Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012

2 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse, der giver adgang til videreuddannelse eller til arbejdsmarkedet. Alligevel afbryder en alt for stor del af de unge deres uddannelsesforløb en eller flere gange. Derfor er en af de store opgaver at inddrage ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og andre udbydere af ungdomsuddannelse samt parterne på arbejdsmarkedet med henblik på at kvalificere vejledningen, så flere unge vælger den rigtige uddannelse og så frafald bliver til omvalg af uddannelse eller valg af erhverv. Gennem samarbejde, koordinering og bedre kommunikation mellem parterne og de unge tilstræber vi en endnu bedre vejledningsindsats, så vi i fællesskab kan bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed til at hæve det generelle uddannelsesniveau på Lolland-Falster. Ulla Petersen Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

3 Aftalens parter: Nedenstående aftale indgås fra januar 2012 mellem følgende: Lolland Produktionsskole, Skandsen 11, 4900 Nakskov EGU Lolland, Skandsen 11, 4900 Nakskov MultiCenter Syd, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. EGU Guldborgsund, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. CELF, Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F. Nakskov Gymnasium og HF, Søvej 6, 4900 Nakskov Nykøbing Katedralskole, P.M. Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo Social og Sundhedsskolen, Vestensborg Alle 78, 4800 Nykøbing VUC Storstrøm, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. UU Lolland-Falster, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing Samarbejdsaftalen omfatter: A. Underretning af elevaktiviteter B. Overgangsvejledning C. Uddannelsespraktik D. Samarbejde i øvrigt Tillæg I: Aftale om målgruppevurdering af unge, der søger produktionsskolerne Tillæg II: Samarbejdsprocedurer mellem produktionsskolerne og UU Tillæg III: Samarbejdsprocedure ang. den produktionsskolebaserede lærlingeuddannelse Tillæg VI: Samarbejdsaftale mellem CELF og UU om brug af mentorer Tillæg V: Aftale mellem VUC og UU om Almen Voksenuddannelse for unge under 18 år

4 A. Tilbagemelding om elevaktiviteter For at understøtte den fælles vejledningsindsats bedst muligt er det en forudsætning, at der til stadighed foregår en hyppig og detaljeret udveksling af informationer om elevernes uddannelsesforløb. Der tilstræbes således et højt informationsniveau mellem parterne. Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne er lovgivningsmæssigt forpligtede til at underrette UU Lolland-Falster om, hvilke elever under 25, der er optaget på uddannelsesinstitutionen, herunder tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse, har gennemført uddannelsen er optaget, men ikke mødt op ved undervisningens begyndelse har afbrudt uddannelsen eller som står i risiko for at afbryde uddannelsesforløbet (se nedenfor) Derudover aftaler parterne endvidere at underrette UU om elever, der vælger ny uddannelse på samme institution (omvalg). Dette meddeles som et afbrud efterfulgt af en ny påbegyndelse. UU vil ikke kontakte den unge, hvis tidspunktet for omvalget ligger i umiddelbar forlængelse af den afbrudte uddannelse, men det er vigtigt, at UU kan følge de unges vej gennem uddannelsessystemet. elever, der vælger at tage orlov. Om muligt underretter skolen også om det sted, hvor eleven opholder sig under orloven. UU påtager sig vejledningsforpligtelsen af den unge under orloven. Skolerne underretter UU umiddelbart efter en af ovenstående hændelser via portalen tilbagemelding.dk. Produktionsskolerne, herunder EGU, underretter UU ved en af ovenstående hændelser via mail til

5 B. Overgangsvejledning Gruppen af frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne omfatter blandt andet 1. Unge, der er erklæret ikke-uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne 2. Unge, der er indstillet til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser 3. Unge med personlige, sociale eller faglige problemer 4. Unge, der har orlov fra uddannelsen 5. Unge, der søger praktikplads 1. Unge, der er erklæret ikke-uddannelsesparate Vurderingen af, om en ung er parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse, foregår i januar/februar måned. Afgørelsen træffes af UU i samarbejde med grundskolen og den unge samt den unges forældre efter gældende regler. På de skoler, hvor UU ikke varetager vejledningen, afgøres uddannelsesparatheden af skolen. Unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, tilbydes opkvalificerende kurser, inden der kan søges om fornyet optagelse. Vejledningsforpligtelsen i disse forløb påhviler UU. 2. Unge, der indstillet til gymnasiale optagelsesprøve En mindre del af de unge, der afslutter grundskolen/10.klasse, indstilles til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser. Disse unge står i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse, hvorfor der kræves en skærpet opmærksomhed. Den unge, der ikke består optagelsesprøven, bør straks tages i vejledning og vejledes til en anden uddannelse.

6 Det tilstræbes at den enkelte skole afholder alle optagelsesprøver på samme dag. UU vil som minimum stille én vejleder til rådighed ved optagelsesprøverne, således UU kan varetage vejledningen af de unge der ikke består optagelsesprøven. Skolen bedes rette henvendelse til UU én måned før afholdelsen af optagelsesprøverne. 3. Elever med personlige, sociale eller faglige problemer a. Fokuselever Fokuselever er elever, der i grundskolen skønnes at have så store personlige, sociale eller faglige problemer, at de efter vejlederens vurdering vil få problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Disse elever har særlig behov for vejledning og modtager derfor ekstra/særlig vejledning så tidligt som muligt i folkeskolen. Ved overgangen til ungdomsuddannelsen sender UU senest 1. maj en liste over fokuselever til den modtagende skole. Den afgivende og den modtagende vejleder afholder inden uddannelsens start et møde, hvor den enkelte elevs behov for støtte - herunder mentorstøtte - gennemdrøftes. Elever der indstilles til optagelsesprøve er fokuselever og overdrages personligt til den modtagende vejleder efter ovenstående retningslinjer. Ungdomsuddannelsens vejledere kan således i god tid tilrettelægge fokuselevernes uddannelsesforløb og evt. tage initiativ til de hjælpeforanstaltninger, der skønnes nødvendige, hvis den unge skal kunne gennemføre et uddannelsesforløb. Elever der går direkte fra grundskole på produktionsskole, overdrages personligt på et møde hvor grundskolevejleder, kommende ungevejleder og produktionsskolen deltager. UU fremsender senest 1. maj en liste over de unge der ønsker et produktionsskoleforløb direkte efter grundskolen.

7 Grundskolevejlederen følger de svagest funderede fokuselever 1 år efter optagelse på en ungdomsuddannelse. Disse elever overdrages personligt til uddannelsen (evt. på et netværksmøde med den unge og den unges forældre/værge), hvor bl.a. snitfladerne i den videre vejledning aftales. b. Problemer i løbet af uddannelsen Hvis en ung i løbet af sin uddannelse viser tegn på, at der er problemer i forhold til at gennemføre uddannelsen, har ungdomsuddannelsesinstitutionen ansvaret for at vejlede den unge i første omgang. Ved tegn på risiko for afbrud vurderer ungdomsuddannelsen/produktionsskolen/vuc eller SOSU, hvordan den unge bedst kan vejledes. Hvis skolen vurderer, at det bliver vanskeligt at fastholdes den unge i uddannelse, arrangerer skolen et netværksmøde med de relevante parter, herunder den unges UU-vejleder. Netværksmødet skal altid afholdes før der træffes endelig beslutning om at udmelde den unge fra uddannelsen. c. Vejledning omkring sommerferien En gruppe unge vejledes ved et skoleårs afslutning til andre uddannelser. Denne vejledning forestås ofte af vejlederne på de enkelte ungdomsuddannelser. Hvis vejlederen skønner, at der er behov for en UU-vejleder til at følge op på vejledningen, kontakter vejlederen den unges UU-vejleder eller UU s vejledervagt. Den unges UU vejleder kan findes på UU s hjemmeside under fanen Find din vejleder. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan kontaktes hele sommerferien med undtagelse af uge 27 og 28. Celf tilbyder vejledning hele sommerferien. De øvrige Ungdomsuddannelserne tilbyder vejledning de første 3 dage i sommerferien samt 3 dage før uddannelsens start.

8 3. Unge, der har orlov fra uddannelsen Unge, der har orlov, er stadig indskrevet på uddannelsen, men UU overtager vejledningen af den unge og tilbyder den unge vejledning efter gældende bekendtgørelse. Ungdomsuddannelsen skal om muligt ved orlov give besked om årsagen til den unges orlov og oplyse, hvor den unge opholder sig under orloven. Hvis den unge under orloven vælger at afbryde sin uddannelse, skal ungdomsuddannelsen straks underrette UU. 4. Unge, der søger praktikplads Unge, der har fuldført et grundforløb, men som endnu ikke har fået en praktikplads, får senest 2 måneder efter endt grundforløb en henvendelse fra UU med tilbud om vejledning. C. Uddannelsespraktik Uddannelsespraktikken på ungdomsuddannelserne foregår fra grundskolens klasse. Progressionen i overgangsvejledningen går fra den brede orientering om ungdomsuddannelserne til elevens endelige valg af uddannelse eller anden undervisningsaktivitet efter grundskolen. Den unges uddannelseshistorik, herunder brobygning og praktikaktiviteter indskrives i uddannelsesplanen. Parterne indgår samarbejde om følgende arrangementer: 1. Erhvervsskoledag for 6. årgang De erhvervsrettede uddannelser på CELF tilbyder et vejledningsforløb over 1 skoledag for folkeskolens 6. klasser. Målet er, at den unge får kendskab til erhvervsskolemiljøet. Dagen afholdes i løbet af efteråret. Skolen planlægger og evaluerer selv forløbet.

9 2. Introduktionskurser for 8. årgang Ungdomsuddannelserne tilbyder arrangementer på brobygning.net Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Målet er, at alle unge får kendskab til 2 uddannelser. Kurserne afholdes i løbet af foråret. Parterne forpligter sig til at følge de fælles beslutninger angående kurserne. Evaluering af kurserne foregår i løbet af skoleåret på et fælles evalueringsmøde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og UU. På samme møde orienteres om introduktionskurser for det kommende skoleår. UU indkalder til mødet. Produktionsskolerne kan tilbyde lignende forløb for elever i 8.klasse. Disse forløb aftales individuelt mellem grundskole/vejleder og produktionsskolerne. 3. Brobygning for 9. /10. årgang Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne tilbyder brobygningsforløb for grundskolernes 9. og 10. årgang. Brobygning er både et undervisnings- og et vejledningsforløb, der primært er en introduktion til uddannelsens faglige krav og miljø. Målet er, at den unge bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Forløbet bør følgelig rumme en generel orientering om uddannelsens opbygning, optagelsesbetingelser og de faglige krav, der stilles i løbet af uddannelsen. Ungdomsuddannelserne opslår selv kurserne på brobygning.net Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Produktionsskolerne kan også tilbyde brobygning. Disse forløb aftales individuelt mellem produktionsskoler og UU-vejlederen.

10 Der gennemføres forskellige former for evaluering af forløbene: Uddannelserne og UU gennemfører begge evalueringer af brobygningsforløbene, der efterfølgende fremlægges på et fælles møde mellem ungdomsuddannelser, grundskoler og UU. UU indkalder til og står for afviklingen af mødet. På samme møde orienteres om 10. kl. brobygning og kreativ HF VUC for det kommende skoleår. D. Samarbejde i øvrigt 1. Uddannelsesråd Lolland-Falster Det strategiske samarbejde om uddannelse på Lolland-Falster fra grundskole til de videregående uddannelser drøftes og koordineres i Uddannelsesrådet, der er sammensat af repræsentanter for samtlige uddannelser, Lolland og Guldborgsund kommuner samt UU Lolland-Falster og Studievalg Sjælland. Rådets arbejde koordineres og der vælges en formand for en to årig periode. 2. Lokale Ungenetværk Kvalificering og koordinering af netværkssamarbejdet omkring de unge foregår i de kommunalt forankrede Ungenetværk, der sammensættes af vejledere fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolen herunder EGU, UU-vejledere samt de medarbejdere i kommunen/jobcentret, der beskæftiger sig med unge under 25 år. Møderne i ungenetværket skal bidrage til en faglig opkvalificering af medarbejderne med henblik på vejledning og rådgivning af de unge samt styrke de personlige relationer mellem medarbejderne. Ungenetværket kommer med forslag til foredrag og kurser, der afholdes i Vejlederskolens regi (se nedenfor) og diskuterer aktuelle problemstillinger i forhold til den fælles opgave.

11 Ungenetværkene holder møde 3-4 gange årligt. UU indkalder til og står for afviklingen af møderne. 3. Informationsarrangementer UU afholder årligt 4-6 informationsarrangementer, hvor forældre og elever fra klasse inviteres til at orientere sig om ungdomsuddannelserne på Lolland-Falster og Sydsjælland. Derudover rummer arrangementerne mulighed for at høre om andre undervisningstilbud efter folkeskolen: Produktionsskole, 10.klasse, Egu m.fl. Arrangementerne planlægges af UU-vejledere i de enkelte lokalområder. Til disse møder inviteres vejledere fra ungdomsuddannelserne til at holde oplæg om specifikke retninger og indgange på ungdomsuddannelserne. Derudover afholder UU Lolland-Falster i samarbejde med UU Region Sjælland en uddannelsesmesse for unge med særlige behov. 4. Mentorer Unge, der har behov for personlig støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, kan af UU få tildelt en mentor. Ved overgangen til erhvervsuddannelserne overtager uddannelserne de økonomiske og pædagogiske forpligtelser for mentorvirksomheden. 5. Vejlederskolen For at udvikle vejledernes kompetence og den fælles forståelse for vejledning og uddannelse tilbyder UU en række arrangementer under Vejlederskolen. Kurserne er gratis for vejledere fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolevejledere, EGU vejledere, jobkonsulenter, børne- og ungerådgivere, familiekonsulenter, ungdomsskoleledere samt lærere i grundskoler, produktionsskoler og ungdomsuddannelser på Lolland-Falster.

12 6. Dialogmøder Ungdomsuddannelserne har forpligtelse til at underrette grundskolerne, udbydere af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning om de unges forudsætninger for at få udbytte af undervisningen i det første år efter optagelsen. Formålet med underretningen er, at grundskolerne, udbyderne af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning får bedre muligheder for at vurdere, om deres indsats over for tidligere elever har været hensigtsmæssig, såvel fagligt som vejledningsmæssigt, i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Endvidere skal møderne medvirke til, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan tilpasse sine indslusningsaktiviteter, således at de unges overgang til ungdomsuddannelserne foregår bedst muligt for den enkelte unge. Underretningen finder sted som et fælles møde for hele Lolland-Falster mellem de relevante parter i grundskolen, 10.klasse, kommunerne, ungdomsuddannelserne og vejledningen. Dialogmødet afholdes årligt ultimo mart/primo april. UU tager initiativ til mødet og afholder alle driftsudgifter i forbindelse hermed. Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. januar 2012 Aftalen evalueres løbende.

13 Tillæg I: Målgruppevurdering Aftale mellem Produktionsskolerne og UU Lolland-Falster angående målgruppevurdering af elever 1. Før den unge kan optages på en produktionsskole, skal den unge have haft mindst én vejledningssamtale. Under samtalen vurdere vejlederen hvorvidt den unge er inden for produktionsskolens målgruppe. 2. Når den unge henvender sig hos en UU-vejleder: Gennemfører vejlederen umiddelbart i forlængelse af henvendelsen og senest 5 arbejdsdage efter (med undtagelse af uge 27 og 28), en uddannelsessamtale med den unge Revideres den unges uddannelsesplan eller der udarbejdes en sådan Kan der i forlængelse af vejledningssamtalen evt. gennemføres en målgruppevurdering. 2.1 UU-vejlederen aftaler telefonisk nærmere om optagelse med den pågældende produktionsskole. 2.2 Målgruppevurderingsskemaet og den unges uddannelsesplan lægges i en kuvert, som den unge selv medbringer til produktionsskolen. 2.3 Den unges uddannelsesplan ajourføres på UV-data. 3. Henvender den unge sig direkte på produktionsskolen, henviser produktionsskolen til den unges UU primærvejleder ELLER til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster. 3.1 Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor eller om muligt på produktionsskolen. 3.2 Uddannelsessamtalen gennemføres så hurtigt som muligt og senest 5 hverdage efter henvendelsen. Med undtagelse af uge 27 og Målgruppevurderingen er gældende i 6 måneder. 5. Ved planlagt afslutning af opholdet på produktionsskolen, underretter skolen umiddelbart og senest 1 uge efter UU, som derefter overtager vejledningen. 5.1 Ved en eventuel forlængelse af skoleforløbet underrettes UU herom.

14 6. Søger en ung med bopæl på Lolland-Falster en produktionsskole uden for Lolland-Falster henvises ligeledes til den unges primærvejleder, eventuelt til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor I skoleferier og på fridage varetages vejledningen af UU s vejledervagter. Adresser og telefonnumre fremgår altid af UU s hjemmeside Tillæg II: Samarbejde med produktionsskolerne Procedurer for samarbejdet med produktionsskolerne Uddannelsesplanen: Alle unge skal sammen med UU-vejlederen udarbejde en uddannelsesplan, før der målgruppevurderes til en produktionsskole. UU tilstræber, at alle unge medbringer uddannelsesplanen til indskrivningssamtalen. Uddannelsesplanen skal ud over de eksisterende data også indeholde oplysninger om den unges tidligere uddannelsesforløb, nuværende beskæftigelse samt fritidsinteresser. Uddannelsesplanen skal derudover indeholde oplysninger om, hvilke behov den unge har for almen undervisning. Forløbet på produktionsskolen: Ofte må starten på en produktionsskole suppleres med en samtale mellem den unge, vejlederen på produktionsskolen og UU-vejlederen. Unge der går direkte fra 9. eller 10. klasse på produktionsskole overleveres altid personligt. På mødet deltager grundskolevejlederen, den unges kommende ungevejleder samt produktionsskolen. Produktionsskolen og UU forpligtiger sig til senest 3 mdr. efter opstart at gennemføre en opfølgende samtale med den unge. Hvis der er behov for det, inddrager produktionsskolen UU undervejs i forløbet: Her tænkes især på de unge: a) som ikke fungerer, ikke møder regelmæssigt og som ikke samarbejder med skolen. Disse unge ønskes inddraget i en samtale med produktionsskolen og UU om situationen og fremtiden.

15 b) der er klar til udslusning og som har brug for grundig vejledning inden de drager videre i uddannelsessystemet. UU s viden kan her i samarbejde med vejlederen på produktionsskolen og den unge være nyttig inden uddannelsesvalget afgøres. c) som nærmer sig 12 mdr s regelen, men ikke er klar til udslusning. d) elever på produktionsskole som ønsker netværkssamtale Udslusning fra Produktionsskolen: Hvis der er tale om unge, hvor produktionsskolen mener, at den unge ikke kan fortsætte i en ordinær uddannelse, inddrages UU så tidligt i processen som muligt: a) Hvis den unge udskrives af produktionsskolen og STU er med i overvejelserne for det videre forløb bør UU inddrages før det finder sted. Produktionsskolen vedlægger relevant dokumentation herfor. Her tænkes også på en funktionsbeskrivelse og en vurdering af, hvorfor en ordinær uddannelse/egu ikke er mulig. Forløbsbeskrivelser, hvor f.eks. forslag fra VISP indgår, vil være vigtige i den videre proces. Tillæg III: Samarbejde med produktionsskolerne ang. produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse Hvis Produktionsskolen vurderer, at en unge skal tilbydes den Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse skal Produktionsskolen, inden der fremsendes indstilling til erhvervsskolen, inddrage den unges UU vejleder. Såfremt den unge, produktionsskolen og UU vejlederen finder indstillingen fra Produktionsskolen relevant skal UU vejlederen revidere den unges uddannelsesplan. Produktionsskolen er ansvarlig for at fremsende indstilling til den pågældende erhvervsskole. Erhvervsskolen har herefter 14 dages ret til at indhente yderlig dokumentation. Denne dokumentation vil som oftest være den unges uddannelsesplan.

16 Tillæg IV: Samarbejdsaftale mellem CELF og UU om koordinering af mentorer 1. Formål CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster og UU Lolland- Falster, Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår med nærværende aftale et samarbejde om, at UU Lolland-Falster kan gøre brug af uddannede mentorer på CELF for elever i 9. eller 10. klasse, som ønsker at fortsætte på CELF. at CELF kan gøre brug af UU s mentorer, der har påbegyndt et mentorforløb for elever i 9. eller 10.klasse, som ønsker at fortsætte på CELF. 2. Valg af mentor Koordinering af valg af mentor for den enkelte elev sker mellem UU Lolland-Falster den ung og CELF. UU Lolland-Falster forpligter sig til at anvende et antal af CELF s mentorer for eleverne i 9. eller 10. klasse ligesom CELF forpligter sig til at fortsætte de mentorforløb, som ved fælles aftale er igangsat for elever i 9. eller 10. klasse. 4. Den konkrete aftale i hver enkelt sag I hver enkelt sag underskrives en konkret aftale indeholdende elevoplysning, kontaktpersoner, mål samt antal timer. Der udarbejdes en standardblanket, som anvendes til formålet. 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft pr Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen revideres/evalueres hvert år oktober/november måned.

17 Tillæg IV: Aftale mellem VUC Storstrøm og UU om AVU for unge under 18 år. Formål For en gruppe unge under 18 år, der ikke er uddannelsesparate, er det en mulighed at opkvalificere sig gennem 9./10. klasse på den almene voksenuddannelse (avu) på VUC. Kommunerne er forpligtet til at betale disse forløb, hvis UU vejleder den unge til avu. Procedure 1. Unge, der søger optagelse på avu henvises til den unges UU vejleder. 2. Ingen unge under 18 år kan optages uden en uddannelsesplan på avu. 3. Hvis UU vejleder den unge til forløb på avu, udformes en uddannelsesplan, som underskrives af den unges forældre. 4. VUC får en kopi af uddannelsesplanen og vejleder ud fra denne. 5. VUC udformer en købsaftale, blanketten Optag af unge under 18 år samt en tilmelding til uddannelse. 6. For unge i Lolland kommune sendes papirerne til UU til videre godkendelse. 7. For unge i Guldborgsund kommune sendes papirerne til skoleforvaltningen. 8. VUC giver besked til den unge og den unges forældre om optagelse eller afslag. 9. VUC giver UU besked om optagelse, bekymrende fravær, afbrud og gennemførelse af uddannelsen via portalen tilbagemelding.dk, jf. den generelle aftale. 10. VUC fremsender kvartalsvise faktura til kommunerne på baggrund af aktivitetsindberetningen. 11. Uddannelsesplanen evalueres og revideres efter behov, dog mindst en gang årligt.

18 Det er vigtigt, at både VUC og UU pointerer over for den unge, at godkendelsen af optag ikke sker automatisk, men udelukkende efter en individuel vejledning af den unge. Ikrafttræden og evaluering Aftalen træder i kraft fra januar 2012 og evalueres løbende dog mindst én gang årligt.

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund Samarbejdsaftale mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund August 2017 INDLEDNING UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14)

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14) Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og for de 15-17-årige (01.09.14) Dagsorden/ emne/ indhold/ kommentarer Mødedeltagere/ De øvrige 1 Indstilling af den unge

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere