Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte... 3 Mål for læringsudbytte for Autoteknologen... 4 Uddannelsens struktur... 5 Undervisnings- og arbejdsformer... 6 Pligt til at deltage i undervisningen... 7 Adgangskrav og merit... 7 Uddannelsens kerneområder... 8 Uddannelsens obligatoriske elementer (65 ECTS) Uddannelsens valgfrie elementer (25 ECTS) Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Eksamensordning Andre forhold Studier i udlandet og meritoverførsel Studieordningen reguleres af følgende love og regler

3 Forord Denne studieordning fastlægger de nærmere regler, rettigheder og forpligtelser, der gælder for de studerende på autoteknologuddannelsen. Den beskriver også de krav, uddannelsen stiller til de studerende om eksempelvis praktik, prøver, mødepligt, studievejledning og merit. Studieordningen består af en fællesdel og en institutionsdel, hvor fællesdelen er gældende for alle godkendte udbydere af uddannelsen, og institutionsdelen er tilpasset de lokale forhold hos de enkelte udbydere. Af hensyn til læseligheden er disse to dele skrevet sammen i det følgende. Studieordningen reguleres af love og regler der fremgår af side 45. Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for autoteknologi. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Autoteknolog AK. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree Programme in Automotive Technology. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Formålet med uddannelsen er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne arbejde med diagnosticering, reparation og optimering af autoteknologiske produkter, herunder til at kunne kombinere teori og praktik samt tilegne sig ny viden inden for det autotekniske område. Formålet er endvidere, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne forestå ledelses og rådgivningsmæssige opgaver inden for autoområdet. Uddannelsens mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet autoteknolog skal opnå i uddannelsen. 3

4 Mål for læringsudbytte for Autoteknologen Viden Den uddannede har viden om: 1. Teknologi og design på produkt og komponentniveau 2. Konstruktions og materialeforståelse 3. Elektroniske principper og systemer 4. Køretekniske systemer og køretøjsdynamik 5. It systemer, som redskab for fejlfinding og diagnosticering 6. Salg og service med fokus på kundepleje 7. Drifts og økonomiledelse samt 8. Personaleledelse Færdigheder Den uddannede kan: 1. Anvende sin autoteknologiske viden i forbindelse med diagnosticering, fejlfinding, reparation og optimering af køretøjer, samt i forbindelse med den faglige kommunikation med importør og producent 2. Udvælge og anvende korrekt værktøj og avanceret måleudstyr og værktøj i forhold til given opgave 3. Formidle opgaver, løsningsforslag og teknologisk viden til dem, der skal udføre de tekniske arbejdsopgaver 4. Udarbejde dokumentation i forhold til skader, service, reparation og reklamationsbehandling, på såvel dansk som engelsk 5. Anvende et brancherelevant fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen Kompetencer Den uddannede kan: 1. Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet 2. Selvstændigt håndtere teknisk kompleks fejlfinding 3. Systematisk håndtere komplekse teknologiske problemstillinger i forbindelse med lokalisering af komplekse fejl og i forbindelse med optimering af køretøjer 4. Foretage mekanisk og elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber 5. Håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding 6. Håndtere overordnet ledelse, drift, økonomistyring, kvalitetsstyring og sikkerhedsstyring af værkstedet, herunder varetage administrative og uddannelsesmæssige personaleforhold 7. Håndtere kundeservice, salg og formidling af autotekniske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde og leverandørforhold 4

5 Uddannelsens struktur Autoteknologen er en akademiuddannelse med en samlet varighed på 2 år, fordelt over 4 semestre og svarede til i alt 120 ECTS. Uddannelsen er opdelt i en: Obligatorisk del, bestående af obligatoriske uddannelseselementer Specialiseringsdel bestående af valgfrie uddannelseselementer, en praktikperiode og et eksamensprojekt Kerneområder Uddannelsen er opdelt i et antal kerneområder, som beskriver de overordnede læringsmål for uddannelsen. Til hvert kerneområde er der tilknyttet ét eller flere obligatoriske uddannelseselementer. 5

6 Obligatorisk del De obligatoriske uddannelseselementer er tilknyttet følgende kerneområder: 1. Teknologi og design 2. Optimering og reparation 3. IT håndtering 4. Rådgivning og formidling 5. Kommunikation 6. Salg og service 7. Drifts og økonomiledelse 8. Personaleledelse 9. Kvalitet og sikkerhed 10. Dokumentation Specialiseringsdelen Her starter den egentlige fordybelse inden for den valgte specialisering. Specialiseringen bygger på den studerendes valg af valgfrie elementer og valg af praktiksted. Praktikperiode Den studerende gennemfører et eller flere praktikforløb med tilknytning til en eller flere virksomheder. Den studerende fordyber sig her i særlige erhvervsrettede projekter inden for uddannelsens mål. Praktikforløbet kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende del, hvor den studerende skal demonstrere sine evner til at koble teori med erhvervspraksis. Her er der tilknyttet en vejleder fra erhvervslivet. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen på autoteknologuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender autoteknologuddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervis 6

7 ning, arbejde i teams, tværfaglige cases, temaarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde. Pligt til at deltage i undervisningen På autoteknologuddannelsen er det mundtlige undervisningssprog dansk, mens skriftlige opgaver kan afleveres på dansk og engelsk. EASJ forventer at den studerende er studieaktiv og møder op til og deltager aktivt i den planlagte undervisning, samt at den studerende deltagelse i stillede tests og interne prøver, og afleverer de stillede opgaver. Yderligere bundne forudsætninger formuleres af den enkelte underviser. Adgangskrav og merit Adgangskravene til uddannelsen fremgår af Adgangsbekendtgørelsen. Ansøgere, som ikke har de angivne niveauer, vil kunne optages, hvis de ud fra en merit og realkompetenceafklaring vurderes egnede. Ansøgere, som opfylder adgangskravene, kan tildeles merit på grundlag af realkompetenceafklaring, relevant erhvervserfaring fra virksomheder eller anden national /international videregående uddannelse. 7

8 Uddannelsens kerneområder Teknologi og design (Kerneområde 20 ECTS) Den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige viden arbejde med mekaniske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske samt termo og aerodynamiske problemstillinger i sin daglige rådgivning af kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger sætte sig ind i nye teknologier, herunder vurdere konsekvenser og muligheder, herunder omsætte dem i forhold til daglig praksis arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Innovation, teknologi og designforståelse Motor og motorstyring Gearkasser og transmission Sikkerhed og SRS systemer Karosseri og struktur Optimering og reparation (Kerneområde 10 ECTS) Den studerende kan arbejde med mekanisk/elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber. anvende en datalogger til kontrol af et køretøjs data arbejde systematisk analytisk på køretøjsplan med henblik på: o at finde komplekse fejl hurtigt og præcist o løbende optimering af køretøjer under driftsforhold. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Innovation, teknologi og designforståelse Komfort, performance og teleudstyr It, analyse og diagnose teknik Karosseri og struktur 8

9 IT håndtering (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan anvende IT til dataregistrering, dataopsamling og bearbejdning samt driftssimulering af bilens systemer. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Kvalitet og teknisk dokumentation Motor og motorstyring Gearkasse og transmission Komfort, performance og teleudstyr It, analyse og diagnose teknik Rådgivning og formidling (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedr. miljø og produkt og produktionsmæssige forhold, samt forhold omkring emission, bortskaffelse og recycling rådgive virksomhedens ansatte vedr. økonomiske og markedsføringsmæssige forhold via træning, kurser, oplæg og lignende, formidle sin teknologiske viden til enkeltpersoner og grupper. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Personaleledelse Kommunikation og service Teknologisk rådgivning og formidling 9

10 Kommunikation (Kerneområde 5 ECTS) : Den studerende kan Viden: Færdigheder: Anvende psykologiske og kommunikative færdigheder i den daglige omgang med kunder, virksomhedens medarbejdere og importører/bilfabrikker Anvende et brancherelevant fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen Kompetencer: Indeholder følgende obligatoriske elementer: Personaleledelse Kommunikation og service Teknisk rådgivning og formidling Den studerende kan Salg og service (Kerneområde 4 ECTS) forestå kundeservice, salg og formidling af autoteknologiske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde leverandør forhold tilrettelægge mindre kampagner og anden markedsføring I forhold til autotekniske produkter at servicere kunder omkring betjening, vedligeholdelse, sikkerhed og miljømæssige forhold forestå koordinering af de tekniske aspekter omkring skadesanalyse, reklamationsbehandling, garanti og kulancesager håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Kommunikation og service Teknologisk rådgivning og formidling Innovation, teknologi og designforståelse 10

11 Drifts og økonomiledelse (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan forestå den overordnede drift, regnskab og afrapportering i forhold til værkstedet varetage administrative forhold omkring værkstedets produkter, ydelser og opgaver generelt udarbejde økonomiske analyser og prognoser vedr. intern drift og optimering. Indhold fra følgende obligatoriske element Økonomi og jura Personaleledelse (Kerneområde 5 ECTS) Den studerende kan varetage administrative og uddannelsesmæssige forhold omkring personale rådgive og coache såvel den enkelte mekaniker, som hele værkstedet/teamet eller racingteamet i forhold til tekniske udfordringer og fejlfinding/optimering. Indhold fra følgende obligatoriske elementer Økonomi og jura Personaleledelse Kommunikation og service Teknologisk rådgivning og formidling Kvalitet og sikkerhed (Kerneområde 3 ECTS) Den studerende kan håndtere overordnet kvalitetsstyring og sikkerhedsstyring af værkstedet. Indhold fra følgende obligatoriske element Kvalitet og teknisk dokumentation 11

12 Dokumentation (Kerneområde 3 ECTS) Den studerende kan udarbejde dokumentation i forhold til skader, service, reparation og reklamationsbehandling, på såvel dansk som engelsk. Indhold fra følgende obligatoriske element Kvalitet og teknisk dokumentation 12

13 Uddannelsens obligatoriske elementer (65 ECTS) Økonomi og jura (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan håndtere grundlæggende drift, regnskab og afrapportering, i forhold til et værksted udarbejde økonomiske analyser og prognoser vedr. intern drift og optimering varetage generelle administrative forhold omkring et værksteds produkter, ydelser og opgaver vejlede en virksomheds ansatte vedr. økonomiske og markedsføringsmæssige forhold. Indhold Lovgivning (EU) International handel Købeloven (DK) Eftermarked Syn og skøn Dokumentation Finansiering Virksomhedsøkonomi og drift Produkt og forretningsforståelse Forhold vedr. overenskomster og arbejdsret Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Personaleledelse (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan varetage administrative og uddannelsesmæssige forhold omkring personale rådgive og coache såvel den enkelte medarbejder som medarbejdergrupper. Indhold 13

14 Vurdering af personlighedsprofiler og mennesketyper i organisationen, herunder arven og miljøets betydning, samt de forskellige variable, der har indflydelse på personlighedens dannelse Kommunikationsprocesser og psykologi Motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med analyse af konfliktsituationer Jobdesign samt dettes betydning for den enkeltes personlige udvikling i organisationen Personaleudvikling og samtaler Ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter Digitaliseringens betydning og potentiale i forhold til samarbejde og adfærd mellem ledelse, medarbejdere og organisationens opgaver Virksomhedsorganisation. Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester. Kommunikation og service (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er at, den studerende kan: anvende psykologiske og kommunikative færdigheder i den daglige omgang med kunder, medarbejdere og importører/bilfabrikker anvende brancherelevant fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen forestå kundeservice, salg og formidling af autotekniske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde leverandørforhold i forhold til autotekniske produkter servicere kunder omkring betjening, vedligeholdelse, sikkerhed og miljømæssige forhold forestå koordinering af de tekniske aspekter omkring skadesanalyse, reklamationsbehandling, garanti og kulancesager håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding. Indhold Eksternt/internt netværk Psykologi Kundepleje og konflikthåndtering Medarbejdere, udvikling og personaleledelse Fremmedsprog Medier og informationsteknologi Samarbejde, vidensdeling og formidling Samtale og interviewteknik. 14

15 Markedsføring Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester 15

16 Kvalitet og teknisk dokumentation (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan arbejde med kvalitetsprocedurer og gennemføre kvalitetssikring i værkstedet, samt udføre intern værkstedskontrol. udarbejde dokumentation i forhold til forsikringsskader, service, reparation og reklamationsbehandling, på såvel dansk og engelsk. Indhold Kvalitetsbegrebet Metoder til kvalitetssikring Workflow Miljø og arbejdsmiljøforhold Kvalitetsmanualer Skriftlig formidling på dansk og brancherelevant fremmedsprog Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Teknologisk rådgivning og formidling (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan rådgive kunder og en virksomheds medarbejdere vedr.: o miljø og produkt og produktionsmæssige forhold, samt i forhold til emission, bortskaffelse og recycling. o andre teknologiske emner formidle sin teknologiske viden til grupper og enkeltpersoner som eks. racerkørere og mekanikere. Indhold Læring og kompetenceudvikling. Læreprocesser og individuelle læringsstile. Metodik og didaktik. Vidensdeling. Formidlingsmedier. Deltagerforudsætninger. Grøn teknologi. Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester. 16

17 Innovation, teknologi og designforståelse (Obligatorisk element 10 ECTS) Målet er, at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt arbejde med mekaniske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske samt termo og aerodynamiske problemstillinger, og kan herunder rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere omkring teknologiske problemstillinger arbejde innovativt med komplekse teknologiske problemstillinger. sætte sig ind i nye teknologier, herunder vurdere konsekvenser og muligheder, og omsætte dem i forhold til: o værkstedspraksis. o kunder og kundetilfredshed. o efterservice arbejde/processer. o arbejde med innovation i forhold til virksomhedsopstart samt i forhold til optimering af forretningsgange Indhold Produktudvikling og optimering Konstruktion og materialeforståelse Aerodynamik, støj, vibrationer og akustik Komfort og æstetik Køreegenskaber, ex affjedring, styresystem og hjulgeometrier Karrosseri og passiv sikkerhed Drifts og effektoptimering Virksomhedsudvikling Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 17

18 Motor og motorstyring (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for forbrændings, og hybrid/elmotorer, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere omkring teknologiske problemstillinger inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring motor og motorstyringdrivlinie vurdere miljømæssige problemstillinger i forhold til reparationer på motor og motorstyrings systemer, og medvirke ved funktionskontrol i forhold til miljø og emissionsbelastning og de gældende bestemmelser. Indhold Diesel teknologi Benzinmotor teknologi (eks. FSI) Trykladning Emissions systemer Motorstyring Tændingssystemer Indsprøjtningssystemer Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 18

19 Gearkasser og transmission (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for gearkasser og transmissions systemer, herunder både manuelle og automatisk styrede gearkasser og transmissioner, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere omkring teknologiske problemstillinger inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring styring og funktion af gearkasse, transmissions systemer vurdere miljømæssige problemstillinger i forhold til reparationer på gear og transmissionsstyrings systemer, og medvirke ved funktionskontrol i forhold til miljø og emissionsbelastning og de gældende bestemmelser Indhold Manuelle gear systemer Semi / automatiske gearsystemer Funktionsspecifik transmission (eks. Tiptronic/Steptronic, Multitronic og DSG). Tidsmæssig placering Dette obligatoriske obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 19

20 Komfort, performance og teleudstyr (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt i bilteknisk komfort, performance og teleudstyr, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger og opgaver inden for området. arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger inden for komfort, performance og teleudstyr. Indhold Aktuelle komfortsystemer, performance anlæg og teleudstyr Perspektiver og innovation Netværk og datakommunikation Optiske teknologier Tidsmæssig placering Det obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Sikkerheds og SRS systemer (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for sikkerheds og SRS systemer, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger og praktiske opgaver inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring sikkerheds og SRSsystemer vurdere problemstillinger i forbindelse med adskillelse, reparation og kontrol af sikkerhedssystemer. Indhold Aktiv sikkerhed, ex bremsesystemer Passiv sikkerhed, ex airbag Metodik Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret i henholdsvis 1. og 2. semester. 20

21 It, analyse og diagnose teknik (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan anvende IT til dataregistrering, dataopsamling og bearbejdning samt driftssimulering af bilens systemer. Indhold Elektriske systemer It som værktøj It som medie Analyse og fejlfinding OBD og egendiagnose System og metodik Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. Karrosseri og struktur (Obligatorisk element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan Indhold med baggrund i sin tekniske og naturvidenskabelige indsigt inden for karrosseri og struktur, rådgive kunder og virksomhedens medarbejdere vedrørende teknologiske problemstillinger og praktiske opgaver inden for området arbejde med komplekse teknologiske problemstillinger omkring karrosseri og struktur vurdere miljømæssige problemstillinger i forhold til reparationer på karosseri og enkeltkomponenters overflader, herunder efterbehandling med henblik på korrosionsbekæmpelse i forhold til gældende bestemmelser. Taksering og skadeopgørelse Køretøjsdynamik Korrosion og overfladebehandling Sammenføjnings og skarringsteknik Opretningsteknik på højstyrkestål Opmåling og opretning i bænk. Reparation og behandling af kompositte materialer Tidsmæssig placering Dette obligatoriske element kan være placeret fra og med 1. semester. 21

22 Uddannelsens valgfrie elementer Uddannelsens valgfrie elementer (25 ECTS) På første til tredje semester udbyder erhvervsakademiet nedenstående valgfrie uddannelseselementer samt en række andre tilbud á mindst 5 ECTS point. Information om disse vi være tilgængelig på uddannelsens intranet Markedsføring og salg (Valgfrit element 5 ECTS) Målet er, at den studerende: har viden om anvendt teori indenfor markedsføring har viden om forskellige forhandlingsteorier og modeller kan anvende forskellige markedsanalysemetoder og anvende statistiske færdigheder til vurdering af data kan forhandle med faglig og personlig gennemslagkraft kan håndtere markedsførings og salgsplanlægningen for virksomheden Indhold Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen Grundlæggende statistik Markedsanalyse Vækststrategi Segmentering, målgruppevalg og positionering Markedsføringsstrategi Salg og forhandlingsteknik Tidsmæssig placering Dette valgfrie element kan placeres i henholdsvis 2. og 3. semester. Mekanisk og elektronisk optimering (Valgfrit element 5 ECTS) Målet er, at den studerende kan: arbejde med elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber anvende en datalogger til kontrol af et køretøjs data arbejde systematisk analytisk på køretøjsplan for hurtigt og præcist at kunne finde komplekse elektriske fejl og/eller løbende foretage elektronisk optimering af køretøjer i racing teams. arbejde med mekanisk optimering af et køretøjs køreegenskaber. anvende relevant mekanisk og elektronisk måleudstyr til kontrol af et køretøj. 22

23 arbejde systematisk analytisk på køretøjsplan for hurtigt og præcist at kunne finde komplekse mekaniske fejl og/eller foretage løbende mekanisk optimering af køretøjer i racing teams. Indhold Systemer til datalogging Data analyse Motoroptimering Optimeringsmuligheder i praksis Udbedring af komplekse elektriske fejl Psykologiske aspekter ved optimering Styretøjsgeometri og hjulindstillinger Affjedring og dæmpning Karosseri Dynamiske forhold Vægtreducering Aerodynamik Pneumatik Friktion Termodynamik Tidsmæssig placering Dette valgfrie element kan placeres i henholdsvis 2. og 3. semester. Valgfrie elementer (15 ECTS) Formålet med det valgfrie studieelement er at kvalificere den studerende til at kunne specialisere sig og opnå viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende får mulighed for at fordybe sig inden for et afgrænset emne. For hver årgang udbydes et antal valgfrie studieelementer. Eksempler på valgfrie uddannelseselementer, som kan udbydes fra semester: Hybrid, el biler og brintbiler LEAN Iværksætteri Tidsmæssig placering Dette valgfrie element kan placeres i henholdsvis 1. og 2. semester. 23

24 Praktik (15 ECTS) I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og skal kunne danne grundlaget for den studerendes afgangsprojekt. Praktikken placeres efter første studieår. for praktik Formålet med virksomhedspraktikken er at give den studerende mulighed for at afprøve læringsudbytte af uddannelseselementerne i praksis ved at agere på joblignende vilkår i en for professionen relevant virksomhed og jobfunktion. Målet for den studerende er: At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til den uddannedes viden, færdigheder og kompetencer samt holdninger til arbejdet At opleve dagligdagen og arbejdsopgaver gennem en længere periode indenfor professionen. Arbejde med opgaver i praksis og i overensstemmelse med egne læringsmål At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover kan målet være: At skabe grundlag for det afsluttende projekt Retningslinjer for praktikken I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Praktikvejleder fra uddannelsen besøger praktikstedet i det omfang det er muligt. I løbet af studiet etablerer den studerende de nødvendige relationer mhp. praktikaftaler. Erhvervsakademiet understøtter denne proces. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og kontaktpersonen/vejlederen i fællesskab (senest ultimo 3. semester) mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som skal godkendes af institutionen. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit første job. De individuelle læringsmål for praktikforløbet evalueres ved praktikprøven. 24

25 Praktikperioden er SU berettigende og den studerende og praktikvirksomheden aftaler selv de økonomiske vilkår for praktikken. Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) I det afsluttende eksamensprojekt skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnære problemstilling i relation til en konkret opgave. Hovedopgaven skal omfatte centrale emner i uddannelsen. Forudsætninger Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til afsluttende eksamensprojekt. Indhold Problemformuleringen til det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes af den studerende, og, så vidt muligt, i samarbejde med en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af institutionen. De nærmere retningslinjer og formelle krav til projektet vil være tilgængelig på uddannelsens intranet. Færdigheder Den studerende kan i et praksisnært projekt Vurdere og vælge relevante metoder og teknikker i forhold til projektet Beherske de metoder og teknikker, som er anvendt i projektet Planlægge, styre og gennemføre et projekt under anvendelse af relevante metoder og teknikker Dokumentere sine resultater og sin arbejdsproces i henhold til den/de anvendte metoders krav Kompetencer Udviklingskompetence Den studerende er i stand til at tilpasse metoder og teknikker i forhold til de konkrete problemstillinger i projektet. Endvidere er den studerende i stand til at reflektere over og evt. udvikle sin arbejdsproces. Samarbejdskompetence Den studerende kan indgå i kvalificeret dialog om projektet med andre fagpersoner og brugere. Læringskompetence Den studerende er i stand til at sætte sig ind i nye teorier, metoder og teknikker i det omfang, det er relevant for projektet. 25

26 Uddannelsen indeholder følgende tre prøver: Eksamensordning 1. Første prøve, der ligger inden udgangen af 1. semester, skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. semester. 2. Anden prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. studieår. 3. Tredje prøve, der ligger efter gennemført praktikforløb, skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. 4. Fjerde prøve, som er en prøve i det afsluttende eksamensprojekt, der sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del; under eksaminationen medvirker en ekstern censor. Der gives én samlet karakter. Oversigt over Semester Prøveform prøver Intern/ekstern prøve 1. 1 Tværfaglig mundtlig projekteksamen (projekt & rapport) Ekstern 2. 2 Tværfaglig mundtlig projekteksamen (projekt & rapport) Ekstern 3. 4 Praktikprøve Intern 4. 4 Afsluttende eksamensprojekt (projekt & rapport) Ekstern For at have bestået den samlede uddannelse, skal den studerende have bestået praktikprøven samt have opnået beståelseskarakteren 2 i de øvrige prøver. Produktkrav og andre forhold i forbindelse med eksaminer, obligatoriske afleveringsopgaver, temaprojekter, synopser o.lign. fremgår af særskilte retningslinjer. Indstilling til eksamen For at kunne indstilles til 1.årsprøven skal den studerende være bedømt som studieaktiv ved udgangen af første studieår. Erhvervsakademiets krav vedr. studieaktivitet er tilgængelig på uddannelsens intranet. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til afsluttende eksamensprojekt. Eksamensforsøg Den studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve. Erhvervsakademiet kan tillade indstilling til et 4. forsøg, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold. Bedømmelse og censur Alle prøver gennemføres som individuelle prøver og alle præstationsbedømmelser er individuelle. Såfremt der ligger en gruppebaseret indsats til grund for prøven, kan den studerendes indsats i forhold gruppeprocessen indgå i bedømmelsen. Ved skriftlige gruppeprojekter o.l. skal den enkelte studerendes bidrag kunne identificeres entydigt. 26

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner. August 2012 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Gældende fra 1.2.2015 1 Kapitel 5: Institutionsdel... 3

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science Juni 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forord... 4. Studieordningen... 5. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Forord... 4. Studieordningen... 5. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... Indhold Forord... 4 Studieordningen... 5 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 Uddannelsens formål... 6 Mål for læringsudbytte for Multimediedesigner

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere