Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober i faglig voldgiftssag, FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)"

Transkript

1 Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten Ulrich) Tvisten Denne sag drejer sig om fortolkning af reglerne for tildeling af kvalifikationstillæg i overenskomst fra 1997 vedrørende løn og ansættelsesvilkår for social og sundhedspersonale for opskolede sygehjælpere efter endt uddannelse. Påstande Klager, FOA Fag og Arbejde, har nedlagt påstand om, at Region Nordjylland skal foretager efterbetaling til Benedikte Lillian Jensen og Jonna Thimm Larsen, således at beregning heraf i forhold til Benedikte Lillian Jensen sker på baggrund af opgørelsen i bilag 7 med reduktion for Region Nordjyllands modkrav, bilag 7a, og i forhold til Jonna Thimm Larsen sker på baggrund af bilag 8. De indklagede, RLTN og Region Nordjylland, har principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod, at Region Nordjylland foretager efterbetaling til Benedikte Lillian Jensen og Jonna Thimm Larsen for tiden efter den 11. december 2004, og således at beregning heraf sker på baggrund af opgørelserne i henholdsvis bilag 7 og bilag 8.

2 - 2 Sagen blev behandlet mundtligt den 12. oktober 2011 med højesteretsdommer Vibeke Rønne som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede chef for FOA Overenskomst Ulrik Andersen og chefjurist Ettie Trier Petersen, FOA, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede chefrådgiver Jan Bülow, Danske Regioner, og chefrådgiver Ulla Fehrenkamp, Danske Regioner. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af konsulent Knud Røddik, FOA, og Helle Nygaard, Region Nordjylland. SAGENS OMSTÆNDIGHEDER Overenskomstbestemmelser: Regler om lønindplacering af opskolede sygehjælpere efter endt uddannelse blev første gang indført i 1995 overenskomsten for social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere mfl. Ifølge overenskomstens 3, stk. 1, nr. 2, var social og sundhedsassistenters indplaceret på løntrin afhængig af deres anciennitetsindplacering. Sygehjælpere var ifølge 3, stk. 1, nr. 4, indplaceret på løntrin I overenskomstens protokollat nr. 9, afsnit Il, litra b, var der anført følgende om opskoling: "b) Efter gennemgang og bestået opskolingsuddannelse efter den i pkt. a omtalte bekendtgørelse vil en social og sundhedshjælper eller social og sundhedsassistent ved umiddelbar tilbagevenden til samme (amts)kommune, som har bevilget orloven til uddannelse, være berettiget til at få orlovsperioden (fra 1/2 til I år), medregnet i a) lønanciennitet med indplacering efter kap.4 (.11, stk. 3) ved ansættelse i den stilling, pågældende er blevet opskolet til og b) beskæftigelsesancienniiet, for så vidt angår opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse og efterløn." Den omtalte reglen i kapitel 4 ( 11, stk. 3) fremgår af Aftale om lønanciennitet mv. for (amts )kommunalt ansatte med aflønning efter tjenestemandslønsystemet. I bestemmelsen hedder det: Stk. 3. Ved overgang til ny og højere lønramme foretages indplaceringen i den nye lønramme således, at den ansatte allerede på indplaceringstidspunktet sikres såvel en aktuel som en fremtidig højere lønmæssig indplacering i forhold til den hidtidige lønrammes forløb. I bemærkningerne til denne bestemmelse hedder det bl.a.: Bestemmelsen i stk. 3 er ændret og indebærer, at der én gang for alle ved indplaceringen i den nye og højere lønramme fastsættes en lønanciennitetsdato, hvorved der tages hensyn til, at der opnås lønforbedring i forhold til det lønforløb, der på overgangstidspunktet var gældende for den gamle lønramme. Pr. 1. april 1998 trådte reglerne om ny løndannelse i kraft på dette område, jf. Overenskomst 97. I den forbindelse ændredes bestemmelserne om lønindplacering af opskolede sygehjælpere. Ifølge protokollat til overenskomsten under overskriften G Opskolingsuddannelse er anført bl.a.: B) Efter gennemgang og bestået opskolingsuddannelse efter bekendtgørelse [nr. 219 af 23. marts 1994] vil en socialog sundhedshjælper eller en social og sundhedsassistent ved umiddelbar tilbagevending til samme amtskommune, som har bevilget orloven til uddannelse, være berettiget til at få orlovsperioden medregnet i

3 - 3 1) beskæftigelsesanciennitet, for så vidt angår opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse og efterløn. 2) Lønanciennitet med indplacering efter kap. 4 ( 11, stk. 3,) ved ansættelse i den stilling pågældende er blevet opskolet til. Bestemmelsen bortfalder med udgangen af marts måned Der henvises til bestemmelserne i 4, stk. 7 og 8. 4 omfatter løn for hjemmehjælpere, sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere m.fl. Bestemmelsens stk. 1, 7, 8 og 9, er sålydende: Stk. 1. Med virkning fra 1. april 1998 aflønnes sygehjælpere, hjemmehjælpere og beskæftigelsesvejledere efter følgende løntrin: Sygehjælpere, jf. 2, nr. 4, løntrin 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21. Løntrin 16 er 1 årig. Øvrige løntrin 2 årige. Stk. 7. Ved umiddelbar overgang til en anden amtskommune bevarer sygehjælpere, hjemmehjælper og beskæftigelsesvejledere, jf. stk. 1, den hidtidige anciennitetsbestemte lønindplacering og det videre lønforløb efter de for de enkelte stillingskategorier aftalte lønforløb. Stk. 8. Ved overgang til stilling som social og sundhedshjælper eller social og sundhedsassistent efter opskoling skal den pågældende indplaceres mindst et løntrin højere end den hidtidige lønindplacering som henholdsvis hjemmehjælper eller sygehjælper. Stk. 9. Bestemmelsen i 3 E om retten til kvalifikationsløn i form af højere indplacering end grundlønnen på grundlag af sammenlagt beskæftigelse regnes fra overgang til ansættelse som henholdsvis social og sundhedshjælper eller socialog sundhedsassistent således, at social og sundhedshjælpere, der indplaceres på løntrin 13 eller højere og social og sundhedsassistenter, der indplaceres på løntrin 16 eller højere, anses at have haft 4 års sammenlagt beskæftigelse efter grunduddannelsen. 3 E om kvalifikationsløn er bl.a. sålydende: stk. 1. Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer(uddannelse, erfaring mv.) erhvervet før og under ansættelsen. Stk. 2. Social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, jf. 3C, der har opnået 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 16. Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres den ansatte på løntrin 20. I 32 om indplacering og overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny løndannelse, JF. 3 B G hedder det bl.a.: Stk. 1. De pr. 31. marts 1998 ansatte social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistent, plejehjemsassistenter og plejere indplaceres pr. 1. april 1998 på grundlag af deres uddannelse, jf. 3 C, kvalifikationer, herunder beskæftigelse, jf. 3 E og eventuel funktion, jf. 3 D. Stk. 2. Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, som pr. 1. april 1998 overgår til ny løndannelse, er sikret bevarelse af lønnen på det hidtidige løntrin pr. 31. marts Det forudsætter bevarelse af hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad mv. Stk. 3. Social og sundhejshjælpere, social og sundhedsassistenter, som ved overgang til ny løndannelse pr. 1. april 1998 ikke opnår lønfremgang ved indplacering efter 3 C og 3 E tillægges et ekstra løntrin som en personlig overgangsordning. I overenskomst vedrørende løn og ansættelsesvilkår for social og sundhedspersonale fra 1999 er 6, stk. 2, sålydende:

4 - 4 Social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, jf. 4, der har opnået 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 16. Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres den ansatte på løntrin 20. Med virkning fra den 1. april 2000 ændres løntrin 20 til 21. 9, stk. 10, har følgende ordlyd: Med virkning fra den 1. april 2000 gælder følgende bestemmelse: NYT a) Ansættelsestiden for sygehjælpere, plejere og plejehjemsassistenter, der opskoles til social og sundhedsassistenter, medregnes i den sammenlagte beskæftigelse som social og sundhedsassistent, der efter bestemmelsen i 6 giver ret til kvalifikationsløn. NYT b) De pågældende bevarer som minimum den hidtidige løn ved tilbagevenden til samme arbejdsplads. Der kan modregnes i den personlige løngaranti ved fremtidige lokalt aftalte lønstigninger. Benedikte Lillian Jensen Benedikte Lillian Jensen var aflønnet som sygehjælper med anciennitetsdato 1. juni Hun afsluttede opskolingen til social og sundhedsassistent den 16. juni Parterne er enige om, at hun efter opskolingen efter 95 overenskomsten blev indplaceres på løntrin 19. Joanna Thimm Larsen Joanna Thimm Larsen var aflønnet som sygehjælper med anciennitetsdato 1. april Hun afsluttede opskolingen til social og sundhedsassistent den 20. december Parterne er enige om, at hun efter opskolingen efter 95 overenskomsten blev indplaceres på løntrin 17. Meddelelse om Lønreform 98 Aalborg Sygehus har udarbejdet meddelelse til ansatte social og sundhedsassistenter betegnet Lønreform 98, der indeholder angivelse af løntrin pr. 31. marts I brevene til såvel Benedikte Lillian Jensen og Joanna Thimm Larsen er gengivet indholdet af 97 overenskomstens 3 C, hvorefter grundløn er løntrin 15, og 3 E, stk. 2, om kvalifikationsløn Meddelelse til Benedikte Lillian Jensen er underskrevet af FOA og af Aalborg Sygehus den 18. juni Hendes løntrin er opgjort til i alt 20 og er sammensat af grundløn: løntrin 15, kvalifikationsløn: 1 løntrin, personlig kvalifikationsløn: 3 løntrin og overgangstillæg: 1 løntrin. Meddelelse til Joanna Thimm Larsen er underskrevet af FOA og af Aalborg Sygehus den 18. juni Hendes løntrin er opgjort til i alt 18 og er sammensat af grundløn: løntrin 15, kvalifikationsløn: 1 løntrin, personlig kvalifikationsløn: 1 løntrin og overgangstillæg: 1 løntrin. Bilag 7, 7a og 8 indeholder en opgørelse over henholdsvis Benedikte Lillian Jensen og Joanna Thimm Larsens løntilgodehavende, såfremt man lægger klagers forståelse af overenskomstens 3 E til grund.

5 - 5 SAGEN PROCEDEREDES Efter proceduren voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Opmanden tilkendegav herefter sin opfattelse af sagen. Tilkendegivelsen blev taget til efterretning og kendelse blev frafaldet. OPMANDENS TILKENDEGIVELSE Opskolingen af de af sagen omfattede social og sundhedsassistenter medførte af de pågældende fik beregnet en ny anciennitetsdato, jf. reglen i kapitel 4 ( 11, stk. 3) i Aftale om lønanciennitet mv. for (amts )kommunalt ansatte med aflønning efter tjenestemandslønsystemet. Denne regel blev i henhold til protokollat til 97 overenskomsten G Opskolingsuddannelse punkt B, stk. 2, opretholdt frem til udgangen af marts måned 1998, hvor den blev afløst af en ny regel om indplacering af opskolede medarbejdere i 4, stk. 9. Også efter denne regel fik opskolede medarbejdere fastlagt en ny lønanciennitetsdato. På den baggrund finder opmanden, at det må kræve sikre holdepunkter i overenskomsten, såfremt bestemmelsen i 3 E, stk. 2, i overenskomsten fra 1997, skulle indebærer, at der fra den 1. april 1998, hvor reglerne om ny løndannelse trådte i kraft, skulle beregnes en ny lønanciennitetsdato for de social og sundhedshjælpere, der allerede var indplaceret pr. denne dato, og således havde fået anerkendt en ny lønanciennitetsdato i forhold til beregning af de anciennitetsbestemte kvalifikationstillæg. Efter 97 overenskomsten, navnlig indholdet af 3 E og protokollat G Opskolingsuddannelse, finder opmanden ikke grundlag for at fortolke overenskomsten således, at der kan beregnes ny lønanciennitetsdato for allerede indplacerede social og sundhedshjælpere. Opmanden finder herefter, at Benedikte Lillian Jensen og Joanna Thimm Larsen efter 97 overenskomsten er berettiget til kvalifikationsløn på grundlag af 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen på grundlag af den lønanciennitetsdato, som de pågældende opnåede efter endt uddannelse. Da sagen først er rejst i 2009, er det herefter spørgsmålet, om forældelsen af de pågældendes krav er suspenderet i medfør af 3 i 1908 loven og 3, stk. 2, i forældelsesloven. Den meddelelse, som Aalborg Sygehus har udarbejdet til ansatte social og sundhedsassistenter betegnet Lønreform 98, indeholder ikke angivelse af de pågældendes lønanciennitetsdato efter overgang til ny løndannelse. Derimod indeholder meddelelsen en gengivelse af 97 overenskomstens 3 E, stk. 2, om kvalifikationsløn, herunder om indplacering på løntrin. Henset hertil finder opmanden, at der ikke er grundlag for at antage, at Benedikte Lillian Jensen og Joanna Thimm Larsen burde have været bekendt med, at Ålborg Sygehus ændrede deres lønanciennitetsdato, således

6 - 6 at deres krav på kvalifikationsløn på grundlag af 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen først blev tillagt på et senere tidspunkt. Da de pågældende ikke findes at have haft anledning til at kontrollere, om Ålborg Sygehus lønanvisning var korrekt, må de anses for at have været i utilregnelig uvidenhed om deres krav. Forældelsesfristen er derfor suspenderet. Sagen opstod i forbindelse med et almindeligt løntjek af medlemmers løn i begyndelsen af FOA s krav i anledning af sagen blev forhandlet lokalt den 11. december 2009, og den 25. august 2010 blev der afholdt mæglingsmøde i sagen. Indklagede har ikke bestridt, at FOA har forfulgt kravene med tilstrækkelig hurtighed. Benedikte Lillian Jensen og Joanna Thimm Larsens krav er derfor ikke forældede. Da parterne herefter er enige om, at de pågældendes krav skal opgøres i overensstemmelse med bilag 7, 7a og 8, tager opmanden klagers påstand til følge. Opmanden bestemte, at hver part skal bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at parterne skal betale opmandens honorar med halvdelen hver. Vibeke Rønne højesteretsdommer

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere