SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST"

Transkript

1 SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS AMT ROSKILDE AMT STORSTRØMS AMT VESTSJÆLLANDS AMT LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE TLF.: SAGSBEH.: Lise Møller SAGSNR.: FAX: DIREKTE TLF.: ARKIV NR.: DERES J. NR./REF.: DATO: Baggrund Ansvaret for et godt uddannelsesforløb ligger både hos den uddannelsessøgende som hos den uddannelsesgivende. Den uddannelsessøgende skal selv være aktivt opsøgende og skal også holde sig orienteret om de krav, der stilles i hendes eller hans uddannelsesforløb. Ligeledes påhviler det den enkelte at opbevare alle de til uddannelsen knyttede dokumenter. Den uddannelsesgivende er på sin side forpligtet til at gøre uddannelse til en naturlig del af hverdagen og derigennem sikre at de lovede kompetencer kan opnås indenfor den afsatte tid. Både de uddannelsessøgende læger som de uddannelsesgivende afdelinger/praksis kan komme ud for såvel små som store problemer i den lægelige videreuddannelse. Det er afgørende, at der er åbenhed om dette, ligesom problemerne skal tackles professionelt. Dette skal sikre, at den enkelte uddannelsessøgende får en fair behandling ligesom uddannelsessystemet skal garantere, at de uddannede personer opnår målene for den pågældende uddannelse. Samtidig skal det sikres at uddannelse får den nødvendige plads i afdelinger og praksis. Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse omtaler dette. Sundhedsstyrelsen forventer i 2006 at udsende en ny vejledning. Når denne vejledning foreligger, vil dette notat blive revideret af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Øst. Denne regionale vejledning giver ikke svar på alle spørgsmål om skæve forløb og anviser heller ikke præcise løsninger på alle de situationer, der kan opstå. Formålet er at præsentere den organisation, hvori problemerne skal løses samt de muligheder, der kan anvendes så de egentlig problematiske forløb håndteres bedst muligt. Vejledningen skal ses som en overordnet regional anbefaling, men den tilsidesætter ikke eventuelle lokale retningslinier. Disse vil fortsat være gældende i resten af Da vejledningen således omfatter alle amter/h:s i Videreuddannelsesregion Øst, kan der også være forskelle i de organisatoriske forhold i det enkelte amt/h:s, som skal tages i betragtning ved brug af vejledningen. 1.1 Hvad er et skævt uddannelsesforløb? Begrebet skævt uddannelsesforløb kan dække over flere situationer, f.eks. Uddannelsesforløb, der må ændres pga. barsel, længerevarende sygdom eller orlov.

2 2 Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende har vanskeligt ved eller ikke kan opnå et eller flere mål indenfor de 7 kompetenceroller (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker eller professionel). Uddannelsesforløb hvor den uddannelsessøgende ikke kan få godkendt forløbet. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis ikke kan levere én eller flere af de lovede kompetencer. Uddannelsesforløb hvor en konkret afdeling/praksis generelt ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse I de fleste tilfælde er et skævt uddannelsesforløb ikke et problematisk forløb. Dette gælder f.eks. i de tilfælde hvor der alene skal fortages ændringer i ansættelsesperioderne eller hvor en enkelt kompetence flyttes fra et uddannelseselement til et andet. Nogle eksempler kunne være, Læge AA er ansat i et turnusforløb og skal på barselsorlov. Turnusforløbet består af ½ års ansættelse på kirurgisk afd., ½ års ansættelse på medicinsk afd. samt ½ år hos alment praktiserende læge. Barselsorlov påbegyndes efter 3 måneders ansættelse på medicinsk afdeling og har en forventet samlet varighed på 12 mdr. Læge AA giver meddelelse om barselsorlov til medicinsk afdeling, den praktiserende læge samt det lokale (amtslige) videreuddannelsesråd. Det amtslige videreuddannelsessekretariat sørger for udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt, hvor uddannelsesforløbet som udgangspunkt er rykket svarende til barselsorlov. Hvis læge AA havde været ansat i et hoveduddannelsesforløb, ville det være det regionale videreuddannelsessekretariat, der sørgede for udarbejdelse af ny ansættelsesaftale. Læge BB er ansat i et introduktionsstilling bestående af ½ års ansættelse på afd. C efterfulgt af ½ års ansættelse på afd. E. Ved afslutningen af ansættelsen på afd. C konstateres det, at to kompetencer der skulle opnås på afd. C ikke er eller vil blive opnået under denne ansættelse. Både den uddannelsessøgende som vejlederen/den uddannelsesansvarlige overlæge er enige om at årsagen til de manglende kompetencer er manglende opmærksomhed fra begge parter. Både vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge er enige om at forløbet i øvrigt er tilfredsstillende gennemført. Den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende læge er enige om, at de manglende kompetencer skal opnås afdeling E, hvis dette kan arrangeres. Den uddannelsesansvarlige overlæge ved afd. C kontakter herefter den uddannelsesansvarlige overlæge på afd. E og aftaler overførsel af de to kompetencer. Når aftalen er indgået, orienteres det lokale videreuddannelsessekretariat, når det gælder turnus og hoveduddannelse i almen medicin (for turnusuddannelsen i H:S orienteres Center for Klinisk Uddannelse - CEKU) om aftalen. Ved hoveduddannelsesforløb og kombinations-i-stillinger orienteres Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelses i Region Øst. Såfremt det ikke er aftalt mellem de uddannelsesansvarlige overlæger, at opnåelse af en eller flere kompetencer kan ske på næste afdeling, kan den uddannelsessøgende læge ikke påbegynde næste del af uddannelsen. Ansættelsen må altså forlænges svarende til den tid, der skønnes nødvendig for at opnå den/de manglende kompetencer og nye ansættelsespapirer må udfærdiges. Der er altså kun få skæve forløb der kan karakteriseres som egentlige problematiske forløb. For specielt de egentlig problematiske forløb gælder at de skal behandles individuelt for i hvert enkelt tilfælde at finde den bedste løsning. Resten af dette notat vil dreje sig om den gruppe af skæve uddannelsesforløb, der er problematiske. Denne gruppe udgør 3-5 % af samtlige uddannelsesforløb.

3 3 2.0 Konstatering af problemet Både den uddannelsessøgende læge og den kliniske vejleder er forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge eller AMU en, hvis der opstår et problem, der kan have betydning for uddannelsesforløbet. Dette bør ske tidligst muligt i uddannelsesforløbet. Hvis det er på en hospitalsafdeling eller i en gruppepraksis, kan de øvrige læger også overfor den kliniske vejleder og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge/amu gøre opmærksom på at der er et problem. På samme måde er den/de uddannelsessøgende læge(r) forpligtet til at gøre den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor samt afdelingsledelsen opmærksom på, hvis afdelingen/praksis ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse. Såfremt det ikke skønnes hensigtsmæssigt at informere den konkrete afdeling/praksis, rettes henvendelse til sygehusledelsen eller AMU. Disse skal tage initiativ til at bringe forholdene i orden. Hvis dette ikke er muligt, indstilles til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd eller Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst, at afdelingen/praksis for en periode eller permanent ikke anvendes som del af den lægelige videreuddannelse. 2.1 Problemstillinger der skyldes at kompetencen er forældet eller ikke kan opnås under aktuelle ansættelse De lægelige specialer undergår konstant forandring. Visse behandlinger eller procedurer udgår eller erstattes af andre. I andre tilfælde flyttes patientkategorier og dermed behandlinger til anden behandlende instans. Uanset hvad vil der være tilfælde hvor målbeskrivelsen og dermed uddannelsesprogrammet ikke ændres ligeså hurtigt som ændringen viser sig i den praktiske hverdag. Der vil derfor opstå situationer hvor kompetencen ikke kan opnås fordi afdeling/praksis ikke længere udfører behandling. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling er forældet, indberettes dette til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat, der vil sørge for at målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer ændres. Såfremt kompetencen ikke kan opnås, fordi behandling ikke længere udbydes af afdeling/praksis, indberettes dette for turnus og hoveduddannelsesforløb i almen medicin til det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd. I alle andre tilfælde indberettes til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat. Uddannelsesforløbene vil herefter blive ændret 2.2 Problemstillinger der kan løses inden for den fastsatte ansættelsesperiode Den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu holder snarest muligt første møde med den uddannelsessøgende. Før mødet skal den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu orientere den uddannelsessøgende om, hvad mødet drejer sig om, samt om muligheden for at medbringe en bisidder. Bisidderen kan være afdelingens tillidsrepræsentant, en YL-tillidsrepræsentant eller en anden bisidder efter den uddannelsessøgendes valg. Det er vigtigt at informationen om bisidder ikke medvirker til at øge den uddannelsessøgendes naturlige bekymring. Pointer betydningen af at være flere til stede når vigtige ting skal aftales. På mødet er det vigtigt at få alle problemer, der relaterer sig til de 7 lægeroller frem. Det er ligeså vigtigt, at lade den uddannelsessøgende komme med sin opfattelse af både de konkrete problemer som generelle problemstillinger omkring uddannelsesstedet. Når alt er lagt åbent frem, og der er

4 4 opnået accept af, hvor der skal sættes ind med forbedrende foranstaltninger, skal indholdet i disse forbedringer konkretiseres hvorefter uddannelsesplanen korrigeres. Den korrigerede uddannelsesplan skal være skriftlig og indeholde en tidsramme. For at vurdere om den korrigerede uddannelsesplan opfyldes holder den kliniske vejleder/den uddannelsesansvarlige overlæge/amu en og den uddannelsessøgende et opfølgende møde inden for en måned. Formålet med det opfølgende møde er, at konstatere om alle indgåede aftaler opfyldes af både den uddannelsessøgende som af uddannelsesstedet samt at afgøre, om uddannelseselementet forventes at kunne gennemføres indenfor ansættelsesperioden. Såfremt alt forløber som planlagt i den korrigerede uddannelsesplan aftales yderligere opfølgende møder mellem den uddannelsessøgende og den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge/amu efter behov. Det er vigtigt, at der fra alle møder foreligger skriftligt notat inklusiv revideret uddannelsesplan. Det vil aldrig være acceptabelt eller muligt at nægte godkendelse af et uddannelsesforløb ved afslutningen af et uddannelseselement, uden at der er dokumentation for, at det er forsøgt iværksat forbedrende tiltag undervejs. 2.3 Problemstillinger hvor uddannelseselementet ikke kan gennemføres som beskrevet i målbeskrivelsen indenfor ansættelsesperioden En gang imellem må det konstateres at den korrigerede uddannelsesplan ikke vil føre til at uddannelseselementet kan gennemføres tilfredsstillende indenfor ansættelsesperioden. Hvis dette sker, skal den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor informere afdelingsledelsen/amu. Hvis afdelingsledelsen finder at alle forbedrende tiltag er forsøgt, men at uddannelseselementet ikke kan afsluttes som planlagt, må der rettes henvendelse til sygehusets/det amtslige videreuddannelsesudvalg samt evt. personaleafdelingen/sygehusledelsen. Afhængig af de gældende regler i det enkelte amt/h:s overgår ansvaret for sagen enten til det lokale videreuddannelsessekretariat eller der aktiveres en lokal supportgruppe. Såfremt der er en lokal supportgruppe kan denne have forskellig sammensætning ligesom der vil være forskel på sammensætningen afhængig af om det konkrete uddannelsesforløb er forankret i praksis- eller sekundærsektoren. I sekundærsektoren vil gruppen normalt bestå af formanden for sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråd, en repræsentant for sygehusledelsen samt den af reservelægerådet valgte tillidsrepræsentant. Indenfor praksissektoren vil den almen medicinske uddannelseskoordinator (AMU en) tillige altid være medlem. Ingen i supportgruppen må være fra samme afdeling/praksis som den uddannelsessøgende. Sygehusets/det amtslige videreuddannelsesråds sekretær fungerer også som sekretær for supportgruppen. Supportgruppen skal i samråd med afdelingsledelsen/praksis og forvaltningen søge at tilrettelægge uddannelsesforløbet på bedst mulige måde. De ansvarlige for sagen må først gøre sig klart, om den pågældende læge efter forlænget ansættelse på samme eller anden lignende afdeling/praksis skønnes at kunne opnå godkendelse af uddannelses-elementet, hvorefter uddannelsesforløbet i øvrigt kan forventes færdiggjort på normal vis eller om den pågældende aldrig forventes at kunne afslutte det påbegyndte uddannelsesforløb. Mulighederne gennemgås i følgende afsnit Det er væsentligt at fokusere på individuel sagsbehandling. Sundhedsstyrelsens vejledning lægger op til, at såfremt den uddannelsessøgende fastholder specialevalg - trods udsigt til manglende godkendelse af uddannelseselementet - skal den uddannelsessøgende tilbydes ny ansættelse i lignende stilling.

5 Den/de ansvarlige for sagsbehandlingen kan især ved principielle problemstillinger forelægge et resume af sagen i anonymiseret form til orientering for sygehusets/ det amtslige/h:s s Videreuddannelsesråd samt evt. sende dette til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst som orientering. Personaleafdelingen inddrages ved behov for at sikre korrekt procedure Forlænget ansættelse på samme afdeling De ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan godkendes efter forlænget ansættelse på afdelingen/i praksis. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Ved forlængelse aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsessøgende. Denne skrives ned. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression. Såfremt det drejer sig om en læge ansat i hoveduddannelsesforløb, inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst i den ønskede forlængede ansættelse. Det Regionale Sekretariat er ansvarlig for endelig planlægning og klassificering af det ændrede uddannelsesforløb Forlænget ansættelse på anden afdeling DE ansvarlige for sagen vurderer at uddannelseselementet kan gennemføres ved forlænget ansættelse, men én eller begge parter finder, at det mest hensigtsmæssigt sker på en anden afdeling/praksis. Den uddannelsessøgende tilbydes tilsvarende ansættelse. Forløbet aftales i samarbejde mellem sygehusledelsen og det amtslige/h:s s uddannelsessekretariatet. Længden af ansættelsen vurderes og fastlægges i det konkrete tilfælde. Såfremt det ikke er muligt at forlænge ansættelsen på en anden afdeling/praksis i det konkrete amt/h:s (for eksempel hvis der kun er en afdeling i amtet/h:s indenfor det pågældende speciale), inddrages Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst i det problematiske uddannelsesforløb med henblik på, om forlænget ansættelse er mulig på en afdeling et andet sted i regionen. Ved forlængelse af introduktions- og hoveduddannelsesforløb skal Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst altid inddrages for at sikre endelig planlægning og klassificering. Ansvaret for godkendelse af uddannelseselementet overgår herefter til den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor på den nye afdeling/praksis. Ved fortsatte problemer med gennemførelse af uddannelseselementet er ansvaret placeret hos det nye sygehus lokale/amtslige videreuddannelsesråd i samarbejde med sygehusledelsen samt evt. AMU. Ved forlængelse af ansættelsesforløbet på anden afdeling/praksis aftales en plan mellem den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor og den uddannelsessøgende. Ved denne samtale informeres den uddannelsessøgende om afdelingens praksis med hensyn til vurdering af mål og målopfyldelse. Den uddannelsessøgende følges tæt af den uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor, initialt med ugentlige samtaler for at sikre forventet progression Udfærdigelse af ny ansættelses- og uddannelseskontrakt ved forlænget ansættelse I forbindelse med forlænget ansættelse udfærdiges ny ansættelseskontrakt. For de enkelte typer af uddannelsesstillinger udfærdiges den forlængede ansættelseskontrakt af: Turnus, hospitalsdelen: Det hospital hvor ansættelsen forlænges. Det Amtslige Videreuddan-

6 6 nelsessekretariat/h:s Direktionen skal informeres mhp. sikring af at afdelinger/praksis der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret. Turnus, praksisdelen: Det Amtslige Videreuddannelsessekretariat eller Forhandlings- og personaleafdelingen, H:S Direktionen. Introduktionsstilling: Det sygehus hvor ansættelsen forlænges. Hoveduddannelsesforløb: Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Region Øst sekretariatet sikrer, at afdelinger der bliver påvirket af det ændrede ansættelsesforløb bliver informeret Klassificering af forlænget ansættelse I tilfælde med forlænget ansættelse anvendes - hvor muligt - normerede enkeltstillingsklassificerede stillinger. Hvor dette ikke er muligt søges der ad hoc klassifikation. Videreuddannelsessekretaiatet i det relevante amt/h:s ad hoc klassificerer turnusstillinger samt stillinger til brug for uddannelse inden for almen medicin. Videreuddannelsessekretariatet i Region Øst ad hoc klassificerer introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb Samarbejde med Region Øst Det tilstræbes, at forlænget ansættelse og erstatningsansættelser som led i et videre hoveduddannelsesforløb etableres hurtigst muligt efter at der er truffet afgørelse om dette. Det relevante amt/h:s indgår i disse sammenhænge i et samarbejde med Region Øst Specielt for H:S Der er få problematiske uddannelsesforløb i hele Region Øst og dermed også i H:S. For at samle ekspertise i håndteringen af problematiske forløb orienteres CEKU om alle problematiske forløb. Med henblik på opsamling af viden skal CEKU orienteres tidligt i forløbet af den lokale supportgruppe. Ved behov kan CEKU inddrages med henblik på rådgivning i de enkelte sager. 3.0 Ansættelsesforholdet kan ikke fortsætte I enkelte tilfælde vurderer de ansvarlige for sagen, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte. Dette sker med baggrund i, at den uddannelsessøgende trods uddannelsesindsatsen i afdelingen ikke forventes at kunne gennemføre uddannelsen, som den er beskrevet i målbeskrivelsen - ej heller ved forlængelse af ansættelsen. En sådan konklusion meddeles skriftligt til amtets øverste lægelige ledelse/h:s Direktionen. Der skal foreligge en redegørelse for forløbet inkl. dokumentation for alle afholdte møder, de korrigerede uddannelsesplaner, en oversigt over de udførte forbedringstiltag samt en angivelse af de manglende kompetencer. Hvis det drejer sig om et hoveduddannelsesforløb (undtagen almen medicin) skal konklusion og redegørelse tillige sendes til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. Det Regionale Sekretariat indgår herefter i sagsbehandlingen som ansvarlig for den videre procedure. Uanset uddannelsesforløb bør der også på dette tidspunkt tages kontakt til YL mhp. inddragelse i den konkrete sagsbehandling. Hvis det efter fornyet sagsbehandling og høring af parterne konkluderes, at ansættelsesforholdet må bringes til ophør, sker opsigelse efter de fagretlige bestemmelser af den relevante personaleafdeling. Et uddannelsesforløb kan kun bringes til ophør på baggrund af uddannelsesmæssige årsager, hvis

7 7 der ikke er grundlag for at tro, at yderligere foranstaltninger vil føre til gennemførelse af uddannelsen. Opsigelse skal meddeles skriftligt til den uddannelsessøgende læge med begrundelse for opsigelsen. Uddannelseslægen skal høres med 14 dages frist. Opsigelsen skal ske med 3 måneders varsel fra hospitalets side. I øvrigt henvises til de fagretlige bestemmelser. 4.0 Meddelelse til Sundhedsstyrelsen Såfremt den uddannelsessøgende er uenig i afgørelsen om manglende godkendelse af et uddannelsesforløb eller den foreslåede plan for forlængelse af uddannelsen, orienterer begge parter Sundhedsstyrelsen som herefter vil forestå det videre forløb. Sundhedsstyrelsens afgørelse vil af begge parter kunne ankes til Sundhedsministeriet. 5.0 Videregivelse af oplysninger Såfremt der for et uddannelsesforløb er én ansættelses- og uddannelsesaftale omfattende hele forløbet, kan oplysninger vedr. den uddannelsessøgende læge uden videre videregives mellem de afdelinger som uddannelsesforløbet omfatter. Er der mere end én ansættelses- og uddannelsesaftale for forløbet, kan oplysninger kun videregives mellem afdelingerne som ikke er omfattet af samme ansættelses- og uddannelsesaftale, såfremt den uddannelsessøgende giver samtykke hertil. Den uddannelsessøgende læge skal ligeledes give samtykke til videregivelse af oplysninger til CEKU og til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst. 6.0 Sagsforløbet Afgørelser i ovennævnte sager skal være begrundede. Forløbet er omfattet af forvaltningslovens regler som omfatter aktindsigt, partshøring, inhabilitet, vejledning, repræsentation og klagevejledning. Samtalerne med den uddannelsessøgende skal normalt foregå med én valgt tillidsrepræsentant som bisidder. Den uddannelsessøgende yngre læge kan dog ønske anden bisidder.

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Randers Central

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Dermatologisk afd.

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 16. februar 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk

Læs mere

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 16. juni Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 16. juni Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 16. juni 2015 Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind HR-afdelingen Teamopdelt (team 1-3) Afdelingerne tilknyttet bestemt team http://info.ouh.dk/wm348316

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000111 Afdelingsnavn Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Hospitalsnavn

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002220 Afdelingsnavn Ortopæd kir. afd. Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 05-02-2016

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til logbog.net for KBU

Introduktion til logbog.net for KBU Udleveringsnoter til Introduktion til logbog.net for KBU KBU i logbog.net 1 Logbog.net forsiden. Alle brugere logger ind i øverste højre hjørne. Indhold Baggrund Brugere KBU Praktiske oplysninger Slide

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002174 Afdelingsnavn Medicinsk-gastroenterologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002275 Afdelingsnavn ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002266 Afdelingsnavn Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere