SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST"

Transkript

1 SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS AMT ROSKILDE AMT STORSTRØMS AMT VESTSJÆLLANDS AMT LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE TLF.: SAGSBEH.: Lise Møller SAGSNR.: FAX: DIREKTE TLF.: ARKIV NR.: DERES J. NR./REF.: DATO: Baggrund Ansvaret for et godt uddannelsesforløb ligger både hos den uddannelsessøgende som hos den uddannelsesgivende. Den uddannelsessøgende skal selv være aktivt opsøgende og skal også holde sig orienteret om de krav, der stilles i hendes eller hans uddannelsesforløb. Ligeledes påhviler det den enkelte at opbevare alle de til uddannelsen knyttede dokumenter. Den uddannelsesgivende er på sin side forpligtet til at gøre uddannelse til en naturlig del af hverdagen og derigennem sikre at de lovede kompetencer kan opnås indenfor den afsatte tid. Både de uddannelsessøgende læger som de uddannelsesgivende afdelinger/praksis kan komme ud for såvel små som store problemer i den lægelige videreuddannelse. Det er afgørende, at der er åbenhed om dette, ligesom problemerne skal tackles professionelt. Dette skal sikre, at den enkelte uddannelsessøgende får en fair behandling ligesom uddannelsessystemet skal garantere, at de uddannede personer opnår målene for den pågældende uddannelse. Samtidig skal det sikres at uddannelse får den nødvendige plads i afdelinger og praksis. Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse omtaler dette. Sundhedsstyrelsen forventer i 2006 at udsende en ny vejledning. Når denne vejledning foreligger, vil dette notat blive revideret af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Øst. Denne regionale vejledning giver ikke svar på alle spørgsmål om skæve forløb og anviser heller ikke præcise løsninger på alle de situationer, der kan opstå. Formålet er at præsentere den organisation, hvori problemerne skal løses samt de muligheder, der kan anvendes så de egentlig problematiske forløb håndteres bedst muligt. Vejledningen skal ses som en overordnet regional anbefaling, men den tilsidesætter ikke eventuelle lokale retningslinier. Disse vil fortsat være gældende i resten af Da vejledningen således omfatter alle amter/h:s i Videreuddannelsesregion Øst, kan der også være forskelle i de organisatoriske forhold i det enkelte amt/h:s, som skal tages i betragtning ved brug af vejledningen. 1.1 Hvad er et skævt uddannelsesforløb? Begrebet skævt uddannelsesforløb kan dække over flere situationer, f.eks. Uddannelsesforløb, der må ændres pga. barsel, længerevarende sygdom eller orlov.

2 2 Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende har vanskeligt ved eller ikke kan opnå et eller flere mål indenfor de 7 kompetenceroller (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker eller professionel). Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende ikke kan få godkendt forløbet. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis ikke kan levere én eller flere af de lovede kompetencer. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis generelt ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse I de fleste tilfælde er et skævt uddannelsesforløb ikke et problematisk forløb. Dette gælder f.eks. i de tilfælde hvor der alene skal fortages ændringer i ansættelsesperioderne eller hvor en enkelt kompetence flyttes fra et uddannelseselement til et andet. Nogle eksempler kunne være, Læge AA er ansat i et turnusforløb og skal på barselsorlov. Turnusforløbet består af ½ års ansættelse på kirurgisk afd., ½ års ansættelse på medicinsk afd. samt ½ år hos alment praktiserende læge. Barselsorlov påbegyndes efter 3 måneders ansættelse på medicinsk afdeling og har en forventet samlet varighed på 12 mdr. Læge AA giver meddelelse om barselsorlov til medicinsk afdeling, den praktiserende læge samt det lokale (amtslige) videreuddannelsesråd. Det amtslige videreuddannelsessekretariat sørger for udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt, hvor uddannelsesforløbet som udgangspunkt er rykket svarende til barselsorlov. Hvis læge AA havde været ansat i et hoveduddannelsesforløb, ville det være det regionale videreuddannelsessekretariat, der sørgede for udarbejdelse af ny ansættelsesaftale. Læge BB er ansat i et introduktionsstilling bestående af ½ års ansættelse på afd. C efterfulgt af ½ års ansættelse på afd. E. Ved afslutningen af ansættelsen på afd. C konstateres det, at to kompetencer der skulle opnås på afd. C ikke er eller vil blive opnået under denne ansættelse. Både den uddannelsessøgende som vejlederen/den uddannelsesansvarlige overlæge er enige om at årsagen til de manglende kompetencer er manglende opmærksomhed fra begge parter. Både vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge er enige om at forløbet i øvrigt er tilfredsstillende gennemført. Den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende læge er enige om, at de manglende kompetencer skal opnås afdeling E, hvis dette kan arrangeres. Den uddannelsesansvarlige overlæge ved afd. C kontakter herefter den uddannelsesansvarlige overlæge på afd. E og aftaler overførsel af de to kompetencer. Når aftalen er indgået, orienteres det lokale videreuddannelsessekretariat, når det gælder turnus og hoveduddannelse i almen medicin (for turnusuddannelsen i H:S orienteres Center for Klinisk Uddannelse - CEKU) om aftalen. Ved hoveduddannelsesforløb og kombinations-i-stillinger orienteres Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelses i Region Øst. Såfremt det ikke er aftalt mellem de uddannelsesansvarlige overlæger, at opnåelse af en eller flere kompetencer kan ske på næste afdeling, kan den uddannelsessøgende læge ikke påbegynde næste del af uddannelsen. Ansættelsen må altså forlænges svarende til den tid, der skønnes nødvendig for at opnå den/de manglende kompetencer og nye ansættelsespapirer må udfærdiges. Der er altså kun få skæve forløb der kan karakteriseres som egentlige problematiske forløb. For specielt de egentlig problematiske forløb gælder at de skal behandles individuelt for i hvert enkelt tilfælde at finde den bedste løsning. Resten af dette notat vil dreje sig om den gruppe af skæve uddannelsesforløb, der er problematiske. Denne gruppe udgør 3-5 % af samtlige uddannelsesforløb.

3 3 2.0 Konstatering af problemet Både den uddannelsessøgende læge og den kliniske vejleder er forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge eller AMU en, hvis der opstår et problem, der kan have betydning for uddannelsesforløbet. Dette bør ske tidligst muligt i uddannelsesforløbet. Hvis det er på en hospitalsafdeling eller i en gruppepraksis, kan de øvrige læger også overfor den kliniske vejleder og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge/amu gøre opmærksom på at der er et problem. På samme måde er den/de uddannelsessøgende læge(r) forpligtet til at gøre den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor samt afdelingsledelsen opmærksom på, hvis afdelingen/praksis ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse. Såfremt det ikke skønnes hensigtsmæssigt at informere den konkrete afdeling/praksis, rettes henvendelse til sygehusledelsen eller AMU. Disse skal tage initiativ til at bringe forholdene i orden. Hvis dette ikke er muligt, indstilles til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd eller Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst, at afdelingen/praksis for en periode eller permanent ikke anvendes som del af den lægelige videreuddannelse. 2.1 Problemstillinger der skyldes at kompetencen er forældet eller ikke kan opnås under aktuelle ansættelse De lægelige specialer undergår konstant forandring. Visse behandlinger eller procedurer udgår eller erstattes af andre. I andre tilfælde flyttes patientkategorier og dermed behandlinger til anden behandlende instans. Uanset hvad vil der være tilfælde hvor målbeskrivelsen og dermed uddannelsesprogrammet ikke ændres ligeså hurtigt som ændringen viser sig i den praktiske hverdag. Der vil derfor opstå situationer hvor kompetencen ikke kan opnås fordi afdeling/praksis ikke længere udfører behandling. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling er forældet, indberettes dette til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat, der vil sørge for at målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer ændres. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling ikke længere udbydes af afdeling/praksis, indberettes dette for turnus og hoveduddannelsesforløb i almen medicin til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd. I alle andre tilfælde indberettes til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat. Uddannelsesforløbene vil herefter blive ændret 2.2 Problemstillinger der kan løses inden for den fastsatte ansættelsesperiode Den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu holder snarest muligt første møde med den uddannelsessøgende. Før mødet skal den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu orientere den uddannelsessøgende om, hvad mødet drejer sig om, samt om muligheden for at medbringe en bisidder. Bisidderen kan være afdelingens tillidsrepræsentant, en YL-tillidsrepræsentant eller en anden bisidder efter den uddannelsessøgendes valg. Det er vigtigt at informationen om bisidder ikke medvirker til at øge den uddannelsessøgendes naturlige bekymring. Pointer betydningen af at være flere til stede når vigtige ting skal aftales. På mødet er det vigtigt at få alle problemer, der relaterer sig til de 7 lægeroller frem. Det er ligeså vigtigt, at lade den uddannelsessøgende komme med sin opfattelse af både de konkrete problemer som generelle problemstillinger omkring uddannelsesstedet. Når alt er lagt åbent frem, og der er

4 4 opnået accept af, hvor der skal sættes ind med forbedrende foranstaltninger, skal indholdet i disse forbedringer konkretiseres hvorefter uddannelsesplanen korrigeres. Den korrigerede uddannelsesplan skal være skriftlig og indeholde en tidsramme. For at vurdere om den korrigerede uddannelsesplan opfyldes holder den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu en og den uddannelsessøgende et opfølgende møde inden for en måned. Formålet med det opfølgende møde er, at konstatere om alle indgåede aftaler opfyldes af både den uddannelsessøgende som af uddannelsesstedet samt at afgøre, om uddannelseselementet forventes at kunne gennemføres indenfor ansættelsesperioden. Såfremt alt forløber som planlagt i den korrigerede uddannelsesplan aftales yderligere opfølgende møder mellem den uddannelsessøgende og den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge/amu efter behov. Det er vigtigt, at der fra alle møder foreligger skriftligt notat inklusiv revideret uddannelsesplan. Det vil aldrig være acceptabelt eller muligt at nægte godkendelse af et uddannelsesforløb ved afslutningen af et uddannelseselement, uden at der er dokumentation for, at det er forsøgt iværksat forbedrende tiltag undervejs. 2.3 Problemstillinger hvor uddannelseselementet ikke kan gennemføres som beskrevet i målbeskrivelsen indenfor ansættelsesperioden En gang imellem må det konstateres at den korrigerede uddannelsesplan ikke vil føre til at uddannelseselementet kan gennemføres tilfredsstillende indenfor ansættelsesperioden. Hvis dette sker, skal den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor informere afdelingsledelsen/amu. Hvis afdelingsledelsen finder at alle forbedrende tiltag er forsøgt, men at uddannelseselementet ikke kan afsluttes som planlagt, må der rettes henvendelse til sygehusets/det amtslige videreuddannelsesudvalg samt evt. personaleafdelingen/sygehusledelsen. Afhængig af de gældende regler i det enkelte amt/h:s overgår ansvaret for sagen enten til det lokale videreuddannelsessekretariat eller der aktiveres en lokal supportgruppe. Såfremt der er en lokal supportgruppe kan denne have forskellig sammensætning ligesom der vil være forskel på sammensætningen afhængig af om det konkrete uddannelsesforløb er forankret i praksis- eller sekundærsektoren. I sekundærsektoren vil gruppen normalt bestå af formanden for sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråd, en repræsentant for sygehusledelsen samt den af reservelægerådet valgte tillidsrepræsentant. Indenfor praksissektoren vil den almen medicinske uddannelseskoordinator (AMU en) tillige altid være medlem. Ingen i supportgruppen må være fra samme afdeling/praksis som den uddannelsessøgende. Sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråds sekretær fungerer også som sekretær for supportgruppen. Supportgruppen skal i samråd med afdelingsledelsen/praksis og forvaltningen søge at tilrettelægge uddannelsesforløbet på bedst mulige måde. De ansvarlige for sagen må først gøre sig klart, om den pågældende læge efter forlænget ansættelse på samme eller anden lignende afdeling/praksis skønnes at kunne opnå godkendelse af uddannelses-elementet, hvorefter uddannelsesforløbet i øvrigt kan forventes færdiggjort på normal vis eller om den pågældende aldrig forventes at kunne afslutte det påbegyndte uddannelsesforløb. Mulighederne gennemgås i følgende afsnit Det er væsentligt at fokusere på individuel sagsbehandling. Sundhedsstyrelsens vejledning lægger op til, at såfremt den uddannelsessøgende fastholder specialevalg - trods udsigt til manglende godkendelse af uddannelseselementet - skal den uddannelsessøgende tilbydes ny ansættelse i lignende stilling.

5 Den/de ansvarlige for sagsbehandlingen kan især ved principielle problemstillinger forelægge et resume af sagen i anonymiseret form til orientering for sygehusets/ det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd samt evt. sende dette til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst som orientering. Personaleafdelingen inddrages ved behov for at sikre korrekt procedure Forlænget ansættelse på samme afdeling De ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan godkendes efter forlænget ansættelse på afdelingen/i praksis. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Ved forlængelse aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende. Denne skrives ned. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression. Såfremt det drejer sig om en læge ansat i hoveduddannelsesforløb, inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst i den ønskede forlængede ansættelse. Det Regionale Sekretariat er ansvarlig for endelig planlægning og klassificering af det ændrede uddannelsesforløb Forlænget ansættelse på anden afdeling DE ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan gennemføres ved forlænget ansættelse, men én eller begge parter finder, at det mest hensigtsmæssigt sker på en anden afdeling/praksis. Den uddannelsessøgende tilbydes tilsvarende ansættelse. Forløbet aftales i samarbejde mellem sygehusledelsen og det amtslige/h:s s uddannelsessekretariatet. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Såfremt det ikke er muligt at forlænge ansættelsen på en anden afdeling/praksis i det konkrete amt/h:s (for eksempel hvis der kun er en afdeling i amtet/h:s indenfor det pågældende speciale), inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst i det problematiske uddannelsesforløb med henblik på, om forlænget ansættelse er mulig på en afdeling et andet sted i regionen. Ved forlængelse af introduktions- og hoveduddannelsesforløb skal Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst altid inddrages for at sikre endelig planlægning og klassificering. Ansvaret for godkendelse af uddannelseselementet overgår herefter til den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor på den nye afdeling/praksis. Ved fortsatte problemer med gennemførelse af uddannelseselementet er ansvaret placeret hos det nye sygehus lokale/amtslige videreuddannelsesråd i samarbejde med sygehusledelsen samt evt. AMU. Ved forlængelse af ansættelsesforløbet på anden afdeling/praksis aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor og den uddannelsessøgende. Ved denne samtale informeres den uddannelsessøgende om afdelingens praksis med hensyn til vurdering af mål og målopfyldelse. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression Udfærdigelse af ny ansættelses- og uddannelseskontrakt ved forlænget ansættelse I forbindelse med forlænget ansættelse udfærdiges ny ansættelseskontrakt. For de enkelte typer af uddannelsesstillinger udfærdiges den forlængede ansættelseskontrakt af: Turnus, hospitalsdelen: Det hospital hvor ansættelsen forlænges. Det Amtslige Videreuddan-

6 6 nelsessekretariat/h:s Direktionen skal informeres mhp. sikring af at afdelinger/praksis der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret. Turnus, praksisdelen: Det Amtslige Videreuddannelsessekretariat eller Forhandlings- og personaleafdelingen, H:S Direktionen. Introduktionsstilling: Det sygehus hvor ansættelsen forlænges. Hoveduddannelsesforløb: Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Region Øst sekretariatet sikrer, at afdelinger der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret Klassificering af forlænget ansættelse I tilfælde med forlænget ansættelse anvendes - hvor muligt - normerede enkeltstillingsklassificerede stillinger. Hvor dette ikke er muligt søges der ad hoc klassifikation. Videreuddannelsessekretaiatet i det relevante amt/h:s ad hoc klassificerer turnusstillinger samt stillinger til brug for uddannelse inden for almen medicin. Videreuddannelsessekretariatet i Region Øst ad hoc klassificerer introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb Samarbejde med Region Øst Det tilstræbes, at forlænget ansættelse og erstatningsansættelser som led i et videre hoveduddannelsesforløb etableres hurtigst muligt efter at der er truffet afgørelse om dette. Det relevante amt/h:s indgår i disse sammenhænge i et samarbejde med Region Øst Specielt for H:S Der er få problematiske uddannelsesforløb i hele Region Øst og dermed også i H:S. For at samle ekspertise i håndteringen af problematiske forløb orienteres CEKU om alle problematiske forløb. Med henblik på opsamling af viden skal CEKU orienteres tidligt i forløbet af den lokale supportgruppe. Ved behov kan CEKU inddrages med henblik på rådgivning i de enkelte sager. 3.0 Ansættelsesforholdet kan ikke fortsætte I enkelte tilfælde vurderer de ansvarlige for sagen, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte. Dette sker med baggrund i, at den uddannelsessøgende trods uddannelsesindsatsen i afdelingen ikke forventes at kunne gennemføre uddannelsen, som den er beskrevet i målbeskrivelsen - ej heller ved forlængelse af ansættelsen. En sådan konklusion meddeles skriftligt til amtets øverste lægelige ledelse/h:s Direktionen. Der skal foreligge en redegørelse for forløbet inkl. dokumentation for alle afholdte møder, de korrigerede uddannelsesplaner, en oversigt over de udførte forbedringstiltag samt en angivelse af de manglende kompetencer. Hvis det drejer sig om et hoveduddannelsesforløb (undtagen almen medicin) skal konklusion og redegørelse tillige sendes til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Det Regionale Sekretariat indgår herefter i sagsbehandlingen som ansvarlig for den videre procedure. Uanset uddannelsesforløb bør der også på dette tidspunkt tages kontakt til YL mhp. inddragelse i den konkrete sagsbehandling. Hvis det efter fornyet sagsbehandling og høring af parterne konkluderes, at ansættelsesforholdet må bringes til ophør, sker opsigelse efter de fagretlige bestemmelser af den relevante personaleafdeling. Et uddannelsesforløb kan kun bringes til ophør på baggrund af uddannelsesmæssige årsager, hvis

7 7 der ikke er grundlag for at tro, at yderligere foranstaltninger vil føre til gennemførelse af uddannelsen. Opsigelse skal meddeles skriftligt til den uddannelsessøgende læge med begrundelse for opsigelsen. Uddannelseslægen skal høres med 14 dages frist. Opsigelsen skal ske med 3 måneders varsel fra hospitalets side. I øvrigt henvises til de fagretlige bestemmelser. 4.0 Meddelelse til Sundhedsstyrelsen Såfremt den uddannelsessøgende er uenig i afgørelsen om manglende godkendelse af et uddannelsesforløb eller den foreslåede plan for forlængelse af uddannelsen, orienterer begge parter Sundhedsstyrelsen som herefter vil forestå det videre forløb. Sundhedsstyrelsens afgørelse vil af begge parter kunne ankes til Sundhedsministeriet. 5.0 Videregivelse af oplysninger Såfremt der for et uddannelsesforløb er én ansættelses- og uddannelsesaftale omfattende hele forløbet, kan oplysninger vedr. den uddannelsessøgende læge uden videre videregives mellem de afdelinger som uddannelsesforløbet omfatter. Er der mere end én ansættelses- og uddannelsesaftale for forløbet, kan oplysninger kun videregives mellem afdelingerne som ikke er omfattet af samme ansættelses- og uddannelsesaftale, såfremt den uddannelsessøgende giver samtykke hertil. Den uddannelsessøgende læge skal ligeledes give samtykke til videregivelse af oplysninger til CEKU og til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. 6.0 Sagsforløbet Afgørelser i ovennævnte sager skal være begrundede. Forløbet er omfattet af forvaltningslovens regler som omfatter aktindsigt, partshøring, inhabilitet, vejledning, repræsentation og klagevejledning. Samtalerne med den uddannelsessøgende skal normalt foregå med én valgt tillidsrepræsentant som bisidder. Den uddannelsessøgende yngre læge kan dog ønske anden bisidder.

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 24. februar i faglig voldgiftssag, FV Yngre Læger for læge A og læge B (advokat Jacob Goldschmidt)

TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 24. februar i faglig voldgiftssag, FV Yngre Læger for læge A og læge B (advokat Jacob Goldschmidt) TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 24. februar 2017 i faglig voldgiftssag, FV 2016.0114 Yngre Læger for læge A og læge B (advokat Jacob Goldschmidt) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000074 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsnavn Hvidovre Hospital Besøgsdato 12-10-2016

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Merit i specialet Almen Medicin

Merit i specialet Almen Medicin Merit i specialet Almen Medicin Med målbeskrivelse 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen praksis. På Sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Psykiatrien i region Sydjylland Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Psykiatrien i region Sydjylland Besøgsdato Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002579 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Hospitalsnavn Psykiatrien

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Randers Central

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Dato for besøg 3.9.2007

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

9 Organisation og styring

9 Organisation og styring 9 Organisation og styring 9.1 Indledning I henhold til kommissoriet skal kommissionen vurdere, i hvilken udstrækning en øget decentralisering af administrationen af speciallægeuddannelsen vil være hensigtsmæssig,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002485 Afdelingsnavn Afd M Hospitalsnavn Psykiatrisk Center Sct. Hans Besøgsdato 08-06-2016 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Dermatologisk afd.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere