Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST."

Transkript

1

2 Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende for praktikcenterelever på CPH WEST. Desuden har vi forsøgt at besvare en lang række af de spørgsmål, som ofte melder sig undervejs i forløbet. Praktikcenteret er en erstatning for den uddannelsesaftale, du ikke har fået endnu. Den sikrer dig muligheden for at fortsætte din uddannelse, imens du søger praktikplads. Vi forventer af dig, at du tager din uddannelse seriøst og arbejder aktivt både med det faglige og med at søge praktikpladser. Vi forventer også, at du overholder aftaler, at du bidrager positivt til samarbejde i praktikcentret. Vi håber, at du vil få et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i praktikcentret, og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads. Indhold EMMA-kriterierne... 3 Ansøgninger... 3 Pauser... 3 Mødetider... 4 Sygdom... 4 Læge og Tandlæge... 4 Barn syg... 5 Lovligt fravær:... 5 Generelt om fravær:... 5 Barsel... 5 Ferie og helligdage... 6 Feriefridage... 6 Mobiltelefon... 6 Pålagte opgaver... 6 Oprydning... 6 Rygning... 6 Tyveri/Hærværk... 6 Vold/Trusler... 6 Alkohol og euforiserende stoffer... 6 Advarsel... 6 Klageret... 7 Elevsamtaler... 7 Fagprøve... 7 Omgangsform... 7 Privat brug af pc og kopimaskiner... 7 Påklædning... 7 Tavshedspligt... 7 Skolepraktikydelse... 8 Befordringstilskud... 8 Forsikringsforhold:... 8 Brand, evakuering mm Praktikcentret... 8 Praktikaftaler, når du er i praktikcentret... 8 Side 2 af 9

3 Introduktion For at kunne opretholde en plads i praktikcentret, skal du opfylde EMMA-kriterierne, som består af følgende: E -Egnet Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede erhvervsuddannelse. Egnetheden vurderes ud fra din faglighed og adfærd, i relation til beskæftigelse inden for det valgte uddannelsesområde, herunder din evne til eksempelvis at overholde mødetider og aftaler. Du skal være egnet til at kunne opnå de færdigheder der er relevante på hovedforløbet. Disse står i hovedforløbets bekendtgørelse. M -Mobil geografisk Du skal være geografisk mobil. Du skal være indforstået med at flytte efter en ledig praktikplads, samt at søge praktikplads over et særligt geografisk område, bestemt af det lokale uddannelsesudvalg. I udgangspunktet er dette område dog landsdækkende. M -Mobil fagligt Du skal være fagligt mobil. Du skal være indforstået med at skulle skifte til et beslægtet fagområde, hvis det bliver muligt at få en praktikplads der. I praksis betyder det, at du ikke må sige nej til en praktikplads i en virksomhed, der er godkendt inden for branchen. Uanset dine eventuelle fagspecifikke præferencer. Ligeledes må du heller ikke sige nej til VFU-kontrakter eller delaftaler. A -Aktiv søgende Du skal aktivt søge praktikplads, under hele din tid i praktikcentret også under sygdom/barsel. Du skal til hver en tid have en synlig profil på praktikpladsen.dk, samt kunne dokumentere din søgning. VIGTIGT En praktikplads i en virksomhed er det vigtigste at opnå, når man er i praktikcentret. En ledig og anvist praktikplads fra skolens side skal besættes. Afvises dette af en praktikcenterelev, opfylder eleven ikke EMMA-kriterierne for at være i praktikcentret og vil blive afskediget. Ansøgninger Som elev i praktikcenteret skal du hver uge søge minimum 2 elevstillinger, da du skal være aktiv jobsøgende, hvilket også er gældende for elever, der er syge, på skoleophold eller i virksomhedsforlagt forlagt undervisning (VFU). Oversigt over søgte stillinger, samt status, sendes på e mail til din uddannelsesansvarlige, den første mandag i hver måned. Derudover skal du uploade alle ansøgninger på elevplan se separat vejledning. Følgende regler SKAL overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. Pauser Du har betalte pauser men du skal stå rådighed, hvis der er behov for dette. Dvs. at du skal give besked, såfremt du forlader skolens område. Du tilrettelægger sammen med afdelingen dine pauser - du har 15 minutter om formiddagen, 30 minutter til frokost, 15 minutter om eftermiddagen på nær fredag, hvor du har tidligere fri. Pausetider skal overholdes. En af forudsætningerne for at være i praktikcentret, er at du har en synlig profil på Du skal mindst en gang om måneden logge dig ind og aktivere funktionen [Synliggør for virksomheder]. Hvis du ikke har en synlig profil, vil det udløse en advarsel. Side 3 af 9

4 Mødetider Mødetider skal overholdes: Mandag torsdag kl Fredag: kl Praktikcenter CPH West har flex tid. Det betyder at du kan optjene flex fra kl og igen fra kl , fredag fra kl Hvis du vil optjene flex, er det en betingelse, at der er arbejde til dig. Dvs. hvis der ikke er arbejde til dig, må du vente med at møde til kl. 8:00. Du må max opspare 15 timer og må skylde 7,5 time. Der skal altid være nogen i Praktikcenteret, i tidsrummet 9-15, så du kan ikke flexe i dette tidsrum, uden forudgående aftale med din uddannelsesansvarlige. Du skal registrere dig dagligt, når du kommer, og når du går. Undlader du at registrere dig, vil du blive trukket i skolepraktikydelse. Manglende overholdelse af den fulde arbejdstid og flexregler vil medføre tilsvarende lønreduktion og advarsel. Sygdom Hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at møde, skal du melde det til praktikcentret. Dette enten på mail, eller pr. telefon til den uddannelsesansvarlige, inden kl. 9:00 Hvis du er i VFU eller på skoleophold, skal du både give besked til praktikcentret/skole/vfu vært. Praktikcentret kan forlange en friattest (lægeerklæring), fra din læge som dokumentation for sygdom og/eller varighed. Praktikcentret afholder udgifterne, og du skal først aflevere denne, hvis vi beder om det. indlæggelsen/sygdomsperioden forventeligt vil vare. Hvis en praktikcenterelev har mere end 3 sygeperioder eller mere end 16 sygedage på 3 måneder, kan den uddannelsesansvarlige leder indkalde til en sygefraværssamtale. Formålet med samtalen er dels at drage omsorg for praktikcentereleven og dels at afdække eventuelle arbejdsmiljømæssige årsager til fraværet. Det er vigtigt, at sygefraværet ikke mistænkeliggøres. Det skal i den forbindelse understreges, at praktikcentereleven ikke har pligt til at orientere om, hvad han/hun har fejlet. Det er vigtigt, at den uddannelsesansvarlige og eleven sammen afdækker, hvilke muligheder der er for at begrænse det høje sygefravær. Hvis praktikcentereleven har mere end 20 sammenhængende sygedage, kan den uddannelsesansvarlige kræve, at der udfyldes en mulighedserklæring. Det er vigtigt, at den uddannelsesansvarlige konstaterer, hvad grunden kan være til et forhøjet fravær og drøfter med den pågældende, om arbejdspladsen kan bidrage til at bedre situationen, så fraværet igen kan nedbringes. Hvis samtalen resulterer i en konkret aftale, skrives notat herpå. Notatet underskrives af begge parter og arkiveres i personalesagen. Sygefravær kan medføre: Skriftlig henstilling Skriftlig advarsel Udmeldelse Læge og Tandlæge Som ved enhver anden ansættelse skal lægeeller tandlægebesøg lægges uden for arbejdstiden, i det omfang det er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe Side 4 af 9

5 Barn syg Der kan give hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. sygedag, når: Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt. Forholdene på tjenestestedet tillader det Barnet er under 18 år Barnet er hjemmeboende. Hvis man bliver kaldt hjem til et sygt barn i løbet af en arbejdsdag, vil dette være den første sygedag. Ellers er det den dag, hvor man om morgenen første gang konstaterer barnets sygdom. Ved misbrug kan praktikcentret, inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte elev. Lovligt fravær: Der gives fri med skolepraktikydelse: Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelse. Skal du rejse langt, tages der hensyn til dette, varigheden af denne frihed afgøres i hvert enkelt tilfælde efter forholdene. Bliver du indkaldt til forsvarets dag, får du fri til at deltage. Vi skal dog have besked om dato, samt se dokumentation straks efter indkaldelse. Eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup dagen Ved hospitalsindlæggelse af egne børn under 14 år kan gives frihed i op til 5 dage (inden for 12 måneder) I forbindelse med indbudt undersøgelse på hospitalet, såfremt man ikke har mulighed for at ændre tidspunktet. Der gives begrænset fri til køreprøve, teoriprøve, speciallæge, praktikopsøgning samt jobsamtale der vurderes individuelt fra gang til gang. Ovenstående regler kan i særlige tilfælde dispenseres af uddannelsesansvarlige. Generelt om fravær: Uanset om du er syg, har fri til begravelse eller andet, bliver alt fravær registreret. Det kan have betydning for det videre forløb i praktikcentret og din uddannelse. Hvis du har et fravær på mere end 10 %, kan uddannelsestiden blive forlænget. Barsel Det er ministeriets standpunkt, at skolepraktikelever af begge køn bør gives frihed fra skolen i forbindelse med barsel i samme omfang, som elever med uddannelsesaftale har ret til barselsorlov. Barnets mor har ret til 4 graviditetsorlov, før forventet fødsel og 14 ugers orlov efter fødslen(barselsorlov). Barnets far har ret til 2 ugers sammenhængende orlov efter fødsel, eller når barnet kommer hjem, eller efter nærmere aftale med praktikcentret inden for de første 14 uger efter fødsel (fædreorlov). Efter de første 14 uger har hver forælder en individuel ret til orlov i 32 uger (forældreorlov), dvs. at forældrene kan holde orlov sammen, eller i forlængelse af hinanden, eller dele orloven imellem sig. Tag kontakt til din uddannelsesansvarlige, senest 3 mdr. forinden forventet fødselstidspunkt, så vil du få uddybbet, dine muligheder for orlov og barsel. Se evt. vedlagte bilag. Side 5 af 9

6 Ferie og helligdage Under din praktikuddannelse i praktikcentret optjener du ikke ferie, samt feriepenge, sådan som man gør det på en ordinær praktikplads i en virksomhed. Du få praktikydelse under ferie, mens du er under praktikuddannelse i praktikcentret. Du optjener ikke feriepenge i praktikcentret, som du kan bruge efter ophold, eller når du har fået en praktikplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skolepraktikydelse for disse dage. Du har ikke ret til ferie som normalt ansatte, men CPH WEST giver dig 25 feriedage årligt, som skolen fastlægger. Du kan ikke holde ferie eller fridage under skoleophold, VFU eller i en delaftale , og 5.6. er betalte fridage jf. overenskomst på området. Feriefridage Du optjener 1 feriefridag for hver 2,5 mdr. måneder. Afrundet til 5 feriefridage om året. Du disponerer selv over disse dage, men under hensynstagen til arbejdsopgaver og bemanding i afdelingen. Du skal aflevere en blanket til din uddannelsesansvarlige og have godkendt dine feriefridage, før de kan afholdes. Mobiltelefon Din mobiltelefon skal væres slukket eller på lydløs og må ikke være forstyrrende i arbejdstiden. Pålagte opgaver Bliver du bedt om at løse en opgave, både hverdags og ekstraordinære opgaver, forventes det, at du deltager aktivt. De arbejdsopgaver praktikcentret elever udfører, er alle med fagligt indhold, svarende til uddannelsesniveauet. Oprydning Arbejdspladsen skal fremstå nydelig og opryddet. Det er både gældende ved mødebord, fællesområder og ved egen arbejdsplads. Den sidste som forlader praktikcentret efter endt arbejdsdag, har ansvaret for, at døre, vinduer er lukkede og låst, Pc erne og printere er slukkede. Rygning Rygning må ikke forgå på skolens område heller ikke e-cigaretter. Rygere skal helt ud til vejen og vi henstiller til, at der ikke efterlades skodder. Tyveri/Hærværk Du skal altid tage dine værdigenstande såsom mobiltelefon, pung og lignede med dig, når du går til pause. Det er dit eget ansvar at passe på dine ting. Tyveri og hærværk vil medføre øjeblikkelig bortvisning/udmeldelse. Det vil blive politianmeldt. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold/Trusler Vold eller trusler om vold, vil medføre bortvisning/udmeldelse. Skolen vil politianmelde episoden. Alkohol og euforiserende stoffer Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Du må heller ikke møde påvirket. I særlige tilfælde kan der dog gives dispensation til indtagelse af alkohol f.eks. i forbindelse med receptioner, sociale arrangementer mm. Advarsel Ved overtrædelse af reglerne i praktikcentret, gives først en mundtlig advarsel. Gentagne overtrædelser vil medføre skriftlig advarsel. Hvis du som elev i praktikcentret får 2 skriftlige advarsler, kan det betyde, at du bliver udmeldt af praktikcentret. Ved overtrædelse af særlig grov karakter kan du udmeldes uden forudgående advarsel. Side 6 af 9

7 Klageret Du har som praktikcenterelev ret til at klage, hvis du mener, at være blevet uretmæssigt udmeldt af din praktikuddannelse i praktikcentret 1. Klage over optagelse i eller ophør i praktikcentret skal indgives til skolen inden for en uge. Hvis skolen fastholder sin afgørelse, fremsender skolen klagen til det det lokale uddannelsesudvalg ledsaget af en begrundelse. Uddannelsesudvalget træffer herefter en endelig afgørelse. Afdelingen bekræfter skriftligt modtagelsen af klagen. Afdelingen orienterer direktionen. Afdelingen vurderer klagen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgives straks en udtalelse om klagen til eleven. Afdelingen sender udtalelsen til eleven, som har én uges frist til at kommentere udtalelsen. Afdelingen sender herefter klagen inkl. dokumentation samt evt. kommentarer til det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg afgør klagen. Kopi af breve m.v. opbevares sammen med elevsagen. Du kan finde en vejledning til at kunne indgive en klage på skolens hjemmeside. Klagen stiles til: Afdelingsleder Gitte Høygaard Larsen Merkantil afdeling Skagensgade Høje Taastrup Elevsamtaler Der bliver afholdt minimum 3 elevsamtaler, i din samlede uddannelsestid. Den første vil være ca. 3 måneder efter start og de øvrige planlægges senere. Fagprøve Din uddannelse skal afsluttes med et skriftligt projekt, samt en mundtlig eksamination med udgangspunkt i opgaven. Det skal du gennemføre i den sidste halvdel af uddannelsen. Du vil få den fornødne tid til at lave fagprøven i praktikcentret, efter aftale med den uddannelsesansvarlige. Omgangsform Skolepraktikcentret er en arbejdsplads, hvor vi behandler hinanden med respekt. Vi taler pænt og høfligt om og med hinanden, er samarbejdsvillige og kvalitetsbevidste i vores arbejde. I praktikcentret skal medarbejderne indbyrdes tale dansk. Privat brug af pc og kopimaskiner Spil på PC og surfing på nettet er ikke tilladt og kan være udmeldelsesgrund. Outlook må kun benyttes i forbindelse med arbejdet i praktikcentret og det samme er gældende for kopimaskiner. Påklædning Du skal møde velsoigneret og i passende påklædning. Du skal være klædt på til at kunne deltage i en jobsamtale til en hver tid. Overtøj skal du hænge på knagerne og ikke på stolene i praktikcentret. Tavshedspligt 1 LBK nr. 171 af 02/03/2011, 66j Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 66j. Side 7 af 9

8 Du har tavshedspligt omkring de interne forhold vedrørende dine kolleger og Praktikcenter CPH West. Du skal underskrive en tavshedserklæring. Skolepraktikydelse Du vil få skolepraktikydelse efter de gældende regler. Ydelsen bliver sat ind på din NEM-konto. Lønsedlen får du i din e-boks. Du skal bestille en kode for at se din lønseddel på Befordringstilskud Efter bestemmelser fastlagt af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), kan du som praktikcenterelev få befordringstilskud svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Befordringstilskud får du udbetalt med din løn. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er under praktikuddannelse i praktikcentret, og 100 % når du er på et skoleophold. Når du modtager befordringstilskud, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. Du skal udfylde en blanket i praktikcentret, og sende denne til lønadministrationen sammen med dit stamkort. Brand, evakuering mm. Orienter dig i brandinstrukserne og evakueringsplanen, som befinder sig i området. Praktikcentret Praktikcentret kan hjælpe dig videre, når du har fået kontakt til en virksomhed. Praktikkonsulenterne kan også hjælpe dig, hvis du har kontakt til en virksomhed, der gerne vil vide mere om at have en elev, eller hvis du har brug for gode råd og afklaring af spørgsmål forud for en samtale. Det forventes, at du altid selv er søgende, følger med i udviklingen, tager initiativ til at komme ud i praktik, samt gør en indsats for at skrive gode ansøgninger. I løbet af din praktikuddannelse i praktikcentret, har du mulighed for at komme i forskellige former for praktik. I nogle tilfælde bevarer du din skolepraktikydelse og i andre tilfælde bliver du lønnet som en elev/lærling inden for faget. At komme i begrænset praktik i en virksomhed, kan i mange tilfælde være vejen til en ordinær praktikplads. VFU Virksomhedsforlagt undervisning (VFU), er en undervisning/praktik af begrænset varighed i en praktikgodkendt virksomhed. Formålet med VFU er, at du får erfaring fra det virkelige erhvervsliv. Når du er i VFU, kan du få refunderet transportudgiften. Delaftale En delaftale er en aftale, hvor du bliver ansat i virksomheden for en kortere periode, mens du er tilknyttet praktikcentret. Da du er ansat og får løn i virksomheden, må du indgå i arbejdsopgaverne som en elev/lærling. En delaftale kan maksimalt være på 3 måneder, og må ikke indeholde et skoleophold. Ved delaftaler kan du få skattefradrag som almindeligt ansatte for transport udover 24 km. Dette skal du selv sørge for. Restlære Er en aftale som betyder, at du bliver ansat i en virksomhed som elev resten af din læretid, og afslutter din uddannelse i virksomheden Kort aftale En kort aftale er en aftale hvor du bliver ansat i en virksomhed som elev i en kortere periode. Perioden skal som minimum indeholde et skoleophold på hovedforløbet. Når du har en kort aftale, er du ikke længere tilknyttet praktikcentret, men den giver efterfølgende adgang til praktikcentret. Praktikaftaler, når du er i praktikcentret Forsikringsforhold: Side 8 af 9

9 Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på skolens inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyveriforsikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvarsog familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Bilag til håndbogen - Vejledning til upload af ansøgninger - Erklæring om tavshedspligt - Barsel - Kvittering for modtagelse og læsning Side 9 af 9

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere