Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012

2 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse, der giver adgang til videreuddannelse eller til arbejdsmarkedet. Alligevel afbryder en alt for stor del af de unge deres uddannelsesforløb en eller flere gange. Derfor er en af de store opgaver at inddrage ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og andre udbydere af ungdomsuddannelse samt parterne på arbejdsmarkedet med henblik på at kvalificere vejledningen, så flere unge vælger den rigtige uddannelse og så frafald bliver til omvalg af uddannelse eller valg af erhverv. Gennem samarbejde, koordinering og bedre kommunikation mellem parterne og de unge tilstræber vi en endnu bedre vejledningsindsats, så vi i fællesskab kan bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed til at hæve det generelle uddannelsesniveau på Lolland-Falster. Ulla Petersen Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

3 Aftalens parter: Nedenstående aftale indgås fra januar 2012 mellem følgende: Lolland Produktionsskole, Skandsen 11, 4900 Nakskov EGU Lolland, Skandsen 11, 4900 Nakskov MultiCenter Syd, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. EGU Guldborgsund, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. CELF, Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F. Nakskov Gymnasium og HF, Søvej 6, 4900 Nakskov Nykøbing Katedralskole, P.M. Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo Social og Sundhedsskolen, Vestensborg Alle 78, 4800 Nykøbing VUC Storstrøm, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. UU Lolland-Falster, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing Samarbejdsaftalen omfatter: A. Underretning af elevaktiviteter B. Overgangsvejledning C. Uddannelsespraktik D. Samarbejde i øvrigt Tillæg I: Aftale om målgruppevurdering af unge, der søger produktionsskolerne Tillæg II: Samarbejdsprocedurer mellem produktionsskolerne og UU Tillæg III: Samarbejdsprocedure ang. den produktionsskolebaserede lærlingeuddannelse Tillæg VI: Samarbejdsaftale mellem CELF og UU om brug af mentorer Tillæg V: Aftale mellem VUC og UU om Almen Voksenuddannelse for unge under 18 år

4 A. Tilbagemelding om elevaktiviteter For at understøtte den fælles vejledningsindsats bedst muligt er det en forudsætning, at der til stadighed foregår en hyppig og detaljeret udveksling af informationer om elevernes uddannelsesforløb. Der tilstræbes således et højt informationsniveau mellem parterne. Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne er lovgivningsmæssigt forpligtede til at underrette UU Lolland-Falster om, hvilke elever under 25, der er optaget på uddannelsesinstitutionen, herunder tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse, har gennemført uddannelsen er optaget, men ikke mødt op ved undervisningens begyndelse har afbrudt uddannelsen eller som står i risiko for at afbryde uddannelsesforløbet (se nedenfor) Derudover aftaler parterne endvidere at underrette UU om elever, der vælger ny uddannelse på samme institution (omvalg). Dette meddeles som et afbrud efterfulgt af en ny påbegyndelse. UU vil ikke kontakte den unge, hvis tidspunktet for omvalget ligger i umiddelbar forlængelse af den afbrudte uddannelse, men det er vigtigt, at UU kan følge de unges vej gennem uddannelsessystemet. elever, der vælger at tage orlov. Om muligt underretter skolen også om det sted, hvor eleven opholder sig under orloven. UU påtager sig vejledningsforpligtelsen af den unge under orloven. Skolerne underretter UU umiddelbart efter en af ovenstående hændelser via portalen tilbagemelding.dk. Produktionsskolerne, herunder EGU, underretter UU ved en af ovenstående hændelser via mail til

5 B. Overgangsvejledning Gruppen af frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne omfatter blandt andet 1. Unge, der er erklæret ikke-uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne 2. Unge, der er indstillet til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser 3. Unge med personlige, sociale eller faglige problemer 4. Unge, der har orlov fra uddannelsen 5. Unge, der søger praktikplads 1. Unge, der er erklæret ikke-uddannelsesparate Vurderingen af, om en ung er parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse, foregår i januar/februar måned. Afgørelsen træffes af UU i samarbejde med grundskolen og den unge samt den unges forældre efter gældende regler. På de skoler, hvor UU ikke varetager vejledningen, afgøres uddannelsesparatheden af skolen. Unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, tilbydes opkvalificerende kurser, inden der kan søges om fornyet optagelse. Vejledningsforpligtelsen i disse forløb påhviler UU. 2. Unge, der indstillet til gymnasiale optagelsesprøve En mindre del af de unge, der afslutter grundskolen/10.klasse, indstilles til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser. Disse unge står i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse, hvorfor der kræves en skærpet opmærksomhed. Den unge, der ikke består optagelsesprøven, bør straks tages i vejledning og vejledes til en anden uddannelse.

6 Det tilstræbes at den enkelte skole afholder alle optagelsesprøver på samme dag. UU vil som minimum stille én vejleder til rådighed ved optagelsesprøverne, således UU kan varetage vejledningen af de unge der ikke består optagelsesprøven. Skolen bedes rette henvendelse til UU én måned før afholdelsen af optagelsesprøverne. 3. Elever med personlige, sociale eller faglige problemer a. Fokuselever Fokuselever er elever, der i grundskolen skønnes at have så store personlige, sociale eller faglige problemer, at de efter vejlederens vurdering vil få problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Disse elever har særlig behov for vejledning og modtager derfor ekstra/særlig vejledning så tidligt som muligt i folkeskolen. Ved overgangen til ungdomsuddannelsen sender UU senest 1. maj en liste over fokuselever til den modtagende skole. Den afgivende og den modtagende vejleder afholder inden uddannelsens start et møde, hvor den enkelte elevs behov for støtte - herunder mentorstøtte - gennemdrøftes. Elever der indstilles til optagelsesprøve er fokuselever og overdrages personligt til den modtagende vejleder efter ovenstående retningslinjer. Ungdomsuddannelsens vejledere kan således i god tid tilrettelægge fokuselevernes uddannelsesforløb og evt. tage initiativ til de hjælpeforanstaltninger, der skønnes nødvendige, hvis den unge skal kunne gennemføre et uddannelsesforløb. Elever der går direkte fra grundskole på produktionsskole, overdrages personligt på et møde hvor grundskolevejleder, kommende ungevejleder og produktionsskolen deltager. UU fremsender senest 1. maj en liste over de unge der ønsker et produktionsskoleforløb direkte efter grundskolen.

7 Grundskolevejlederen følger de svagest funderede fokuselever 1 år efter optagelse på en ungdomsuddannelse. Disse elever overdrages personligt til uddannelsen (evt. på et netværksmøde med den unge og den unges forældre/værge), hvor bl.a. snitfladerne i den videre vejledning aftales. b. Problemer i løbet af uddannelsen Hvis en ung i løbet af sin uddannelse viser tegn på, at der er problemer i forhold til at gennemføre uddannelsen, har ungdomsuddannelsesinstitutionen ansvaret for at vejlede den unge i første omgang. Ved tegn på risiko for afbrud vurderer ungdomsuddannelsen/produktionsskolen/vuc eller SOSU, hvordan den unge bedst kan vejledes. Hvis skolen vurderer, at det bliver vanskeligt at fastholdes den unge i uddannelse, arrangerer skolen et netværksmøde med de relevante parter, herunder den unges UU-vejleder. Netværksmødet skal altid afholdes før der træffes endelig beslutning om at udmelde den unge fra uddannelsen. c. Vejledning omkring sommerferien En gruppe unge vejledes ved et skoleårs afslutning til andre uddannelser. Denne vejledning forestås ofte af vejlederne på de enkelte ungdomsuddannelser. Hvis vejlederen skønner, at der er behov for en UU-vejleder til at følge op på vejledningen, kontakter vejlederen den unges UU-vejleder eller UU s vejledervagt. Den unges UU vejleder kan findes på UU s hjemmeside under fanen Find din vejleder. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan kontaktes hele sommerferien med undtagelse af uge 27 og 28. Celf tilbyder vejledning hele sommerferien. De øvrige Ungdomsuddannelserne tilbyder vejledning de første 3 dage i sommerferien samt 3 dage før uddannelsens start.

8 3. Unge, der har orlov fra uddannelsen Unge, der har orlov, er stadig indskrevet på uddannelsen, men UU overtager vejledningen af den unge og tilbyder den unge vejledning efter gældende bekendtgørelse. Ungdomsuddannelsen skal om muligt ved orlov give besked om årsagen til den unges orlov og oplyse, hvor den unge opholder sig under orloven. Hvis den unge under orloven vælger at afbryde sin uddannelse, skal ungdomsuddannelsen straks underrette UU. 4. Unge, der søger praktikplads Unge, der har fuldført et grundforløb, men som endnu ikke har fået en praktikplads, får senest 2 måneder efter endt grundforløb en henvendelse fra UU med tilbud om vejledning. C. Uddannelsespraktik Uddannelsespraktikken på ungdomsuddannelserne foregår fra grundskolens klasse. Progressionen i overgangsvejledningen går fra den brede orientering om ungdomsuddannelserne til elevens endelige valg af uddannelse eller anden undervisningsaktivitet efter grundskolen. Den unges uddannelseshistorik, herunder brobygning og praktikaktiviteter indskrives i uddannelsesplanen. Parterne indgår samarbejde om følgende arrangementer: 1. Erhvervsskoledag for 6. årgang De erhvervsrettede uddannelser på CELF tilbyder et vejledningsforløb over 1 skoledag for folkeskolens 6. klasser. Målet er, at den unge får kendskab til erhvervsskolemiljøet. Dagen afholdes i løbet af efteråret. Skolen planlægger og evaluerer selv forløbet.

9 2. Introduktionskurser for 8. årgang Ungdomsuddannelserne tilbyder arrangementer på brobygning.net Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Målet er, at alle unge får kendskab til 2 uddannelser. Kurserne afholdes i løbet af foråret. Parterne forpligter sig til at følge de fælles beslutninger angående kurserne. Evaluering af kurserne foregår i løbet af skoleåret på et fælles evalueringsmøde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og UU. På samme møde orienteres om introduktionskurser for det kommende skoleår. UU indkalder til mødet. Produktionsskolerne kan tilbyde lignende forløb for elever i 8.klasse. Disse forløb aftales individuelt mellem grundskole/vejleder og produktionsskolerne. 3. Brobygning for 9. /10. årgang Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne tilbyder brobygningsforløb for grundskolernes 9. og 10. årgang. Brobygning er både et undervisnings- og et vejledningsforløb, der primært er en introduktion til uddannelsens faglige krav og miljø. Målet er, at den unge bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Forløbet bør følgelig rumme en generel orientering om uddannelsens opbygning, optagelsesbetingelser og de faglige krav, der stilles i løbet af uddannelsen. Ungdomsuddannelserne opslår selv kurserne på brobygning.net Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Produktionsskolerne kan også tilbyde brobygning. Disse forløb aftales individuelt mellem produktionsskoler og UU-vejlederen.

10 Der gennemføres forskellige former for evaluering af forløbene: Uddannelserne og UU gennemfører begge evalueringer af brobygningsforløbene, der efterfølgende fremlægges på et fælles møde mellem ungdomsuddannelser, grundskoler og UU. UU indkalder til og står for afviklingen af mødet. På samme møde orienteres om 10. kl. brobygning og kreativ HF VUC for det kommende skoleår. D. Samarbejde i øvrigt 1. Uddannelsesråd Lolland-Falster Det strategiske samarbejde om uddannelse på Lolland-Falster fra grundskole til de videregående uddannelser drøftes og koordineres i Uddannelsesrådet, der er sammensat af repræsentanter for samtlige uddannelser, Lolland og Guldborgsund kommuner samt UU Lolland-Falster og Studievalg Sjælland. Rådets arbejde koordineres og der vælges en formand for en to årig periode. 2. Lokale Ungenetværk Kvalificering og koordinering af netværkssamarbejdet omkring de unge foregår i de kommunalt forankrede Ungenetværk, der sammensættes af vejledere fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolen herunder EGU, UU-vejledere samt de medarbejdere i kommunen/jobcentret, der beskæftiger sig med unge under 25 år. Møderne i ungenetværket skal bidrage til en faglig opkvalificering af medarbejderne med henblik på vejledning og rådgivning af de unge samt styrke de personlige relationer mellem medarbejderne. Ungenetværket kommer med forslag til foredrag og kurser, der afholdes i Vejlederskolens regi (se nedenfor) og diskuterer aktuelle problemstillinger i forhold til den fælles opgave.

11 Ungenetværkene holder møde 3-4 gange årligt. UU indkalder til og står for afviklingen af møderne. 3. Informationsarrangementer UU afholder årligt 4-6 informationsarrangementer, hvor forældre og elever fra klasse inviteres til at orientere sig om ungdomsuddannelserne på Lolland-Falster og Sydsjælland. Derudover rummer arrangementerne mulighed for at høre om andre undervisningstilbud efter folkeskolen: Produktionsskole, 10.klasse, Egu m.fl. Arrangementerne planlægges af UU-vejledere i de enkelte lokalområder. Til disse møder inviteres vejledere fra ungdomsuddannelserne til at holde oplæg om specifikke retninger og indgange på ungdomsuddannelserne. Derudover afholder UU Lolland-Falster i samarbejde med UU Region Sjælland en uddannelsesmesse for unge med særlige behov. 4. Mentorer Unge, der har behov for personlig støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, kan af UU få tildelt en mentor. Ved overgangen til erhvervsuddannelserne overtager uddannelserne de økonomiske og pædagogiske forpligtelser for mentorvirksomheden. 5. Vejlederskolen For at udvikle vejledernes kompetence og den fælles forståelse for vejledning og uddannelse tilbyder UU en række arrangementer under Vejlederskolen. Kurserne er gratis for vejledere fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolevejledere, EGU vejledere, jobkonsulenter, børne- og ungerådgivere, familiekonsulenter, ungdomsskoleledere samt lærere i grundskoler, produktionsskoler og ungdomsuddannelser på Lolland-Falster.

12 6. Dialogmøder Ungdomsuddannelserne har forpligtelse til at underrette grundskolerne, udbydere af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning om de unges forudsætninger for at få udbytte af undervisningen i det første år efter optagelsen. Formålet med underretningen er, at grundskolerne, udbyderne af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning får bedre muligheder for at vurdere, om deres indsats over for tidligere elever har været hensigtsmæssig, såvel fagligt som vejledningsmæssigt, i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Endvidere skal møderne medvirke til, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan tilpasse sine indslusningsaktiviteter, således at de unges overgang til ungdomsuddannelserne foregår bedst muligt for den enkelte unge. Underretningen finder sted som et fælles møde for hele Lolland-Falster mellem de relevante parter i grundskolen, 10.klasse, kommunerne, ungdomsuddannelserne og vejledningen. Dialogmødet afholdes årligt ultimo mart/primo april. UU tager initiativ til mødet og afholder alle driftsudgifter i forbindelse hermed. Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. januar 2012 Aftalen evalueres løbende.

13 Tillæg I: Målgruppevurdering Aftale mellem Produktionsskolerne og UU Lolland-Falster angående målgruppevurdering af elever 1. Før den unge kan optages på en produktionsskole, skal den unge have haft mindst én vejledningssamtale. Under samtalen vurdere vejlederen hvorvidt den unge er inden for produktionsskolens målgruppe. 2. Når den unge henvender sig hos en UU-vejleder: Gennemfører vejlederen umiddelbart i forlængelse af henvendelsen og senest 5 arbejdsdage efter (med undtagelse af uge 27 og 28), en uddannelsessamtale med den unge Revideres den unges uddannelsesplan eller der udarbejdes en sådan Kan der i forlængelse af vejledningssamtalen evt. gennemføres en målgruppevurdering. 2.1 UU-vejlederen aftaler telefonisk nærmere om optagelse med den pågældende produktionsskole. 2.2 Målgruppevurderingsskemaet og den unges uddannelsesplan lægges i en kuvert, som den unge selv medbringer til produktionsskolen. 2.3 Den unges uddannelsesplan ajourføres på UV-data. 3. Henvender den unge sig direkte på produktionsskolen, henviser produktionsskolen til den unges UU primærvejleder ELLER til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster. 3.1 Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor eller om muligt på produktionsskolen. 3.2 Uddannelsessamtalen gennemføres så hurtigt som muligt og senest 5 hverdage efter henvendelsen. Med undtagelse af uge 27 og Målgruppevurderingen er gældende i 6 måneder. 5. Ved planlagt afslutning af opholdet på produktionsskolen, underretter skolen umiddelbart og senest 1 uge efter UU, som derefter overtager vejledningen. 5.1 Ved en eventuel forlængelse af skoleforløbet underrettes UU herom.

14 6. Søger en ung med bopæl på Lolland-Falster en produktionsskole uden for Lolland-Falster henvises ligeledes til den unges primærvejleder, eventuelt til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor I skoleferier og på fridage varetages vejledningen af UU s vejledervagter. Adresser og telefonnumre fremgår altid af UU s hjemmeside Tillæg II: Samarbejde med produktionsskolerne Procedurer for samarbejdet med produktionsskolerne Uddannelsesplanen: Alle unge skal sammen med UU-vejlederen udarbejde en uddannelsesplan, før der målgruppevurderes til en produktionsskole. UU tilstræber, at alle unge medbringer uddannelsesplanen til indskrivningssamtalen. Uddannelsesplanen skal ud over de eksisterende data også indeholde oplysninger om den unges tidligere uddannelsesforløb, nuværende beskæftigelse samt fritidsinteresser. Uddannelsesplanen skal derudover indeholde oplysninger om, hvilke behov den unge har for almen undervisning. Forløbet på produktionsskolen: Ofte må starten på en produktionsskole suppleres med en samtale mellem den unge, vejlederen på produktionsskolen og UU-vejlederen. Unge der går direkte fra 9. eller 10. klasse på produktionsskole overleveres altid personligt. På mødet deltager grundskolevejlederen, den unges kommende ungevejleder samt produktionsskolen. Produktionsskolen og UU forpligtiger sig til senest 3 mdr. efter opstart at gennemføre en opfølgende samtale med den unge. Hvis der er behov for det, inddrager produktionsskolen UU undervejs i forløbet: Her tænkes især på de unge: a) som ikke fungerer, ikke møder regelmæssigt og som ikke samarbejder med skolen. Disse unge ønskes inddraget i en samtale med produktionsskolen og UU om situationen og fremtiden.

15 b) der er klar til udslusning og som har brug for grundig vejledning inden de drager videre i uddannelsessystemet. UU s viden kan her i samarbejde med vejlederen på produktionsskolen og den unge være nyttig inden uddannelsesvalget afgøres. c) som nærmer sig 12 mdr s regelen, men ikke er klar til udslusning. d) elever på produktionsskole som ønsker netværkssamtale Udslusning fra Produktionsskolen: Hvis der er tale om unge, hvor produktionsskolen mener, at den unge ikke kan fortsætte i en ordinær uddannelse, inddrages UU så tidligt i processen som muligt: a) Hvis den unge udskrives af produktionsskolen og STU er med i overvejelserne for det videre forløb bør UU inddrages før det finder sted. Produktionsskolen vedlægger relevant dokumentation herfor. Her tænkes også på en funktionsbeskrivelse og en vurdering af, hvorfor en ordinær uddannelse/egu ikke er mulig. Forløbsbeskrivelser, hvor f.eks. forslag fra VISP indgår, vil være vigtige i den videre proces. Tillæg III: Samarbejde med produktionsskolerne ang. produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse Hvis Produktionsskolen vurderer, at en unge skal tilbydes den Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse skal Produktionsskolen, inden der fremsendes indstilling til erhvervsskolen, inddrage den unges UU vejleder. Såfremt den unge, produktionsskolen og UU vejlederen finder indstillingen fra Produktionsskolen relevant skal UU vejlederen revidere den unges uddannelsesplan. Produktionsskolen er ansvarlig for at fremsende indstilling til den pågældende erhvervsskole. Erhvervsskolen har herefter 14 dages ret til at indhente yderlig dokumentation. Denne dokumentation vil som oftest være den unges uddannelsesplan.

16 Tillæg IV: Samarbejdsaftale mellem CELF og UU om koordinering af mentorer 1. Formål CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster og UU Lolland- Falster, Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår med nærværende aftale et samarbejde om, at UU Lolland-Falster kan gøre brug af uddannede mentorer på CELF for elever i 9. eller 10. klasse, som ønsker at fortsætte på CELF. at CELF kan gøre brug af UU s mentorer, der har påbegyndt et mentorforløb for elever i 9. eller 10.klasse, som ønsker at fortsætte på CELF. 2. Valg af mentor Koordinering af valg af mentor for den enkelte elev sker mellem UU Lolland-Falster den ung og CELF. UU Lolland-Falster forpligter sig til at anvende et antal af CELF s mentorer for eleverne i 9. eller 10. klasse ligesom CELF forpligter sig til at fortsætte de mentorforløb, som ved fælles aftale er igangsat for elever i 9. eller 10. klasse. 4. Den konkrete aftale i hver enkelt sag I hver enkelt sag underskrives en konkret aftale indeholdende elevoplysning, kontaktpersoner, mål samt antal timer. Der udarbejdes en standardblanket, som anvendes til formålet. 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft pr Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen revideres/evalueres hvert år oktober/november måned.

17 Tillæg IV: Aftale mellem VUC Storstrøm og UU om AVU for unge under 18 år. Formål For en gruppe unge under 18 år, der ikke er uddannelsesparate, er det en mulighed at opkvalificere sig gennem 9./10. klasse på den almene voksenuddannelse (avu) på VUC. Kommunerne er forpligtet til at betale disse forløb, hvis UU vejleder den unge til avu. Procedure 1. Unge, der søger optagelse på avu henvises til den unges UU vejleder. 2. Ingen unge under 18 år kan optages uden en uddannelsesplan på avu. 3. Hvis UU vejleder den unge til forløb på avu, udformes en uddannelsesplan, som underskrives af den unges forældre. 4. VUC får en kopi af uddannelsesplanen og vejleder ud fra denne. 5. VUC udformer en købsaftale, blanketten Optag af unge under 18 år samt en tilmelding til uddannelse. 6. For unge i Lolland kommune sendes papirerne til UU til videre godkendelse. 7. For unge i Guldborgsund kommune sendes papirerne til skoleforvaltningen. 8. VUC giver besked til den unge og den unges forældre om optagelse eller afslag. 9. VUC giver UU besked om optagelse, bekymrende fravær, afbrud og gennemførelse af uddannelsen via portalen tilbagemelding.dk, jf. den generelle aftale. 10. VUC fremsender kvartalsvise faktura til kommunerne på baggrund af aktivitetsindberetningen. 11. Uddannelsesplanen evalueres og revideres efter behov, dog mindst en gang årligt.

18 Det er vigtigt, at både VUC og UU pointerer over for den unge, at godkendelsen af optag ikke sker automatisk, men udelukkende efter en individuel vejledning af den unge. Ikrafttræden og evaluering Aftalen træder i kraft fra januar 2012 og evalueres løbende dog mindst én gang årligt.

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Region Sjælland 2013/2014

Region Sjælland 2013/2014 Brobygning.NET i Region Sjælland 2013/2014 - en fælles koordinering for Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesinstitutioner, grund- og efterskoler Side 1 27-06-2013 1. Indledning... 3 2. Tidsplan...

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere