Tilbage til arbejde eller studie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage til arbejde eller studie"

Transkript

1 Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør dt lttr for ig slv at vnd tilbag? Hvad r in rttighdr og hvordan vil jg bnytt ig af d? Hvad kan jg forvnt af in kollgar og hvad ønskr jg gntlig slv fra drs sid? Stjrnn 2/2011 sid 6

2 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Tkst: Estr Holt Kofod Foto: Cras I tidn ftr, at du har istt, r dr gt, du skal find ud af og tag stilling til. I forhold til spørgsålt o hvornår og hvordan du vndr tilbag til arbjd, studir llr lignnd, r dr forskllig ting, dt kan vær godt at hav tænkt ignn. For kspl: Hvad har du brug for fra din arbjdsplads fra din ldls, fra din nærst kollgar, fra vt. øvrig kollgar og kontaktr på arbjdspladsn? Hvordan og til hv vil du fortæll o dt, dr r skt? Vil du snd n ail? Vil du bd o t ød? Ko forbi til n kop kaff nogl gang indn du startr op ign? Invitr nogn hj? Hvordan og af hv ønskr du, at dr blivr spurgt ind til dit tab? Har du brug for at start langsot op? Har du brug for at bliv sygldt for n priod? Er dr særlig ting, so din kollgar bør knd til for at kunn støtt dig i din tilbagvndn til arbjd? For kspl hukolssbsvær, træthd, at sorgn kan fyld r llr indr på forskllig tidspunktr? Er dr særlig opgavr, du ønskr at slipp for i n priod? Dt kan vær godt at gør op d sig slv, hvad dr r ns otivation for at vnd tilbag. Btydningn af arbjd llr studir kan vær gt varirnd. For nogl kan dt vær t åndhul fra sorgn, for andr t std an ødr osorg og opbakning, og for attr andr t std hvor an følr, an skal præstr og oplvr skuffls ovr, at dr ntop ikk givs plads til at vær dn, an r, ftr at hav istt. Af sa grund r dt svært at sig nogt gnrlt o, hvornår dt r dt rigtig tidspunkt at vnd tilbag til studir llr arbjd på. Dt r kun dig, dr kan find ud af, hvornår du r klar. Tilbag til dt gal llr..? Hvad ntn dt skylds arbjdsløshd llr ønsk o at skift arbjd, r dr n dl, dr står ovnfor at skull start op på t nyt arbjd llr uddannls ftr at hav istt. I Søs Rosndahl Grytnrs brtning hr i bladt kan du læs o nogl af hnds ovrvjlsr i forhold til at skift spor ftr at hav istt. Hvordan inforrs studi- llr arbjdsplads Dt r varirnd, hvor godt d nklt arbjdspladsr og uddannlssstdr r rustt til at drag osorg for n darbjdr llr studrnd i sorg. På sa åd so ns øvrig ntværk kan ldr, kollgar og dstudrnd vær i tvivl o, hvad d skal sig og gør i forhold til t nnsk i sorg. Hr kan du hjælp dit ntværk godt på vj vd at fortæll åbnt, hvordan du har dt, og hvordan d kan hjælp dig d at gør dt lttr at vnd tilbag. I Cailla og Jspr Røs brtning og i intrviwt d Ln Nilsn kan du læs o, hvordan d hvr i sær valgt at fortæll drs arbjdspladsr o drs tab og o, hvad d havd brug for fra arbjdspladsn i forbindls d at vnd tilbag. Landsforningn tilbydr rådgivning også til arbjdspladsr All, dr har istt t barn, r vlkon til at kontakt Landsforningns rådgivr for n satal o drs situation uanst hvor læng dt r sidn, an har istt. Dt sa gældr for faili, vnnr og øvrigt ntværk hrundr også arbjdspladsr og studistdr, dr kor ud for, at n darbjdr llr studrnd istr. Vors rådgivr kan tilbyd vjldning og inforation okring sorg og sorgstøtt, og vi kan snd atrialr o sorg og spædbarnsdød. Kontakt os på tlfon llr snd n ail til: Stjrnn 2/2011 sid 7

3 Hjælp til at find rundt Rglr o orlov og syglding Hvordan kor jg bdst tilbag til in uddannls llr arbjd ftr at hav istt t spædbarn? Hvad r in rttighdr? Kan jg hav rt til økonoisk støtt til at få barbjdt in og failins sorg? Hvad r dr af hjælp at hnt? Tkst: Ulla Trøjr, socialrådgivr SR-Bistand Portrætfoto: Privat Foto: Cras Dt kan vær rigtig svært at find svar på diss spørgsål, da svarn ikk r knyttt til n paragraf llr lov. Dt vill bar vær så nt, hvis dt var sådan. Drfor vil jg i dnn artikl hnvis til forskllig lov og paragraffr, so vil kunn giv svar på nogl af ovnstånd spørgsål. Rglrn i Lov o barslsdagpng givr n rt til barsl jf og 26, so sigr, at odrn har rt til 14 ugrs barsl, og fadrn har rt til 14 dags barsl, hvis barnt r dødfødt ftr 22. svangrskabsug llr dør indn dts 32. lvug. Diss rglr gældr også, hvis barnt r lvndfødt før 22. gravidittsug. Båd før og ftr gældr d alindlig sygdagpngrglr. For at opnå rt til ovnstånd skal an ntn vær i arbjd, vær undrstøttlssbrttigt llr vær undr n lønnt praktikuddannls for kspl frisøruddannls; llrs r dt kontanthjælp. Hvis an r studrnd og odtagr SU, kan an søg o barslsklip. Hvis an har fåt dt bvil- Socialrådgivr Ulla Trøjr ligt, og spædbarnt dør i barslspriodn, istr an ikk sin klip. Hvis an driod har brug for n længr syglding, gældr alindlig rglr for sygdo på SU. Dtt kan også btyd, at an å søg sygorlov fra studit og søg kontanthjælp. Vd syglding (ksplvis i tilfæld hvor forældrn ikk r ofattt Lov o barslsdagpng llr vd syglding i forbindls d graviditt llr barsl) kan arbjdsgivrn forlang n ulighdsrklæring ; n rklæring dr rstattr dn tidligr lægrklæring. Forålt d dnn r at vurdr ulighdn for at fasthold darbjd- Stjrnn 2/2011 sid 8

4 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi rn - hrundr forbdr ulighdrn for at darbjdrn kan vnd hlt llr dlvist tilbag. Hvilk ulighdr r dr for at kunn få hjælp til at barbjd gn og failins sorg? Båd ødr og fædr har rt til psykologhjælp via hnvisning fra gn læg, hvis d istr t barn ftr udgangn af 19. svangrskabsug. Kvindr, dr har vært ignn n provokrt fødsl pga. isdannlsr ftr udgangn af 12. svangrskabsug, kan liglds få n hnvisning fra gn læg. Psykologhjælp kan yds indn indgrbt, når anodning o tilladls til indgrbt r frsat til Abortsarådt. Hos psykologn kan an so udgangspunkt få aksialt 12 konsultationr d n gn btaling på ca. 40% pr. konsultation. S r på Ældr søsknd istr jo også, og failin kan få hjælp via sygsikring, n også via Srviclovns paragraf 46, so r n børnparagraf. Dr r ulighd for at søg økonoisk tilskud via Aktivlovns paragraffr Dt r n trangsbrgning o, hvorvidt an ftr n vurdring på indtægt inus udgiftr slv har idlr til at afhold udgiftrn. Dr finds også forningr, so ydr gratis hjælp d råd og vjldning og psykologhjælp. Ud ovr Landsforningn Spædbarnsdød, so har ang fantastisk tilbud, så kan an ksplvis via Frivillighdscntrt SR-Bistand få båd juridisk og socialbistand sat psykologisk hjælp. Drtil kor individull satalr (ax. 16) llr slvhjælpsgruppr d n uddannt igangsættr. S r på O dt hr r udtønd? Dt tror jg ikk, for hvr faili har hvr drs histori og drd individull bhov. Mn ovnnævnt r t udpluk af gnrll ulighdr - so kan hjælp n på vj tilbag. Stjrnn 2/2011 sid 9

5 Forældrbrtning Jobbt jg aldrig ko tilbag til Dn 5. dcbr 2008 istd jg in djlig dattr lidt ovr t døgn ftr, hun blv født. Hun var n sund og vlskabt pig, n ovrlvd ikk ødt d sundhdsvæsnt. Tkst: Søs Rosndahl Grytnr Foto: Privat At hun var lvndfødt btød hlt konkrt, at jg havd rt til 14 ugrs barsl, in and kun 14 dag. En dag i arts var d 14 ugr gåt spørg ig ikk hvordan! Mn jg havd n klar følls i avn af, at jg ikk skull tilbag til it arbjd på dt tidspunkt. Dr, hvor in usikkrhd lå, var i forhold til, o dt var i ordn!? Var dt ok? Vill jg så nognsind vær klar? Vill jg for vigt vær arginalisrt i ovrdnns bvidsthd, so hnd, dr istd alt! Hvordan skull jg dog kunn arbjd, når jg stadig havd svært vd at tag i Ntto. Jg følt ig stigatisrt. På dn andn sid kan an jo hllr ikk gå dr og bliv vd d at hæng i dt. Jg blv spurgt, o jg ikk trængt til at ko i gang d nogt. Jg følt, at in ogivlsr nt, at nu var vist tid til at ko vidr, for an skal jo også i gang ign, og hvad havd jg i øvrigt bdrvt i dn sidst tid? Dt var jo ikk, fordi jg havd t spædbarn at tag ig af!! Jo tak, spædbørn tagr tid, dt vd jg godt, n dt tagr indst ligså gt tid og nrgi at sørg ovr tabt! Forsklln r, at d spædbarnt får du nogt ign t lill sil, n tilfrds gryntn og n følls af at dt lig præcis r dig, dr hl vrdn for dt lill barn. Stjrnn 2/2011 sid 10

6 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Tilbag står du nu d t kæp hul i dit liv, so du åsk kan bild dig ind, at du kan udfyld vd at fordyb dig i dit arbjd. Måsk kan nogn; jg kunn ikk. Sygldingn Jg valgt at trods in ogivlsr og få n syglding fra in læg. I forhold til it arbjd var dt ikk t probl, da d jo alligvl havd kalkulrt d t ½ års barsl og havd ansat n vikar til at dækk dt ind. Jg kan husk, jg tog drud t par gang for at få fornlsn af stdt og ærk ftr, n dr var intt i ig, dr trak, ingn cirkushst dr lugtd savsuld. Jg har altid vært ngagrt i it arbjd nærst uanst, hvilkt job jg havd, n nu kunn jg ikk længr ærk nrgin og ngagntt. På dn andn sid kunn jg hllr ikk hold ud at bliv siddnd for ndrulld gardinr og g ig for ovrdnns blikk. Jg trængt til at gør nogt for ig slv, så jg gik i gang d at kigg på in ulighdr og fandt fr til, at jg kunn vidruddann ig. At skull studr ign var n vrdn jg kndt og n vrdn, hvor jg bstt, hvor gt jg kunn og vill giv af ig slv. Jg kunn ærk, at bar dt at undrsøg ulighdrn for forskllig uddannlsr, og hvordan dt kunn hæng san gav ig nrgi ign; dt gav lyst til at lv lidt ign. Endnu t ød d in chf og dnn gang på n hlt andn åd. Dr var nogt jg grn vill i odsætning til før, hvor jg var sygldt. Jg ønskd ig n orlov, n uddannlssorlov udn løn i t år og frihd til at læs dt, jg grn vill. Dt var nu ikk lig dt, han havd forstillt sig. Han udtrykt, at han jo havd ansat ig til at udfør t arbjd, og han havd valgt ig fr for andr, fordi han faktisk nt, jg var dn bdst til jobbt. Hvor sigrnd dt nd var, fastholdt jg it ønsk, og han udbad sig btænkningstid. Nogl dag snr ringd han og fortalt, at dt var i ordn. Han undrstrgd dog, at dt bstt ikk var nogt, an noralt gjord, n at in situation var udovr dt noral, hvorfor han vill ftrko in ønskr. Dt var n god dag. I rækkn af dag, dr kun kunn åls på skalan fra dårlig til kristilstand, var dtt n god dag - dt gav ig ro. Fra at vær sygldt på ubstt tid, var jg nu i stand til at ød op på Jobcntrts sygdagpngafdling d rank ryg og sig, at d ikk skull spild tid på at lav n plan for in tilbagvndn til arbjdsarkdt. Jg havd slv n plan og fra studistart vill jg ovrgå til SVU (Statns Voksnuddannlssstøtt) og forhåbntlig skull vi ikk hav r d hinandn at gør. Ny ulighdr Jg startd op so fuldtidsstudrnd og kunn brug dt so friru, t std hvor jg var nogt andt nd hnd, dr istd sit barn. Jg fortalt ikk til nogn, hvad dr var skt. Jg havd brug for at bliv st på på n andn åd og bliv anrkndt for dt jg bidrog d og in koptncr. Eftr t halvt år på studit faldt jg tilfældigt ovr t jobopslag indn for it oråd - båd fagligt og gografisk - og udn at tænk rt gt andt nd dt blivr du nødt til at søg, sndt jg n ansøgning. Jg var gntlig ikk jobsøgnd, da jg havd planlagt, at jg skull læs fuldtid dt følgnd sstr også, n jg blv kaldt til satal og fik jobbt. På trods af at jg kun havd dn halv uddannls, og dr var nogl uklarhdr i it CV. Dt r nu t år sidn, jg startd på it ny job, og jg blv naturligvis nød til at snd n opsigls til it gal job. Jg aflvrd dn prsonligt, da jg følt, jg skyldt d n forklaring. Vi skilts på god fod, og jg kan kun anbfal arbjdspladsn til andr. Jg kunn bar ikk gå tilbag. Jg kunn ikk agt at skull tilbag til t std, hvor jg følt d havd n forvntning o, at jg var på n bstt åd, når jg nu, grundt alt hvad dr var skt, slt ikk følt, jg var dn sa r. På in ny arbjdsplads skiltr jg ikk d, at jg har istt, n nær kollgar og in nærst chf vd dt godt. Dt var først vd årsdagn, at jg havd lidt vansklighdr vd at find ud af, hvordan jg skull tackl situationn. Min dattr r født i startn af dcbr, og julfrokostn lå for tæt på til, at jg kunn agt at skull sidd og skål og julhygg og lav julrvy. D, dr vnligt forsøgt at lokk ig d, fik n kort forklaring på, hvorfor jg ikk agtd dt, og dt blv ødt d forståls. I alt, hvad dr r skt okring in dattrs død, følr jg, at dtt r t punkt, hvor jg har vært tro od ig slv, tagt ansvar og handlt ud fra, hvad, jg følt, var rigtigt for ig. Jg har på intt tidspunkt fortrudt dtt forløb. Stjrnn 2/2011 sid 11

7 Forældrbrtning D skull hør o Mads, indn jg vndt tilbag For Ln Nilsn var dt vigtigt, at kollgrn allrd kndt hnds histori, dn dag hun ødt på arbjd ign. Og hun valgt at fortæll dn slv. Tkst: Louis Raaschou Foto: Privat Da Ln Nilsn født sin næggd tvillingdrng, Mads og Andrs, i sorn 2009, vidst hun allrd, at kun Andrs vill ko d hj. Andrs bror død ind i avn, da drs or var i 24. ug, og i ug 35 kunn Ln og hnds and ndlig ød drs lvnd drng - og satidig sig dt hård goddag og farvl til drs død. Ln havd vært sygldt allrd indn, Mads død, så fravært fra jobbt so rgotraput strakt sig ovr fjortn åndr, hvilkt ikk gjord hl tankn o at vnd tilbag nr. - Jg var jo læng væk, og jg var så nrvøs for, hvordan dt skull gå, når jg bgyndt ign. Jg brugt rigtig gt tid på at tænk ovr, hvad dr vill vær bdst for ig, fortællr Ln, dr i forhold til sit arbjd fik stor hjælp og støtt fra især én kollga gnn hl priodn, indn hun bgyndt at arbjd ign: - Hun ko jævnligt og var også t slags bindld til in arbjdsplads. I først ogang fortalt hun vidr, hvad dr var skt, og hun hjalp også ig til at hav n føling d, hvordan kollgrn ragrd, og hvordan stningn var. Dt var rigtig fint at hav dn kontakt, og jg lyttd gt til hnds vurdring af, hvordan in tilbagvndn kunn bliv bdst for ig, huskr Ln, so også høstd af andr forældrs rfaringr: - Mang fra in sorggrupp startd på job, før jg gjord, og dt hjalp gt at hør, hvordan d havd håndtrt dt. O an sndr ails til all, llr slv ødr op, llr får andr til at fortæll o dt. At fortæll in histori Af sin kollga fik Ln anbfalt slv at dukk op på arbjdspladsn og fortæll o Mads. Og dt gav ning blandt andt på grund af dn ryt, hnds job har: - Jg arbjdr på t bostd for voksn d hjrnskadr, og dt r ikk sådan, at an ødr all sin kollgr hvr orgn klokkn ott. Vi har skiftnd vagtr, så dr kan sagtns gå tr llr fir ugr ll, an sr og gnsr hinandn. Satidig var dr også kot n dl ny blandt prsonalt, ns jg havd vært væk. Mnnskr, so aldrig havd ødt ig, og so jg på t tidspunkt jo også skull arbjd san d, fortællr Ln, dr slt ikk kunn ovrsku t frtidigt scnari, hvor hun kunn risikr at skull fortæll forfra o Mads ign og ign, fordi hun ikk lig havd st n kollga i t stykk tid, llr åsk ndda aldrig havd ødt vdkond før. Og drfor stod hun n dag i juni 2010 på sin arbjdsplads, i prsonalrut, hvor all kollgr Stjrnn 2/2011 sid 12

8 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi var salt. Dr var n ug til, Ln skull tilbag på jobbt, og d sig havd hun nogl papirr og n stak brochurr: - Jg havd skrvt dt nd, jg vill sig, og dt var dt hlt rigtig for ig. Også fordi d kollgr, so ikk havd ødt ig ndnu, fik sat ansigt på ig. Dt var bar så rart ndlig at kunn fortæll o Mads og in situation til d all san. Dt var n stor lttls, og dt gav ig n ro i avn, at all nu vidst dt - og havd hørt dt dirkt fra ig - indn jg ko tilbag, huskr Ln, dr dog ikk havd lyst til at bliv hængnd ftrfølgnd og svar på spørgsål. Ikk lig dén dag: - Jg fortalt bar in histori, og så suttd jg ign d dt sa. Mn jg havd også tagt n bunk Vis at du vd dt -brochurr (fra Landsforningn, rd.) d, so n kollga bagftr lagd fr. Og jg fik at vid, at langt d flst havd tagt n. Vigtigt at føl ftr indni For Ln fyldt dt at skull tilbag på jobbt dsudn gt, fordi n andn kollga også var kot tilbag nogl få ugr før. Fra barsl. Md tvillingr. Bgg lvnd. - Dt var jo virklig to odsætningr, og dt var næstn hnd, jg havd dt sværst d at skull ød. Jg sagd til hnd, at hun slvfølglig skull hav lov til at snakk o sin børn. Hun skull ikk bgræns sig, og hvis jg fik dt skidt, vill jg bar gå. Hun var gt åbn og forstånd, og hun havd også tænkt gt ovr, hvordan dt skull gå. På dn åd r dt nok n god arbjdsplads i og d, at all r sundhdsfagligt uddannd. D har jo lært at sætt sig i andrs std. Ln startd blødt på sit job på halv tid, og hldigvis var dr nnskr blandt prsonalt, so ikk var bang for at spørg til Mads og til, hvordan Ln havd dt. Og so stadig spørgr. - Da jg ko tilbag, sagd jg til d andr, at d ikk skull spæn hn og hjælp ig, hvis jg indill blv lidt still llr kd af dt. For når vi arbjdr, r dt bborn, dt handlr o. Mn jg har fåt nogl åndhullr, for kspl i prsonalts pausr, fordi dr r kollgr, dr godt vil spørg til ig, og hvordan jg har dt. Hvor dt r lgalt ikk kun at snakk o sin lvnd børn, n også o Mads, fortællr Ln, dr forudn Andrs også har Kaspr på tr år. Og hvis hun skull giv råd til andr forældr, så handlr dt o tid. Og o at ærk ftr indni: - Jg brugt jo slv rigtig gt tid på at find ud af, hvad jg havd dt bdst d. Hvad dr kunn giv ig st ro. Og jg tror, dt r vigtigt, at an sørgr for, at all på arbjdspladsn kndr ostændighdrn. O dt r på ail, llr o an slv troppr op, so jg gjord, å an slv afgør. Jg valgt bar dn åd, so virkd for ig, sigr Ln. Stjrnn 2/2011 sid 13

9 Forældrbrtning Vi istd vors Anton Tkst: Cailla og Jspr Rø Foto: Privat Vi istd Anton fra dn n dag til dn andn og var ftrfølgnd båd i chok og dyb sorg. Vors hvrdag blv rvt i stykkr, og vi stod foran t langt og hårdt forløb. Vi skull kæp os ignn dagn og prøv at find ningn d at lv vidr. For it vdkond blv in barslsorlov ændrt til n orlov, dr var gældnd i 12 ugr. Så skull jg tilbag på arbjd. Jg synts, dt var svært at tænk på at skull tilbag. Især fordi jg ikk havd kontakt til in arbjdsplads. Dr var t par god kollgar, dr kontaktd ig, og so jg ødts d snr - n ldlsn hørt jg ikk fra. Dt var svært og sård ig. Vi istd vors Anton dn 14. juni Han død, da han var 3 dr. og 9 dag gal af n lvrsygdo, vi ikk var klar ovr, at han havd. Jg vndt situationn d in psykolog, so sagd, at så ått jg tag kontaktn. Dt gjord jg og fik god hjælp af n HR konsulnt. Jg fik bsøg af HR konsulntn og in ldr - so jg skull ød for først gang, da dr idt i dt hl var ldlssskift. Dt var ligso først stp. Vi fik aftalt plann for in opstart og aftalt, at jg skull ko forbi til t orgnød, indn jg skull start. Da jg kun havd ødt 2 kollgar, sidn vi istd Anton, havd jg bhov for at skriv n ail til all in kollgar. Jg vill fortæll lidt o, hvad dr gntlig var skt, hvad vi var gåt ignn, og hvordan in vrdn nu så ud. Dt var in psykologs idé og var båd nt so n hjælp for ig, så dt var nr at ød all og for at hjælp in kollgar til at vid, hvor d ligso havd ig. Kær all Jg sndr dnn hilsn for at fortæll lidt o, hvordan jg har dt. Jg har valgt båd at fortæll dn kort vrsion af, hvad dr skt d Anton og lidt o, hvad dr r skt sidn da. Dt r n barsk histori at fortæll, n jg håbr I har od på at læs dn. Jg kor forbi til orgnød på frdag. Jg forstillr ig, at dt åsk blivr lidt nr båd for ig og jr, hvis jg fortællr lidt indn da. Jg vdhæftr billdr, så I kan s Anton. Hvad dr skt Vi går i sng frdag dn 12.6 og alt r hlt, so dt skal vær. Vi har holdt barndåb 5 dag forindn og Anton r nu 3 dr. og 1 ug og hlt prfkt. Han r lidt utidig hl nattn, n ikk nogt dr virkr unoralt. Vi vågnr tidligt og sr, at han sr ærklig ud. Vi kan ikk ko i kontakt d ha. Vi kontaktr lægvagtn og kørr od Odns. En ti ftr vi r vågnt, r vi på skadstun og hrfra går alt hurtigt. Dr r stadig ingn kontakt d Anton, og pupillrn r ærklig. Han blivr rt hurtigt scannt, og lægrn sr n 3 c ørk plt på hjrnn. D vd ikk, hvad dt r, n dn skal fjrns. Vi får hr at vid, at dt r kritisk t ord dr blivr nævnt ang gang, og so får dt til at gys i ig, bar dt at skriv dt nu. Vors lill djlig baby skal oprrs i hjrnn, og vi vd ikk, o han vil ovrlv dt. Vi r skrækslagn, n kæpr for at vær stærk og vær til std for Anton. Han blivr kørt til oprationsstun og vi r d ha, til d går i gang. Dt r ubskrivligt hårdt at gå fra ha dr udn at vid, hvad dr vil sk. Vi r bang. Vi blivr løbnd inforrt og får ftr n ti at vid, at dt nu sr o uligt ndnu r kritisk ud. Dr var n blodprop, dr r fjrnt, n dr r problr d at stopp blødningn. Eftr 3 tir i n ulidlig vnttid kor hl lægholdt og sr alvorlig ud. Blødningn r dr styr på, n dr r opståt t for højt kranitryk. Dt btydr, at dr ikk kor ilt til hjrnn. Hvis trykkt ikk faldr, vil hjrnn tag skad. Stjrnn 2/2011 sid 14

10 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Vi vntr og håbr. Vors failir/børn r hos os, og all r rystd og bang. Jspr og jg r hos Anton hl tidn og sovr hos ha o nattn. Vi holdr øj d talln, dr skal fald, og håbr. Da nattn r gåt, vd vi godt, at dt sr skidt ud. Lægholdt skal sals for at s, o dr r r, dr kan gørs. Dt r dr ikk, og bhandlingn skal stopp. Vi r stadig d i alt, hvad dr skr og bsluttr slv, hvornår dt r tid til at tag ha ud af dn kunstig koa. Vors failir r dr også og får tagt afskd d ha. Dt r gt svært. Dt n øjblik brydr jg san, og dt næst skal jg vær stærk ovrfor storbror Bastian. Jspr og jg r hos Anton, da rspiratorn blivr fjrnt. Anton liggr ll os, og vi siddr d ha i arn i d 3 tir, dr går, indn han stoppr d at trækk vjrt. Dt r barsk og dt værst, jg nognsind har skullt gør. Vi sals all ign og sigr t sidst farvl, indn vi tagr drfra - udn Anton. Livt udn Anton Vi kor hj fra syghust til dn barsk virklighd. Antons ting r all vgn. Hans dåbsgavr liggr stadig fr, og dt r slt ikk til at forstå. Vi r i chok, og alt r nærst uvirkligt. Min forældr flyttd ind hos os og tog sig af alt dt praktisk: lav ad, handl og hnt og bring Bastian i børnhavn. Dt var n stor hjælp. Allrd dagn ftr, o andagn, ko dr n krispsykolog. Hun hjalp os ignn d næst dag, hvor dr var n ass forbandd praktisk ting, dr skull ordns. Vi havd bsøg af præst, bdand, sundhdspljrsk og skull træff n ass ubhaglig bslutningr. Vi bsluttd, at bisættlsn skull forgå i stilhd. Vi var kun d nærst d dr havd vært på syghust. Vi kunn ikk ovrsku flr nnskr. Vi bsluttd at sprd askn ovr havt og gjord dt ud foran vors hus. På dn åd følr vi, at han r tæt på os. Dt r hr, han hørr til: i hust san d os, vd strandn hvor vi har gåt ang gang d barnvognn og i vandt hvor han har vært d os i bådn. Eftr bisættlsn startd n ny hvrdag. Dagn var svær at ko ignn (og r dt stadig). Vi fik n aftal hos n psykolog i Odns, so vi kor hos jævnligt. Hun hjælpr os godt ignn d ang udfordringr, dr hl tidn opstår. Vrdn blivr pludslig stor, og dr r så ang nnskr at forhold sig til alt ins dt r bdst bar at vær hj i hust slv! Jspr startd på arbjd ftr 6 ugr, hvor d 3 ugr var fri. Han synts, dt var hårdt at ko i gang. Dr r ang at forhold sig til båd kollgar, kundr, folk i byn so all har dt svært d situationn. Hvad sigr an llr ikk Min rfaring sigr ig nu, at dt r bdr at sig t llr andt nd at lad so ingnting. Dr r ingn, dr kan få ig til at få dt dårligr, nd jg allrd har dt. Jg har oplvt dt værst i livt, og dt har nok på nogl orådr ændrt ig for altid. Ting, jg før kunn bkyr ig o, r nu liggyldig. Ting, jg før kunn vær optagt af, r nu udn btydning. Hvordan jg har dt nu, 3½ åndr ftr Dt r stadig svært. Dr r dag, hvor jg syns, at nu går dt fint. Mn dr r også dag, hvor jg r kd af dt. Dt kor pludsligt, og jg vd ikk altid, hvorfor jg ragrr. Jg har svært vd at koncntrr ig. Når jg r san d nnskr, blivr jg træt. Jg har skullt tving ig slv (in psykolog har prsst ig) til at s nnskr. Lystn har ikk rigtig vært dr, og jg har dt stadig bdst hrhj. Vi vntr stadig på svar fra syghust. Vi trod, vi havd n sund og rask drng. Vi vd nu, han havd n lvrsygdo, n vd ikk hvorfor. Vi har brug for at få sat t punktu og t llr andt at forhold os til. Jg følr slv, at jg r rilig åbn ovrfor dt hl. Jg vil grn fortæll dog hlst blandt få nnskr ad gangn. Jg tænkr ikk, at dr r du spørgsål. Tavshd r værr. Jg har på dn hård åd lært gt o sorg og kris. Vi har ftrhåndn prøvt dt st i in lill faili og kan jg hjælp andr, gør jg dt grn. Vi ss på frdag. Kærlig hilsn Cailla Fortsætts næst sid Stjrnn 2/2011 sid 15

11 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Jspr sndt n ail til sin ldr kollgar indn t ød i hans ldr ntværk: Kær all vd at ist og in stor sorg as ill a C å np v O barbjig og i lang tid fr ad st vi so on Ant d, so r at lær at lv øg rs fo vi so dr, og startt på r jg i andags an nu kan - så arbjd ign. r og d d næst par ug Jg r hr på dlti. Dt n r hr fuld tid ig forvntr så at væ ang op ign, da dr r r svært at start, so trnt og kstrnt rlationr båd in følglig, lv s g ang vd skal gnskabs. O. hvad dr r skt ig at vær kollga til rt æ sv r vil jg t d, så dt on? Drfor g j Mn jg tror og r ha n da or ar til. sig, og hv og hvad jg r kl, ig lp hvad skal an lig æ hj n ordan I bdst ka grn fortæll, hv dgå: Jg vil grn un gør for at o hvad jg kan d rå d go : rn g r bar få I å r dt, hvad dr igr tilbag ll rt ha g hu j n da or ko hv, so - spørg r vd n psykolog v. gå i (v on nt dr A b t o d skt, tal on, ail, dt) følls v. (tlf d har fuldt styr på k yk tr ud bo llr n o at I har n na r ) hø s at ød vi r nå øvt nogt g og sætt faglig so også har pr, tin n ig ili gl fa fa i på op - følg ksk brug dt til ivittr, ovrtræ nnd (jg kan ik lig at nr i gang (akt lav k rssourcr til n jg vil nok gt, og jg har ik no listr, salg v.), gritring og planlæ hør d historir) n skarpr prio g og bliv d ng ga i r gå nu størr forsalin lig n g i j å st ad at hv, af ning lingn jg har dt nd tiltag i afd spurgt; hvordan - tal o ko ggs so skal planlæ r, situationr (ød nd - følg op på ku a ig. krdit, salg) nt, så vil I hør fr ka ar g si r r nd gal tæ g og findr dn t, lig nu. Hvis d ba d til r r ha nd g j v n, åd da Dt r så og på dnn rygsækkn. g blivr på vjn or puttt nd i st Mn jg håbr, j d af k yk ul d ndnu n Jspr ign, dnn grn vidrsnd I å så, vn ga t kan gør r passnd, og d Hvis I syns, dt g. gr i jrs afdlin ail til jrs koll Vors A nton Vnlig hilsn Jspr Stjrnn 2/2011 sid 16

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere