O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer"

Transkript

1 O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde Anciennitet, aldersgrænse Løn Pension Arbejdstid Overenskomstmæssige fridage Ekstra fridage Graviditet, barsel og adoption Ferie Opsigelse Lederes opgaver under arbejdskonflikter Ansættelsesbevis Ophør... 8 Protokollater... 9 Kompetenceudvikling... 9 Seniorordninger... 9 Sundhedsordning Pensionsordning i AP Pension... 10

2 2

3 Overenskomst for medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som er beskæftiget på virksomheder, der er medlemmer af DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. 1 Dækningsområde Denne overenskomst gælder for medarbejdere (ledere), som er medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributions- og kørselscentre, der er medlemmer af DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. 2 Anciennitet, aldersgrænse Stk. 1. Tidligere anciennitet som funktionær bevares og videreføres i pågældende stilling. Stk. 2. Aldersgrænsen for funktionærer under denne aftale er 70 år. 3 Løn Stk. 1. Lønnen fastsættes under hensyntagen til ledelsesansvar (anlæggets størrelse og kompleksitet samt antal medarbejdere) og kompetence (kvalifikationer, erfaring, anciennitet og uddannelse). Med første lønudbetaling efter 1. oktober 2013 eller på tidspunktet for den enkelte virksomheds årlige opgørelse af fridage forhøjes lønnen med 1,1 % som kompensation for omlægninger i overenskomsten. Lønforhandling gennemføres én gang årligt. Stk. 2. Lønnen udbetales månedsvis bagud med 1/12 af årslønnen. Stk. 3. Lønningerne tilstræbes reguleret på en sådan måde, at lederens indtægt ikke forringes i relation til indtægten for virksomhedens øvrige ansatte. Stk. 4. En leder, der hidtil har været bestyrer på et mejeri, som er tilsluttet det selskab, han nu er ansat under, sikres dog en mindsteløn, beregnet på grundlag af gennemsnittet af vedkommende mejeris produktionsforhold de tre sidst afsluttede hele regnskabsår inden tilslutningen og den til enhver tid gældende lønskala for mejeribestyrere. 3

4 4 Pension Stk. 1. Virksomheden og lederen tegner pensionsordning i henhold til den mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer og AP Pension indgåede overenskomst. Stk. 2. Pensionsbidraget er fastsat til 15 % af den ferieberettigede løn. Pensionsbidraget hæves til 18 % for de ledere, der er fyldt 50 år. Pr. 1. januar 2014 ændres pensionsbidraget for ansættelseskontrakter indgået 1. januar 2014 og senere til 12,99 %. For medarbejdere, der er fyldt 45 år, udgør pensionsbidraget 15 %. For medarbejdere, som er fyldt 50 år, udgør pensionsbidraget 18 %. Pensionsbidrag i ansættelseskontrakter indgået før 1. januar 2014 bibeholdes. Stk. 3. Pensionsbidraget udredes med 2/3 af virksomheden og 1/3 af lederen. Stk. 4. Virksomheden afholder fra 1. oktober 2013 udgifter til en løbende invalidepension, der udgør 70 pct. af lederens løn. Stk. 5. Ved overenskomstperiodens start (senest den 1. februar 2014) indgår parterne ny pensionsordning indeholdende en ny heltidsulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og kritisk sygdom, og hvor overenskomstens 10, stk. 4 søges indarbejdet. 5 Arbejdstid Stk. 1. Lederens arbejdstid følger den inden for mejerierne gældende arbejdstid. Som overarbejde regnes aftalt arbejde ud over den normale arbejdstid pr. dag. Den tid, der går til normalt forberedelses- og afslutningsarbejde, regnes ikke som overtid. Stk. 2. Der ydes særskilt kompensation, såfremt lederen (anført ovenfor) udfører overarbejde, arbejde på skiftehold, arbejde på forskudt tid samt arbejde på søn- og helligdage. Undtaget herfra er dog de tilfælde, hvor der skriftligt er truffet aftale om, at der ved den under 3, stk. 1 fastsatte løn er taget hensyn til sådanne særlige arbejdsforhold. 4

5 6 Overenskomstmæssige fridage Der ydes 5 ekstra fridage pr. år*. *Rettigheder til fridage i henhold til tidligere gældende regler bevares. Ændring fra 7 fridage til 5 fridage sker pr. 1. oktober 2013, eller på tidspunktet for den enkelte virksomheds praksis om opgørelse af fridage. 7 Ekstra fridage Den 24. december, 31. december samt 5. juni fra kl betragtes som helligdag. 8 Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Det er en forudsætning for nedenstående betalinger, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Stk. 2. a) Orlov til mødre Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt betaler virksomheden fuld løn under fravær på grund af graviditet/barsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og i indtil 15 uger efter fødslen (barselsorlov). b) Orlov til fædre Til fædre med 9 måneders anciennitet betaler virksomheden fuld løn i 4 uger. For fødsler, der finder sted 1. april 2014 eller senere, betaler virksomheden fuld løn i 2 uger. c) Orlov til adoptanter Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betaler virksomheden fuld løn i 25 uger fra barnets modtagelse. Denne ret gælder den ene adoptant. d) Yderligere orlov til mødre og fædre I forlængelse af de 15 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn under forældreorlov i indtil 11 uger. 5

6 De 11 uger kan fordeles således: 4 uger reserveret til moderen 4 uger reserveret til faderen 3 uger kan deles mellem forældrene. Det er en forudsætning, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke - bortfalder betalingen. De 11 uger skal afholdes indenfor 46 uger efter fødslen. Med mindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Benyttes den reserverede del af orloven ikke, kan retten til fuld løn ikke overføres til den anden forælder. Stk. 3. Der er enighed om, at hvis gravide beskæftiges med et arbejde, der efter lægeligt skøn kan medføre risiko for fosteret, skal arbejdsgiveren, i videst muligt omfang, søge at omplacere medarbejderen til anden beskæftigelse. Stk. 4. Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Denne bestemmelse vedrører børn under 14 år. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor der maksimalt kan gives indehaveren af forældremyndigheden, der er omfattet af overenskomsten, 5 dages frihed med løn pr. barn inden for en 12 måneders periode. Friheden fordeles mellem indehavere af forældremyndigheden efter deres skøn. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 9 Ferie Ferie ydes i henhold til gældende ferielov. Lederen kan indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af ferie ud over 20 dage til følgende ferieår på følgende vilkår: a) Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. b) Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. 6

7 c) Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end 1 overført ferieuge*. *Allerede optjent rettighed til ferie efter tidligere regler bevares. 10 Opsigelse Stk. 1. I tilfælde af opsigelse, fravær som følge af sygdom eller kortere, tvungne indkaldelser til militærtjeneste (manøvrer) forholdes som anført i funktionærloven. Stk. 2. Opsiges en leder med mindst 10 års anciennitet som leder pga. virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren, i tillæg til de jfr. funktionærloven gældende opsigelsesvarsler for det aktuelle ansættelsesforhold, forlænge opsigelsesvarslet med 1 måned for den leder, der på opsigelsestidspunktet er fyldt 50 år. Til ledere, der er fyldt 55 år på opsigelsestidspunktet, skal opsigelsesvarslet på samme vis forlænges med 3 måneder. Stk. 3. Opsigelse kan finde sted under og på grund af sygdom. Såfremt uarbejdsdygtigheden skyldes tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, kan lederen, uanset anciennitet, ikke opsiges inden for de første 6 måneder af den periode, hvor vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af rettidigt anmeldt tilskadekomst, før dette har været drøftet med Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Stk. 4. Ved fratræden grundet opsigelse indbetaler arbejdsgiver 3 måneders ekstra dækning af Gruppelivsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom. Ved overenskomstperiodens start (senest 1. februar 2014) søges denne bestemmelse indarbejdet i ny pensionsordning mellem parterne. Herefter bortfaldes bestemmelsen. 11 Lederes opgaver under arbejdskonflikter Stk. 1. Under lovlige arbejdskonflikter mellem arbejdsgiver og arbejder udfører lederen det arbejde, som han under normale forhold udfører. Hvor værdier står på spil, såfremt bestemte arbejder ikke foretages, er lederen dog pligtig til at være behjælpelig med at redde disse værdier. Stk. 2. Under ulovlige arbejdskonflikter er lederen pligtig til at udføre ethvert arbejde, som sigter til at opretholde virksomhedens drift i størst muligt omfang og på virksom måde at formindske tabet ved den ulovlige arbejdsstandsning. Stk. 3. Enhver uvarslet arbejdsstandsning og enhver arbejdsstandsning, som arbejdsgiveren eller dennes organisation i henhold til lov om Arbejdsretten 7

8 nedlægger protest overfor, betragtes som ulovlig, indtil en kendelse af Arbejdsretten eventuelt fastslår det modsatte. 12 Ansættelsesbevis Ansættelsen af en leder i henhold til nærværende overenskomst bekræftes ved oprettelse af en mellem parterne udarbejdet ansættelseskontrakt, der til enhver tid skal leve op til bestemmelserne i ansættelsesbevis- og funktionærloven. 13 Ophør Overenskomsten træder i kraft den 1. oktober 2013 og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til en 1. oktober, dog tidligst 1. oktober København, den 13. september 2013 For DI-O2 v/dansk Industri/ Mejeribrugets Arbejdsgiverforening For Foreningen af mejeriledere og funktionærer Nils Juhl Andreasen Søren Jensen 8

9 Protokollater Kompetenceudvikling På grund af de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet, er det i gensidig interesse, at lederne også får en sådan frihed til efteruddannelse, at disse gives mulighed for at ajourføre uddannelse og kompetencer i øvrigt. Parterne er på denne baggrund enige om at anbefale, at der gives lederne frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser. Kursusafgift, og eventuelle løntab, udredes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke er dækket af det offentlige. Organisationerne er endvidere enige om, at på grund af de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet, og de kvalifikationskrav, der stilles til den enkelte leder, er en øget uddannelsesindsats nødvendig. Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedens konkurrenceevne, fremme lederens kompetenceudvikling og sikre en hensigtsmæssig udvikling af virksomhedernes arbejdsorganisation. Organisationerne er derfor enige om, at der bør foretages en systematisk uddannelsesplanlægning for ledere, svarende til virksomhedens jobkrav. Heri indgå, at der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. Etablering af uddannelsesplanlægning gennemføres efter en drøftelse af principperne for en sådan. Principperne kan bl.a. omfatte beskrivelse af job og jobkrav, udarbejdelse af uddannelsesplaner, planlægning og opfølgning af uddannelsesaktiviteter, medarbejdersamtaler og frihed/orlov til uddannelse. Seniorordninger Overenskomstparterne anser det for særdeles vigtigt, at der skabes et rummeligt arbejdsmarked, idet det anses for hensigtsmæssigt, at ældre ledere, der er fyldt 60 år, kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Parterne er enige om, at en virksomhed har pligt til årligt at afholde en seniorsamtale med ledere på 57 år eller derover. Seniorsamtalen kan være en del af medarbejdersamtalen. Parterne er enige om, at der bør aftales individuelle seniorordninger for de enkelte ledere, herunder aftrapningsordninger. Ledere på 57 år og derover skal tilbydes et seniorkursus. 9

10 Sundhedsordning Der er for samtlige ledere efter de 2 overenskomster indgået aftale om sundhedsordning. Sundhedsordningen er tegnet gennem PensionDanmark. Pensionsordning i AP Pension De nærmere regler for parternes pensionsordning, herunder heltidsulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og kritisk sygdom kan findes på: Reglerne ændres senest pr. 1. januar

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Overenskomst mellem PLF og ALF

Overenskomst mellem PLF og ALF Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet) og 3F, BJMF (Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) 2010

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere