Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration"

Transkript

1 September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008

2 Indhold Forord Uddannelsens formål og varighed Formål ECTS-point Titulatur Uddannelsens indhold og struktur Model Semesteroversigt med fordeling af ECTS-point Gennemførelse Modulernes indhold og mål Undervisere og samarbejde Internationalisering Ny kvalifikationsramme Prøver Oversigt over prøver og eksaminer Eksamensforsøg Omprøver Almindelige bestemmelser Meritoverførsel Meritstuderende Orlov Meritoverførsel og videre uddannelse Ikrafttrædelse Henvisning til gældende retsregler Kommer senere Moduler mål og indhold grunduddannelse Samfundsbeskrivelse og metode (1. semester) Jura (1.-3. semester) Økonomi (1.-3. semester) Organisation, individ og kommunikation (1.-3. semester) Kvalitet og innovation (1.-3. semester) Samfundsvidenskabelig metode (4. semester) Samfundsøkonomi (4. semester) Individ, socialisering og læring (4. semester) Praktik for den toårige uddannelse (4. semester) Afsluttende eksamensprojekt for den toårige uddannelse (4. semester) Moduler mål og indhold toning HR faglig toning (5.-7. semester)

3 7.2. Socialfaglig toning Uddannelses- og erhvervsvejledning Økonomitoning (5. og 7. semester) Beskæftigelsestoning (5.-7. semester) Skattetoning (5.-7. semester) Professionsbachelor-praktik 6. semester Professionsbachelorprojekt Bilag

4 Forord Formålet med forslaget til en studieordning er at udvikle og implementere en professionsbachelor inden for det forvaltningsmæssige og administrative område med en selvstændig profil og et vurderet aftagerpotentiale. Professionsbacheloruddannelsen skal medvirke til at dække behovet for fagligt kvalificerede medarbejdere med kernekompetencer inden for forvaltningsområdet. De uddannede vil have en række fælles kompetencer gennem grunduddannelsen. Toningen giver de studerende viden og færdigheder i at håndtere disse kompetencer inden for den valgte toning. En udfordring for udviklingsarbejdet har været, og vil fortsat være, at lave 5-6 tydelige profiler/toninger på uddannelsen og samtidig udvikle en synergi mellem disse profiler/toninger. Det har derfor i udviklingsarbejdet været vigtigt at fokusere på det faglige studiemiljø herunder mulighederne for fællesundervisning på tværs af toningerne. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til unge med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse inden for kontorområdet. Det er vigtigt for uddannelsen, at den synliggør det store og relevante jobmarked den offentlige sektor byder på. Det er bl.a. derfor meget vigtigt, at professionspraktikken udformes og evalueres i tæt samarbejde med aftagerne af uddannelsen. Uddannelsen retter sig hovedsageligt mod forvaltningsmæssige kernekompetencer. Enkelte toninger vil uden problemer kunne anvendes i den private sektor. F. eks. toningen inden for HR vil være lige så relevant for private aftagere som for offentlige aftagere. Endvidere vil hele feltet af virksomheder, der bevæger sig i offentlige udbud, også være en relevant aftager gruppe. Anbefalinger fra ministeriets arbejdsgruppe Ministeriets arbejdsgruppe anbefalede: At der etableres en ny professionsbacheloruddannelse inden for forvaltningsområdet med udgangspunkt i følgende anbefalinger: Uddannelsen skal være bred og fleksibel Uddannelsen skal indeholde en vis fællesmængde i form af forvaltningsmæssige kernekompetencer, hvorefter de studerende kan tone deres uddannelse inden for et fag- eller funktionsområde Uddannelsen skal indeholde mulighed for at slutte efter 2 år Indholdet af administrationsøkonomuddannelsen kan med fordel inddrages i udviklingen Der etableres dobbeltadgang (både gymnasie- og erhvervsuddannede) Uddannelsen tilrettelægges i afgrænsede moduler, dvs. at uddannelsen opbygges af obligatoriske og valgfrie moduler Under udviklingen skal der tages højde for, at uddannelsen skal give adgang til relevante videreuddannelsesmuligheder Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration er en 3½-årig uddannelse, godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. 4

5 1. Uddannelsens formål og varighed 1.1. Formål Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer, der kan indgå som kernemedarbejdere i den offentlige forvaltning og opgavevaretagelse. Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration kvalificerer den studerende til fagligt, teoretisk og personligt at kunne håndtere kompleksiteten i den offentlige sektors opgaveløsning. Desuden kvalificerer uddannelsen til videre uddannelse på relevante uddannelser fx Master i offentlig administration. Den studerende skal kvalificere sig til en offentlig sektor, som præges af bl.a.: at øget decentralisering, mål-/rammestyring og brugerinvolvering i den offentlige sektor stiller krav om fokus på mål, standarder samt opfølgning og kontrol gennem dokumentation og evaluering at decentrale enheder i højere grad træffer beslutninger. Dette stiller krav om kendskab til den offentlige sektor samt den politiske arena at den offentlige sektors ansvarsområder og opgaver går på tværs af sektorer og faggrænser. Dette vil medføre krav om brede og tværfaglige kompetencer som kan skabe nye samarbejdsrelationer at en øget markedsstyring stiller krav om kendskab til feltet for samarbejde mellem den offentlige sektor og det private marked at der mødes stadig voksende krav om at kunne formidle og behandle den indsamlede viden I uddannelsen er indbygget en mulighed for at afslutte med en Erhvervsakademiuddannelse efter to års studium. Denne kortere uddannelse har på samme måde som professionsbacheloruddannelsen til formål at kvalificere den studerende til at bidrage fagligt kompetent og effektivt til den offentlige sektors opgaveløsning. Forskellen i målsætningen for hele den 3½-årige og for den kortere uddannelse fremgår af de detaljerede målbeskrivelser for læringsudbyttet (jf. "Modulernes mål og indhold", kapitel 6 nedenfor) ECTS-point Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration tilrettelægges som et 3½-årigt heltidsstudium svarende til 3½ studenterårsværk (210 ECTS-point). Ved at vælge et særligt forløb for det fjerde semester kan uddannelsen afslutte efter to år og 120 ECTS point med en Erhvervsakademiuddannelse i offentlig administration. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studiepraktik og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse Titulatur Den, der har gennemført uddannelsen, er berettiget til betegnelsen "Professionsbachelor i offentlig administration", som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund. Den engelsksprogede betegnelse for uddannelsen er: "Bachelor of Public Administration". Den toårige uddannelse betegnes "Erhvervsakademiuddannelsen i offentlig administration", med den engelske betegnelse, Academy Profession Degree of Public Administration. 5

6 2. Uddannelsens indhold og struktur Professionsbacheloruddannelsen består af syv semestre, der som overordnet mål har at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer inden for det enkelte semesters tidsramme Model Uddannelsens struktur fremgår af modellen nedenfor: semester (90 ECTS-point hvoraf 5 ECTS-point er til tværfaglige projekter) ECTS Samfundsbeskrivelse statistik og metode Demokrati, politik og EU Statsret Kommunalret og offentlig/privat samarbejde Forvaltningsret Bogføring og regnskab Budget og regnskab Omkostningslære Kommunikation Org.teori/ org.psykologi Evaluering og kvalitetssikring Innovation 4. semester (30 ECTS-point) ECTS Samfundsvidenskabelig metode 10 Samfundsøkonomi 10 Individ, socialisering og læring 10 To-årig KVU: Praktik 15 Afsluttende eksamensprojekt semester (90 ECTS-point) ECTS Toning HR, Social, Beskæftigelse, Skat, Uddannelses- og erhvervsvejledning, Økonomi 30 Professionsbachelor-praktik 30 Toning 10 Professionsbachelor-projekt semester er fælles for alle studerende. Før 4. semester påbegyndes, skal den studerende beslutte om han eller hun ønsker en 2-årig uddannelse eller en 3½-årig uddannelse. Hvis den studerende vælger den toårige uddannelse, indeholder 4. og sidste semester praktik (15 ECTSpoint) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS-point). For studerende som ønsker hele den 3½-årige uddannelse, vil 4. semester indeholde en række teoretiske fag, der bygger bro til toningerne på professionsbacheloruddannelsens sidste del. 6

7 Der er i modellen indbygget en mulighed for at studerende, der i første omgang vælger en 2-årig uddannelse, men senere ønsker hele 3½-årige uddannelse, kan stige på igen med en studieforlængelse på et semester, nemlig svarende til professionsbachelorforløbets 4. semester. Uddannede med den 2-årige administrationsøkonom-uddannelse vil på samme måde kunne træde ind på uddannelsen ved at begynde på professionsbacheloruddannelsens 4. semester. Den studerende skal gennem uddannelsens forskellige fag tilegne sig videnskabelig metode og teori, således at den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen. De faglige input har til formål at give de studerende faglige og metodiske kompetencer så de kan indsamle relevant information, analysere og vurdere problemstillinger, samt formidle løsninger på et teoretisk velfunderet grundlag inden for professionen. Den studerende skal gennem uddannelsen lære at identificere egne læringsbehov. Toningsdelen har til formål at give de studerende mulighed for at få en profil på deres uddannelse gennem en faglig fordybelse. De studerende kan vælge mellem forskellige faglige og funktionsmæssige toninger. Praktikken har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret praktisk opgaveløsning på en relevant arbejdsplads. Praktikopholdet planlægges så det så vidt muligt giver praksiserfaringer inden for toningens felt. Formålet med det afsluttende professionsbachelorprojekt er, at den studerende får lejlighed til at demonstrere de teoretiske, metodiske og analytiske færdigheder, som i alt er erhvervet på studiet. Professionsbachelorprojektet udarbejdes i forlængelse af toningen og praktikken og skal inddrage professionsrelevante problemstillinger fra praksisfeltet. 7

8 2.2. Semesteroversigt med fordeling af ECTS-point 1. år 1. semester ECTS-point Kommunikation 10 Samfundsbeskrivelse, statistik og metode 6 Statsret 4 Demokrati, politik og EU 4 Evaluering og kvalitetssikring 3 Tværfagligt projekt 3 I alt semester ECTS-point Budget / regnskab 8 Kommunalret og offentlig / privat samarbejde 6 Bogføring og regnskab 5 Innovation 5 Organisationsteori/organisationspsykologi 4 Omkostningslære 2 I alt år 3. semester ECTS-point Innovation, evaluering og kvalitetssikring 12 Forvaltningsret 10 Organisationsteori/organisationspsykologi 6 Tværfagligt projekt 2 I alt semester (se selvstændig semesterbeskrivelse for afstigere nederst) ECTS-point Samfundsvidenskabelig metode 10 Individ og dannelsesproces 10 Økonomisk analyse 7 Økonomisk politik og regulering 3 I alt år 5. semester ECTS-point Toninger 30 Økonomi Beskæftigelse Social HR Uddannelses- og erhvervsvejledning Skat I alt semester Praktik 30 I alt 30 8

9 4. år 7. semester Toning 10 Professionsbacheloropgave inkl. særlig metodedel 20 I alt 30 Hele Professionsbacheloruddannelsen 210 Toårig erhvervsakademiuddannelse: 2. år 4. semester ECTS-point Studieophold/praktik 15 Afsluttende eksamensprojekt 15 I alt 30 Hele Erhvervsakademiuddannelsen Gennemførelse Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer og projekter samt virksomhedsophold. I undervisningen inddrages resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder, der er relevante for professionen og egnede til eksemplarisk at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden. I undervisningen inddrages endvidere erfaringer fra praksis og viden om centrale tendenser i professionen og om metoder til at udvikle professionsfaget samt udføre kvalitets- og udviklingsarbejde Modulernes indhold og mål Formål, indhold mv. fremgår nærmere af beskrivelserne i kapitel 6 og Undervisere og samarbejde Det skal sikres at underviserne samlet set har et uddannelsesniveau højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Det skal endvidere sikres at underviserne samlet set har baggrund i eller tilknytning til professionen. Interne eller eksterne undervisere skal have tilknytning til udviklings- og forskningsprojekter inden for professionen. Den enkelte uddannelsesinstitution formulerer en strategi for national og international forskningstilknytning. Uddannelsesinstitutionen formulerer en strategi for institutionens placering, rolle og profil på det internationale uddannelses- og vidensmarked. 9

10 Endvidere kortlægger den enkelte uddannelsesinstitution samarbejdspartnere og aftagere nationalt som internationalt. Der vil i uddannelsen blive lagt vægt på forståelsen af egen profession gennem tværfaglige samt tværprofessionelle temaer og projekter Internationalisering Uddannelsesinstitutionerne skal inddrage den internationale dimension i undervisningen. Professionsbacheloruddannelsens 4. semester er planlagt så der hovedsageligt læses generelt teori- og metodestof med henblik på at lette muligheden for at læse dette semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. For både den 3½-årige og den toårige uddannelse gælder det at studieopholdet/praktikken vil kunne ske i udlandet Ny kvalifikationsramme Beskrivelsen af uddannelsens mål og indhold er i overensstemmelse med den ny kvalifikationsramme. Det er også ud fra den ny kvalifikationsramme at modulernes indhold, læringsudbytte, niveau mm. er struktureret og beskrevet. 10

11 3. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksamener, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelsesrækker m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket af Undervisningsministeriet. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern, og hvem der medvirker ved bedømmelsen. Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter som regel, at den studerende har afleveret og fået godkendt en eller flere obligatoriske hjemmeopgaver i de enkelte fag og projekter Oversigt over prøver og eksaminer Uddannelsen omfatter følgende prøver: Grunduddannelse Semester Prøve og indhold Censur og bedømmelse 1. semester Tværfagligt projekt omhandlende samtlige fag på semesteret Intern (b/ ikke b)* 2. semester Præsentation/kommunikationsopgave Intern (b/ ikke b) 2. semester Tværfaglig skriftlig 6 timers prøve omhandlende samtlige fag på Ekstern (7-trin)** semester 3.semester Skriftlig 4 timers jura eksamen. Ekstern (7-trin) Tværfagligt projekt med mundtlig fremlæggelse. Det skriftlige og mundtlige indgår med hver 50 pct. i bedømmelsen Ekstern (7-trin) Professionsbachelorer 4. semester Én ugeopgave i "Individ, socialisering og læring" og "Samfundsvidenskabelig metode" 4. semester 4 timers skriftlig økonomieksamen Afstigere Praktiksynopsis på max. 15 sider Intern (b/ ikke b) Afgangsprojekt på max. 50 sider m. mundtlig fremlæggelse Ekstern (7-trin) Toning semester 5. semester To eksamener: én skriftlig og én mundtlig Ekstern (7-trin) (tilpasset den enkelte toning) 6. semester En rapport udarbejdet af den studerende om praktikopholdet Intern (b/ ikke b) 7. semester Prøve tilpasset den enkelte toning Intern (7-trin) 7. semester Professionsbachelor-projekt Rapport på max. 80 sider med mundtlig fremlæggelse Ekstern (7-trin) * Bestået/Ikke bestået ** Bedømmelse efter 7-trins-skalaen 11

12 Prøvernes form og antal er planlagt efter de gældende regler og vil naturligvis blive tilpasset eventuelle nye regler på området Eksamensforsøg En studerende kan højst tre gange indstille sig til samme prøve. Studielederen kan tillade indstilling til et 4. og 5. forsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold Omprøver En studerende, der har deltaget i den senest afholdte eksamen og dér opnået karakteren 00 eller derunder efter 7-trins-skalaen, alternativt bedømmelsen ikke bestået, har adgang til at deltage i en omprøve. Adgang til omprøve forudsætter: at den pågældende prøve ikke indgår som en delprøve i en prøve, som den studerende forinden samlet har bestået. at den studerende ikke forinden samlet har bestået den del af uddannelsen, hvori den pågældende prøve er placeret. 12

13 4. Almindelige bestemmelser 4.1. Meritoverførsel Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf efter denne studieordning bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trinsskalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "bestået" Meritstuderende Uddannelsesinstitutionen kan tillade, at studerende fra andre videregående uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve efter gældende retningslinier. Det er en forudsætning, at det er et godkendt led i deres egen uddannelse Orlov En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler for at få orlov samt de bestemmelser, der er gældende for studerende på orlov, henvises til uddannelsesstedets regler om orlov (jf. "Interne regler og retningslinjer" på studiets undervisningsportal) Meritoverførsel og videre uddannelse Mulighederne for meritoverførsel og overgangen til videreuddannelse er beskrevet i bilag Ikrafttrædelse Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. 1. september

14 5. Henvisning til gældende retsregler Kommer senere 14

15 6. Moduler mål og indhold grunduddannelse 6.1. Samfundsbeskrivelse og metode (1. semester) Studievægt: 10 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til centrale begreber og problemstillinger i det danske samfund og den offentlige sektor. Det skal gøre den studerende i stand til at beskrive og analysere samfundsudvikling og -struktur ud fra en økonomisk og politisk synsvinkel. Indhold Samfundsbeskrivelse, statistik og metode Demokrati, politik og EU 6 ECTS-point 4 ECTS-point Samfundsbeskrivelse Befolkning, kultur og erhverv Danmark og omverdenen Befolknings- og erhvervsstruktur Arbejdsmarkeder Levevilkår, sundhed og miljø Kultur, etnicitet og integration Statistik og metode Statistisk metode, tabeller og grafer Statistiske kilder Introduktion til samfundsvidenskabelig metodologi Undersøgelsesmetoder spørgeskemaer og interviews Indeks og indeksberegninger Niveaumål (positionsmål) og spredningsmål Den offentlige sektor Den offentlige sektors størrelse og struktur Kommunernes, regionernes og statens opgaver De offentlige finanser (den offentlige sektors indtægter og udgifter) Velfærdsstatens finansiering i fremtiden Demokrati, politik og EU Demokrati Interessegrupper, politiske organisationer og magtens fordeling Embedsmands- og politikerrollen Medier og magt Borgerindflydelse, det senmoderne og velfærdsstaten Menneskerettigheder og -pligter EU EU s institutioner Magtfordelingen mellem Folketinget og EU 15

16 Internationale forskelle og global integration Mål for læringsudbyttet Viden kender den offentlige sektors struktur og rollefordelingen mellem kommuner, regioner og stat forstår den samfundsmæssige og institutionelle baggrund for velfærdsstaten og den offentlige sektor har viden om forskellige samfundsvidenskabelige metoder har kendskab til demokratiets vilkår og demokratiske beslutningsprocesser forstår globaliseringens og EU s betydning for det danske samfunds udvikling og konkurrenceevne Færdigheder kan anvende statistiske redskaber til at beskrive og præsentere samfundsmæssige problemstillinger kan beskrive samfundsmæssige forhold og problemer med inddragelse af relevante størrelser og begreber kan søge systematisk efter sekundær empiri fx statistik kan indsamle relevant information ved hjælp af spørgeskemaer og interviews kan skelne mellem det politiske og det administrative niveau i forvaltningen Kompetencer er i stand til at søge efter, finde og anvende relevant sekundær empiri til belysning af nye emner og problemer inden for samfundsbeskrivelse og samfundsøkonomi kan udarbejde relevante og informative tabeller og diagrammer på basis af et hvilket som helst talmateriale af relevans for en arbejdsplads fx en fraværsstatistik eller tal for lønudviklingen kan planlægge og gennemføre dataindsamling i form af enkle spørgeskema- og interviewundersøgelser, samt strukturere og præsentere den samlede information kan holde sig ajour med væsentlige udviklinger inden for emneområdet kan agere i en embedsmandsrolle Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves ved A. efter 1. semester en tværfaglig opgave omhandlende samtlige fag på semestret. Opgaven bedømmes ved intern censur bestået eller ikke bestået. B. efter 2. semester en tværfaglig skriftlig eksamen omhandlende samtlige fag på semester. Eksamensbesvarelsen bedømmes ved ekstern censur efter syvtrins-skalaen. C. efter 3. semester bedømmelsen af et tværfagligt projekt med tilhørende mundtlig eksamen, hvor det skriftlige og mundtlige indgår med hver 50 pct. i bedømmelsen. Eksamensbesvarelsen bedømmes ved ekstern censur efter syvtrins-skalaen. 16

17 6.2. Jura (1.-3. semester) Studievægt: 20 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til centrale juridiske begreber og regler for den offentlige sektor. Det skal sætte den studerende i stand til at identificere, beskrive og analysere juridiske processer og problemstillinger og kunne foretage forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling. Indhold Statsret Kommunalret og offentlig/privat samarbejde Forvaltningsret og juridisk metode 4 ECTS-point 6 ECTS-point 10 ECTS-point Statsret Statsretten tager udgangspunkt i Grundlovens bestemmelser De øverste danske statsorganer Folketingets opbygning og funktion Regeringens opbygning og funktion Domstolenes organisation og funktion Gensidig kontrol Menneskerettigheder Kommunalret og offentlig/privat samarbejde Kommunalret Kommunalfuldmagten Den kommunale styrelseslov Offentlig/privat samarbejde kommunal erhvervsvirksomhed samarbejdsfelter mellem det offentlige og det private Forvaltningsret og juridisk metode Juridisk metode Retskildelære Juridisk informationssøgning Principper for fortolkning Forvaltningsret Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven 17

18 Mål for læringsudbyttet Viden Statsret kende de organisatoriske og retlige rammer for statslige myndigheders beslutningsprocesser have kendskab til de grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder Kommunalret og offentlig/privat samarbejde have viden om de retlige rammer for kommuners organisation og styrelse kende kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. grundsætninger om kommuners mulighed for at varetage opgaver, når det ikke er reguleret i lov have kendskab til rammerne for samarbejde mellem det offentlige og det private Forvaltningsret og juridisk metode have indsigt i retskilderne og deres indbyrdes forhold samt relevante fortolkningsprincipper have kendskab til juridisk kildesøgning kende de forvaltningsretlige regler og grundsætninger forstå konsekvenserne af at tilsidesætte forvaltningsretlige regler Færdigheder Statsret kan analysere samspillet mellem de øverste danske statsorganer (folketing, regering og domstole) Kommunalret og samarbejde mellem det offentlige og det private kan analysere de retlige rammer for kommunalbestyrelsen styring af kommunen kan analysere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser kan beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne kan identificere mulighederne for kommunal erhvervsvirksomhed og for samarbejde mellem det offentlige og det private Forvaltningsret og juridisk metode kan analysere og vurdere formelle krav til en forvaltningsafgørelses indhold kan analysere materielle krav til en forvaltningsafgørelses indhold kan analysere retsvirkningerne og konsekvenserne af tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler kan anvende juridisk metode til at løse juridiske problemstillinger Kompetencer kan agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes kompetenceområder kan foretage selvstændig forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling kan bidrage med grundlæggende juridisk viden i tværfagligt samarbejde kan identificere behov for ajourføring af viden kan identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages 18

19 Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves ved A. efter 1. semester en tværfaglig opgave omhandlende samtlige fag på semestret. Opgaven bedømmes ved intern censur bestået eller ikke bestået. B. efter 2. semester en tværfaglig skriftlig eksamen omhandlende samtlige fag på semester. Eksamensbesvarelsen bedømmes ved ekstern censur efter syvtrins-skalaen. C. efter 3. semester ved en 4 timers skriftlig jura-eksamen. Besvarelsen bedømmes ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen. 19

20 6.3. Økonomi (1.-3. semester) Studievægt: 15 ECTS-point Modulet giver dels den studerende mulighed for, i en controllerrolle, at kunne deltage i praktiske opgaver i en økonomifunktion, dels basis for yderligere økonomistudier. Indhold Bogføring og opstilling af regnskab Omkostningslære Budget- og regnskabssystemer 5 ECTS-point 2 ECTS-point 8 ECTS-point Bogføring og opstilling af regnskab Den almene regnskabsmodel Resultat Formue Egenkapital Periodisering Kodificering Nationale love, bekendtgørelser, cirkulærer og retsafgørelser Internationale regnskabsvejledninger Omkostningslære Omkostningsarter Analyse Finansierings- og investeringsteori Rentes-rente-beregninger Vurdering af investeringers fordelagtighed Vurdering af finansieringsform Budget- og regnskabssystemer Opbygning af systemerne Initialisering Drift Afslutning 20

21 Mål for læringsudbyttet Viden Bogføring og opstilling af regnskab har viden om den almindelige regnskabsmodels hovedkomponenter: resultat, formue, egenkapital og periodiseringsprincipper har viden om lovgivningskrav til regnskaber mv. har kendskab til den regnskabsmæssige håndtering af organisationsformer som joint ventures og selskabsformer med begrænset hæftelse. har nøje viden om de specifikke lovkrav til den offentlige forvaltnings regnskabsaflæggelse Omkostningslære har viden om kategorisering af omkostninger efter dækningsbidragsmodellen og kender denne models analytiske fordele kender normale klassifikationer af omkostninger i direkte og indirekte, styk- og generalomkostninger, samt andre gængse opdelinger Har viden om anvendelse af kapitaliseringsmetoder og deres betydning ved vurdering af en investerings fordelagtig Budget og regnskabssystemer har viden om budget- og regnskabssystemernes logiske opbygning og anvendelsesmuligheder Færdigheder kan indgå i praktiske arbejdsprocesser omkring udarbejdelsen af regnskaber og budgetter kan udarbejde en kontoplan og gennemføre bogføring, regnskabsudarbejdelse og budgetlægning kan beskrive initialisering, drift og afslutning af systemerne samt de tilknyttede arbejdsgange kan se forskelle og ligheder ved forskellige budget- og regnskabssystemer. Med en instruktion i det konkrete system er den studerende i stand til at betjene disse i praksis kan gennemføre finansierings- og investeringsanalyser kan indgå i en controller-funktion Kompetencer kan efter en instruktion i de konkrete regnskabssystemer deltage i økonomistyringen af en institution kan systematisk strukturere økonomiske data til brug for regnskaber og budgetter kan vurdere forskellige metoders anvendelighed i forbindelse med finansierings- og investeringsanalyse kan implementere en passende bogføringsmetodik i andre organisationsformer end dem, der har været undervist detaljeret i Prøveformer og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves ved A. efter 2. semester en tværfaglig skriftlig eksamen omhandlende samtlige fag på semester. Eksamensbesvarelsen bedømmes ved ekstern censur efter syvtrins-skalaen. B. efter 3. semester bedømmelsen af et tværfagligt projekt med tilhørende mundtlig eksamen, hvor det skriftlige og mundtlige indgår med hver 50 pct. i bedømmelsen. Eksamensbesvarelsen bedømmes ved ekstern censur efter syvtrins-skalaen. 21

22 6.4. Organisation, individ og kommunikation (1.-3. semester) Studievægt: 20 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab til centrale begreber og problemstillinger om organisation, borger og kommunikation i den offentlige sektor. Modulet skal gøre den studerende i stand til at identificere, analysere og vurdere organisatoriske problemstillinger i den offentlige sektor og det offentliges relation til borgeren, samt identificere, analysere og udføre mangeartede kommunikationsopgaver i relation til både borger og organisation. Kommunikation 10 ECTS-point Organisationsteori/organisationspsykologi 10 ECTS-point Kommunikation Grundlæggende forståelse af mundtlig kommunikation Samtalen styring og dynamik Konflikter og uenighed Supervision coaching vejledning Præsentationsteknik Forhandlingsteknik Svære samtaler Kultur og kommunikation Skriftlig kommunikation Mål og rammer for effektiv kommunikation Kommunikationskanaler, medier At skrive kort og godt i det danske sprog At skrive på nettet (mail, online, web) At fastlægge mål for informationen Udformning og strukturering af netsider mhp. effektiv kommunikation At identificere og analysere informationsproblemer Organisationsteori/organisationspsykologi Introduktion til helhedsforståelse af organisationer Organisationspsykologi Motivation Gruppeforståelser indenfor organisationer Organisationsstruktur og dynamik Opgaver, teknologi og effektivitet i organisationer Organisationskultur Vidensdeling Magt og konflikt i organisationer Individ, organisation og arbejdsmiljø Beslutningsprocesser i organisationer Forandring af organisationer Ledelse af organisationer 22

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere