FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆDRE OG BARSEL ANALYSE"

Transkript

1 FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

2 FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade København K Telefon Institut for Menneskerettigheders publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger f.eks. store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster. Vi arbejder på at få flere tilgængelige pdf er og letlæste resumeer. Læs mere om tilgængelighed på

3 SI DE HOVE INDHOLD Konklusion og Vurdering 4 1 LIGESTILLING ER FLERE FÆDRE PÅ FORÆLDREORLOV Baggrund Den danske regering og øremærket barsel Terminologi Om det statistiske materiale Fædre på barsel i Danmark Særligt vedrørende økonomisk dækning under forældreorlov Hvem tager forældreorlov? Forskellige mønstre for brug af forældreorlov Fædres barsel i de andre nordiske lande Hvilke faktorer har indflydelse på forældreorlovens fordeling? Institut for Menneskerettigheders særlige ligestillingsmandat 11 2 INSTITUTTETS SAMMENFATNING OG VURDERING Øremærket barsel som ligestillingsinstrument Hvordan kan vi motivere fædre til en øget brug af forældreorlov? Konklusion og Vurdering 17

4 LIGE STILLIN G ER FLERE FÆDRE P Å FORÆL DREORLOV KONKLUSION OG VURDERING Danmark halter efter de øvrige nordiske lande, når det gælder fædres brug af barselsorlov, og danske fædres ret til barselsorlov er de svageste i Norden. Det kan ikke afvises, at arbejdsmarkedets parter over de kommende år vil være i stand til at påvirke området i positiv retning uden politisk indgriben, herunder i lyset af positive tal fra Industriens Barselsfond. Der er imidlertid fortsat en lang vej op til tal på niveau med nordiske lande som Island, Norge og Sverige. Der er derfor god grund til at følge udviklingen på området i de kommende år, og herunder overveje om der er anledning til at komme med henstillinger til fremme forældres ligestilling på området. Øremærket barsel har vist sig at være et effektivt middel til fremme af ligestilling mellem fædre og mødre. Så længe der er så markante forskelle i fædres og mødres brug af barsel, som tilfældet er i dag, vil øremærket barsel stadig indgå i værktøjskassen for at fremme ligestillingen på dette vigtige område. ˮ Efter instituttets vurdering foreligger der ganske tungtvejende argumenter for, at øremærkning af barsel til fædre medvirker til en større ligestilling i familien og på arbejdsmarkedet 4

5 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV KAPITEL 1 1 LIGESTILLING ER FLERE FÆDRE PÅ FORÆLDREORLOV 1.1 BAGGRUND Danmark er et af de lande i verden, hvor flest kvinder er på arbejdsmarkedet. Kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er i stigning og udgør en vigtig del af vores velstand. Der er i dag lidt flere kvinder end mænd, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ligesom flere kvinder end mænd gennemfører en lang videregående uddannelse. Denne udvikling forventes at fortsætte. 1 Når et par bliver forældre, skal de finde ud af, hvem der skal på barsel, og hvor længe denne orlov skal vare. Kvinder og mænd har forskellige rettigheder, idet beskyttelsen af kvinden og barnet står centralt såvel i international som national regulering. 2 Ligebehandling og ikke-diskrimination er centrale menneskeretlige principper, og EU s Lissabon-traktat fastslår ligestilling mellem kvinder og mænd samt forbud mod kønsdiskrimination som en opgave, en værdi og et grundlæggende princip. EU s forældreorlovsdirektiv giver - som en minimumsregulering - hver af forældrene adgang til en orlov på fire måneder. 3 For at fremme ligebehandling og tilskynde til en mere ligelig deling af orloven mellem forældre kan mindst én af de fire måneder ikke overdrages. Direktivet omhandler ikke den økonomiske dækning under orlov. 4 5

6 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV DEN DANSKE REGERING OG ØREMÆRKET BARSEL Af regeringsgrundlaget fra 2011 Et Danmark der står sammen fremgår det, at Danmark trods en høj grad af ligestilling fortsat har ligestillingsmæssige udfordringer. På den baggrund fremkom regeringen med flere initiativer til fremme af ligestilling, herunder at ville øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden. Der blev til brug for regeringens overvejelser i 2013 udarbejdet to rapporter på området; en rapport fra et udvalg under Beskæftigelsesministeriet Rapport om øremærket barsel og en selvstændig rapport til brug for udvalget fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) Øremærkning af barsel Et litteraturstudie. 5 I september 2013 forlod regeringen initiativet med at øremærke en del af barselsperioden til mænd. Regeringens begrundelse var, at der herved opstår en risiko for, at familierne samlet vil tage mindre orlov sammen med deres børn end i dag, og at ordningen vil blive betragtet som en forringelse af eksisterende rettigheder. I stedet for øremærket barsel foreslog regeringen en bonusordning, der præmierer familier, som holder en mere ligelig fordeling af barsel og forældreorlov. Denne ordning er ikke undersøgt af udvalget eller SFI. Også denne ordning valgte regeringen at forlade i november I forbindelse med at regeringen opgav bonusordningen, opfordrede Beskæftigelsesministeren fagbevægelsen til at undersøge mulighederne for i overenskomstforhandlingerne at forhandle sig frem til flere uger med løn til fædre, der holder barsel. Fra regeringens side er der tilkendegivet et fortsat klart ønske om at skabe en mere ligelig fordeling af barselsperioden, men vi har i øjeblikket ikke nogen politiske initiativer i Danmark, der har til formål at sikre en sådan mere ligelig fordeling mellem forældrene TERMINOLOGI I daglig tale anvendes begrebet barselsorlov om næsten alle former for orlovsrelateret fravær i forbindelse med graviditet og barsel. Begreberne graviditetsorlov, barselsorlov mv. anvendes imidlertid ikke i lovgivningen, som taler om ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv. 6 Øremærket barsel bruges ofte som betegnelse for den ret til fravær, der udelukkende kan tages af faderen, og dermed ikke 6

7 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV kan overtages af moderen. Fædreorloven på 14 dage efter barnets fødsel er derfor også et eksempel på øremærket barsel i denne terminologi. I det følgende vil betegnelsen øremærket barsel blive anvendt til at betegne det forhold, at en del af forældreorlovsperioden forbeholdes faderen eller partneren, idet det er den terminologi, som bruges i daglig tale OM DET STATISTISKE MATERIALE De officielle tal om antallet af barselsdage fordelt på køn, udarbejdet af Danmarks Statistik, baserer sig udelukkende på opgørelser af dagpengeudbetalinger. Kun nybagte forældre, som er dagpengeberettigede, er medtaget. Det betyder, at studerende, førtidspensionister m. fl. ikke indgår i statistikkerne. Hertil kommer, at en del forældre formentligt bruger opsparede feriedage og afspadsering til at forlænge orloven med. Statistikken kan derfor ikke give et helt retvisende billede af den samlede orlovslængde og fordelingen af orlov mellem forældrene. 1.2 FÆDRE PÅ BARSEL I DANMARK I Danmark har moderen ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Faderen har ret til to ugers fædreorlov lige efter barnets fødsel. Fædreorloven kan også holdes på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, hvis det aftales med arbejdsgiveren. 7 Herefter har hver af forældrene ret til 32 ugers forældreorlov. Forældreparret kan tilsammen for denne periode højst modtage, hvad der svarer til den maksimale dagpengesats i 32 uger. Perioden kan forlænges SÆRLIGT VEDRØRENDE Ø KONOMISK DÆKNING UNDER FORÆLDREORLOV Nybagte forældre kan, ud over retten til dagpengedækning i samlet 32 uger, have forskellige ordninger afhængigt af ansættelsesområde. Nogle overenskomster giver fuld løn i en del af forældreorlovsperioden, mens andre har loft over ydelsen i orlovsperioden og karensbestemmelser i forhold til anciennitet på arbejdspladsen. Flere overenskomster øremærker allerede nu en del af forældreorloven, forstået på den måde, at der er reserveret en periode til faderen med løndækning. Det fremgår af regeringsudvalgets rapport, at der på det offentlige område som udgangspunkt gives ret til fuld løn til fædre i 6 uger, til mødre i 6 uger og desuden er 6 uger til deling. På det toneangivende overenskomstområde på det private arbejdsmarked, Industriens overenskomster, er der en øremærket ret til 4 ugers forældreorlov til hver af forældrene med løn (op til 140 kr. i timen) og 3 uger til deling. I år er der indgået en ny 3-årig overenskomstaftale på området. Aftalen indeholder flere forbedringer på området for forældreorlov. Der er herunder aftalt en forlængelse af 7

8 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV forældreorlovsperioden med løn fra 11 uger til 13 uger (med 5 uger til hver og 3 uger, som fordeles efter forældrenes eget valg), at lønloftet hæves fra 140 kr. til 145 kr., og som en vigtig nyskabelse - at forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. Efterfølgende er der landet overenskomstaftaler på de fleste andre områder i tråd med Industriens aftale. I finanssektoren har parterne tidligere aftalt fuld løn til fædre i op til 12 uger. Fædre har således inden for de fleste sektorer allerede nu en øremærket økonomisk mulighed for at tage forældreorlov i en kortere eller længere periode med løn. Arbejdsgiverne får delvist deres lønudgifter refunderet gennem barselsdagpenge og forskellige udligningsordninger HVEM TAGER FORÆLDREORLOV? Tal fra Danmarks Statistik viser, at forældreorloven især benyttes af mødrene. Fædres andel af de 32 ugers orlov udgjorde i ,2 procent, hvilket er et mindre fald i forhold til Samtidigt fremgår det, at fædre til børn født i 2011 holdt forældreorlov. Dette svarer til 28 procent eller godt hver fjerde af fædrene. Der er derfor tale om, et en pæn andel af fædre holder forældreorlov, men i betydeligt kortere tid end mødrene. Tre til fire gange så mange mødre som fædre tager forældreorlov, og deres orlovslængde er næsten fire gange længere end fædrenes. 11 Endvidere fremgår det også af tal fra Danmarks Statistik, at langt størstedelen af orloven tages af forældrene på forskellige dage. Kun omkring gennemsnitligt 20 dage af orloven er taget af forældrene samtidigt. 12 Ser man på den samlede orlovsperiode (barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov) for 2010 er den andel, som fædre tager 7,5 procent. For 2011 er det tilsvarende tal 7,7 procent, og dermed lidt højere. 13 De seneste tal fra Danmarks Statistik for 2012 viser, at der er sket en mindre stigning i fædres brug af den samlede barselsorlov. Mænd, som tog orlov sammen med moderen, øgede nemlig deres antal af dage fra 37 til 39 dage. 14 8

9 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV Tal fra Industriens Barselsfond tyder også på, at der er sket en ændring i positiv retning. I 2011 stod fædre i Industrien for cirka 17 procent af det samlede antal dage med udbetalt løn under forældreorlov. I sommeren 2012 blev der indført mere fleksible regler, så forældreorlov ikke skulle tages direkte i forlængelse af moderens 14 ugers barselsorlov, men bare inden for 52 uger efter fødslen. I 2012 steg antallet af dage med udbetalt forældreorlov til mænd til 33 procent af det samlede afholdte dage. Denne stigning er fortsat i I gennemsnit har mændene afholdt 25 dages forældreorlov med udbetalt løn fra barselsfonden, mens kvinderne har afholdt 41 dage. 15 At der er sket en positiv udvikling på området understøttes som nævnt ovenfor - også af tal fra Danmarks Statistik. Selvom tallet - for den andel kvinder tager af den samlede barselsorlov - er faldet, stod kvinderne i 2012 for 88 procent af det samlede antal barselsdage, når begge tager orlov; en ganske betydelig overvægt. Det kan derfor samlet konstateres, at fædre ikke udnytter de eksisterende rettigheder på området FORSKELLIGE MØNSTRE FOR BRUG AF FORÆLDRE ORLOV Af regeringsudvalgets rapport om øremærket barsel fremgår, at kvindelige topledere og selvstændige holdt færrest orlovsdage, mens det er modsat hos mændene, hvor topledere og lønmodtagere på højeste niveau holdt flest orlovsdage. 16 Der er endvidere ganske store sektormæssige forskelle. Halvdelen af kvindelige lønmodtagere og godt hver femte af de mandlige lønmodtagere er ansat i den offentlige sektor, og knap fire ud af fem mandlige lønmodtagere er privat ansat. 17 Blandt fædre til børn, der er født i 2011, holdt fædre ansat i den offentlige sektor mellem 49 og 58 procent forældreorlov med barselsdagpenge. Blandt privatansatte lønmodtagere holdt 27 procent af fædrene forældreorlov, mens det kun gjaldt 10 procent blandt selvstændige FÆDRES BARSEL I DE ANDRE NORDISKE LANDE I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsperioden reelt øremærket til fædrene; retten kan ikke overdrages til moderen, og det betyder helt konkret, at fædrenes orlovsperiode bortfalder, hvis faderen ikke ønsker at udnytte perioden. I Sverige har fædre en øremærket ret til to pappa-måneder (og ti dage i forbindelse med fødslen), i Norge er der en øremærket ret til ti ugers fædrekvote (indtil 1. juli 2014 var den på 14 uger). I Island har fædrene en øremærket ret til tre en halv måneds orlov, 9

10 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV som over de kommende år optrappes til 5 måneder i , mens Finland fra 2013 har øremærket 6 ugers orlov til fædre (samt tre uger i forbindelse med fødslen). 20 Svenske fædre afholdt 23,7 procent af den samlede orlov, norske fædre tog 27,5 procent, og finske fædre tog ni procent af orloven. 21 I Island, som på nuværende tidspunkt har øremærket tre en halv måneds orlov til hver af forældrene og tre måneder til deling, tog omkring 90 procent fædre orlov, og i gennemsnit tog de mere end en tredjedel af de i alt ni måneder, som indtil i år var den samlede forældreorlov i Island. SFI anfører i sin rapport, at Island bliver anset som et foregangseksempel på, hvordan man via lovgivning kan skabe forandring i praksis. For så vidt angår de enkelte nordiske landes ret til ydelser under orlov, henvises til regeringsudvalgets rapport. 22 Der er i alle lande et maksimum for de ydelser, der kan udbetales fra det offentlige pr. barn. Det fremgår endvidere, at i flere af de nordiske lande er de øremærkede rettigheder for fædre indført samtidigt med, at orlovsperioden blev forlænget. 1.4 HVILKE FAKTORER HAR INDFLYDELSE PÅ FORÆLDREORLOVENS FORDELING? Det fremhæves i SFI-rapporten, at ifølge den danske litteratur, såvel som studier fra de øvrige nordiske lande, er erfaringerne, at et stigende antal mænd tager orlov ved en øremærkning, mens kun en lille del benytter sig af den del, som er til deling. 23 SFIrapporten fremhæver samtidigt fire forskellige dominerende forklaringer på mænds brug af barsel med hovedvægt på erfaringerne fra de øvrige nordiske lande, nemlig familiens økonomi, orlovsordningens udformning, arbejdsmarkedet og forhandlingerne i familien. Familiernes økonomi har væsentlig betydning for, hvordan forældreorloven fordeles. Mænds brug af orlov har tæt sammenhæng med, om der findes ordninger, som er øremærket til dem, og om de er med løn. Lovgivningens udformning på området har stor betydning, da mange mænd tager den orlov, som er reserveret til dem og ikke den orlov, som er til deling. Flere danske undersøgelser viser, at størstedelen af fædre ville tage mere orlov, hvis loven øremærkede en del til dem. Samtidigt er der blandt fædre forvirring over, hvad de konkret har ret til. En øremærket ret til orlov til fædre er med til at normalisere, at fædre tager orlov. Samtidigt signalerer den øremærkede periode, hvad en passende orlovsperiode 10

11 LIGE STILLING ER FLER E FÆDRE P Å FORÆL DREO RLOV er. Der er stadig en udbredt opfattelse af, at barselsorlov er noget kvinder tager, og særligt opfattes den del af forældreorloven, der er til deling som mors orlov. Det betyder, at orlov til faderen ikke opfattes som en selvfølge, men som noget der skal forhandles med arbejdsgiveren og barnets mor. Forældrenes opfattelse af egen og partnerens identitet har betydning for mænds brug af barsel. Hvis moderen ses som den primære omsorgsperson og faderen som den økonomiske forsørger, tager moderen relativt mere orlov. Kvinder med længere eller lige så lang uddannelse som deres partner deler oftere orloven end par, hvor kvinden har kortere uddannelse end deres partner. 1.5 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDERS SÆRLIGE LIGESTILLINGSMANDAT Institut for Menneskerettigheder er udpeget som nationalt ligebehandlingsorgan for køn og har til opgave at fremme, evaluere, overvåge og støtte ligebehandling af mænd og kvinder uden forskelsbehandling på grund af køn. Instituttet kan i den forbindelse foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling

12 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING 2 INSTITUTTETS SAMMENFATNING OG VURDERING Danmark er det nordiske land, hvor færrest fædre tager orlov. Politisk er der et ønske om - ud fra ligestillingsmæssige betragtninger - at få øget andelen af mænd på barselsorlov, men initiativet med at øremærke en del af orloven i lovgivningen er nu forladt. Denne opgivelse skal blandt andet ses på baggrund af, at øremærkning af en del af barselsperioden til faderen reelt kommer til at fremstå således, at moderen kommer til at afgive noget af sin orlov, uanset at der er tale om en fælles orlovsperiode, da der ikke er planer om en udvidelse af barselsperioden. De nordiske lande er førende med hensyn til den høje andel af fædre, som tager forældreorlov. Det gælder i særlig grad Island, men også i Norge og Sverige tager fædre en stor andel af orloven. I disse lande er en del af barselsperioden øremærket til faderen. I Sverige og Island er initiativerne om øremærkning til dels gennemført på initiativ af borgerlige regeringer. I Island er det særligt understreget, at øremærkningen er en midlertidig foranstaltning, som skal opgives, når det er indarbejdet, at fædre tager deres del af orloven. Også Finland har for nyligt indført en øremærkning. Erfaringer fra de øvrige nordiske lande viser overordnet, at et stigende antal fædre holder barsel ved øremærkning af en del af orloven til fædre, og at det også har en betydning, om disse ordninger er med løn. Såvel danske som andre nordiske studier viser samtidigt, at fædre kun benytter en lille andel af den forældreorlov, der er til deling. Danske erfaringer med øremærkning viser også en effekt. I perioden fik danske fædre øremærket to uger af den samlede barselsorlov, samtidig med at den blev forlænget til 26 uger. I denne periode steg andelen af fædre på orlov i uge 25 og 26 fra 7 procent til 21 procent, dvs. en tredobling. 12

13 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING 2.1 ØREMÆRKET BARSEL SOM LIGESTILLINGSINSTRUMENT Efter instituttets vurdering foreligger der ganske tungtvejende argumenter for, at øremærkning af barsel til fædre medvirker til en større ligestilling i familien og på arbejdsmarkedet, for eksempel på følgende vigtige områder: En øremærkning af barsel må forventes at signalere og medvirke til, at det opfattes som normalt og legitimt, at fædre tager en større del af barselsorloven, både i forhold til arbejdsgiveren, ægtefællen, kolleger og anden omgangskreds. Når faderen er hovedomsorgsperson for barnet i længere perioder, får barnet i højere grad to ligeværdige omsorgspersoner. Et tidligt ansvar for barnet fra begge forældres side vil også få betydning senere i livet og kunne medvirke til et ændret mønster på familieområdet til barnets og familiens bedste. Skæv fordeling af omsorg i familien rammer ofte mændene i mere kritiske situationer, for eksempel i forbindelse med opløsning af familien i forhold, som vedrører forældremyndighed og samvær. Her vil faderens situation kunne blive styrket. Mænds og kvinders placering på arbejdsmarkedet er forskellig. Der er langt flere kvinder ansat i den offentlige sektor, mens mænd i højere grad er beskæftiget i den private sektor og i lederstillinger. Flere kvinder tager imidlertid en lang uddannelse, og denne udvikling forventes at fortsætte i årene frem. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt vil en øremærkning til fædre kunne betyde, at kvinders uddannelse i højere grad udnyttes og skaber værdi i samfundet. Det har negative økonomiske og ligestillingsmæssige konsekvenser, såvel samfundsmæssigt som for den enkelte, hvis kvinder tager hele barselsorloven og dermed er væk fra arbejdsmarkedet i længere perioder. Regeringen har peget på, at en øremærkning kan medføre forringelser for børnefamilierne for eksempel i form af kortere orlov og ringere økonomi. Det er der behov for at give opmærksomhed. 13

14 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING Hvis der fremtidigt måtte blive taget initiativ til lovgivning om øremærkning af en del af barselsorloven, er det efter instituttets opfattelse vigtigt, at en sådan ordning indfases over en periode af en vis længde, så der i en overgangsperiode, uanset øremærkningen, kan overføres orlov til den anden forælder. En løbende indfasning er særligt vigtig i Danmark, hvis omfanget af en øremærket barsel fastlægges af lovgiverne, mens det primært er arbejdsmarkedets parter, som indgår aftalerne om løn under barsel. Det er samtidigt vigtigt, at familierne fortsat får mulighed for, i et ikke ubetydeligt omfang, at sammensætte orloven, som det passer dem bedst. En del af den samlede forældreorlovsperiode må imidlertid forventes ikke at blive udnyttet. Det kan for eksempel skyldes en manglende fuld løndækning eller forældrenes opfattelse af egen og partnerens identitet i forhold til barnet. Allerede i dag udnyttes hele orlovsperioden imidlertid ikke fuldt ud, måske fordi forældre ikke har råd til orlov i hele perioden eller vælger at holde en periode sammen, så den samlede periode bliver forkortet. At øremærket barsel vil kunne betyde ringere økonomi for nogle familier, da fædre generelt tjener mere end mødre, må også indgå i overvejelserne. Men formålet med at give fædre den øremærkede ret til en orlovsperiode med barnet er at forsøge at bryde med det gamle kulturmønster, hvor far betragtes som økonomisk hovedforsørger og mor som den primære omsorgsperson, og dermed kunne medvirke til en øget ligestilling kønnene imellem. 2.2 HVORDAN KAN VI MOTIVERE FÆDRE TIL EN ØGET BRUG AF FORÆLDREORLOV? Meget peger i retning af, at der ikke inden for en nær fremtid kan forventes politiske initiativer på området for i højere grad at ligestille forældre i barselsperioden. Samtidigt er det fra flere sider - herunder fra regeringens side - signaleret, at der fortsat ønskes en større ligestilling mellem forældrene under barsel. Der er derfor grund til at vende sig imod områder, hvor der er en mulighed for at præge udviklingen i positiv retning. 14

15 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER IN G Instituttet vurderer, at flere fædre i Danmark, ud fra en ligestillingsvurdering, bør opfordres og tilskyndes til at tage en større andel af forældreorloven. Udvalgsrapporten viser, at fædre for en pæn dels vedkommende, allerede nu har mulighed for at tage forældreorlov i en kortere eller længere periode med løn. Flere undersøgelser viser imidlertid, at en del fædre er i tvivl om deres faktiske rettigheder i forbindelse med orlov, og at reglerne på området er komplicerede. Det er derfor vigtigt, at der sker en målrettet orientering om mulighederne for, at fædre kan tage forældreorlov med løn eller dagpenge, så fædre ikke er i tvivl om deres rettigheder på området. Rettighederne til orlov skal være veloplyste og velkommunikerede, og det er vigtigt, at der tilstræbes en regulering på området, som er nem at forstå og administrere. Lønmodtagere på det private arbejdsmarked har ikke, i lige så stort omfang som i det offentlige, adgang til barsel med fuld løn i en periode, men modtager ofte kun en dækning med lønloft. En yderligere øremærkning af overenskomsternes lønaftaler om dækning af forældrenes orlovssuger vil kunne betyde en forbedring hen imod mere barsel til fædre. De nye overenskomster viser, at der fortsat er fokus på henholdsvis mødres og fædres orlovssuger. Der er flere positive initiativer, herunder en forlængelse af forældreorlovsperioden med løn fra 11 uger til 13 uger (med en øremærkning af 5 uger til hver og 3 uger til deling efter forældrenes eget valg), at lønloftet hæves fra 140 kr. til 145 kr., og at forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. Flere af disse aftalepunkter vil kunne medvirke til en større ligestilling mellem forældre på barselsområdet. Nye tal fra Industriens Barselsfond viser tillige, at fædre inden for industrien holder forældreorlov i flere dage end tidligere med løndækning fra barselsfonden. Stigningen, som er ganske markant, er kommet i forbindelse med, at det er blevet mere fleksibelt at tage forældreorlov med fornyelsen af Industriens Overenskomst i En fortsat udvikling på områderne må forventes at betyde en større andel af fædre på barselsorlov. 15

16 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING En yderligere udvikling af overenskomsternes lønaftaler om dækning af henholdsvis mødres og fædres orlovssuger, og større fleksibilitet ved brug af orloven vil kunne betyde en forbedring hen imod mere barsel til fædre. Også andre motivationsfaktorer kan vise sig egnede til at påvirke fædres brug af orlov. Offentlige myndigheder har en pligt til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning ( mainstreame ). Hvis samfundet ønsker at motivere flere fædre til at påtage sig en aktiv forældrerolle, bør dette signaleres konsekvent i al offentlig administration, kommunikation mv. på familieområdet. Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet viser, at forældre ikke altid stilles lige i forhold til forældrerollen, når det drejer sig om henvendelser fra offentlige institutioner, for eksempel vedrørende institutionspladser. Som eksempler kan nævnes, at Ligebehandlingsnævnet tidligere har fastslået ulovlig forskelsbehandling i en sag, hvor en kommune sendte en afgørelse om friplads til moderen, selv om det var faderen, der havde ansøgt om friplads. 25 Endvidere er det i en anden afgørelse fastslået, at det er i strid med ligestillingsloven, at moderen som udgangspunkt skal registreres som ansøgende forælder i et digitalt pladsanvisningssystem. 26 Samtidigt sker tildeling af offentlige ydelser, som for eksempel børne- og ungeydelser, fortsat som udgangspunkt til barnets mor, en tildeling, som ikke nødvendigvis er fulgt med nutidige familiemønstre. 27 Det kan konstateres, at administrativ praksis på flere områder fortsat er bundet op på traditionel vanetænkning af forældreroller, selvom der løbende sker forbedringer. For eksempel udsender landets kommuner fra sommeren 2013 også det barselsbrev, som tidligere kun henvendte sig til moren og kun gjorde opmærksom på morens rettigheder, nu også til faderen med angivelse af hans rettigheder. Det bør signaleres konsekvent i al offentlig administration og kommunikation på familieområdet, at forældre betragtes som ligestillede i forhold, som vedrører barnet. 16

17 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING 2.3 KONKLUSION OG VURDERING Danmark halter efter de øvrige nordiske lande, når det gælder fædres brug af barselsorlov, og danske fædres ret til barselsorlov er de svageste i Norden. Det kan ikke afvises, at arbejdsmarkedets parter over de kommende år vil være i stand til at påvirke området i positiv retning uden politisk indgriben, herunder i lyset af positive tal fra Industriens Barselsfond. Der er imidlertid fortsat en lang vej op til tal på niveau med nordiske lande som Island, Norge og Sverige. er Der er derfor god grund til at følge udviklingen på området i de kommende år, og herunder overveje om der er anledning til at komme med henstillinger til fremme forældres ligestilling på området. Øremærket barsel har vist sig at være et effektivt middel til fremme af ligestilling mellem fædre og mødre. Så længe der er så markante forskelle i fædres og mødres brug af barsel, som tilfældet er i dag, vil øremærket barsel stadig indgå i værktøjskassen for at fremme ligestillingen på dette vigtige område. 17

18 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING SLUTNOTER 1 Se herved blandt andet Beskæftigelsesministeriets seneste rapport for 2013 om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, tilgængelig på link: markedet% aspx 2 Se f.eks. EU s barselsdirektiv, tilgængeligt på link: og den danske barselslov. 3 Rådets direktiv 2010/18/EU. 4 Se også om forældreorlov i EU-rapporten Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood, 2013, tilgængelig på link: pregnancy_maternity_parenthood_final_en.pdf 5 Rapporterne er tilgængelige på følgende links: og f2013%2f1322_barsel-til-faedre.pdf 6 Se for eksempel barsellovens 1. 7 Se barselloven 7. 8 Se herved barselloven Se barselsudligningsloven. For selvstændige erhvervsdrivende træder den nye obligatoriske barselsudligningsordning i kraft den 1. januar 2014 med udbetaling af kompensation fra 1. oktober Se SFI-rapporten side 31 f. 11 Se herved også SFI-rapporten, side Se tillige SFI-rapporten, side Se Statistiske Efterretninger, tilgængelig på link: 14 Se link 15 Tallene dækker perioden 1. juli til 30. juni Se rapportens tabel 5 og 6 og tillige SFI-rapporten side Se regeringsrapporten side 32, figurerne 5 og Se regeringsrapporten side 8., og også Beskæftigelsesministeriets rapport 2013, tilgængelig på link: på%20arbejdsmarkedet% pdf, side 27 ff. 19 gislason- _paid_parental_leave_in_iceland-_2012_dvelopmen ts-1.pdf 20 Se regeringsrapporten side 9 ff. 21 Se SFI-rapporten side Tallene vedrører perioden

19 INSTITUTTET S SAMME NF ATNI NG OG VURDER ING 22 Se regeringsrapportens kapitel Se SFI-rapporten side Se ligebehandlingslovens 18 og ligestillingslovens Se Ligebehandlingsnævnets afgørelse 50/ Se Ligebehandlingsnævnets afgørelse 300/ Se lovbekendtgørelse om en børne- og ungeydelse 4. 19

20

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

[Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål H, stillet af Rasmus Horn Langhoff (S) og Kasper Roug (S) Spørgsmålets ordlyd:

[Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål H, stillet af Rasmus Horn Langhoff (S) og Kasper Roug (S) Spørgsmålets ordlyd: Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt T a l e p a p i r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål H den 15. december 2015 om initiativer

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt. Rapport om øremærket barsel

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt. Rapport om øremærket barsel Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den grønne Gruppe Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie 2016

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) 2012/1 LSF 105 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 10. december 2012 i faglig voldgiftssag FV 2012.0063: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv Danske forældre er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Vi har indrettet et samfund, der gør det muligt både at være aktive på arbejdsmarkedet og have

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag KONFERENCEN FORÆLDRE OG NYFØDT - SUNDHEDSVÆSENETS INDSATSER DE FØRSTE 14 DAGE VEJLE 1.11.2013 Tine Rostgaard Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

1. Introduktion til undersøgelsen og formålet med den..2. 2. Resumé af undersøgelsens resultater... 3 3. HOLDNINGER..5

1. Introduktion til undersøgelsen og formålet med den..2. 2. Resumé af undersøgelsens resultater... 3 3. HOLDNINGER..5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til undersøgelsen og formålet med den..2 2. Resumé af undersøgelsens resultater.... 3 3. HOLDNINGER..5 3.1 Spørgsmålet om øremærkning..5 4. ADFÆRD OG OPLEVELSER.7 4.1

Læs mere

Sagsnr.: HW Direkte tlf.nr.: marts KL Att. Sine Sunesen Weidekampsgade 10 Postboks København S

Sagsnr.: HW Direkte tlf.nr.: marts KL Att. Sine Sunesen Weidekampsgade 10 Postboks København S KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk KL Att. Sine Sunesen Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Nordiske erfaringer. Med øremærkning af barsel til fædre/fædrekvoter

Nordiske erfaringer. Med øremærkning af barsel til fædre/fædrekvoter Nordiske erfaringer Med øremærkning af barsel til fædre/fædrekvoter Forord De andre nordiske lande har været mere fremsynede end os på barselsområdet. Det må vi erkende. De har på forskellige måder øremærket

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

Barselsorlov - i teori og praksis

Barselsorlov - i teori og praksis Kandidatafhandling Cand.merc.jur. Juridisk Institut Udarbejdet af: Lise Pedersen Brian Bøttcher Vejledere: Ole Hasselbalch Nina Smith Barselsorlov - i teori og praksis 2006 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) B 27 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008 Betænkning

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere