SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST"

Transkript

1 SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS AMT ROSKILDE AMT STORSTRØMS AMT VESTSJÆLLANDS AMT LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE TLF.: SAGSBEH.: Lise Møller SAGSNR.: FAX: DIREKTE TLF.: ARKIV NR.: DERES J. NR./REF.: DATO: Baggrund Ansvaret for et godt uddannelsesforløb ligger både hos den uddannelsessøgende som hos den uddannelsesgivende. Den uddannelsessøgende skal selv være aktivt opsøgende og skal også holde sig orienteret om de krav, der stilles i hendes eller hans uddannelsesforløb. Ligeledes påhviler det den enkelte at opbevare alle de til uddannelsen knyttede dokumenter. Den uddannelsesgivende er på sin side forpligtet til at gøre uddannelse til en naturlig del af hverdagen og derigennem sikre at de lovede kompetencer kan opnås indenfor den afsatte tid. Både de uddannelsessøgende læger som de uddannelsesgivende afdelinger/praksis kan komme ud for såvel små som store problemer i den lægelige videreuddannelse. Det er afgørende, at der er åbenhed om dette, ligesom problemerne skal tackles professionelt. Dette skal sikre, at den enkelte uddannelsessøgende får en fair behandling ligesom uddannelsessystemet skal garantere, at de uddannede personer opnår målene for den pågældende uddannelse. Samtidig skal det sikres at uddannelse får den nødvendige plads i afdelinger og praksis. Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse omtaler dette. Sundhedsstyrelsen forventer i 2006 at udsende en ny vejledning. Når denne vejledning foreligger, vil dette notat blive revideret af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Øst. Denne regionale vejledning giver ikke svar på alle spørgsmål om skæve forløb og anviser heller ikke præcise løsninger på alle de situationer, der kan opstå. Formålet er at præsentere den organisation, hvori problemerne skal løses samt de muligheder, der kan anvendes så de egentlig problematiske forløb håndteres bedst muligt. Vejledningen skal ses som en overordnet regional anbefaling, men den tilsidesætter ikke eventuelle lokale retningslinier. Disse vil fortsat være gældende i resten af Da vejledningen således omfatter alle amter/h:s i Videreuddannelsesregion Øst, kan der også være forskelle i de organisatoriske forhold i det enkelte amt/h:s, som skal tages i betragtning ved brug af vejledningen. 1.1 Hvad er et skævt uddannelsesforløb? Begrebet skævt uddannelsesforløb kan dække over flere situationer, f.eks. Uddannelsesforløb, der må ændres pga. barsel, længerevarende sygdom eller orlov.

2 2 Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende har vanskeligt ved eller ikke kan opnå et eller flere mål indenfor de 7 kompetenceroller (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker eller professionel). Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende ikke kan få godkendt forløbet. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis ikke kan levere én eller flere af de lovede kompetencer. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis generelt ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse I de fleste tilfælde er et skævt uddannelsesforløb ikke et problematisk forløb. Dette gælder f.eks. i de tilfælde hvor der alene skal fortages ændringer i ansættelsesperioderne eller hvor en enkelt kompetence flyttes fra et uddannelseselement til et andet. Nogle eksempler kunne være, Læge AA er ansat i et turnusforløb og skal på barselsorlov. Turnusforløbet består af ½ års ansættelse på kirurgisk afd., ½ års ansættelse på medicinsk afd. samt ½ år hos alment praktiserende læge. Barselsorlov påbegyndes efter 3 måneders ansættelse på medicinsk afdeling og har en forventet samlet varighed på 12 mdr. Læge AA giver meddelelse om barselsorlov til medicinsk afdeling, den praktiserende læge samt det lokale (amtslige) videreuddannelsesråd. Det amtslige videreuddannelsessekretariat sørger for udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt, hvor uddannelsesforløbet som udgangspunkt er rykket svarende til barselsorlov. Hvis læge AA havde været ansat i et hoveduddannelsesforløb, ville det være det regionale videreuddannelsessekretariat, der sørgede for udarbejdelse af ny ansættelsesaftale. Læge BB er ansat i et introduktionsstilling bestående af ½ års ansættelse på afd. C efterfulgt af ½ års ansættelse på afd. E. Ved afslutningen af ansættelsen på afd. C konstateres det, at to kompetencer der skulle opnås på afd. C ikke er eller vil blive opnået under denne ansættelse. Både den uddannelsessøgende som vejlederen/den uddannelsesansvarlige overlæge er enige om at årsagen til de manglende kompetencer er manglende opmærksomhed fra begge parter. Både vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge er enige om at forløbet i øvrigt er tilfredsstillende gennemført. Den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende læge er enige om, at de manglende kompetencer skal opnås afdeling E, hvis dette kan arrangeres. Den uddannelsesansvarlige overlæge ved afd. C kontakter herefter den uddannelsesansvarlige overlæge på afd. E og aftaler overførsel af de to kompetencer. Når aftalen er indgået, orienteres det lokale videreuddannelsessekretariat, når det gælder turnus og hoveduddannelse i almen medicin (for turnusuddannelsen i H:S orienteres Center for Klinisk Uddannelse - CEKU) om aftalen. Ved hoveduddannelsesforløb og kombinations-i-stillinger orienteres Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelses i Region Øst. Såfremt det ikke er aftalt mellem de uddannelsesansvarlige overlæger, at opnåelse af en eller flere kompetencer kan ske på næste afdeling, kan den uddannelsessøgende læge ikke påbegynde næste del af uddannelsen. Ansættelsen må altså forlænges svarende til den tid, der skønnes nødvendig for at opnå den/de manglende kompetencer og nye ansættelsespapirer må udfærdiges. Der er altså kun få skæve forløb der kan karakteriseres som egentlige problematiske forløb. For specielt de egentlig problematiske forløb gælder at de skal behandles individuelt for i hvert enkelt tilfælde at finde den bedste løsning. Resten af dette notat vil dreje sig om den gruppe af skæve uddannelsesforløb, der er problematiske. Denne gruppe udgør 3-5 % af samtlige uddannelsesforløb.

3 3 2.0 Konstatering af problemet Både den uddannelsessøgende læge og den kliniske vejleder er forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge eller AMU en, hvis der opstår et problem, der kan have betydning for uddannelsesforløbet. Dette bør ske tidligst muligt i uddannelsesforløbet. Hvis det er på en hospitalsafdeling eller i en gruppepraksis, kan de øvrige læger også overfor den kliniske vejleder og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge/amu gøre opmærksom på at der er et problem. På samme måde er den/de uddannelsessøgende læge(r) forpligtet til at gøre den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor samt afdelingsledelsen opmærksom på, hvis afdelingen/praksis ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse. Såfremt det ikke skønnes hensigtsmæssigt at informere den konkrete afdeling/praksis, rettes henvendelse til sygehusledelsen eller AMU. Disse skal tage initiativ til at bringe forholdene i orden. Hvis dette ikke er muligt, indstilles til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd eller Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst, at afdelingen/praksis for en periode eller permanent ikke anvendes som del af den lægelige videreuddannelse. 2.1 Problemstillinger der skyldes at kompetencen er forældet eller ikke kan opnås under aktuelle ansættelse De lægelige specialer undergår konstant forandring. Visse behandlinger eller procedurer udgår eller erstattes af andre. I andre tilfælde flyttes patientkategorier og dermed behandlinger til anden behandlende instans. Uanset hvad vil der være tilfælde hvor målbeskrivelsen og dermed uddannelsesprogrammet ikke ændres ligeså hurtigt som ændringen viser sig i den praktiske hverdag. Der vil derfor opstå situationer hvor kompetencen ikke kan opnås fordi afdeling/praksis ikke længere udfører behandling. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling er forældet, indberettes dette til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat, der vil sørge for at målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer ændres. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling ikke længere udbydes af afdeling/praksis, indberettes dette for turnus og hoveduddannelsesforløb i almen medicin til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd. I alle andre tilfælde indberettes til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat. Uddannelsesforløbene vil herefter blive ændret 2.2 Problemstillinger der kan løses inden for den fastsatte ansættelsesperiode Den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu holder snarest muligt første møde med den uddannelsessøgende. Før mødet skal den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu orientere den uddannelsessøgende om, hvad mødet drejer sig om, samt om muligheden for at medbringe en bisidder. Bisidderen kan være afdelingens tillidsrepræsentant, en YL-tillidsrepræsentant eller en anden bisidder efter den uddannelsessøgendes valg. Det er vigtigt at informationen om bisidder ikke medvirker til at øge den uddannelsessøgendes naturlige bekymring. Pointer betydningen af at være flere til stede når vigtige ting skal aftales. På mødet er det vigtigt at få alle problemer, der relaterer sig til de 7 lægeroller frem. Det er ligeså vigtigt, at lade den uddannelsessøgende komme med sin opfattelse af både de konkrete problemer som generelle problemstillinger omkring uddannelsesstedet. Når alt er lagt åbent frem, og der er

4 4 opnået accept af, hvor der skal sættes ind med forbedrende foranstaltninger, skal indholdet i disse forbedringer konkretiseres hvorefter uddannelsesplanen korrigeres. Den korrigerede uddannelsesplan skal være skriftlig og indeholde en tidsramme. For at vurdere om den korrigerede uddannelsesplan opfyldes holder den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu en og den uddannelsessøgende et opfølgende møde inden for en måned. Formålet med det opfølgende møde er, at konstatere om alle indgåede aftaler opfyldes af både den uddannelsessøgende som af uddannelsesstedet samt at afgøre, om uddannelseselementet forventes at kunne gennemføres indenfor ansættelsesperioden. Såfremt alt forløber som planlagt i den korrigerede uddannelsesplan aftales yderligere opfølgende møder mellem den uddannelsessøgende og den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge/amu efter behov. Det er vigtigt, at der fra alle møder foreligger skriftligt notat inklusiv revideret uddannelsesplan. Det vil aldrig være acceptabelt eller muligt at nægte godkendelse af et uddannelsesforløb ved afslutningen af et uddannelseselement, uden at der er dokumentation for, at det er forsøgt iværksat forbedrende tiltag undervejs. 2.3 Problemstillinger hvor uddannelseselementet ikke kan gennemføres som beskrevet i målbeskrivelsen indenfor ansættelsesperioden En gang imellem må det konstateres at den korrigerede uddannelsesplan ikke vil føre til at uddannelseselementet kan gennemføres tilfredsstillende indenfor ansættelsesperioden. Hvis dette sker, skal den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor informere afdelingsledelsen/amu. Hvis afdelingsledelsen finder at alle forbedrende tiltag er forsøgt, men at uddannelseselementet ikke kan afsluttes som planlagt, må der rettes henvendelse til sygehusets/det amtslige videreuddannelsesudvalg samt evt. personaleafdelingen/sygehusledelsen. Afhængig af de gældende regler i det enkelte amt/h:s overgår ansvaret for sagen enten til det lokale videreuddannelsessekretariat eller der aktiveres en lokal supportgruppe. Såfremt der er en lokal supportgruppe kan denne have forskellig sammensætning ligesom der vil være forskel på sammensætningen afhængig af om det konkrete uddannelsesforløb er forankret i praksis- eller sekundærsektoren. I sekundærsektoren vil gruppen normalt bestå af formanden for sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråd, en repræsentant for sygehusledelsen samt den af reservelægerådet valgte tillidsrepræsentant. Indenfor praksissektoren vil den almen medicinske uddannelseskoordinator (AMU en) tillige altid være medlem. Ingen i supportgruppen må være fra samme afdeling/praksis som den uddannelsessøgende. Sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråds sekretær fungerer også som sekretær for supportgruppen. Supportgruppen skal i samråd med afdelingsledelsen/praksis og forvaltningen søge at tilrettelægge uddannelsesforløbet på bedst mulige måde. De ansvarlige for sagen må først gøre sig klart, om den pågældende læge efter forlænget ansættelse på samme eller anden lignende afdeling/praksis skønnes at kunne opnå godkendelse af uddannelses-elementet, hvorefter uddannelsesforløbet i øvrigt kan forventes færdiggjort på normal vis eller om den pågældende aldrig forventes at kunne afslutte det påbegyndte uddannelsesforløb. Mulighederne gennemgås i følgende afsnit Det er væsentligt at fokusere på individuel sagsbehandling. Sundhedsstyrelsens vejledning lægger op til, at såfremt den uddannelsessøgende fastholder specialevalg - trods udsigt til manglende godkendelse af uddannelseselementet - skal den uddannelsessøgende tilbydes ny ansættelse i lignende stilling.

5 Den/de ansvarlige for sagsbehandlingen kan især ved principielle problemstillinger forelægge et resume af sagen i anonymiseret form til orientering for sygehusets/ det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd samt evt. sende dette til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst som orientering. Personaleafdelingen inddrages ved behov for at sikre korrekt procedure Forlænget ansættelse på samme afdeling De ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan godkendes efter forlænget ansættelse på afdelingen/i praksis. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Ved forlængelse aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende. Denne skrives ned. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression. Såfremt det drejer sig om en læge ansat i hoveduddannelsesforløb, inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst i den ønskede forlængede ansættelse. Det Regionale Sekretariat er ansvarlig for endelig planlægning og klassificering af det ændrede uddannelsesforløb Forlænget ansættelse på anden afdeling DE ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan gennemføres ved forlænget ansættelse, men én eller begge parter finder, at det mest hensigtsmæssigt sker på en anden afdeling/praksis. Den uddannelsessøgende tilbydes tilsvarende ansættelse. Forløbet aftales i samarbejde mellem sygehusledelsen og det amtslige/h:s s uddannelsessekretariatet. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Såfremt det ikke er muligt at forlænge ansættelsen på en anden afdeling/praksis i det konkrete amt/h:s (for eksempel hvis der kun er en afdeling i amtet/h:s indenfor det pågældende speciale), inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst i det problematiske uddannelsesforløb med henblik på, om forlænget ansættelse er mulig på en afdeling et andet sted i regionen. Ved forlængelse af introduktions- og hoveduddannelsesforløb skal Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst altid inddrages for at sikre endelig planlægning og klassificering. Ansvaret for godkendelse af uddannelseselementet overgår herefter til den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor på den nye afdeling/praksis. Ved fortsatte problemer med gennemførelse af uddannelseselementet er ansvaret placeret hos det nye sygehus lokale/amtslige videreuddannelsesråd i samarbejde med sygehusledelsen samt evt. AMU. Ved forlængelse af ansættelsesforløbet på anden afdeling/praksis aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor og den uddannelsessøgende. Ved denne samtale informeres den uddannelsessøgende om afdelingens praksis med hensyn til vurdering af mål og målopfyldelse. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression Udfærdigelse af ny ansættelses- og uddannelseskontrakt ved forlænget ansættelse I forbindelse med forlænget ansættelse udfærdiges ny ansættelseskontrakt. For de enkelte typer af uddannelsesstillinger udfærdiges den forlængede ansættelseskontrakt af: Turnus, hospitalsdelen: Det hospital hvor ansættelsen forlænges. Det Amtslige Videreuddan-

6 6 nelsessekretariat/h:s Direktionen skal informeres mhp. sikring af at afdelinger/praksis der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret. Turnus, praksisdelen: Det Amtslige Videreuddannelsessekretariat eller Forhandlings- og personaleafdelingen, H:S Direktionen. Introduktionsstilling: Det sygehus hvor ansættelsen forlænges. Hoveduddannelsesforløb: Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Region Øst sekretariatet sikrer, at afdelinger der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret Klassificering af forlænget ansættelse I tilfælde med forlænget ansættelse anvendes - hvor muligt - normerede enkeltstillingsklassificerede stillinger. Hvor dette ikke er muligt søges der ad hoc klassifikation. Videreuddannelsessekretaiatet i det relevante amt/h:s ad hoc klassificerer turnusstillinger samt stillinger til brug for uddannelse inden for almen medicin. Videreuddannelsessekretariatet i Region Øst ad hoc klassificerer introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb Samarbejde med Region Øst Det tilstræbes, at forlænget ansættelse og erstatningsansættelser som led i et videre hoveduddannelsesforløb etableres hurtigst muligt efter at der er truffet afgørelse om dette. Det relevante amt/h:s indgår i disse sammenhænge i et samarbejde med Region Øst Specielt for H:S Der er få problematiske uddannelsesforløb i hele Region Øst og dermed også i H:S. For at samle ekspertise i håndteringen af problematiske forløb orienteres CEKU om alle problematiske forløb. Med henblik på opsamling af viden skal CEKU orienteres tidligt i forløbet af den lokale supportgruppe. Ved behov kan CEKU inddrages med henblik på rådgivning i de enkelte sager. 3.0 Ansættelsesforholdet kan ikke fortsætte I enkelte tilfælde vurderer de ansvarlige for sagen, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte. Dette sker med baggrund i, at den uddannelsessøgende trods uddannelsesindsatsen i afdelingen ikke forventes at kunne gennemføre uddannelsen, som den er beskrevet i målbeskrivelsen - ej heller ved forlængelse af ansættelsen. En sådan konklusion meddeles skriftligt til amtets øverste lægelige ledelse/h:s Direktionen. Der skal foreligge en redegørelse for forløbet inkl. dokumentation for alle afholdte møder, de korrigerede uddannelsesplaner, en oversigt over de udførte forbedringstiltag samt en angivelse af de manglende kompetencer. Hvis det drejer sig om et hoveduddannelsesforløb (undtagen almen medicin) skal konklusion og redegørelse tillige sendes til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Det Regionale Sekretariat indgår herefter i sagsbehandlingen som ansvarlig for den videre procedure. Uanset uddannelsesforløb bør der også på dette tidspunkt tages kontakt til YL mhp. inddragelse i den konkrete sagsbehandling. Hvis det efter fornyet sagsbehandling og høring af parterne konkluderes, at ansættelsesforholdet må bringes til ophør, sker opsigelse efter de fagretlige bestemmelser af den relevante personaleafdeling. Et uddannelsesforløb kan kun bringes til ophør på baggrund af uddannelsesmæssige årsager, hvis

7 7 der ikke er grundlag for at tro, at yderligere foranstaltninger vil føre til gennemførelse af uddannelsen. Opsigelse skal meddeles skriftligt til den uddannelsessøgende læge med begrundelse for opsigelsen. Uddannelseslægen skal høres med 14 dages frist. Opsigelsen skal ske med 3 måneders varsel fra hospitalets side. I øvrigt henvises til de fagretlige bestemmelser. 4.0 Meddelelse til Sundhedsstyrelsen Såfremt den uddannelsessøgende er uenig i afgørelsen om manglende godkendelse af et uddannelsesforløb eller den foreslåede plan for forlængelse af uddannelsen, orienterer begge parter Sundhedsstyrelsen som herefter vil forestå det videre forløb. Sundhedsstyrelsens afgørelse vil af begge parter kunne ankes til Sundhedsministeriet. 5.0 Videregivelse af oplysninger Såfremt der for et uddannelsesforløb er én ansættelses- og uddannelsesaftale omfattende hele forløbet, kan oplysninger vedr. den uddannelsessøgende læge uden videre videregives mellem de afdelinger som uddannelsesforløbet omfatter. Er der mere end én ansættelses- og uddannelsesaftale for forløbet, kan oplysninger kun videregives mellem afdelingerne som ikke er omfattet af samme ansættelses- og uddannelsesaftale, såfremt den uddannelsessøgende giver samtykke hertil. Den uddannelsessøgende læge skal ligeledes give samtykke til videregivelse af oplysninger til CEKU og til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. 6.0 Sagsforløbet Afgørelser i ovennævnte sager skal være begrundede. Forløbet er omfattet af forvaltningslovens regler som omfatter aktindsigt, partshøring, inhabilitet, vejledning, repræsentation og klagevejledning. Samtalerne med den uddannelsessøgende skal normalt foregå med én valgt tillidsrepræsentant som bisidder. Den uddannelsessøgende yngre læge kan dog ønske anden bisidder.

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere