Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S"

Transkript

1 Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer rene linjer og funktionalitet i hverdagen med høj kvalitet. Dette karakteriserer alle vores produkter og er grunden til, at de er så værdsatte verden over. Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

2 FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige brugsanvisning, så det er nemt at komme i gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen hjælper dig til at lære apparatet at kende. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger apparatet første gang. Kontrollér altid ved udpakningen, at apparatet ikke er beskadiget. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller transportøren med det samme. Du kan se telefonnummeret på købskvitteringen eller på fragtbrevet. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Tilslutningsanvisning Apparatet skal tilsluttes lysnettet i overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet»elektrisk tilslutning«og i henhold til de gældende bestemmelser og standarder. Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Typeskilt Typeskiltet er placeret på kanten af ovnen og kan ses, når du åbner ovnlågen, og det indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 VIGTIGT - LÆS FØR APPARATET TAGES I BRUG 4 Sikkerhedsforskrifter 4 Advarsler 4 Forskriftsmæssig brug 5 BESKRIVELSE AF APPARATET 6 Dækplade 7 Dækplade 7 Forlænget drift af køleblæseren 7 Push-pull-knapper 7 Kontrollamper 7 GLASKERAMISK INDUKTIONSPLADE 8 Funktionsprincip for induktionsplade 8 Kogegrej til brug på induktionsplader 8 Energisparetips 9 BETJENING AF KOGEPLADEN 10 Power Boost og Super Power Boost 10 Børnelås 10 Restvarmeindikator 10 Automatisk boosterfunktion 10 Sikring mod overophedning 11 OVN 12 Før du bruger ovnen første gang 12 TILBEREDNING 20 Bagning af kager 20 Stegning/grillning af kød 23 Grillning og bruning 25 Programmeret tilberedning med stegetermometer 28 Konservering 29 Optøning 30 RENGØRING OG VEDLIGEHOLD 31 Rengøring 31 Vedligehold (afhænger af modellen) 34 Vedligehold (afhænger af modellen) 34 Skuffe 35 Lågelås (kun nogle modeller) 36 Udskiftning af reservedele 36 SÆRLIGE ADVARSLER OG FEJLMELDING 37 Vigtigt 37 INSTRUKTIONER OM MONTERING OG TILSLUTNING 38 Vigtige advarsler 38 Sikre apparatet mod at vælte 39 Tilslutning 40 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 41 Typeskilt 41 Vigtige advarsler 12 Elektronisk timer med funktions- og temperaturvisning 13 Indstilling af sluttidspunkt 14 Brug af ovnen 15 Indstilling af ovntemperaturen. 15 Temperaturindstilling med drejeknap (kun nogle modeller). 16 Hurtig forvarme 16 Ovnens funktioner 17 Slukning af ovnen 18 Ovnens niveauer (afhænger af modellen) 18 Teleskopskinner (afhænger af modellen) 18 Easy-clean-indsats (afhænger af modellen) 19 Ovntilbehør (afhænger af modellen) 19 3

4 VIGTIGT - LÆS FØR APPARATET TAGES I BRUG Sikkerhedsforskrifter Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden være under opsyn. ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på tilberedningsfl aderne. ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med en låg eller et fugtigt klæde. Sluk altid for kogepladen efter brug. Forvent ikke, at kogegrejsdetektoren slukker for kogepladen. ADVARSEL: Hvis overfl aden revner, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød. Læg ikke metalgenstande som f.eks. knive, gafl er, skeer eller grydelåg på kogepladen, da de kan blive meget varme. Anvend kun det stegetermometer, der anbefales til ovnen. ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, så du undgår risikoen for at få stød. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre ovnlågens glas, da glasset så kan blive ridset og senere sprænge. Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Advarsler Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Ændringer eller reparationer, som ikke er udført af en fagmand, kan medføre risiko for personskade eller skade på apparatet. Reparationer må kun udføres af autoriserede serviceteknikere. Hvis ledninger fra apparater i nærheden kommer i klemme i ovnlågen, kan de blive beskadiget, og det kan medføre kortslutning. Hold derfor altid ledninger til andre apparater på sikker afstand. Apparatet er udelukkende beregnet til tilberedning af mad. Det må ikke bruges til andre formål, som f.eks. opvarmning af rummet. Stil ikke tomt kogegrej på kogezonerne. Hvis der stilles ting til opbevaring på den glaskeramiske kogeplade, kan den blive ridset eller beskadiget. Opvarm aldrig mad i alufolie eller plastbeholdere på kogepladen. Folien eller beholderne kan smelte og forårsage brand eller skade på kogepladen. Læg ikke genstande som f.eks. knive, gafl er, skeer eller grydelåg på induktionskogezonerne, da de kan blive meget varme. Sluk altid for kogepladen eller indstil kogezonens effekttrin til 0 efter brug. Hvis kogegrejet tages af kogezonen, vil kogegrejsdetektoren deaktivere kogezonen. Kogezonen er dog stadig tændt og kun afbrudt midlertidigt på denne måde. Vær særligt forsigtig ved tilberedning af mad i ovnen. På grund af de høje temperaturer bliver bageplader, bradepander, risten og fl aderne i ovnrummet meget varme. Brug altid grydelapper. Tildæk ikke ovnvæggene med stanniol, og stil ikke noget direkte på ovnens bund. Stanniol vil forhindre luftcirkulationen i ovnen og dermed forhindre tilberedningsprocessen og skade ovnrummets emalje. 4

5 Ovnlågen bliver meget varm under brug. Nogle modeller er udstyret med et tredje lag glas eller yderligere beskyttelses i lågen for at reducere overfl adetemperaturen på det udvendige glas. Opbevar ikke brandbare, eksplosive, temperaturfølsomme eller fl ygtige genstande, materialer eller væsker (som f.eks. papir, køkkentekstiler, plastposer, rengøringsmidler og aerosoler) i skuffen under ovnen, da disse emner kan antændes i forbindelse med brug af ovnen. Brug kun skuffen under ovnen til at opbevare ovnens tilbehør (bradepande, bageplader osv.). Ovnlågens hængsler kan tage skade, hvis de bliver overbelastet. Stil ikke tunge ting på ovnlågen, når den er åben, og støt dig ikke til ovnlågen, når du rengør ovnrummet. Før rengøring af ovnen skal du tage ovnlågen af (se afsnittet Afmontering og montering af ovnlågen). Undlad at træde op på eller sidde på ovnlågen (børn!). Ved længere tids brug af kogegrej af støbejern kan kogezonens fl ade under og omkring kogegrejet blive misfarvet. Dette er ikke omfattet af garantien. Apparatet skal anbringes direkte på gulvet uden sokkel eller afstandsstykker. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Forskriftsmæssig brug Apparatet er beregning til almindelig tilberedning af mad i private husholdninger og må ikke bruges til andre formål. Apparatets muligheder er udførligt beskrevet i denne brugsanvisning. 5

6 BESKRIVELSE AF APPARATET Figurerne illustrerer én modelvariant af apparatet. Brugsanvisningen gælder for forskellige modeller. Derfor fi nder du måske oplysninger og beskrivelser, som ikke gælder for netop dit apparat. 1 Udluftningskanal 2 Glaskeramisk kogeplade 3 Kontrolpanel 4 Greb 5 Ovnlåge 6 Skuffe 7 Sokkel (kun nogle modeller) 8 Justerbare fødder, som kan indstilles, når skuffen tages ud (kun nogle modeller) Drejeknap til bageste venstre kogezone 2 Drejeknap til forreste venstre kogezone 3 Tænd/sluk- og funktionsvælgerknap til ovnen 5 Termostatknap til ovnen 6 Drejeknap til forreste højre kogezone 7 Drejeknap til bageste højre kogezone 4 Timer (kun nogle modeller) 6

7 (kun nogle modeller) Dækplade Før du åbner dækpladen skal du sikre dig, at den er ren, og at der ikke er væske på den. Dækpladen er lavet af lakeret glas, og må kun slås ned, når kogezonerne er kølet helt af. Dækplade Apparatet har en indbygget køleblæser, som køler kabinettet og kontrolpanelet. Forlænget drift af køleblæseren Efter at apparatet er slukket, fortsætter blæseren i lidt tid for at køle apparatet yderligere ned. Push-pull-knapper Tryk drejeknappen let ind, så den»hopper ud«af kontrolpanelet. Vælg ovnens temperatur og funktionsindstilling, eller kogezonens effektindstilling. Når ovnen eller en eller fl ere kogezoner er tændt, lyser ringen omkring drejeknappen (kun nogle modeller). Efter brug skal du dreje knappen til positionen»0«og trykke den ind, så den låses fast i niveau med kontrolpanelet. BEMÆRK! Push-pull-knapperne må kun trykkes ind, når de er i positionen»0«/slukket (kun modeller med lys i knapperne). Kontrollamper Rød kontrollampe Kontrollampen er tændt, mens ovnen varmer op og slukkes, når den indstillede temperatur nås. 7

8 GLASKERAMISK INDUKTIONSPLADE Kontrollér altid, at gryder understøtter induktionsvarme. 1. Bagerste induktionskogezone 2. Bagerste højre induktionskogezone 3. Forreste venstre induktionskogezone 4. Forreste højre induktionskogezone 5. Modul til visning af varmetrin og restvarme Funktionsprincip for induktionsplade Induktionspladen er forsynet med højeffektive induktionskogeplader. Varmen afgives direkte under gryderne, hvor der er mest brug for den, og der er intet varmetab på den keramiske glasfl ade. Energiforbruget er derfor markant mindre end ved traditionelle kogeplader, der fungerer i henhold til varmestråleprincippet. Glaskeramiske kogeplader opvarmes ikke direkte, men kun gennem den varme, der returneres fra gryden. Denne varme bevares som»restvarme«, efter at kogepladen er slukket. Induktionspladen udvikler varme fra induktionsspolen, der er monteret under den keramiske glasfl ade. Spolen skaber et magnetfelt under gryden (der kan være magnetiseret), som til gengæld udvikler hvirvelstrøm til opvarmning af pladen. VIGTIGT! OBS! En revnet plade må aldrig anvendes! Pladen bevares fl ot i mange år, hvis den benyttes rigtigt og vedligeholdes med plejemiddel til glaskeramiske kogeplader. Følg altid producentens anvisninger. Kogegrej til brug på induktionsplader Induktionspladen fungerer kun optimalt sammen med detrigtige kogegrej. Kogegrejet skal placeres i midten af kogezonen. Det kogegrej, der anvendes sammen med induktionspladen, skal understøtte induktionsvarme, for eksempel stål, emalje eller stållegering. Gryder fremstillet af stållegering med kobber- eller aluminiumbund samt glasgryder kan ikke bruges. Hvis der anvendes trykkoger (»økonomigryder«), skal der holdes godt øje med den, indtil det korrekte tryk er opbygget. Kogepladen skal først skrues op på fuld styrke, hvorefter producentens anvisninger skal følges, og varmen reduceres ved hjælp af temperaturreguleringsknapperne. Kogezoner Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 260 mm Minimum grydebund diameter Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 145 mm Ø 180 mm Magnettest Brug en lille magnet til at kontrollere, om bunden af gryden er magnetisk. Kun gryder, som magneten kan sidde fast på, understøtter induktion. Pandegenkendelse En af fordelene ved induktionskogezonerne er systemet til genkendelse af pander. Uanset om der ikke er en pande på kogezonen, eller hvis panden har en diameter, der er mindre end zonens diameter, er der ikke energitab. Hvis panden er væsentlig mindre end kogezonen, er det muligt, at kogezonen ikke genkender den. Når en kogezone er tændt, vises tegnet»u«på varmetrinsdisplayet. Hvis en pande anbringes på kogezonen inden for ti minutter, tændes zonen til det ønskede varmetrin. Så snart panden fjernes fra kogezonen, slukkes der for strømmen. Hvis en mindre pande anbringes på kogezonen, og panden genkendes af zonen, bruges der kun den mængde strøm, der kræves for en pande af sådan en størrelse. Kogezonen kan blive beskadiget: Hvis der anbringes en tom pande ovenpå. der stilles kogegrej med våd bund på. Sørg derfor altid for at kogegrejets bund er ren og tør, så induktionsprocessen ikke bliver forstyrret og kogegrejet dermed ødelagt. 8

9 der anvendes gryder, som ikke kan magnetiseres. Brug kun stålgryder, emaljerede gryder eller gryder af stållegering. Induktionspladerne fungerer ikke med andre grydetyper. Kogezonen kan indstilles til 9 effekttrin plus trinnet»p«(power boost). Følgende skema viser de enkelte effektniveauers anvendelsesområde. Varme-effekt Brug 0 Slukket. Brug af restvarme. Opvarmning af varm mad, 1-2 småkogning af mindre portioner (laveste indstilling) Småkogning ved lav effekt (fortsat 3 tilberedning efter kraftig opstart) Langtidstilberedning (fortsat) af 4-5 større portioner samt stegning af større mængder 6 Stegning, bruning 7-8 Stegning Tilberedning af store mængder, 9 brune/braisere»power boost«-funktionen er også P velegnet ved store mængder af mad. A Automatic rapid heat-up power level Energisparetips Ved køb af kogegrej er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse: Grydediameteren henviser typisk til den øverste del af gryden, der ofte er større end bunden. Trykkogere (økonomigryder), der anvender damp i en tætsluttende gryde, er særligt økonomiske og sparer både tid og energi. Kortere kogetider sikrer, at fl ere vitaminer bevares i maden. Kom altid tilstrækkeligt vand i trykkogere, da der ellers kan opstå overopvarmning, der kan ødelægge enten trykkogeren eller kogepladen. Anvend låg, hvor det er muligt. Kogegrejets størrelse skal stå i forhold til den mængde madvarer, der skal tilberedes. Anvendes evt. en stor gryde til at tilberede en lille mængde madvarer, vil dette øge energiforbruget. 9

10 BETJENING AF KOGEPLADEN Tænd for kogezonerne ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet. Symbolerne ved siden af knapperne indikerer, hvilken knap styrer de forskellige kogezoner. Kogezonen kan indstilles til 9 effekttrin plus trinnet»p«(power boost). Varmeeffekten vises også på displayet på den glaskeramiske kogeplade. Slå børnesikringen fra Drej på samme tid knapperne for de 2 venstre kogezoner mod symbolet»a«, og hold dem der i et øjeblik. Der slukkes for displayene ti sekunder, efter at der slukkes for alle kogezoner. Power Boost og Super Power Boost Du kan aktivere power boost-funktionen på en kogezone for at tilberede maden hurtigere. På den måde kan du hurtigt opvarme store mængder mad. Advarsel: Kogezonen med symbolet SP P (Super Power boost) er udstyret med funktionen Super Power Boost. Ved denne kogezone er effekttrinnet ekstra højt i 5 minutter, før den automatisk skifter til effekttrin»9«. Slå power boost-funktionen til Drej knappen mod højre til symbolet»p«. Symbolet»P«vises på displayet. Afbrydelse af power boost-funktionen før tid Power boost-funktionen slås fra, når du skruer ned for tilberedningseffekten. Børnelås Du kan forhindre hvilken som helst brug af kogezonerne ved at aktivere børnelåset. Således kan låset beskytte dine børn. Aktivering af børnelåset Børnesikringen kan aktiveres, når alle kogezoner er slukket. Drej på samme tid knapperne for de 2 venstre kogezoner mod symbolet»a«, og hold dem der et øjeblik. Symbolet»L«vises på alle displays. Børnesikringen er nu slået til. Hvis du drejer en knap, vises»l«på alle displays Restvarmeindikator Den glaskeramiske plade er også forsynet med en restvarmeindikator»h«. Også når kogefeltet ikke opvarmes direkte, opvarmes det stadigvæk af restvarmen, der afgives af panden. Så længe symbolet»h«vises på displayet, efter at du har slukket for pladen, kan restvarmen bruges til at holde maden varm eller for smeltning. Kogezonen kan stadigvæk være varm, også når symbolet»h«ikke lyser mere. Pas på, der er risiko for forbrænding. Automatisk boosterfunktion Alle fire kogezoner er udstyret med en speciel mekanisme, der tillader enhver kogezone at begynde at arbejde med maksimum varmeeffekt uanset den nuværende varmeindstilling. Efter en tid går varmetrinet tilbage til det oprindelig indstillede trin (1 to 8). For at bruge denne funktion, skal du kun vælge det trin, som du vil gerne bruge for at forberede madretten eller på hvilket du ønsker at lave mad, når dette trin nås. Den automatiske boosterfunktion er egnet for Madretter, der er kolde i begyndelsen af madlavningen og oprindelig opvarmes på et højere varmetrin, for siden hen at lades simre i en længere tid uden behov for konstant overvågning (f.eks. oksekødsragout). Den automatiske boosterfunktion er ikke egnet for Madretter, der steges, ristes eller braiseres, og har brug for at vendes om eller røres i, eller hvor, der skal tilsættes ekstra vand under madlavningen; melboller eller pasta med meget vand; madretter, der kræver langvarig kogning i en trykkoger. Bruge funktionen automatisk hurtigopvarmning Drej knappen hele vejen mod højre til symbolet»a«, og hold den der i 2 sekunder, til der lyder et bip. Indstil den ønskede tilberedningseffekt.»a«og den valgte tilberedningseffekt vises skiftevis på displayet. Når tiden for automatisk hurtigopvarmning 10

11 udløber, ændres kogezonens indstilling automatisk til den allerede indstillede tilberedningseffekt, som så vises konstant på displayet. Afbrydelse af automatisk hurtigopvarmning før tid Hvis du reducerer tilberedningseffekten, slås automatisk hurtigopvarmning automatisk fra. eactivated if you reduce the cooking power. Tips Hvis varmevælgerknappen bliver på trin»0«, efter at du har valgt den automatiske boosterfunktion (dvs., hvis du ikke vælger kogetrin), slås den automatiske boosterfunktion efter tre sekunder. Hvis panden fjernes fra pladen og anbringes tilbage på den inden for ti minutter, fuldføres den automatiske boosterfunktion. Sikring mod overophedning Hver kogezone er udstyret med en køleblæser, der køler strømkredsen under madlavningen, og der bliver ved med at arbejde i en tid, efter at du er færdig med at lave mad så længe symbolet»h«ikke vises på displayet. Induktionskogepladen er også udstyret med et indbygget sikringssystem mod overophedning, der beskytter de elektroniske elementer mod beskadigelse. Sikringen er aktiv på flere planer. Når kogezonens temperatur stiger betydeligt, reduceres kogevarmen automatisk. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, reduceres varmeindstillingen for de varme zoner videre, eller de slås fra fuldstændigt. Hvis det er tilfældet, vises»e2«i displayet. Når pladen bliver kold igen, er kogepladens hele varmeeffekt til rådighed igen. Varigheden af Varmeeffekt den automatiske lynopvarmning (sekunder) Automatisk sikkerhedsafbryder Forløb, før Varme-effekt sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen (i timer) ,5 7 1,5 8 1,5 9 1,5 P 1,5 Den maksimale uafbrudte brug af kogefelterne er begrænset. Den angives i tavlen ovenfor. Hvis det er sikkerhedsafbryderen, der slukker for kogefeltet, vises symbolet»0«eller»h«hvis der stadigvæk er restvarme på displayet. Du kan siden hen slukke for kogefeltet ved hjælp af tænd/sluk-knappen. Eksempel: Indstil kogezonens effekttrin til 6, og lad den være tændt et stykke tid. Hvis kogezonens effekt ikke ændres, slukker sikkerhedsafbryderen for kogezonen efter 1½ time. 11

12 OVN Før du bruger ovnen første gang Fjern alle dele fra ovnen, og rengør dem med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Når ovnen varmes op for første gang, vil det lugte af ny ovn, og du skal derfor sørge for god udluftning i rummet, mens ovnen varmes op. Vigtige advarsler Brug bageplader og -forme med mørk eller sort emalje eller sliplet-belægning, da disse overfører varmen bedst. Forvarm kun ovnen, hvis det tydeligt fremgår af opskriften eller af tabellerne i denne brugsanvisning. Det kræver en del energi at varme en tom ovn op, så det kan betale sig at bage fl ere hold kager efter hinanden, når ovnen alligevel er varmet op. Du kan slukke for ovnen, cirka 10 minutter før tilberedningen er færdig. På den måde kan du udnytte ovnens restvarme og spare på energien. Bemærk! Når tilberedningen er færdig, vil ventilatoren stoppe med at køre. Hvis du lader maden stå i ovnen, kan der slippe damp ud, som sætter sig som kondens på frontpanelet og ovnlågen. For at undgå kondens kan du sætte programvælgeren på positionen til ovnlys. Derved fortsætter ventilatoren med at køre og køle ovnen, så der ikke opstår kondens. 12

13 Elektronisk timer med funktions- og temperaturvisning BEMÆRK! Du opnår den bedste respons fra sensorerne, når du berører dem med hele fingerens blomme. Temperaturen og andre indstillinger kan også foretages ved hjælp af en speciel drejeknap, som kan bruges i stedet for timerknapperne. Sensorer (berøringsfølsomme knapper): A Sensor til valg og bekræftelse B Sensor til indstilling af temperatur C Sensoren + (værdi op) D Sensoren - (værdi ned) Display: 1 Ovnens driftstid 2 Ovnens sluttid 3 Nedtælling med alarm 4 Klokkeslæt 5 Børnesikring 6 Ur visning af tid/stegetermometerets temperatur 7 Funktionsvisning 8 Temperaturvisning 9 Indikator for varmelegemer Når apparatet sluttes til strøm, eller hvis strømmen har været afbrudt, vises meddelelsen META eller GLAS på displayet, hvorefter displayet blinker i nogen tid. For at kunne bruge ovnen skal du først indstille klokkeslættet ved hjælp af sensorerne (C) og (D). Enhver berøring af sensorerne bekræftes med et bip. Tryk på sensoren (A) for at vælge den indstilling, du vil benytte. Det valgte symbol blinker hurtigt på displayet og viser, hvilken funktion du kan indstille eller ændre. Efter fem sekunder begynder symbolet at blinke langsommere, og den indstillede tid vises. Symbolerne for de valgte funktioner lyser, men der vises ikke noget på displayet (6). Den seneste indstilling vises altid. Hvis en af sensorerne (C) eller (D) holdes nede, øges værdien hurtigere. Hvis et strømsvigt varer mindre end to minutter, gemmes alle indstillinger i hukommelsen. Indstilling af klokkeslæt Tryk på sensoren (A) for at komme til indstilling af klokkeslættet. Vælg symbolet (4). Brug sensorerne (C) og (D) for at indstille klokkeslættet. Bekræft indstillingen ved at trykke på sensoren (A). Hvis du ikke trykker på nogen sensorer, bekræftes det indstillede klokkeslæt automatisk efter nogle få sekunder. Indstilling af timerfunktion Ud over temperaturindstillingen kan den elektroniske timer også bruges til at indstille timerfunktionerne. Begge indstillinger vises på det samme display. Den ønskede visning vælges ved at trykke på sensorerne (A) eller (B). Du kan programmere ovnen ved hjælp af timeren på tre måder: Indstilling af tilberedningstid ovnen tændes med det samme og slukkes automatisk, når den indstillede tid er gået. Indstilling af sluttidspunkt ovnen slukkes, når det indstillede tidspunkt nås. Forsinket start ovnen tændes og slukkes automatisk på de indstillede tidspunkter. Indstilling af tilberedningstid Med denne funktion indstilles tilberedningstiden (hvor længe ovnen er tændt). Den maksimale tidsindstilling er 10 timer. Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (1). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille tilberedningstiden. Når tilberedningstiden er gået, slukkes ovnen automatisk. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. 13

14 Symbolet (1) og (_: ) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid. Indstilling af sluttidspunkt Med denne funktion kan du indstille det tidspunkt, hvor ovnen skal slukke automatisk. Den maksimale tidsindstilling er 10 timer fra det aktuelle klokkeslæt. Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt. Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (2). Klokkeslættet vises på displayet. Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille sluttidspunktet for tilberedningen. Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Ovnen tændes med det samme og slukker automatisk på det indstillede tidspunkt. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Symbolet (1) og (_: ) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid. Indstilling af forsinket start Ved denne funktion skal der foretages to indstillinger: tilberedningstiden (hvor længe ovnen er tændt) og sluttidspunktet (hvornår ovnen skal slukke automatisk). Sluttidspunktet kan forsinkes i op til 24 timer i forhold til det aktuelle klokkeslæt. Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt. Indstil først tilberedningstiden: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (1). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille tilberedningstiden. Indstil derefter sluttidspunktet: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (2). (Summen af det aktuelle klokkeslæt og tilberedningstiden vises på displayet). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille sluttidspunktet for tilberedningen. Timeren venter til det rette tidspunkt med at tænde for ovnen symbolerne (1) og (2) er tændt. Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Når det rette tidspunkt nås, tændes ovnen automatisk (symbolet (2) slukkes), og ovnen slukkes, når tilberedningstiden er gået. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Symbolet (1) og (_: ) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid. Indstilling af nedtællingstid Timeren kan også bruges uafhængigt af ovnen som et nedtællingsur (minutur), der afgiver en alarm, når tiden er gået. Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (3). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille nedtællingstiden. Den maksimale tidsindstilling er 10 timer. Når tiden er gået, lyder en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Symbolet (3) slukkes. BEMÆRK! Det sidste minut af nedtællingstiden vises i sekunder. BEMÆRK! Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes ovnen automatisk efter en vis periode: - efter 10 timer, hvis tilberedningstemperaturen er over 120 C; - efter 24 timer, hvis temperaturen er lavere end 120 C; Indstilling af lydstyrke Alarmens lydstyrke kan indstilles, når timerfunktionen ikke er i brug, og kun det aktuelle klokkeslæt vises. Hold sensoren (D) nede i cirka tre sekunder. Der vises en lydstyrkeindikator på displayet, og den tilhørende alarm lyder. Den maksimale lydstyrke vises med oooo på displayet, og den minimale med o. Tryk på sensoren (D) for at vælge en af de fire lydstyrker. Bekræft indstillingen ved at trykke på sensoren (A). Hvis du ikke trykker på nogen sensorer, bekræftes indstillingen automatisk efter nogle få sekunder. Indstilling af børnesikring Aktivering: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (5). Tryk på sensorerne (B) og (C) for at aktivere børnesikringen. ON vises på displayet. Bekræft ved at trykke på sensoren (A). Deaktivering: Tryk på sensorerne (C) og (D) for at deaktivere børnesikringen. OFF vises på displayet. Bekræft ved at trykke på sensoren (A). Hvis timeren er låst, og der ikke er valgt en timerfunktion (kun klokkeslættet vises på displayet), kan ovnen ikke tændes, og indstillingerne kan ikke ændres. 14

15 Hvis timeren først låses, efter at der er indstillet en timerfunktion, vil denne funktion blive udført, men der kan ikke foretages ændringer af den. Dæmpet displaybelysning Når apparatet har været slukket i et minut, dæmpes lyset i displayet. Brug af ovnen Ovnens betjenes ved hjælp af tænd/sluk- og funktionsvælgerknappen og den elektroniske timer med temperaturindstilling. Tænd/sluk- og funktionsvælgerknap Sletning af timerfunktioner Alle timerfunktioner kan til enhver tid slettes ved at holde sensorerne (C) og (D) nede samtidig i tre sekunder. De indstillede funktioner slettes, og displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Timerfunktionerne kan også slettes på denne måde: Vælg den timerfunktion, der skal slettes, ved hjælp af sensoren (A), og tryk derefter på sensorerne (B) og (C) samtidig. Du kan også annullere en timerfunktion ved at sætte tidsindstillingen til Drej funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Funktionen og den forudindstillede temperatur vises på displayet. Ovnen går i gang. Indstilling af ovntemperaturen. Brug den elektroniske timer til at indstille temperaturen og timerfunktionerne. Når funktionsvælgeren drejes, vises den aktuelle funktion og den dertil hørende forudindstillede temperatur på displayet. Symbolet C blinker i nogle få sekunder? Så længe symbolet C blinker kan du indstille temperaturen fra C i trin af 5 C ved hjælp af sensorerne (C) og (D). Nogle funktioner har en maksimumtemperatur, der er lavere end ovnens i øvrigt. Ved hvert tryk på sensoren ændres temperaturen et trin (5 C). Hvis sensoren holdes nede, ændres værdien hurtigere. Ovnens faktiske temperatur vises på displayet i trin af 5 C. Hvis ovnens temperatur er under 30 C, vises - -- C på displayet. Symbolet (9) vises også og angiver, at varmelegemerne er tændt. Når den indstillede temperatur opnås, slukkes symbolet (9), og der lyder et kort bip. Under tilberedningen tændes varmelegemerne, når det er nødvendigt for at opretholde den indstillede temperatur, og symbolet (9) tændes samtidigt. Tilberedningstemperaturen kan til enhver tid ændres ved at trykke på sensoren (B), som får symbolet C til at blinke et kort stykke tid, hvorefter temperaturen kan ændres med sensorerne (C) og (D). 15

16 Temperaturindstilling med drejeknap (kun nogle modeller). Temperaturen og andre indstillinger kan også foretages ved hjælp af en speciel drejeknap, som kan bruges i stedet for timersensorerne. Drej drejeknappen med eller mod uret for at indstille temperaturen. Den indstillede temperatur vises, og symbolet C blinker. Ved at dreje knappen rundt eller ved at holde den mod venstre eller højre ændres temperaturen i trin af 5 C. Hurtig forvarme Brug denne funktion, hvis du hurtigt vil forvarme ovnen til den ønskede temperatur. Denne funktion er ikke beregnet til tilberedning, kun til at forvarme ovnen med. Drej funktionsvælgeren til denne funktion. Ovnen går i gang med at forvarme. Du kan ændre den forudindstillede temperatur, hvis det er nødvendigt. Du kan ændre den forudindstillede temperatur, hvis det er nødvendigt. Når ovnen er varmet op til den indstillede temperatur, slukkes varmelegemerne. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne eller ved at dreje på drejeknappen. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Ovnen er nu forvarmet og klar til den egentlige tilberedning. 16

17 Ovnens funktioner Ovnlys Nogle modeller er udstyret med to indvendige ovnlys: et øverst i bagvæggen, og et midt på den højre ovnvæg. Ovnlyset kan tændes uafhængigt, uden at du vælger andre funktioner. Ved alle andre funktioner tændes ovnlyset automatisk. Grill og blæser Ved denne funktion er både det infrarøde grillelement og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til at grille større stykker kød eller fjerkræ på én rille i ovnen. Funktionen er også velegnet til tilberedning af gratiner og til bruning. Overvarme/undervarme Det øverste og det nederste varmelegeme opvarmer ovnrummet jævnt og ensartet ved strålevarme. Der kan kun tilberedes bagværk og kød på én rille i ovnen. Varmluft og undervarme Ved denne funktion er både det varmluften og det nederste varmelegeme tændt samtidigt. Funktionen er især velegnet til bagning af pizza. Den er også velegnet til bagning af fugtige eller tunge kager, f.eks. frugtkager med surdej, mørdej og ostekager. Stor grill Ved denne funktion er både det øverste varmelegeme og det infrarøde grillelement tændt samtidigt. Det infrarøde grillelement er monteret lige under loftet i ovnrummet og fungerer som strålevarmer. For at øge varmeeffekten og for at dække hele ristens område, er det øverste varmelegeme tændt samtidigt. Funktionen er særligt velegnet til grillning af mindre kødstykker som f.eks. steaks, stege, koteletter, spareribs osv. Varmluft Ved denne funktion er det runde varmelegeme og blæseren tændt samtidigt. Blæseren i ovnens bagvæg får luften til at cirkulere omkring maden i ovnrummet. Funktionen er velegnet til stegning af kød og til at bage kager på fl ere riller samtidigt. Temperaturen skal indstilles lavere end ved brug af almindelig over- og undervarme. Grill Her er kun det infrarøde grillelement tændt, mens det øverste varmelegeme er slukket (modsat funktionen med stor grill). Funktionen er særligt velegnet til grillning af sandwiches og pølser eller til at riste brød. 17

18 Optøning Ved denne funktion cirkuleres luften, uden at der er tændt for ovnens varmelegemer. Kun blæseren kører. Funktionen er velegnet til langsom optøning af frosne madvarer. Slukning af ovnen Når tilberedningen er færdig, skal du dreje funktionsvælgeren til positionen 0. Denne handling afbryder og sletter også alle timerfunktioner (se afsnittet Indstilling af timerfunktion), og displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Efter afsluttet tilberedning, og når ovnen slukkes, viser temperaturdisplayet den faldende temperatur, indtil den når 50 C. Undervarme og blæser Ved denne funktion er det nederste varmelegeme og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til bagning af lave brød af surdej og til at tørre frugt og grønt. Brug den nederste rille og en fl ad bageplade, så den varme luft kan cirkulere omkring madens overside. Undervarme/Aqua Clean Kun det nederste varmelegeme er tændt. Vælg denne funktion, hvis du vil bage eller ovnstege den nederste side af maden mere (f.eks. ved fugtige kager med frugtfyld). Indstil temperaturen på temperaturindstillingsknappen. Det nederste varmelegeme kan også bruges til rengøring af ovnen. Se mere i afsnittet Rengøring og vedligehold. Ovnens niveauer (afhænger af modellen) Ovnens tilbehør (rist, bageplade, bradepande) kan sættes ind i et af ovnens fire sæt riller. Tæl altid riller fra bunden og opefter! Se mere om brugen af rillerne i tilberedningstabellerne nedenfor. Rillerne kan være formede i ovnens side, være udført som trådskinner eller være udført som teleskopskinner. Teleskopskinner kan være monteret som anden, tredje og fjerde rille. Hvis ovnen er udstyret med trådskinner, skal bagepladerne altid indsættes mellem to tråde, der samme danner en skinne. 18

19 Teleskopskinner (afhænger af modellen) Teleskopskinner kan være monteret som anden, tredje og fjerde rille. De er monteret på højre og venste side i ovnrummet i tre niveauer. Teleskopskinnerne består af (afhænger af modellen): - tre sæt skinner, som kan trækkes delvist ud, - et sæt skinner, der kan trækkes helt ud og to, der kan trækkes delvist ud, eller - tre sæt skinner, som kan trækkes helt ud. Ovntilbehør (afhænger af modellen) Rist, der bruges til at sætte stegefade på i ovnen, eller hvor maden kan placeres direkte på. BEMÆRK! Der findes et sikkerhedsstop, som er konstrueret på risten. For at kunne trække risten ud, skal man løfte den lidt, når den rammer stoppet. BEMÆRK! Teleskopskinner og andre tilbehørsdele i ovnrummet bliver varme, når ovnen er tændt! Brug grydelapper eller lignende, når du rører ved dem. Træk først teleskopskinnerne på den relevante rille ud, for at sætte risten, en bageplade eller en drypbakke i ovnen. Sæt risten eller pladen på teleskopskinnerne, og skub den ind i ovnen med hånden. Luk først ovnlågen, når teleskopskinnerne er helt inde i ovnen. Lav bageplade, der bruges til bagning af kager og muffins. Bradepande til stegning og bagning. Bradepanden kan også bruges som drypbakke. BEMÆRK! Bradepanden må kun indsættes på den nederste rille, hvis den bruges som drypbakke ved grillning eller spidstegning. 19

20 TILBEREDNING Bagning af kager Når du skal bage, skal du bruge funktionen, eller (Betjeningen af ovnen ved den valgte funktion kan variere fra model til model). Fjern altid fedtfi lteret, når du bager. Vejledning Når du bager, skal du altid følge vejledningerne i tilberedningstabellen med hensyn til bagepladens placering i ovnen, temperatur og tilberedningstid. Brug ikke kun din erfaring med andre ovne. Værdierne i tabellerne er defi neret og efterprøvet for netop de ovnmodeller, brugsanvisningen omfatter. Hvis du ikke kan fi nde en bestemt slags bagværk i tabellen, skal du følge vejledningen for en tilsvarende slags bagværk. Bagning med over- og undervarme Bag kun på én rille i ovnen. Kombinationen af over- og undervarme er især velegnet til bagning af kager, brød og ovnstegning af kød. Brug mørke bageforme. Lyse forme er mindre egnede, da de refl ekterer varmen. Sæt altid bageformen på risten. Hvis du forvarmer ovnen, forkortes tilberedningstiden. Før du sætter maden ind i den forvarmede ovn, skal du vente på, at den gule kontrollampe for varmelegemerne slukkes. Hvis det er muligt, bør du lave formkager og lignende ensartede med hensyn til højde og tykkelse. Kager i forskellige størrelser brunes ujævnt. Når du bager på fl ere riller samtidigt, opstår der en del damp i ovnrummet, og dette kondenserer på glasset i ovnlåget. Gode råd om bagning Er kagen bagt færdig? Stik en træpind i kagens tykkeste del. Hvis dejen ikke hænger ved, når du tager træpinden ud, er kagen færdig. Sluk for ovnen, og udnyt restvarmen. Er kagen faldet sammen? Kig på opskriften. Brug mindre væske næste gang. Overhold blandetiderne, især når der anvendes elektriske køkkenmaskiner. Er kagen for lys? Brug en mørk bageform næste gang, anbring risten en rille lavere eller skift kortvarigt til undervarme, lige inden bagningen er færdig. Er en kage med fugtigt fyld (f.eks. ostekage) ikke gennembagt? Sænk temperaturen og forlæng bagetiden næste gang. Bagning med varmluft Bagning med varmluft er især velegnet, når du bager på fl ere riller i ovnen samtidigt, især ved bagning af småkager på fl ade bageplader. Det anbefales at bruge anden og tredje rille og at forvarme ovnen. Funktionen er også velegnet til bagning af fugtige kager med frugtfyld (i sådanne tilfælde bør du dog kun bage på én rille). Temperaturen skal indstilles lavere end ved brug af almindelig over- og undervarme (se også tilberedningstabellen for bagning). Forskellige slags kager kan bages samtidigt, hvis de kan bages ved den samme temperatur. Tilberedningstiden kan variere, også selv om bageformene er ens. Når du bager på fl ere riller samtidigt, kan tilberedningstiden variere for hver rille. Det kan være nødvendigt at tage en af bagepladerne ud før de andre (typisk pladen på den øverste rille). Bemærkninger om bagetabellen Der angives to temperaturer, en høj og en lav. Start med den lave temperatur og øg temperaturen næste gang, hvis kagen ikke brunes nok. Bagetider er kun vejledende og kan variere på grund af forskellige forhold. Værdier med fed skrift i tabellen indikerer den bedst egnede funktion til de forskellige slags kager. Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes med den valgte funktion. Brug kun bagepapir, som kan tåle høj temperatur. 20

21 Bagetabel til bagning ved over- og undervarme eller med varmluft - ved tilberedning på én rille Kagetype Rille (fra bunden) Temperatur C Rille (fra bunden) Temperatur C Bagetid (minutter) Søde kager Marmorkage Firkantede kager Formkage Ostekage i form Frugtkage med mørdej Frugtkage med dressing Sukkerbrødskage Kage med glasur Frugtkage blandet dej Kirsebærkage Roulade* Surdejsbrød Hefezopf (surdej) Julekage Æbletærte Ovnbagte donuts Søde kager Quiche Lorraine Pizza* Brød Boller* Småkager Småkager af mørdej* Marengs* Surdejsbrød Butterdejskager Kager med cremefyld Soufflé Rissouffl é Ostesouffl é Frosne kager Æbletærte, ostetærte Ostekage Pizza Pommes frites til ovn * Kroketter Bemærk: V Bageformen skal sættes på risten på den angivne rille. Alternativt kan du bruge de lave bageplader. Bradepanden bør ikke sættes i den nederste rille. 21

22 Bagetabel til bagning ved undervarme og varmluft Kagetype Rille (fra bunden) Temperatur C Bagetid (minutter) Ostekage (750 g ost), mørdej Pizza*, surdej Quiche Loraine, mørdej Æbletærte med glasur, surdej Frugtkage, blandet dej Æbletærte, butterdej

23 Stegning/grillning af kød Brug funktionerne,og, når du skal tilberede kød i ovnen. Værdier med fed skrift i tabellen indikerer den bedst egnede funktion til de forskellige slags kød. Det anbefales, at du bruger fedtfi lteret, når du tilbereder kød (afhænger af modellen). Gode råd om kogegrej Kød kan tilberede i emaljeret kogegrej, ildfaste glasfade (Pyrex) samt i kogegrej af keramik eller støbejern. Fade af rustfrit stål er mindre egnede, da de refl ekterer varmen. Dæk stegen til, eller pak den ind i folie. Det bevarer saften, og holder ovnen renere. Stegen brunes hurtigere, hvis du bruger et åbent fad. Gode råd om tilberedning af kød Tabellen indeholder anbefalede temperaturer, stegetider og placering, når du tilbereder kød. Tilberedningstiden afhænger meget af kødets art, vægt og kvalitet, og der kan derfor forekomme visse afvigelser. Det er kun økonomisk at ovnstege kød, fi sk og fjerkræ, som vejer over 1 kg. Sørg altid for at hælde nok væske ved, når du steger kød, så fedt og kødsaft ikke brænder fast på fadet. Hvis stegningen varer længe, skal du jævnligt se til stegen og spæde stegeskyen op. Når stegen er cirka halvt gennem stegetiden, skal du vende den, især hvis du steger den i et fad. Du opnår det bedste resultat ved først at vende stegens overside nedad. Når du steger store kødstykker, kan der dannes kondens på ovnlågen. Det er normalt og har ingen negativ indvirkning på ovnens funktion. Når tilberedningen er færdig, skal du tørre glasset i ovnlågen af. Lad ikke kogegrej stå i ovnrummet, mens det afkøles. Fugten, der opstår under kogegrejet, kan forårsage rust. 23

24 Meat cooking table for upper/lower heater combination or with hot air - when cooking on one level only Kødtype Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Rille (fra bunden) Temperatur C Stegetid (minutter) Okse Oksesteg Oksesteg Roastbeef, medium Roastbeef, gennemstegt Svinekød Flæskesteg med svær Bugfl æsk Bugfl æsk S Nakkesteg Rullesteg Kotelet Farsbrød, forloren hare Kalv Kalverullesteg Kalvesteg Lam Lammesteg Fåresteg Vildt Kaninsteg Dyresteg Vildsvinesteg Fjerkræ Kylling, hel Kylling And Gås Kalkun Fisk Hel fi sk Fiskesouffl é Bemærk! De anbefalede placeringer i ovnen gælder for bradepanden. Mindre fade skal anbringes på risten, som skal sættes på den første eller anden rille nedefra. Bradepanden må ikke sættes på den nederste rille. 24

25 Grillning og bruning Vær særligt påpasselig, når du griller kød. Risten og ovnens øvrige dele bliver meget varme, når det infrarøde grillelement er tændt. Brug grydelapper og en grilltang for at undgå at brænde dig. Der kan stænke varmt fedt ud af kødvarer, der er prikket hul i (f.eks. fra pølser). Brug en grilltang for at undgå at brænde dig eller få noget i øjnene. Overvåg hele tiden tilberedningen, når du griller kød. På grund af den høje temperatur, kan kødet hurtigt brankes. Lad ikke børn opholde sig i nærheden af ovnen, når du bruger grillen. Grillning med den infrarøde gasbrænder er velegnet til bruning og til at lave sprøde pølser, kødstykker og fi sk (fi skesteaks, fi leter osv.) og toast på en fedtfattig måde. Gode råd om grillfunktionen Ovnlågen skal altid være lukket, når du bruger grillen. Grilltabellen indeholder anbefalede temperaturer, stegetider og placering, når du tilbereder kød. Tilberedningstiden afhænger meget af kødets art, vægt og kvalitet, og der kan derfor forekomme visse afvigelser. Det anbefales, at du bruger fedtfi lteret, når du tilbereder kød (afhænger af modellen). Lad det infrarøde grillelement forvarme i 5 minutter. Hvis du har kødet direkte på risten, skal du først smøre den ind i madolie, så kødet ikke hænger ved. Læg tynde kødstykker direkte på risten, og sæt den i ovnen på fjerde rille. Sæt bradepanden eller en bageplade i ovnens nederste eller næstnederste rille som drypbakke. Kødstykket skal vendes, når du er halvvejs igennem grillningen. Steg den første side i noget længere tid end den anden side. Når du griller større stykker kød, kylling eller fi sk på risten, skal du sætte risten på anden rille og drypbakken på den nederste rille. Tynde kødstykker skal kun vendes én gang, mens tykkerede kødstykker skal vendes fl ere gange. Brug en grilltang til at vende kødet med, så du ikke prikker hul i det, så saften kan løbe ud. Mørkt kød brunes hurtigere og bedre end f.eks. svineog kalvekød. Hver gang du har brugt grillen, skal du gøre ovnen og tilbehøret rent, så snavset ikke brænder sig fast, når du næste gang bruger ovnen. 25

26 Grilltabel stor grill Madvare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Temperatur C Stegetid (minutter) Kød og pølser 4 steaks, røde 180g/pc steaks, medium steaks, gennemstegte nakkekoteletter koteletter kalvesteaks lammekoteletter 100g/pc grillpølser 100g/pc stykker farsbrød 200g/pc /2 kylling 600g (1.side) 20 (2. side) Fisk Laksesteaks ørreder 200g/pc Toast 6 slices white bread / ,5-3 4 slices of mixed fl our bread / Toasted sandwich / ,5-7 Kød/fjerkræ And* Kylling* Flæskesteg Flæskebov Skinkesteg Roastbeef Grøntsagsgratin** Blomkål, kål Asparges Bemærk: De anbefalede placeringer i ovnen gælder for risten og bradepanden. Sørg altid for at hælde nok væske ved, når du steger kød, så fedt og kødsaft ikke brænder fast på fadet. Når stegen er cirka halvt gennem stegetiden, skal du vende den. Når du griller kød direkte på risten, skal du sætte bradepanden ind på rillen under som drypbakke (læs mere i afsnittet om grillning). Anbefaling: Tør ørrederne med køkkenrulle. Put persille, salt og hvidløg ind i bugen på dem, pensl dem med olie, og læg dem på risten. Vend dem ikke under grillningen. * Denne slags kød kan også spidsteges (se afsnittet Spidstegning). ** Grøntsagerne skal tilberedes halvt, hvorefter de skal overhældes med bechamelsauce og revet ost. Brug det lille glasfad, som du sætter på risten. 26

27 Grilltabel grill Food type Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Temperatur C Stegetid (minutter) Kød og pølser 2 steaks, gennemstegte 180g/stk koteletter nakkekoteletter 180g/stk grillpølser 100g/stk ristede sandwiches Toast, bruning ørreder på risten 200g/stk Kylling på risten 1500g Flæskebov, bradepanden 1500g

28 Programmeret tilberedning med stegetermometer Indstil kødets kernetemperatur som ønsket (f.eks. ved tilberedning af en steg). Temperaturen kan indstilles til mellem 30 og 99 C. Ovnen slukker, når kernetemperaturen nås. Temperaturen måles ved hjælp af sonden. Sonden anbefales til større kødstykker, helst uden ben. Sonden er ikke egnet til brug ved tilberedning af kylling og kanin. Anbefalede kernetemperaturer: Flæskesteg 85 C Oksesteg 80 C Kalvesteg 75 C Roastbeef, fi let mignon C afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Sluk for ovnen, og tag sonden ud af kødet og stikket. Sæt beskyttelseshætten på plads i stikket til sonden. BEMÆRK! Kontroller, at sonden ikke rører ved varmelegemet, når ovnen er tændt. Brug kun en sonde, som er beregnet til denne ovntype. Brug af stegetermometeret Sæt ledningen fra sonden i stikket, og stik sonden ind i kødet (eller anden madvare, som skal tilberedes). Beskyttelseshætten i stikket i ovnen skal tages ud, inden du sætter stikket fra sonden i, og den sættes på plads igen efter endt tilberedning. Når sonden er tilsluttet korrekt, vises stegetermometerets temperatur på displayet i stedet for klokkeslættet. Hvis der var indstillet timerfunktioner, slettes de automatisk. Den forindstillede temperatur (80 C) vises, og symbolet C blinker i nogle få sekunder. Så længe symbolet C blinker kan du indstille temperaturen fra C i trin af 1 C ved hjælp af sensorerne (C) og (D). Hvis symbolet C er holdt op med at blinke, skal du trykke på sensoren (A) for at ændre stegetermometerets temperaturindstilling. Drej funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Vi anbefaler, at du bruger over- og undervarme. Ovnen går i gang. Under tilberedningen stiger kødets kernetemperatur, som hele tiden vises på displayet. Indtil temperaturen når 30 C, viser displayet. Både ovnens og stegetermometerets temperaturindstilling kan til enhver tid ændres ved at trykke på de relevante sensorer. Når kødets kernetemperatur opnås, stopper ovnen. Symbolet STOP blinker. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne eller ved at dreje på drejeknappen. Hvis den ikke 28

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning Installations- og brugsanvisning DA FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan

Læs mere

Brugsanvisning GP896B GP896X

Brugsanvisning GP896B GP896X Brugsanvisning GP896B GP896X 142099 40 Инструкции за монтаж Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk ovn Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående induktionskomfur Fritstående induktionskomfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold Elkomfur DK Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje komfur. Det er et meget fornuftigt valg da et komfur fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24V1-E34E CC9654W E24V1-E34E CC9662W E24V1-E34E CC9654S

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24V1-E34E CC9654W E24V1-E34E CC9662W E24V1-E34E CC9654S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 Anti fingerprint 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk ovn Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV Brugsanvisning Komfur ELI24320HV DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10 6. KOGESEKTION

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 436 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 438 3. MILJØHENSYN... 440 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 441 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 444 6. BRUG AF

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24X1-E34M CC9644W

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24X1-E34M CC9644W Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS HE764260 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570886

Din brugermanual SIEMENS HE764260 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570886 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF DA Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug 5 5 5 EK 6- UMHJS EK 6- ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G DA Brugsvejledning DA 3 - DA 31 Benyttes piktogrammer: Viktig information Tips INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående elektrisk komfu Fritstående elektrisk komfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13039HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9 6. KOGESEKTION

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZCC6656W http://da.yourpdfguides.com/dref/648247

Din brugermanual ZANUSSI ZCC6656W http://da.yourpdfguides.com/dref/648247 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9302

Brugsanvisning Ovn IEL9302 DA Brugsanvisning Ovn IEL9302 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere