VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL"

Transkript

1 VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

2 INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov? Kan en medarbejder gå til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden?... 4 Varsler... 4 Hvilke varsler gælder for moderen? Hvilke varsler gælder for faderen?... 4 Hvad sker der, hvis varslerne ikke overholdes? Kan orloven ændres?... 4 Retten til betaling... 4 Skal en medarbejder have løn i forbindelse med barsel og orlov?... 4 Kan en medarbejder få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark?... 5 Hvad er barseldagpengesatsen?... 5 Hvad sker der med retten til barseldagpenge, hvis forældreorloven forlænges? Skal en medarbejder have løn ved graviditetsbetinget sygdom?... 5 Skal en medarbejder have løn ved graviditetsundersøgelser i arbejdstiden?... 6 Retten til refusion... 6 Kan en arbejdsgiver søge refusion for udbetalt løn eller barseldagpenge? Hvilke frister skal arbejdsgiver overholde?... 6 Efter orloven... 7 Skal medarbejderen have sit gamle job tilbage?... 7 Hvad kan det koste at overtræde ligebehandlingsloven?... 7 Kontakt os Vejledning om medarbejderes barsel Side 2

3 VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL I denne vejledning beskrives de forhold, en arbejdsgiver skal være opmærksom på, når en medarbejder er gravid eller skal på orlov. RETTEN TIL FRAVÆR Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? VED GRAVIDITET OG FØDSEL HAR FORÆLDRENE RET TIL FRAVÆR I FØLGENDE PERIODER: 4 ugers graviditetsorlov til moderen Moderen har ret til at holde graviditetsorlov fra det tidspunkt, hvor der forventes at være 4 uger til fødslen (terminsdatoen). Føder moderen senere end forventet, forlænges graviditetsorloven tilsvarende. Føder moderen derimod tidligere end forventet, mister hun ret til at holde den resterende del af de fire ugers graviditetsorlov. 14 ugers barselorlov til moderen Efter fødslen har moderen ret til at holde 14 ugers barselorlov. De første to uger har moderen pligt til at holde. Barselorloven ligger i forlængelse af graviditetsorloven og starter derfor dagen efter fødslen. 2 ugers fædreorlov til faderen Faderen har ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov i umiddelbar tilknytning til barnets fødsel, eller når barnet kommer hjem fra hospitalet. Fædreorloven kan efter aftale med arbejdsgiveren holdes på et senere tidspunkt, men skal dog være afholdt inden 14 uger efter fødslen. 32 ugers forældreorlov til hver af forældrene Efter den 14. uge, hvor barselorloven udløber, har hver af forældrene ret til at holde 32 ugers forældreorlov, dvs. tilsammen 64 ugers forældreorlov. Forældrene har dog kun ret til barseldagpenge i 32 uger tilsammen. Forældrene kan vælge at holde forældreorloven samtidig, forskudt eller i umiddelbar forlængelse af hinanden. Faderen kan vælge at begynde sin forældreorlov, før moderens barselorlov er sluttet. Faderen kan altså gå direkte fra fædreorlov til forældreorlov og dermed holde sin forældreorlov samtidig med, at moderen holder sine 14 ugers barselorlov. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler om fravær ved adoption. KAN EN MEDARBEJDER FORLÆNGE SIN ORLOV? Ja, en medarbejder kan forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14 uger, så medarbejderen i alt kan holde 40 eller 46 ugers forældreorlov. En forlængelse af forældreorloven betyder imidlertid ikke, at det samlede dagpengebeløb forøges. Retten til fulde barseldagpenge i forældreorlovsperioden er stadig kun 32 uger, hvilket betyder at dagpengebeløbet nedsættes i forældreorlovsperioden, hvis den forlænges. KAN EN MEDARBEJDER UDSKYDE EN DEL AF SIN ORLOV? Ja, den ene af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov og holde den udskudte forældreorlov på et senere tidspunkt. Den udskudte forældreorlov skal være holdt, inden barnet fylder 9 år, og skal holdes i en sammenhængende periode. Enhver arbejdsgiver har pligt til at acceptere medarbejderens ønske om at udskyde og afholde udskudt forældreorlov. Vejledning om medarbejderes barsel Side 3

4 Hver af forældrene har desuden mulighed for at indgå en særlig aftale med arbejdsgiveren om at udskyde orlov i mere end 13 uger, nemlig udskydelse af op til 32 uger af de 32 ugers forældreorlov. Dette er en aftalebaseret udskydelse af forældreorlov, som ligeledes skal være afholdt inden barnet fylder 9 år, men ikke nødvendigvis i en sammenhængende periode. Hvis medarbejderen fratræder, inden den aftalebaserede orlov er holdt, falder aftalen væk. Medarbejderen mister dog ikke muligheden for at holde den udskudte forældreorlov, men det kræver, at en ny arbejdsgiver accepterer, at medarbejderen holder orloven. KAN EN MEDARBEJDER GÅ TIL GRAVIDITETSUNDERSØGELSER I ARBEJDSTIDEN? Ja, en kvinde har ifølge barselloven ret til fravær fra arbejdet, hvis hun skal til graviditetsundersøgelser, når undersøgelserne ikke kan placeres uden for arbejdstiden. VARSLER HVILKE VARSLER GÆLDER FOR MODEREN? Moderen skal senest tre måneder før terminen underrette sin arbejdsgiver om, at hun vil benytte sig af retten til at gå på graviditetsorlov. Derudover skal en moder, som har benyttet sig af retten til barselorlov, inden 8 uger efter fødslen meddele, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Ønsker moderen at benytte retten til forældreorlov, skal moderen, inden 8 uger efter fødslen, give besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af det. HVILKE VARSLER GÆLDER FOR FADEREN? Faderen skal informere sin arbejdsgiver senest 4 uger inden, han starter sin fædreorlov. Ønsker faderen at benytte retten til forældreorlov, skal faderen, inden 8 uger efter fødslen, give besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af det. HVAD SKER DER, HVIS VARSLERNE IKKE OVERHOLDES? I lovgivningen er der ikke regler for konsekvenserne af en for sen varsling, og der er heller ikke meget retspraksis på området. Det vil bero på en konkret vurdering, om en arbejdsgiver kan nægte afholdelse af orlov eller gøre brug af ansættelsesretlige sanktioner i et tilfælde, hvor eksempelvis faderen ikke har varslet orloven korrekt og vælger at holde orloven, selvom arbejdsgiveren ikke har accepteret det. Hvis der opstår den form for uenighed mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, bør du som arbejdsgiver søge rådgivning, da der er risiko for en sag om at have handlet i strid med ligebehandlingsloven hvilket kan være en bekostelig affære. KAN ORLOVEN ÆNDRES? Som udgangspunkt kan en medarbejder kun ændre på forældreorloven efter udløbet af varslet på 8 uger, hvis det aftales med arbejdsgiveren. Dog kan den varslede orlov ændres, hvis der opstår forhold, som vil gøre det urimeligt at opretholde den varslede orlov, eksempelvis sygdom. RETTEN TIL BETALING SKAL EN MEDARBEJDER HAVE LØN I FORBINDELSE MED BARSEL OG ORLOV? Kvindelige medarbejdere, som er funktionærer, har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter. Det står i funktionærloven. Funktionærloven giver ikke faderen ret til løn i forbindelse med fravær ved barnets fødsel. Derudover findes der ingen generelle lovregler vedrørende medarbejderes ret til løn fra arbejdsgiveren under orlov. Vejledning om medarbejderes barsel Side 4

5 Øvrige medarbejdere har derfor kun ret til fuld eller delvis løn, hvis det er aftalt i den individuelle ansættelseskontrakt, eller hvis han/hun ifølge en kollektiv overenskomst, som gælder for ansættelsesforholdet, har ret til fuld eller delvis løn i en fastsat periode. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler om løn og barseldagpenge i forbindelse med adoption. KAN EN MEDARBEJDER FÅ BARSELDAGPENGE FRA UDBETALING DANMARK? Ja, hvis en medarbejder ikke har ret til løn i forbindelse med graviditet og orlov, kan han/hun have ret til barseldagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis betingelserne i barselloven er opfyldt. Betingelserne for barseldagpenge er følgende: Medarbejderen skal enten: Have været tilknyttet arbejdsmarkedet i (alle) de sidste 13 uger, (før fravær på grund af barsel/ adoption) og i denne periode have arbejdet i mindst 120 timer. Være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet for, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned. Være elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. Hvis betingelserne i barselloven er opfyldt, har moderen ret til barseldagpenge fra Udbetaling Danmark fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter. Faderen har ret til barseldagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen. Efter den 14. uge har forældrene tilsammen ret til yderligere 32 ugers barseldagpenge i forbindelse med forældreorloven. Retten til de 32 ugers barseldagpenge i forbindelse med forældreorlov kan forældrene fordele mellem sig. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er begge forældre, der har ret til 32 ugers barseldagpenge. HVAD ER BARSELDAGPENGESATSEN? Barseldagpengesatsen er pt. 110,14 kr. pr. time svarende til kr. ugentligt (2014). HVAD SKER DER MED RETTEN TIL BARSELDAGPENGE, HVIS FORÆLDREORLOVEN FORLÆNGES? Har en medarbejder valgt at forlænge forældreorloven, strækkes de 32 ugers barseldagpenge ud over en længere periode. Det betyder, at det ugentlige beløb, der udbetales, bliver mindre. SKAL EN MEDARBEJDER HAVE LØN VED GRAVIDITETSBETINGET SYGDOM? Hvis medarbejderen er funktionær, har hun ret til fuld løn i forbindelse med sygdom. Det gælder også, hvis sygdommen skyldes hendes graviditet. Funktionæren skal have fuld løn frem til 4 uger før det forventede fødselstidspunkt - altså når graviditetsorloven starter. Medarbejderen kan desuden have ret til fuld løn under sygdom, hvis det fremgår af medarbejderens individuelle ansættelseskontrakt, eller hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver ret til det. Har medarbejderen ikke ret til fuld løn under sygdom, vil medarbejderen have ret til barseldagpenge ved graviditetsbetinget sygdom. Medarbejderen kan få barseldagpenge fra første sygedag. Modsat almindelig Vejledning om medarbejderes barsel Side 5

6 sygdom gælder altså ingen arbejdsgiverperiode. Det betyder også, at en arbejdsgiver, der betaler fuld eller delvis løn under sygdom, kan få refunderet barseldagpengesatsen fra medarbejderens første sygedag, hvis sygdommen skyldes medarbejderens graviditet. SKAL EN MEDARBEJDER HAVE LØN VED GRAVIDITETSUNDERSØGELSER I ARBEJDSTIDEN? Som arbejdsgiver skal du som minimum betale barseldagpenge til medarbejderen i forbindelse med fravær på grund af graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Er medarbejderen funktionær, har hun dog krav på fuld løn. Krav på fuld løn ved fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser i arbejdstiden kan også følge af en kollektiv overenskomst, som måtte gælde for ansættelsesforholdet, eller af medarbejderens individuelle ansættelseskontrakt. RETTEN TIL REFUSION KAN EN ARBEJDSGIVER SØGE REFUSION FOR UDBETALT LØN ELLER BARSELDAGPENGE? Hvis man som arbejdsgiver betaler løn eller barseldagpenge til en ansat under fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption, har arbejdsgiver ret til at få barseldagpengerefusion for de barseldagpenge, som medarbejderen ellers ville være berettiget til fra Udbetaling Danmark. Derudover er det muligt at få et ekstra tilskud fra barsel.dk eller en anden barselsudligningsfond. HVILKE FRISTER SKAL ARBEJDSGIVER OVERHOLDE? Som arbejdsgiver skal du senest søge om refusion 8 uger, efter den orlovsperiode, du søger refusion for, er udløbet. Indgives anmodningen efter denne frist, bortfalder retten til refusion for den periode, der ligger forud for anmeldelsestidspunktet. Du kan tidligst anmode Udbetaling Danmark om refusion via NemRefusion fra medarbejderens første fraværsdag. Fravær i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom anmeldes til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag. Det gælder, uanset om medarbejderen får løn under sygdom eller blot skal have barseldagpenge fra Udbetaling Danmark. HVAD ER BARSEL.DK? Barsel.dk er en lovbestemt barselsordning, som alle arbejdsgivere betaler til gennem Samlet Betaling, medmindre du som arbejdsgiver har en aftale med en anden godkendt barselsordning. Formålet med loven er at udligne arbejdsgiverens udgifter til løn under barselorlov for derigennem at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder på det private arbejdsmarked. En arbejdsgiver skal indbetale til barsel.dk for alle de ansatte medarbejdere, der betales ATP-bidrag for, både mænd og kvinder. Undtaget er imidlertid elever under 25 år, som er registreret i AER. Bidraget til Barsel.dk er 187,50 kr. pr. kvartal (2014) for en månedslønnet fuldtidsansat. Til gengæld for bidraget til Barsel.dk, har du som arbejdsgiver mulighed for at udbetale hel eller delvis løn til medarbejdere på barselorlov og så få lønnen refunderet helt eller delvist. Du kan maksimalt få 162,37 kr. pr. time (2014). Det betyder, at en aftale med medarbejderen om, at medarbejderen under barselsfravær modtager løn med op til kr. 162,37 (inklusive feriepenge) pr. time (2014-tal), er gratis, idet betalingen dækkes af refusionen, som består af barseldagpenge fra Udbetaling Danmark og refusion fra Barsel.dk. Det er ATP, som administrerer ordningen. Vejledning om medarbejderes barsel Side 6

7 EFTER ORLOVEN SKAL MEDARBEJDEREN HAVE SIT GAMLE JOB TILBAGE? Udgangspunktet er, at medarbejderen har ret til at komme tilbage til samme job, eller i hvert fald en sammenlignelig stilling. Hvis en medarbejders stilling er blevet nedlagt, mens vedkommende har været på orlov, har en arbejdsgiver en omplaceringspligt. Arbejdsgiveren skal derfor vurdere, om medarbejderen kan udføre andre lignende opgaver på arbejdspladsen. Medarbejderen har ved tilbagevenden fra forældreorlov og andet fravær efter barselloven mulighed for skriftligt at anmode sin arbejdsgiver om at få ændrede arbejdstider og arbejdsmønstre i en nærmere angivet periode. En arbejdsgiver har pligt til at overveje og besvare en sådan anmodning skriftligt. Svaret skal tage hensyn til både lønmodtagerens og arbejdsgiverens behov. Arbejdsgiverens svar skal være sagligt begrundet. En arbejdsgiver skal svare inden rimelig tid, og det vil normalt være rimelig tid, hvis der svares inden 14 dage fra modtagelse af anmodningen. Der er dog ikke tilknyttet sanktioner, hvis du som arbejdsgiver overtræder dette. Der er heller ikke sanktioner knyttet til, hvis du med en saglig begrundelse meddeler medarbejderen, at de ønskede ændringer ikke kan gennemføres. Afskediges en medarbejder kort efter, at medarbejderen er kommet tilbage fra orlov, kan medarbejderen stadig være beskyttet af ligebehandlingsloven. Det anbefales at søge rådgivning, inden du foretager en afskedigelse. Der er ikke faste regler om, i hvor lang en periode efter tilbagevenden fra en orlov ligebehandlingsloven finder anvendelse. I hvert fald i de første 3 måneder, men måske helt op til 6 måneder, skal du overveje, om du har behov for rådgivning, såfremt du skal bringe et ansættelsesforhold til ophør vedrørende en medarbejder, der er vendt tilbage fra barsel/forældreorlov. HVAD KAN DET KOSTE AT OVERTRÆDE LIGEBEHANDLINGSLOVEN? Hvis en arbejdsgiver overtræder ligebehandlingsloven ved for eksempel at afskedige en medarbejder, som er gravid eller er på orlov, kan det koste mellem 6 og 12 måneders løn, afhængig af medarbejderens anciennitet i virksomheden. Der er efter loven ingen øvre grænse for størrelsen af den godtgørelse, som domstolene kan udmåle. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en eventuel afskedigelse ikke har været helt eller delvist begrundet i graviditet, orlov eller relaterede forhold. I praksis kan det være en særdeles vanskelig bevisbyrde at løfte. Læs meget mere om medarbejderes barsel og orlov og om, hvad en arbejdsgiver skal gøre, på og Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. KONTAKT OS Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at ringe til Ase Selvstændig på Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Vejledning om medarbejderes barsel Side 7

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere