Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation"

Transkript

1 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation Indhold: Lovhjemmel for uddannelsen 2 Forord 3 Kapitel 1: Uddannelsens navn og de uddannedes titel 4 Kapitel 2: Formål med uddannelsen 4 Læringsmål 4 Kapitel 3: Optagelse 7 Kapitel 4: Uddannelsens indhold 7 Struktur for emneområder og emner 8 Obligatoriske uddannelseselementer 8 Studieretningen Karakteranimation 8 Studieretningen Computer Graphic Arts 9 Praktik 10 Eksterne produktioner 10 Valgfag 11 Kapitel 5: Eksaminer, bachelorprojekt og portfolio 12 Opnåelse af studiepoint 12 Procedurer for årseksaminer 12 Ikke-beståede eksaminer 13 Bachelorprojekt 13 Portfolio 13 Bacheloreksamen 14 Kapitel 6: Meritoverførsel 14 Kapitel 7: Aktivitetskrav for studerende 15 Ikke-beståede eller ikke fuldførte opgaver 15 Fravær og for sent fremmøde 15 Kapitel 8: Internationalisering 16 Kapitel 9: Andre regler 16 Orlov 16 Akademisk prøvetid og bortvisning 17 Dispensation 17 Klager 17 Ændringer af studieordningen 17 Overgangsordninger 18 Kapitel 10: Ikrafttrædelsesdato 18

2 2/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Lovhjemmel for uddannelsen: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i animation. BEK nr. 151 af 25/02/2011 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr af 24/08/2010 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK nr. 363 af 29/06/2009 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK nr. 87 af 07/02/2011 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. LBK nr. 207 af 31/03/2008 Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i animation The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Denne udgivelse må ikke gengives, kopieres eller overføres uden forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

3 3/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Forord Animation og CG Arts er nøglefærdigheder i nutidens moderne kultur, som i høj grad identificeres gennem produktion af animerede billeder; ikke bare i spil, film og tv-programmer, men snart også i alle typer visuel kunst i cross media-baserede produktioner alle typer film, der kan vises på alle typer skærme. Professionsbacheloruddannelsen i animation er en uddannelse på højt niveau udviklet specifikt til den omskiftelige kommercielle medieverden. Uddannelsen er udviklet til film-, tv- og reklameproduktion, computerspil og andre områder inden for digitale medier, som baserer deres produktion på animation og computergrafik eller hvor disse indgår i produktionsprocessen. Uddannelsen giver de studerende midlerne til at producere og udtrykke visuel kunst med visuel suverænitet. Professionsbacheloruddannelsen i animation uddanner visuelle kunstnere kunsthåndværkere, hvis færdigheder dækker en bred vifte af viden om kommunikation, kultur og de økonomiske forhold, der gælder på det internationale mediemarked. Fremtidens skabere af animation og CGkunst skal være professionelle samarbejdspartnere og skal kunne udtrykke originalitet i deres arbejde i overensstemmelse med markedets betingelser. De skal endvidere besidde evne til selvforståelse og samarbejdsevner med henblik på at kommunikere professionelt og hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer og med kunder og kolleger. Ved hjælp af animation og computergrafik evner disse visuelle kunstnere at udtrykke sig i et klart og målgruppeorienteret visuelt sprog. Karakteranimatorer og CGA-kunstnere mestrer desuden den kunstneriske proces, der sætter dem i stand til at fremme udvikling af koncepter, ideer og udtryk inden for it-baseret visuel kunst og til den internationale mediebranche. En uddannet skaber af animation og CGA skal ikke blot kunne videreudvikle sine færdigheder, så de modsvarer markedets aktuelle behov, men skal også være på forkant af udviklingsprocesserne og kunne udvikle nye produkter og konceptuelle indgangsvinkler. Professionsbacheloruddannelsen i animation sigter efter at give de studerende et bredt og professionelt fundament, der muliggør videreuddannelse på mange forskellige områder inden for kommunikation og medieproduktion. The Animation Workshop har syv afdelinger, der hver især beskæftiger sig med forskellige aspekter af animation og CGA, og et stigende antal animationsrelaterede erhvervsvirksomheder har adresse på campus, tæt på TAW. Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i animation på The Animation Workshop kommer du i begivenhedernes centrum på en meget international og særdeles aktiv institution med 450 andre mennesker, der alle fokuserer på at arbejde med, undervise i, konceptualisere eller skabe professionel visuel kunst. Viborg, september 2011 Morten Thorning Studierektor The Animation Workshop VIA University College Michelle Nardone Leder af bachelorafdelingen The Animation Workshop VIA University College

4 4/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 151 af 25. februar 2011 om uddannelsen til professionsbachelor i animation fastsættes følgende retningslinjer herved for uddannelsen ved The Animation Workshop i Viborg: Kapitel 1: Uddannelsens navn og de uddannedes titel Navnet på uddannelsen er uddannelsen til professionsbachelor i animation, og de uddannede har ret til at anvende titlen professionsbachelor i animation (på engelsk: Bachelor of Animation). Kapitel 2: Formål med uddannelsen Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i animation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse animationsopgaver til film, reklamer, tv og forskellige digitale medieplatforme samt arbejde med animationsbaseret formidling. Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse inden for film-, reklame-, tv- og computerspilbrancherne, nationalt som internationalt. De studerende skal endvidere besidde evne til selvforståelse og samarbejdsevner med henblik på at kommunikere professionelt og hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer og med kunder og kolleger. Uddannelsen til professionsbachelor i animation har to studieretninger: Karakteranimation og Computer Graphic Arts. Læringsmål for uddannelsen til professionsbachelor i animation Læringsmålene omfatter den viden samt de færdigheder og kompetencer, en professionsbachelor i animation skal opnå i løbet af uddannelsen. Viden Den uddannede professionsbachelor i animation har 1) viden om praksis, anvendte teorier og centrale begreber samt metoder og redskaber inden for animationsproduktion, såvel traditionelle som nyeste metoder, 2) viden om animationsmediets historiske udvikling og dets aktuelle kulturelle betydning, 3) viden om relevante design- og kompositionsteorier og kan reflektere over deres anvendelse inden for animationsmediet, 4) viden om og forståelse af produktionsplanlægning og relationen til animationsbranchens økonomiske vilkår, nationalt som internationalt, samt

5 5/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen 5) viden om anvendte metoder og teknikker inden for beslægtede fag med aktuel relevans for animation. Den uddannede inden for studieretningen Karakteranimation har tillige viden om 1) anvendte teorier, metoder og teknikker inden for 2D- og 3D-animation, 2) grundlæggende fysiske udtryksformer og forståelse af deres anvendelse inden for karakteranimation, samt 3) anvendte metoder og centrale teknikker inden for post-produktion og dennes betydning for fremstillingen af en karakter. Den uddannede inden for studieretningen Computer Graphic Arts har tillige viden om 1) anvendte metoder og centrale teknikker inden for 3D Arts, herunder modellering (modelling), opsætning af armatur til digitale figurer (rigging), design af overflader (texturing), materialekonstruktion (shading), lys og rendering (light and rendering) samt sammensætning af filmlag (composition), 2) principperne for design, herunder linjer, form, farve, tekstur m.fl., samt forståelse af, hvordan CG-teknikker kan udnyttes til at kommunikere et godt design, og 3) stilteori og -historie inden for design, scenografi og arkitektur, som har relevans for CG Arts. Færdigheder Den uddannede professionsbachelor i animation kan 1) analysere animationsfilm og -produkter med brug af relevant terminologi og referenceramme, 2) mestre udførelse af animationsprocesser i medieproduktioner, hvor samspillet mellem animation, dramaturgi, skuespil, musik, grafik og æstetik på den ene side og produktivitet samt teknologi på den anden side skaber det visuelle udtryk, 3) anvende fagområdets teorier, arbejdsmetoder og teknikker, herunder kunne integrere traditionelle arbejdsmetoder med aktuelle digitale metoder og sætte disse i relation til aktuelle beslægtede fagområder, 4) planlægge og gennemføre en produktion inden for en defineret kvalitets- og budgetramme, 5) vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i forbindelse med animations- og produktionsprocesser samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller, 6) udtrykke sig i et klart visuelt sprog, der tydeligt formidler sit budskab, og 7) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i de forskellige faser af en animationsproduktion med anvendelse af den rette fagterminologi samt etablere professionel kommunikation med brugere og kunder. Den uddannede inden for studieretningen Karakteranimation kan tillige 1) mestre specialiserede teknikker inden for karakteranimation, fra traditionel celluloidbaseret animationsteknik til digitale 2D-medier og Computer Generated Imagery (CGI-animation) samt vurdere de problemstillinger, der knytter sig til at arbejde på forskellige distributionsplatforme, og

6 6/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen 2) iscenesætte og posere karakterer, herunder anvende skuespilteorier ved karakterfremstillingen. Den uddannede inden for studieretningen Computer Graphic Arts kan tillige 1) mestre specialiserede teknikker inden for 2D-film, 3D-film, spilproduktion og visuelle effekter samt vurdere de problemstillinger, der knytter sig til at arbejde på forskellige distributionsplatforme, og 2) analysere og implementere et produktionsforløb (pipeline) med henblik på at optimere arbejdsgangen i en produktion. Kompetencer Den uddannede professionsbachelor i animation kan 1) selvstændigt og i samarbejde med andre varetage udvikling af koncepter, ideer og nye grafiske udtryk inden for animationsmediet og reflektere over egne intentioner med den visuelle formidling, 2) planlægge og gennemføre komplekse udviklingsopgaver inden for animationsområdet, herunder kombinere viden og metoder fra animationsteknik, visuel og grafisk kommunikation og vurdere forholdet mellem kvalitet og ressourcer i forhold til forud definerede rammer, 3) selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, herunder give og modtage fagligt begrundet og konstruktiv kritik i forhold til både arbejdsprocesser og produkt, 4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egne færdigheder og kompetencer inden for animationsmediets forskellige udtryksformer og fagområder, samt inden for beslægtede fagområder, og 5) navigere fleksibelt, aktivt og innovativt i det professionelle felt på et internationalt og kommercialiseret marked i konstant udvikling og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Den uddannede inden for studieretningen Karakteranimation kan tillige 1) fastholde den visuelle fremstilling af en karakter inden for rammerne af den overordnede produktion samt rammerne af fortællingen, og 2) undersøge og anvende animationsreferencer, som er relevante for den produktion, der arbejdes på. Den uddannede inden for studieretningen Computer Graphic Arts kan tillige 1) fastholde den visuelle essens af den fortælling, der arbejdes på, i forhold til den overordnede produktion samt rammerne af fortællingen, og 2) undersøge og anvende CG-referencer, som er relevante for den produktion, der arbejdes på. I henhold til den overordnede strategi for VIA University College har bacheloruddannelsen i animation også som mål at højne de studerendes personlige og professionelle bevidsthed. Personer, der gennemfører studieretningen Karakteranimation eller Computer Graphic Arts, vil være i stand til at leve op til de højeste internationale standarder for 2D-animation og digitale 3Dproduktioner.

7 7/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Kapitel 3: Optagelse (Jfrl. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 7. februar 2011 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, bilag 1) Ansøgning om optagelse på uddannelsen skal ske gennem KOT. Portfolioer, der er kvalificerede, bliver udvalgt til en optagelsesprøve og samtale med optagelsesudvalget, som består af følgende: uddannelseslederen, koordinatorerne for 1. årskurserne og en ekstern konsulent. Danske ansøgere skal have en gymnasial eksamen med engelsk på B-niveau. Ansøgere af andre nationaliteter end dansk skal dokumentere IELTS (med et prøveresultat på mindst 6) eller TOEFLtest (eller tilsvarende) i henhold til de retningslinjer, der gælder for alle videregående uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser). De aktuelle regler og portfoliokrav vedrørende optagelse findes på The Animation Workshops websted. Optagelsesprøven består af en tegneopgave og en samtale. Formålet med optagelsesprøven er at vurdere ansøgerens kunstneriske talent, tegnefærdigheder, visualiseringstalent, engagement og modenhed. Optagelsesudvalget vurderer, om ansøgeren har realistiske forventninger til området, og om vedkommendes energi og ambitioner er tilstrækkelige til at håndtere kravene under uddannelsen og i animationsbranchen. Engelsk er obligatorisk ved optagelsesprøven. Kapitel 4: Uddannelsens indhold Uddannelsen består af både teori og praktisk arbejde, der spænder fra traditionelle metoder til nye teknologier på animationsområdet. Dette kan inkludere film, tv, reklamer, web, visuelle effekter og spil. I hele uddannelsens forløb vil der foregå udveksling af værdier, viden og metoder med gæstelærere fra branchen, som tager deres erfaringer med i undervisningslokalet. Uddannelsesstrukturen er designet til at være fortløbende, og indholdets sværhedsgrad og kompleksitet øges med tiden. Kursuskoordinatoren overvåger kontinuiteten for at sikre, at den er gennemgribende og relevant. Det endelige mål for de teoretiske og praktiske dele af uddannelsen er at omfatte undervisningsmetoder og læringsmiljøer, der sigter mod at gøre de studerende selvstændige, samarbejdsorienterede, reflekterende og innovative. Struktur for emneområder og emner Uddannelsen til professionsbachelor i animation varer 3½ år og er normeret til i alt 210 ECTS-point (European Credit Transfer System).

8 8/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Der er 2 bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 90 ECTS-point. Uddannelsen består af 5 hovedområder: 1) Obligatoriske uddannelseselementer: 60 ECTS 2) Studieretning: KA- eller CGA-moduler: 90 ECTS 3) Praktik 30 ECTS 4) Valgfag: 20 ECTS 5) BA-projekt 10 ECTS Obligatoriske uddannelseselementer: 60 ECTS Animationshistorie og kulturstudier Produktionsmetoder Filmanalyse Introduktion til filmproduktion Filmproduktionsmetoder Adobe-software Karakterdesign Design Tegning Introduktion til MAYA Storyboard Farveteori Digital maling Matte painting Manuskriptforfatning Idéudvikling Pitch-præsentation Praktikforberedelse Layout Studieretningen Karakteranimation: 90 ECTS Formålet med undervisningen på studieretningen Karakteranimation er at give de studerende viden om teori og metoder til at udarbejde og mestre fortællende animationsforløb i 2D- og 3Dmedier. Alle aspekter vedrørende karakteranimation, fra udviklingsfasen til det færdige produkt, bliver behandlet. Undervisningen kan inkludere følgende emner: Basisanimation Tegning til animation Animationsfysik Skuespil Skuespilsanimation Introduktion til digitale 2D-animationsmetoder Animationsassistance Flash introduktion til 3D-animation

9 9/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Animation af firbenede væsner De studerende på karakteranimationslinjen besøger Den Danske Filmskole i 8 uger på 6. semester. Her skal de arbejde på enten Filmskolens midtvejsfilmproduktion eller afslutningsfilmproduktion. Den Danske Filmskole: midtvejs- eller afslutningsfilmproduktion: Formål: At give de studerende en praktisk introduktion til produktionsforløbet i et kortfilmsbaseret projekt. Fremhævelse af de samarbejdsevner, der kræves af de roller, som er beskrevet i studieordningen vedrørende produktionen. Rollen fastlægges af filminstruktørens behov og den studerendes fokusområde og skal godkendes af vejlederne. Indhold: Under vejledning af animationsinstruktionsstuderende på Det Danske Filminstitut vil deltagerne forestå karakteranimation eller andre opgaver i forbindelse med produktionen af midtvejs- og afslutningsfilmene. Form: En 8-ugersproduktion af 2D- eller 3D-animation baseret på håndtegnet animation og/eller digitale værktøjer. Placeringen af projektet fremgår af studieordningen, der revideres årligt. Evaluering: Den studerendes arbejde bliver evalueret individuelt i form af skrevne kommentarer fra animationsinstruktionsstuderende på Det Danske Filminstitut. Studieretningen Computer Graphic Arts: 90 ECTS Formålet med undervisningen på studieretningen Computer Graphic Arts er at give de studerende den nødvendige viden og teori til at udvikle overbevisende fortællende billedkomponenter med computergrafik som medie. CGA-studerende fokuserer blandt andet på kunst, design og grafik for at opnå kompetence i at kommunikere visuelt på forskellige måder. Undervisningen kan inkludere følgende emner: Konceptdesign Skulptur Anatomi Modellering UV-mapping Overflader Lyssætning Rendering Compositing Effekter Dynamik Digitalt layout Design og udarbejdelse af miljøer Rigging CGI-produktion Asset building

10 10/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Praktik erhvervspraktik i filmproduktion i et godkendt firma: 30 ECTS Praktikperioden giver de studerende en introduktion til branchemiljøet, da de arbejder på at løse fast definerede opgaver under vejledning af en produktionsvejleder. De studerende skal udarbejde en portfolio af deres arbejde indtil videre samt en beskrivelse af deres målsætninger og intentioner i praktikperioden. De studerende vejledes af skolen under processen med at finde deres praktiksted. Skolen definerer i samarbejde med praktikstedet en specifikation af perioden vedrørende rolle, opgaver og datoer. Skolen skal godkende alle praktiksteder. De studerende får udleveret en liste over firmaer, der af skolen, deres kontaktpersoner og/eller undervisere fra animationsbranchen er godkendt som egnede praktiksteder. Dette er defineret som en viden om, at praktikstedet arbejder etisk korrekt og på et professionelt niveau. Der skal ligeledes været et defineret mål for praktikanter i firmaet i form af en aftale lavet mellem praktikstedet og skolen. The Animation Workshop vejleder de studerende under praktikperioden. Det er dog de studerendes ansvar at indberette eventuelle uforudsete omstændigheder i perioden. Placering af det erhvervsfaglige praktikophold besluttes, når det årlige program bliver fastlagt. Praktikperioden evalueres med en skriftlig rapport og en bekræftelse fra praktikstedet, der bliver bedømt som enten bestået eller ikke bestået. Firmaet bliver bedt om at afgive en skriftlig bedømmelse af den studerendes ophold. Den studerende er berettiget til at fortsætte i ét nyt praktikophold i tilfælde af en negativ evaluering. Uddannelsen for både karakteranimations- og Computer Graphic Arts-studerende omfatter desuden arbejdspraktik i form af eksterne produktioner: De eksterne produktioner kan planlægges i samarbejde med andre institutioner og firmaer. Formålet med denne periode er at give de studerende erfaring med at deltage i en produktion, hvor det væsentligste fokus ligger på kommunikationen med de øvrige teammedlemmer samt problemløsning i forhold til opgaverne inden for den tidsramme, der udstikkes af produktionens tidsfrister. Alle studerende skal deltage i produktionsforløb, medmindre de har opnået dispensation af en væsentlig årsag godkendt af vejlederen. Eksempler på eksterne produktioner: Kommercielt projekt informationsspot for en NGO Formål: At give de studerende en praktisk introduktion til produktionsforløbet i et kommercielt projekt. Samarbejdet med en kunde uden for skolemiljøet lærer de studerende at tage imod anvisninger og arbejde inden for retningslinjerne af det budskab, kunden er interesseret i at få frem. Fremhævelse af de samarbejdsevner, der kræves af en karakteranimator/cg Artist eller andre roller, der er beskrevet i studieordningen vedrørende produktionen. Rollen fastlægges af den studerendes fokusområde og skal godkendes af vejlederne. Indhold: De studerende producerer en spot på 30 sekunder for en NGO under vejledning af en ekstern kunde samt instruktøren/vejlederen. Form: En 5-6-ugersproduktion af 2D- eller 3D-animation baseret på håndtegnet animation og/eller digitale værktøjer. Placeringen af projektet fremgår af studieordningen, der revideres årligt.

11 11/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Evaluering: Den studerendes arbejde evalueres af den eksterne instruktør og kunden i forhold til kommunikationen af produktet i henhold til kundens intentioner. Holdets samarbejde og kommunikation med kunden, instruktøren og internt i gruppen bliver også evalueret. De eksterne produktioner og praktikperioder planlægges, så de studerende gradvist udvikler sig frem mod at kunne arbejde selvstændigt. I det omfang, det er relevant, omfatter studieordningen problemstillinger vedrørende miljø og interaktion mellem forskellige kulturer, eksempelvis i forbindelse med samarbejdsprojekter og udvekslingsophold. Nationale og internationale forskningsresultater, der er relevante for branchen, bliver integreret i undervisningen. Uddannelsen søger at fremme den studerendes personlige udvikling og at bidrage til at udvikle den studerendes interesse for og evne til aktivt at deltage i det demokratiske samfund. Dette kan igangsættes af individuelle projekter, selvstudier, udvekslingsprogrammer og/eller deltagelse i studenterrådet. Valgfag På 3. studieår under deltagelse i bachelorproduktionerne vælger den studerende de valgfag, han eller hun vil tage, afhængigt af rollen og intentionerne med det 3. studieår. Valgfagene er normeret til 20 ECTS-point. Undervisningen kan inkludere følgende emner: Pipeline Art Direction Avanceret storyboarding Avanceret karakterdesign Avanceret lokationsdesign Instruktion Produktionsledelse Redigering Lyddesign Avanceret digitalt layout Teknisk Art Direction CG-generalist Shot Production: 2D-animation Shot Production: 2D-baggrunde Avanceret CGI Shot Production Avanceret compositing Avanceret rigging Historie- og konceptudvikling Spil og animation Bevægelsesgrafik Produktion Grafisk fortælling Stop motion-animation

12 12/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Motion capture Videnskabelig visualisering Dokumentaranimation Animationspædagogik Visuelle effekter for CG Artists Visuelle effekter for animation Iværksættelse De studerende har også mulighed for at arbejde med andre emner end ovenstående. De kan f.eks. vælge at arbejde med stop motion-animation på 4. semester. Alle anmodninger skal godkendes af institutionen. Kapitel 5: Eksaminer, bachelorprojekt og portfolio Opnåelse af studiepoint De studerende optjener ECTS-point (European Credit Transfer System) for kursusmoduler, eksterne produktioner, praktikperioder, portfolio og bachelorprojekt. Samtlige ECTS-point for hvert modul skal godkendes af emneunderviserne i samråd med koordinatoren ud fra fremmøde, indsats, fuldførelse og kompetenceniveau. Alle ECTS-point skal optjenes inden eksamination i faget. Procedurer for årseksaminer For at kunne fortsætte med uddannelsen skal de studerende bestå eksamen efter 1. år. Uddannelseslederen fastlægger de præcise regler for tilmeldingsfrister, dispensation og tidsfrister for reeksaminering pga. f.eks. sygdom. På grund af ministeriets regler evalueres eksamen efter 1. og 2. år som bestået/ikke bestået, men for at give den studerende en idé om sit niveau får han/hun desuden en uofficiel karakter i henhold til det danske karaktersystem. Formålet med eksamen: at teste den studerendes viden om uddannelsens førsteårspensum for at vurdere resultatet af undervisningen. Gennem problemløsning skal den studerende demonstrere sin evne til at anvende og kombinere den viden, der er opnået indtil videre. Den studerende skal tilmelde sig årseksaminerne. Holdkoordinatoren udleverer de nærmere eksamensoplysninger (tidspunkt, dato etc.), kravene og tilmeldingsblanketten. For at kunne tilmelde sig en eksamen skal den studerende have løst alle opgaver og opnået de foreskrevne ECTS-point som beskrevet i de pågældende afsnit. Den studerende skal endvidere aflevere en præsentationsfilm, der viser, at opgaverne i hele undervisningsåret er fuldført, samt en skriftlig refleksion over semesteret. Der vil blive udleveret retningslinjer. Koordinatoren udarbejder eksamensopgaven og bedømmelseskriterierne, og de studerende har omtrent én uge til at fuldføre og aflevere opgaven til vurdering. Efter eksaminationen afholdes der en evaluering med den studerende, koordinatoren og en censor. På dette møde gennemgår censor og koordinator eksamensopgaven og den studerendes præsentationsfilm. Censor kan stille relevante spørgsmål, som den studerende

13 13/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen skal besvare med udgangspunkt i sin viden om pensum, og give den studerende generel feedback. Den studerende og holdkoordinatoren diskuterer endvidere den studerendes refleksion over semesteret, underviserens kommentarer og den studerendes udvikling i løbet af året. Efter samtalen modtager den studerende sin karakter og individuelle feedback via . Den studerende får senere en endelig karakter baseret på de fuldførte opgaver (som vist i præsentationsfilmen), terminsprøven (kun CA) og årseksamen. Den studerendes endelige karakter er procentvis baseret på følgende (efter studieretning): Karakteranimation Præsentationsfilm = 50 % af den samlede karakter Terminsprøve = 20 % af den samlede karakter Endelig eksamen = 30 % af den samlede karakter Computer Graphic Arts Præsentationsfilm = 50 % af den samlede karakter Endelig eksamen = 50 % af den samlede karakter Bemærk, at hvis en eksamensopgave afleveres efter tidsfristen, betragtes eksamen som ikke bestået. Ikke-beståede eksaminer Hvis den studerende ikke består en eksamen, men ønsker at fortsætte på næste år af bacheloruddannelsen, får den studerende et 2. forsøg, som afvikles i ugen efter sidste undervisningsdag. Hvis den studerende heller ikke består i 2. forsøg, afvikles et 3. forsøg i 2. uge af august. Den studerende har i alt 3 forsøg til at bestå eksamen. Hvis den studerende ikke består i nogen af de 3 forsøg, kan vedkommende søge om dispensation til at få et 4. forsøg. Denne dispensation kan kun gives af uddannelseslederen. Bachelorprojekt Uddannelsen kulminerer i udarbejdelsen af et bachelorprojekt (10 ECTS-point). Portfolioen og bachelorprojektet skal udarbejdes inden for et af uddannelsens 3 hovedområder. Portfolioen udarbejdes på 3. studieår og kan danne udgangspunkt for den studerendes forberedelser til bachelorprojektet, praktikperioden og eventuel anden erhvervserfaring, vedkommende ønsker at opnå i branchen. Portfolioen har form af en elektronisk portfolio. Den studerendes portfolio skal indeholde følgende to elementer: 1) En portfolio med illustrationer og tegninger 2) En film med relevante uddrag af opgaver og produktioner De studerende modtager vejledning og rådgivning i relevant udvikling af portfolioen med hensyntagen til deres individuelle karrieremål.

14 14/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som udgør den studerendes afslutningsopgave og er baseret på bachelorproduktionen, der afvikles i løbet af det 3. år. Den studerende udarbejder en præsentation, både skriftlig og visuel, der demonstrerer kulminationen af vedkommendes talent og kompetencer inden for animations- og/eller CGA-feltet ved hjælp af videnskabelige metoder. Den studerende påbegynder arbejdet på projektet i løbet af uddannelsens 5. semester med en beskrivelse af den problemstilling, der ønskes behandlet, samt den studerendes rolle, handlingsplan og medie. Denne skal præsenteres for bachelorprojektudvalget, der herefter skal godkende projektet. Herefter påbegyndes udviklings-, forsknings- og bearbejdningsarbejdet for projektet på bestemte tidspunkter på 3. og 4. undervisningsår. Den studerende skal præstere et resultat på niveau med de udviklede kompetencer. Projektet kan være resultatet af arbejde på en intern produktion og/eller have relation til de resultater, der er opstillet for den endelige portfolio. Den studerende har krav på vejledning i bachelorprojektperioden. Vejledningen består af både gruppevejledning og individuel vejledning. Underviserne fordeles i vejlederhold, og vejledningen foregår først i form af en række gruppemøder, hvorefter de studerende får tildelt individuelle vejledere til specifikke, tildelte opgaver i resten af perioden. De præcise regler for tilmeldingsfrister, dispensation og tidsfrister i tilfælde af f.eks. sygdom fastlægges af uddannelseslederen. Bacheloreksamen Eksamen afvikles som en individuel mundtlig og visuel præsentation baseret på en skriftlig analyse og filmproduktion og skal evalueres af produktionsvejlederen og/eller lederen af professionsbacheloruddannelsen i animation samt to eksterne censorer ved afslutningen af 7. semester. Karaktererne indføres i det endelige eksamensbevis, og den studerende skal bestå sit bachelorprojekt med en gennemsnitskarakter på mindst 02. Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 24. august 2010, bl.a. vedrørende mulighederne for reeksamination ved bestemte videregående uddannelser. Eksaminationen omfatter en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsfærdigheder. Dette element af evalueringen kan dog ikke bevirke, at en præsentation, der har fået karakteren 02 eller derover, sluttelig får karakteren 00 eller derunder, når der tages hensyn til stave- og formuleringsfærdigheder. Kapitel 6: Meritoverførsel The Animation Workshop kan i særtilfælde eller generelt godkende, at fuldførte uddannelseselementer eller dele heraf fra andre videregående uddannelser i Danmark eller udlandet træder i stedet for elementer eller dele heraf, som er beskrevet i denne studieordning. Der skal ansøges om meritoverførsel, og ansøgningen skal indeholde samtlige relevante

15 15/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen oplysninger samt dokumentation for den pågældende uddannelse. En beslutning vil herefter blive truffet ud fra en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de pågældende uddannelseselementer. The Animation Workshop afgør, om meritoverførsel kan godkendes. The Animation Workshop forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at afvise ansøgere, der allerede har opnået godkendelse af meritoverførsel, på grund af manglende faciliteter. Kapitel 7: Aktivitetskrav for studerende Ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 636 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser har den studerende pligt til at deltage i uddannelsesforløbet efter regler fastsat i studieordningen. The Animation Workshop forventer et højt aktivitetsniveau fra de studerende, herunder aktiv deltagelse i projekter og andre undervisningsformer. Der lægges vægt på den kendsgerning, at den studerende selv er ansvarlig for sin faglige og personlige udvikling gennem undervisningsdeltagelse og samarbejde med de øvrige studerende. Ikke-beståede eller ikke fuldførte opgaver Den studerende forventes at fuldføre og bestå alle opgaver i løbet af undervisningsåret. Holdkoordinatoren kontrollerer løbende, at dette faktisk sker. Hvis den studerende ikke fuldfører eller består en opgave, skal han/hun mødes med holdkoordinatoren for at drøfte en handlingsplan. Den studerende kan og bør fuldføre alle opgaver i sin fritid og har mulighed for at få feedback i henhold til aftalen med holdkoordinatoren. Den studerende er dog berettiget til op til to ikke-beståede eller ikke fuldførte opgaver om året i tilfælde af sygdom eller andet godkendt fravær. Bemærk, at opgaver, der er obligatoriske for at kunne deltage i andre kurser senere på undervisningsåret, skal fuldføres, før det pågældende kursus begynder. I tilfælde af langvarige opgaver eller projekter skal den studerende endvidere afvikle sin del inden den endelige tidsfrist eller kontakte holdkoordinatoren/holdet/gruppen for at justere ansvarsområderne og distribuere arbejdsopgaverne herefter. Alle sager vurderes individuelt af koordinatoren og administrationen. Fravær og for sent fremmøde På grund af uddannelsens intensitet er det altafgørende, at de studerende følger undervisningen. Det forventes desuden, at de studerende ankommer til tiden for ikke at forstyrre underviserne og holdkammeraterne. Hvis en studerende ankommer for sent, må han/hun vente til pausen med at træde ind i undervisningslokalet. Vi forstår, at en studerende kan få brug for at holde fri på grund af sygdom eller andre forpligtelser, men det forventes, at de studerende informerer holdkoordinatoren (samt undervisere eller holdkammerater efter behov) om fravær eller for sent fremmøde inden arbejdsdagens begyndelse. I tilfælde af for stort fravær eller for sent fremmøde kan akademisk prøvetid dog komme på tale.

16 16/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Reglerne for fravær og for sent fremmøde er som følger: Mere end 3 tilfælde af umotiveret fravær eller for sent fremmøde om året resulterer i et møde med koordinatoren. Mere end 5 tilfælde af umotiveret fravær eller for sent fremmøde om året resulterer i akademisk prøvetid. Mere end 18 tilfælde af fravær i alt om året resulterer i en drøftelse vedrørende muligheden for akademisk prøvetid eller orlov. Igen vurderes alle sager individuelt af koordinatoren og administrationen. Kapitel 8: Internationalisering Uddannelsen omfatter forskellige aktiviteter, som bl.a. er udviklet med det formål at øge forståelsen af, hvordan lignende uddannelser er implementeret i andre lande, og på hvilke betingelser: En studierejse til en branchekonference eller festival uden for Danmark, der fokuserer på brancherelaterede emner. Målet er at give de studerende en forståelse af markedsmekanismerne og produktionsmulighederne i animationsbranchen. Rejsen kan evt. kombineres med virksomhedsbesøg. Efter hjemkomsten skal der afleveres en studierapport. De fleste af uddannelsens undervisere er af andre nationaliteter end dansk. Al undervisning foregår på engelsk. Det forventes, at der oprettes et netværk mellem underviserne, de virksomheder, de repræsenterer, og de studerende. De studerende har mulighed for et udvekslingsophold på 4. semester. Udvekslingsopholdet skal foregå på en institution, der er godkendt af The Animation Workshop. Den studerende skal indlevere en skriftlig ansøgning til den relevante holdkoordinator. Ansøgningen betragtes også som en ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel. Hvis udvekslingsopholdet foregår hos en af TAW s partnere, kan TAW være behjælpelig med at finde oplysninger og ansøge om udvekslingsopholdet samt ansøge om Erasmus-stipendier til dækning af nogle af udgifterne. Hvis den studerende vælger en institution, der ikke er en af TAW s partnere, er den studerende selv ansvarlig for at kontakte institutionen, indhente tilstrækkelig dokumentation for relevansen af de valgte emner/den valgte uddannelse samt ansøge om meritoverførsel. Se endvidere kapitel 5 om meritoverførsel. Skolen opmuntrer desuden til udlandsophold i praktikperioden og bestræber sig på at hjælpe studerende, der ønsker et sådant. Kapitel 9: Andre regler Orlov Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 361 af 24. maj 2005 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser foreskriver, at studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen. Orlov kan normalt ikke bevilges, før den studerende har deltaget i eksamenerne efter det første studieår.

17 17/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Akademisk prøvetid og bortvisning En studerende kan overgå til akademisk prøvetid på grund af fravær, manglende fuldførelse af opgaver og/eller upassende adfærd under kurset som angivet af underviserne. Holdkoordinatoren og administratoren for bacheloruddannelsen afgør, om den studerende skal overgå til akademisk prøvetid. Den studerende får en aftalt prøvetid til at nå de mål, der er relevante for hvert enkelt tilfælde. Hvis den studerende herefter når de skitserede mål, kan han/hun igen overgå fra den akademiske prøvetid, hvis underviserne, koordinatorerne og administratoren er enige herom. Hvis den studerende ikke når målene, kan underviserne, koordinatoren og uddannelseslederen aftale at bortvise den studerende fra uddannelsen. Den studerende kan klage til uddannelseslederen for uddannelsen, hvis han/hun ikke er enig i denne beslutning. Klagen skal indleveres til uddannelseslederen for uddannelsen for The Animation Workshop højst to uger efter meddelelsen om afgørelsen. Dispensation The Animation Workshop kan tillade dispensation fra de regler, der er fastsat i studieordningen, som helt og holdent er udviklet af The Animation Workshop. Dispensation kan være motiveret af bestemte elementer i uddannelsen. Dispensation kan desuden være motiveret af prøveordninger, der er beskrevet på forhånd. Dispensation bevilges af uddannelseslederen i samarbejde med rådgivningskomiteen. Klager Klager vedrørende afgørelser truffet af The Animation Workshop i henhold til uddannelsesvedtægterne og nærværende studieordning, herunder regler fastsat i overensstemmelse med studieordningen, skal indsendes til The Animation Workshop højst to uger efter meddelelse om afgørelsen til den pågældende studerende. Hvis klagen omhandler juridiske spørgsmål, kan The Animation Workshops afgørelse ankes til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse med klager vedrørende eksaminer henvises der til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Ændringer af studieordningen Efter at have forelagt sagen for uddannelsesrådet godkender rektor for VIA University College studieordningen, så eventuelle ændringer træder i kraft ved starten af studieåret eller ved starten af nye hold. The Animation Workshop kontakter potentielle kunder, inden studieordningen færdiggøres, og herefter i tilfælde af betydelige ændringer.

18 18/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Overgangsordninger Hvad angår ændringer af placeringen af bestemte kurser, herunder praktikperioder, får eventuelle ændringer af studieordningen kun betydning for studerende, der er startet på animationsuddannelsen efter indførelsen af ændringerne. De studerende kan dog ansøge om at komme til at sortere under den nyeste gældende studieordning. Ansøgningen skal stiles til lederen af bachelorafdelingen. Kapitel 10: Ikrafttrædelsesdato Dette dokument træder i kraft fra og med august 2011 Studierektor The Animation Workshop VIA University College Morten Thorning Leder af bachelorafdelingen The Animation Workshop VIA University College Michelle Nardone

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, 11, stk. 1, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXMEDIEHØJSKOLENXXXXXXXX Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere Vejledning for praktiksteder XXXXXX Kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere