Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende"

Transkript

1 Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen Kirsten Precht Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Forord

3 Agnete Andersen, Ruth Nielsen & Kirsten Precht Indholdsfortegnelse Ligestillingslovene Bind 2 med kommentarer Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

4 Forord Ligestillingslovene bd. 2 Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende 6. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Forord Forord Andet bind af ligestillingslovenes 6. udgave beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og som noget nyt loven om forsikring, pension og lignende finansielle ydelsers anvendelsesområde. Med udgivelsen af andet bind er alle love inden for ligestillingslovgivningen kommenteret og opdateret. Første bind indeholder en gennemgang af forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven og loven om Ligebehandlingsnævnet. Derudover indeholder første bind en beskrivelse og analyse af ligestillingslovgivningens grundbegreber, sanktioner og håndhævelse, som har betydning for forståelsen af de enkelte ligestillingslove. Kapitlet om ligebehandlingsloven indeholder en gennemgang af udviklingen i retspraksis siden 5. udgaven. Afskedigelse under graviditet og barselorlov er fortsat et stort emne, hvor sager om fædres orlov og fertilitetsbehandling fylder mere og mere. Kapitlet om ligelønsloven afspejler, at der er nye afgørelser og meget fokus på ligeløn i den offentlige debat. Hvad der er arbejde af samme værdi og hvilke personer, der kan sammenlignes i ligelønssager, er stadig i fokus. Kapitlet om barselloven gennemgår barselsreglerne med omtale af den praksis, der omfatter barselfravær og barseldagpenge. Højesteret har taget stilling til, hvordan forældre i hvert fald kan fordele deres barselorlov indbyrdes. Derudover er reglerne om barseludligning beskrevet i kapitlet om barseludligningsloven. I bilagene er kendt praksis på ligestillingsområdet beskrevet, således at det er muligt at finde de omtalte domme elektronisk. Bilagene svarer til omtalen af praksis i de enkelte kapitler. I konsekvens af, at kun det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv nu er gældende inden for ligebehandling, ligeløn og erhvervstilknyttede sikringsordninger, er ligelønsdirektivet, ligebehandlingsdirektivet, direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger og bevisbyrdedirektivet, ophævet. 5

6 Forord Også andet bind henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter. Redaktionen er afsluttet 1. november København, november 2009 Agnete Andersen Ruth Nielsen Kirsten Precht 6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel I. Ligebehandlingsloven Indledning Definitioner Lovens pligtsubjekter Lovens anvendelsesområde Det familieretlige område. Det familieretlige område Ledelsesfunktioner i erhvervslivet mv. Ledelsesfunktioner i erhvervslivet mv Sammenlignelighed a Forholdet til den arbejdsretlige regulering Generelt om 2-sager Ansættelsessager om gravide Ansættelsesinterview, oplysningspligt og adgangsbetingelser Forflyttelse og forfremmelse Arbejdsmiljøspørgsmål, bl.a. bade- og toiletforhold Kvinder i mandefag og omvendt Adgang til erhvervsuddannelse mv Forlængelse af uddannelse pga. graviditet. Forlængelse af uddannelse pga graviditet Uddannelsesvilkår i forbindelse med barselorlov Nægtet optagelse på uddannelse Ophævelse eller afbrydelse af uddannelse pga graviditet Anerkendelse af uddannelse Ophævelse af uddannelsesaftaler pga seksuel chikane

8 2. Adgang til uddannelsesinstitutioner mv Nægtet optagelse på uddannelse pga. graviditet Kvinder i mandefag og positive særforanstaltninger i forbindelse med optagelse på uddannelsesinstitutioner Arbejdsvilkår Forholdet til den arbejdsretlige regulering Personalegoder, herunder løntillæg og uniformsreglementer Chikane og seksuel chikane. Seksuel chikane Ligebehandlingsloven Seksuel chikane og delt bevisbyrde Pligtsubjekter i sager om seksuel chikane Strafferetligt værn Tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens Hjemsendelsesklausuler Arbejdstidsspørgsmål, herunder deltid Farligt arbejde. Beskyttelse af kvinder mod farligt arbejde Løn som arbejdsvilkår og godtgørelse Afskedigelse Afskedigelsesretten Hovedaftalen mellem LO og DA Funktionærloven Graviditet og barsel uden for Viktimisering Anciennitet Alder Seksuel chikane Afskedigelse pga. konkurrerende virksomhed a Stillingsbetegnelser Aktiv rekruttering og 7 a Anciennitet Pensionsforhold Barsel og ferie Optjening af feriegodtgørelse Afholdelse af ferie

9 3.3. Beregning af feriepenge Løn under ferie Feriegodtgørelse Fratræden a Afskedigelse i graviditetsperioden Arbejdsgiverens forhold Arbejdstagerens forhold Usikkerhed om arbejdsgiverens kendskab til graviditeten Afskedigelse under barselorlov Ansættelse af vikaren Afskedigelse begrundet i arbejdsgiverens forhold Afskedigelse begrundet i arbejdstagerens forhold Afskedigelse ved personalereduktioner med valgmuligheder Afskedigelse efter afsluttet barselorlov Afskedigelse pga. graviditetsbetinget sygdom Perioden fra graviditetens begyndelse til barselorlovens udløb Perioden efter barselorlovens udløb Afskedigelse i forbindelse med fædreorlov Anvendelse af delt bevisbyrde Anvendelse af reglerne om omvendt bevisbyrde Afskedigelse af kommende adoptanter Afskedigelse i forbindelse med ændret stillingsindhold Afskedigelse og tidsbegrænsede ansættelser Afskedigelse pga. behandling af barnløshed Afskedigelse under børnepasningsorlov Betingelser for, at erhvervsudøverens køn kan være afgørende (Køn som ægte erhvervskvalifikation) Afgivne dispensationer efter ligebehandlingslovens 13, stk EU-Domstolens afgørelser Positive særforanstaltninger for at fremme ligestilling. Positive særforanstaltninger for at fremme ligestilling Godtgørelser i 2-sager om manglende ansættelse

10 2. Godtgørelser i sager om seksuel chikane Godtgørelser i afskedigelsessager efter Lønregulering i forbindelse med barsel Underkendelse af afskedigelse Godtgørelsens størrelse Ansættelsestid Omstændighederne i øvrigt Omvendt bevisbyrde i 16, stk Fædres orlov Fertilitetsfremmende foranstaltninger a Kapitel II. Ligelønsloven Indledning Indhold Lovens rettigheds- og pligtsubjekter og anvendelsesområde Lige løn for samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi Samme arbejde eller arbejde af samme værdi Faglige klassifikationssystemer Arbejdets art /karakter Uddannelse Forskellige uddannelser Varighed og betydning af oplæringsperiode. Oplæring Bagatelgrænse Andre fysiske og psykiske krav, fx vedr. fysisk styrke, fingerfærdighed, omhu, engagement, nærvær Anciennitet/erfaring EU-praksis Anciennitet/erfaring i dansk praksis Fleksibilitet Fleksibilitet som skiftende opgaver, arbejdstider og -steder

11 Fleksibilitet som kvalitet (arbejdsiver, initiativ og arbejdsinteresse) Fravær Mødebonus Deltid Fratrædelsesgodtgørelse Overtidsbetaling til deltidsansatte Årlig bonus Overenskomst- og aftaleforhold Forskelligt overenskomstområde som diskriminationskriterium Markedsværdi Opretholdelse af tidligere højt lønniveau (Red circling) Lønindplacering ved ansættelsen, forventet indsats Sammenligningsgrundlag Sammenlignelig situation Situationen vedrører individuelle sager Situationen vedrører sammenligning af grupper Situationen vedrører kvindens beskyttelsesperiode Situationen vedrører forhold med tilknytning til perioden før pensionering En og samme kilde Samme arbejdsgiver Arbejdsgiverbegreb Sammenligningsgrupper og -personer Hypotetiske sammenligningspersoner eller ingen sammenligningspersoner Samtidighed Overtrædelse uden individuelt identificerbare ofre Gennemsigtighedprincippet. Punkt for punkt-sammenligning contra samlet vurdering Praksis om sammenligning af lønelementer og lønvilkår Løndele vedrørende deltid/overtid Tillæg for ubekvemme arbejdstider Rådighedstillæg Andre løndele: Grundløn, personligt tillæg og funktionstillæg Goder i forskellige kollektive overenskomster Fleksible lønpakker Løn under barsel Økonomisk kompensation i beskyttelsesperioden

12 6.2. Økonomisk kompensation i graviditetsperioden Løn og lønregulering under barselorlov Gældende ordninger for løn under barselorlov Loven er subsidiær i forhold til kollektiv overenskomst Kollektiv aftale om kønsopdelt lønstatistik a Definitioner: 5 forbudte former for forskelsbehandling Direkte forskelsbehandling, 1 a, stk Negativ forskelsbehandling af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel Indirekte forskelsbehandling, 1 a, stk Kravet om objektiv begrundelse Lønbegrebet, 1 a, stk Godtgørelse og erstatning ifm. afskedigelse Løn under sygdom, ferie mv Personalegoder, frynsegoder, fleksible lønpakker mv Arbejdsmarkedspensioner Chikane, 1 a, stk. 4 og Sexchikane, 1 a, stk Instruktion om at forskelsbehandle, 1 a, stk b Udligning Renter Godtgørelse a Viktimisering Sanktioner Underkendelse af afskedigelse i strid med stk Godtgørelse a a Pligt for større virksomheder til at udarbejde statistik Information og høring af de ansatte Anonymitet og fortrolighed Statistikpligtens indhold Alternative måder at opfylde statistikpligten på

13 2.2. Alternativ til statistikpligten redegørelse om ligeløn a som samarbejds- og ikke kontrolværktøj Viktimisering Delt bevisbyrde Ændrede beviskrav til parterne Dansk praksis Krav til dokumentation for løndannelsens objektivitet efterfølgende forklaringer a b Kapitel III. Lov om ret til orlov ved barsel m.v Indledning Indledende bemærkninger Ret til fravær og dagpenge under graviditet Graviditetsbetinget sygdom Ret til løn funktionærer Ret til løn ikke-funktionærer Graviditetsgener der ikke medfører hel eller delvis uarbejdsdygtighed Fravær i forbindelse med beskyttelse mod farligt arbejde Arbejdstagers fraværsret pga. farligt arbejde mv Beskyttelse af gravide og ammende og krav om risikovurdering i arbejdsmiljøreglerne Underretning Afhjælpning Omplacering Bevarelse af rettigheder under omplacering Hjemsendelse Løn under hjemsendelse Sammenfatning Offentligt fastsatte bestemmelser

14 4.8. Afskedigelse af gravide under omplacering og hjemsendelse pga. farligt arbejde Fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser Behandling for barnløshed Abort Forældreorlov Orlov til børnepasning Muligheden for at genoptage arbejdet med forlængelse Muligheden for at udskyde fraværsret Afholdelse af ferie Forpligtelsen til at varsle Retsvirkninger af manglende varsling Ferieydelse Andre ferierettigheder Det skærpede beskæftigelseskrav i barselloven Dagpenge efter barselorlovens udløb

15 Funktionærlovens Ydelser efter graviditetsdirektivet og de øvrige EU-regler Kapitel IV. Barseludligningsloven Indledning

16 Kapitel V. Loven om forsikring, pension og lignende finansielle ydelser Indledning Den danske lovudvikling Socialsikringssystemets tre søjler EU-baggrunden Erhvervstilknyttet social sikring Forsikring og pension uden for arbejdsmarkedet Aktuarmæssige beregninger Regulerede relationer a a b Bilag A: Afgørelsespraksis A 1. Faglige voldgiftskendelser om ligeløn og ligebehandling A 2. Kendelser fra Afskedigelsesnævnet (LO/DA) A 3. Kendelser fra Tvistighedsnævnet

17 A 4. Utrykte domme om ligebehandling, ligeløn og barselorlov mv A.5. Oversigt over trykte danske domme A.6. EU-domme Bilag B: EU-direktiver B. 1. Det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv (2006/54/EF) B.2. Graviditetsdirektivet B.3. Forældreorlovsdirektivet B.4. Direktivet om ligebehandling i selvstændige erhverv B.5. Deltidsdirektivet B.6. Direktivet om tidsbegrænset ansættelse B.7. Aktuarmæssige faktorer Stikordsregister

18

19 Lovtekst KAPITEL I Ligebehandlingsloven Kapitel 1. Ligebehandlingsloven Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 Lovtekst Lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde mv. 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte 1. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse (EF-Tidende nr. L. 039 af 14/02/1976, s ), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73EF af 23. september 2002 (EF-Tidende 2002 nr. L 269, s. 15). Endvidere vedrører loven implementeringen af Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk.1, i direktiv 89/391/EØF) og indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 97/80/EF af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn (EF-Tidende 1998 nr. L14 s- 6) og Rådets direktiv 86/378/EØF af 24. juli 1986 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (EF-Tidende 1986 nr.l 225, s.40), som ændret ved Rådets direktiv 96/97/EF af 20.december 1996 (EF-Tidende1997 nr. L 46, s. 20) samt bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/977 EF af 20. december 1996 (EF-Tidende 1997 nr. L 46, s.20) samt bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS (EF-Tidende 1996 nr. L 145, s. 4), som ændret ved Rådets direktiv ) 97/75EF af 15. december 1997 (EF- Tidende 1998 nr. L10, s. 24). 19

20 Kapitel 1. Ligebehandlingsloven forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling på grund af køn foreligger herunder ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen. Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere end personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Stk. 4. Chikane, som defineret i stk. 5, og sexchikane, som defineret i stk. 6, betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller indvilligelse i en sådan adfærd må ikke anvendes som begrundelse for en beslutning, der vedrører den pågældende. Stk. 5. Der foreligger chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende ydmygende eller ubehageligt klima. Stk. 6. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Stk. 7. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund køn betragtes som forskelsbehandling. Stk. 8. Loven er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder, navnlig i forbindelse med graviditet og fødsel, jf. kapitel 3. Stk. 9. Loven finder ikke anvendelse i det omfang, en tilsvarende pligt til ligebehandling følger af en kollektiv overenskomst. 1 a. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning på de områder, denne lov omhandler. 20

21 Lovtekst Kapitel 2 Ligebehandling af mænd og kvinder 2. Enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. 3. Enhver arbejdsgiver, som beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling. Stk. 2. Pligt til ligebehandling gælder også enhver, der driver vejledningsog uddannelsesvirksomhed som nævnt i stk Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse. 5. Pligt til ligebehandling gælder også enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om adgang til at udøve et selvstændigt erhverv. Dette gælder også oprettelse, indretning eller udvidelse af en virksomhed samt påbegyndelse eller udvidelse af enhver anden form for selvstændig virksomhed, herunder finansiering heraf. Stk. 2. Pligt til ligebehandling gælder enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om erhvervsuddannelse mv og om vilkår for udøvelse af et sådant erhverv. 5 a. Pligt til ligebehandling gælder tillige enhver, der træffer beslutning om medlemskab af og deltagelse i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation eller i organisationer, hvis medlemmer udøver et bestemt hverv, herunder de fordele sådanne organisationer giver medlemmerne«. 6. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse mv. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. 7. (Ophævet) 7 a. (Ophævet) Kapitel 3 Graviditet, barsel og adoption 21

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under tilsynsfunktionærer overenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr. 794642 verenskomst TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere