Tilbage til arbejde eller studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage til arbejde eller studie"

Transkript

1 Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør dt lttr for ig slv at vnd tilbag? Hvad r in rttighdr og hvordan vil jg bnytt ig af d? Hvad kan jg forvnt af in kollgar og hvad ønskr jg gntlig slv fra drs sid? Stjrnn 2/2011 sid 6

2 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Tkst: Estr Holt Kofod Foto: Cras I tidn ftr, at du har istt, r dr gt, du skal find ud af og tag stilling til. I forhold til spørgsålt o hvornår og hvordan du vndr tilbag til arbjd, studir llr lignnd, r dr forskllig ting, dt kan vær godt at hav tænkt ignn. For kspl: Hvad har du brug for fra din arbjdsplads fra din ldls, fra din nærst kollgar, fra vt. øvrig kollgar og kontaktr på arbjdspladsn? Hvordan og til hv vil du fortæll o dt, dr r skt? Vil du snd n ail? Vil du bd o t ød? Ko forbi til n kop kaff nogl gang indn du startr op ign? Invitr nogn hj? Hvordan og af hv ønskr du, at dr blivr spurgt ind til dit tab? Har du brug for at start langsot op? Har du brug for at bliv sygldt for n priod? Er dr særlig ting, so din kollgar bør knd til for at kunn støtt dig i din tilbagvndn til arbjd? For kspl hukolssbsvær, træthd, at sorgn kan fyld r llr indr på forskllig tidspunktr? Er dr særlig opgavr, du ønskr at slipp for i n priod? Dt kan vær godt at gør op d sig slv, hvad dr r ns otivation for at vnd tilbag. Btydningn af arbjd llr studir kan vær gt varirnd. For nogl kan dt vær t åndhul fra sorgn, for andr t std an ødr osorg og opbakning, og for attr andr t std hvor an følr, an skal præstr og oplvr skuffls ovr, at dr ntop ikk givs plads til at vær dn, an r, ftr at hav istt. Af sa grund r dt svært at sig nogt gnrlt o, hvornår dt r dt rigtig tidspunkt at vnd tilbag til studir llr arbjd på. Dt r kun dig, dr kan find ud af, hvornår du r klar. Tilbag til dt gal llr..? Hvad ntn dt skylds arbjdsløshd llr ønsk o at skift arbjd, r dr n dl, dr står ovnfor at skull start op på t nyt arbjd llr uddannls ftr at hav istt. I Søs Rosndahl Grytnrs brtning hr i bladt kan du læs o nogl af hnds ovrvjlsr i forhold til at skift spor ftr at hav istt. Hvordan inforrs studi- llr arbjdsplads Dt r varirnd, hvor godt d nklt arbjdspladsr og uddannlssstdr r rustt til at drag osorg for n darbjdr llr studrnd i sorg. På sa åd so ns øvrig ntværk kan ldr, kollgar og dstudrnd vær i tvivl o, hvad d skal sig og gør i forhold til t nnsk i sorg. Hr kan du hjælp dit ntværk godt på vj vd at fortæll åbnt, hvordan du har dt, og hvordan d kan hjælp dig d at gør dt lttr at vnd tilbag. I Cailla og Jspr Røs brtning og i intrviwt d Ln Nilsn kan du læs o, hvordan d hvr i sær valgt at fortæll drs arbjdspladsr o drs tab og o, hvad d havd brug for fra arbjdspladsn i forbindls d at vnd tilbag. Landsforningn tilbydr rådgivning også til arbjdspladsr All, dr har istt t barn, r vlkon til at kontakt Landsforningns rådgivr for n satal o drs situation uanst hvor læng dt r sidn, an har istt. Dt sa gældr for faili, vnnr og øvrigt ntværk hrundr også arbjdspladsr og studistdr, dr kor ud for, at n darbjdr llr studrnd istr. Vors rådgivr kan tilbyd vjldning og inforation okring sorg og sorgstøtt, og vi kan snd atrialr o sorg og spædbarnsdød. Kontakt os på tlfon llr snd n ail til: Stjrnn 2/2011 sid 7

3 Hjælp til at find rundt Rglr o orlov og syglding Hvordan kor jg bdst tilbag til in uddannls llr arbjd ftr at hav istt t spædbarn? Hvad r in rttighdr? Kan jg hav rt til økonoisk støtt til at få barbjdt in og failins sorg? Hvad r dr af hjælp at hnt? Tkst: Ulla Trøjr, socialrådgivr SR-Bistand Portrætfoto: Privat Foto: Cras Dt kan vær rigtig svært at find svar på diss spørgsål, da svarn ikk r knyttt til n paragraf llr lov. Dt vill bar vær så nt, hvis dt var sådan. Drfor vil jg i dnn artikl hnvis til forskllig lov og paragraffr, so vil kunn giv svar på nogl af ovnstånd spørgsål. Rglrn i Lov o barslsdagpng givr n rt til barsl jf og 26, so sigr, at odrn har rt til 14 ugrs barsl, og fadrn har rt til 14 dags barsl, hvis barnt r dødfødt ftr 22. svangrskabsug llr dør indn dts 32. lvug. Diss rglr gældr også, hvis barnt r lvndfødt før 22. gravidittsug. Båd før og ftr gældr d alindlig sygdagpngrglr. For at opnå rt til ovnstånd skal an ntn vær i arbjd, vær undrstøttlssbrttigt llr vær undr n lønnt praktikuddannls for kspl frisøruddannls; llrs r dt kontanthjælp. Hvis an r studrnd og odtagr SU, kan an søg o barslsklip. Hvis an har fåt dt bvil- Socialrådgivr Ulla Trøjr ligt, og spædbarnt dør i barslspriodn, istr an ikk sin klip. Hvis an driod har brug for n længr syglding, gældr alindlig rglr for sygdo på SU. Dtt kan også btyd, at an å søg sygorlov fra studit og søg kontanthjælp. Vd syglding (ksplvis i tilfæld hvor forældrn ikk r ofattt Lov o barslsdagpng llr vd syglding i forbindls d graviditt llr barsl) kan arbjdsgivrn forlang n ulighdsrklæring ; n rklæring dr rstattr dn tidligr lægrklæring. Forålt d dnn r at vurdr ulighdn for at fasthold darbjd- Stjrnn 2/2011 sid 8

4 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi rn - hrundr forbdr ulighdrn for at darbjdrn kan vnd hlt llr dlvist tilbag. Hvilk ulighdr r dr for at kunn få hjælp til at barbjd gn og failins sorg? Båd ødr og fædr har rt til psykologhjælp via hnvisning fra gn læg, hvis d istr t barn ftr udgangn af 19. svangrskabsug. Kvindr, dr har vært ignn n provokrt fødsl pga. isdannlsr ftr udgangn af 12. svangrskabsug, kan liglds få n hnvisning fra gn læg. Psykologhjælp kan yds indn indgrbt, når anodning o tilladls til indgrbt r frsat til Abortsarådt. Hos psykologn kan an so udgangspunkt få aksialt 12 konsultationr d n gn btaling på ca. 40% pr. konsultation. S r på Ældr søsknd istr jo også, og failin kan få hjælp via sygsikring, n også via Srviclovns paragraf 46, so r n børnparagraf. Dr r ulighd for at søg økonoisk tilskud via Aktivlovns paragraffr Dt r n trangsbrgning o, hvorvidt an ftr n vurdring på indtægt inus udgiftr slv har idlr til at afhold udgiftrn. Dr finds også forningr, so ydr gratis hjælp d råd og vjldning og psykologhjælp. Ud ovr Landsforningn Spædbarnsdød, so har ang fantastisk tilbud, så kan an ksplvis via Frivillighdscntrt SR-Bistand få båd juridisk og socialbistand sat psykologisk hjælp. Drtil kor individull satalr (ax. 16) llr slvhjælpsgruppr d n uddannt igangsættr. S r på O dt hr r udtønd? Dt tror jg ikk, for hvr faili har hvr drs histori og drd individull bhov. Mn ovnnævnt r t udpluk af gnrll ulighdr - so kan hjælp n på vj tilbag. Stjrnn 2/2011 sid 9

5 Forældrbrtning Jobbt jg aldrig ko tilbag til Dn 5. dcbr 2008 istd jg in djlig dattr lidt ovr t døgn ftr, hun blv født. Hun var n sund og vlskabt pig, n ovrlvd ikk ødt d sundhdsvæsnt. Tkst: Søs Rosndahl Grytnr Foto: Privat At hun var lvndfødt btød hlt konkrt, at jg havd rt til 14 ugrs barsl, in and kun 14 dag. En dag i arts var d 14 ugr gåt spørg ig ikk hvordan! Mn jg havd n klar følls i avn af, at jg ikk skull tilbag til it arbjd på dt tidspunkt. Dr, hvor in usikkrhd lå, var i forhold til, o dt var i ordn!? Var dt ok? Vill jg så nognsind vær klar? Vill jg for vigt vær arginalisrt i ovrdnns bvidsthd, so hnd, dr istd alt! Hvordan skull jg dog kunn arbjd, når jg stadig havd svært vd at tag i Ntto. Jg følt ig stigatisrt. På dn andn sid kan an jo hllr ikk gå dr og bliv vd d at hæng i dt. Jg blv spurgt, o jg ikk trængt til at ko i gang d nogt. Jg følt, at in ogivlsr nt, at nu var vist tid til at ko vidr, for an skal jo også i gang ign, og hvad havd jg i øvrigt bdrvt i dn sidst tid? Dt var jo ikk, fordi jg havd t spædbarn at tag ig af!! Jo tak, spædbørn tagr tid, dt vd jg godt, n dt tagr indst ligså gt tid og nrgi at sørg ovr tabt! Forsklln r, at d spædbarnt får du nogt ign t lill sil, n tilfrds gryntn og n følls af at dt lig præcis r dig, dr hl vrdn for dt lill barn. Stjrnn 2/2011 sid 10

6 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Tilbag står du nu d t kæp hul i dit liv, so du åsk kan bild dig ind, at du kan udfyld vd at fordyb dig i dit arbjd. Måsk kan nogn; jg kunn ikk. Sygldingn Jg valgt at trods in ogivlsr og få n syglding fra in læg. I forhold til it arbjd var dt ikk t probl, da d jo alligvl havd kalkulrt d t ½ års barsl og havd ansat n vikar til at dækk dt ind. Jg kan husk, jg tog drud t par gang for at få fornlsn af stdt og ærk ftr, n dr var intt i ig, dr trak, ingn cirkushst dr lugtd savsuld. Jg har altid vært ngagrt i it arbjd nærst uanst, hvilkt job jg havd, n nu kunn jg ikk længr ærk nrgin og ngagntt. På dn andn sid kunn jg hllr ikk hold ud at bliv siddnd for ndrulld gardinr og g ig for ovrdnns blikk. Jg trængt til at gør nogt for ig slv, så jg gik i gang d at kigg på in ulighdr og fandt fr til, at jg kunn vidruddann ig. At skull studr ign var n vrdn jg kndt og n vrdn, hvor jg bstt, hvor gt jg kunn og vill giv af ig slv. Jg kunn ærk, at bar dt at undrsøg ulighdrn for forskllig uddannlsr, og hvordan dt kunn hæng san gav ig nrgi ign; dt gav lyst til at lv lidt ign. Endnu t ød d in chf og dnn gang på n hlt andn åd. Dr var nogt jg grn vill i odsætning til før, hvor jg var sygldt. Jg ønskd ig n orlov, n uddannlssorlov udn løn i t år og frihd til at læs dt, jg grn vill. Dt var nu ikk lig dt, han havd forstillt sig. Han udtrykt, at han jo havd ansat ig til at udfør t arbjd, og han havd valgt ig fr for andr, fordi han faktisk nt, jg var dn bdst til jobbt. Hvor sigrnd dt nd var, fastholdt jg it ønsk, og han udbad sig btænkningstid. Nogl dag snr ringd han og fortalt, at dt var i ordn. Han undrstrgd dog, at dt bstt ikk var nogt, an noralt gjord, n at in situation var udovr dt noral, hvorfor han vill ftrko in ønskr. Dt var n god dag. I rækkn af dag, dr kun kunn åls på skalan fra dårlig til kristilstand, var dtt n god dag - dt gav ig ro. Fra at vær sygldt på ubstt tid, var jg nu i stand til at ød op på Jobcntrts sygdagpngafdling d rank ryg og sig, at d ikk skull spild tid på at lav n plan for in tilbagvndn til arbjdsarkdt. Jg havd slv n plan og fra studistart vill jg ovrgå til SVU (Statns Voksnuddannlssstøtt) og forhåbntlig skull vi ikk hav r d hinandn at gør. Ny ulighdr Jg startd op so fuldtidsstudrnd og kunn brug dt so friru, t std hvor jg var nogt andt nd hnd, dr istd sit barn. Jg fortalt ikk til nogn, hvad dr var skt. Jg havd brug for at bliv st på på n andn åd og bliv anrkndt for dt jg bidrog d og in koptncr. Eftr t halvt år på studit faldt jg tilfældigt ovr t jobopslag indn for it oråd - båd fagligt og gografisk - og udn at tænk rt gt andt nd dt blivr du nødt til at søg, sndt jg n ansøgning. Jg var gntlig ikk jobsøgnd, da jg havd planlagt, at jg skull læs fuldtid dt følgnd sstr også, n jg blv kaldt til satal og fik jobbt. På trods af at jg kun havd dn halv uddannls, og dr var nogl uklarhdr i it CV. Dt r nu t år sidn, jg startd på it ny job, og jg blv naturligvis nød til at snd n opsigls til it gal job. Jg aflvrd dn prsonligt, da jg følt, jg skyldt d n forklaring. Vi skilts på god fod, og jg kan kun anbfal arbjdspladsn til andr. Jg kunn bar ikk gå tilbag. Jg kunn ikk agt at skull tilbag til t std, hvor jg følt d havd n forvntning o, at jg var på n bstt åd, når jg nu, grundt alt hvad dr var skt, slt ikk følt, jg var dn sa r. På in ny arbjdsplads skiltr jg ikk d, at jg har istt, n nær kollgar og in nærst chf vd dt godt. Dt var først vd årsdagn, at jg havd lidt vansklighdr vd at find ud af, hvordan jg skull tackl situationn. Min dattr r født i startn af dcbr, og julfrokostn lå for tæt på til, at jg kunn agt at skull sidd og skål og julhygg og lav julrvy. D, dr vnligt forsøgt at lokk ig d, fik n kort forklaring på, hvorfor jg ikk agtd dt, og dt blv ødt d forståls. I alt, hvad dr r skt okring in dattrs død, følr jg, at dtt r t punkt, hvor jg har vært tro od ig slv, tagt ansvar og handlt ud fra, hvad, jg følt, var rigtigt for ig. Jg har på intt tidspunkt fortrudt dtt forløb. Stjrnn 2/2011 sid 11

7 Forældrbrtning D skull hør o Mads, indn jg vndt tilbag For Ln Nilsn var dt vigtigt, at kollgrn allrd kndt hnds histori, dn dag hun ødt på arbjd ign. Og hun valgt at fortæll dn slv. Tkst: Louis Raaschou Foto: Privat Da Ln Nilsn født sin næggd tvillingdrng, Mads og Andrs, i sorn 2009, vidst hun allrd, at kun Andrs vill ko d hj. Andrs bror død ind i avn, da drs or var i 24. ug, og i ug 35 kunn Ln og hnds and ndlig ød drs lvnd drng - og satidig sig dt hård goddag og farvl til drs død. Ln havd vært sygldt allrd indn, Mads død, så fravært fra jobbt so rgotraput strakt sig ovr fjortn åndr, hvilkt ikk gjord hl tankn o at vnd tilbag nr. - Jg var jo læng væk, og jg var så nrvøs for, hvordan dt skull gå, når jg bgyndt ign. Jg brugt rigtig gt tid på at tænk ovr, hvad dr vill vær bdst for ig, fortællr Ln, dr i forhold til sit arbjd fik stor hjælp og støtt fra især én kollga gnn hl priodn, indn hun bgyndt at arbjd ign: - Hun ko jævnligt og var også t slags bindld til in arbjdsplads. I først ogang fortalt hun vidr, hvad dr var skt, og hun hjalp også ig til at hav n føling d, hvordan kollgrn ragrd, og hvordan stningn var. Dt var rigtig fint at hav dn kontakt, og jg lyttd gt til hnds vurdring af, hvordan in tilbagvndn kunn bliv bdst for ig, huskr Ln, so også høstd af andr forældrs rfaringr: - Mang fra in sorggrupp startd på job, før jg gjord, og dt hjalp gt at hør, hvordan d havd håndtrt dt. O an sndr ails til all, llr slv ødr op, llr får andr til at fortæll o dt. At fortæll in histori Af sin kollga fik Ln anbfalt slv at dukk op på arbjdspladsn og fortæll o Mads. Og dt gav ning blandt andt på grund af dn ryt, hnds job har: - Jg arbjdr på t bostd for voksn d hjrnskadr, og dt r ikk sådan, at an ødr all sin kollgr hvr orgn klokkn ott. Vi har skiftnd vagtr, så dr kan sagtns gå tr llr fir ugr ll, an sr og gnsr hinandn. Satidig var dr også kot n dl ny blandt prsonalt, ns jg havd vært væk. Mnnskr, so aldrig havd ødt ig, og so jg på t tidspunkt jo også skull arbjd san d, fortællr Ln, dr slt ikk kunn ovrsku t frtidigt scnari, hvor hun kunn risikr at skull fortæll forfra o Mads ign og ign, fordi hun ikk lig havd st n kollga i t stykk tid, llr åsk ndda aldrig havd ødt vdkond før. Og drfor stod hun n dag i juni 2010 på sin arbjdsplads, i prsonalrut, hvor all kollgr Stjrnn 2/2011 sid 12

8 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi var salt. Dr var n ug til, Ln skull tilbag på jobbt, og d sig havd hun nogl papirr og n stak brochurr: - Jg havd skrvt dt nd, jg vill sig, og dt var dt hlt rigtig for ig. Også fordi d kollgr, so ikk havd ødt ig ndnu, fik sat ansigt på ig. Dt var bar så rart ndlig at kunn fortæll o Mads og in situation til d all san. Dt var n stor lttls, og dt gav ig n ro i avn, at all nu vidst dt - og havd hørt dt dirkt fra ig - indn jg ko tilbag, huskr Ln, dr dog ikk havd lyst til at bliv hængnd ftrfølgnd og svar på spørgsål. Ikk lig dén dag: - Jg fortalt bar in histori, og så suttd jg ign d dt sa. Mn jg havd også tagt n bunk Vis at du vd dt -brochurr (fra Landsforningn, rd.) d, so n kollga bagftr lagd fr. Og jg fik at vid, at langt d flst havd tagt n. Vigtigt at føl ftr indni For Ln fyldt dt at skull tilbag på jobbt dsudn gt, fordi n andn kollga også var kot tilbag nogl få ugr før. Fra barsl. Md tvillingr. Bgg lvnd. - Dt var jo virklig to odsætningr, og dt var næstn hnd, jg havd dt sværst d at skull ød. Jg sagd til hnd, at hun slvfølglig skull hav lov til at snakk o sin børn. Hun skull ikk bgræns sig, og hvis jg fik dt skidt, vill jg bar gå. Hun var gt åbn og forstånd, og hun havd også tænkt gt ovr, hvordan dt skull gå. På dn åd r dt nok n god arbjdsplads i og d, at all r sundhdsfagligt uddannd. D har jo lært at sætt sig i andrs std. Ln startd blødt på sit job på halv tid, og hldigvis var dr nnskr blandt prsonalt, so ikk var bang for at spørg til Mads og til, hvordan Ln havd dt. Og so stadig spørgr. - Da jg ko tilbag, sagd jg til d andr, at d ikk skull spæn hn og hjælp ig, hvis jg indill blv lidt still llr kd af dt. For når vi arbjdr, r dt bborn, dt handlr o. Mn jg har fåt nogl åndhullr, for kspl i prsonalts pausr, fordi dr r kollgr, dr godt vil spørg til ig, og hvordan jg har dt. Hvor dt r lgalt ikk kun at snakk o sin lvnd børn, n også o Mads, fortællr Ln, dr forudn Andrs også har Kaspr på tr år. Og hvis hun skull giv råd til andr forældr, så handlr dt o tid. Og o at ærk ftr indni: - Jg brugt jo slv rigtig gt tid på at find ud af, hvad jg havd dt bdst d. Hvad dr kunn giv ig st ro. Og jg tror, dt r vigtigt, at an sørgr for, at all på arbjdspladsn kndr ostændighdrn. O dt r på ail, llr o an slv troppr op, so jg gjord, å an slv afgør. Jg valgt bar dn åd, so virkd for ig, sigr Ln. Stjrnn 2/2011 sid 13

9 Forældrbrtning Vi istd vors Anton Tkst: Cailla og Jspr Rø Foto: Privat Vi istd Anton fra dn n dag til dn andn og var ftrfølgnd båd i chok og dyb sorg. Vors hvrdag blv rvt i stykkr, og vi stod foran t langt og hårdt forløb. Vi skull kæp os ignn dagn og prøv at find ningn d at lv vidr. For it vdkond blv in barslsorlov ændrt til n orlov, dr var gældnd i 12 ugr. Så skull jg tilbag på arbjd. Jg synts, dt var svært at tænk på at skull tilbag. Især fordi jg ikk havd kontakt til in arbjdsplads. Dr var t par god kollgar, dr kontaktd ig, og so jg ødts d snr - n ldlsn hørt jg ikk fra. Dt var svært og sård ig. Vi istd vors Anton dn 14. juni Han død, da han var 3 dr. og 9 dag gal af n lvrsygdo, vi ikk var klar ovr, at han havd. Jg vndt situationn d in psykolog, so sagd, at så ått jg tag kontaktn. Dt gjord jg og fik god hjælp af n HR konsulnt. Jg fik bsøg af HR konsulntn og in ldr - so jg skull ød for først gang, da dr idt i dt hl var ldlssskift. Dt var ligso først stp. Vi fik aftalt plann for in opstart og aftalt, at jg skull ko forbi til t orgnød, indn jg skull start. Da jg kun havd ødt 2 kollgar, sidn vi istd Anton, havd jg bhov for at skriv n ail til all in kollgar. Jg vill fortæll lidt o, hvad dr gntlig var skt, hvad vi var gåt ignn, og hvordan in vrdn nu så ud. Dt var in psykologs idé og var båd nt so n hjælp for ig, så dt var nr at ød all og for at hjælp in kollgar til at vid, hvor d ligso havd ig. Kær all Jg sndr dnn hilsn for at fortæll lidt o, hvordan jg har dt. Jg har valgt båd at fortæll dn kort vrsion af, hvad dr skt d Anton og lidt o, hvad dr r skt sidn da. Dt r n barsk histori at fortæll, n jg håbr I har od på at læs dn. Jg kor forbi til orgnød på frdag. Jg forstillr ig, at dt åsk blivr lidt nr båd for ig og jr, hvis jg fortællr lidt indn da. Jg vdhæftr billdr, så I kan s Anton. Hvad dr skt Vi går i sng frdag dn 12.6 og alt r hlt, so dt skal vær. Vi har holdt barndåb 5 dag forindn og Anton r nu 3 dr. og 1 ug og hlt prfkt. Han r lidt utidig hl nattn, n ikk nogt dr virkr unoralt. Vi vågnr tidligt og sr, at han sr ærklig ud. Vi kan ikk ko i kontakt d ha. Vi kontaktr lægvagtn og kørr od Odns. En ti ftr vi r vågnt, r vi på skadstun og hrfra går alt hurtigt. Dr r stadig ingn kontakt d Anton, og pupillrn r ærklig. Han blivr rt hurtigt scannt, og lægrn sr n 3 c ørk plt på hjrnn. D vd ikk, hvad dt r, n dn skal fjrns. Vi får hr at vid, at dt r kritisk t ord dr blivr nævnt ang gang, og so får dt til at gys i ig, bar dt at skriv dt nu. Vors lill djlig baby skal oprrs i hjrnn, og vi vd ikk, o han vil ovrlv dt. Vi r skrækslagn, n kæpr for at vær stærk og vær til std for Anton. Han blivr kørt til oprationsstun og vi r d ha, til d går i gang. Dt r ubskrivligt hårdt at gå fra ha dr udn at vid, hvad dr vil sk. Vi r bang. Vi blivr løbnd inforrt og får ftr n ti at vid, at dt nu sr o uligt ndnu r kritisk ud. Dr var n blodprop, dr r fjrnt, n dr r problr d at stopp blødningn. Eftr 3 tir i n ulidlig vnttid kor hl lægholdt og sr alvorlig ud. Blødningn r dr styr på, n dr r opståt t for højt kranitryk. Dt btydr, at dr ikk kor ilt til hjrnn. Hvis trykkt ikk faldr, vil hjrnn tag skad. Stjrnn 2/2011 sid 14

10 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Vi vntr og håbr. Vors failir/børn r hos os, og all r rystd og bang. Jspr og jg r hos Anton hl tidn og sovr hos ha o nattn. Vi holdr øj d talln, dr skal fald, og håbr. Da nattn r gåt, vd vi godt, at dt sr skidt ud. Lægholdt skal sals for at s, o dr r r, dr kan gørs. Dt r dr ikk, og bhandlingn skal stopp. Vi r stadig d i alt, hvad dr skr og bsluttr slv, hvornår dt r tid til at tag ha ud af dn kunstig koa. Vors failir r dr også og får tagt afskd d ha. Dt r gt svært. Dt n øjblik brydr jg san, og dt næst skal jg vær stærk ovrfor storbror Bastian. Jspr og jg r hos Anton, da rspiratorn blivr fjrnt. Anton liggr ll os, og vi siddr d ha i arn i d 3 tir, dr går, indn han stoppr d at trækk vjrt. Dt r barsk og dt værst, jg nognsind har skullt gør. Vi sals all ign og sigr t sidst farvl, indn vi tagr drfra - udn Anton. Livt udn Anton Vi kor hj fra syghust til dn barsk virklighd. Antons ting r all vgn. Hans dåbsgavr liggr stadig fr, og dt r slt ikk til at forstå. Vi r i chok, og alt r nærst uvirkligt. Min forældr flyttd ind hos os og tog sig af alt dt praktisk: lav ad, handl og hnt og bring Bastian i børnhavn. Dt var n stor hjælp. Allrd dagn ftr, o andagn, ko dr n krispsykolog. Hun hjalp os ignn d næst dag, hvor dr var n ass forbandd praktisk ting, dr skull ordns. Vi havd bsøg af præst, bdand, sundhdspljrsk og skull træff n ass ubhaglig bslutningr. Vi bsluttd, at bisættlsn skull forgå i stilhd. Vi var kun d nærst d dr havd vært på syghust. Vi kunn ikk ovrsku flr nnskr. Vi bsluttd at sprd askn ovr havt og gjord dt ud foran vors hus. På dn åd følr vi, at han r tæt på os. Dt r hr, han hørr til: i hust san d os, vd strandn hvor vi har gåt ang gang d barnvognn og i vandt hvor han har vært d os i bådn. Eftr bisættlsn startd n ny hvrdag. Dagn var svær at ko ignn (og r dt stadig). Vi fik n aftal hos n psykolog i Odns, so vi kor hos jævnligt. Hun hjælpr os godt ignn d ang udfordringr, dr hl tidn opstår. Vrdn blivr pludslig stor, og dr r så ang nnskr at forhold sig til alt ins dt r bdst bar at vær hj i hust slv! Jspr startd på arbjd ftr 6 ugr, hvor d 3 ugr var fri. Han synts, dt var hårdt at ko i gang. Dr r ang at forhold sig til båd kollgar, kundr, folk i byn so all har dt svært d situationn. Hvad sigr an llr ikk Min rfaring sigr ig nu, at dt r bdr at sig t llr andt nd at lad so ingnting. Dr r ingn, dr kan få ig til at få dt dårligr, nd jg allrd har dt. Jg har oplvt dt værst i livt, og dt har nok på nogl orådr ændrt ig for altid. Ting, jg før kunn bkyr ig o, r nu liggyldig. Ting, jg før kunn vær optagt af, r nu udn btydning. Hvordan jg har dt nu, 3½ åndr ftr Dt r stadig svært. Dr r dag, hvor jg syns, at nu går dt fint. Mn dr r også dag, hvor jg r kd af dt. Dt kor pludsligt, og jg vd ikk altid, hvorfor jg ragrr. Jg har svært vd at koncntrr ig. Når jg r san d nnskr, blivr jg træt. Jg har skullt tving ig slv (in psykolog har prsst ig) til at s nnskr. Lystn har ikk rigtig vært dr, og jg har dt stadig bdst hrhj. Vi vntr stadig på svar fra syghust. Vi trod, vi havd n sund og rask drng. Vi vd nu, han havd n lvrsygdo, n vd ikk hvorfor. Vi har brug for at få sat t punktu og t llr andt at forhold os til. Jg følr slv, at jg r rilig åbn ovrfor dt hl. Jg vil grn fortæll dog hlst blandt få nnskr ad gangn. Jg tænkr ikk, at dr r du spørgsål. Tavshd r værr. Jg har på dn hård åd lært gt o sorg og kris. Vi har ftrhåndn prøvt dt st i in lill faili og kan jg hjælp andr, gør jg dt grn. Vi ss på frdag. Kærlig hilsn Cailla Fortsætts næst sid Stjrnn 2/2011 sid 15

11 TEMA: Tilbag til arbjd llr studi Jspr sndt n ail til sin ldr kollgar indn t ød i hans ldr ntværk: Kær all vd at ist og in stor sorg as ill a C å np v O barbjig og i lang tid fr ad st vi so on Ant d, so r at lær at lv øg rs fo vi so dr, og startt på r jg i andags an nu kan - så arbjd ign. r og d d næst par ug Jg r hr på dlti. Dt n r hr fuld tid ig forvntr så at væ ang op ign, da dr r r svært at start, so trnt og kstrnt rlationr båd in følglig, lv s g ang vd skal gnskabs. O. hvad dr r skt ig at vær kollga til rt æ sv r vil jg t d, så dt on? Drfor g j Mn jg tror og r ha n da or ar til. sig, og hv og hvad jg r kl, ig lp hvad skal an lig æ hj n ordan I bdst ka grn fortæll, hv dgå: Jg vil grn un gør for at o hvad jg kan d rå d go : rn g r bar få I å r dt, hvad dr igr tilbag ll rt ha g hu j n da or ko hv, so - spørg r vd n psykolog v. gå i (v on nt dr A b t o d skt, tal on, ail, dt) følls v. (tlf d har fuldt styr på k yk tr ud bo llr n o at I har n na r ) hø s at ød vi r nå øvt nogt g og sætt faglig so også har pr, tin n ig ili gl fa fa i på op - følg ksk brug dt til ivittr, ovrtræ nnd (jg kan ik lig at nr i gang (akt lav k rssourcr til n jg vil nok gt, og jg har ik no listr, salg v.), gritring og planlæ hør d historir) n skarpr prio g og bliv d ng ga i r gå nu størr forsalin lig n g i j å st ad at hv, af ning lingn jg har dt nd tiltag i afd spurgt; hvordan - tal o ko ggs so skal planlæ r, situationr (ød nd - følg op på ku a ig. krdit, salg) nt, så vil I hør fr ka ar g si r r nd gal tæ g og findr dn t, lig nu. Hvis d ba d til r r ha nd g j v n, åd da Dt r så og på dnn rygsækkn. g blivr på vjn or puttt nd i st Mn jg håbr, j d af k yk ul d ndnu n Jspr ign, dnn grn vidrsnd I å så, vn ga t kan gør r passnd, og d Hvis I syns, dt g. gr i jrs afdlin ail til jrs koll Vors A nton Vnlig hilsn Jspr Stjrnn 2/2011 sid 16

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem LIVSPARAT styrkr, robusthd og frtidsplanr Unikt kursus og undrvisningsatrial til lærr og pædagogr i udskolingn t saarbjd ll Sid 2 Indholdsovrsigt Livsparat prograt... s. 4 Hvorfor LIVSPARAT lig nu?...

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 4 december 2010 STORT TEMA: TALENTSHOW 2010 DØVE KATTE DAWN JULEKONKURRENCE

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 4 december 2010 STORT TEMA: TALENTSHOW 2010 DØVE KATTE DAWN JULEKONKURRENCE Dansk Døvs Ungdosforbund Nr. 4 dcbr 2010 STORT TEMA: TALENTSHOW 2010 DØVE KATTE DAWN JULEKONKURRENCE Kær læsr! Et år r vd at rund af, og vi vil nok husk årt 2010 for Talntshowt, dr var årts størst bgivnhd.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Ekstrem elafgift. Nyudnævnt økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen vil gerne reformere arbejdsmarkedet. //Rune Evensen/Scanpix

Ekstrem elafgift. Nyudnævnt økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen vil gerne reformere arbejdsmarkedet. //Rune Evensen/Scanpix Ta : DI's Produktpris > 6 7 På frd grund Virksohdsldr vil vær klogr på d global udfordringr. Dbat på DI's Topød. > sid 3 Ekstr lafgift Dn såkaldt PSO-afgift r konkurrncforvridnd for dansk virksohdr, nr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere