ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser."

Transkript

1 26. juni 2009 J.nr Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med hensyn til administrationen af SU. Ligeledes opstiller myndighedskravene retningslinjer for den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaven. Myndighedskravene er fastsat med hjemmel i SU-loven og SUbekendtgørelsen 1 og er gældende fra den 1. juli Myndighedskravene ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. Myndighedskravene er et supplement til de regler, der i øvrigt gælder på området, herunder SU-regler og regler i forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven. Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; varetage de opgaver, som er pålagt den enkelte uddannelsesinstitution i forhold til SU-reglerne og myndighedskravene, og følge de retningslinjer, som styrelsen har udstedt, for behandling af SU-sager (se su-net.su.dk). Det er uddannelsesinstitutionens ledelse, der er ansvarlig for, at SUopgaverne bliver løst, og at reglerne bliver fulgt. 1 Styrelsens kompetence til at fastsætte myndighedskrav fremgår af 43 i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007 som ændret ved lov nr af 27. december 2008 om statens uddannelsesstøtte.

2 2. SU-opgaver, som uddannelsesinstitutionerne skal varetage Uddannelsesinstitutionerne skal; 2/8 vejlede de uddannelsessøgende om SU-reglerne eventuelt ved at henvise de uddannelsessøgende til informationssøgning på vejlede de uddannelsessøgende om brugen af minsu, herunder om at fremskaffe digital signatur eller pinkode, give særlig vejledning til de grupper af uddannelsessøgende, der har særlige problemer med den digitale ansøgningsproces, herunder hjælpe disse grupper med at gennemføre ansøgningsprocessen, modtage og behandle ansøgninger om SU, indberette ændringer i de uddannelsessøgendes studiemæssige forhold, der har betydning for tildeling af SU (afbrud, orlov mv.), medvirke til problemafklaring og løsning i de tilfælde, hvor tildeling af SU ikke sker korrekt eller rettidigt, og behandle og godkende kontrol- og støttelister elektronisk (folkeskoler, frie grundskoler og ungdomsskoler skal fortsat kun behandle støttelister på papir). Det bemærkes generelt, at folkeskoler, frie grundskoler og ungdomsskoler fortsætter med at indsende papirsansøgningsskemaer til styrelsen. Skemaerne er tilgængelige på SU-net. 3. Regler om varetagelsen af SU-opgaverne Ved varetagelsen af ovennævnte SU-opgaver skal uddannelsesinstitutionerne; indberette en række oplysninger, der er nødvendige for, at styrelsen kan træffe afgørelse om SU, og selv træffe en række afgørelser. Ved indberetning af oplysninger til brug for styrelsens SU-afgørelse, skal institutionerne - inden oplysningerne indberettes - foretage partshøring, jf. 3.1., nedenfor. Det vil sige, at uddannelsesinstitutionerne skal høre de studerende om faktiske oplysninger, der kan medføre, at den uddannelsessøgendes ansøgning ikke imødekommes. Høringen skal alene foretages, hvis oplysningen ikke kommer fra den uddannelsessøgende, eller vedkommende i øvrigt ikke kan antages at være bekendt med oplysningen. Høringen skal sikre, at styrelsens afgørelse træffes på et fuldt oplyst grundlag.

3 Hvis uddannelsesinstitutionerne selv træffer afgørelse om SU, jf. 3.2., nedenfor, skal institutionen følge de generelle regler for forvaltningsafgørelser, herunder kravet om partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v. 3/ Oplysninger, som skal indberettes til styrelsen fra uddannelsesinstitutionerne Uddannelsesinstitutionerne skal kontrollere og indberette en række oplysninger til styrelsen i forbindelse med den uddannelsessøgendes ansøgning om SU, eller når der i øvrigt sker ændringer i den uddannelsessøgendes studiemæssige forhold. Nogle oplysninger angår kun uddannelsessøgende på videregående uddannelser (VU), mens andre kun angår uddannelsessøgende på ungdomsuddannelser (UU). Uddannelsesinstitutionerne skal kontrollere og indberette følgende oplysninger; at den uddannelsessøgende er indskrevet på og i gang med en støtteberettigende uddannelse (VU/UU), herunder at timetalskravet mv. er opfyldt ved enkeltfag og supplering (UU), uddannelsens start- og forventede sluttidspunkt (VU/UU), hvilke måneder af uddannelsen, der udgør lønnet praktik (VU/UU), dobbeltklip før første lønnede praktikmåned (VU), tidspunktet for faktisk afslutning af uddannelsen og afbrud af uddannelsen (VU/UU), hvilke måneder af uddannelsen der gives orlov (VU/UU), fastlæggelse af individuel normeret studietid typisk i forbindelse med merit for tidligere uddannelse (VU), om uddannelsen kan afsluttes inden for 12 måneder i forbindelse med ansøgning om slutlån (VU), om den uddannelsessøgende betaler undervisningsafgift på en uddannelse, der er godkendt til supplerende stipendium (VU/UU), om den uddannelsessøgende har søgt om supplerende stipendium til dækning af deltagerbetaling til enkeltfag (UU), og om den uddannelsessøgende tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse, der udelukker SU til en ny gymnasial uddannelse (UU) Uddannelsesinstitutionernes beføjelse til at træffe afgørelser Afgørelser om SU træffes i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, som ændret ved lov nr. 374 af 26. maj 2008 og lov nr af 27. december 2008, og i henhold til bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen). Afgørelsen vedrørende befordringsrabat

4 træffes i henhold til lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007 (Befordringsrabatloven) og bekendtgørelse nr. 348 af 20. april 2006 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser som ændret ved af bekendtgørelse nr af 15. december 2008 (Befordringsrabatbekendtgørelsen). 4/8 Selvom ovennævnte love og bekendtgørelser med tiden ændres, og paragrafnumre vedrørende de nedenfor nævnte afgørelser ændres, vil det fortsat være de samme områder, som er omfattet. Regelhenvisninger ajourføres løbende på SU-net Afgørelser alle institutioner skal træffe Det følger af SU-lov og bekendtgørelse, at uddannelsesinstitutionerne træffer afgørelser i første instans på følgende sagsområder; studieaktivitet (VU/UU), se 1-4 i SU-bekendtgørelsen, udeboendesats til uddannelsessøgende på 18 og 19 år (UU) (uddannelsesinstitutionen træffer den endelige administrative afgørelse (ingen klageadgang)), se 10, stk. 9, i SU-bekendtgørelsen, og ret til SU under meritgivende studieophold i udlandet (VU/UU), se 53 i SU-bekendtgørelsen, og ret til udlandsstipendium (VU), se 81 i SU-bekendtgørelsen. Styrelsen bemyndiger endvidere efter befordringsrabatloven afgørelseskompetencen i første instans til uddannelsesinstitutionerne på følgende sagsområde; afgørelse om ekstra 12 måneder med befordringsrabat til uddannelsessøgende på de videregående uddannelser, når de ikke har mere SU tilbage (VU), se 1, stk. 2, i befordringsrabatloven Afgørelser som visse uddannelsesinstitutioner skal træffe på baggrund af en bemyndigelse fra styrelsen Styrelsen har givet en række uddannelsesinstitutioner bemyndigelse til at træffe afgørelser på visse sagsområder 2. Ud over de afgørelser, der er nævnt ovenfor, træffer de bemyndigede uddannelsesinstitutioner også afgørelse på følgende sagsområder; 2 De bemyndigede uddannelsesinstitutioner har alle fået brev og samarbejdsaftale med bilag fra styrelsen om deres beføjelser. Brevene har frem til sommeren 2009 refereret til en administrativ model, hvor uddannelsesinstitutionen har haft beføjelse til at træffe afgørelse om tildeling af SU i bred forstand kun enkelte sagsområder har været undtaget. Fra den 1. juli 2009 indskrænkes denne juridiske beføjelse jf. nærværende myndighedskrav.

5 forhøjelse af årsfribeløbet, hvis den uddannelsessøgende har modtaget legater, stipendier eller lignende, der er givet med uddannelsesformål for øje, og som indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst (VU/UU), se 44, stk. 1 og 2, i SU-bekendtgørelsen, 5/8 dispensation fra kravet om studieaktivitet på grund af sygdom, fødsel eller andre særlige forhold (UU), se 2, stk. 2, i SUbekendtgørelsen, tildeling og udbetaling af fødselsrater/klip (UU/VU), se 13 eller 17 i SU-bekendtgørelsen, tillæg af klip på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold (VU), se 16 i SU-bekendtgørelsen, forlængelse af slutlånstiden fx på grund af sygdom eller andre særlige forhold (VU), se 20 i SU-bekendtgørelsen, hvorvidt rammen på 70 klip skal udvides (VU), se 14 i SUbekendtgørelsen, og om der skal gives SU i ferieperioden mellem bachelor- og kandidatuddannelsen og mellem uddannelserne i lignende uddannelsesforløb (VU), se 15, stk. 3, i SU-bekendtgørelsen. I forbindelse med ovenstående afgørelser afgøres også spørgsmål om eventuelle frister. 4. Regler om uddannelsesinstitutionernes tilrettelæggelse af SUadministrationen Uddannelsesinstitutionerne skal følge de retningslinjer, som styrelsen har udstedt, for tilrettelæggelse af uddannelsesinstitutionernes SUadministration (se su-net.su.dk), herunder; at der som minimum er 2 medarbejdere, som kan varetage SUadministrationen, at SU-medarbejderne har den fornødne viden om SU, blandt andet gennem deltagelse i styrelsens kursusudbud, og at medarbejderne har de fornødne adgangsrettigheder til styrelsens it-systemer. Uddannelsesinstitutionen skal orientere de uddannelsessøgende om, hvor og hvornår de kan henvende sig om SU. Der skal være mulighed for, at de uddannelsessøgende kan henvende sig hele året også i perioder med længerevarende ferie (herunder sommerferien). Hvis dette ikke er muligt, skal der fastsættes en frist for aflevering af ansøgninger og for andre henvendelser om SU før sommerferien.

6 Der skal altid være medarbejdere til rådighed i et sådant omfang, at de uddannelsessøgende kan få tilfredsstillende service. Sagsbehandlingen skal også i spidsbelastningsperioder gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne på SU-net. 6/8 5. Systemadgang Bortset fra folkeskoler, frie grundskoler og ungdomsskoler har alle uddannelsesinstitutioner adgang til styrelsens fagsystem US2000, hvor indberetninger og afgørelser skal registreres. En række uddannelsesinstitutioner har desuden en udvidet systemadgang til US2000, der gør dem i stand til at indberette de trufne afgørelser. Disse uddannelsesinstitutioner har desuden beføjelse til via den udvidede systemadgang til US2000 at foretage ændringer i systemet, jf. instruks på SU-net, der kan medvirke til problemløsning i de tilfælde, hvor tildeling af SU ikke sker korrekt eller rettidigt. 6. Klageadgang I de situationer, hvor uddannelsesinstitutionerne alene indberetter oplysninger til US2000, er det styrelsen, som træffer afgørelserne om støttetildelingen. De uddannelsessøgende kan klage over afgørelserne til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Klagen skal sendes til uddannelsesinstitutionen og mærkes Klage til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Uddannelsesinstitutionen sender klagen til styrelsen med en udtalelse om sagsforløbet samt kopi af eventuelle sagsakter. I de situationer, hvor uddannelsesinstitutionerne træffer afgørelser, kan de uddannelsessøgende klage til styrelsen over afgørelserne. Det gælder dog ikke afgørelser om udeboendesatsen til årige i ungdomsuddannelser. Her træffer uddannelsesinstitutionen den endelige administrative afgørelse. Hvis de uddannelsessøgende ønsker at klage, skal det ske inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. De skal sende klagen til uddannelsesinstitutionen og mærke brevet "klage til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte". Hvis uddannelsesinstitutionen giver en uddannelsessøgende medhold helt eller delvis, skal uddannelsesinstitutionen underrette den pågældende om den ændrede afgørelse. Hvis uddannelsesinstitutionen fastholder afgørelsen, skal uddannelsesinstitutionen sende klagen til styrelsen med en udtalelse, hvori uddannelsesinstitutionen begrunder afgørelsen. Uddannelsesinstitutionen skal vedlægge kopi af eventuelle sagsakter. Samtidig skal uddannelsesinstitutionen sende en kopi af udtalelsen til den uddannelsessøgende med oplysning om, at han eller hun kan komme med bemærkninger til udtalelsen. Den uddannelsessøgende skal sende bemærkningerne direkte til styrelsen inden for 2 uger fra dateringen af uddannelsesinstitutionens brev. I udtalelsen til sty-

7 relsen skal det fremgå, at uddannelsesinstitutionen har sendt kopi til den uddannelsessøgende med angivelse af frist for bemærkninger. 7/8 Styrelsen vil herefter tage stilling til sagen i et brev til den uddannelsessøgende. Uddannelsesinstitutionen får kopi af dette brev. Giver styrelsen ikke den uddannelsessøgende medhold, kan han eller hun klage til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. 7. Uddannelsesinstitutionens dataudveksling med styrelsen (systemkrav til studieadministrative systemer) Dataudveksling etableres i sommeren 2010 for en række uddannelsesinstitutioner. Dette stiller nogle krav til de studieadministrative systemer. Disse systemkrav vil blive udmeldt i juni 2009 og vil frem til sommeren 2010 danne grundlag for et udviklingsarbejde. I sommeren 2010, når de studieadministrative systemer skal leve op til systemkravene, vil disse blive indarbejdet i myndighedskravene. 8. Informationssikkerhed Ledelsen på uddannelsesinstitutionen skal sikre, at de medarbejdere, der behandler persondata i forbindelse SU-opgaven følger persondatalovens sikkerhedsbestemmelser. Den brugeradministrator, som ledelsen har udpeget vedrørende administration af brugere med adgang til styrelsens systemer, skal følge de retningslinjer om brugeradministration, der fremgår af autorisationssystemet. De brugere, der gives adgang til systemerne; skal beskytte deres brugernavn og adgangskode, så ikke andre får kendskab hertil. Hvis en anden får kendskab til adgangskoden, skal brugeren straks ændre denne, skal ændre adgangskoden mindst hver 3. måned, skal sikre, at uvedkommende ikke får adgang til at se data om de uddannelsessøgende via skærmen, skærmprint eller lister, herunder låse skærmen, når arbejdspladsen forlades, må ikke tilgå styrelsens systemer uden for kontoret, må kun sende oplysninger om de uddannelsessøgende med personnummer eller andre personhenførbare data af fortrolig karakter med elektronisk post, hvis det sker med en sikker mail til og skal opbevare lister, print, skemaer eller breve med persondata om de uddannelsessøgende i aflåst rum eller skab efter arbejdstids ophør.

8 Oversigt over uddannelsesinstitutionernes afgørelser 8/8 Afgørelser i medfør af SU-reglerne Afgørelse efter en generel delegation fastsat i myndighedskravene Afgørelser i medfør af særlig bemyndigelse Ungdomsuddannelser Studieaktivitet. Udeboendesats (endelig administrativ afgørelse uden klageadgang). Ret til SU under meritgivende studieophold i udlandet. Afgørelse af om en uddannelsessøgende kan få årsfribeløbet forhøjet, hvis den uddannelsessøgende har modtaget legater, stipendier eller lignende, der er givet med uddannelsesformål for øje, og som indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Tildeling og udbetaling af fødselsrater. Dispensation fra kravet om studieaktivitet på grund af sygdom, fødsel eller andre særlige forhold. Videregående uddannelser Studieaktivitet. Ret til SU under meritgivende studieophold i udlandet og ret til udlandsstipendium. Afgørelse om 12 måneder med befordringsrabat til uddannelsessøgende på de videregående uddannelser, når de ikke har mere SU tilbage. Afgørelse af om en uddannelsessøgende kan få årsfribeløbet forhøjet, hvis den uddannelsessøgende har modtaget legater, stipendier eller lignende, der er givet med uddannelsesformål for øje, og som indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Tildeling og udbetaling af fødselsklip. Tillæg af klip på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold. Forlængelse af slutlånstiden fx på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Afgørelse af i hvilket omfang rammen på 70 klip skal udvides, Om der skal gives SU i ferieperioden mellem bachelor- og kandidatuddannelsen og mellem uddannelserne i lignende uddannelsesforløb.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Meld en meningsløs regel. Forslaget følges ikke

Meld en meningsløs regel. Forslaget følges ikke Meld en meningsløs regel Nr. Forslag Resultat Begrundelse 1. Afskaffelse af reglen, hvor lærere pålignes 3000 kroner for at tage en pc med hjem til brug for forberedelse. (Skatteministeriets område) 2.

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere