OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat drøftelser ved eventuel indførelse af universaltilladelser på taxirådet 2. Protokollat forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. Protokollat forældreorlov til forældre af samme køn 4. Protokollat forældreorlov 5. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6. Protokollat særlig regulering af garantibetaling 7. Protokollat støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 8. Protokollat indførelse af feriefridage og afskaffelse af særlig opsparing 9. Protokollat lettere adgang til støtte til selvvalgt uddannelse 10. Protokollat lønningsperioder 11. Protokollat udvalgsarbejde vedrørende aflønning 12. Protokollat udmøntning af aftale pensionsanciennitet 13. Protokollat fornyelse af køre- og førerkort 14. Protokollat drøftelser ved eventuel indførelse af erhvervsuddannelse på taxirådet 15. Redaktionelt protokollat 13 dagpenge ved sygd, ulykke og barsel 16. Redaktionelt protokollat specificering af 4, stk. 10m provisionsløn 17. Redaktionelt protokollat Handels- og Transportbranchens Udviklingsog Samarbejdsfond 18. Protokollat lønforhold og betalingssatser Side ~FMo~

2 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. l drøftelser ved eventuel indførelse af universaltilladelser på taxirådet Såfremt der i overenskstperioden indføres universaltilladelser på taxirådet, er parterne enige på dette tidspunkt at optage drøftelser universaltilladelsers sammenhæng med Protokollat vikarer og Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer, der er indgået mellem DIO II v/di og 3F Transport i tilknytning til Fællesoverensksten. ~~

3 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. overenskstens 13, udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 12,75/2. 4,00 Bestemmelsen træder i kraft 1. juli ~r" ~~~ ~~

4 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 5 a i overenskstens 13 udgår: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforælder"

5 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 forældreorlov Parterne er enige, at det nuværende stk. 5 a i overensksten 13 erstattes af følgende tekst: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Betalingen i disse 13 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende." Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den lo juli 2014 eller senere. Jcrv ~ ~~

6 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indsætte et nyt stk. 3 i overenskstens 9: ''Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroendeforhold, har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens drift - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Lønnen udgør garantibetalingfor dagvagt i henhold til 4, stk. 3." Bestemmelsen træder i kraft 1. maj ~r 1Aø~

7 OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 særlig regulering af garantibetaling Der er enighed, at der sker en særlig regulering af garantibetaling i overenskstens 4 stk. 3. Per 1. marts 2014 stiger gældende garantibetaling med 2,10 kr. per time. Per 1. marts 2015 stiger gældende garantibetaling med 2,25 kr. per time. Per 1. marts 2016 stiger gældende garantibetaling med 2,40 kr. per time. ~~.-~-,

8 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmæssige i, at medarbejderne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. I overenskstens 20 fremgår: ''Alle medarbejdere gives ret til- under fornødent hensyn til virkshedensforhold - at deltage i individuel kpetenceajklaring (IKA). Der gives ligeledes ret til ajklaring af, de har tilstrækkelige grundlæggede læse-, skrive- eller regne færdigheder. Det er en betingelse for at kunne udnytte den ret, at kpetenceudviklingsfonden, jf. nedenfor, afholder kostningerne. " Dette erstattes med følgende tekst: ''Alle medarbejdere gives ret til- under fornødent hensyn til virkshedensforhold - at deltage i individuel kpetenceajklaring (IKA). Der gives ligeledes ret til atfåjri i op tilfire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forudfor opstart af de nævnte uddannelser. Det er en betingelse for at kunne udnytte den ret, at kpetenceudviklingsjonden,jf. nedenfor, afholder kostningerne." Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj (fr- I4ofkr--.( ~~

9 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 indførelse afferiefridage og afskaffelse af særlig opsparing Parterne er enige, at den særlige opsparing i overenskstens 11 stk. 2 afskaffes pr. 1. marts Aktuelle indeståender udbetales i den lønperiode, hvori 1. maj 2014 indgår. 11 stk. 2 får med virkning fra den 1. marts 2014 følgende ordlyd: "Med virkning fra den 1. marts 2014 har chaufføren ret tillferiefridag. Med virkningfra den 1. marts 2015 har chaufføren ret til i alt sferiefridage. Med virkningfra den 1. marts 2016 har chaufføren ret til i alt 4feriejridage. Såfremt chaufføren ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriejridagen(e} forholdsmæssigt, hvor antallet af feriefridage sætte iforhold til 12 måneders beskæftigelse. Feriefridage, der afholdes, skal afregnes pr. dag med 7,4 time efter den til enhver tid gældende satsfor garantibetalingfor dagvagt. Vedfratræden eller vedferieårets udløb udbetales eventuelle ikke afholdteferiefridage med den til enhver tid gældende sats for garantibetaling svarende til 7,4 time pr. ikke afholdt feriefridag. Feriefridagene placeres efter samme regler s restferie,jf. Ferielovens bestemmelser. ~F Uolk~ ~~

10 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 lettere adgang til støtte til selvvalgt uddannelse Der er enighed i overenskstens 20 at ændre kravet til medarbejdernes anciennitet, så 6. afsnit i bestemmelsen med virkning fra 1. maj 2014 får følgende ordlyd: ''Medarbejdere med mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har - under fornødent hensyn til virkshedensforhold - ret til 2 ugersfrihed (10 arbejdsdage) året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virksheden en løntabsgodtgørelse, s med tillæg af evt. offentligløntabsgodtgørelse maksimalt kan udgøre 8S % af sædvanlig overenskstmæssig løn, såfremt kpetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er enforudsætning for modtagelsen afløntabsgodtgørelse, at uddannelsen er relevant iforhold til beskæftigelse indenfor LO/DA -overensksternes dækningsråde." },-- flou,~..j

11 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 lønningsperioder Parterne er enige, at overenskstens 6 ændres således, at 6 stk. 2 erstattes af følgende tekst: ''Ved månedsaj1ønning skal lønnen være til rådighed den sidste bankdag. Senest den 10. i den efterfølgende måned efterreguleres løn og eventuelle tillæg. Aj1ønningsperioder der er længere end 14 dage anses s månedsløn i relation til længden af opsigelsesvarsel i 9." S følge af ovenstående slettes overenskstens 9 stk. 1 og erstattes af følgende tekst: "Stk. 1. Efter 4 ugers beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 6 dagefra vognmanden og 3 dagefra chaufføren. Efter 12 måneders beskæftigelse forhøjes opsigelsesvarslet til 12 dage fra vognmanden og 6 dage fra chaufføren. For månedslønnede gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Efter 3 måneder på månedslønforøges varsletfra arbejdsgiversiden til 4 uger. Opsigelse skal gives skriftligt. Såfremt chaufføren og/eller vognmanden ikke er til stede, skal opsigelsen skal ved anbefalet brev." Bestemmelserne træder i kraft 1. maj ~~

12 OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 udvalgsarbejde vedrørende aflønning Parterne er enige i overenskstperioden at nedsætte et udvalg, der skal se nærmere på aflønningsformerne for kørsel fattet af Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen. Fokus for udvalget vil være aflønning ved kørsel med garantibiler. 'JeF Por4~

13 OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 udmøntning af aftale pensionsanciennitet Parterne optog i henhold til aftalen af 3. juni 2013 drøftelser, hvordan udmøntning af aftalen skal ske. Parterne er enige at pensionsancienniteten nedsættes til 2 måneder med virkning fra den 1. marts Det betyder, at alle chauffører, der den 1. marts 2014 har 2 måneders anciennitet eller derover, vil være berettiget til pension fra dette tidspunkt. Hermed er aftalen af 3. juni 2013 udmøntet. ~~

14 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 fornyelse afkøre- og førerkort Parterne er enige, at der i overensksten indføres en ny bestemmelse fornyelse af køre- og førerkort. I overensksten indsættes følgende bestemmelse: "Fornyelse afkøre- ogførerkort Vognmanden afholder de for en medarbejder nødvendige udgifter tilfornyeise af køre- og førerkort, såfremt medarbejderen har været ansat hos vognmanden i 1 år på tidspunktet for fornyelse af køre- og førerkortet. Ret til dækning af udgifter gælder kun ved den retmæssige fornyelse, aktuelt hvert 5. år. Dette gælder, selv medarbejderen har kroniske lidelser, der bevirker en oftere fornyelse af køre- og førerkortet. Ved overtrædelser af gældende lovgivning, hvor nye kort er påkrævet, dækker vognmanden ikke udgifterne tilfornyelse/generhvervelse. Såfremt medarbejderen indenfor en periode på 6 måneder fra køre- og førerkortets udstedelse opsiger ansættelsesforholdet, kan vognmanden kræve udgifterne til udstedelse af køre- og førerkortet refunderet ifuld fang, idet refusion kan ske ved modregning i løn. Ved nyansættelse afholder medarbejderen selv udgifterne til erhvervelse af køre- og førerkort. Ved bortkst af køre- og førerkortet afholder medarbejderen selv udgifterne til udstedelse af erstatningskort. " Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj ~r- t40li.3"...j ~~

15 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 UDKAST til drøftelser ved eventuel indførelse af erhvervsuddannelse på taxirådet Såfremt der i overenskstperioden indføres en erhvervsuddannelse på taxirådet, er parterne enige på dette tidspunkt at indlede drøftelser angående uddannelsen.

16 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 Redaktionelt 13 dagpenge ved sygd, ulykke og barsel Parterne er enige at foretage en redaktionel gennemgang af overenskstens 13 dagpenge ved sygd, ulykke og barsel. Overenskstens 13 ændres og bestemmelsen erstattes af følgende: " 13 Dagpenge ved sygd, ulykke og barsel Stk. 1. Lov dagpenge ved sygd eller fødsel er gældende. Stk. 2. Vognmanden betaler sygeløn ved sygd og tilskadekst til chauffører, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virkshed i mindst 6 måneder. Chaufføren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra vognmanden i medfør af Sygedagpengelovens regler. Ancienniteten i virksheden anses ikke for afbrudt under sygd (i op til 3 måneder), indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder), orlov i forbindelse med graviditet og barsel og afbrydelse af arbejdet på grund afmaskinstandsning, materialemangel eller lignende, såfremt chaufføren optager arbejder, når dette tilbydes denne. Stk. 3. Sygeløn til chauffører ydes i arbejdsgiverperioden i indtil 35 dage, regnet fra første hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygd indenfor 14 kalenderdagefra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes vognmandens betalingsperiode fraførste fraværsdag i den første fraværsperiode. Sygelønnen er sygedagpengebeløbet suppleret op tilfuld løn. Fuld løn bruges i overensksten således til at angive det indtægtstab, en medarbejder har, når medarbejderen i ovenstående situationer ikke udfører arbejde. Fuld løn udgør sædvanlig løn inklusive fast påregnelige tillæg. I fuld løn indgår bl.a. følgende tillæg, i det fang de er fast påregnelige: Arbejdsbestemte tillæg, virkshedstillæg, kvalifikationstillæg,

17 personlige tillæg, forskudttidstillæg, holddriftstillæg, tillæg i henhold til produktionstillægsaftale, medmindre andet er aftalt i Produktionstillægsaftalen. Fuld løn fatter ikke overarbejde. Hvis beregningsgrundlaget ikke kendes, anvendes en særlig fremgangsmåde. Feriegodtgørelse af sygeløn beregnes i henhold til Ferielovens 25. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kmunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virkshedenfor periodenforudfor ophøret alene modregne et beløb, svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Stk. 4. Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengelovens 56, betaler vognmanden alene sygedagpenge i henhold til reglerne her i sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygd end den, s ligger til grundfor 56-aftalen. Stk.5. Til fastansatte kvindelige chauffører med 9 måneders anciennitet udbetaler vognmanden fuld løn under barsel/adoption {barselsorlov)fra 4 uger før detforventedefødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn underfædreorlov. Arbejdsgiveren yder endvidere i umiddelbar forlængelse heraf betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt kr. 135,00 pr. time. De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er enforudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselstidspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved modtagelsen afbarnet. Til adoptanter udbetalesfuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Forhøjet pensionsbidrag under barselorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Pr. time/pr. måned Arbejdsgiverbidrag kr. 5,50/890,00 Arbejdstagerbidrag kr. 2,75/445,00 Samlet bidrag kr. 8,25/1335,00 1. juli 2012 forhøjes pensionsbidraget til Pr. time/pr. måned Arbejdsgiverbidrag kr. 7,00/1.120,00 Arbejdstagerbidrag kr. 3,50/ 560,00 Samlet bidrag kr. 10,50/1.680,00 2

18 For deltidsansatte beregnes pensions bidraget på samme måde s det allerede gældende pensions bidrag. Stk. 6. Alle virksheder i arbejdsgiverorganisationer, der er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening, indgår i barselsudligningsordningen DA Barsel. Ordningen er obligatoriskefor de overenskstdækkede medarbejdere." De tidligere 13 stk. 7 og stk. 8 bliver til en selvstændig bestemmelse, s lyder s følger: " Barnsførste sygedag og hospitalsindlæggelse Til chauffører med mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i samme virkshed indrømmes der frihed med en løn svarende til 7,4 timer af garantilønnen, når dette er nødvendigt afhensyn til pasning af chaufførens syge, hjemmeboende barn, der ikke er fyldt 14 år. Dette vilkår gælder alene barnetsførste sygedag. Stk. 2 Til medarbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret tilfrihed i sammenlagt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentationfor hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling s ved barnsførste sygedag,j{. stk. 7." Ændringerne træder i kraft 1. marts e~ J4.~""/ ~~ 3

19 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 Redaktionelt specificering af 4 stk. 10m provisionsløn Parterne er enige, at overenskstens 4 stk. 1 specificeres, så teksten erstattes af følgende: ''Kørsel i køretøj med tilladelse til taxikørsel aflønnes med provisions løn. Provisionslønnen fastlægges af ajregningsprocenten gældende for det tilladelsesråde, tilladelsen er udstedt i." Bestemmelserne træder i kraft 1. marts tf /LUtr

20 Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 Redaktionelt Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at Protokollat Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond samt de tilhørende protokollater grundkapital til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond, respektive bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond, der er indgået mellem DIO II v/di og 3F Transport i tilknytning til Fællesoverensksten, indarbejdes i Overenskst mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen.

21 OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 18 Lønforhold og betaiingssatser 4. Provisionsløn Der er enighed, at gældende afregningsprocenter forhøjes med følgende procentpoint: Per 1. marts 2014 stiger gældende afregningsprocenter med 0,30 procentpoint. Per 1. marts 2015 stiger gældende afregningsprocenter med 0,72 procentpoint. Per 1. marts 2016 stiger gældende afregningsprocenter med 0,77 procentpoint. 4a. Timeløn Stk. 2. Timelønnen udgør: pr. 1. marts 2014 kr. 132,40 pr.!. marts 2015 kr. 134,65 pr.!. marts 2016 kr. 137,05 Stk. 3. Arbejdsbestemt tillæg udgør kr. 4,95. Stk. 4. Der ydes tillæg s følge af overarbejde ved kørsel efter denne bestemmelse i mere end 37 timer pr. uge. Satserne følger Turistoverensksten mellem DI Overenskst I (ATV) og 3F Transport. Stk. 5. Satserne vedrørende forskudttidstillæg i Turistoverensksten mellem DI Overenskst I (ATV) er gældende. Tillægget bortfalder, såfremt der ydes overarbejdsbetaling.

22 Stk. 6. Satserne vedrørende anciennitetstillæg til timelønnede i Turistoverensksten mellem DI Overenskst I (A1V) er gældende. 2

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund Landsoverenskomst

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere