Projektplan Projekt Over Muren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan Projekt Over Muren"

Transkript

1 Projektplan Projekt Over Muren Et behandlingsprojekt i samarbejde mellem Københavns Fængsler og Københavns Kommune Juli 2007

2 Styregruppemedlemmer Københavns Fængsel: Inspektør Peter Vesterheden, vice-inspektør Morten Gudmand-Høyer og uddannelsesleder Michelle Beldner. Københavns Kommune: Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren, socialoverlæge Peter Ege og forstander for behandlingsinstitutionen Netværket, Jørgen Marthedal. Ansvarlig for projektplan Projektleder Trine Ravn Københavns Kommune Mobil I samarbejde med Projektmedarbejder og sygeplejerske Anette Jacobsen Københavns Fængsler

3 Forord Denne projektplan er det teoretiske bud på rammerne og indhold i Projekt Over Muren. På et senere tidspunkt vil den indhentede erfaring i projektet danne basis for en evaluering med en efterfølgende tilpasning af projektplanen. Københavns Fængsler har via midler fra Socialministeriet skabt rammerne for et hash- og substitutionsprojekt, for at opfylde behandlingsgarantien for stofmisbrugsbehandling i Københavns Fængsler. Der blev indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommune om et behandlingsprojekt for indsatte i Københavns Fængsler. Projektet er tilknyttet Netværket, som er et socialpædagogisk behandlingstilbud til stofmisbrugere i Københavns Kommune. Netværkets behandlingstilbud er baseret på kognitive behandlingsprincipper med særlig fokus på social færdighedstræning, struktureret tilbagefaldsforebyggelse samt stof- og psykoedukation. Netværket rummer en ambulant afdeling, døgnafdeling, bofællesskab, arbejdsprøvning på Hotellet og pårørendegrupper. Projektet vil i sin praksis forankres i Vestre Fængsel, hvor der vil være projektkontor, gruppe- og samtalelokaler. Ugentligt vil projektet skabe faglig forankring i Netværket, gennem et særligt tilrette uddannelsesforløb for de tilknyttede behandlere. Her i indgår blandt andet sparring og behandlersupervision via Netværkets behandlingskonsulenter. I den efterfølgende indgåede partnerskabsaftale er projektet opdelt i følgende faser: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Indledende og afdækkende fase Behandlingsfase Erfarings- og evalueringsfase Nærværende projektplan er resultatet af fase 1, den indledende og afdækkende fase, som foreligges styregruppen til endelig godkendelse, før opstart af projektfase 2, behandlingsfasen. Projektteamet består af Projektleder og 4 behandlere på fuld tid Socialrådgiver på halv tid Projektsekretær fuld tid Projektsekretær er tilknyttet via Københavns Fængsler og resten er teamet er forankret i Københavns Kommune.

4 En særlig tak Mange har bidraget til projektplanen med sparring, rådgivning og praktisk hjælp, men jeg vil gerne udtrykke en særlig tak til følgende personer: Behandlingskonsulent Katja Mejlfort, Netværket Forstander Jørgen Marthedal, Netværket Socialoverlæge Peter Ege, Københavns Kommune Dokumentationsmedarbejder Dorrit Pedersen, Københavns Kommune Socialrådgiver Heidi Jensen, Rådgivningscenter Vest, Københavns Kommune Ove Madsen, Københavns Kommunes IT afdeling IT-projektleder Peter Kay, Københavns Kommune IT chef Finn Dohn samt Sten og Joan fra Københavns Fængslers IT afdeling Uddannelsesleder Michelle Beldner, Københavns Fængsler Følgegruppen i Københavns Fængsler Projektsekretær Charlotte, Københavns Fængsler København, den 12. juli 2007 Trine Ravn Projektleder

5 Projektdiagram Projekt Over Muren Københavns Kommune Styregruppe Københavns Fængsel Rådgivnings -center Vest Behandlingsinstitutionen Netværket Projektleder Behandlings -leder Intern følgegruppe Socialrådgiver Behandlerteam Projektsekretær / -medarbejder

6 Projektplan Indholdsfortegnelse Delrapport 1 Implementeringsplan Delrapport 2 Behandlingsplan Delrapport 3 Projektteam Delrapport 4 Informationsteknologi Delrapport 5 Økonomi Delrapport 6 Dokumentation & Statistik Hver delrapport er nummereret selvstændigt

7 Delrapport 1 Implementeringsplan Formål... 2 Dokumentationsgrundlag. 2 Litteratur Erfaring i Kriminalforsorgen Personlige kontakter Arbejdsproces Opstartsfasen Informationsveje i projektperioden Etiske overvejelse 3 Visitation. 3 Baggrundsviden Procedure for visitation til POM Sagsbehandling.. 5 Sikkerhedsvilkår.. 6 Isolationsfængsling Besøgs og brevkontrol Juridiske vilkår Individforhold Projektforhold Dusørforhold. 7 Logistik.. 7 Samarbejde & kommunikation 8 Behandlingsgaranti Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

8 Delrapport 1 Implementeringsplan Formål Den følgende delrapport er en detaljeret beskrivelse af samarbejdsmæssige, juridiske og praktiske forhold omkring implementeringen af Projekt Over Muren i Københavns Fængsler. Projektmedarbejder Anette Jacobsen skal i høj grad krediteres for sin indsats på dette område, da hun gennem hele forløbet har taget initiativer, været vedholdende og meget engageret. Ikke mindst skal hun komplimenteres for sit fantastisk talent for at samarbejde og skabe goodwill til projektet, hos alle personalegrupper og enheder i Københavns Fængsler. Dokumentationsgrundlag Litteratur Til grund den praktiske implementering ligger der en række baggrundslitteratur omkring såvel indsattes oplevelser af fængselsmiljøet, som faglige udredelser omkring bl.a. isolationsfængslede og de psykiske faktorer der spiller ind i forbindelse med den personlige krise det er for et menneske at blive revet ud af sit daglige miljø og sat (ofte meget pludseligt) i fængsel. Se litteraturlisten i bilag A. Erfaring i Kriminalforsorgen Der er i kriminalforsorgen en lang erfaring med eksterne behandlingsprojekter i fængsels og arresthus regi. Projektet er inspireret af Bogø-projektet fra Esbjerg, samt et behandlingsprojekt på Statsfængslet Søbysøgård. Desuden har der været samarbejde og erfarings overførsel fra de eksisterende behandlingstilbud i Københavns Fængsler, Projekt Menneske og Kongens Ø. Personlige kontakter Projektet har desuden ladet sig inspirere af Nikolaj Solholt, som er behandler i Roskilde misbrugscenter med behandlingserfaring fra Køge og Roskilde arresthuse, omkring konkrete problemstillinger som visitation, udvælgelse og sammensætning af projekthold m.m.. Arbejdsproces Opstartsfasen Projektmedarbejder Anette Jacobsen har via sit indgående kendskab til fængslet været rundt til alle funktioner og afdelinger, dels med henblik på præsentation af projektet og dels for at øge kendskab og viden om de mange detaljer som beskrives i det følgende. Dagsorden til møderne rundt omkring i organisationen har været følgende: Præsentation og beskrivelse af POM Uddybning af det pågældende arbejdsområde og de daglige rutiner Indspørgen til erfaringer med de andre behandlingstilbud Brainstorm på tips og idéer til projektet Udlevering af brochure med information og kontaktmuligheder, se bilag B. 2 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

9 Delrapport 1 Implementeringsplan Informationsveje i projektperioden Fase 1 Informationsbrochure til personalet i opstartsfasen af projektet. Walk-in møder overalt i huset, hvor projektmedarbejder Anette Jacobsen kommer frem. Systematisk fremmøde på morgen- og personalemøder i maj måned Fase 2 Udgivelse af retningslinier for visitation til projektet. Udbredelse via intranettet, opslag i gangarealer, plakatopslag, samt ophængning af laminerede udgaver på alle kontorer, postværelser, værksteder, skolestue m.m. Kursusforløb omhandlende Motiverende Samtaleteknik, kognitive behandlingsprincipper, stof- og psykeedukation m.m. målrettes, på forespørgsel, til alle personalegrupper. Pjece til alle indsatte i forbindelse med ankomst til Vestre og Blegdamsvejens Fængsel. Samme pjece omfordeles til udlevering af personalet på forespørgsel fra indsatte. Fase 3 Afsluttende status møder rundt omkring i organisationen i nov.- dec Statusrapport på intranet, samt trykte eksemplarer til alle enheder. Etiske overvejelser Der er i Københavns Fængsler mange forskellige fagligheder og personligheder som via deres daglige arbejde vil komme i berøring med projektet. Projektet har forsøgt at tilegne sig en bred forståelse omkring de forskellige og til tider modsatrettede holdninger til projektet. Projektet arbejder ud fra at alle holdninger har en logisk forklaring og at alle medarbejdere har ret til information og viden om projektet. Se nedenstående eksempel. Der har været medarbejdere hos postpersonalet som på forhånd har fravalgt at indgå i sociale arrangementer og fritidstilbud med deltagere i projektet. Gennem en tættere dialog, fandt vi ud af at holdningen dækkede over en bekymring omkring egen faglige objektivitet i arbejdet med de indsatte og at de kunne forudse en risiko for fejlvurderinger i forbindelse med brud på sikkerhed eller andre risikosituationer omkring de indsatte. Projektet har efterfølgende spurgt disse personer til råds omkring sikkerhedsvilkår i projektet, for på den vis at drage fordel af særlige interesser og kompetencer. Visitation Der er som udgangspunkt ingen andre kriterier for indskrivning i projektet, end at pågældende har et misbrug af narkotiske stoffer og ønsker behandling. Det er dette budskab projektet ønsker formidlet til samtlige personalegrupper i Københavns Fængsler. Når dette er sagt er der alligevel en række praktiske og personlige forhold som skal være afklarede før en indsat kan indskrives i projektet. Disse forhold vil blive afdækket ved først kommende behandlersamtale og beskrives i sidste del af dette afsnit om visitation. I første omgang vil den praktiske procedure for visitationen blive behandlet. 3 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

10 Delrapport 1 Implementeringsplan Baggrundsviden Der er mange overvejelser i forbindelse med visiteringsprocedurer. Følgende kriterier har været udgangspunktet for retningslinierne: Der skal være mulighed for visitation til projektet hurtigst muligt efter indsættelsen. Proceduren for visitation skal helst ligges op ad kendte arbejdsgange i organisationen. Visitationsproceduren skal være enkel og overskuelig. Følgende faggrupper har kontakt med indsatte og mulighed for at visitere til projektet: Postpersonalet Sygeplejersker Socialrådgivere Skolelærere Præster og Imam Værkmestre Den indsattes kontaktforløb til personalet i Vestre fængsel ser således ud: Indskrivning i Modtage enheden ved postpersonalet. Tilsyn af sygeplejerske indenfor 24 timer. Visitering til en fløj / celle i løbet af 3-4 dage. Modtagelse og kontakt til postpersonalet på afdelingen. Besøg af socialrådgiver indenfor cirka 8 dage. Se bilag C for en udførlig beskrivelse af procedurerne ved indskrivning i Københavns Fængsler. Der er en række forhold som spiller ind på hvordan visitationsprocessen forløber. Den indsattes psykiske tilstand, tidspunkt for løsladelse, tidspunkt for hvornår den indsatte bliver tilbudt behandling, samt hvornår og hvordan den indsatte bliver adspurgt eller oplyser, om sit misbrug. Der er statistisk data fra Københavns Fængsler som viser at: 37 % løslades fra varetægt før dom Den gennemsnitlige indsættelses tid er for denne gruppe 34 dage Gennemsnitsalderen for denne gruppe er 28 år Samlet set løslades 20 % indenfor en uge Knap 50 % løslades indenfor en måned. Vi kan se at jo yngre de indsatte er, jo kortere tid sidder de fængslet. Vi har i projektet en formodning om at der blandt målgruppen til andre stoffer (kokain) samt delvis også hashgruppen vil være en del yngre indsatte. Så et groft (og usikkert) skøn vil blive, at en 4 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

11 Delrapport 1 Implementeringsplan væsentlig del at målgruppen for projektet, vil forlade KF indenfor en måned. Det er derfor nødvendigt med en meget effektiv og koordineret indsats i fængslet, idet ovenstående stiller krav om maksimum sagsbehandlingstid for indskrivning i projektet på 2 uger, gerne mindre. Den meget pågående behandlingsindsats kan problematiseres i forhold til eksempelvis den indsattes psykiske tilstand i forbindelse med indsættelsen. Den indsatte er ofte i krise og har kun lidt eller intet overskud til at overveje indre motivation for behandling og større livsstilsændringer, se bilag D for en uddybende beskrivelse. Alligevel fastsættes ovennævnte kriterier, for at opfylde projektets målsætninger. Men det er et opmærksomhedspunkt projektet må forholde sig til løbende og eventuelt tilrette visitation og målsætninger, så disse passer til den praktiske virkelighed. Procedure for visitation til POM Visitationen kan ske på baggrund af opfordring fra alle personale grupper eller ved den indsattes egen henvendelse til en fra personalet. Således er det vigtigt at alle ovenstående personalegrupper er orienterede og bekendt med projektet, samt procedure for visitering. Sygeplejegruppen og postpersonalet på modtageenheden er dog primære visitatorer til projektet, idet disse to faggrupper opnår den første kontakt med de indsatte. Der er i samarbejde med sygeplejegruppen udarbejdet et revideret samtaleark, som sygeplejerskerne benytter ved deres nykomsttilsyn hos en indsat, se bilag E. Hvis den indsatte er interesseret i at blive kontaktet af projektet gives besked til projektet via POMlisten i et dueslag på modtageenheden, med de indsattes navn, cpr-numre og cellenumre, se skema i vedlagte bilag F. I Modtageenheden udleveres desuden en brochure omkring projektet, se bilag G. Postpersonalet kan foranledige kontakt til projektet via anmodningssedler eller via POMlisten i dueslaget. Alle hverdage går en medarbejder fra projektet i modtageenheden for at indsamle dagens POM-liste. Har herefter visitationssamtaler med de indsatte på listen. Ovenstående udredning er samlet i en færdig vejledning for visitation, se bilag H. Sagsbehandling Sagsbehandlingen påhviler Københavns Fængsler og følger straffuldbyrdelseslovens regler. Ansvaret varetages af fængslets socialrådgivere. Der er udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse med projektet. 5 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

12 Delrapport 1 Implementeringsplan Sikkerhedsvilkår Der er en række bestemmelser som omhandler sikkerhed i forbindelse med undervisning og omgang med indsatte i Københavns Fængsler. Nogle af disse bestemmelser er nedfældet KF bestemmelser og KF regelsamling. Andre forhold er uskrevne regler som alle kender til og overholder. En samlet vejledning vedrørende alle bestemmelser og regler i omgang med indsatte er vedlagt i bilag I. Isolationsfængsling Retten kan bestemme at en indsat skal være isoleret, hvilket sker efter bestemmelser i retsplejeloven. I KF bestemmelser afsnit B, løbenummer 2 står følgende: Indsatte, der er isoleret, må ikke have kontakt til andre end ansatte i Kriminalforsorgen. Isolanter må således ikke have kontakt til diverse behandlingspersonale, med mindre dette er konkret godkendt af fængslet eller politiet. Desuden kan der i fængslets ledelse træffes bestemmelse om, at indsatte kan udelukkes fra fællesskab som en disciplinær straf, hvorved den indsatte ikke må være sammen med andre indsatte. Der er lokalt i Københavns Fængsler udarbejdet en særaftale mellem projektet og sikkerhedsenheden, i samarbejde med ledelsen, således at behandlerne kan få adgang uden forudgående tilladelse. Besøgs og brevkontrol Politiet kan fastsætte at indsattes besøg skal foregå overværet, samt at indsattes post skal videresendes til gennemlæsning hos politiet. Anstalten kan i konkrete tilfælde forbyde besøg af bestemte personer eller bestemme at besøgene foregår overvåget, samt at den indsattes post skal gennemlæses. Indsatte har altid ret til ukontrolleret brevveksling med offentlige myndigheder bl.a. justitsministeren, direktoratet for kriminalforsorgen, folketingets ombudsmand, domstolene, anklagemyndigheden, politiet og den europæiske menneskerettighedskommission. Projektet har ansvar for altid at kontrollere aktuel status omkring sikkerhedsvilkår for hver enkelt deltager i projektet, ved kontakt til andre end officielle myndigheder. Juridiske vilkår Sikkerhed og jura rækker ind over hinanden. I det følgende afsnit vil fokus være på juridiske vilkår, som ikke omfatter den indsattes konkrete forhold i fængslet. Individforhold Projektet har ansvar for at indhente samtykkeerklæringer fra alle deltagere i projektet. Uden denne vil det ikke være muligt at indgå en aftale om behandling med den indsatte, se bilag J. Der skal foreligge en aftale om behandling, underskrevet af den indsatte deltager i projektet, se bilag K. Der kan indgås en frivillig aftale om tilladelse til opfølgning indenfor 2 år. Projektforhold Projektet skal foretage anmeldelse til datatilsynet, med anmodning om tilladelse til at indhente og opbevare register oplysninger baseret på cpr-numre. 6 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

13 Delrapport 1 Implementeringsplan Projektet skal leve op til behandlingsgarantien, hvorfor der skal udarbejdes særskilt retningslinier for sikring af dette. Alle data er opbevaret efter korrekte forskrifter jf. datatilsynets anbefalinger. Der er indberetningspligt, oplysningspligt og anmeldelsespligt i særlige tilfælde for behandlerne. Disse er beskrevet i samarbejdsaftalen som underskrives. Dusørforhold Dusørgivende aktiviteter er: værksted, rengøring, køkken, gangmand, transporthold, cellearbejde, skole, bygge/teknik, medhjælpere som eksempelvis elektriker, tømrer, murer etc. Ved arbejde udenfor cellen, skole, cellearbejde og visse fritidsaktiviteter udbetales løn. Almindelig dusør ved arbejde og skole: o Grundsats 8,14 kr / time o Stabilitetssats 10,63 kr / time o Stabilitets og kompetencesats 13,12 kr / time Ved arbejde på værksteder og cellearbejde aflønnes efter akkord. På Vestre Hospital er indsatte indlagt og har ikke mange muligheder for arbejde. En indlæggelse udløser i stedet sygedusør. Projektet Projektet er dusørgivende. Det forventes at projektet aktiverer den enkelte indsatte mellem 1 til 5 timer ugentligt. Dusør kan afregnes fra time til time eller som en del af en aktivitetspakke. Følgende aktivitetspakker kan forslås: Fuldtids skole / arbejde + behandling udløser fuld dusør Deltids skole / arbejde + behandling udløser ¾ dusør Efter såvel planlagt som uplanlagt behandling, gives besked til projektsekretær, som udregner og indberetter dusørpenge. Logistik Projektsekretær modtager informationer omkring den ny visiterede og checker herefter klientsystemet, for at undersøge eventuelle sikkerhedsmæssige forhold. Der oprettes en projektjournal og sikkerhedsinformationerne noteres på forsiden. Der er adgang via Projektsekretæren opretter og koordinerer grupperne i forhold til behandlerne. Hver gang der sker ændringer, gives besked til relevant behandler. 7 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

14 Delrapport 1 Implementeringsplan Projektsekretæren koordinerer lokaleforhold med skolekoordinatoren. Projekt over muren får til huse på skolegangen 1. Der bliver indrettet et projekt lokale på undervisningsgangen, til projektleder og de 4 behandlere. Der bliver oprettet internetadgang og opsat 3 stationære computere, adgang til telefonlinie, samt udleveret mobiltelefoner. De motiverende og behandlende samtaler, både individuelle samtaler og gruppeterapien kan foregå i skolens undervisningslokaler og vil blive koordineret på samme måde som ved den almindelige skolegang for de indsatte. Lokalerne kan rumme enten 6 eller 12 elever ad gangen. Således kommer projektet på den liste der trækkes på afdelingerne hver morgen, hvor af det fremgår hvornår projektet henter indsatte til gruppebehandling og individuelle samtaler. Individuelle samtaler kan lige godt foregå på cellen som på skolen. Det tilstræbes af den indsattes ønske for behandlingssted respekteres. Samarbejde & kommunikation Der er udarbejdet samarbejdsbeskrivelser med de primære samarbejdspartnere, som er: Socialrådgiverne, med fokus på sagsbehandlingen, bilag L. Postpersonalet, med fokus på daglige rutiner, bilag M. Sundhedspersonalet, med fokus på visitationsproceduren, bilag N. Rejsekontoret, bilag O. Vagten 209, bilag P. Skolen, bilag Q. Der er udsendt informationsbrev til alle arrester og anstalter under kriminalforsorgen, se bilag R. Projektet har løbende været i kontakt med flere anstalter og arresthuse med henblik på planlægning af nærværende projekt samt fremtidigt samarbejde. Der er udformet en brochure til alle medarbejdere i Københavns Fængsler, som dels er udsendt på intranettet og dels har været med rundt i alle afdelingsbesøg, møder m.v. med information om projektet og oplæg til samarbejde, se tidligere bilag B. Behandlingsgaranti I projektets journalisering, er der et felt til afkrydsning om hvorvidt projektdeltageren opfylder betingelserne til garanti for behandling, det vil sige at den indsatte har modtaget dom og har mere end 3 måneder tilbage af sin afsoning. Det vil dermed synliggøre den indsattes ret til behandling i visitationsprocessen og samtidig vil det være muligt statistisk at måle på denne særlige gruppe af indsatte med henblik på bl.a. retrospektivt at kunne dokumentere behandlingsgarantiens opfyldelse. 1 Den endelige planlægning omkring lokaler, er endnu ikke fastlagt. Det forventes at ombygning og indretning er færdig i september måned, hvorfor projektet starter op i midlertidige lokaler på skolegangen. 8 Projektmedarbejder Anette Jacobsen & projektleder Trine Ravn i samarbejde med intern følgegruppe

15 Delrapport 2 Behandlingsplan Formål... 2 Dokumentationsgrundlag.. 2 Litteratur Erfaring i Kriminalforsorgen Personlige kontakter Arbejdsproces 2 Etiske overvejelser... 3 Målgruppe 3 Hash Substitution Andet Forventninger til projektdeltagerne. 4 Specificering af projektets tilbud... 4 Vestre Fængsel Blegdamsvejens Fængsel Politigården m.fl. Behandlingsfilosofi 6 Gruppebehandling Individuelle samtaler Forudsætninger for deltagelse. 6 Visitationssamtale Behandlingsdiagram.. 7 Behandling i projektet. 7 Case management Afklaringssamtale Substitution Hash Kokain og andre centralstimmulerende stoffer Stoffri behandling Kognitiv terapi. 9 Den kognitive model Skemata og leveregler Tema arbejde Behandlingsfaser.. 13 Behandlingsfase 1 den planlæggende fase Behandlingsfase 2 - temafasen Behandlingsfase 3 - overleveringsfasen Dagligdagen i projektet Behandler Katja Mejlfort & projektleder Trine Ravn

16 Delrapport 2 Behandlingsplan Formål Den følgende delrapport er en overordnet ramme for det behandlingsmæssige indhold i projektet. Den består af en gennemgang af det litterære og projektmæssige grundlag, med særlig vægt på behandlingsmæssige vilkår i et arresthus. Der efter er de behandlingsmæssige rammer beskrevet, hvorefter der følger en gennemgang af de i projektet benyttede behandlingsmetoder, igen med fokus på behandlingen i et arresthus. Dokumentationsgrundlag Litteratur Til grund for behandlingsoplægget ligger en række af litteratur jf. bilag A. I projektbeskrivelsen er nævnt ASI, Motiverende samtaler, Kognitiv rådgivning / behandling og Case management som veldokumenterede metoder til at udøve registrering, behandling og overlevering omkring mennesker med stofmisbrug. I forbindelse med ansøgning om akkreditering af projektet, vil dette punkt blive uddybet væsentligt, med beskrivelser og dokumentation af ovenstående behandlingsmetoder, der alle indgår i behandlingen. Erfaring i Kriminalforsorgen Der findes i kriminalforsorgen en lang række af projekter omkring behandling af stofmisbrug i arresthuse og fængsler. Et af de mest omtalte og kopierede projekter er Bogø-projektet, som er et kognitivt behandlingsprogram målrettet et arresthus-miljø. Behandlingsprojekt i Statsfængslet Søbysøgård er ligeledes brugt som inspiration til såvel behandlingsplan som projekt plan. Fokus er på projekternes anbefalinger og erfaringer omkring behandling i et arresthus. Personlige kontakter I gennemgangen af allerede etableret behandlingserfaring, har projektet haft kontakt til følgende nøglepersoner, med henblik på anbefaling af litteratur og etableret projekterfaring: Peter Ege, socialoverlæge i Københavns Kommune Dagmar Rasmussen, Forsorgsfuldmægtig fra Direktoratet for kriminalforsorgen Desuden har projektet haft personlig kontakt til følgende: Nikolaj Solholt, behandler i Roskilde misbrugscenter med behandlingserfaring fra Køge og Roskilde arresthuse. Henrik Pedersen Lund, behandlingskonsulent fra Søbysøgård fængsel. Ovenstående personer har været kontaktet med henblik på at opnå erfaring og læring omkring behandling i arresthuse. Arbejdsproces Behandlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med behandler Katja Mejlfort fra behandlingsinstitutionen Netværket. Der tages udgangspunkt i Netværkets etablerede behandlingsprocedurer og er derefter tilrettet ud fra tidligere nævnte fængselsrelaterede projekterfaringer. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i Indskrivning / ASI, Motiverende samtaler, Kognitiv rådgivning / behandling, stof og psyke edukation og Case management. 2 Behandler Katja Mejlfort & projektleder Trine Ravn

17 Delrapport 2 Behandlingsplan Etiske overvejelser Etik omkring behandlingsarbejde i et fængsel kræver en anden balance end ved behandling i frihed. Først og fremmest ligger der en, for alle parter, utryghed i at sammenblande det pønale og det behandlende system. For samarbejdsparterne omkring projektet vil det være en balance at udnytte eget råderum uden at overskride grænserne for den anden parts råderum. Nærværende projektplan forsøger at tydeliggøre projektets fælles råderum, men der vil givet opstå uforudsete situationer, som skal balanceres og løses hen ad projektets vej. Der ligger også en utryghed omkring et sådant projekt hos de indsatte. Erfaringer fra Esbjerg og andre steder viser, at der sker en stigmatisering af deltagerne i et behandlingsprojekt. Misbrugere i fængsler har i forvejen lav social status og en tilmelding til et behandlingsprojekt kan forværre dette. Andre indsatte, og også deltagerne selv, er bevidste om at projektdeltagelse kan bevirke en positiv effekt på strafudmåling og indsættelsestiden, hvilket kan skabe uro og yderlig stigmatisering i den samlede indsattegruppe. Det antages dog ikke at være et absolut problem i Københavns Fængsler, der som arresthus har stor udskiftning blandt indsatte. For behandling i frihed gælder ofte at lyst og motivation til behandling skal være ægte og komme fra selvet - man skal gå i behandling for sin egen skyld. I et fængsel er der en bred mangfoldighed af årsager til hvorfor den enkelte gerne vil i behandling. Det kan handle om dusør mulighed, kedsomhed, for sin families skyld, for at få gode papirer i fængslet og rigtig mange andre årsager. Erfaringer fra Søbysøgård fængsel viser at alle veje fører til Rom uanset motiv og baggrund er det relevant at arbejde med de indsattes afhængighed. Udfordringen består i at gøre målsætninger og behandlingsplan autentiske for den enkelte deltager. Målgruppe Hash Misbrugere, med hash som hovedstof, vurderes af personalet i fængslet til at udgøre en meget stor gruppe af misbrugerne. Det vurderes at det for denne målgruppe vil være vigtigt med flere individuelle samtaler, med fokus på ambivalens, samt gruppeforløb med fokus på motivation, samt psyke og stofedukation. Det begrænsede tidsperspektiv gør, at det skal være en individuel betragtning med hvilket interval samtaleforløbende foregår. Det kan være 1-3 gange ugentligt. Gruppeforløb planlægges med én gang ugentligt. Substitution Der vil primært være tale om motivationsforløb med henblik på nedsættelse af sidemisbrug eller forbedring af livskvalitet. En mindre del af gruppen vil kunne motiveres til et behandlingstilbud rettet mod stoffrihed. Det vurderes at gruppen i højere grad vil kunne profitere af gruppeforløb, frem for individuelle samtaler. Der er erfaring for, at motivation for forandring øges i gruppesammenhæng. Det skyldes dels gruppens erfaringsudveksling, samt den afsmittende effekt af at se andre i gruppen øge deres sundhed og livskvalitet, når målet om eksempelvis ophør med sidemisbrug nås. Andet 3 Behandler Katja Mejlfort & projektleder Trine Ravn

18 Delrapport 2 Behandlingsplan Med andet misbrug vurderes det at dér her i denne gruppe vil være misbrugere med kokain, amfetamin og andre centralstimulerende stoffer som hovedstof. Gruppen er kendetegnet ved ikke at ville vedkende sig at være misbruger (ligesom hashgruppen), ikke at have speciel social slagside, samt have en ofte lav gennemsnitsalder i forhold til andre misbrugere. Også her skal der være fokus på ambivalens og stof- og psykoedukation. Forventninger til projektdeltagerne Der er en klar forventning til de indsatte i projektet om at have et reelt ønske om at forbedre egen livssituation. Dette med opmærksomhed på, at der i et fængsel ofte er andre faktorer end den indre motivation som spiller ind. I samarbejdsaftalen med deltagerne er der opstillet en række forventninger til dem og deres indsats i projektet, se igen bilag K. Specificering af projektets tilbud Grundet beliggenhed, afsoningsforhold og arten af misbrug, er det nødvendigt at inddele målgrupperne i mindre enheder. Der vil blive taget udgangspunkt i følgende opdeling af de indsatte, ved udarbejdelsen af behandlingsplanen: Vestre Fængsel Fængslet rummer alle typer af misbrugere og det er nødvendigt med et bredt behandlingstilbud med henblik på at kunne give et relevant behandlingstilbud til alle indsatte, uanset stofmisbrugets karakter. Projektet vil tage udgangspunkt i Ja felterne, med planlagte forløb i opstartsfasen. De grå Ja felter vil blive tilbudt, afhængig af efterspørgsel og behov. Vestre Fængsel Afklaringssamtaler Motiverende samtale forløb Stoffrit behandlings forløb Efter behandlings forløb Enkelt Enkelt Gruppe Enkelt Gruppe Enkelt Gruppe Hash 1-3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Substitution 1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Andet 1-3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Blegdamsvejens Fængsel Fængslet rummer især mange hashmisbrugere. Der er fra ledelsen i fængslet et stort ønske om at motivere netop denne gruppe til behandling. Der udbydes derfor et bredt spekter af behandlingstilbud til hash-gruppen. Substitutionsgruppen og andre misbrugstyper vil som udgangspunkt blive tilbudt individuelle behandlingstilbud. Hvis der er nok indsatte som ønsker det, vil det være muligt også at opstarte gruppebehandling for Andet misbrug. 4 Behandler Katja Mejlfort & projektleder Trine Ravn

19 Delrapport 2 Behandlingsplan Blegdams -vejens Fængsel Afklaringssamtaler Motiverende samtale forløb Stoffrit behandlings forløb Efter behandlings forløb Enkelt Enkelt Gruppe Enkelt Gruppe Enkelt Gruppe Hash 1-3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Substitution 1 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Andet 1-3 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Politigården, isolationsfængslede, særafdeling for negative stærkt styrende indsatte i Vestre Fængsel og sygehuset i Vestre Fængsel Alle ovenstående enheder vil modtage samme behandlingstilbud og bliver derfor fremvist under ét. Fælles er, at de indsatte er afskærmede fra det almindelige fængselsliv og derfor vil blive tilbudt individuelle behandlingstilbud. Undtaget er de stærkt styrende indsatte og sygehuset, hvor der kan blive tale om grupper, hvis der indenfor enheden er minimum 4 personer der ønsker et gruppeforløb. Dette forløb vil da træde i stedet for individuel behandling. Det skal understreges at der ikke er tale om at samle indsatte på tværs af enhederne. Alle Ovenstående enheder Afklaringssamtaler Motiverende samtale forløb Stoffrit behandlings forløb Efter behandlings forløb Enkelt Enkelt Gruppe Enkelt Gruppe Enkelt Gruppe Hash 1-3 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Substitution 1 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Andet 1-3 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Afslutningsvis skal det påpeges at der vil ske en løbende tilpasning af målgrupper og tilbud, således at projektet tilpasser sig de behov som er til stede, i de pågældende enheder. Nedenstående diagram viser hvilke tilbud projektet i første omgang forventer at udbyde. Københavns Fængsler Blegdams -vejens fængsel Politigården Vestre Fængsel almindelig celle Isolations Afdeling Vestre sær afdeling Vestre Sygehuset Vestre Hashgrupper & Individuelle samtaler Individuelle samtaler Alle typer grupper & individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 5 Behandler Katja Mejlfort & projektleder Trine Ravn

20 Delrapport 2 Behandlingsplan Behandlingsfilosofi Relationerne mellem behandlere og deltagerne i projektet vægtes højt. Relationen vil, sammen med den faglige tilgang i behandlingen, danne grundlag for projektets behandlingssucceser. Gruppebehandling Metoden er kognitiv terapi, med diamant-modellen som primære redskab. Emner i behandlingen vil tage udgangspunkt i deltagernes målfokus, samt behandlernes vurdering af relevante emner. Emnerne vil blive indlejret i kognitive modeller, dagsordener, skemaer og adfærdseksperimenter. Dette er for at integrere den kognitive metode, for at kunne bruge den til at omstrukturere uhensigtsmæssige tankemønstre og på sigt give en mere hensigtsmæssig adfærd. Det vil blive brugt i gruppen, i sociale sammenhænge og ved hjemmeopgaver. Individuelle samtaler Samtalerne vil blive tilbudt alene eller i sammenhæng med et gruppeforløb. Alle samtaler vil tage udgangspunkt i den kognitive metode. Behandlingen er individuelt tilrettelagt efter en konkret vurdering af deltagerens behov, ønsker, ressourcer og muligheder. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med projektdeltageren gennem en behandlingsplan og, i yderlig samarbejde med socialrådgiveren i fængslet, også en social handleplan med fokus på en koordineret indsats mellem kriminalforsorgen og hjemkommune. Forudsætninger for deltagelse Visitationssamtale Visitationssamtalen finder sted på cellen. Følgende gennemgås: I forbindelse med indskrivningssamtalen i projektet skal der oplyses mundtligt og skriftligt om følgende, jf. samarbejdsaftalen. o Vilkår og regler for deltagelse. o Hvilke forhold som kan medføre udelukkelse fra deltagelse i projektet. o Hvilke forhold som vil blive formidlet videre til Københavns Fængsler. o Hvilke forhold som vil medføre politianmeldelse. o Dusørgivende forhold i behandlingen i relation til anden beskæftigelse. Samarbejdsaftalen skal underskrives, sammen med samtykkeerklæringen. Der skal udfyldes opfølgnings ASI skema. Der skal oprettes journal på deltageren på 6 Behandler Katja Mejlfort & projektleder Trine Ravn

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 3 fl brochure orden i kaos juni 2014FINAL:Layout 1 24/06/14 09.55 Page 3 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom virksomme løsninger på tværs

Misbrug og psykisk sygdom virksomme løsninger på tværs Misbrug og psykisk sygdom virksomme løsninger på tværs Erfaringerne med systematisk screening hvilken effekt kan vi se? INDHOLD Kort præsentation af mig: Winnie Jørgensen, Behandlingsleder CAS Roskilde

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Misbrugsbehandling i fængsler er lidt af et kultursammenstød. Hvordan får man det til at fungere?

Misbrugsbehandling i fængsler er lidt af et kultursammenstød. Hvordan får man det til at fungere? STOF nr. 14, 2009 Projekt Over Muren Misbrugsbehandling i fængsler er lidt af et kultursammenstød. Hvordan får man det til at fungere? AF CAMILLA HJØRNHOLM OLSEN Det er velkendt, at forskellen mellem behandlerkulturens

Læs mere

PROJEKTÅRET 2011 I TAL

PROJEKTÅRET 2011 I TAL PROJEKTÅRET I TAL DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret på baggrund af Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 335 indskrevet i projektet, mens datagrundlaget

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Akkrediteringskriterier

Akkrediteringskriterier Akkrediteringskriterier 2 Akkrediteringskriterier Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkrediteringskriterier 1. udgave, oktober 2010

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere