STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus"

Transkript

1 STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013

2 Indhold Forord Uddannelsens mål Formål Martec s overordnede målsætninger Kvalitet... 4 Adgangskrav Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point Undervisnings- og samarbejdsformer Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner Studieplaner Uddannelsesbekendtgørelse:... 6 Studieordning:... 6 Modulbeskrivelse:... 6 Forløbsplaner:... 6 Eksaminer og anvendte bedømmelsesformer Kriterier for at bestå:... 7 Studieaktivitet Merit... 7 Orlov Dispensation.... 7

3 Forord. MARTEC har udarbejdet denne studieordning for skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul, i overensstemmelse med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse 1328 af 17/12/2012. Studieordningen er udarbejdet af uddannelseschefen i samarbejde med afdelingslederen og lærerkollegiet. MARTEC ser skibsassistentuddannelsen som et uddannelsesforløb, hvor der hele tiden arbejdes på, at de studerende skal opleve et studie med både praktisk og teoretisk indhold, således at de ved endt uddannelse er klar til at udføre deres erhverv med god faglig ballast. MARTEC følger behovet for fornyelse af studieordningen. En revision af denne kan iværksættes af MARTEC i forbindelse med ændringer af love og/eller bekendtgørelser. Lærergruppens evaluering af afsluttede forløb kan også give forslag til ændringer. Studieordningen bliver revideret løbende min. 1 gang om året og godkendes af MARTEC s ledelse. Denne studieordning er gældende for studerende der påbegynder Skibsassistentkursus for personer med Svendebrev med studiestart januar 2013 eller senere og betegnes Studieordning for skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul. Studieordningen, der angiver de nærmere regler for uddannelsen til Skibsassistent, er udfærdiget i henhold til følgende love, bekendtgørelser og SFS rundskrivelser. Lov om maritime uddannelser, Lov nr. 207 af 04/03/2011 BEK. nr. 1289, 14/ om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser BEK. nr. 770 af 5/ om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Søfartsstyrelsens gældende AU rundskrivelser med supplerende krav til kurser i brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde mv. Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for kurset Orienteringskursus i tankskibe version 1.0 af 4. juni 2002, Tanker Familiarization Uddannelsens mål. Formål. I henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse 1328 af 17/12/ formålet med uddannelsen defineret som følger: 1. Skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul har til formål at give personer, der ønsker beskæftigelse inden for søfartsområdet, en teoretisk og praktisk faglig uddannelse, der gør dem i stand til at udføre forekommende praktisk arbejde inden for dæks- og maskinområdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Stk. 2. Skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen), reglement VI/1 om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring og de teoretiske elementer i reglement II/4 om vagthold.

4 Stk. 3. Uddannelsens formål er endvidere på basis af grund- og afslutningsmodul samt den mellemliggende praktiske sejlads at give eleven uddannelse med henblik på opfyldelse af kravene i STCW-konventionens kapitel II/5 og III/5, begrænset til færdigheder baseret på normale driftstilstande og rutineopgaver i forbindelse med skibets drift samt at motivere til videreuddannelse inden for det maritime uddannelsessystem. Martec s overordnede målsætninger. Uddannelsen til skibsassistent på Martec støtte op om konceptet at de faglige kompetencer er i højsædet. Både de faglige kompetencer samt de sikkerhedsmæssige aspekter skal være helt i top, således en skibsassistent selvstændigt kan udføre sine pligter med høj standard. Kvalitet MARTEC arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor kunden, herunder de studerende, er i centrum. Udmøntningen af værdigrundlaget sker på grundlag af de tre overordnede værdier for MARTEC: Engageret - Loyal Fremadrettet. MARTEC er grundlæggende til for kundernes skyld og opfatter sig som et uddannelsescenter der arbejder såvel lokalt, regionalt og landsdækkende som internationalt. MARTEC producerer uddannelser af høj kvalitet på et lønsomt grundlag og i et attraktivt og udviklende skolemiljø hvor der tages individuelle hensyn til ansatte, kunder herunder studerende og aftagere. Studieordningen er skolens grundlag for undervisningens hensigter og niveau, herunder de pædagogiske principper skolen ønsker, skal ligge til grund for al undervisning og for skolens arbejde med og holdning til de studerendes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer f.eks. studieråd. Der arbejdes løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen - gennem evaluering i lærerteams, justering og udvikling af undervisningen, handlingsplaner, iværksættelse af medarbejderuddannelse, initiativer til forbedring af skolemiljøet m.v. På skoleplan danner tilfredshedsundersøgelser blandt studerende og aftagere baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten af uddannelserne. Adgangskrav. Jf. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers Bekendtgørelse 1328 af 17/12/ er adgangskravene defineret som nedenstående. Der henvises til bekendtgørelsens bilag 1 for at se de specifikke uddannelser der giver adgang. Uddannelsesinstitutionen optager elever på skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul og sikrer, at de opfylder adgangskravene. Stk. 2. På afslutningsmodul kan optages personer, som efter at have gennemført grundmodul har udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe over 20 BT i mindst 6 måneder. Stk. 3. Adgang til uddannelsen til skibsassistent (afslutningsmodul) forudsætter, at ansøgeren 1) er i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, 2) er skikket til udkig og 3) har et gyldigt vagtholdsbevis.

5 Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point. Jf. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers Bekendtgørelse 1328 af 17/12/ er uddannelsen normeret til 30 ECTS point, svarende til 0,50 årsværk. Martec har valgt at Uddannelsen er en 20 ugers uddannelse med maksimum 10 moduler á 4 lektioner pr. uge. Uddannelsen er delt op i 4 moduler á 5 ugers varighed. Dette gør det muligt at afslutte uddannelsen til skibsassistent i mellem udmønstringer. MASKINTEKNIK (8 ECTS-point = 48 moduler) 42 - Fagemne: Vedligeholdelse (7 moduler) - Fagemne: Maskin, el-lære og maskinvedligehold (16 moduler) - Fagemne: Hydraulik, automation og køleanlæg (19 moduler) SØMANDSSKAB, SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ (9 ECTS-point = 54 moduler) 32 - Fagemne: Praktisk sømandskab (4 moduler) - Fagemne: Søsikkerhed (21 moduler) - Fagemne: Arbejdsmiljø (7 moduler) HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDDANNELSE (13 ECTS-point = 103 moduler) - Fagemne: Værkstedsskole - Fagemne: Projektarbejde Der går 5 moduler fra til: - Ankomst/intro (2) - Eksamen (1) Undervisnings- og samarbejdsformer. Undervisningen vil tilrettelægges sådan at der er en veksling mellem den teoretiske viden og den praktiske anvendelse heraf. Der vil til undervisningen anvendes flere forskellige undervisningsmetoder, såsom: - Klasseundervisning, defineres som holdundervisning med maksimal holdstørrelse på ca Forelæsninger, defineres som holdundervisning, hvor holdstørrelsen væsentlig overstiger Gruppearbejde, hvor en gruppe af studerende i samarbejde arbejder på løsning af en problemstilling. - Værkstedsundervisning, defineres som undervisning under produktionslignende forhold, hvor der stilles særlige krav til lokaler og holdstørrelse. - Emneopgave, som er et sammenhængende undervisningsforløb hvor et mål eller delmål nås. - Computer Based Training, undervisning der stiller særlige krav til software. - Cases, undervisning hvor sædvanligvis grupper, behandler en konkret situation fra virkeligheden prøver at løse problemer og opstille begreber og principper. Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner. I den udstrækning det er muligt, vil vi i samarbejde med det omkringliggende erhverv planlægge undervisningen i et omfang, således at der kan dannes praktiske paralleller til den teoretiske undervisning.

6 Vi har et tæt samarbejde med Skagen Skipperskole og Nordjysk Brand og Redningsskole omkring indholdet og opfyldelsen af kravene stillet i bekendtgørelsen. Studieplaner. Undervisningen planlægges efter nedenstående hierarki. Uddannelsesbekendtgørelse: Denne udarbejdes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Studieordning: Studieordningen udarbejdes af Martec, og er det grundlæggende dokument for beskrivelse af Martecs måde at gennemføre uddannelsen. Modulbeskrivelse: Modulbeskrivelsen beskriver overordnet det enkelte moduls indhold, der findes nødvendigt for at nå de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers målsætninger. Disse udarbejdes af de respektive faggrupper der er dannet på Martec, på baggrund af bekendtgørelsens mål for viden, færdigheder og kompetencer. Forløbsplaner: Forløbsplanen beskriver det detaljerede forløb for et undervisningsmodul. Denne udarbejdes af underviseren efter gældende skabelon. Denne plan registreres og opbevares af Afdelingslederen. Eksaminer og anvendte bedømmelsesformer. Nedenstående skema har til hensigt at synliggøre hvilke fag og hvilke eksamener der er under uddannelsen. Fag Eksamensform Bedømmelse Arbejdsmiljø & Vedligehold Delvist skriftlig og multiple choice. 12 skala Kran Praktisk B / IB Søsikkerhed Delvist skriftlig og multiple choice / Praktisk B / IB Maskin- og el lære Teoretisk / Praktisk 12 skala DUMO Praktisk B / IB Automation & Køleteknik Delvist skriftlig og multiple choice. 12 skala Hydraulik Skriftlig 12 skala Værkstedspraktik Praktisk evaluering af forløb. 12 skala

7 Kriterier for at bestå: Eleven skal bestå fagene med minimum karakteren 02 eller benævnelsen B: Vedligehold & arbejdsmiljø. Brandbekæmpelse Søsikkerhed Kran Maskinvedligehold, Maskin- og el lære Køleteknik og Automation Hydraulik Teknisk dokumentation Værkstedsskole Studieaktivitet. Det forventes at kursisten er studieaktiv, ved såvel fremmøde som ved forberedelse til undervisningen. Der føres løbende protokol over elevens fremmøde. Ved mere end 10% fravær i enkeltfag vil den studerende blive nægtet adgang til eksamen i det pågældende fag. Merit Meritvurdering foretages inden uddannelses opstart ved tilmelding til kursus. Der kan søges merit i følgende fag: - Fagemne: Brandbekæmpelse. - Fagemne: Duelighedsprøven i motorpasning. - Fagemne: Grundlæggende tankskibskursus. Gyldigt certifikat med korrekte referencer skal fremsendes sammen med tilmeldingspapirerne. Ved uddannelsens opstart kan man ikke længere søge merit. Orlov. Grundet uddannelsens korte varighed kan der ikke gives orlov under uddannelsen. Får man behov for at afbryde uddannelsen, vil man ved senere tilmelding kunne tildeles merit i allerede beståede fag. Dispensation. Martec kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Martec selv. F.eks. kan Martec vurdere merit efter optagelse såfremt det findes fordelagtigt for begge parter.

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere