Pixibog for ph.d. studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixibog for ph.d. studerende"

Transkript

1 Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer Kurser Problemer med vejleder Fonde og legater Ph.d. netværk Når der er brug for et smil JA Peter Bangs Vej 30 DK-2000 Frederiksberg Tlf Web:

2 Introduktion Denne pixibog er ment som et hjælpeværktøj både når du skal i gang, og når du er undervejs i dit ph.d. forløb. Hvis der er noget, du ikke finder svar på, eller noget du synes, pixibogen skal indeholde som en hjælp for dig og andre ph.d. studerende, er du altid velkommen til at kontakte JA på eller på tlf Du kan også altid tage kontakt til JA, hvis du kommer i tvivl om dine rettigheder eller hvis du har spørgsmål om løn og dine øvrige ansættelsesforhold. Om ph.d. uddannelsen Ph.d. uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d. studerende til selvstændigt at varetage forsknings, udviklings og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Ph.d. uddannelsen omfatter et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning. Som ph.d. studerende er du enten ansat på universitetet (ordinær ph.d.) eller i en virksomhed (erhvervs ph.d.). I begge tilfælde skal hovedvejlederen være ansat på et universitet. Som erhvervs ph.d. er det virksomheden, der skal søge om tilskud til kandidatens løn, kurser og konferenceudgifter fra en fond, mens universitetet betaler for hovedvejlederens løn og obligatoriske kurser på universitetet. For både ordinære og erhvervs ph.d. forløb skal der gennemføres kurser eller lignende tilsvarende 30 ECTS point, og der skal afslutningsvis udarbejdes en ph.d. afhandling på baggrund af ph.d. projektet. Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Alle universiteter har en ph.d. skole/ vejledning, der varetager og rådgiver om ikke faglige elementer af ph.d. uddannelsen både når du vil søge optagelse på et ph.d. forløb, og når du er i gang. KU SUND: KU SCIENCE: AU Science and Technology: AU Health: AU ph.d. ansøgere:

3 Desuden findes der gode informationer om erhvervs ph.d. ordningen hos Innovationsfonden og DTU. Du kan finde dem ved at følge nedenstående link: DTU: Innovationsfonden: Ph.d. opstart Når du begynder på en ph.d. uddannelse, er der rigtig mange små praktiske ting, du ofte selv skal sørge for at få styr på. Fx: Id kort På de fleste universiteter skal man have et id kort. Kontakt instituttets sekretariat for at høre, hvordan det forholder sig på det universitet, du er tilknyttet. E mail Det er oftest universitetets it afdeling, der står for, at du får oprettet en e mailadresse. Du kan finde kontaktinformation via instituttets hjemmeside. Computer Computeren bliver betalt af dine ph.d. midler, men normalt skal du selv stå for at få anskaffet en computer, der passer til det behov, du forventer at få. Fakultetets it afdeling kan hjælpe dig med de nødvendige informationer om dette, ligesom du kan hente hjælp til at få installeret de nødvendige programmer og vejledning i opkobling til printer. Eduroam Med Eduroam (education roaming) kan du få nem og automatisk adgang til internettet overalt fra dit universitet eller fra et helt andet universitet i Danmark eller udlandet. Det skyldes, at Eduroam er et internationalt samarbejde. Hundredevis af universiteter deltager på globalt plan. Hvordan du sætter din computer/telefon op, afhænger af, hvilket universitet du er tilknyttet. Du kan som regel finde en vejledning til, hvordan du sætter det op på it afdelingens hjemmeside. Introkursus til ph.d. uddannelsen Universiteterne udbyder introduktionskurser for nystartede ph.d. studerende ofte er de obligatoriske. Du kan finde kurserne ved at søge i kursusoversigten: KU: AU: DTU:

4 Lovgivning Ph.d. bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Ansættelse Er du ansat på et universitet, bliver du ansat efter overenskomsten for akademikere i staten. Er du ansat i en privat virksomhed, er der tale om en erhvervs ph.d., og du bliver ansat af virksomheden. I de private virksomheder aftaler man selv sine ansættelsesvilkår og følger de aftaler og overenskomster, der måtte gælde for virksomheden. Nyuddannede skal som minimum have løn svarende til en ph.d. ansat i staten, men kan forhandle en højere løn. Erhvervs ph.d. ordningen: for erhvervsphdordningen/ Løn Som ph.d. studerende, ansat ved universiteterne, bliver du aflønnet efter overenskomsten for akademikere ansat i staten: Cirkulære nr af 1. juli 2013 om overenskomst for akademikere i staten (Kapitel 2): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Som ph.d. studerende ansættes du efter den samme basislønskala, som gælder for øvrige akademikere. Ud over basislønnen ydes der et ph.d. tillæg. Derudover er det en mulighed at forhandle tillæg i form af kvalifikationer eller hvis du skal have særlige funktioner/opgaver. Det er dog erfaringen, at der skal rigtig meget til for at få sådanne yderligere tillæg, og størstedelen af de ph.d. studerende får ingen yderligere tillæg. Følgende løntrin er gældende fra 1. april 2014: Reguleringsprocent: 1,01716 ugentlig arbejdstid 37 timer Anciennitet År Løntrin Grundbeløb fra ny løn Ph.d. tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling pr. år Nettoløn til udbetaling pr. mdr , , , ,92

5 , , , , , , , , , , , ,14 5 og flg , , , ,31 Hvis du skal ansøge eksterne fonde om finansiering af din løn under ph.d. uddannelsen, skal du være opmærksom på, at der skal indregnes udgifter til pension, feriepenge, lønregulering osv. For at få de korrekte takster skal du kontakte økonomiafdelingen på det fakultet, du skal være tilknyttet. Pensionsbidrag: (angivet i protokollatets 6 (bilag 5)) Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 17,1 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Pensionsbidraget beregnes af følgende løndele: 1) 85 pct. af basislønnen 2) lokalt aftalte varige tillæg 3) lokalt aftalte midlertidige tillæg, med mindre andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale Følgende bilag i cirkulæret kan have interesse: Bilag 5 protokollat om ph.d. stipendiater Bilag 5a aftale om ph.d. stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner Bilag 5b aftale om vilkår for ph.d. stipendiater, som er indskrevet ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze Bilag 5c aftale om aflønning af ph.d. stipendiater for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen Ferieregler Reglerne for afholdelse af ferie for ph.d. studerende følger reglerne for andre ansatte. Som ph.d. studerende skal du være opmærksom på følgende: Mange ansættelsessteder stiller krav om, at dele af ferien holdes i et defineret tidsrum hen over sommeren. Hvis du skal aflevere din afhandling i begyndelsen af efteråret, kan det synes svært at få tid til at holde 2 3 ugers ferie. Sørg derfor for at få det planlagt din ferie i god tid eller ansøg om at få lov til at placere ferien på et andet tidspunkt.

6 Hvis du har meddelt, at du holder ferie, men alligevel vælger at arbejde på dit projekt i ferien, skal du være opmærksom på, at du med stor sandsynlighed ikke er forsikret, hvis der skulle ske en arbejdsulykke. Du kan læse om feriereglerne for ansatte på universiteternes hjemmesider: KU: https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/ansat/ferie/sider/ferie.aspx AU: Barselsregler Som ansat i staten følger du overenskomstens aftaler om barselsorlov. Det betyder, at der er løn 6 uger før forventet fødsel og op til 26 uger efter med fuld løn. Desuden er der mulighed for, at faderen kan tage 2 ugers barsel i forbindelse med fødslen og yderligere op til 12 ugers forældreorlov efter fødslen også dette er med fuld løn. Cirkulære nr af 10. november 2014 om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Efter endt barsels /forældreorlov er der mulighed for at få forlænget ansættelsen med en periode svarende til den periode, du som ph.d. studerende har været på barselsorlov i din ansættelsesperiode. På ph.d. skolernes hjemmesider kan du læse mere om, hvordan du skal meddele, at du skal på barsel. KU SUND: KU SCIENCE: (Ikke specifik vejledning) AU: Vær opmærksom på, at der kan være flere funktioner/procedurer, som det anbefales, at du ikke arbejder med, imens du er gravid. Spørg sikkerhedsrepræsentanten på din arbejdsplads, hvad du skal være opmærksom på i dit arbejde. Referencehåndteringsprogrammer Der er mange forskellige programmer, som kan bruges til at håndtere referencer. Det kan være en fordel, at du allerede fra begyndelsen af dit ph.d. projekt kommer i gang med at anvende et program. Det vil være individuelt, hvilket system der passer bedst, men hent inspiration hos andre ph.d. studerende og deltag eventuelt i kurser, der ofte udbydes på universitetsbibliotekerne.

7 Kurser Som ph.d. studerende skal du gennemføre ph.d. kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS point. Du kan finde relevante kurser via følgende link: KU: AU: DTU: Alle universiteter i Danmark: Problemer med vejleder Hvis der undervejs i dit ph.d. forløb opstår problemer med din vejleder, er der mulighed for at få hjælp til at løse problemet. På KU er der på hvert institut udpeget en ph.d. koordinator, der kan hjælpe dig: KU SUND: KU SCIENCE: På AU Health kan du kontakte ph.d. rådgiveren: AU Health: På AU Science and Technology kan du kontakte ph.d. skolen: Ingen studerende er ens, og ingen vejledere er ens. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte studerende har behov for i forhold til støtte fra sin vejleder og der er stor forskel på, hvor involveret vejlederen forventer at være i studiet. Derfor er det vigtigt at holde et indledende møde, hvor man bl.a. afstemmer forventningerne (skriftligt). Du kan hente gode råd til bl.a. forventningsafstemning og om det at blive forsker i pjecen: At lede vejen. Inspiration til ph.d. studerende og deres vejledere. Du kan hente pjecen via dette link god vejledning web.pdf/

8 Fonde og legater Der er mange muligheder for at ansøge om økonomisk støtte til et projekt, men der er ingen let vej. Her gælder det om at bruge god tid på at undersøge de enkelte fonde for at afdække, om de støtter den type projekt, du er i gang med. Du kan finde eksisterende lister over fonde ved at søge på nettet, og der kan også være hjælp at hente i legathåndbøger, legat cd er mv. og ved at spørge andre studerende, hvor de har hentet økonomisk støtte. Vær forberedt på, at det tager lang tid at søge om fondsmidler. Du skal ofte vedlægge en projektbeskrivelse og et budget, og det kan også være en god idé med en anbefaling fra din vejleder. Her er nogle lister over fonde og legater fra de forskellige universiteter: KU SUND: sund/praktisk/legater/liste_legater/ AU Science and Technology: Ph.d. netværk En ph.d. studerendes hverdag kan være meget forskellig afhængig af hvor man er ansat. Nogle sidder i store grupper inde på universitetet eller i de store virksomheder, hvor de dagligt har kontakt til andre forskere og kan få faglig sparring. Andre er derimod en del af en lille forskningsgruppe eller tilknyttet en virksomhed, som ikke tidligere haft ph.d. studerende, og det kan bevirke, at du selv aktivt må opbygge et netværk uden for den fysiske arbejdsplads. Der er mange muligheder for at deltage i sociale netværk. De fleste institutter på universiteterne har sociale og tværfaglige arrangementer, hvor der fokuseres på fx publikationsstrategi, kommunikation, timemanagement, karriererådgivning, virksomhedsbesøg mv. Spørg på dit institut, hvad der er af muligheder det kan varmt anbefales. Du kan også altid kontakte PH.D. foreningen, netværk under JA. Du kan læse mere om netværket på: Når der er brug for et smil Opdateret februar 2015

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere