OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014"

Transkript

1 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

2 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde Ansættelse Lønsystem Indplacering og oprykning i standardlønsystemet Indplacering efter videreuddannelse Minimumsindplaceringer i lønniveau Indplacering af betjente Elevers aflønning Ekstraordinære lønstigninger Funktionstillæg Specialisttillæg Pension Almindelig arbejdstid Overarbejde og merarbejde Deltagelse i møde- og kursusarrangementer Tjenesterejser Sygdom Børns sygdom Flekstidsordning Ferie, omsorgsdage og faste fridage Uddannelsesplan Uddannelsesfond Finanselever Fællesbestemmelser for elever Barselsorlov Nære pårørendes sygdom og død Orlov til uddannelse Tilbagevenden efter orlov Beordret forflyttelse Opsigelse Psykologordning og forsikringsforhold Vikarer og studerende på deltid Deltid for seniorer Orlov Ikrafttrædelse og udløb Bilag 1: Medarbejdere med midlertidig beskæftigelse i indtil 3 måneder og tilkald Bilag 2: Trin Bilag 3: Aftale om samarbejdsudvalg Bilag 4: Standard forretningsorden for samarbejdsudvalg Bilag 5: Lokale aftaler om flekstid Bilag 6: Pensionsordning Bilag 7: Gruppesikringsregulativ mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og Finansforbundet Bilag 8: Protokollat om ansættelsesaftaler Bilag 9: Protokollat om seniorpolitik og værdighed på arbejdspladsen Bilag 10: Aftale mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og Finansforbundet om fagligt arbejde Bilag 11: Aftale mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne Bilag 13: Protokol fra overenskomstforhandlingerne , , og Bilag 14: Protokollat om sundhedsforsikring mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og Finansforbundet Bilag 15: Kommissorium for udvalg om ny løn Bilag 16: Hovedaftale Strukturen i Hovedaftalen Hovedaftale mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Finansforbundet... 61

3 Overenskomst 2014 mellem Finansforbundet og Grønlands Arbejdsgiverforening 1. Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter medarbejdere med beskæftigelse inden for Finansforbundets område i virksomheder der er medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening, medmindre medarbejderne er omfattet af en anden mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Finansforbundet indgået overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår. Overenskomsten omfatter ikke: 1) Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 3 måneder, jf. dog bilag 1. 2) Medarbejdere med en arbejdstid på under 15 timer ugentligt respektive 65 timer månedligt, jf. dog bilag Ansættelse Ved ansættelsen udarbejdes der ansættelsesbrev, jf. bilag 8, der udleveres til den ansatte. Endvidere udleveres et eksemplar af den for virksomheden gældende overenskomst. For medarbejdere, som på grund af funktions- og specialisttillæg, jf. 10 og 11 modtager højere samlet aflønning end lønnen på 87. trin, kan der oprettes individuelle ansættelsesaftaler efter nævnte regler i protokollat, jf. bilag 2. Til medarbejdere aflønnet over trin 87 oprettes der individuel skriftlig aftale om løn- og ansættelsesvilkår, jf. bilag 2. Stk. 2 For søgnehelligdage, hvor disse falder inden for fast aftalte arbejdstider, betales som en almindelig arbejdsdag. Det samme gælder ved ferie og sygdom. 3. Lønsystem Medmindre andet følger af mere specifikke lønbestemmelser i dette kapitel, er finansansatte omfattet af følgende anciennitetsbaserede lønsystem, hvor årlig trinstigning finder sted pr. 1. januar, indtil sluttrinet i lønrammen er nået. 2

4 Løn Ramme\År Løntrin Lønniveau 1: Lønniveau 2 Omfatter løntrin 50 til og med løntrin 87. Løntabeller, se Bilag 12 Medarbejderne får udbetalt 1/12 af årslønnen forud hver måned, senest sidste bankdag i foregående måned. Timelønnen udregnes således: Månedsløn x x 37 Deltidsansatte medarbejderes løn beregnes efter forholdet mellem det årlige aftalte timetal og Beregningen af det årlige timetal sker på basis af 52 uger. 3

5 4. Indplacering og oprykning i standardlønsystemet Lønniveau 1 og 2 Medarbejdere i lønniveau 1 indplaceres ved ansættelsen normalt på år 1 i en lønramme, medmindre anciennitet fra tidligere beskæftigelse efter virksomhedens skøn kan overføres. Anciennitet fra tidligere beskæftigelse i en finansiel virksomhed skal altid overføres. Der bortses fra ansættelse som elev. For medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har været afbrudt i mere end 2 år umiddelbart forud for ansættelsen, reduceres ancienniteten med det antal år, hvor ansættelsesforholdet har været afbrudt. Der overføres altid halvdelen af den oprindelige anciennitet, afrundet opad til hele år. Medarbejdere på lønniveau 1 følger arbejdstidsniveau 1-13 stk Medarbejderne på løntrin følger arbejdstidsniveau 2-13, stk. 9 Ved oprykning fra lønniveau 1 til lønniveau 2 gives en stigning på mindst 16 løntrin. Parterne er enige om, at der gælder følgende overgangsordning i forbindelse med ændringerne i 3 og 4: Medarbejdere ansat 31. marts 2009 i nuværende lønniveau 2-6 (overenskomst 2006) fortsætter i nuværende lønramme indtil slutlønsforventning er opfyldt. De bevarer ligeledes samme arbejdstidsniveau. Medarbejdere der pr. 31. marts 2009 er indplaceret i tidligere lønniveau 2 bevarer indplacering og forbliver i arbejdstidsniveau 1. Ved oprykning af disse medarbejdere fra lønniveau 1 til lønniveau 2 gives en stigning på mindst 5 løntrin. 5. Indplacering efter videreuddannelse Finansuddannelsen Medarbejdere i lønniveau 1, der består eksamen fra Finansuddannelsen, indplaceres efter 6, stk. 2, dog således, at der mindst opnås en lønstigning på 3 løntrin. Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning og HD 1. del Medarbejdere i lønniveau 1, der består eksamen fra Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning eller HD 1. del, indplaceres med bevarelse af lønanciennitet 4 lønrammer højere, hvor 9. og 11. år i lønramme springes over. Indplacering sker med virkning fra førstkommende 1. i måneden, efter betingelserne er opfyldt. Den enkelte medarbejder kan kun opnå lønstigninger på baggrund af én uddannelse. 4

6 6. Minimumsindplaceringer i lønniveau 1 Medarbejdere, der ikke har gennemgået elevtiden i et penge- eller realkreditinstitut, indplaceres som minimum i lønramme 3. Finansassistenter Efter endt elevtid sker indplacering i lønramme 16, trin 17, med virkning fra 2-årsdagen for tiltrædelsen som elev. Det samme gælder ved opnåelse af uddannelsesbevis efter bekendtgørelsen om finansuddannelsen. Medarbejderne springer 9. og 11. år over i lønramme Stk. 3. På 1-årsdagen for endt elevuddannelse indplaceres finansassistenten 1 løntrin højere i samme lønramme. Stk. 4. Hvis eksamen på Finansuddannelsen ikke bestås, indplaceres medarbejderen i lønramme 3, trin 3. Når reeksamination har fundet sted, og eksamen er bestået, indplaceres medarbejderen efter stk. 2. Finansøkonomer og akademiuddannede (NI 2) Stk. 5. Nyuddannede finansøkonomer og akademiuddannede, der ansættes i et trainee-forløb, aflønnes som minimum i lønramme 10. Efter endt trainee-tid og ved ansættelse uden trainee-tid indplaceres de i lønramme 20, trin 22. Finansøkonomer springer 4., 9. og 11. år over i lønrammerne Korrespondenteksamen Stk. 6. Medarbejdere, der har bestået korrespondenteksamen i et fremmed sprog fra en handelshøjskole eller tilsvarende eksamen, indplaceres i lønramme 13. Akademikere Stk. 7. Nyuddannede akademikere indplaceres som minimum i lønramme 20, trin 28. Ved ansættelse af akademikere med erhvervserfaring sker indplacering således: 1 års erhvervserfaring indplacering i lønramme 20, trin 29 2 års erhvervserfaring indplacering i lønramme 20, trin 30 3 års erhvervserfaring indplacering i lønramme 20, trin 31. Stk. 8. Ved akademikere forstås medarbejdere, der har afsluttet en uddannelse ved et universitet eller højere læreanstalt, eksempelvis cand. jur., cand. polit. og lignende, men ikke HD ere, bachelorers og/eller lignende. 5

7 7. Indplacering af betjente Betjente indplaceres som minimum i lønramme Elevers aflønning Finanselever aflønnes som følger: Løn pr. måned 1. år 2. år 1. juli , ,50 1. juli , ,33 Akademiuddannelseselever (NI-2) aflønnes som følger: Løn pr. måned 1. juli ,58 1. juli ,00 Stk. 3. Kontorelever (TNI) aflønnes i overenskomstperioden som følger: Løn pr. måned 1. år 2. år 3. år 4. år Regulering pr. 1. juli , , , ,25 Regulering pr. 1. juli , , , ,00 Stk. 4. Årlig trinstigning finder sted på årsdagen for ansættelsen. Hvis ansættelsen har fundet sted den 15. eller tidligere, sker oprykningen pr. den 1. i samme måned, mens oprykningen sker den 1. i den følgende måned, hvis ansættelsen har fundet sted den 16. eller senere. Stk. 5. Ved forlængelse af elevtiden udsættes den årlige trinstigning med et tidsrum af samme længde som det fravær, der har begrundet forlængelsen. 9. Ekstraordinære lønstigninger Sker oprykning fra lønramme 13 eller lavere til lønramme 14 eller højere, fortsætter den automatiske anciennitetsstigning i den ny lønramme alene til og med det 8. år. 10. Funktionstillæg I en periode på højst 2 år kan funktionstillæg gives til finansansatte i lønniveau 1 og aflønnet i lønramme 20 eller højere 6

8 - når medarbejderen varetager særlige arbejdsfunktioner, som f.eks. projektgruppearbejde, eller er i særligt aftalte uddannelses-/udviklingsforløb eller specielle salgs-/marketing-/konsulentog sekretæropgaver, eller - når medarbejderen varetager arbejdsfunktioner, som må anses for kun at ville vare i et begrænset tidsrum. Funktionstillæg kan gives til finansansatte i lønniveau 2, der varetager arbejdsfunktioner, som må anses for kun at ville vare i et begrænset tidsrum under forudsætning af, - at tidsrummets længde er aftalt, og - at tidsrummet normalt ikke påregnes at ville vare mere end 2 år. Stk. 3. Funktionstillæg kan gives til betjente - der varetager særlige arbejdsfunktioner, eller - der varetager arbejdsfunktioner, som må anses for kun at ville vare i et begrænset tidsrum. Stk. 4. Funktionstillægget gives som et årligt eller månedligt tillæg til lønnen. Funktionstillægget er pensionsgivende. 11. Specialisttillæg Område Specialisttillæg kan gives til finansansatte i lønniveau 2, der arbejder som specialister på særlige områder, som f.eks. dealerfunktioner ved arbitrage-/fonds-/pengemarkeds- og lignende specialfunktioner, under forudsætning af, at tillægget højst udgør 50 % af trinlønnen. Specialisttillæg kan gives til finansansatte i lønniveau 2, der arbejder i handelsområder forstået som valutahandel, fondshandel, pengemarked eller afledte produkter. Tillægget kan højst udgøre: Løntrin Løntrin % af trinlønnen 100 % af trinlønnen Aftrapning Stk. 3. Finansansatte, der har modtaget specialisttillæg i over 1) 2 år, og som på virksomhedens foranledning overflyttes til andet arbejde, beholder tillægget i 6 måneder fra overflytningstidspunktet, og 2) 5 år, og som på virksomhedens foranledning overflyttes til andet arbejde, modtager i det 1. år ¾ 2. år ½ 3. år ¼ af det i de sidste 12 måneder før overflytningen modtagne tillæg. 7

9 I det aftrappede specialisttillæg kan der ske modregning for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved oprykning til højere lønramme/lønklasse og for nye tillæg, f.eks. tillæg for forskudt arbejdstid. Udbetaling og pension Stk. 4. Specialisttillægget gives som et årligt eller månedligt tillæg til lønnen. De pensionsmæssige forhold ved specialisttillæg afgøres efter den enkelte virksomheds regler herfor. 12. Pension Medarbejdere omfattet af overenskomsten er den 1. i måneden efter sit fyldte 18. år berettiget til en pensionsordning. Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2012 mindst 16,5 % af medarbejdernes løn, heraf betaler virksomheden mindst 13,5 %. For medarbejdere, hvor det ikke er muligt at reducere pensionsbidraget med de 2 %, skal differencen udbetales som løn. Stk. 3 Medarbejdere, der er berettiget til overenskomstmæssigt pensionsbidrag, kan fra den 1. i måneden efter at have opnået folkepensionsalderen, efter samråd med sit pensionsselskab, fravælge eget bidrag og vælge at få arbejdsgiverbidrag udbetalt som et ikke pensionsgivende tillæg til lønnen. 13. Almindelig arbejdstid Arbejdstidens længde og placering for heltidsansatte på lønniveau 1, herunder elever følger bestemmelserne i stk Den effektive årlige arbejdstid er 1924 timer, eksklusive pauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden er i den enkelte uge mandag til fredag 37 timer. Den effektive daglige arbejdstid kan variere mellem 6 og 10 timer. Arbejdstiden begyndes mellem kl og kl og placeres af virksomheden på én af følgende måder: a. daglig indtil kl , b. 4 dage indtil kl og 1 dag indtil kl , eller c. 4 dage indtil kl og 1 dag indtil kl For arbejdstid efter kl betales et tillæg på 45 % af timelønnen. Placering af arbejdstiden skal ske med størst mulig hensyntagen til medarbejdere, der har pasnings- og afhentningsproblemer for mindre børn. 8

10 Ved størst mulig hensyntagen forstås, at der skal være fornøden tid for medarbejderen til at få undersøgt og arrangeret pasning og afhentning. Videre skal virksomheden undersøge, om der er mulighed for andre løsninger, uden at det får driftsmæssige konsekvenser for virksomheden. Lykkes det ikke herved at få løst problemerne omkring pasning og afhentning, skal der være fornøden tid til, at medarbejderen kan kontakte den Faglige repræsentant med henblik på at forhandle sagen lokalt. Lykkes det ikke at finde en løsning ved forhandlingen, kan arbejdstidsændringen gennemføres med et efter omstændighederne rimeligt varsel. Medarbejdere skal have mulighed for mindst 30 minutters sammenhængende frokostpause. Frokostpausen regnes som fritid, som medarbejderen frit kan råde over. Varierende ugentlig arbejdstid På medarbejderens initiativ kan der indgås aftale om, at den ugentlige arbejdstid, jf. stk. 1, varierer mellem 31 og 41 timer, fordelt på 4 eller 5 dage. Beregningen af den ugentlige arbejdstid på 37 timer kan ske over en periode på indtil 4 uger. En sådan aftale kan ændres/opsiges med 4 ugers varsel. Konceptet skal godkendes af den Faglige repræsentant. Ændring af arbejdstid Stk. 3. Ændring af den daglige arbejdstid skal varsles med 4 uger. Ved et kortere varsel betales der indtil varselsperioden på 4 uger er forløbet et tillæg på 50 % af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for den hidtidige daglige arbejdstid. Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Stk. 4. Ved arbejde på særlige tidspunkter betales: For arbejde på hverdage: - i tidsrummet kl og kl et tillæg på 45 % af timelønnen - i tidsrummet kl et tillæg på 65 % af timelønnen - i tidsrummet kl et tillæg på 25 % af timelønnen. For arbejde på lør-, søn- og helligdage: - i tidsrummet kl et tillæg på 65 % af timelønnen - i tidsrummet kl et tillæg på 75 % af timelønnen. Ved sygdom, ferie mv. betales sædvanligt tillæg. Betaling for arbejde på særlige tidspunkter er pensionsgivende. Individuelle aftaler Stk. 5. a. Efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen kan den daglige arbejdstid mandag til fredag placeres mellem kl og kl med seneste mødetid kl Sådanne aftaler kan kræves ændret/ophævet med 4 ugers varsel. Rådgivning b. I forbindelse med salgs- og/eller rådgivningskoncepter (bolig, pension, finansiering, realkredit, forsikringer eller lignende) i eller uden for virksomheden kan arbejdstiden mandag til fre- 9

11 dag efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen placeres: - med seneste mødetid kl og seneste afgangstid kl eller - på 4 af dagene mellem kl og kl Den ugentlige arbejdstid kan variere mellem 35 og 39 timer, fordelt på 4 eller 5 af dagene. Beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer kan ske over en periode på indtil 4 uger. For arbejde efter kl betales et tillæg, jf. stk. 4. Aftalen kan kræves ændret/ophævet med 4 ugers varsel. Konceptet kan ikke uden for de i stk. 1 fastsatte dispositionstider omfatte almindelig publikumsekspedition, men kan omfatte indgåelse af de ved salget/rådgivningen nødvendige aftaler samt almindelig kundeservice i samme forbindelse. Forinden konceptet igangsættes, skal det forelægges den Faglige repræsentant, at konceptet som sådan er i overensstemmelse med bestemmelsens indhold. Hvis der ikke lokalt kan opnås enighed, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. Særlige arbejdsopgaver c. Ved udførelse af særlige arbejdsopgaver herunder deltagelse i markedsføringsmæssige aktiviteter i eller uden for virksomheden kan den efter stk. 1 fastlagte arbejdstid fraviges efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen. For arbejde på særlige tidspunkter ydes tillæg, jf. stk. 4. Ved særlige arbejdsopgaver forstås kortere varende aktiviteter som f.eks. deltagelse i messer, markeder, udstillinger og enkeltarrangementer ved jul, årsskifte og jubilæer. Desuden længere varende aktiviteter af op til 6 ugers varighed såsom bloksalg af specielle bankprodukter og lignende. De særlige arbejdsopgaver kan ikke uden for de i stk. 1 fastsatte dispositionstider omfatte almindelig publikumekspedition, men kan omfatte indgåelse af de ved rådgivningen nødvendige aftaler. Arbejde på lørdage Stk. 6. En virksomhed har mulighed for, at op til 5 % af filialmedarbejderne pr. lørdag kan arbejde på denne dag i tidsrummet kl til Arbejdstiden for den enkelte medarbejder skal mindst udgøre 4 timer. Det skal tilstræbes, at medarbejderne kun arbejder hver anden lørdag. Uanset denne grænse har en virksomhed dog mindst mulighed for at holde åbent om lørdagen i 1 filial med 2 medarbejdere. Om og hvorledes arbejdstiden skal lægges om lørdagen aftales med den Faglige repræsentant. Aftaler om lørdagsarbejde kan opsiges med 6 måneders varsel. For medarbejdere, der deltager i lørdagsarbejde, gælder følgende: 10

12 a. Den ugentlige arbejdstid kan variere mellem 31 og 39 timer. Beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer sker over en periode på 4 uger og kan lægges på 4 eller 5 arbejdsdage. Fravigelse af denne bestemmelse samt indgåelse af en flekstidsordning skal aftales lokalt. b. For arbejdstid på lørdage betales et tillæg, jf. stk. 4. Ved sygdom, ferie mv. betales sædvanligt tillæg. Tillægget er pensionsgivende. Tillægget kan gives i form af nedsat arbejdstid og/eller afspadsering. En medarbejder har ret til at kræve nedsat arbejdstid/afspadsering, svarende til 37 timer pr. kalenderår, fortrinsvis som hele dage. For medarbejdere, der har haft tillæg efter denne bestemmelse i over 2 år, gælder at tillægget bibeholdes i 6 måneder fra overflytningstidspunktet. Der ske modregning i tillægget for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved oprykning til højere lønramme/lønklasse og for nye tillæg. For medarbejdere, der har fået tillæg i form af hel eller delvis nedsat arbejdstid, foretages der en omregning. Arbejdstidens placering skal aftales med den enkelte medarbejder således, at arbejdstidens placering kendes mindst 4 uger forud. Hvis der inden for denne periode aftales en ændring i arbejdstidens placering, betales der et tillæg på 50 % af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for den hidtidige planlagte arbejdstid. Hvis den aftalte ændring af arbejdstidens placering medfører arbejde på planlagte arbejdsfrie dage, betales der i stedet et tillæg på 66 2 /3 % af timelønnen. c. Stillinger med arbejde om lørdagen opslås først internt. Stillingerne besættes efter ansøgning. Aftalen kan kræves ophævet/ændret med 4 ugers varsel. Telekoncepter Stk. 7. Ved et telekoncept (telefonbank, kunderådgivningscenter og lignende) forstås en organisatorisk enhed, der alene betjener kunder via elektroniske kommunikationsmidler, f.eks. telefon, telefax, PC er samt pr. post. For medarbejdere, ansat under et telekoncept, gælder i stedet for stk. 1-6 følgende: a. Arbejdstiden kan placeres på alle ugens dage mellem kl og kl Den effektive daglige arbejdstid kan variere mellem 6 og 12 timer, og den ugentlige arbejdstid kan variere mellem 31 og 39 timer og kan lægges på 4 eller 5 arbejdsdage. Beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer sker over en periode på 4 uger. Fravigelse af punkt a samt indgåelse af en flekstidsordning skal aftales lokalt med den Faglige repræsentant. b. For arbejde på særlige tidspunkter betales et tillæg, jf. stk. 4. Tillægget kan gives i form af nedsat arbejdstid og/eller afspadsering. En medarbejder har ret til at kræve nedsat arbejdstid/afspadsering, svarende til 37 timer pr. kalenderår, fortrinsvis som hele dage. 11

13 For medarbejdere, der har haft tillæg efter denne bestemmelse i over 2 år, gælder at tillægget bibeholdes i 6 måneder fra overflytningstidspunktet. Der sker modregning i tillægget for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved oprykning til højere lønramme/lønklasse og for nye tillæg. For medarbejdere, der har fået tillæg i form af hel eller delvis nedsat arbejdstid, foretages der en omregning. Ved arbejde på en søgnehelligdag gives der medarbejderne en erstatningsfridag. Arbejdstidens placering skal aftales med den enkelte medarbejder således, at arbejdstidens placering kendes mindst 4 uger forud. Hvis der inden for denne periode aftales en ændring i arbejdstidens placering, betales der et tillæg på 50 % af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for den hidtidige planlagte arbejdstid. Hvis den aftalte ændring af arbejdstidens placering medfører arbejde på planlagte arbejdsfrie dage, betales der i stedet et tillæg på 66 2 /3 % af timelønnen. c. Stillinger under et telekoncept opslås først internt. Stillingerne besættes efter ansøgning. Medarbejdere, der allerede er beskæftiget i et telekoncept, kan efter egen skriftlig accept overgå til de nye ansættelsesvilkår. Stk. 8. Alle tilkald uden for normal arbejdstid til edb-installationer, alarmer, opfyldning af pengeautomater, servicering af pengeautomater eller tilkald efter aftale mellem virksomheden og den Faglige repræsentant betales med timeløn % fra tilkaldetidspunktet, til medarbejderen er nået tilbage til sin bopæl. Der regnes med halve timer. Der betales for mindst 1 time. Den enkelte medarbejder er ikke forpligtet til at lade sig tilkalde. Transportudgifter betales af virksomheden efter aftale. Arbejdstidens længde og placering for heltidsansatte på lønniveau 2 følger bestemmelsen i stk. 9. Stk. 9. Det bør tilstræbes, at den effektive ugentlige arbejdstid ikke overstiger 37 timer indeholdende 1 ugentlig aftenekspedition/lang ekspeditionsdag. Ved arbejde på mere end 1 ugentlig aftenekspedition/lang ekspeditionsdag skal medarbejdere på lønniveau 2 om muligt for den følgende aftensekspedition/lang ekspeditionsdag have afspadsering for tiden efter kl efter reglerne i 14, stk. 8, nr. 1. Finder afspadsering ikke sted, betales efter reglerne i 14, stk. 8, nr. 1, dog således at timelønnen beregnes på grundlag af trin 49. Arbejdstidens længde og placering for deltidsansatte på lønniveau 1 følger bestemmelsen i stk. 10. Stk. 10. Aftalt arbejdstid mellem kl og kl betales med timeløn. 12

14 Ved aftalt arbejdstid på særlige tidspunkter betales tillæg, jf. stk. 4. For medarbejdere, som efter aftale deltager i en ugentlig lang ekspeditionsdag, betales tillægget på denne dag først fra 15 minutter efter ekspeditionstidens afslutning. Hvor arbejdstiden er på 4 timer eller derover, skal der sikres medarbejderen en ret til pause. 14. Overarbejde og merarbejde Overarbejde for medarbejdere på lønniveau 1 følger bestemmelserne i stk Virksomheden kan beordre overarbejde ud over den i 13 fastlagte arbejdstid. Overarbejde skal så vidt muligt begrænses. Systematisk overarbejde må ikke finde sted for den enkelte medarbejder. Systematisk overarbejde foreligger når virksomheden i sin daglige arbejdstilrettelæggelse kalkulerer med udførelse af en bestemt overarbejdsmængde, og dette ikke skyldes midlertidige spidsbelastninger. Forbudet mod systematisk overarbejde er ikke til hinder for, at der lokalt mellem ledelsen og tillidsmanden kan aftales overarbejde ved gennemførelse af projekter. Heraf er dog undtaget overarbejde som følge af, at medarbejderen er til disposition i frokosten. Ved beordring af overarbejde skal der tages skyldigt hensyn til medarbejderens personlige grunde for, i en given konkret situation, ikke at kunne påtage sig overarbejde. For deltidsansatte skal overarbejde varsles dagen før. I modsat fald er der ikke pligt til at udføre arbejdet. Medarbejdere kan ikke beordres til at udføre arbejde på dage, der er arbejdsfri. Overarbejde pr. dag honoreres således: For 1., 2. og 3. time honoreres med afspadsering i forholdet 1:1½ (1. times overarbejde honoreres med 1 time og 30 min. afspadsering). For 4. time og følgende timer, samt for arbejde på lørdage, søndage, helligdage og faste fridage, honoreres overtid med afspadsering i forholdet 1:2. Deltidsansatte medarbejderes arbejdstid ud over den aftalte, men inden for 6 timer dagligt, eksklusive pauser, betales med almindelig timeløn. Stk. 3. Overarbejde honoreres i almindelighed ved afspadsering. Friheden placeres efter aftale og med hensyntagen til virksomhedens forhold og gives så vidt muligt som hele eller halve fridage. Friheden skal dog, med mindre andet aftales, være afviklet inden 3 måneder efter, at ønsket om afspadsering er fremsat. Fuldtidsbeskæftigede medarbejdere kan pr. kalenderår kræve overarbejde op til 52 timers frihed afspadseret. De første 52 timers afspadsering i kalenderåret betragtes som den retmæssige afspadsering. Deltidsansatte kan pr. kalenderår kræve op til 26 timers frihed afspadseret. 13

15 Stk. 4. Ved beordret overarbejde i 3 timer eller mere har medarbejderen ret til ½ times sammenhængende betalt pause efter 2 timers arbejde. Mellemtimereglen Stk. 5. For overarbejde, der udføres uden umiddelbar tilslutning til den daglige arbejdstids ophør, betales timeløn + samme tillæg pr. time, som medarbejderen ville have fået, hvis der var arbejdet uden afbrydelse. Opgørelses- og udbetalingstidspunktet Stk. 6. Antallet af overarbejdstimer opgøres ved hver måneds slutning. Ved opgørelsen regnes med begyndte kvarttimer. Medarbejderen kan også kræve kontant udbetaling for det udførte overarbejde. Virksomheden kan først kræve, at overarbejde honoreres med kontant betaling, når overarbejdet udgør mere end 52 timers afspadsering for heltidsansatte og 26 timers afspadsering for deltidsansatte. Denne betaling skal ske senest ved udgangen af den måned, der følger efter opgørelsestidspunktet. Ved overarbejde på særlige tidspunkter, jf. 13, stk. 4, betales der ud over overarbejdsbetaling tillige tillægget. Hvis en deltidsansat medarbejder har et årligt merarbejde på mindst 10 % af den aftalte arbejdstid, betales der pensionsbidrag af betalingen for dette merarbejde. Dette gælder dog ikke arbejdstid, for hvilken der gives overarbejdsbetaling. Bespisning Stk. 7. Ved overarbejde af mindst 2½ times varighed på hverdage, og efter 3 henholdsvis 8 timer på lørdage, søndage og søgnehelligdage, gives der medarbejderen en spisepause på 30 minutter. Spisepauser medregnes i arbejdstiden. Når der er ret til en spisepause for hverdage dog kun ved overarbejde der er varslet med mindre end 24 timer sørger virksomheden for bespisning eller refunderer bespisningsudgifter efter regning, dog højst kr. 325 pr. måltid. Merarbejde for medarbejdere på lønniveau 2 følger bestemmelsen i stk. 8. Stk For medarbejdere inden for lønniveau 2 bør merarbejde så vidt muligt begrænses til medarbejderens arbejdsområde og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang. Virksomheden er ansvarlig for, at der er fastlagt procedurer for registrering af beordret merarbejde. For merarbejde, der ikke udlignes, betales kr. 325 pr. time gange antallet af registrerede og godkendte merarbejdstimer ud over 45 pr. år. Virksomheden kan vælge en anden opgørelsesperiode end kalenderåret. 2. For merarbejde på løntrin 66 og højere kan betalingen for eventuelt merarbejde under hensyntagen til stillingens karakter efter aftale være indeholdt helt eller delvist i lønnen, eller 14

16 særlige ordninger i ansættelsesforholdet kan efter aftale indeholde passende betaling for eventuelt merarbejde. Medarbejdere på lønniveau 2 har ud over den i ferieloven fastsatte ferie ret til yderligere 5 dages ferie med løn. Overenskomsten er ikke til hinder for, at medarbejdere på lønniveau 2 i specielle tilfælde, f.eks. ved delpensionsordninger, kan deltidsansættes. En sådan ansættelse sker i øvrigt efter de arbejdstidsregler, der gælder for fuldtidsansatte medarbejdere. Det betyder, at den deltidsansatte skal præstere forholdsmæssigt 45 merarbejdstimer set i forhold til arbejdsprocenten, før der betales for merarbejde. Medarbejdere indplaceret til og med trin 72 kan vælge at følge bestemmelsen i stk. 9. Stk. 9. Der indføres valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge. Medarbejdere, der hidtil har været omfattet af reglerne om overarbejde i lønniveau 1 kan vælge i stedet at blive omfattet af reglerne om ekstra ferie og reglerne om merarbejde i lønniveau 2. Tilsvarende kan medarbejdere, der hidtil har været omfattet af reglerne om ekstra ferie og af reglerne om merarbejde i lønniveau 2 vælge i stedet at blive omfattet af reglerne om overarbejde i lønniveau 1. Der kan foretages valg én gang pr. overenskomstperiode inden udgangen af det kalenderår der ligger umiddelbart før overenskomstfornyelsen. Valget træder i kraft ved kalenderårets begyndelse. Samtidig med valgets ikrafttrædelse opgøres eventuel overarbejdssaldo/merarbejdssaldo og medarbejderen meddeler om saldoen ønskes udbetalt eller afspadseret på ikrafttrædelsestidspunktet. Ved ansættelse i overenskomstperioden vælger medarbejderen mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge. 15. Deltagelse i møde- og kursusarrangementer Når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver, er der mødepligt. Den hertil medgåede tid betragtes som arbejdstid, ligesom 16 om beordrede tjenesterejser finder anvendelse. 16. Tjenesterejser Der ydes godtgørelse samt indregnes arbejdstid til medarbejdere som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler. 17. Sygdom Bliver medarbejderen på grund af sygdom ikke i stand til at møde på arbejde, regnes dette som lovligt fravær. 15

17 Ved lovligt fravær på grund af sygdom betales fuld løn fra 1. sygedag. Ved sygdom kan virksomheden kræve, at medarbejderen fremskaffer nærmere oplysning fra læge om sygdommens varighed. Denne lægeattest betaler arbejdsgiveren. 18. Børns sygdom En medarbejder har ret til om nødvendigt at få fri med løn i indtil 2 dage af et hjemmeboende barns (normalt barn under 15 år) sygdomsperiode for enten at arrangere passende pleje eller selv passe barnet. Ved fravær udover 1 dag skal medarbejderen begrunde, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. Friheden gælder også, når man har et forældremyndighedslignende forhold til barnet. Bestemmelsen giver ikke forældre ret til sammenlagt mere end 2 dages frihed med løn pr. barn inden for samme sygdomsperiode. Medarbejderen kan efter anmodning ydes orlov uden løn ved barns sygdom i en længere periode end det i stk. 1 nævnte. Stk. 3. I forbindelse med hospitalsindlæggelse af barn under 15 år, som kræver forældrenes tilstedeværelse, gives indtil to ugers orlov med fuld løn. Det samme gælder, hvis barnet udskrives fra hospitalet til fortsat nødvendig pleje/pasning i hjemmet i stedet for hospitalsophold. Medarbejderen kan efter anmodning ydes orlov uden løn i en længere periode end de to uger. Stk. 4. Virksomheden kan kræve fremvist lægeattest. Denne lægeattest betaler arbejdsgiveren. Stk. 5. Der gives medarbejdere, der forsørger et fysisk eller psykisk handicappet hjemmeboende barn under 18 år, mulighed for hel eller delvis orlov uden løn. Virksomheden og medarbejderen betaler fuldt pensionsbidrag i orlovsperioden, dog maksimalt i 1. år. 19. Flekstidsordning Der kan indføres mulighed for flekstid i virksomheden. Forslag til aftale vedlægges - bilag nr. 5: Lokale aftaler om flekstid. 16

18 20. Ferie, omsorgsdage og faste fridage Ferie Lønmodtagere har ret til ferie i henhold til landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. I stedet for feriegodtgørelse i henhold til landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie får medarbejdere, 1. der har ret til ferie med løn, betalt en feriegodtgørelse på 3,25 % af bruttolønnen i optjeningsåret, og 2. der i stedet for løn, holder ferie med feriegodtgørelse, betalt en særlig feriegodtgørelse på 2,25 % af bruttolønnen i optjeningsåret. Fra 1. januar 2015 er det aftalt, at medarbejdere: 1. der har ret til ferie med løn, får betalt en feriegodtgørelse på 3,5 % af bruttolønnen i optjeningsåret, og 2. der i stedet for løn, holder ferie med feriegodtgørelse, får betalt en særlig feriegodtgørelse på 2,5 % af bruttolønnen i optjeningsåret. Parterne konstaterer, at der i henhold til ferieloven er mulighed for at kunne overføre op til 200 timer fra det ene ferieår til det næste. Bankerne ser positivt på muligheden for overførsel af ferie for den enkelte medarbejder. Ved beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold udbetales den særlige feriegodtgørelse, hvis den ikke allerede er udbetalt, med 1,75 %. Er den særlige feriegodtgørelse allerede udbetalt, kan der kun ske fradrag af den del, der svarer til det i ferieloven omhandlede ferietillæg ved beregningen af feriegodtgørelse ved ansættelsens ophør. 17

19 Stk. 3 Der skal udbetales assistentløn i feriedage, der er optjent i elevtiden, men som afholdes efter, at medarbejderen er blevet assistent, uanset om assistenten umiddelbart efter elevtidens afslutning eller senere er blevet ansat i en anden virksomhed end der, hvori elevtiden er gennemgået. Omsorgsdage Stk. 4. Medarbejderne har hvert år ret til indtil 5 omsorgsdage. Disse dage placeres under hensyn til virksomhedens drift. Hvis den enkelte medarbejder ikke ønsker at benytte denne mulighed, udbetales der ved årets slutning 1,92 % af årslønnen, inklusive pension, som ikke-pensionsgivende tillæg (eventuelt forholdsmæssigt) For deltidsansatte gives omsorgsdage forholdsmæssigt. Fastsatte fridage Stk. 5. Medarbejdere har fridage på følgende dage: 1) Folkekirkens helligdage 2) Juleaftensdag 3) Nytårsaftensdag 4) Hellig trekongers dag i tiden efter kl ) Fredag efter Kristi Himmelfart 6) Grønlands Nationaldag den 21. juni. Feriefrirejser Stk. 6. Medarbejderen tildeles en feriefrirejse ved 4 års anciennitet. Herefter tildeles feriefrirejse hver gang der er optjent yderligere to års anciennitet. Såfremt medarbejderen i det år den nødvendige anciennitet optjenes afholder feriefrirejse på andet grundlag, kan feriefrirejsen dog først afholdes det førstkommende kalenderår, der ikke afholdes feriefrirejse. Såfremt en medarbejder har udskudt afholdelse af frirejse i henhold til foregående afsnit optjenes ret til den følgende feriefrirejse desuagtet ved optjening af yderligere 2 års anciennitet i virksomheden, idet anciennitetsberegningen ikke suspenderes som følge af, at frirejsen afholdes på et senere tidspunkt. Der kan maksimalt opspares ret til tre feriefrirejser, der ikke kan afholdes inden for samme kalenderår. Administrationen af feriefrirejser aftales lokalt. 21. Uddannelsesplan Generelt Den teoretiske og praktiske videre- og efteruddannelse af medarbejderne er af væsentlig betydning for såvel den enkelte medarbejder som for virksomheden. 18

20 Medarbejdernes uddannelse skal derfor løbende tilpasses såvel virksomhedens behov som den enkelte medarbejders evner og ønsker, således at der sikres medarbejderen mulighed for at vedligeholde allerede erhvervede kompetencer, men også mulighed for egentlige kompetenceløft. Dette skal sikres ved at uddannelse indgår som et af de emner, der drøftes under de årlige medarbejdersamtaler. En sådan drøftelse skal resultere i en skriftlig aftale om medarbejderens kompetenceudvikling i den kommende periode. I aftalen om uddannelsesplan præciseres vilkår for de i planen aftalte uddannelser, herunder i hvilket omfang der ud over betaling for uddannelsesafgift, bøger og materialer ydes frihed, betaling for transport mm. Både virksomheden og medarbejderen bærer ansvaret for, at disse planer følges. Stk. 2 En medarbejder med et uddannelsesniveau svarende til en erhvervsuddannelse har ret til relevant efter- og videregående uddannelse på samme eller nærmeste højere uddannelsesniveau op til og med niveauet for Diplom i det offentligt anerkendte uddannelsessystem, herunder offentligt anerkendt fjernundervisning udbudt fra såvel Grønland som Danmark. Der forudsættes enighed mellem virksomheden og medarbejderen om valg af uddannelse. Uddannelsesafgifter samt bøger og materialer betales af virksomheden. Der kan lokalt mellem virksomheden og den faglige repræsentant indgås aftaler om uddannelsesvilkår, der forbedrer og præciserer bestemmelserne i dette stykke. Finansuddannelsen Stk. 3 Medarbejdere kan efter virksomhedens bestemmelse tilbydes at gennemgå Finansuddannelsen, hvis de opfylder de herfor anførte optagelsesbetingelser. Virksomheden tilbyder i det offentlige anerkendte uddannelsessystem det nødvendige kompetenceløft for medarbejdere med ikke-finansiel uddannelse, således at disse medarbejdere kan påbegynde og gennemgå Finansuddannelsen. Virksomheden betaler undervisningsafgifter, bøger, materialer og giver den fornødne frihed til undervisningen Tilbuddet bør i almindelighed gives til medarbejdere, som har været beskæftiget med egentligt penge- eller realkreditinstitutarbejde i de 5 foregående år. Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning Stk. 4. Finansassistenter, der har bestået finansuddannelsen, er berettiget til for virksomhedens regning at gennemgå Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning efter de af overenskomstparterne fastsatte retningslinjer. Virksomheden kan give dispensation til deltagelse i Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning, selv om ovennævnte betingelser ikke er opfyldt. 22. Uddannelsesfond For de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, betaler virksomheden i 2014 kr

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst.

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst. 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, 1.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

KONCERN- OVERENSKOMST

KONCERN- OVERENSKOMST KONCERN- OVERENSKOMST 2014-2017 INDHOLD AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit... 4 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler - Løntabeller...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere