Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte... 3 Mål for læringsudbytte for Autoteknologen... 4 Uddannelsens struktur... 5 Undervisnings- og arbejdsformer... 6 Pligt til at deltage i undervisningen... 7 Adgangskrav og merit... 7 Uddannelsens kerneområder... 8 Uddannelsens obligatoriske elementer (65 ECTS) Uddannelsens valgfrie elementer (25 ECTS) Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Eksamensordning Andre forhold Studier i udlandet og meritoverførsel Studieordningen reguleres af følgende love og regler

3 Forord Denne studieordning fastlægger de nærmere regler, rettigheder og forpligtelser, der gælder for de studerende på autoteknologuddannelsen. Den beskriver også de krav, uddannelsen stiller til de studerende om eksempelvis praktik, prøver, mødepligt, studievejledning og merit. Studieordningen består af en fællesdel og en institutionsdel, hvor fællesdelen er gældende for alle godkendte udbydere af uddannelsen, og institutionsdelen er tilpasset de lokale forhold hos de enkelte udbydere. Af hensyn til læseligheden er disse to dele skrevet sammen i det følgende. Studieordningen reguleres af love og regler der fremgår af side 45. Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for autoteknologi. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Autoteknolog AK. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree Programme in Automotive Technology. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Formålet med uddannelsen er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne arbejde med diagnosticering, reparation og optimering af autoteknologiske produkter, herunder til at kunne kombinere teori og praktik samt tilegne sig ny viden inden for det autotekniske område. Formålet er endvidere, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne forestå ledelses og rådgivningsmæssige opgaver inden for autoområdet. Uddannelsens mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet autoteknolog skal opnå i uddannelsen. 3

4 Mål for læringsudbytte for Autoteknologen Viden Den uddannede har viden om: 1. Teknologi og design på produkt og komponentniveau 2. Konstruktions og materialeforståelse 3. Elektroniske principper og systemer 4. Køretekniske systemer og køretøjsdynamik 5. It systemer, som redskab for fejlfinding og diagnosticering 6. Salg og service med fokus på kundepleje 7. Drifts og økonomiledelse samt 8. Personaleledelse Færdigheder Den uddannede kan: 1. Anvende sin autoteknologiske viden i forbindelse med diagnosticering, fejlfinding, reparation og optimering af køretøjer, samt i forbindelse med den faglige kommunikation med importør og producent 2. Udvælge og anvende korrekt værktøj og avanceret måleudstyr og værktøj i forhold til given opgave 3. Formidle opgaver, løsningsforslag og teknologisk viden til dem, der skal udføre de tekniske arbejdsopgaver 4. Udarbejde dokumentation i forhold til skader, service, reparation og reklamationsbehandling, på såvel dansk som engelsk 5. Anvende et brancherelevant fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen Kompetencer Den uddannede kan: 1. Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet 2. Selvstændigt håndtere teknisk kompleks fejlfinding 3. Systematisk håndtere komplekse teknologiske problemstillinger i forbindelse med lokalisering af komplekse fejl og i forbindelse med optimering af køretøjer 4. Foretage mekanisk og elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber 5. Håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding 6. Håndtere overordnet ledelse, drift, økonomistyring, kvalitetsstyring og sikkerhedsstyring af værkstedet, herunder varetage administrative og uddannelsesmæssige personaleforhold 7. Håndtere kundeservice, salg og formidling af autotekniske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde og leverandørforhold 4

5 Uddannelsens struktur Autoteknologen er en akademiuddannelse med en samlet varighed på 2 år, fordelt over 4 semestre og svarede til i alt 120 ECTS. Uddannelsen er opdelt i en: Obligatorisk del, bestående af obligatoriske uddannelseselementer Specialiseringsdel bestående af valgfrie uddannelseselementer, en praktikperiode og et eksamensprojekt Kerneområder Uddannelsen er opdelt i et antal kerneområder, som beskriver de overordnede læringsmål for uddannelsen. Til hvert kerneområde er der tilknyttet ét eller flere obligatoriske uddannelseselementer. 5

6 Obligatorisk del De obligatoriske uddannelseselementer er tilknyttet følgende kerneområder: 1. Teknologi og design 2. Optimering og reparation 3. IT håndtering 4. Rådgivning og formidling 5. Kommunikation 6. Salg og service 7. Drifts og økonomiledelse 8. Personaleledelse 9. Kvalitet og sikkerhed 10. Dokumentation Specialiseringsdelen Her starter den egentlige fordybelse inden for den valgte specialisering. Specialiseringen bygger på den studerendes valg af valgfrie elementer og valg af praktiksted. Praktikperiode Den studerende gennemfører et eller flere praktikforløb med tilknytning til en eller flere virksomheder. Den studerende fordyber sig her i særlige erhvervsrettede projekter inden for uddannelsens mål. Praktikforløbet kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende del, hvor den studerende skal demonstrere sine evner til at koble teori med erhvervspraksis. Her er der tilknyttet en vejleder fra erhvervslivet. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen på autoteknologuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender autoteknologuddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervis 6

7 ning, arbejde i teams, tværfaglige cases, temaarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde. Pligt til at deltage i undervisningen På autoteknologuddannelsen er det mundtlige undervisningssprog dansk, mens skriftlige opgaver kan afleveres på dansk og engelsk. EASJ forventer at den studerende er studieaktiv og møder op til og deltager aktivt i den planlagte undervisning, samt at den studerende deltagelse i stillede tests og interne prøver, og afleverer de stillede opgaver. Yderligere bundne forudsætninger formuleres af den enkelte underviser. Adgangskrav og merit Adgangskravene til uddannelsen fremgår af Adgangsbekendtgørelsen. Ansøgere, som ikke har de angivne niveauer, vil kunne optages, hvis de ud fra en merit og realkompetenceafklaring vurderes egnede. Ansøgere, som opfylder adgangskravene, kan tildeles merit på grundlag af realkompetenceafklaring, relevant erhvervserfaring fra virksomheder eller anden national /international videregående uddannelse. 7

8 Uddannelsens kerneområder Teknologi og design (Kerneområde 20 ECTS) Den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige viden arbejde med mekaniske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske samt termo og aerodynamiske problemstillinger i sin daglige rådgivning af kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger sætte sig ind i nye teknologier, herunder vurdere konsekvenser og muligheder, herunder omsætte dem i forhold til daglig praksis arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Innovation, teknologi og designforståelse Motor og motorstyring Gearkasser og transmission Sikkerhed og SRS systemer Karosseri og struktur Optimering og reparation (Kerneområde 10 ECTS) Den studerende kan arbejde med mekanisk/elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber. anvende en datalogger til kontrol af et køretøjs data arbejde systematisk analytisk på køretøjsplan med henblik på: o at finde komplekse fejl hurtigt og præcist o løbende optimering af køretøjer under driftsforhold. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Innovation, teknologi og designforståelse Komfort, performance og teleudstyr It, analyse og diagnose teknik Karosseri og struktur 8

9 IT håndtering (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan anvende IT til dataregistrering, dataopsamling og bearbejdning samt driftssimulering af bilens systemer. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Kvalitet og teknisk dokumentation Motor og motorstyring Gearkasse og transmission Komfort, performance og teleudstyr It, analyse og diagnose teknik Rådgivning og formidling (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedr. miljø og produkt og produktionsmæssige forhold, samt forhold omkring emission, bortskaffelse og recycling rådgive virksomhedens ansatte vedr. økonomiske og markedsføringsmæssige forhold via træning, kurser, oplæg og lignende, formidle sin teknologiske viden til enkeltpersoner og grupper. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Personaleledelse Kommunikation og service Teknologisk rådgivning og formidling 9

10 Kommunikation (Kerneområde 5 ECTS) : Den studerende kan Viden: Færdigheder: Anvende psykologiske og kommunikative færdigheder i den daglige omgang med kunder, virksomhedens medarbejdere og importører/bilfabrikker Anvende et brancherelevant fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen Kompetencer: Indeholder følgende obligatoriske elementer: Personaleledelse Kommunikation og service Teknisk rådgivning og formidling Den studerende kan Salg og service (Kerneområde 4 ECTS) forestå kundeservice, salg og formidling af autoteknologiske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde leverandør forhold tilrettelægge mindre kampagner og anden markedsføring I forhold til autotekniske produkter at servicere kunder omkring betjening, vedligeholdelse, sikkerhed og miljømæssige forhold forestå koordinering af de tekniske aspekter omkring skadesanalyse, reklamationsbehandling, garanti og kulancesager håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Kommunikation og service Teknologisk rådgivning og formidling Innovation, teknologi og designforståelse 10

11 Drifts og økonomiledelse (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan forestå den overordnede drift, regnskab og afrapportering i forhold til værkstedet varetage administrative forhold omkring værkstedets produkter, ydelser og opgaver generelt udarbejde økonomiske analyser og prognoser vedr. intern drift og optimering. Indhold fra følgende obligatoriske element Økonomi og jura Personaleledelse (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan varetage administrative og uddannelsesmæssige forhold omkring personale rådgive og coache såvel den enkelte mekaniker, som hele værkstedet/teamet eller racingteamet i forhold til tekniske udfordringer og fejlfinding/optimering. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Økonomi og jura Personaleledelse Kommunikation og service Teknologisk rådgivning og formidling Kvalitet og sikkerhed (Kerneområde 3 ECTS) Den studerende kan håndtere overordnet kvalitetsstyring og sikkerhedsstyring af værkstedet. Indhold fra følgende obligatoriske element Kvalitet og teknisk dokumentation 11

12 Dokumentation (Kerneområde 3 ECTS) Den studerende kan udarbejde dokumentation i forhold til skader, service, reparation og reklamationsbehandling, på såvel dansk som engelsk. Indhold fra følgende obligatoriske element Kvalitet og teknisk dokumentation 12

13 Uddannelsens obligatoriske elementer (65 ECTS) Økonomi og jura (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan håndtere grundlæggende drift, regnskab og afrapportering, i forhold til et værksted udarbejde økonomiske analyser og prognoser vedr. intern drift og optimering varetage generelle administrative forhold omkring et værksteds produkter, ydelser og opgaver vejlede en virksomheds ansatte vedr. økonomiske og markedsføringsmæssige forhold. Indhold Lovgivning (EU) International handel Købeloven (DK) Eftermarked Syn og skøn Dokumentation Finansiering Virksomhedsøkonomi og drift Produkt og forretningsforståelse Forhold vedr. overenskomster og arbejdsret Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Personaleledelse (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan varetage administrative og uddannelsesmæssige forhold omkring personale rådgive og coache såvel den enkelte medarbejder som medarbejdergrupper. Indhold 13

14 Vurdering af personlighedsprofiler og mennesketyper i organisationen, herunder arven og miljøets betydning, samt de forskellige variable, der har indflydelse på personlighedens dannelse Kommunikationsprocesser og psykologi Motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med analyse af konfliktsituationer Jobdesign samt dettes betydning for den enkeltes personlige udvikling i organisationen Personaleudvikling og samtaler Ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter Digitaliseringens betydning og potentiale i forhold til samarbejde og adfærd mellem ledelse, medarbejdere og organisationens opgaver Virksomhedsorganisation. Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester. Kommunikation og service (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er at, den studerende kan: anvende psykologiske og kommunikative færdigheder i den daglige omgang med kunder, medarbejdere og importører/bilfabrikker anvende brancherelevant fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen forestå kundeservice, salg og formidling af autotekniske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde leverandørforhold i forhold til autotekniske produkter servicere kunder omkring betjening, vedligeholdelse, sikkerhed og miljømæssige forhold forestå koordinering af de tekniske aspekter omkring skadesanalyse, reklamationsbehandling, garanti og kulancesager håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding. Indhold Eksternt/internt netværk Psykologi Kundepleje og konflikthåndtering Medarbejdere, udvikling og personaleledelse Fremmedsprog Medier og informationsteknologi Samarbejde, vidensdeling og formidling Samtale og interviewteknik. 14

15 Markedsføring Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester 15

16 Kvalitet og teknisk dokumentation (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan arbejde med kvalitetsprocedurer og gennemføre kvalitetssikring i værkstedet, samt udføre intern værkstedskontrol. udarbejde dokumentation i forhold til forsikringsskader, service, reparation og reklamationsbehandling, på såvel dansk og engelsk. Indhold Kvalitetsbegrebet Metoder til kvalitetssikring Workflow Miljø og arbejdsmiljøforhold Kvalitetsmanualer Skriftlig formidling på dansk og brancherelevant fremmedsprog Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Teknologisk rådgivning og formidling (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan rådgive kunder og en virksomheds medarbejdere vedr.: o miljø og produkt og produktionsmæssige forhold, samt i forhold til emission, bortskaffelse og recycling. o andre teknologiske emner formidle sin teknologiske viden til grupper og enkeltpersoner som eks. racerkørere og mekanikere. Indhold Læring og kompetenceudvikling. Læreprocesser og individuelle læringsstile. Metodik og didaktik. Vidensdeling. Formidlingsmedier. Deltagerforudsætninger. Grøn teknologi. Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester. 16

17 Innovation, teknologi og designforståelse (Obligatorisk element 10 ECTS) Målet er, at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt arbejde med mekaniske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske samt termo og aerodynamiske problemstillinger, og kan herunder rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere omkring teknologiske problemstillinger arbejde innovativt med komplekse teknologiske problemstillinger. sætte sig ind i nye teknologier, herunder vurdere konsekvenser og muligheder, og omsætte dem i forhold til: o værkstedspraksis. o kunder og kundetilfredshed. o efterservice arbejde/processer. o arbejde med innovation i forhold til virksomhedsopstart samt i forhold til optimering af forretningsgange Indhold Produktudvikling og optimering Konstruktion og materialeforståelse Aerodynamik, støj, vibrationer og akustik Komfort og æstetik Køreegenskaber, ex affjedring, styresystem og hjulgeometrier Karrosseri og passiv sikkerhed Drifts og effektoptimering Virksomhedsudvikling Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 17

18 Motor og motorstyring (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for forbrændings, og hybrid/elmotorer, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere omkring teknologiske problemstillinger inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring motor og motorstyringdrivlinie vurdere miljømæssige problemstillinger i forhold til reparationer på motor og motorstyrings systemer, og medvirke ved funktionskontrol i forhold til miljø og emissionsbelastning og de gældende bestemmelser. Indhold Diesel teknologi Benzinmotor teknologi (eks. FSI) Trykladning Emissions systemer Motorstyring Tændingssystemer Indsprøjtningssystemer Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 18

19 Gearkasser og transmission (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for gearkasser og transmissions systemer, herunder både manuelle og automatisk styrede gearkasser og transmissioner, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere omkring teknologiske problemstillinger inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring styring og funktion af gearkasse, transmissions systemer vurdere miljømæssige problemstillinger i forhold til reparationer på gear og transmissionsstyrings systemer, og medvirke ved funktionskontrol i forhold til miljø og emissionsbelastning og de gældende bestemmelser Indhold Manuelle gear systemer Semi / automatiske gearsystemer Funktionsspecifik transmission (eks. Tiptronic/Steptronic, Multitronic og DSG). Tidsmæssig placering Dette obligatoriske obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 19

20 Komfort, performance og teleudstyr (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt i bilteknisk komfort, performance og teleudstyr, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger og opgaver inden for området. arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger inden for komfort, performance og teleudstyr. Indhold Aktuelle komfortsystemer, performance anlæg og teleudstyr Perspektiver og innovation Netværk og datakommunikation Optiske teknologier Tidsmæssig placering Det obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Sikkerheds og SRS systemer (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for sikkerheds og SRS systemer, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger og praktiske opgaver inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring sikkerheds og SRSsystemer vurdere problemstillinger i forbindelse med adskillelse, reparation og kontrol af sikkerhedssystemer. Indhold Aktiv sikkerhed, ex bremsesystemer Passiv sikkerhed, ex airbag Metodik Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester. 20

21 It, analyse og diagnose teknik (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan anvende IT til dataregistrering, dataopsamling og bearbejdning samt driftssimulering af bilens systemer. Indhold Elektriske systemer It som værktøj It som medie Analyse og fejlfinding OBD og egendiagnose System og metodik Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Karrosseri og struktur (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan Indhold med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for karrosseri og struktur, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger og praktiske opgaver inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring karrosseri og struktur vurdere miljømæssige problemstillinger i forhold til reparationer på karosseri og enkeltkomponenters overflader, herunder efterbehandling med henblik på korrosionsbekæmpelse i forhold til gældende bestemmelser. Taksering og skadeopgørelse Køretøjsdynamik Korrosion og overfladebehandling Sammenføjnings og skarringsteknik Opretningsteknik på højstyrkestål Opmåling og opretning i bænk. Reparation og behandling af kompositte materialer Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 21

22 Uddannelsens valgfrie elementer Uddannelsens valgfrie elementer (25 ECTS) På første til tredje semester udbyder erhvervsakademiet nedenstående valgfrie uddannelseselementer samt en række andre tilbud á mindst 5 ECTS point. Information om disse vi være tilgængelig på uddannelsens intranet Markedsføring og salg (Valgfrit element 5 ECTS) Målet er, at den studerende: har viden om anvendt teori indenfor markedsføring har viden om forskellige forhandlingsteorier og modeller kan anvende forskellige markedsanalysemetoder og anvende statistiske færdigheder til vurdering af data kan forhandle med faglig og personlig gennemslagkraft kan håndtere markedsførings og salgsplanlægningen for virksomheden Indhold Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen Grundlæggende statistik Markedsanalyse Vækststrategi Segmentering, målgruppevalg og positionering Markedsføringsstrategi Salg og forhandlingsteknik Tidsmæssig placering Dette valgfrie element kan placeres i henholdsvis 2. og 3. semester. Mekanisk og elektronisk optimering (Valgfrit element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan: arbejde med elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber anvende en datalogger til kontrol af et køretøjs data arbejde systematisk analytisk på køretøjsplan for hurtigt og præcist at kunne finde komplekse elektriske fejl og/eller løbende foretage elektronisk optimering af køretøjer i racing teams. arbejde med mekanisk optimering af et køretøjs køreegenskaber. anvende relevant mekanisk og elektronisk måleudstyr til kontrol af et køretøj. 22

23 arbejde systematisk analytisk på køretøjsplan for hurtigt og præcist at kunne finde komplekse mekaniske fejl og/eller foretage løbende mekanisk optimering af køretøjer i racing teams. Indhold Systemer til datalogging Data analyse Motoroptimering Optimeringsmuligheder i praksis Udbedring af komplekse elektriske fejl Psykologiske aspekter ved optimering Styretøjsgeometri og hjulindstillinger Affjedring og dæmpning Karosseri Dynamiske forhold Vægtreducering Aerodynamik Pneumatik Friktion Termodynamik Tidsmæssig placering Dette valgfrie element kan placeres i henholdsvis 2. og 3. semester. Valgfrie elementer (15 ECTS) Formålet med det valgfrie studieelement er at kvalificere den studerende til at kunne specialisere sig og opnå viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende får mulighed for at fordybe sig inden for et afgrænset emne. For hver årgang udbydes et antal valgfrie studieelementer. Eksempler på valgfrie uddannelseselementer, som kan udbydes fra semester: Hybrid, el biler og brintbiler LEAN Iværksætteri Tidsmæssig placering Dette valgfrie element kan placeres i henholdsvis 1. og 2. semester. 23

24 Praktik (15 ECTS) I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og skal kunne danne grundlaget for den studerendes afgangsprojekt. Praktikken placeres efter første studieår. for praktik Formålet med virksomhedspraktikken er at give den studerende mulighed for at afprøve læringsudbytte af uddannelseselementerne i praksis ved at agere på joblignende vilkår i en for professionen relevant virksomhed og jobfunktion. Målet for den studerende er: At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til den uddannedes viden, færdigheder og kompetencer samt holdninger til arbejdet At opleve dagligdagen og arbejdsopgaver gennem en længere periode indenfor professionen. Arbejde med opgaver i praksis og i overensstemmelse med egne læringsmål At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover kan målet være: At skabe grundlag for det afsluttende projekt Retningslinjer for praktikken I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Praktikvejleder fra uddannelsen besøger praktikstedet i det omfang det er muligt. I løbet af studiet etablerer den studerende de nødvendige relationer mhp. praktikaftaler. Erhvervsakademiet understøtter denne proces. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og kontaktpersonen/vejlederen i fællesskab (senest ultimo 3. semester) mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som skal godkendes af institutionen. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit første job. De individuelle læringsmål for praktikforløbet evalueres ved praktikprøven. 24

25 Praktikperioden er SU berettigende og den studerende og praktikvirksomheden aftaler selv de økonomiske vilkår for praktikken. Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) I det afsluttende eksamensprojekt skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnære problemstilling i relation til en konkret opgave. Hovedopgaven skal omfatte centrale emner i uddannelsen. Forudsætninger Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til afsluttende eksamensprojekt. Indhold Problemformuleringen til det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes af den studerende, og, så vidt muligt, i samarbejde med en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af institutionen. De nærmere retningslinjer og formelle krav til projektet vil være tilgængelig på uddannelsens intranet. Færdigheder Den studerende kan i et praksisnært projekt Vurdere og vælge relevante metoder og teknikker i forhold til projektet Beherske de metoder og teknikker, som er anvendt i projektet Planlægge, styre og gennemføre et projekt under anvendelse af relevante metoder og teknikker Dokumentere sine resultater og sin arbejdsproces i henhold til den/de anvendte metoders krav Kompetencer Udviklingskompetence Den studerende er i stand til at tilpasse metoder og teknikker i forhold til de konkrete problemstillinger i projektet. Endvidere er den studerende i stand til at reflektere over og evt. udvikle sin arbejdsproces. Samarbejdskompetence Den studerende kan indgå i kvalificeret dialog om projektet med andre fagpersoner og brugere. Læringskompetence Den studerende er i stand til at sætte sig ind i nye teorier, metoder og teknikker i det omfang, det er relevant for projektet. 25

26 Uddannelsen indeholder følgende tre prøver: Eksamensordning 1. Første prøve, der ligger inden udgangen af 1. semester, skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. semester. 2. Anden prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. studieår. 3. Tredje prøve, der ligger efter gennemført praktikforløb, skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. 4. Fjerde prøve, som er en prøve i det afsluttende eksamensprojekt, der sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del; under eksaminationen medvirker en ekstern censor. Der gives én samlet karakter. Oversigt over Semester Prøveform prøver Intern/ekstern prøve 1. 1 Tværfaglig mundtlig projekteksamen (projekt & rapport) Ekstern 2. 2 Tværfaglig mundtlig projekteksamen (projekt & rapport) Ekstern 3. 4 Praktikprøve Intern 4. 4 Afsluttende eksamensprojekt (projekt & rapport) Ekstern For at have bestået den samlede uddannelse, skal den studerende have bestået praktikprøven samt have opnået beståelseskarakteren 2 i de øvrige prøver. Produktkrav og andre forhold i forbindelse med eksaminer, obligatoriske afleveringsopgaver, temaprojekter, synopser o.lign. fremgår af særskilte retningslinjer. Indstilling til eksamen For at kunne indstilles til 1.årsprøven skal den studerende være bedømt som studieaktiv ved udgangen af første studieår. Erhvervsakademiets krav vedr. studieaktivitet er tilgængelig på uddannelsens intranet. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til afsluttende eksamensprojekt. Eksamensforsøg Den studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve. Erhvervsakademiet kan tillade indstilling til et 4. forsøg, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold. Bedømmelse og censur Alle prøver gennemføres som individuelle prøver og alle præstationsbedømmelser er individuelle. Såfremt der ligger en gruppebaseret indsats til grund for prøven, kan den studerendes indsats i forhold gruppeprocessen indgå i bedømmelsen. Ved skriftlige gruppeprojekter o.l. skal den enkelte studerendes bidrag kunne identificeres entydigt. 26

Studieordning for Autoteknolog

Studieordning for Autoteknolog Just version 060411 Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for autoteknologi Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Generelt... 3 Forord... 3 (5 ECTS)... 10 ECTS)... 11

Generelt... 3 Forord... 3 (5 ECTS)... 10 ECTS)... 11 Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for autoteknoloa ogi August 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mosee Allé 9, 5000 Odense C sfortegnelse Generelt... 3 Forord...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion for Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion Produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest September 2010 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation

Studieordning for Multimediedesigner. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest Juli 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen. IT-teknolog AK. September 2012

Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen. IT-teknolog AK. September 2012 Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen September 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indhold 1 Forord... 3 2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 3 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Autoteknolog AK Erhvervsakademi Dania Campus Viborg

Studieordning for uddannelsen. Autoteknolog AK Erhvervsakademi Dania Campus Viborg Studieordning for uddannelsen Autoteknolog AK 2016-2018 Erhvervsakademi Dania Campus Viborg September 2016 Studieordning for uddannelsen til Autoteknolog ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor på

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere