Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Område Adgangskrav Optagelse og optagelseskapaciteten Indskrivning m.v. Orlov Studieskift og overflytning Andre bestemmelser Ikrafttræden m.v. Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus I medfør af 3 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og 10, stk. 1, nr. 3, i lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes: Kapitel 1 Område (1 of 15) :56:26

2 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bachelor- og kandidatuddannelsen på arkitektskolen. Kapitel 2 Adgangskrav 2. Adgang til bacheloruddannelsen på arkitektskolen forudsætter en gymnasial uddannelse, jf. stk. 2. Adgang kan desuden forudsætte specifikke adgangskrav, jf. 3. Stk. 2. Følgende gymnasiale uddannelser er adgangsgivende: 1) Studentereksamen (stx). 2) Højere forberedelseseksamen (hf). 3) Højere handelseksamen (hhx). 4) Højere teknisk eksamen (htx). 5) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen ), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, Færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen. 6) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF). 7) Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International du Baccalaureat (OIB). 8) Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som arkitektskolen har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen. 9) Bygningskonstruktøreksamen. Stk. 3. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 2, nr. 8, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. 3. Adgang til bacheloruddannelsen kan endvidere forudsætte specifikke adgangskrav, som enten er bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for de gymnasiale uddannelser, og/eller en praktisk prøve efter regler fastsat af arkitektskolen. De specifikke adgangskrav (2 of 15) :56:26

3 fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra arkitektskolen Stk. 2. De specifikke adgangskrav og skærpelser heraf skal være offentliggjort på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen mindst 2 år, før de træder i kraft. Stk. 3. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding. 4. Adgang til bacheloruddannelsen kan endvidere forudsætte, at den gymnasiale eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 2,0. Karakterkrav fastsættes af arkitektskolen. Stk. 2. Arkitektskolens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal sendes til Kulturministeriet, der offentliggør kravet på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen mindst 2 år, før kravet træder i kraft. 5. Arkitektskolen kan optage ansøgere på bacheloruddannelsen, selvom de i 3 forudsatte eventuelle specifikke adgangskrav ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter arkitektskolens nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter arkitektskolens vurdering kan sidestilles med adgangskravene. Stk. 2. Arkitektskolen kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på bacheloruddannelsen bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke længere kan finde sted. Arkitektskolens beslutning herom skal være offentliggjort på skolens hjemmeside mindst 1 år, før bestemmelsen træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom. 6. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten stilles som en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium. Stk. 2. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 7. Arkitektskolen kan tillade ansøgere at søge optagelse på bacheloruddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, jf. 2 og 3, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og arkitektskolen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer. (3 of 15) :56:26

4 Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved den pågældende arkitektskole. 8. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller andre ansøgere, der inden optagelse vil opfylde forudsætningerne for optagelse, men som af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis inden 5. juli, kan søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrists udløb. Ansøgeren indsender snarest muligt herefter eksamensbeviset til arkitektskolen. Disse ansøgere vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere, men får normalt svar senere end de øvrige ansøgere. 9. Adgang til kandidatuddannelsen forudsætter en relevant bacheloruddannelse, jf. 1, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Stk. 2. Arkitektskolen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Arkitektskolen kan fastsætte, at ansøgere senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver. Arkitektskolen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at supplerende prøver skal være aflagt inden studiestart. 10. Arkitektskolen kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Stk. 2. Arkitektskolen kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02. Stk. 3. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af arkitektskolens hjemmeside. Skærpelser af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år. 11. Hvis uddannelsen eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Arkitektskolen kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve. Stk. 2. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af arkitektskolens hjemmeside. Skærpelser af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år. Kapitel 3 Optagelse og optagelseskapaciteten (4 of 15) :56:26

5 12. Arkitektskolen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse. 13. Kulturministeriet fastsætter hvert år antallet af studiepladser. Stk. 2. Arkitektuddannelserne ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus udgør hver ét optagelsesområde. Stk. 3. Studiepladserne til bacheloruddannelsen opdeles normalt i to kvoter kvote 1 og kvote 2. Ministeriet fastsætter kvoternes størrelse efter indstilling fra arkitektskolen. Stk. 4. Overskydende studiepladser i en kvote kan overføres fra én kvote til en anden. Stk. 5. Fastsættelse af kvoter skal varsles med 2 år. 14. En bestået bacheloruddannelse ved arkitektskolen giver ret til optagelse, jf. 9, stk. 1, på kandidatuddannelsen ved den enkelte arkitektskole i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog 15. Stk. 2. Arkitektskolen fastsætter hvilke regler, der gælder for optagelse på kandidatuddannelsen. Endvidere fastsættes det i studieordningen for kandidatuddannelsen, hvilke bacheloruddannelser ved andre højere uddannelsesinstitutioner, der giver adgang til kandidatuddannelsen, jf. 9, stk Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på arkitektskolens bacheloreller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen. Stk. 2. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Optagelse på bacheloruddannelsen 16. Studiepladserne til bacheloruddannelsen, jf. 13, stk. 1, opdeles i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og kvote 1b. Bacheloruddannelsen skal opdeles i kvote 1a og kvote 2. Ministeriet fastsætter kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra arkitektskolen. Stk. 2. Overskydende pladser fra kvote 2, overføres til kvote 1. Stk. 3. Op til 10 % af studiepladserne i kvote 1 kan reserveres til ansøgere med bygningskonstruktøreksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 9. (5 of 15) :56:26

6 Stk. 4. Ministeriet kan godkende, at arkitektskolen på bacheloruddannelsen anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet. Stk. 5. Arkitektskolen offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladser efter stk. 1 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 4 på sin hjemmeside. Fastsættelse af kvoter skal varsles med 2 år. 17. Studiepladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. 2, stk. 2, nr. 1-9, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. 22, stk. 1, nr. 3. Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i 18 og 19, eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen, jf. dog 38. Stk. 3. Arkitektskolen kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., dispensere fra reglerne i stk En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. 17. Stk. 2. Er den adgangsgivende uddannelse en højere forberedelseseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 2, der er afsluttet i 2006 eller tidligere, kan fag på B-niveau kun medføre justering efter stk. 1, hvis faget er begyndersprog (B). Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer. Gennemsnittet beregnes med én decimal. Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, kan, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, få justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium. Justeringen sker, når der i den udenlandske uddannelse er taget det samme antal fag på det højeste niveau i den pågældende uddannelse, som kræves i en tilsvarende dansk uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, og der yderligere under uddannelsen er taget et eller to ekstra fag på det højeste niveau som erstatning for et fag på lavere niveau, og fagene på højeste niveau i den udenlandske uddannelse svarer mindst til dansk A-niveau. Justeringen sker efter reglerne i stk. 3. Det påhviler ansøgeren over for arkitektskolen at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt. Stk. 5. Justering af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 og 4, jf. stk. 3, foretages ved optagelsen i 2007 og 2008, for gennemførelse af to ekstra niveauer dog kun ved optagelsen i Justering foretages for: (6 of 15) :56:26

7 1) Ansøgere med en studentereksamen, en højere handelseksamen eller en højere teknisk eksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 1, 3 og 4, der er afsluttet i 2007 eller tidligere. 2) Ansøgere med en højere forberedelseseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 2, der er afsluttet i 2006 eller tidligere. 3) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. stk En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der er afsluttet op til 2 år før udgangen af ansøgningsåret, jf. dog stk. 4, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 3, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. 18. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende uddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset. Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for justering efter stk. 1. Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. 38, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal. Stk. 4. Skolen forlænger 2-årsfristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold: 1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår. 2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer. 3) Adoption eller barsel. 4) Længerevarende sygdom. 5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende. Stk. 5. Fristforlængelse efter stk. 4 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst sammenlagt få 4 års fristforlængelse. Det påhviler ansøgeren over for skolen at dokumentere, at betingelsen for fristforlængelse er opfyldt. Stk. 6. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den (7 of 15) :56:26

8 normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse. Det påhviler ansøgeren over for skolen at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt. 20. Studiepladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote 1a, men som ikke har kunnet optages i denne kvote. Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af 4 skriftlige eksamenskarakterer i den gymnasiale uddannelse beregnet med én decimal, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter 17, stk. 2: 1) For ansøgere med en studentereksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 1, indgår dansk, et yderligere fag på A- niveau, engelsk samt studieretningsprojektet. 2) For ansøgere med en højere forberedelseseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 2, indgår dansk, engelsk, matematik samt den større skriftlige opgave. 3) For ansøgere med en højere handelseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 3, indgår dansk, et yderligere fag på A- niveau, engelsk samt studieretningsprojektet. 4) For ansøgere med en højere teknisk eksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 4, indgår dansk, matematik, engelsk samt teknologi. Stk. 3. For ansøgere med flere fag på A-niveau, udover dansk og eventuelt engelsk, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveau fag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har fag på et højere niveau end det krævede i den pågældende gymnasiale uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4. Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Kravet om dansk kan erstattes af ansøgerens modersmål på A-niveau eller tilsvarende niveau. Det påhviler ansøgeren overfor arkitektskolen at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt. 21. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. 17 og 20 optages ældre ansøgere før yngre. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor arkitektskolen på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient. 22. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af arkitektskolen til: 1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient (8 of 15) :56:26

9 til at kunne optages i kvote 1a og 1b. 2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, jf. 7. 3) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1. Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Arkitektskolen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Som sekundært kriterium må arkitektskolen optage ældre ansøgere før yngre, jf. 21. Arkitektskolen må ikke anvende lodtrækning som udvælgelseskriterium. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år. Stk. 3. I arkitektskolens vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Stk. 4. Arkitektskolen kan give betinget garanti for en studieplads det følgende år eller ved førstkommende optagelsesrunde. Stk. 5. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., kan Arkitektskolen dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk Arkitektskolen kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et ekstra antal studiepladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Arkitektskolen kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1. Stk. 2. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af arkitektskolen. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. 3 og 4. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter. 24. Ansøgning om optagelse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen eller manuelt ved brug af skemaer på papir. Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den (9 of 15) :56:26

10 eller de søgte uddannelsesinstitutioner, samt prioriteringsskema til den højst prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag skal eftersendes, jf. 8, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelsen er følgende: 1) Ansøgningsfristen er den 15. marts kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, og for ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. 2, stk. 2, nr. 7 og 8. 2) Ansøgningsfristen er den 5. juli kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1. Stk. 2. Arkitektskolen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved arkitektskolen, tilbud om en studieplads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af arkitektskolen. Bekræfter ansøgeren ikke tilbuddet inden for fristen, bortfalder retten til studiepladsen. Stk. 3. Sekretariatet for den koordinerede tilmelding, jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, giver senest den 28. juli på vegne af arkitektskolen meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages på bacheloruddannelsen. Stk. 4. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 26. For optagelse til ledige pladser fastsætter arkitektskolen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til bacheloruddannelsen, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af arkitektskolen. Som sekundært kriterium må arkitektskolen optage ældre ansøgere før yngre. Arkitektskolen må ikke anvende lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på arkitektskolens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser. Optagelse på kandidatuddannelsen 27. For optagelse på kandidatuddannelsen fastsætter arkitektskolen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. 28. Arkitektskolen kan, med baggrund i den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse, i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen med en afsluttet bacheloruddannelse. 29. Kan arkitektskolen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af arkitektskolen, jf. dog 14, stk. 1. Adgangsbegrænsningen skal være offentliggjort på arkitektskolens hjemmeside mindst 1 år før begrænsningen træder i kraft. (10 of 15) :56:26

11 Stk. 2. Arkitektskolen må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Som sekundært kriterium må arkitektskolen optage ældre ansøgere før yngre. Arkitektskolen må ikke anvende lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på arkitektskolens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen. Stk. 3. I arkitektskolens vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Kapitel 4 Indskrivning m.v. 30. Den studerende indskrives administrativt på det relevante studietrin på uddannelsen til en af følgende kategorier: 1) Bacheloruddannelse. 2) Kandidatuddannelse. 3) Modul med henblik på merit i anden uddannelse. 4) Gæstestuderende i øvrigt. Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart. Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på bachelor- eller kandidatuddannelsen, skal arkitektskolen informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen. Stk. 4. Efter indskrivning er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse. Stk. 5. Arkitektskolen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen. 31. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog 30, stk. 1, nr. 3 og 4. Stk. 2. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. (11 of 15) :56:26

12 32. Arkitektskolen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende 1) har gennemført en uddannelse, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, 3) er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse, 4) melder sig ud af uddannelsen eller 5) er varigt bortvist fra Arkitektskolen, jf. arkitektskolens ordensregler. Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse. Stk. 3. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, kan arkitektskolen tillade den pågældende at søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse på ny, jf. dog 15. Stk. 4. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 3, kan den pågældende søge optagelse/ indskrivning på ny, jf. dog 15. Stk. 5. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 4, kan den pågældende søge optagelse/ indskrivning på ny, jf. dog stk. 1, nr. 1-3, og 15. Optagelse kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør. Stk. 6. Hvor den pågældende optages/indskrives på ny, jf. stk. 3-5, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan arkitektskolen give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse. 33. Studerende, der har været udmeldt i et semester, dele af et semester eller tilsvarende, jf. 32, stk. 5, kan ikke i samme semester indstille sig til eksaminer eller prøver inden for uddannelsen. Stk. 2. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 34. Arkitektskolen kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 semestre i træk eller 3 semestre i alt. Det skal af reglerne fremgå, hvad der forstås ved studieaktivitet for uddannelsen. (12 of 15) :56:26

13 Stk. 2. Regler om prøver, som den studerende i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen skal have bestået inden for nærmere fastsatte frister, gælder uafhængig af regler fastsat i medfør af stk. 1. Stk. 3. Det skal af arkitektskolens regler fremgå, at arkitektskolen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dispensere fra studieaktivitetskravet. Kapitel 5 Orlov 35. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af arkitektskolen. Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen eller indstille sig til eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har orlov. Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af skoleråd, studienævn eller andre organer. Stk. 4. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 36. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført 1. studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste. Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. Stk. 4. Arkitektskolen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 6 Studieskift og overflytning 37. Overflytning til den anden arkitektskole kan tidligst meddeles, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår. Overflytning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin. Overflytning sker i øvrigt efter den modtagende skoles regler. Kapitel 7 (13 of 15) :56:26

14 Andre bestemmelser 38. Karakterer og karaktergennemsnit efter 3, stk. 3, 4, stk. 1, og 10, stk. 2, er angivet efter 7- trinsskalaen, jf. reglerne om karaktergivning i de gymnasiale uddannelser. Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4 og 6, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trinsskalaen. Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med udenlandske adgangsgivende uddannelser, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trinsskalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. 18 og 19, foretages efter omregningen til 7- trinsskalaen. 39. Ministeriet kan tillade arkitektskolen at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor arkitektskolen kan dispensere, jf. 6, stk. 2, 7, 15, stk. 2, 17, stk. 3, 19, stk. 5, 22, stk. 5, 25, stk. 4, 31, stk. 2, 33, stk. 2, 34, stk. 3, 35, stk. 4, og 36, stk Arkitektskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Kulturministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Stk. 2. Klagen indgives til arkitektskolen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Arkitektskolen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Kapitel 8 Ikrafttræden m.v. 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2007, jf. dog stk Stk har virkning fra optagelsen i (14 of 15) :56:26

15 Stk , 17, 20 og 22 har virkning fra optagelsen i Bekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2006 om optagelse på Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus ophæves, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 3 finder anvendelse til og med optagelsen Kulturministeriet, den 21. februar 2007 Brian Mikkelsen (15 of 15) :56:26

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere