Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption"

Transkript

1 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller din arbejdsgiver har spørgsmål til beregning og udbetaling af barselsdagpenge, skal henvendelse udelukkende ske til Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. For fremtidige modtagere af barselsdagpenge Når du skal have barselsorlov, skal du, din arbejdsgiver eller din a-kasse ansøge om barselsdagpenge i Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Her er etableret en særlig afdeling, der beskæftiger sig med beregning og udbetaling af barselsdagpenge. Arbejdsgiveren skal udbetale dagpenge ved forebyggende graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelserne ikke kan finde sted uden for normal arbejdstid. Frist for indlevering af dagpengeblanket Hvis du selv skal have dagpenge udbetalt, skal du indlevere dagpengeblanketten til Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Afleveres blanketten senere, har du først ret til dagpenge fra det tidspunkt, hvor du afleverer blanketten. Dagpenge før fødsel Du har mulighed for, at få dagpenge 4 uger før forventet fødsel. Du kan dog få dagpenge tidligere i graviditeten hvis:? du har et arbejde, der kan skade dig eller det ufødte barn? hvis sikkerhedsbestemmelserne på arbejdspladsen fastslår, at arbejdet er skadeligt for dig eller? hvis lægen skønner, at der er risiko for dit helbred pga. sygeligt forløbende graviditet? Hvis offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer dig i at arbejde Du kan ikke få dagpenge før 4 uger før forventet fødsel, hvis din arbejdsgiver kan tilbyde dig et arbejde, som du kan tåle. Beskæftigelseskrav for lønmodtagere For at få udbetalt dagpenge er det en betingelse, at du:? Har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværet og? i denne periode har arbejdet mindst 120 timer eller? ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge eller? en ydelse, der træder i stedet herfor efter lov om arbejdsløshedsforsikring eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser eller? har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned. Der gælder endvidere særlige regler for elever og for personer, der afslutter deres uddannelse kortere tid efter fødslen eller adoptionen og efter arbejdsløshedsforsikringslovens dimittendregler ville have haft ret til

2 arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du efter fødslen eller modtagelsen af barnet, men inden udløbet af den almindelige barselorlov på 46 uger opnår ret til arbejdsløshedsdagpenge, har du også mulighed for at få barseldagpenge. Du kan få nærmere oplysning herom ved henvendelse til Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Beskæftigelseskrav for selvstændige erhvervsdrivende Det er en betingelse for ret til dagpenge, at:? du inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 6 måneder? med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time om ugen.? Af de 6 måneder skal den ene måned være måneden før fraværets begyndelse. Delvis orlov under graviditet Du kan i visse tilfælde få nedsatte dagpenge ved delvist fravær pga. graviditet. Ved fravær tidligere end 4 uger før forventet fødsel er det en betingelse, at lægen skønner, at arbejdet kun kan udføres delvist pga. graviditeten. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til Jobcenteret Faaborg-Midtfyn Kommune, inden du ændrer din arbejdstid. Dagpenge efter fødsel Dagpenge udbetales som hovedregel i indtil 46 uger regnet fra dagen efter fødslen. Der er dog mulighed for en fleksibel udnyttelse af perioden, og der skelnes mellem de første 14 uger og den efterfølgende 32 ugers periode. De første 14 uger Moderens ret til dagpenge Moderen har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderens ret til dagpenge Faderen har ret til at modtage dagpenge i en 2 ugers sammenhængende periode i 14 ugers perioden. Faderen har mulighed for at arbejde delvist i perioden, uanset hvor i 14 ugers perioden orloven er placeret. Ønsker faderen at modtage dagpenge samtidig med moderen i en længere periode i de første 14 uger efter fødslen, er dette muligt, men perioden vil da fragå i den efterfølgende 32 ugers periode. Efter de første 14 uger Efter udløbet af de første 14 uger har forældrene tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Ugerne kan deles mellem forældrene efter deres egne ønsker. Orloven kan holdes af moderen eller af faderen. Den kan deles mellem jer, eller I kan holde orloven samtidig. Hvis faderen har holdt mere end 2 ugers orlov inden for de første 14 uger, vil de ekstra uger fragå i 32 ugers perioden. Ret til at udskyde 8-13 uger af orloven til senere. Hvis det ønskes, har en af forældrene ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af 32

3 ugers perioden, så orloven kan holdes på et senere tidspunkt. Det er en betingelse, at? den udskudte orlov holdes i en sammenhængende periode,? orloven holdes, inden barnet fylder 9 år,? den af forældrene, der skal holde orloven, er i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende på det tidspunkt, hvor orloven skal holdes. Mulighed for at indgå aftale om at udskyde en del af orlovsperioden til senere Som beskæftiget lønmodtager har du mulighed for at indgå aftale med din arbejdsgiver om at udskyde op til 32 uger af 32-ugers perioden til senere afvikling. Bestemmelsen kan også anvendes af selvstændige erhvervsdrivende. Orloven kan afholdes ad flere omgange, også dagevis. Det er en betingelse, at? den af forældrene, der skal holde orloven, er i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende på det tidspunkt, hvor orloven skal holdes,? orloven holdes, inden barnet er fyldt 9 år. En indgået aftale er kun bindende for den arbejdsgiver, der har indgået aftalen. Retten til at holde orlov skal derfor genforhandles med den nye arbejdsgiver, hvis der sker jobskifte, inden orloven er afholdt. Den udskudte orlov kan kun holdes, hvis der kan indgås en aftale med den nye arbejdsgiver. Mulighed for at forlænge 32 ugers perioden Der er mulighed for at vælge at få 32 ugers perioden forlænget. Alle forældre har ret til at få perioden forlænget med 8 uger. Er begge forældre i beskæftigelse som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan perioden forlænges med yderligere 6 uger, eller i alt 14 uger. Er den ene af forældrene ledig og den anden i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan den ledige højst holde 8 uger af den forlængede periode. Forlængelsen har den konsekvens, at dagpengene nedsættes forholdsmæssigt, så der for hele perioden udbetales et beløb der svarer til 32 ugers dagpenge. Det er muligt at få orloven forlænget på et hvilket som helst tidspunkt i 32 ugers perioden. De resterende dagpenge bliver da fordelt over den forlængede orlovsperiode. Besluttes det f.eks. efter 20 ugers orlov at få orloven forlænget med 8 uger, bliver dagpengebeløbet i de resterende uger nedsat til 12/20 pr. uge. Hvis du senere ombestemmer dig og genoptager arbejdet, har du ikke ret til at få forhøjet (efterreguleret) dagpengene. Delvis genoptagelse af arbejdet - uden forlængelse af barselperioden. Som lønmodtager har du mulighed for at genoptage arbejdet i hele orlovsperioden, dog må moderen i de første 2 uger ikke arbejde. Du kan genoptage arbejdet i op til 29½ time af din normale arbejdstid (37 timer) med den virkning, at retten til dagpenge bortfalder for de timer du genoptager arbejdet. Er din normale arbejdstid mindre end 37 timer, kan du genoptage arbejdet forholdsmæssigt med op til 80% af din normale arbejdstid.

4 Som selvstændig har du mulighed for at genoptage arbejdet i op til halvdelen af din normale arbejdstid med den virkning, at retten til dagpenge bortfalder for den halve dag. Delvis genoptagelse af arbejdet - med forlængelse af barselperioden Er du lønmodtager, har du mulighed for at indgå aftale med din arbejdsgiver om at genoptage arbejdet delvist mod, at din dagpengeret forlænges tilsvarende. Selvstændige erhvervsdrivende har samme mulighed. Er du lønmodtager og skifter arbejde, skal aftalen med den tidligere arbejdsgiver erstattes af en aftale med den nye arbejdsgiver for fortsat at have virkning. Bliver du ledig, kan en tidligere indgået aftale først udnyttes, når du på ny er kommet i beskæftigelse, og der er indgået en aftale med den nye arbejdsgiver. Der er ikke mulighed for at kombinere de forskellige regler De nye barselregler er meget fleksible, men der er dog begrænsninger. Du kan f.eks. ikke både forlænge perioden med 8 eller 14 uger og samtidig aftale med din arbejdsgiver, at perioden skal forlænges ved at du genoptager arbejdet delvist. Hvis barnet bliver indlagt på hospital. Bliver dit barn indlagt på hospital under de første 46 uger af din orlov, kan du få forlænget din dagpengeperiode, hvis du undlader at genoptage arbejdet, mens barnet er indlagt. Perioden kan forlænges i indtil 3 måneder. Reglen gælder dog ikke for faderen, hvis barnet indlægges, mens han afholder den særlige 2 ugers orlov, som kun han er berettiget til. Vælger du at genoptage arbejdet, mens barnet er indlagt, standses dagpengeudbetalingen. Du har dog ret til dagpenge i resten af orlovsperioden, hvis du holder op med at arbejde, når dit barn udskrives fra hospitalet. Her er det en betingelse, at barnet udskrives inden 60 uger fra fødslen eller modtagelsen. Hvis barnet dør eller bortadopteres Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Er barnet dødfødt, har faderen ret til dagpenge i 2 sammenhængende uger efter fødslen. Specielt vedrørende adoption Forældre, der adopterer et barn, har mulighed for at holde orlov med dagpenge. Det er en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at en af forældrene skal være hjemme i en periode. Hvis adoptanterne opholder sig i udlandet for at modtage barnet, kan der udbetales dagpenge i op til 4 uger før modtagelsen af barnet. Der er i særlige tilfælde mulighed for forlængelse i op til yderligere 4 uger. Hvis barnet skal modtages i Danmark, kan der udbetales dagpenge i op til 1 uge før modtagelsen, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptanternes hjem. Det er en forudsætning, at adoptanterne af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet er

5 inden modtagelsen. Der er i særlige tilfælde mulighed for forlængelse i op til 1 uge. Betingelserne om forudgående beskæftigelse og længden af orloven er de samme som gælder ved barseldagpenge, bortset fra, at der ikke er noget krav om at moderen skal være fuldt fraværende fra arbejdet i de første 14 dage efter modtagelsen af barnet. Arbejdsgiverens pligt til at anmelde fravær og anmode om refusion ved graviditet, barsel og adoption Hvis en arbejdsgiver udbetaler hel eller delvis løn under fraværet, har han ret til at få lønmodtagerens dagpenge udbetalt fra kommunen. Arbejdsgiveren kan dog højst få udbetalt et beløb pr. uge, der svarer til den løn han udbetaler. Hvis lønmodtageren er sygemeldt inden der er 4 uger til fødslen Hvis lønmodtageren sygemeldes på grund af graviditeten, før der er 4 uger til fødslen, skal arbejdsgiveren anmelde fraværet til lønmodtagerens kommune senest 4 uger efter første fraværsdag. Ved normal orlov Anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption skal indgives til lønmodtagerens kommune senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. Indgives anmodning senere, bortfalder retten til refusion. For yderligere informationer om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, kan du kontakte Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe.

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A

Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A 2007 08 Almindelige barselsregler Vedr. fars ret til barselsorlov Fars ret til 2 ugers barselsorlov

Læs mere