Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)"

Transkript

1 Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt i Lov nr. 403 af 28/05/2003 Lov om universiteter (universitetsloven) samt følgende bekendtgørelser: nr. 338 af 06/05/2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne ( Uddannelsesbekendtgørelsen ) kapitel 4. nr. 126 af 26/02/2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne ( Adgangsbekendtgørelsen ). nr. 867 af 19/08/2004 om eksamen ved universitetsuddannelser ( Eksamensbekendtgørelsen ). Den datalogiske bacheloruddannelse og dermed denne studieordning hører under Datalogisk Studienævn ved Københavns Universitet. Studieordningen består af nærværende dokument og fire dokumenter betegnet Blokdiagrammer for bacheloruddannelsen i datalogi, Obligatoriske kurser på den datalogiske bacheloruddannelse (jf. 7 stk. 2.2) og Valgfri kurser på den datalogiske bacheloruddannelse (jf. 7 stk. 3.2), samt dokumentet Overgangsordning for bacheloruddannelsen (jf. 11 stk. 4) og skal ses i sammehæng med Fakultetets uddannelsesregler (jf. 12 stk. 4). 1. Uddannelsens mål Formålet med bacheloruddannelsen i datalogi er at kvalificere den studerende til at kunne identificere og analysere datalogiske problemstillinger og gennem anvendelse af datalogiske metoder at nå frem til løsninger af såvel teoretisk som praktisk art. Den studerende skal ved afslutningen af bacheloruddannelsen beherske fundamentale datalogiske metoder og redskaber og have bredt kendskab til datalogiske emner og indsigt i det videnskabelige grundlag for datalogi. Uddannelsen har som mål at kvalificere den studerende til videreuddannelse til kandidatniveau og videre inden for faget datalogi, til erhvervsfunktioner inden for informationsteknologi, og til de faglige aspekter som underviser ved de gymnasiale uddannelser. Den studerende kan profilere sit bachelorforløb individuelt i uddannelsens valgfri del jf. 6.. Om kompetencer erhvervet i uddannelsen De studerende vil opnå en solid faglig kompetence i forhold til abstraktion, modelbygning, datarepræsentation og programmering, samt til datamaskinens opbygning, funktion og organisering. 1

2 I uddannelsen lægges der vægt på at forbinde teori med praksis, hvilket giver de studerende mulighed for at opbygge anvendelseskompetence. Gennem bl.a. projektarbejder får de studerende mulighed for at opbygge personlige kompetencer i samarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling. De studerende kan opnå en vis omverdenskompetence gennem skriftligt dokumenterede projekter og en række valgfri kurser. Hvilke kompetencer de studerende kan opnå vil fremgå af de enkelte kursusbeskrivelser. 2. Titel Bacheloruddannelsen i datalogi leder til en bachelorgrad med betegnelsen B.Sc. i datalogi (eng. BSc in Computer Science). 3. Adgangskrav Adgangskrav til uddannelsen er jf. Adgangsbekendtgørelsen en gymnasial, adgangsgivende eksamen eller tilsvarende. Der kræves herudover matematik på B-niveau ved studiestart før september 2005, og på A-niveau ved studiestart september 2005 eller herefter. 4. Uddannelsens omfang og varighed Bacheloruddannelsen i datalogi er jf. Universitetsloven normeret til 3 års fuldtidsstudium svarende til 3 årsværk (= 180 point i European Credit Transfer System, dvs. ECTS-point).. Studenterårsværk Uddannelseslængderne angiver det antal studenterårsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelserne. Et studenterårsværk er en heltids studerendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 ECTS-point. 5. Uddannelsens årsstruktur Et studieår består af fire blokke à 15 ECTS-point, hver af et omfang svarende til ni kalenderuger. Blokkene består af minimum syv ugers undervisning med mulighed for udvidelse af undervisningsperioden op til de fulde ni uger, jf. fakultetets eksamensregler.. Vejledningsuger Før hver af de fire undervisningsblokke er indlagt en vejledningsuge. Vejledningsugerne kan bruges bl.a. til faglig vejledning, studie- og erhvervsvejledning samt til studiesociale og studiepolitiske arrangementer eller til korte intensive kursusforløb som f.eks. skrivekurser, studieteknikkurser eller litteratursøgningskurser. 2

3 Stk. 3. Vejledningsugernes brug Vejledningsugerne kan benyttes til afholdelse af reeksaminer jf. fakultetets eksamensregler. 6. Den datalogiske bacheloruddannelses struktur Uddannelsen består af et obligatorisk grundforløb, en obligatorisk suppleringsfagpakke og en valgfri del.. Det obligatoriske grundforløb Det obligatoriske grundforløb består af det basale program på 60 ECTS-point, bachelorprojektet på 15 ECTS-point og faget videnskabsteori på 7,5 ECTS-point. Stk. 3. Den obligatoriske suppleringsfagpakke Den obligatoriske suppleringsfagpakke har et omfang på 30 ECTS-point. Stk. 4. Den valgfri del Den valgfri del (67,5 ECTS-point) sigter mod at give de studerende mulighed for at opnå en faglig individuel profilering, indenfor datalogi og/eller andre fagområder. Undervisningsforløbet kan frit sammensættes ud fra alle tilgængelige undervisningstilbud på bachelorniveau fra danske universiteter, dog kun hvis et tilsvarende kursuselement ikke allerede er bestået eller indgår i den obligatoriske del. Der udbydes kurser på datalogi jf. 7 stk. 3, som kan indgå i den valgfri del. Stk Placering af valgfri fag i den studerendes studieforløb Det valgfri forløb kan ikke påbegyndes før den studerende har bestået mindst 45 ECTS-point af første studieårs studieelementer. Stk Fagpakker Ud over muligheden for individuelt at sammensætte det valgfri undervisningsforløb kan den studerende vælge at benytte hele eller dele af det valgfri studieår til at følge koordinerede fagpakkeforløb udbudt af studienævnet for datalogi eller andre studienævn. Visse fagpakker kan være adgangsgivende til optagelse på andre kandidatuddannelser end datalogi. For indholdet af fagpakkerne henvises der til de pågældende uddannelsers studieordninger. Stk Internationalisering Den studerende kan vælge at tage kurser i udlandet og få dem meritoverført som en del af uddannelsen efter godkendelse af Datalogisk Studienævn. 3

4 Stk Praktik Den studerende kan vælge at udføre et praktikprojekt uden for universitetsmiljøet og få 15 ECTS-point merit på baggrund af en intern evaluering på universitetet. Praktikprojektet kan kombineres med bachelorprojektet til i alt 30 ECTS-point. Forudsætningen er i begge tilfælde, at projektbeskrivelsen forhåndsgodkendes i studienævnet, samt at der tilknyttes både en intern og en ekstern vejleder. 7. Uddannelsens elementer Ved et uddannelseselement forstås et kursus eller et projektforløb. Oplysningerne om et givet kursus omfatter mindst følgende: Navn og version (startårstal for nuværende indhold og form) ECTS-point Tidsmæssig placering (år og blok) Formål, indhold og den opnåede kompetence Undervisningsform og omfang Eksamensform (eksamensform(er) valgt blandt former godkendt af Studienævnet), censur, bedømmelse) Faglige forudsætninger Adgangskrav Evaluering af kurset Sprog anvendt i undervisningen og ved evaluering. Det obligatoriske forløb Det obligatoriske undervisningsforløb udgøres af studieelementer som følger: Det obligatoriske grundforløb (omfanget af hvert element er 7,5 ECTS-point hvis ikke andet er angivet): Algoritmer og datastrukturer Bachelorprojekt (15 ECTS-point) Datalogiens videnskabsteori Distribution og databaser Funktionsprogrammering Førsteårsprojekt Maskinarkitektur Matematik og beregninger Objektorienteret programmering og design Styresystemer og multiprogrammering Den obligatoriske supplerende fagpakke 1 (omfanget af hvert element er 7,5 ECTSpoint hvis ikke er andet er angivet): 1 Denne del af det obligatoriske forløb har fået en særskilt betegnelse for at studieordningen for kandidatuddannelsen kan referere til den. 4

5 Datanet Lineær algebra Oversættere Videregående algoritmik.2 Kurser på den datalogiske del er for et givet studieår beskrevet i dokumentet Obligatoriske kurser på den datalogiske bacheloruddannelse, som for hvert kursus indeholder oplysningerne jf. stk 1. Dokumentet kan revideres en gang om året med henblik på det efterfølgende studieår med ikrafttrædelsesdato 1. september. Ændringer skal godkendes af dekanen. Stk. 3. Valgfri elementer På studiet udbydes herudover valgfri studieelementer, der kan indgå i bacheloruddannelsens valgfri del. Stk. 3.2 Valgfri kurser for et givet studieår er beskrevet i dokumentet Valgfri kurser på den datalogiske bacheloruddannelse, som for hvert kursus indeholder oplysningerne jf. stk 1. Dokumentet revideres en gang om året med henblik på det efterfølgende studieår med ikrafttrædelsesdato 1. september. Stk. 3.3 Udover de valgfri studieelementer nævnt i stk. 3.2, kan studienævnet til enhver tid udbyde andre valgfri studieelementer på bacheloruddannelsen. 8. Førsteårsprøve Senest ved udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen have deltaget i prøver i studieelementer svarende til 45 ECTS-point. Senest ved udgangen af august måned to år efter studiestarten skal studieelementer fra første studieår svarende til 45 ECTS-point være bestået. 8, stk. 1 gælder for studerende, som har påbegyndt bacheloruddannelsen i datalogi ved Københavns Universitet pr. 1. september 2004 eller senere. Stk. 3 8, stk. 1 gælder ikke for studerende, som er overflyttet til bacheloruddannelsen i datalogi ved Københavns Universitet efter at have bestået førsteårsprøven ved et andet universitetsstudium. 5

6 9. Eksamen Det er den studerendes ansvar, at kravet i Eksamensbekendtgørelsen om at mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved prøver med ekstern censur og skal dække uddannelsens væsentligste områder, overholdes. Det er den studerendes ansvar, at kravet i Eksamensbekendtgørelsen om at bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt højst må benyttes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen, overholdes..2 I det omfang den valgfri del af uddannelsen inkluderer studieelementer, der ikke udbydes af datalogisk studienævn, betragtes disse i relation til 10 stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen som henhørende under 35. Stk. 3 Ud over den faglige vurdering inddrages den studerendes skriftlige og mundtlige formidlingsevne i bedømmelsen, således som det fremgår af kursusbeskrivelserne jf. 7 stk. 1, 2.2 og Ophør ved inaktivitet Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende ikke har været studieaktiv i en sammenhængende periode på 7 år. Ved studieaktivitet forstås, at den studerende har bestået studieelementer svarende til minimum 7,5 ECTS-point. Stk. 3 Universitetet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 11. Dispensationer Datalogisk studienævn kan dispensere fra reglerne i nærværende studieordning inden for de rammer, der afstikkes af bekendtgørelsen og Fakultetets uddannelsesregler jf. 12 stk. 4. Studienævnet kan godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres til uddannelsen. 6

7 12. Andre bestemmelser Som supplement til denne studieordning skal der foreligge en studiehåndbog og en lektionsplan.. Studiehåndbogen indeholder mere udførlige beskrivelser af uddannelsens opbygning og indhold, herunder beskrivelse af obligatoriske og valgfri elementer og det anbefalede studieforløb. Herudover indeholder studiehåndbogen oplysninger om fælles regler for de studerende, for eksempel regler om undervisning, eksamen, klager, merit, udlandsophold med mere. Stk. 3. Lektionsplanen indeholder en oversigt over Fakultetets uddannelser med kursusbeskrivelser for de enkelte kurser, der indgår i uddannelsen i 7 stk. 2. Kursusbeskrivelsen kan indeholde kursets formål og indhold, tidsmæssige placering, regler for deltagelse, kursets underviser, pensum, eksamensform, henvisning til kursushjemmesider osv. Stk. 3.2 Lektionsplanen indeholder bestemmelser om, hvilke obligatoriske dele af et kursus, der skal være gennemført på tilfredsstillende måde, før man kan indstille sig til prøve i det pågældende kursus. Stk. 3.3 Lektionsplanen indeholder oplysninger om de tilfælde, hvor undervisningen i et kursus har særlige faglige forudsætninger. Stk. 3.3 Lektionsplanen er tilgængelig på internettet på adressen sis.ku.dk. Stk 4. Fakultetets fælles uddannelsesregler kan findes på Fakultetets hjemmesider. Regelsættene kan reguleres en gang årligt af dekanen med ikrafttrædelse pr. 1. september. 13. Ikrafttræden mv. Nærværende studieordning træder i kraft pr. 1. september Studieordningen gælder for alle studerende der påbegynder uddannelsen pr. 1. september 2004 eller senere. 7

8 Stk. 3 Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2006 for alle studerende indskrevet på etfagsdatalogi. Stk. 4 Alle studerende indskrevet før 1. september 2004 på linjer med datalogi kan efter ansøgning meritoverføres af studienævnet i datalogi til nærværende studieordning pr. 1. februar 2005 eller derefter. Meritoverførslen sker ud fra en vurdering af den enkelte studerendes hidtidige studieforløb og vil som udgangspunkt være baseret på ækvivalensvurderingen som beskrevet i dokumentet Overgangsordning for bacheloruddannelsen. Overførsel til nærværende studieordning finder sted således at alle fuldt beståede studieelementer efter gamle studieordninger indplaceres i denne studieordning med samme ECTS-point som den oprindelige studiekredit. Overførsel til ordningen betyder altså at en studerende hverken mangler mere eller mindre af sin uddannelse målt i ECTS-point, end hvis vedkommende fortsat havde fulgt den gamle studieordning. Stk. 5 Studerende som har fulgt undervisningen, men ikke bestået eksamen i kurser, som nedlægges i forbindelse med overgang til nærværende studieordning, tilbydes to (re)eksaminationer til de følgende eksamensterminer jf. reglerne efter den forrige studieordning. Stk. 6 Efter endt orlov overføres den studerende, som er påbegyndt studiet under en tidligere studieordning, til den efter endt orlov nyeste studieordning. Stk. 7 Denne studieordning skal evalueres senest pr. 1. september

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere