og velfærdsstaten. Indhold Det økonomiske kredsløb, indkomstdannelse og nationalregnskab Arbejdsmarked, beskæftigelse og produktivitet Danmarks konkurrencevilkår og evne Globaliseringens konsekvenser for dansk økonomi og velfærdsstaten Makroøkonomisk stabiliseringspolitik og fordelingspolitik Prisdannelse, allokering, markedsformer, nytte- og velfærdsteori Samfundsøkonomisk optimering og prioritering Kommunernes økonomi, herunder de grundlæggende principper for kommunal udligning Mål for læringsudbyttet Viden kan beskrive vigtige samfundsøkonomiske begreber har viden om de samfundsøkonomiske sammenhænge kan beskrive forskellige former for økonomisk politik og regulering forstår baggrunden og betingelserne for at føre økonomisk politik forstår den internationale økonomis, herunder særligt EU's, betydning for de økonomiske vilkår i Danmark 22

23 Færdigheder kan analysere økonomiske problemstillinger kan anvende relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier kan analysere samfundsøkonomiske problemstillinger og identificere mulige tiltag med henblik på at forfølge økonomisk-politiske mål kan analysere og vurdere omverdenens indflydelse på den økonomiske udvikling i Danmark kan analysere fordelingen og allokeringen af de økonomiske ressourcer kan vurdere og analysere aktuelle og økonomiske vilkår og sammenhænge kan analysere samfundsøkonomiske problemstillinger og vurdere relevante tiltag samt konsekvenserne heraf Kompetencer kan inddrage de økonomiske og politiske vilkår samt sammenhænge i sit professionelle arbejde kan gennemskue samfundsøkonomiske sammenhænge og vurdere relevante løsningsmuligheder Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 2. semester: 4 timers skriftlig prøve i "Samfundsøkonomi". Der udprøves i mål for læringsudbyttet på 2. semester. Bedømmelsen sker ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen. 23

24 5.6 Socialisering og læring Studievægt: 10 ECTS-point Modulet giver den studerende indsigt i centrale begreber om socialisering, individ og identitet herunder forudsætninger for individets udvikling, læring og kompetence. Modulet skal gøre den studerende i stand til at analysere samt vurdere sociologiske og psykologiske problemstillinger for derved at kunne indgå i en professionel relation til borger, organisation og samfund. Indhold Identitet i psykologisk og sociologisk perspektiv Identitet og identitetsdannelse Identitet i psykologisk og sociologisk forståelse Individ samfund Individ og socialisering Lighed og ulighed Kompetenceudvikling Kompetencebegrebet Læringsteori og -metode Ressource, motivation og udvikling Den professionelle administrationsbachelor Den professionelles frihed, valg og ansvar Magt og etik Norm og afvigelse Mål for læringsudbyttet Viden har viden om individets udvikling og dannelse fra barn til voksen har viden om psykologiske og udviklingsmæssige problemstillinger på individniveau har kendskab til forskellige sociale problemstillinger i forhold til lighed og ulighed har viden om egen læringspraksis og vidensniveau har viden om egen identitets- og kompetenceudvikling 24

25 Færdigheder kan analysere psykologiske og udviklingsmæssige problemstillinger kan reflektere over egen og andres læring kan vurdere egen praksis i et etisk perspektiv Kompetencer kan anvende centrale psykologiske og sociologiske begreber og teorier i forhold til konkrete sammenhænge kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 2. semester: Tværfaglig synopsis med mundtlig prøve i Socialisering og læring, Organisations- og kommunikationsteori og Samfundsvidenskabelig metode. Bedømmelsen sker ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen. 25

26 5.7 Samfundsvidenskabelig metode (2. semester) Studievægt: 5 ECTS-point Modulet giver grundlæggende kendskab til samfundsvidenskabelige metoder og et grundlæggende kendskab til udvalgte videnskabsteoretiske traditioner og positioner med særlig relevans for samfundsvidenskaben. Endvidere lægges der vægt på tilrettelæggelsen og udførelsen af problemorienteret projektarbejde, herunder indsamling og bearbejdning af kvantitativ og kvalitativ empiri. Desuden lægges der vægt på dokumentation og videreformidling af undersøgelsesresultater. Indhold Projektarbejdets metodologi Fra problemformulering til valg af metoder og teorier Undersøgelsesdesign Kvantitative metoder Kvalitative metoder Metodetriangulering Analyse og tolkning af data Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater Konstruktion af modeller og årsagssammenhænge Videnskabsteori Præsentation af væsentlige videnskabsteoretiske skoler Sammenhænge mellem videnskabsteori og metoder Videnskabsteori i en tværfaglig professionssammenhæng Mål for læringsudbyttet Viden har kendskab til samfundsvidenskabelig metodologi og de væsentligste videnskabsteoretiske skoler kender de forskellige faser i problemorienteret projektarbejde har viden om forskellige anvendelsesmuligheder af indsamlede data Færdigheder kan tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde om professionsrelaterede samfundsvidenskabelige emner kan vurdere og begrunde metodemæssige valg kan vurdere og begrunde videnskabsteoretiske tilgange 26

27 kan indsamle, bearbejde, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative data kan dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater Kompetencer kan selvstændigt håndtere problemorienteret projektarbejde kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med projektarbejde og -skrivning på resten af uddannelsen samt i udførelse af professionen. Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves efter 2. semester: Tværfaglig synopsis med mundtlig prøve i Socialisering og læring, Organisations- og kommunikationsteori og Samfundsvidenskabelig metode. Bedømmelsen sker ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen. 27

ADMINISTRATIONSBACHELOR

ADMINISTRATIONSBACHELOR ADMINISTRATIONSBACHELOR PROFESSIONSBACHELOR I OFFENTLIG ADMINISTRATION SEPTEMBER 2013 UCSJ - CAMPUS NÆSTVED Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 4 2 Fællesdel... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Varighed og ECTS-point... 4 2.3 Indhold

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

ADMINISTRATIONSBACHELOR

ADMINISTRATIONSBACHELOR ADMINISTRATIONSBACHELOR PROFESSIONSBACHELOR I OFFENTLIG ADMINISTRATION NATIONAL STUDIEORDNING SEPTEMBER 2013 UCSJ - CAMPUS NÆSTVED Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

TØR DU UDFORDRE DANMARK?

TØR DU UDFORDRE DANMARK? TØR DU UDFORDRE DANMARK? 1 HVEM ER DU? Hvem siger, du skal være politiker for at gøre en forskel? Som professionsbachelor i offentlig administration bliver du godt rustet til at yde en indsats i et politisk

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer

Læs mere