AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger"

Transkript

1 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende i Aalborg Kommune samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Boliger, som er opført med statsstøtte efter lovregler, som var gældende før 1. januar 1978, er dog forbeholdt unge uddannelsessøgende i Aalborg. 1.1 Unge under uddannelse Folkeskoleniveau Unge under uddannelse på folkeskoleniveau er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet den almene voksenuddannelse: Uddannelsen skal kunne gøres færdig indenfor 23 måneder - dog indenfor 35 måneder, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige undervisningstimer - dog mindst 17 timer, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Gymnasiale uddannelser / andre ungdomsuddannelser Unge under uddannelse på gymnasialt niveau er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet til enkeltfagsundervisning på HF- og studentereksamensniveau: Den uddannelsessøgende må ikke tidligere have gennemført fagene på samme niveau Uddannelsen skal kunne gøres færdig indenfor 23 måneder - dog indenfor 35 måneder, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige undervisningstimer - dog mindst 17 timer, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Suppleringskursus Unge under uddannelse på suppleringskursus er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet suppleringskurserne: Suppleringen skal omfatte mindst 16 ugentlige undervisningstimer i et af de fag, der er nævnt nedenfor Den uddannelsessøgende må ikke tidligere have gennemført fagene på samme niveau Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau i følgende fag: engelsk A og B, tysk B og C, fransk B og C, spansk B og C, russisk B og C, latin C, matematik A, B og C, fysik A og B, kemi A, B og C, biologi C, naturfag/fysik-kemi. Teknikerforkursus (TF-kursus) i følgende fag: byggeteknik A, el-teknik A, maskinteknik A, procesteknik A, teknikfag A Elevplads / uddannelsesaftale Unge med en godkendt elev/uddannelsesaftale er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Elev/uddannelsesaftalen skal være underskrevet af alle parter. Side 1 af 9

2 1.1.5 Private uddannelser m.v. / andre godkendte uddannelser Unge med uddannelser, der ikke opfylder ovenstående kriterier, kan anmode AKU-Aalborg om at blive godkendt som berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Der lægges vægt på følgende: Uddannelsen skal være normeret til minimum 1 år Ansøgeren skal minimum have 23 ugentlige timer Uddannelsen skal have et kvalificerende indhold Udvekslingsstuderende Ved udvekslingsstuderende forstås en studerende, som er indskrevet ved en udenlandsk videregående uddannelse, der efter dansk uddannelsesnomenklatur kan defineres som en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som samtidig er indskrevet som studerende/gæstestuderende ved en videregående dansk uddannelse i normalt mindst 3 måneder og højst 12 måneder. Den udvekslingsstuderende skal således være omfattet af et udvekslingsprogram. Udenfor falder gæstestuderende som læser Ph.d., tager en doktorgrad eller på anden måde er tilknyttet som forskningsstuderende. Endvidere falder gæsteundervisere udenfor begrebet. Endvidere er udenlandske studerende, som er omfattet af et masterprogram eller lignende ikke omfattet af begrebet udvekslingsstuderende. Anvisningen varetages af Internationalt Kontor. 1.2 Andre unge med særligt behov for bolig Andre unge med særligt behov Med hensyn til andre unge med særligt behov beror det på en konkret vurdering af den unges økonomiske og sociale forhold, om vedkommende anses for berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig Flygtninge Unge flygtninge er i en periode på 18 måneder berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig uden dokumentation for modtagelse af undervisning. Efter 18 måneders integrationsperiode er unge flygtninge berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig, hvis de modtager undervisning, i minimum 20 timer om ugen, med henblik på at bestå Dansk Prøve 2. Udlændinge, der ikke har flygtningestatus, er ikke berettigede til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig, hvis de læser til Dansk Prøve 1 og Ansøgningsregler Unge uddannelsessøgende kan tidligst ansøge om kollegie- og ungdomsbolig 12 måneder før studiestart. Dog tidligst med indflytning 3 måneder før studiestart. Der må til enhver tid højst være 1 år mellem ansøgningsdato og tidligste indflytningsdato. Bemærk: Alle ansøgninger er aktive. Ønsket indflytningstidspunkt er afgørende for evt. modtagelse af boligtilbud fremover. (Begrebet passive ansøgere findes ikke.) Side 2 af 9

3 2.1 Indtastning af ansøgning: 2.2 Se hjælpefunktionerne undervejs. Der gøres specielt opmærksom på følgende forhold: Ansøgninger, der er mangelfulde eller urigtigt udfyldt, kan annulleres Ved en paransøgning skal begge ansøgere flytte ind på lejemålet. Ellers betragtes det som en omgåelse af ventelisten, og lejemålet vil blive opsagt 2.3 Dokumentation Unge uddannelsessøgende ansøgere skal dokumentere overfor AKU-Aalborg, at de er studieaktive eller forventer at blive optaget på et studie. Dokumentationen skal indleveres hurtigst muligt og senest 3 måneder efter indflytning. Indleveres der ikke fyldestgørende dokumentation efter indflytning har fundet sted, opsiges lejemålet. Den form for dokumentation som AKU-Aalborg accepterer, er: Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet Bekræftelse fra uddannelsesstedet SU-papirer Dokumentationen må dog ikke være mere end 3 måneder gammel. Studiekort accepteres ikke. Andre unge ansøgere med særligt behov for bolig skal indlevere en fyldestgørende redegørelse for deres økonomiske og sociale forhold, som skal være underbygget af en udtalelse fra en offentlig myndighed. Ved oprettelse af ansøgninger fra par med barn/børn skal indsendes/forevises kopi af dåbs- /fødselsattest eller sygesikringsbevis for at ansøgningen sættes i den korrekte gruppe. Indtil barn/børn er dokumenteret, er ansøgningen grupperet, som ansøgning uden barn/børn. Ansøgninger fra enlige forsørgere skal følges op af kopi af dåbs-/fødselsattest eller sygesikringsbevis. Herudover skal indsendes dokumentation for forældremyndighed/samkvemsret. Ved graviditet indsendes dokumentation herfor - ofte vandrejournal. 2.4 Omgåelse af AKU-Aalborgs venteliste Hvis AKU-Aalborg erfarer, at ansøgere har opgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig, vil ansøgningen blive annulleret. 2.5 Hvad kan der søges på 1 værelses lejligheder og værelser kan kun søges af en person. 1½ værelses lejligheder kan, som udgangspunkt kun søges af enlige eller enlige, der har eller venter barn/børn. (Herunder samkvemsret.) 2 værelses og større lejligheder kan søges af alle. Bemærk: Samme regler gælder for handicapvenlige boliger, men ansøgere med dokumenterede handicaps oprykkes til grp. 1 til disse. Side 3 af 9

4 3. Indgruppering Efter modtagelsen af ansøgningen om kollegie- og ungdomsbolig tildeles ansøger et ansøgernummer og modtager password og brugernavn til log in og indplaceres i en gruppe efter nedenstående kriterier, idet der tages hensyn til ansøgers uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale situation. Gruppe 1 Ansøgere der har opnået dispensation Lejere som ønsker at bytte bolig indenfor samme kollegium/afdeling. Forrang til en toværelses lejlighed eller større, er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, når lejer har boet i samme lejemål i 1 år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Forrang til en toværelses lejlighed eller større er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Det er en betingelse, for grp. 1, at der opgives en bolig. Gruppe 2 Enlige forsørgere der har eller venter barn/børn, og som bor udenfor Region Nordjylland Par der har eller venter barn/børn, og hvor begge bor udenfor Region Nordjylland Gruppe 3 Enlige forsørgere der har eller venter barn/børn, og som bor i Region Nordjylland Par der har eller venter barn/børn, og hvor en ene eller begge bor i Region Nordjylland Gruppe 4 Samboende/par hvor begge bor udenfor Region Nordjylland Gruppe 5 Samboende/par hvor den ene eller begge bor i Region Nordjylland Gruppe B Enlige ansøgere der bor udenfor Region Nordjylland Gruppe C Enlige ansøgere der bor i Region Nordjylland Ved indgruppering sidestilles ansøgere, der bor på øer i Region Nordjylland med ansøgere, som bor udenfor Regionen. Efter 6 måneders anciennitet rykkes ansøgere i gruppe 3, gruppe 5 og gruppe C automatisk en gruppe op. Oprykningen sker pr. den 15. i måneden. Ansøgningen forsynes med ny dato og indplaceres nederst i den ny gruppe. 3.1 Alder Der er formelt ingen nedre aldersgrænse for at kunne søge kollegie- og ungdomsboliger. Men er ansøgeren under 18 år, skal personen, der er juridisk ansvarlig for ansøgeren, være medunderskriver på ansøgningsskema og lejekontrakt. Side 4 af 9

5 Der er formelt heller ingen øvre aldersgrænse, men ifølge lovgivningen skal kollegie- og ungdomsboliger anvises til unge. 3.2 Børn Ved ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig medregnes både børn, som flytter ind på lejemålet, og børn som er omfattet af en aftale om fælles forældremyndighed eller samkvemsret. Sidstnævnte gælder, uanset hvor lang tid barnet/børnene opholder sig hos hver af forældrene Ved graviditet tæller dette også med som barn/børn 4. Genansøgning / Sletning af ventelisten For at få tilbudt en kollegie-/ungdomsbolig skal ansøger være aktiv boligsøgende. AKU-Aalborg anmoder 4 gange årligt ansøger om at bekræfte dette. Genansøgning foregår via Internettet. Ved manglende tilkendegivelse slettes ansøger på ventelisten. Der henvises endvidere til punkt 5.2 med hensyn til sletning af ansøgere på ventelisten i forbindelse med afslag på boligtilbud. 4.1 Ændring af personlige oplysninger Adresseændringer, midlertidig adresse, ny mailadresse, tlf.nr eller andet kan løbende gøres ved indtastning på sin ansøgning på Internettet. Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at AKU-Aalborg har de korrekte oplysninger. 4.2 Ændring af boligønsker Ønsker ansøger at ændre sine boligønsker, kan dette gøres løbende ved indtastning på sin ansøgning på Internettet. 4.3 Ændring af studieforhold Sker der ændringer i ansøgers forventede studiestart, skal dette ændres på ansøgningen via Internettet. 5. Tildeling af kollegie-/ungdomsbolig Ved tildeling startes i gruppe 1. Er der ingen berettigede ansøgere her, gås videre til grupperne 2, 3, 4, 5, B, C. Ved tildeling lægges vægt på følgende forhold hos ansøger: Gruppeplacering Antal voksne personer Antal børn Ansøgningsdatoen Ansøgernummeret (Det pointeres, at par eller enlige med børn, (grp. 2, 3, 4, eller 5), kommer før enlige i grp. 1.) Ved indplacering i grupperne 1 følges kriterierne for indplaceringen i grupperne 2-5 og B-C. Tildeling af boliger sker løbende. Ansøger har 5 dage til at tage stilling til tilbuddet. Svar på tilbuddet skal være AKU-Aalborg i hænde inden kl. 24 på den anførte sidste svardato. Dagens post medgår altid i vurderingen. Accept kan ske via sin ansøgning på Internettet eller skriftligt til AKU-Aalborg. Side 5 af 9

6 5.1 Indstillingsrækkefølge AKU-Aalborgs målsætning er at opnå en optimal udnyttelse af den eksisterende boligmasse. Dette betyder, at der til: Værelser, 1 værelses lejligheder kan indstilles én person, 1½ værelses lejligheder fortrinsvis indstilles enlige eller enlige, der har eller venter barn/børn. (Herunder samkvemsret.) - 2-værelses lejligheder fortrinsvis indstilles par, par der har eller venter barn/børn (Herunder samkvemsret.) - 2½-, 3- og 4-værelses lejligheder fortrinsvis indstilles par, par der har eller venter barn/børn (Herunder samkvemsret.) 5.2 Afslag på boligtilbud Ansøger kan afslå 3 boligtilbud, uden det får konsekvenser for placeringen på ventelisten. Hvis ansøger afviser det 4. boligtilbud, annulleres ansøgningen, og ansøger betragtes ikke længere som boligsøgende. Alle afslag eller manglende reaktion på et boligtilbud medregnes som et afslag. 6. Dispensation Ansøgere med særlige sociale/helbredsmæssige problemer kan, såfremt Aalborg Kommune skønner det nødvendigt, opprioriteres til gruppe 1 til en bolig jf. gældende regler herom 25% s reglen. 6.1 Dispensation uden kommunal opprioritering For at opnå dispensation til gruppe 1 uden kommunal opprioritering, skal ansøger udover den normale ansøgning fremsende en fyldestgørende redegørelse om, på hvilket grundlag der søges dispensation. Der stilles følgende krav til indholdet i redegørelsen: En beskrivelse af ansøgers nuværende situation En beskrivelse af ansøgers nuværende boligforhold En argumentation for, hvorfor ansøger mener at være berettiget til at blive opprioriteret på ventelisten En redegørelse for, hvorfor netop en kollegie-/ungdomsbolig vil være mere velegnet end andre boligformer Ved ansøgning om dispensation til gruppe 1 skal boligønskerne altid stå i forhold til ansøgers minimumsbehov. Det er AKU-Aalborgs daglige leder, som tager stilling til dispensationsansøgninger. I tvivlsspørgsmål forelægges dispensationsansøgninger AKU-Aalborgs bestyrelse. 6.2 Ankemulighed Ansøgere, der ønsker at anke AKU-Aalborgs afgørelser, kan gøre dette til Tilsynet med Støttet Boligbyggeri i Aalborg Kommune inden 3 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Eventuel anke sendes til AKU-Aalborg, der videresender anken til tilsynsmyndigheden. Side 6 af 9

7 7. Beboerstatus Personer, der er anført på lejekontrakten, betragtes som beboere fra det øjeblik, hvor overtagelsen/indflytningen finder sted Personer, der flytter ind hos en lejer, kan først opnå beboerstatus efter 2 år. Det skal overfor AKU- Aalborg dokumenteres, at indflytter i minimum 2 år, har været tilmeldt folkeregisteret på adressen Ved fraflytning/opsigelse ophører status som beboer Fremlejetagere har ikke beboerstatus 7.1 Intern flytning Personer, som har boet i samme lejemål i 1 år i AKU-Aalborgs regi, har ved ønske om en anden bolig en særlig fortrinsret til de boliger, som anvises af AKU-Aalborg. Lejere, som ønsker at bytte bolig indenfor samme kollegium/afdeling, opprioriteres efter ansøgning til gruppe 1. Forrang til en flerrumsbolig af typen C-F er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, opprioriteres efter ansøgning til gruppe 1. Opprioritering er betinget af, at lejer har boet i samme lejemål i et år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Forrang til en toværelses lejlighed eller større er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Det er en betingelse, for grp. 1, at der opgives en bolig. 7.2 Bytte af bolig Hvis en beboer ønsker at bytte bolig med en anden ung under uddannelse, fx i en anden by, fremsendes skriftlig ansøgning til AKU-Aalborg. Lejelovens bestemmelser om bytte skal være opfyldt Ved bytte oprettes en ny lejekontrakt, ligesom der indbetales nyt depositum, boligen synes, og eventuel istandsættelse m.v. foretages i henhold til gældende regler herom Ved bytte er der intet krav om, at den nye beboer i forvejen har været skrevet op på AKU- Aalborgs venteliste Ved bytte skal den nye beboer opfylde kravene for tildeling af kollegie- og ungdomsboliger 7.3 Dette skal AKU-Aalborg have besked om Ændringer i studieforhold skal meddeles til AKU-Aalborg. Ændringerne kan vedrøre: Praktikophold Udlandsophold Fremlejeforhold Bytte af bolig Orlov Ændringer i lejeforholdet skilsmisse/samlivsophør o.l. Studieskift Forsinkelse i studiet Studieophør Side 7 af 9

8 7.4 Fremleje Ønskes en kollegie-/ungdomsbolig udlejet skal fremlejer kontakte AKU-Aalborg senest 14 dage før fremlejetidspunktet. En fremlejeperiode skal vare minimum 3 måneder og kan max. vare 1 år. En fremlejetilladelse forlænger ikke fremlejers botid. Fremlejer skal selv finde en fremlejetager Krav til fremlejer Fremleje kan ske i forbindelse med: Studierejse til udlandet når det kan meritoverføres: Dokumentation: Optagelsespapirer fra universitetet i udlandet samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at uddannelsesopholdet kan meritoverføres. Drejer det sig om et projektarbejde i en virksomhed, skal det dokumenteres, at det er i forbindelse med et projekt, som fremlejer skal aflevere herhjemme Praktikophold når det er et led i fremlejers studie: Dokumentation: Dokumentation fra praktikplads samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at praktikopholdet er et led i uddannelsen Militærtjeneste: Dokumentation: Indkaldelsespapirer Sygdom(egen): Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og fremlejers læge med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er sygdommen? Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret? Hvorfor er fremlejer ikke i stand til at følge studiet? Hvornår forventes fremlejer at blive rask igen? Nært beslægtet familiemedlems sygdom: Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og familiemedlemmets læge med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er sygdommen? Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret? Hvornår forventer fremlejer at starte på studiet igen? Krav til fremlejetager Fremlejetager skal være under uddannelse, og skal dokumentere dette overfor AKU-Aalborg: Dokumentation: Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet eller bekræftelse fra uddannelsesstedet om, at fremlejetager er studieaktiv eller SU-papirer. Dokumentationen må ikke være mere end 3 mdr. gammel. Har fremlejetager orlov, er vedkommende ikke studieaktiv, og kan ikke godkendes til et fremlejemål Par eller enlige forsørgere kan ikke godkendes til et fremlejemål, vedr. et værelse eller en etværelses lejlighed. Ved fremleje af flerrumsboliger godkendes max. 2 personer pr. rum. Bemærk: Enlige forsørgere kan godkendes som fremlejetager til 1½ værelses lejligheder. Side 8 af 9

9 7.4.3 Fremlejekontrakt Det er et krav, at fremlejer og fremlejetager selv udarbejder en tidsbestemt autoriseret lejekontrakt. Dokumentation fra fremlejer og fremlejetager samt fremlejekontrakt indleveres til AKU-Aalborg, som vurderer om fremlejetilladelse kan gives. 7.5 Omgåelse af ovennævnte regler Byttes eller fremlejes kollegie- og ungdomsboliger, uden at AKU-Aalborg har givet tilladelse hertil, betragtes dette som kontraktbrud, og lejekontrakten vil blive ophævet. 7.6 Studiekontrol Efter gældende lovregler skal AKU-Aalborg foretage studiekontrol af beboernes studieaktivitet for at foretage en vurdering af, om der foreligger en opsigelsesgrund. Mindst 1 gang om året anmodes beboerne om at udfylde en erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet, som skal returneres til AKU-Aalborg indenfor en nærmere fastsat tidsramme. Sker dette ikke vil lejemålet blive opsagt. For par gælder, at kun den ene behøver at være under uddannelse, og beboelsesretten gælder da denne. Er begge beboere under uddannelse, følger beboelsesretten den, der er senest færdig, og det er kun denne beboer, der er pligtig til at indsende erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet. 7.7 Ændring af anvisningskriterierne Bestyrelsen foranlediger løbende anvisningskriterierne ændret, således at kriterierne til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lov. 7.8 Ikraftræden Nærværende kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2003 til ikrafttræden pr. 1. januar Side 9 af 9

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET ANSØGNINGSSKEMA TIL DEN SELVEJENDE INSTITUTION ANSØGNINGSKEMA TIL BOLIGER SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET GULDGRAVERVEJ 37 3000 HELSINGØR Guldgravervej: 15, 17, 19, 21, 35, 37 & 39. Der ansøges om følgende bolig:

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Sådan finder du din studiebolig

Sådan finder du din studiebolig Sådan finder du din studiebolig Du er lige blevet optaget på dit yndlingsstudie, men det er i den anden ende af landet, og boligmarkedet er en slagmark. Hvordan finder du noget ordentligt, som også er

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Her udlejer vi ungdomsboliger 2013

Her udlejer vi ungdomsboliger 2013 Her udlejer vi ungdomsboliger 2013 Orientering om ungdomsboliger Optagelse på venteliste til ungdomsboliger er gratis. Ansøgningsskemaet bedes udfyldt omhyggeligt og med blokbogstaver. Skemaet indsendes

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

KAPITEL 7, BILAG 3 FBEBST 610-1 2008-01 FORVALTNING AF LEJEBOLIGER

KAPITEL 7, BILAG 3 FBEBST 610-1 2008-01 FORVALTNING AF LEJEBOLIGER 2008-01 FORVALTNING AF LEJEBOLIGER Ref.: Finansministeriets cirkulære nr. 30/89 af 22. marts 1989 om tjeneste- og lejeboliger med tilhørende bilag. 1. LEJEBOLIG Ved en lejebolig forstås en bolig, der stilles

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 1381 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. I medfør af 54 a, stk. 3, 58 e, 64 og 143 t i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere