Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater"

Transkript

1 Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

2 Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3 Økonomi m.v...3 Skolerådet...4 Styrelse...4 Uddannelsesforløb...4 Fællesfag...5 Kropsfag...6 Tale og sang...6 Tværgående projekter og 2. Studieår...7 Basis og 4. Studie år...8 Overbygning Evaluering....9 Målsætning for overbygningsforløbet...9 Fagområder i uddannelsen...10 Dramaundervisning...10 Stemme- og taleundervisning Musikalske fag...12 Dramaturgi og branchekundskab...12 Fysio-drama, krops- og dansefag Studieåret, mødepligt m.m Orlov...15 Evaluering...15 Bevis for gennemført uddannelse mv Ophavsretlige regler

3 Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater samme grundlæggende pædagogiske principper, der har båret uddannelsen i de seneste år. - Uddannelsens formål og indhold m.v. 4-årig med optagelse hvert år, det årlige optagelsestal er 8. Ændringer i det årlige optagelsestal godkendes af Kulturministeriet. - Optagelse af elever rens evne. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg bestående af rektor eller rektors stedfortræder, teaterchefen, 2-4 undervisere og minimum en ekstern censor. Rektor kan udpege en studerende som medlem af optagelsesudvalget. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke er ansat på Skuespillerskolen i undervisningsåret. Uddannelsesbevis Skuespillerskolen udsteder bevis for gennemført uddannelse. Økonomi m.v. villingslove. Skuespilleruddannelsens budget- og regnskabsår følger Aarhus Teaters regnskabsår. tet og regnskabet skal godkendes af bestyrelsen for Aarhus Teater. Bestyrelsen for Aarhus Teater fremsender senest 2 måneder inden regnskabsårets begyndelse - - Kulturministeriets godkendelse. Årsregnskabet skal være underskrevet af rektor, teaterchefen og samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet vedlægges rektors beretning for undervisningsåret. Som revisor vælges Aarhus Teaters revisor. Vedrørende budget, regnskab og revision skal Skue- 3

4 Skolerådet 1. Studieordning og undervisningsplan 2. Skolens budget 3. - Skolerådet består af: 1. Rektor som er født formand repræsentanter for skolens elever (1 for hver af skolens årgange). Teaterchefen kan deltage i rådets møder. Lærer- og elevrepræsentanter vælges for ét år ad gan- - Styrelse Skuespilleruddannelsen har hjemsted i Århus. - der varetager den daglige ledelse af Skuespilleruddannelsen. - Uddannelsesforløb ment og selvstændighed. Det overordnede mål for undervisningen i alle fag er at udvikle den højest mulige grad af udtryksfrihed hos hver enkelt elev.

5 - de andre. Uddannelsesforløbet er dog planlagt, så vægtningen af de forskellige planer forskydes undervejs, hvor undervisningen det første år har specielt fokus på kroppen, stemmen og sindets bevægelighed, 2. og 3. år på den håndværksmæssige kunnen og 4. år på den kunstneriske bevidst- På uddannelsen vil der være mulighed for løbende vejledning af professionelle vejledere, både hvad angår faglig- og personlig udvikling. samen, og skolens grundlag for udstedelse af afgangsbevis er at kunne dokumentere et forsvarligt gennemført uddannelsesforløb. 1. studie år 2. og 3. studie år 4. studie år Fællesfag dans. - projekter på 3. og 4. år. - 5

6 Kropsfag - - Tale og sang - der arbejdes primært med rytmisk sang. Tværgående projekter. I denne periode deles 2. året i to grupper, der hver arbejder sammen med en gruppe af eleverne fra 3. år. Nordic Common Studies - skolerne imellem. Victor Marcussen Rektor September 2013

7 1. og 2. Studieår Basis Grundskolen med fokus på Krop Stemme Sind. Grundskolen giver gennem grundlæggende træning, øvelser, projekter og kurser den stude- arbejdsprocesser. Basisforløbets undervisning består af følgende faglige elementer (som kan være fordelt på et Træning og øvelser som skal styrke og smidiggøre elevens stemme, krop, sprog og musikalitet. Øvelser, træning og undervisning i ensemblespil, rum-, krops- og stemmebevidsthed samt dans. og undervisning der skal styrke de studerendes sprogfornemmelse og musikalitet. - Undervisning, opgaver og projekter der skal styrke den studerendes formbevidsthed drama- for afgørende, at eleverne får indsigt i et samfund og en kultur helt forskellig fra deres egen, og kan danne sig et indtryk af de vilkår, som deres kolleger i andre dele af verden lever og arbejder under. 7

8 Status: styrker og svagheder. den i samspil med andre foran et publikum. have vist evner for ensemblespil, og kontakt med medspillere. ger. have sammensat egne trænings- og opvarmningsprogrammer for stemme og krop. 3. og 4. Studie år Overbygning Overbygningen videreudvikler den håndværksmæssige læring, men den studerende får i højere - og arbejdsdeling bl.a. via møder med andre faggrupper (instruktører, koreografer, kapelmestre,

9 udover fortsat stemme- og musik- og kropstræning, samt anden fagrelevant undervisning. Det - - Statens Teaterskole. - - lige medier og genrer. Skolen meddeler senest forud for studieårets begyndelse hvilke kurser der udbydes det kommende studie år. dervisning. Evaluering. Målsætning for overbygningsforløbet anbefale og begrunde relevante løsninger og gøre brug af dem i praksis og kunne formidle - ler og udtryk. og specialisering. skuespillerfaget. 9

10 - Ved slutningen af hvert semester foretages en samlet bedømmelse af den studerendes indsats og - - visning evalueres med de relevante lærere. Fagområder i uddannelsen Dramaundervisning ger. Formål personligt kunstnerisk udtryk. andre elektroniske medier. -udfordringer, kunne formidle løsninger og udføre dem i praksis. - - at forstå, skabe og udføre rollens sceniske handlinger - - af skuespillerne. samme faglige baggrund.

11 Undervisningen foregår som holdundervisning kombineret med individuelle øvelser og etuder, - kortere eller længere spille-periode. På 2-4 år ligeledes individuel undervisning. Status Alle længerevarende undervisningsforløb og kurser evalueres den studerendes indsats i og ud- Stemme- og taleundervisning. Formål at udvide og styrke den studerendes stemmemæssige formåen og udtryk. Indhold, færdigheder og kompetencer. Der arbejdes med den studerendes vejrtrækning, kropsforankring, klang, resonans, styrke, Undervisningen sigter mod at give den færdiguddannede en øget bevidsthed om sprog og metrik. Den studerende skal desuden lære: elektronisk forstærkning. teknik. - 11

12 Status - Musikalske fag og Hørelære. Formål Indhold, færdigheder, viden og kompetencer. spiller i prøve- og indstuderingsfasen. - Undervisningsformer Status - Dramaturgi og branchekundskab Formål: der kunne formidle indsigter og analyser i relevante professionelle sammenhænge, og forholde sig

13 Viden Historisk: en kunstnerisk som en samfundsmæssig kontekst. Desuden viden om den historiske udvikling ler i formidlingsopgaver. Kompetencer Historisk praksiskompetence: opsætning. Dramaturgisk analysekompetence: Den studerende skal kunne gennemføre en dramaturgisk analyse af et konkret værk og fx an- dele heraf i processen. Det vil sige at kunne udpege væsentlige betydningsskabende elementer det samlede billede og anvende denne viden som redskab i den kunstneriske proces. ger. Status Fysio-drama, krops- og dansefag. - Formål: tv) 13

14 - og energiressourcer, samt viden om sund træning og vedligeholdelse af bevægelsesapparatet. Kompetencer og færdigheder. semble) stre. ne. - og afspændingen. - komponere fysisk. - For at udvikle mulighederne for skuespillerens egen fysiske træning undervises der i forskelige Viden Undervisningsformer Holdundervisning som også kan indeholde gruppearbejde og evt. individuelt etudearbejde (koreo- Evaluering - kurser ved kursets afslutning.

15 Studieåret, mødepligt m.m. 60 ECTS. Al undervisning er som udgangspunkt obligatorisk, og de studerende har mødepligt. De stu- af disse bestemmelser. Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater kan dispensere fra regler hvis helt ekstraordinære forhold taler herfor. Orlov fra uddannelsen i en nærmere fastlagt periode. Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater fastsætter nærmere regler herfor. - organer. Orlov kan ikke meddeles før den studerende har gennemført det første undervisnings år på uddannelsen, herunder deltaget i de 2 halvårlige bedømmelser. eller FN-tjeneste. I forbindelse med meddelt orlov laves der en individuel handlingsplan for den studerendes udarbejdes så vidt muligt inden orlovsperiodens påbegyndelse og senest ved dens afslutning. Evaluering Der foregår en løbende evaluering under hele uddannelsen i og med, at underviserne i den daglige undervisning naturligvis tager højde for både fremskridt og vanskeligheder. Praksis korrigeres i praksis. struktør, der har stået for kurset, forløbet eller projektet. år. 15

16 Første, andet og tredje år. er i fokus. Fjerde år. hvor den foregår på samme måde, som ovenfor beskrevet. ster. Bedømmelsen udarbejdes på baggrund af en samtale mellem den studerende, rektor og eventu Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater indbyder repræsentanter for teaterbranchen og eventuelt Bevis for gennemført uddannelse mv. Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal indeholde oplysninger om indehaverens fulde navn og cpr-nr., samt den udstedende myndighed. Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater opbevarer de oplysninger som er nødvendige for at udste- Arkiver.

17 Ophavsretlige regler veløsning på uddannelsen. Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater, herunder virksomhe- parten i hvilket omfang Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater, den studerende og tredjeparten under respekt der fremkommer som led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens Skuespillerskolen ved Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater kan dispensere fra studieordningens udfyldende bestemmelser når særlige forhold taler herfor. Kulturministeriet kan dispensere fra bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelsen når særlige forhold taler herfor. - Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater afgørelser kan, når klagen angår retslige spørgsmål om studerendes - Fristen for at indgive klager er på 2 uger (10 arbejdsdage) fra den dag hvor afgørelsen er meddelt klageren. 17

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere