Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012

2 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse, der giver adgang til videreuddannelse eller til arbejdsmarkedet. Alligevel afbryder en alt for stor del af de unge deres uddannelsesforløb en eller flere gange. Derfor er en af de store opgaver at inddrage ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og andre udbydere af ungdomsuddannelse samt parterne på arbejdsmarkedet med henblik på at kvalificere vejledningen, så flere unge vælger den rigtige uddannelse og så frafald bliver til omvalg af uddannelse eller valg af erhverv. Gennem samarbejde, koordinering og bedre kommunikation mellem parterne og de unge tilstræber vi en endnu bedre vejledningsindsats, så vi i fællesskab kan bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed til at hæve det generelle uddannelsesniveau på Lolland-Falster. Ulla Petersen Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

3 Aftalens parter: Nedenstående aftale indgås fra januar 2012 mellem følgende: Lolland Produktionsskole, Skandsen 11, 4900 Nakskov EGU Lolland, Skandsen 11, 4900 Nakskov MultiCenter Syd, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. EGU Guldborgsund, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. CELF, Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F. Nakskov Gymnasium og HF, Søvej 6, 4900 Nakskov Nykøbing Katedralskole, P.M. Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo Social og Sundhedsskolen, Vestensborg Alle 78, 4800 Nykøbing VUC Storstrøm, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. UU Lolland-Falster, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing Samarbejdsaftalen omfatter: A. Underretning af elevaktiviteter B. Overgangsvejledning C. Uddannelsespraktik D. Samarbejde i øvrigt Tillæg I: Aftale om målgruppevurdering af unge, der søger produktionsskolerne Tillæg II: Samarbejdsprocedurer mellem produktionsskolerne og UU Tillæg III: Samarbejdsprocedure ang. den produktionsskolebaserede lærlingeuddannelse Tillæg VI: Samarbejdsaftale mellem CELF og UU om brug af mentorer Tillæg V: Aftale mellem VUC og UU om Almen Voksenuddannelse for unge under 18 år

4 A. Tilbagemelding om elevaktiviteter For at understøtte den fælles vejledningsindsats bedst muligt er det en forudsætning, at der til stadighed foregår en hyppig og detaljeret udveksling af informationer om elevernes uddannelsesforløb. Der tilstræbes således et højt informationsniveau mellem parterne. Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne er lovgivningsmæssigt forpligtede til at underrette UU Lolland-Falster om, hvilke elever under 25, der er optaget på uddannelsesinstitutionen, herunder tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse, har gennemført uddannelsen er optaget, men ikke mødt op ved undervisningens begyndelse har afbrudt uddannelsen eller som står i risiko for at afbryde uddannelsesforløbet (se nedenfor) Derudover aftaler parterne endvidere at underrette UU om elever, der vælger ny uddannelse på samme institution (omvalg). Dette meddeles som et afbrud efterfulgt af en ny påbegyndelse. UU vil ikke kontakte den unge, hvis tidspunktet for omvalget ligger i umiddelbar forlængelse af den afbrudte uddannelse, men det er vigtigt, at UU kan følge de unges vej gennem uddannelsessystemet. elever, der vælger at tage orlov. Om muligt underretter skolen også om det sted, hvor eleven opholder sig under orloven. UU påtager sig vejledningsforpligtelsen af den unge under orloven. Skolerne underretter UU umiddelbart efter en af ovenstående hændelser via portalen tilbagemelding.dk. Produktionsskolerne, herunder EGU, underretter UU ved en af ovenstående hændelser via mail til

5 B. Overgangsvejledning Gruppen af frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne omfatter blandt andet 1. Unge, der er erklæret ikke-uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne 2. Unge, der er indstillet til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser 3. Unge med personlige, sociale eller faglige problemer 4. Unge, der har orlov fra uddannelsen 5. Unge, der søger praktikplads 1. Unge, der er erklæret ikke-uddannelsesparate Vurderingen af, om en ung er parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse, foregår i januar/februar måned. Afgørelsen træffes af UU i samarbejde med grundskolen og den unge samt den unges forældre efter gældende regler. På de skoler, hvor UU ikke varetager vejledningen, afgøres uddannelsesparatheden af skolen. Unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, tilbydes opkvalificerende kurser, inden der kan søges om fornyet optagelse. Vejledningsforpligtelsen i disse forløb påhviler UU. 2. Unge, der indstillet til gymnasiale optagelsesprøve En mindre del af de unge, der afslutter grundskolen/10.klasse, indstilles til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser. Disse unge står i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse, hvorfor der kræves en skærpet opmærksomhed. Den unge, der ikke består optagelsesprøven, bør straks tages i vejledning og vejledes til en anden uddannelse.

6 Det tilstræbes at den enkelte skole afholder alle optagelsesprøver på samme dag. UU vil som minimum stille én vejleder til rådighed ved optagelsesprøverne, således UU kan varetage vejledningen af de unge der ikke består optagelsesprøven. Skolen bedes rette henvendelse til UU én måned før afholdelsen af optagelsesprøverne. 3. Elever med personlige, sociale eller faglige problemer a. Fokuselever Fokuselever er elever, der i grundskolen skønnes at have så store personlige, sociale eller faglige problemer, at de efter vejlederens vurdering vil få problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Disse elever har særlig behov for vejledning og modtager derfor ekstra/særlig vejledning så tidligt som muligt i folkeskolen. Ved overgangen til ungdomsuddannelsen sender UU senest 1. maj en liste over fokuselever til den modtagende skole. Den afgivende og den modtagende vejleder afholder inden uddannelsens start et møde, hvor den enkelte elevs behov for støtte - herunder mentorstøtte - gennemdrøftes. Elever der indstilles til optagelsesprøve er fokuselever og overdrages personligt til den modtagende vejleder efter ovenstående retningslinjer. Ungdomsuddannelsens vejledere kan således i god tid tilrettelægge fokuselevernes uddannelsesforløb og evt. tage initiativ til de hjælpeforanstaltninger, der skønnes nødvendige, hvis den unge skal kunne gennemføre et uddannelsesforløb. Elever der går direkte fra grundskole på produktionsskole, overdrages personligt på et møde hvor grundskolevejleder, kommende ungevejleder og produktionsskolen deltager. UU fremsender senest 1. maj en liste over de unge der ønsker et produktionsskoleforløb direkte efter grundskolen.

7 Grundskolevejlederen følger de svagest funderede fokuselever 1 år efter optagelse på en ungdomsuddannelse. Disse elever overdrages personligt til uddannelsen (evt. på et netværksmøde med den unge og den unges forældre/værge), hvor bl.a. snitfladerne i den videre vejledning aftales. b. Problemer i løbet af uddannelsen Hvis en ung i løbet af sin uddannelse viser tegn på, at der er problemer i forhold til at gennemføre uddannelsen, har ungdomsuddannelsesinstitutionen ansvaret for at vejlede den unge i første omgang. Ved tegn på risiko for afbrud vurderer ungdomsuddannelsen/produktionsskolen/vuc eller SOSU, hvordan den unge bedst kan vejledes. Hvis skolen vurderer, at det bliver vanskeligt at fastholdes den unge i uddannelse, arrangerer skolen et netværksmøde med de relevante parter, herunder den unges UU-vejleder. Netværksmødet skal altid afholdes før der træffes endelig beslutning om at udmelde den unge fra uddannelsen. c. Vejledning omkring sommerferien En gruppe unge vejledes ved et skoleårs afslutning til andre uddannelser. Denne vejledning forestås ofte af vejlederne på de enkelte ungdomsuddannelser. Hvis vejlederen skønner, at der er behov for en UU-vejleder til at følge op på vejledningen, kontakter vejlederen den unges UU-vejleder eller UU s vejledervagt. Den unges UU vejleder kan findes på UU s hjemmeside under fanen Find din vejleder. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan kontaktes hele sommerferien med undtagelse af uge 27 og 28. Celf tilbyder vejledning hele sommerferien. De øvrige Ungdomsuddannelserne tilbyder vejledning de første 3 dage i sommerferien samt 3 dage før uddannelsens start.

8 3. Unge, der har orlov fra uddannelsen Unge, der har orlov, er stadig indskrevet på uddannelsen, men UU overtager vejledningen af den unge og tilbyder den unge vejledning efter gældende bekendtgørelse. Ungdomsuddannelsen skal om muligt ved orlov give besked om årsagen til den unges orlov og oplyse, hvor den unge opholder sig under orloven. Hvis den unge under orloven vælger at afbryde sin uddannelse, skal ungdomsuddannelsen straks underrette UU. 4. Unge, der søger praktikplads Unge, der har fuldført et grundforløb, men som endnu ikke har fået en praktikplads, får senest 2 måneder efter endt grundforløb en henvendelse fra UU med tilbud om vejledning. C. Uddannelsespraktik Uddannelsespraktikken på ungdomsuddannelserne foregår fra grundskolens klasse. Progressionen i overgangsvejledningen går fra den brede orientering om ungdomsuddannelserne til elevens endelige valg af uddannelse eller anden undervisningsaktivitet efter grundskolen. Den unges uddannelseshistorik, herunder brobygning og praktikaktiviteter indskrives i uddannelsesplanen. Parterne indgår samarbejde om følgende arrangementer: 1. Erhvervsskoledag for 6. årgang De erhvervsrettede uddannelser på CELF tilbyder et vejledningsforløb over 1 skoledag for folkeskolens 6. klasser. Målet er, at den unge får kendskab til erhvervsskolemiljøet. Dagen afholdes i løbet af efteråret. Skolen planlægger og evaluerer selv forløbet.

9 2. Introduktionskurser for 8. årgang Ungdomsuddannelserne tilbyder arrangementer på brobygning.net Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Målet er, at alle unge får kendskab til 2 uddannelser. Kurserne afholdes i løbet af foråret. Parterne forpligter sig til at følge de fælles beslutninger angående kurserne. Evaluering af kurserne foregår i løbet af skoleåret på et fælles evalueringsmøde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og UU. På samme møde orienteres om introduktionskurser for det kommende skoleår. UU indkalder til mødet. Produktionsskolerne kan tilbyde lignende forløb for elever i 8.klasse. Disse forløb aftales individuelt mellem grundskole/vejleder og produktionsskolerne. 3. Brobygning for 9. /10. årgang Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne tilbyder brobygningsforløb for grundskolernes 9. og 10. årgang. Brobygning er både et undervisnings- og et vejledningsforløb, der primært er en introduktion til uddannelsens faglige krav og miljø. Målet er, at den unge bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Forløbet bør følgelig rumme en generel orientering om uddannelsens opbygning, optagelsesbetingelser og de faglige krav, der stilles i løbet af uddannelsen. Ungdomsuddannelserne opslår selv kurserne på brobygning.net Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Produktionsskolerne kan også tilbyde brobygning. Disse forløb aftales individuelt mellem produktionsskoler og UU-vejlederen.

10 Der gennemføres forskellige former for evaluering af forløbene: Uddannelserne og UU gennemfører begge evalueringer af brobygningsforløbene, der efterfølgende fremlægges på et fælles møde mellem ungdomsuddannelser, grundskoler og UU. UU indkalder til og står for afviklingen af mødet. På samme møde orienteres om 10. kl. brobygning og kreativ HF VUC for det kommende skoleår. D. Samarbejde i øvrigt 1. Uddannelsesråd Lolland-Falster Det strategiske samarbejde om uddannelse på Lolland-Falster fra grundskole til de videregående uddannelser drøftes og koordineres i Uddannelsesrådet, der er sammensat af repræsentanter for samtlige uddannelser, Lolland og Guldborgsund kommuner samt UU Lolland-Falster og Studievalg Sjælland. Rådets arbejde koordineres og der vælges en formand for en to årig periode. 2. Lokale Ungenetværk Kvalificering og koordinering af netværkssamarbejdet omkring de unge foregår i de kommunalt forankrede Ungenetværk, der sammensættes af vejledere fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolen herunder EGU, UU-vejledere samt de medarbejdere i kommunen/jobcentret, der beskæftiger sig med unge under 25 år. Møderne i ungenetværket skal bidrage til en faglig opkvalificering af medarbejderne med henblik på vejledning og rådgivning af de unge samt styrke de personlige relationer mellem medarbejderne. Ungenetværket kommer med forslag til foredrag og kurser, der afholdes i Vejlederskolens regi (se nedenfor) og diskuterer aktuelle problemstillinger i forhold til den fælles opgave.

11 Ungenetværkene holder møde 3-4 gange årligt. UU indkalder til og står for afviklingen af møderne. 3. Informationsarrangementer UU afholder årligt 4-6 informationsarrangementer, hvor forældre og elever fra klasse inviteres til at orientere sig om ungdomsuddannelserne på Lolland-Falster og Sydsjælland. Derudover rummer arrangementerne mulighed for at høre om andre undervisningstilbud efter folkeskolen: Produktionsskole, 10.klasse, Egu m.fl. Arrangementerne planlægges af UU-vejledere i de enkelte lokalområder. Til disse møder inviteres vejledere fra ungdomsuddannelserne til at holde oplæg om specifikke retninger og indgange på ungdomsuddannelserne. Derudover afholder UU Lolland-Falster i samarbejde med UU Region Sjælland en uddannelsesmesse for unge med særlige behov. 4. Mentorer Unge, der har behov for personlig støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, kan af UU få tildelt en mentor. Ved overgangen til erhvervsuddannelserne overtager uddannelserne de økonomiske og pædagogiske forpligtelser for mentorvirksomheden. 5. Vejlederskolen For at udvikle vejledernes kompetence og den fælles forståelse for vejledning og uddannelse tilbyder UU en række arrangementer under Vejlederskolen. Kurserne er gratis for vejledere fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolevejledere, EGU vejledere, jobkonsulenter, børne- og ungerådgivere, familiekonsulenter, ungdomsskoleledere samt lærere i grundskoler, produktionsskoler og ungdomsuddannelser på Lolland-Falster.

12 6. Dialogmøder Ungdomsuddannelserne har forpligtelse til at underrette grundskolerne, udbydere af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning om de unges forudsætninger for at få udbytte af undervisningen i det første år efter optagelsen. Formålet med underretningen er, at grundskolerne, udbyderne af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning får bedre muligheder for at vurdere, om deres indsats over for tidligere elever har været hensigtsmæssig, såvel fagligt som vejledningsmæssigt, i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Endvidere skal møderne medvirke til, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan tilpasse sine indslusningsaktiviteter, således at de unges overgang til ungdomsuddannelserne foregår bedst muligt for den enkelte unge. Underretningen finder sted som et fælles møde for hele Lolland-Falster mellem de relevante parter i grundskolen, 10.klasse, kommunerne, ungdomsuddannelserne og vejledningen. Dialogmødet afholdes årligt ultimo mart/primo april. UU tager initiativ til mødet og afholder alle driftsudgifter i forbindelse hermed. Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. januar 2012 Aftalen evalueres løbende.

13 Tillæg I: Målgruppevurdering Aftale mellem Produktionsskolerne og UU Lolland-Falster angående målgruppevurdering af elever 1. Før den unge kan optages på en produktionsskole, skal den unge have haft mindst én vejledningssamtale. Under samtalen vurdere vejlederen hvorvidt den unge er inden for produktionsskolens målgruppe. 2. Når den unge henvender sig hos en UU-vejleder: Gennemfører vejlederen umiddelbart i forlængelse af henvendelsen og senest 5 arbejdsdage efter (med undtagelse af uge 27 og 28), en uddannelsessamtale med den unge Revideres den unges uddannelsesplan eller der udarbejdes en sådan Kan der i forlængelse af vejledningssamtalen evt. gennemføres en målgruppevurdering. 2.1 UU-vejlederen aftaler telefonisk nærmere om optagelse med den pågældende produktionsskole. 2.2 Målgruppevurderingsskemaet og den unges uddannelsesplan lægges i en kuvert, som den unge selv medbringer til produktionsskolen. 2.3 Den unges uddannelsesplan ajourføres på UV-data. 3. Henvender den unge sig direkte på produktionsskolen, henviser produktionsskolen til den unges UU primærvejleder ELLER til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster. 3.1 Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor eller om muligt på produktionsskolen. 3.2 Uddannelsessamtalen gennemføres så hurtigt som muligt og senest 5 hverdage efter henvendelsen. Med undtagelse af uge 27 og Målgruppevurderingen er gældende i 6 måneder. 5. Ved planlagt afslutning af opholdet på produktionsskolen, underretter skolen umiddelbart og senest 1 uge efter UU, som derefter overtager vejledningen. 5.1 Ved en eventuel forlængelse af skoleforløbet underrettes UU herom.

14 6. Søger en ung med bopæl på Lolland-Falster en produktionsskole uden for Lolland-Falster henvises ligeledes til den unges primærvejleder, eventuelt til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor I skoleferier og på fridage varetages vejledningen af UU s vejledervagter. Adresser og telefonnumre fremgår altid af UU s hjemmeside Tillæg II: Samarbejde med produktionsskolerne Procedurer for samarbejdet med produktionsskolerne Uddannelsesplanen: Alle unge skal sammen med UU-vejlederen udarbejde en uddannelsesplan, før der målgruppevurderes til en produktionsskole. UU tilstræber, at alle unge medbringer uddannelsesplanen til indskrivningssamtalen. Uddannelsesplanen skal ud over de eksisterende data også indeholde oplysninger om den unges tidligere uddannelsesforløb, nuværende beskæftigelse samt fritidsinteresser. Uddannelsesplanen skal derudover indeholde oplysninger om, hvilke behov den unge har for almen undervisning. Forløbet på produktionsskolen: Ofte må starten på en produktionsskole suppleres med en samtale mellem den unge, vejlederen på produktionsskolen og UU-vejlederen. Unge der går direkte fra 9. eller 10. klasse på produktionsskole overleveres altid personligt. På mødet deltager grundskolevejlederen, den unges kommende ungevejleder samt produktionsskolen. Produktionsskolen og UU forpligtiger sig til senest 3 mdr. efter opstart at gennemføre en opfølgende samtale med den unge. Hvis der er behov for det, inddrager produktionsskolen UU undervejs i forløbet: Her tænkes især på de unge: a) som ikke fungerer, ikke møder regelmæssigt og som ikke samarbejder med skolen. Disse unge ønskes inddraget i en samtale med produktionsskolen og UU om situationen og fremtiden.

15 b) der er klar til udslusning og som har brug for grundig vejledning inden de drager videre i uddannelsessystemet. UU s viden kan her i samarbejde med vejlederen på produktionsskolen og den unge være nyttig inden uddannelsesvalget afgøres. c) som nærmer sig 12 mdr s regelen, men ikke er klar til udslusning. d) elever på produktionsskole som ønsker netværkssamtale Udslusning fra Produktionsskolen: Hvis der er tale om unge, hvor produktionsskolen mener, at den unge ikke kan fortsætte i en ordinær uddannelse, inddrages UU så tidligt i processen som muligt: a) Hvis den unge udskrives af produktionsskolen og STU er med i overvejelserne for det videre forløb bør UU inddrages før det finder sted. Produktionsskolen vedlægger relevant dokumentation herfor. Her tænkes også på en funktionsbeskrivelse og en vurdering af, hvorfor en ordinær uddannelse/egu ikke er mulig. Forløbsbeskrivelser, hvor f.eks. forslag fra VISP indgår, vil være vigtige i den videre proces. Tillæg III: Samarbejde med produktionsskolerne ang. produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse Hvis Produktionsskolen vurderer, at en unge skal tilbydes den Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse skal Produktionsskolen, inden der fremsendes indstilling til erhvervsskolen, inddrage den unges UU vejleder. Såfremt den unge, produktionsskolen og UU vejlederen finder indstillingen fra Produktionsskolen relevant skal UU vejlederen revidere den unges uddannelsesplan. Produktionsskolen er ansvarlig for at fremsende indstilling til den pågældende erhvervsskole. Erhvervsskolen har herefter 14 dages ret til at indhente yderlig dokumentation. Denne dokumentation vil som oftest være den unges uddannelsesplan.

16 Tillæg IV: Samarbejdsaftale mellem CELF og UU om koordinering af mentorer 1. Formål CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster og UU Lolland- Falster, Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår med nærværende aftale et samarbejde om, at UU Lolland-Falster kan gøre brug af uddannede mentorer på CELF for elever i 9. eller 10. klasse, som ønsker at fortsætte på CELF. at CELF kan gøre brug af UU s mentorer, der har påbegyndt et mentorforløb for elever i 9. eller 10.klasse, som ønsker at fortsætte på CELF. 2. Valg af mentor Koordinering af valg af mentor for den enkelte elev sker mellem UU Lolland-Falster den ung og CELF. UU Lolland-Falster forpligter sig til at anvende et antal af CELF s mentorer for eleverne i 9. eller 10. klasse ligesom CELF forpligter sig til at fortsætte de mentorforløb, som ved fælles aftale er igangsat for elever i 9. eller 10. klasse. 4. Den konkrete aftale i hver enkelt sag I hver enkelt sag underskrives en konkret aftale indeholdende elevoplysning, kontaktpersoner, mål samt antal timer. Der udarbejdes en standardblanket, som anvendes til formålet. 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft pr Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen revideres/evalueres hvert år oktober/november måned.

17 Tillæg IV: Aftale mellem VUC Storstrøm og UU om AVU for unge under 18 år. Formål For en gruppe unge under 18 år, der ikke er uddannelsesparate, er det en mulighed at opkvalificere sig gennem 9./10. klasse på den almene voksenuddannelse (avu) på VUC. Kommunerne er forpligtet til at betale disse forløb, hvis UU vejleder den unge til avu. Procedure 1. Unge, der søger optagelse på avu henvises til den unges UU vejleder. 2. Ingen unge under 18 år kan optages uden en uddannelsesplan på avu. 3. Hvis UU vejleder den unge til forløb på avu, udformes en uddannelsesplan, som underskrives af den unges forældre. 4. VUC får en kopi af uddannelsesplanen og vejleder ud fra denne. 5. VUC udformer en købsaftale, blanketten Optag af unge under 18 år samt en tilmelding til uddannelse. 6. For unge i Lolland kommune sendes papirerne til UU til videre godkendelse. 7. For unge i Guldborgsund kommune sendes papirerne til skoleforvaltningen. 8. VUC giver besked til den unge og den unges forældre om optagelse eller afslag. 9. VUC giver UU besked om optagelse, bekymrende fravær, afbrud og gennemførelse af uddannelsen via portalen tilbagemelding.dk, jf. den generelle aftale. 10. VUC fremsender kvartalsvise faktura til kommunerne på baggrund af aktivitetsindberetningen. 11. Uddannelsesplanen evalueres og revideres efter behov, dog mindst en gang årligt.

18 Det er vigtigt, at både VUC og UU pointerer over for den unge, at godkendelsen af optag ikke sker automatisk, men udelukkende efter en individuel vejledning af den unge. Ikrafttræden og evaluering Aftalen træder i kraft fra januar 2012 og evalueres løbende dog mindst én gang årligt.

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere