SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST"

Transkript

1 SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS AMT ROSKILDE AMT STORSTRØMS AMT VESTSJÆLLANDS AMT LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE TLF.: SAGSBEH.: Lise Møller SAGSNR.: FAX: DIREKTE TLF.: ARKIV NR.: DERES J. NR./REF.: DATO: Baggrund Ansvaret for et godt uddannelsesforløb ligger både hos den uddannelsessøgende som hos den uddannelsesgivende. Den uddannelsessøgende skal selv være aktivt opsøgende og skal også holde sig orienteret om de krav, der stilles i hendes eller hans uddannelsesforløb. Ligeledes påhviler det den enkelte at opbevare alle de til uddannelsen knyttede dokumenter. Den uddannelsesgivende er på sin side forpligtet til at gøre uddannelse til en naturlig del af hverdagen og derigennem sikre at de lovede kompetencer kan opnås indenfor den afsatte tid. Både de uddannelsessøgende læger som de uddannelsesgivende afdelinger/praksis kan komme ud for såvel små som store problemer i den lægelige videreuddannelse. Det er afgørende, at der er åbenhed om dette, ligesom problemerne skal tackles professionelt. Dette skal sikre, at den enkelte uddannelsessøgende får en fair behandling ligesom uddannelsessystemet skal garantere, at de uddannede personer opnår målene for den pågældende uddannelse. Samtidig skal det sikres at uddannelse får den nødvendige plads i afdelinger og praksis. Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse omtaler dette. Sundhedsstyrelsen forventer i 2006 at udsende en ny vejledning. Når denne vejledning foreligger, vil dette notat blive revideret af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Øst. Denne regionale vejledning giver ikke svar på alle spørgsmål om skæve forløb og anviser heller ikke præcise løsninger på alle de situationer, der kan opstå. Formålet er at præsentere den organisation, hvori problemerne skal løses samt de muligheder, der kan anvendes så de egentlig problematiske forløb håndteres bedst muligt. Vejledningen skal ses som en overordnet regional anbefaling, men den tilsidesætter ikke eventuelle lokale retningslinier. Disse vil fortsat være gældende i resten af Da vejledningen således omfatter alle amter/h:s i Videreuddannelsesregion Øst, kan der også være forskelle i de organisatoriske forhold i det enkelte amt/h:s, som skal tages i betragtning ved brug af vejledningen. 1.1 Hvad er et skævt uddannelsesforløb? Begrebet skævt uddannelsesforløb kan dække over flere situationer, f.eks. Uddannelsesforløb, der må ændres pga. barsel, længerevarende sygdom eller orlov.

2 2 Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende har vanskeligt ved eller ikke kan opnå et eller flere mål indenfor de 7 kompetenceroller (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker eller professionel). Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende ikke kan få godkendt forløbet. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis ikke kan levere én eller flere af de lovede kompetencer. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis generelt ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse I de fleste tilfælde er et skævt uddannelsesforløb ikke et problematisk forløb. Dette gælder f.eks. i de tilfælde hvor der alene skal fortages ændringer i ansættelsesperioderne eller hvor en enkelt kompetence flyttes fra et uddannelseselement til et andet. Nogle eksempler kunne være, Læge AA er ansat i et turnusforløb og skal på barselsorlov. Turnusforløbet består af ½ års ansættelse på kirurgisk afd., ½ års ansættelse på medicinsk afd. samt ½ år hos alment praktiserende læge. Barselsorlov påbegyndes efter 3 måneders ansættelse på medicinsk afdeling og har en forventet samlet varighed på 12 mdr. Læge AA giver meddelelse om barselsorlov til medicinsk afdeling, den praktiserende læge samt det lokale (amtslige) videreuddannelsesråd. Det amtslige videreuddannelsessekretariat sørger for udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt, hvor uddannelsesforløbet som udgangspunkt er rykket svarende til barselsorlov. Hvis læge AA havde været ansat i et hoveduddannelsesforløb, ville det være det regionale videreuddannelsessekretariat, der sørgede for udarbejdelse af ny ansættelsesaftale. Læge BB er ansat i et introduktionsstilling bestående af ½ års ansættelse på afd. C efterfulgt af ½ års ansættelse på afd. E. Ved afslutningen af ansættelsen på afd. C konstateres det, at to kompetencer der skulle opnås på afd. C ikke er eller vil blive opnået under denne ansættelse. Både den uddannelsessøgende som vejlederen/den uddannelsesansvarlige overlæge er enige om at årsagen til de manglende kompetencer er manglende opmærksomhed fra begge parter. Både vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge er enige om at forløbet i øvrigt er tilfredsstillende gennemført. Den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende læge er enige om, at de manglende kompetencer skal opnås afdeling E, hvis dette kan arrangeres. Den uddannelsesansvarlige overlæge ved afd. C kontakter herefter den uddannelsesansvarlige overlæge på afd. E og aftaler overførsel af de to kompetencer. Når aftalen er indgået, orienteres det lokale videreuddannelsessekretariat, når det gælder turnus og hoveduddannelse i almen medicin (for turnusuddannelsen i H:S orienteres Center for Klinisk Uddannelse - CEKU) om aftalen. Ved hoveduddannelsesforløb og kombinations-i-stillinger orienteres Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelses i Region Øst. Såfremt det ikke er aftalt mellem de uddannelsesansvarlige overlæger, at opnåelse af en eller flere kompetencer kan ske på næste afdeling, kan den uddannelsessøgende læge ikke påbegynde næste del af uddannelsen. Ansættelsen må altså forlænges svarende til den tid, der skønnes nødvendig for at opnå den/de manglende kompetencer og nye ansættelsespapirer må udfærdiges. Der er altså kun få skæve forløb der kan karakteriseres som egentlige problematiske forløb. For specielt de egentlig problematiske forløb gælder at de skal behandles individuelt for i hvert enkelt tilfælde at finde den bedste løsning. Resten af dette notat vil dreje sig om den gruppe af skæve uddannelsesforløb, der er problematiske. Denne gruppe udgør 3-5 % af samtlige uddannelsesforløb.

3 3 2.0 Konstatering af problemet Både den uddannelsessøgende læge og den kliniske vejleder er forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge eller AMU en, hvis der opstår et problem, der kan have betydning for uddannelsesforløbet. Dette bør ske tidligst muligt i uddannelsesforløbet. Hvis det er på en hospitalsafdeling eller i en gruppepraksis, kan de øvrige læger også overfor den kliniske vejleder og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge/amu gøre opmærksom på at der er et problem. På samme måde er den/de uddannelsessøgende læge(r) forpligtet til at gøre den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor samt afdelingsledelsen opmærksom på, hvis afdelingen/praksis ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse. Såfremt det ikke skønnes hensigtsmæssigt at informere den konkrete afdeling/praksis, rettes henvendelse til sygehusledelsen eller AMU. Disse skal tage initiativ til at bringe forholdene i orden. Hvis dette ikke er muligt, indstilles til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd eller Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst, at afdelingen/praksis for en periode eller permanent ikke anvendes som del af den lægelige videreuddannelse. 2.1 Problemstillinger der skyldes at kompetencen er forældet eller ikke kan opnås under aktuelle ansættelse De lægelige specialer undergår konstant forandring. Visse behandlinger eller procedurer udgår eller erstattes af andre. I andre tilfælde flyttes patientkategorier og dermed behandlinger til anden behandlende instans. Uanset hvad vil der være tilfælde hvor målbeskrivelsen og dermed uddannelsesprogrammet ikke ændres ligeså hurtigt som ændringen viser sig i den praktiske hverdag. Der vil derfor opstå situationer hvor kompetencen ikke kan opnås fordi afdeling/praksis ikke længere udfører behandling. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling er forældet, indberettes dette til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat, der vil sørge for at målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer ændres. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling ikke længere udbydes af afdeling/praksis, indberettes dette for turnus og hoveduddannelsesforløb i almen medicin til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd. I alle andre tilfælde indberettes til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat. Uddannelsesforløbene vil herefter blive ændret 2.2 Problemstillinger der kan løses inden for den fastsatte ansættelsesperiode Den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu holder snarest muligt første møde med den uddannelsessøgende. Før mødet skal den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu orientere den uddannelsessøgende om, hvad mødet drejer sig om, samt om muligheden for at medbringe en bisidder. Bisidderen kan være afdelingens tillidsrepræsentant, en YL-tillidsrepræsentant eller en anden bisidder efter den uddannelsessøgendes valg. Det er vigtigt at informationen om bisidder ikke medvirker til at øge den uddannelsessøgendes naturlige bekymring. Pointer betydningen af at være flere til stede når vigtige ting skal aftales. På mødet er det vigtigt at få alle problemer, der relaterer sig til de 7 lægeroller frem. Det er ligeså vigtigt, at lade den uddannelsessøgende komme med sin opfattelse af både de konkrete problemer som generelle problemstillinger omkring uddannelsesstedet. Når alt er lagt åbent frem, og der er

4 4 opnået accept af, hvor der skal sættes ind med forbedrende foranstaltninger, skal indholdet i disse forbedringer konkretiseres hvorefter uddannelsesplanen korrigeres. Den korrigerede uddannelsesplan skal være skriftlig og indeholde en tidsramme. For at vurdere om den korrigerede uddannelsesplan opfyldes holder den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu en og den uddannelsessøgende et opfølgende møde inden for en måned. Formålet med det opfølgende møde er, at konstatere om alle indgåede aftaler opfyldes af både den uddannelsessøgende som af uddannelsesstedet samt at afgøre, om uddannelseselementet forventes at kunne gennemføres indenfor ansættelsesperioden. Såfremt alt forløber som planlagt i den korrigerede uddannelsesplan aftales yderligere opfølgende møder mellem den uddannelsessøgende og den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge/amu efter behov. Det er vigtigt, at der fra alle møder foreligger skriftligt notat inklusiv revideret uddannelsesplan. Det vil aldrig være acceptabelt eller muligt at nægte godkendelse af et uddannelsesforløb ved afslutningen af et uddannelseselement, uden at der er dokumentation for, at det er forsøgt iværksat forbedrende tiltag undervejs. 2.3 Problemstillinger hvor uddannelseselementet ikke kan gennemføres som beskrevet i målbeskrivelsen indenfor ansættelsesperioden En gang imellem må det konstateres at den korrigerede uddannelsesplan ikke vil føre til at uddannelseselementet kan gennemføres tilfredsstillende indenfor ansættelsesperioden. Hvis dette sker, skal den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor informere afdelingsledelsen/amu. Hvis afdelingsledelsen finder at alle forbedrende tiltag er forsøgt, men at uddannelseselementet ikke kan afsluttes som planlagt, må der rettes henvendelse til sygehusets/det amtslige videreuddannelsesudvalg samt evt. personaleafdelingen/sygehusledelsen. Afhængig af de gældende regler i det enkelte amt/h:s overgår ansvaret for sagen enten til det lokale videreuddannelsessekretariat eller der aktiveres en lokal supportgruppe. Såfremt der er en lokal supportgruppe kan denne have forskellig sammensætning ligesom der vil være forskel på sammensætningen afhængig af om det konkrete uddannelsesforløb er forankret i praksis- eller sekundærsektoren. I sekundærsektoren vil gruppen normalt bestå af formanden for sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråd, en repræsentant for sygehusledelsen samt den af reservelægerådet valgte tillidsrepræsentant. Indenfor praksissektoren vil den almen medicinske uddannelseskoordinator (AMU en) tillige altid være medlem. Ingen i supportgruppen må være fra samme afdeling/praksis som den uddannelsessøgende. Sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråds sekretær fungerer også som sekretær for supportgruppen. Supportgruppen skal i samråd med afdelingsledelsen/praksis og forvaltningen søge at tilrettelægge uddannelsesforløbet på bedst mulige måde. De ansvarlige for sagen må først gøre sig klart, om den pågældende læge efter forlænget ansættelse på samme eller anden lignende afdeling/praksis skønnes at kunne opnå godkendelse af uddannelses-elementet, hvorefter uddannelsesforløbet i øvrigt kan forventes færdiggjort på normal vis eller om den pågældende aldrig forventes at kunne afslutte det påbegyndte uddannelsesforløb. Mulighederne gennemgås i følgende afsnit Det er væsentligt at fokusere på individuel sagsbehandling. Sundhedsstyrelsens vejledning lægger op til, at såfremt den uddannelsessøgende fastholder specialevalg - trods udsigt til manglende godkendelse af uddannelseselementet - skal den uddannelsessøgende tilbydes ny ansættelse i lignende stilling.

5 Den/de ansvarlige for sagsbehandlingen kan især ved principielle problemstillinger forelægge et resume af sagen i anonymiseret form til orientering for sygehusets/ det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd samt evt. sende dette til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst som orientering. Personaleafdelingen inddrages ved behov for at sikre korrekt procedure Forlænget ansættelse på samme afdeling De ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan godkendes efter forlænget ansættelse på afdelingen/i praksis. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Ved forlængelse aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende. Denne skrives ned. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression. Såfremt det drejer sig om en læge ansat i hoveduddannelsesforløb, inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst i den ønskede forlængede ansættelse. Det Regionale Sekretariat er ansvarlig for endelig planlægning og klassificering af det ændrede uddannelsesforløb Forlænget ansættelse på anden afdeling DE ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan gennemføres ved forlænget ansættelse, men én eller begge parter finder, at det mest hensigtsmæssigt sker på en anden afdeling/praksis. Den uddannelsessøgende tilbydes tilsvarende ansættelse. Forløbet aftales i samarbejde mellem sygehusledelsen og det amtslige/h:s s uddannelsessekretariatet. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Såfremt det ikke er muligt at forlænge ansættelsen på en anden afdeling/praksis i det konkrete amt/h:s (for eksempel hvis der kun er en afdeling i amtet/h:s indenfor det pågældende speciale), inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst i det problematiske uddannelsesforløb med henblik på, om forlænget ansættelse er mulig på en afdeling et andet sted i regionen. Ved forlængelse af introduktions- og hoveduddannelsesforløb skal Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst altid inddrages for at sikre endelig planlægning og klassificering. Ansvaret for godkendelse af uddannelseselementet overgår herefter til den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor på den nye afdeling/praksis. Ved fortsatte problemer med gennemførelse af uddannelseselementet er ansvaret placeret hos det nye sygehus lokale/amtslige videreuddannelsesråd i samarbejde med sygehusledelsen samt evt. AMU. Ved forlængelse af ansættelsesforløbet på anden afdeling/praksis aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor og den uddannelsessøgende. Ved denne samtale informeres den uddannelsessøgende om afdelingens praksis med hensyn til vurdering af mål og målopfyldelse. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression Udfærdigelse af ny ansættelses- og uddannelseskontrakt ved forlænget ansættelse I forbindelse med forlænget ansættelse udfærdiges ny ansættelseskontrakt. For de enkelte typer af uddannelsesstillinger udfærdiges den forlængede ansættelseskontrakt af: Turnus, hospitalsdelen: Det hospital hvor ansættelsen forlænges. Det Amtslige Videreuddan-

6 6 nelsessekretariat/h:s Direktionen skal informeres mhp. sikring af at afdelinger/praksis der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret. Turnus, praksisdelen: Det Amtslige Videreuddannelsessekretariat eller Forhandlings- og personaleafdelingen, H:S Direktionen. Introduktionsstilling: Det sygehus hvor ansættelsen forlænges. Hoveduddannelsesforløb: Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Region Øst sekretariatet sikrer, at afdelinger der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret Klassificering af forlænget ansættelse I tilfælde med forlænget ansættelse anvendes - hvor muligt - normerede enkeltstillingsklassificerede stillinger. Hvor dette ikke er muligt søges der ad hoc klassifikation. Videreuddannelsessekretaiatet i det relevante amt/h:s ad hoc klassificerer turnusstillinger samt stillinger til brug for uddannelse inden for almen medicin. Videreuddannelsessekretariatet i Region Øst ad hoc klassificerer introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb Samarbejde med Region Øst Det tilstræbes, at forlænget ansættelse og erstatningsansættelser som led i et videre hoveduddannelsesforløb etableres hurtigst muligt efter at der er truffet afgørelse om dette. Det relevante amt/h:s indgår i disse sammenhænge i et samarbejde med Region Øst Specielt for H:S Der er få problematiske uddannelsesforløb i hele Region Øst og dermed også i H:S. For at samle ekspertise i håndteringen af problematiske forløb orienteres CEKU om alle problematiske forløb. Med henblik på opsamling af viden skal CEKU orienteres tidligt i forløbet af den lokale supportgruppe. Ved behov kan CEKU inddrages med henblik på rådgivning i de enkelte sager. 3.0 Ansættelsesforholdet kan ikke fortsætte I enkelte tilfælde vurderer de ansvarlige for sagen, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte. Dette sker med baggrund i, at den uddannelsessøgende trods uddannelsesindsatsen i afdelingen ikke forventes at kunne gennemføre uddannelsen, som den er beskrevet i målbeskrivelsen - ej heller ved forlængelse af ansættelsen. En sådan konklusion meddeles skriftligt til amtets øverste lægelige ledelse/h:s Direktionen. Der skal foreligge en redegørelse for forløbet inkl. dokumentation for alle afholdte møder, de korrigerede uddannelsesplaner, en oversigt over de udførte forbedringstiltag samt en angivelse af de manglende kompetencer. Hvis det drejer sig om et hoveduddannelsesforløb (undtagen almen medicin) skal konklusion og redegørelse tillige sendes til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Det Regionale Sekretariat indgår herefter i sagsbehandlingen som ansvarlig for den videre procedure. Uanset uddannelsesforløb bør der også på dette tidspunkt tages kontakt til YL mhp. inddragelse i den konkrete sagsbehandling. Hvis det efter fornyet sagsbehandling og høring af parterne konkluderes, at ansættelsesforholdet må bringes til ophør, sker opsigelse efter de fagretlige bestemmelser af den relevante personaleafdeling. Et uddannelsesforløb kan kun bringes til ophør på baggrund af uddannelsesmæssige årsager, hvis

7 7 der ikke er grundlag for at tro, at yderligere foranstaltninger vil føre til gennemførelse af uddannelsen. Opsigelse skal meddeles skriftligt til den uddannelsessøgende læge med begrundelse for opsigelsen. Uddannelseslægen skal høres med 14 dages frist. Opsigelsen skal ske med 3 måneders varsel fra hospitalets side. I øvrigt henvises til de fagretlige bestemmelser. 4.0 Meddelelse til Sundhedsstyrelsen Såfremt den uddannelsessøgende er uenig i afgørelsen om manglende godkendelse af et uddannelsesforløb eller den foreslåede plan for forlængelse af uddannelsen, orienterer begge parter Sundhedsstyrelsen som herefter vil forestå det videre forløb. Sundhedsstyrelsens afgørelse vil af begge parter kunne ankes til Sundhedsministeriet. 5.0 Videregivelse af oplysninger Såfremt der for et uddannelsesforløb er én ansættelses- og uddannelsesaftale omfattende hele forløbet, kan oplysninger vedr. den uddannelsessøgende læge uden videre videregives mellem de afdelinger som uddannelsesforløbet omfatter. Er der mere end én ansættelses- og uddannelsesaftale for forløbet, kan oplysninger kun videregives mellem afdelingerne som ikke er omfattet af samme ansættelses- og uddannelsesaftale, såfremt den uddannelsessøgende giver samtykke hertil. Den uddannelsessøgende læge skal ligeledes give samtykke til videregivelse af oplysninger til CEKU og til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. 6.0 Sagsforløbet Afgørelser i ovennævnte sager skal være begrundede. Forløbet er omfattet af forvaltningslovens regler som omfatter aktindsigt, partshøring, inhabilitet, vejledning, repræsentation og klagevejledning. Samtalerne med den uddannelsessøgende skal normalt foregå med én valgt tillidsrepræsentant som bisidder. Den uddannelsessøgende yngre læge kan dog ønske anden bisidder.

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Program: Profilen og de syv roller Skema, procedure og dokumentation Ansøgningen og

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation Vejledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november eller 1. december 2015 samt 1. januar 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2012 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet i samarbejde mellem Yngre Læger og Danske Regioner November 2014 INDHOLD. FORBEREDELSESGUIDE.. SAMTALEGUIDE.. OM

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere