AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger"

Transkript

1 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende i Aalborg Kommune samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Boliger, som er opført med statsstøtte efter lovregler, som var gældende før 1. januar 1978, er dog forbeholdt unge uddannelsessøgende i Aalborg. 1.1 Unge under uddannelse Folkeskoleniveau Unge under uddannelse på folkeskoleniveau er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet den almene voksenuddannelse: Uddannelsen skal kunne gøres færdig indenfor 23 måneder - dog indenfor 35 måneder, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige undervisningstimer - dog mindst 17 timer, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Gymnasiale uddannelser / andre ungdomsuddannelser Unge under uddannelse på gymnasialt niveau er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet til enkeltfagsundervisning på HF- og studentereksamensniveau: Den uddannelsessøgende må ikke tidligere have gennemført fagene på samme niveau Uddannelsen skal kunne gøres færdig indenfor 23 måneder - dog indenfor 35 måneder, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige undervisningstimer - dog mindst 17 timer, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Suppleringskursus Unge under uddannelse på suppleringskursus er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet suppleringskurserne: Suppleringen skal omfatte mindst 16 ugentlige undervisningstimer i et af de fag, der er nævnt nedenfor Den uddannelsessøgende må ikke tidligere have gennemført fagene på samme niveau Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau i følgende fag: engelsk A og B, tysk B og C, fransk B og C, spansk B og C, russisk B og C, latin C, matematik A, B og C, fysik A og B, kemi A, B og C, biologi C, naturfag/fysik-kemi. Teknikerforkursus (TF-kursus) i følgende fag: byggeteknik A, el-teknik A, maskinteknik A, procesteknik A, teknikfag A Elevplads / uddannelsesaftale Unge med en godkendt elev/uddannelsesaftale er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Elev/uddannelsesaftalen skal være underskrevet af alle parter. Side 1 af 9

2 1.1.5 Private uddannelser m.v. / andre godkendte uddannelser Unge med uddannelser, der ikke opfylder ovenstående kriterier, kan anmode AKU-Aalborg om at blive godkendt som berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Der lægges vægt på følgende: Uddannelsen skal være normeret til minimum 1 år Ansøgeren skal minimum have 23 ugentlige timer Uddannelsen skal have et kvalificerende indhold Udvekslingsstuderende Ved udvekslingsstuderende forstås en studerende, som er indskrevet ved en udenlandsk videregående uddannelse, der efter dansk uddannelsesnomenklatur kan defineres som en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som samtidig er indskrevet som studerende/gæstestuderende ved en videregående dansk uddannelse i normalt mindst 3 måneder og højst 12 måneder. Den udvekslingsstuderende skal således være omfattet af et udvekslingsprogram. Udenfor falder gæstestuderende som læser Ph.d., tager en doktorgrad eller på anden måde er tilknyttet som forskningsstuderende. Endvidere falder gæsteundervisere udenfor begrebet. Endvidere er udenlandske studerende, som er omfattet af et masterprogram eller lignende ikke omfattet af begrebet udvekslingsstuderende. Anvisningen varetages af Internationalt Kontor. 1.2 Andre unge med særligt behov for bolig Andre unge med særligt behov Med hensyn til andre unge med særligt behov beror det på en konkret vurdering af den unges økonomiske og sociale forhold, om vedkommende anses for berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig Flygtninge Unge flygtninge er i en periode på 18 måneder berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig uden dokumentation for modtagelse af undervisning. Efter 18 måneders integrationsperiode er unge flygtninge berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig, hvis de modtager undervisning, i minimum 20 timer om ugen, med henblik på at bestå Dansk Prøve 2. Udlændinge, der ikke har flygtningestatus, er ikke berettigede til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig, hvis de læser til Dansk Prøve 1 og Ansøgningsregler Unge uddannelsessøgende kan tidligst ansøge om kollegie- og ungdomsbolig 12 måneder før studiestart. Dog tidligst med indflytning 3 måneder før studiestart. Der må til enhver tid højst være 1 år mellem ansøgningsdato og tidligste indflytningsdato. Bemærk: Alle ansøgninger er aktive. Ønsket indflytningstidspunkt er afgørende for evt. modtagelse af boligtilbud fremover. (Begrebet passive ansøgere findes ikke.) Side 2 af 9

3 2.1 Indtastning af ansøgning: 2.2 Se hjælpefunktionerne undervejs. Der gøres specielt opmærksom på følgende forhold: Ansøgninger, der er mangelfulde eller urigtigt udfyldt, kan annulleres Ved en paransøgning skal begge ansøgere flytte ind på lejemålet. Ellers betragtes det som en omgåelse af ventelisten, og lejemålet vil blive opsagt 2.3 Dokumentation Unge uddannelsessøgende ansøgere skal dokumentere overfor AKU-Aalborg, at de er studieaktive eller forventer at blive optaget på et studie. Dokumentationen skal indleveres hurtigst muligt og senest 3 måneder efter indflytning. Indleveres der ikke fyldestgørende dokumentation efter indflytning har fundet sted, opsiges lejemålet. Den form for dokumentation som AKU-Aalborg accepterer, er: Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet Bekræftelse fra uddannelsesstedet SU-papirer Dokumentationen må dog ikke være mere end 3 måneder gammel. Studiekort accepteres ikke. Andre unge ansøgere med særligt behov for bolig skal indlevere en fyldestgørende redegørelse for deres økonomiske og sociale forhold, som skal være underbygget af en udtalelse fra en offentlig myndighed. Ved oprettelse af ansøgninger fra par med barn/børn skal indsendes/forevises kopi af dåbs- /fødselsattest eller sygesikringsbevis for at ansøgningen sættes i den korrekte gruppe. Indtil barn/børn er dokumenteret, er ansøgningen grupperet, som ansøgning uden barn/børn. Ansøgninger fra enlige forsørgere skal følges op af kopi af dåbs-/fødselsattest eller sygesikringsbevis. Herudover skal indsendes dokumentation for forældremyndighed/samkvemsret. Ved graviditet indsendes dokumentation herfor - ofte vandrejournal. 2.4 Omgåelse af AKU-Aalborgs venteliste Hvis AKU-Aalborg erfarer, at ansøgere har opgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig, vil ansøgningen blive annulleret. 2.5 Hvad kan der søges på 1 værelses lejligheder og værelser kan kun søges af en person. 1½ værelses lejligheder kan, som udgangspunkt kun søges af enlige eller enlige, der har eller venter barn/børn. (Herunder samkvemsret.) 2 værelses og større lejligheder kan søges af alle. Bemærk: Samme regler gælder for handicapvenlige boliger, men ansøgere med dokumenterede handicaps oprykkes til grp. 1 til disse. Side 3 af 9

4 3. Indgruppering Efter modtagelsen af ansøgningen om kollegie- og ungdomsbolig tildeles ansøger et ansøgernummer og modtager password og brugernavn til log in og indplaceres i en gruppe efter nedenstående kriterier, idet der tages hensyn til ansøgers uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale situation. Gruppe 1 Ansøgere der har opnået dispensation Lejere som ønsker at bytte bolig indenfor samme kollegium/afdeling. Forrang til en toværelses lejlighed eller større, er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, når lejer har boet i samme lejemål i 1 år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Forrang til en toværelses lejlighed eller større er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Det er en betingelse, for grp. 1, at der opgives en bolig. Gruppe 2 Enlige forsørgere der har eller venter barn/børn, og som bor udenfor Region Nordjylland Par der har eller venter barn/børn, og hvor begge bor udenfor Region Nordjylland Gruppe 3 Enlige forsørgere der har eller venter barn/børn, og som bor i Region Nordjylland Par der har eller venter barn/børn, og hvor en ene eller begge bor i Region Nordjylland Gruppe 4 Samboende/par hvor begge bor udenfor Region Nordjylland Gruppe 5 Samboende/par hvor den ene eller begge bor i Region Nordjylland Gruppe B Enlige ansøgere der bor udenfor Region Nordjylland Gruppe C Enlige ansøgere der bor i Region Nordjylland Ved indgruppering sidestilles ansøgere, der bor på øer i Region Nordjylland med ansøgere, som bor udenfor Regionen. Efter 6 måneders anciennitet rykkes ansøgere i gruppe 3, gruppe 5 og gruppe C automatisk en gruppe op. Oprykningen sker pr. den 15. i måneden. Ansøgningen forsynes med ny dato og indplaceres nederst i den ny gruppe. 3.1 Alder Der er formelt ingen nedre aldersgrænse for at kunne søge kollegie- og ungdomsboliger. Men er ansøgeren under 18 år, skal personen, der er juridisk ansvarlig for ansøgeren, være medunderskriver på ansøgningsskema og lejekontrakt. Side 4 af 9

5 Der er formelt heller ingen øvre aldersgrænse, men ifølge lovgivningen skal kollegie- og ungdomsboliger anvises til unge. 3.2 Børn Ved ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig medregnes både børn, som flytter ind på lejemålet, og børn som er omfattet af en aftale om fælles forældremyndighed eller samkvemsret. Sidstnævnte gælder, uanset hvor lang tid barnet/børnene opholder sig hos hver af forældrene Ved graviditet tæller dette også med som barn/børn 4. Genansøgning / Sletning af ventelisten For at få tilbudt en kollegie-/ungdomsbolig skal ansøger være aktiv boligsøgende. AKU-Aalborg anmoder 4 gange årligt ansøger om at bekræfte dette. Genansøgning foregår via Internettet. Ved manglende tilkendegivelse slettes ansøger på ventelisten. Der henvises endvidere til punkt 5.2 med hensyn til sletning af ansøgere på ventelisten i forbindelse med afslag på boligtilbud. 4.1 Ændring af personlige oplysninger Adresseændringer, midlertidig adresse, ny mailadresse, tlf.nr eller andet kan løbende gøres ved indtastning på sin ansøgning på Internettet. Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at AKU-Aalborg har de korrekte oplysninger. 4.2 Ændring af boligønsker Ønsker ansøger at ændre sine boligønsker, kan dette gøres løbende ved indtastning på sin ansøgning på Internettet. 4.3 Ændring af studieforhold Sker der ændringer i ansøgers forventede studiestart, skal dette ændres på ansøgningen via Internettet. 5. Tildeling af kollegie-/ungdomsbolig Ved tildeling startes i gruppe 1. Er der ingen berettigede ansøgere her, gås videre til grupperne 2, 3, 4, 5, B, C. Ved tildeling lægges vægt på følgende forhold hos ansøger: Gruppeplacering Antal voksne personer Antal børn Ansøgningsdatoen Ansøgernummeret (Det pointeres, at par eller enlige med børn, (grp. 2, 3, 4, eller 5), kommer før enlige i grp. 1.) Ved indplacering i grupperne 1 følges kriterierne for indplaceringen i grupperne 2-5 og B-C. Tildeling af boliger sker løbende. Ansøger har 5 dage til at tage stilling til tilbuddet. Svar på tilbuddet skal være AKU-Aalborg i hænde inden kl. 24 på den anførte sidste svardato. Dagens post medgår altid i vurderingen. Accept kan ske via sin ansøgning på Internettet eller skriftligt til AKU-Aalborg. Side 5 af 9

6 5.1 Indstillingsrækkefølge AKU-Aalborgs målsætning er at opnå en optimal udnyttelse af den eksisterende boligmasse. Dette betyder, at der til: Værelser, 1 værelses lejligheder kan indstilles én person, 1½ værelses lejligheder fortrinsvis indstilles enlige eller enlige, der har eller venter barn/børn. (Herunder samkvemsret.) - 2-værelses lejligheder fortrinsvis indstilles par, par der har eller venter barn/børn (Herunder samkvemsret.) - 2½-, 3- og 4-værelses lejligheder fortrinsvis indstilles par, par der har eller venter barn/børn (Herunder samkvemsret.) 5.2 Afslag på boligtilbud Ansøger kan afslå 3 boligtilbud, uden det får konsekvenser for placeringen på ventelisten. Hvis ansøger afviser det 4. boligtilbud, annulleres ansøgningen, og ansøger betragtes ikke længere som boligsøgende. Alle afslag eller manglende reaktion på et boligtilbud medregnes som et afslag. 6. Dispensation Ansøgere med særlige sociale/helbredsmæssige problemer kan, såfremt Aalborg Kommune skønner det nødvendigt, opprioriteres til gruppe 1 til en bolig jf. gældende regler herom 25% s reglen. 6.1 Dispensation uden kommunal opprioritering For at opnå dispensation til gruppe 1 uden kommunal opprioritering, skal ansøger udover den normale ansøgning fremsende en fyldestgørende redegørelse om, på hvilket grundlag der søges dispensation. Der stilles følgende krav til indholdet i redegørelsen: En beskrivelse af ansøgers nuværende situation En beskrivelse af ansøgers nuværende boligforhold En argumentation for, hvorfor ansøger mener at være berettiget til at blive opprioriteret på ventelisten En redegørelse for, hvorfor netop en kollegie-/ungdomsbolig vil være mere velegnet end andre boligformer Ved ansøgning om dispensation til gruppe 1 skal boligønskerne altid stå i forhold til ansøgers minimumsbehov. Det er AKU-Aalborgs daglige leder, som tager stilling til dispensationsansøgninger. I tvivlsspørgsmål forelægges dispensationsansøgninger AKU-Aalborgs bestyrelse. 6.2 Ankemulighed Ansøgere, der ønsker at anke AKU-Aalborgs afgørelser, kan gøre dette til Tilsynet med Støttet Boligbyggeri i Aalborg Kommune inden 3 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Eventuel anke sendes til AKU-Aalborg, der videresender anken til tilsynsmyndigheden. Side 6 af 9

7 7. Beboerstatus Personer, der er anført på lejekontrakten, betragtes som beboere fra det øjeblik, hvor overtagelsen/indflytningen finder sted Personer, der flytter ind hos en lejer, kan først opnå beboerstatus efter 2 år. Det skal overfor AKU- Aalborg dokumenteres, at indflytter i minimum 2 år, har været tilmeldt folkeregisteret på adressen Ved fraflytning/opsigelse ophører status som beboer Fremlejetagere har ikke beboerstatus 7.1 Intern flytning Personer, som har boet i samme lejemål i 1 år i AKU-Aalborgs regi, har ved ønske om en anden bolig en særlig fortrinsret til de boliger, som anvises af AKU-Aalborg. Lejere, som ønsker at bytte bolig indenfor samme kollegium/afdeling, opprioriteres efter ansøgning til gruppe 1. Forrang til en flerrumsbolig af typen C-F er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, opprioriteres efter ansøgning til gruppe 1. Opprioritering er betinget af, at lejer har boet i samme lejemål i et år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Forrang til en toværelses lejlighed eller større er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Det er en betingelse, for grp. 1, at der opgives en bolig. 7.2 Bytte af bolig Hvis en beboer ønsker at bytte bolig med en anden ung under uddannelse, fx i en anden by, fremsendes skriftlig ansøgning til AKU-Aalborg. Lejelovens bestemmelser om bytte skal være opfyldt Ved bytte oprettes en ny lejekontrakt, ligesom der indbetales nyt depositum, boligen synes, og eventuel istandsættelse m.v. foretages i henhold til gældende regler herom Ved bytte er der intet krav om, at den nye beboer i forvejen har været skrevet op på AKU- Aalborgs venteliste Ved bytte skal den nye beboer opfylde kravene for tildeling af kollegie- og ungdomsboliger 7.3 Dette skal AKU-Aalborg have besked om Ændringer i studieforhold skal meddeles til AKU-Aalborg. Ændringerne kan vedrøre: Praktikophold Udlandsophold Fremlejeforhold Bytte af bolig Orlov Ændringer i lejeforholdet skilsmisse/samlivsophør o.l. Studieskift Forsinkelse i studiet Studieophør Side 7 af 9

8 7.4 Fremleje Ønskes en kollegie-/ungdomsbolig udlejet skal fremlejer kontakte AKU-Aalborg senest 14 dage før fremlejetidspunktet. En fremlejeperiode skal vare minimum 3 måneder og kan max. vare 1 år. En fremlejetilladelse forlænger ikke fremlejers botid. Fremlejer skal selv finde en fremlejetager Krav til fremlejer Fremleje kan ske i forbindelse med: Studierejse til udlandet når det kan meritoverføres: Dokumentation: Optagelsespapirer fra universitetet i udlandet samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at uddannelsesopholdet kan meritoverføres. Drejer det sig om et projektarbejde i en virksomhed, skal det dokumenteres, at det er i forbindelse med et projekt, som fremlejer skal aflevere herhjemme Praktikophold når det er et led i fremlejers studie: Dokumentation: Dokumentation fra praktikplads samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at praktikopholdet er et led i uddannelsen Militærtjeneste: Dokumentation: Indkaldelsespapirer Sygdom(egen): Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og fremlejers læge med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er sygdommen? Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret? Hvorfor er fremlejer ikke i stand til at følge studiet? Hvornår forventes fremlejer at blive rask igen? Nært beslægtet familiemedlems sygdom: Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og familiemedlemmets læge med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er sygdommen? Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret? Hvornår forventer fremlejer at starte på studiet igen? Krav til fremlejetager Fremlejetager skal være under uddannelse, og skal dokumentere dette overfor AKU-Aalborg: Dokumentation: Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet eller bekræftelse fra uddannelsesstedet om, at fremlejetager er studieaktiv eller SU-papirer. Dokumentationen må ikke være mere end 3 mdr. gammel. Har fremlejetager orlov, er vedkommende ikke studieaktiv, og kan ikke godkendes til et fremlejemål Par eller enlige forsørgere kan ikke godkendes til et fremlejemål, vedr. et værelse eller en etværelses lejlighed. Ved fremleje af flerrumsboliger godkendes max. 2 personer pr. rum. Bemærk: Enlige forsørgere kan godkendes som fremlejetager til 1½ værelses lejligheder. Side 8 af 9

9 7.4.3 Fremlejekontrakt Det er et krav, at fremlejer og fremlejetager selv udarbejder en tidsbestemt autoriseret lejekontrakt. Dokumentation fra fremlejer og fremlejetager samt fremlejekontrakt indleveres til AKU-Aalborg, som vurderer om fremlejetilladelse kan gives. 7.5 Omgåelse af ovennævnte regler Byttes eller fremlejes kollegie- og ungdomsboliger, uden at AKU-Aalborg har givet tilladelse hertil, betragtes dette som kontraktbrud, og lejekontrakten vil blive ophævet. 7.6 Studiekontrol Efter gældende lovregler skal AKU-Aalborg foretage studiekontrol af beboernes studieaktivitet for at foretage en vurdering af, om der foreligger en opsigelsesgrund. Mindst 1 gang om året anmodes beboerne om at udfylde en erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet, som skal returneres til AKU-Aalborg indenfor en nærmere fastsat tidsramme. Sker dette ikke vil lejemålet blive opsagt. For par gælder, at kun den ene behøver at være under uddannelse, og beboelsesretten gælder da denne. Er begge beboere under uddannelse, følger beboelsesretten den, der er senest færdig, og det er kun denne beboer, der er pligtig til at indsende erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet. 7.7 Ændring af anvisningskriterierne Bestyrelsen foranlediger løbende anvisningskriterierne ændret, således at kriterierne til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lov. 7.8 Ikraftræden Nærværende kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2003 til ikrafttræden pr. 1. januar Side 9 af 9

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere