Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole"

Transkript

1 Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1

2 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset omfang... 4 Generelt om ansættelser... 4 Uopfordrede ansøgninger... 5 Mangfoldighed & social ansvarlighed... 5 Skåne / flexjob... 5 Introduktion af nye medarbejdere... 5 Personaleudvikling & fastholdelse af medarbejdere... 5 Kompetenceudvikling... 6 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 6 Gruppeudviklingssamtaler (GRUS)... 6 Lederudvikling... 7 Seniorer... 7 Personalegoder... 7 Afskedigelse & fratrædelse... 7 Fratrædelsessamtale... 8 Afskedigelse... 8 Samarbejdsproblemer m.v Sundhed & trivsel... 9 Rygning... 9 Alkohol & rusmidler... 9 Sygepolitik... 9 Livstruende sygdom... 9 Sygefravær... 9 Krisepolitik Mobbepolitik Voldspolitik

3 Generelle arbejdsforhold Tjenestefrihed & privat fravær Orlov Interforce Bijob Kommunikationspolitik Formål Formålet med personalepolitikken er at informere om rammer og retningslinjer for generelle personaleforhold på Svendborg Erhvervsskole. Personalepolitikken bygger på skolens værdigrundlag, der er formuleret således: Det er værdifuldt at: værdsætte åbenhed, tilstrækkelig og kvalificeret information og højt medarbejderengagement udvise tillid og troværdighed i vor dagligdag og bestræbe os på, at det daglige samvær afspejler ligeværdighed og gensidig respekt fokusere på kvalitet gennem øget kompetence og opbygning af et udviklingsberedskab - såvel individuelt som totalt udvise konsekvens og ansvarlighed i vore daglige handlinger Personalepolitikken revideres løbende efter høring i SU. Målgruppe Personalepolitikken henvender sig til nuværende og kommende ansatte på Svendborg Erhvervsskole. Målsætning Personalepolitikken skal sikre at Svendborg Erhvervsskole til stadighed er en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige ledere og medarbejdere. Rekruttering og ansættelse Det er skolens målsætning at ansætte de mest kvalificerede ansøgere. Ved ansættelse lægges der vægt på, at der er overensstemmelse mellem skolens behov og ansøgerens kvalifikationer og interesser. Endvidere lægges der vægt på både faglige og personlige kvalifikationer og at ansøger har så brede kompetencer som muligt. 3

4 I ansættelserne tilstræbes at der opnås alders- og kønsmæssig spredning, således at kontinuitet og dynamik blandt medarbejderne bevares. Rekrutteringsproces Rekrutteringsprocessen skal være professionel og give alle kandidater en god oplevelse, uanset om de bliver ansat eller ej. Alle ansøgere får kvittering for modtagelsen af ansøgning inden for 2 dage. Ansøgere der indkaldes til samtale får altid en tilbagemelding på samtalen uanset om de bliver ansat eller ej. Øvrige ansøgere får begrundet skriftligt afslag, når der er fundet en kandidat til jobbet og vedkommende har sagt ja. Vi ønsker at anvende forskellige testværktøjer i rekrutteringsprocessen. Det er frivilligt for ansøger om vedkommende vil tage testen. Alle der udfylder en test tilbydes en personlig tilbagemelding. Ansættelsesudvalg Ansvaret for ansættelsen påhviler den daglige leder for det pågældende område i samarbejde med HR-chefen. Under ansættelsesforløbet inddrages tillidsrepræsentanten eller en person udpeget af tillidsrepræsentanten. HR-chefen nedsætter et ansættelsesudvalg i samråd med den daglige leder og tillidsrepræsentanten. (Se personalehåndbogen for procedure vedr. nedsættelse af ansættelsesudvalg) Ansættelser i begrænset omfang Formålet med ansættelser af begrænset omfang er at kunne løse akut personalemangel på en smidig måde. Ved ansættelser af begrænset omfang kan den daglige leder ansætte medarbejdere uden forudgående indkaldelse af ansættelsesudvalg. Begrænset omfang drejer sig om begrænset omfang i tid og begrænset ansættelseslængde. Generelt om ansættelser Nye medarbejdere ansættes på de vilkår, som gælder for det pågældende ansættelsesområde, og der udleveres en kopi af ansættelseskontrakten til tillidsrepræsentanten. Det er skolens ansættelsespolitik ikke at ansætte ægtefæller og samboende i samme afdeling. Nyansættelser sker således, at det eksisterende personale i størst mulig omfang sikres fortsat beskæftigelse. Det bestående lærerkorps sikres så vidt muligt beskæftigelse inden for det fagområde/uddannelsesområde, hvor lærerne har deres formelle og faglige kvalifikationer. Ved ansættelse som underviser stilles der krav om en pædagogisk uddannelse (gældende PG, folkeskolelærer eller voksenunderviser) og formel undervisningskompetence. Alle fastansatte lærere skal gennemføre en pædagogisk uddannelse, hvis de ikke har en i forvejen. (se personalehåndbogen for nærmere beskrivelse af uddannelsen) 4

5 Uopfordrede ansøgninger Skolen modtager gerne uopfordrede ansøgninger. HR-afdelingen læser ansøgningen igennem og afsender får en kvittering for modtagelsen. Hvis ansøgers profil matcher en jobtype, som findes i en af Svendborg Erhvervsskoles afdelinger sender vi ansøgningen videre til den ansvarlige leder til orientering. Hvis ansøgers profil matcher, gemmes ansøgning i vores emnebank i et år. Mangfoldighed & social ansvarlighed Svendborg Erhvervsskole prioriterer at leve op til de samfundsmæssige målsætninger om social ansvarlighed og mangfoldighed i medarbejderstaben. Det viser vi bl.a. ved at rekruttere medarbejdere med forskellig baggrund. Desuden er vi åbne overfor at fastholde eller rekruttere medarbejdere, der på grund af sygdom eller andre problemer har risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, men som fortsat kan udføre væsentlige funktioner. I de årlige HRredegørelser vedr. ansatte på socialt kapitel dokumenteres skolens evne til at leve op til målsætningerne. Skåne / flexjob Ansættelse i skåne- eller flexjob kan ske af to årsager: Fastholdelse af medarbejdere, som mister erhvervsevnen som følge af sygdom, nedslidning, ulykker, sociale årsager m.v. Integration af mennesker med nedsat erhvervsevne, der skønnes at kunne præstere en væsentlig arbejdsindsats på skolen. Ved ansættelse i skåne- / flexjob lægges der vægt på, at ansættelsen sker uden for rammen af de normerede stillinger, således at arbejdsopgaverne i forbindelse med skolens lovbestemte tilbud ikke overtages af skåne-/flexmedarbejdere, men at deres funktioner udgør et supplement. Introduktion af nye medarbejdere Vi lægger stor vægt på, at nye medarbejdere føler sig godt modtaget på skolen og hurtigt lærer arbejdsplads og kolleger at kende. Der gennemføres et introduktionsprogram for alle nye medarbejdere, hvor der blandt andet lokalt udpeges en kontaktperson. Det er den enkelte afdeling, der har ansvaret for, at det sker. Som et led i introduktionen til arbejdspladsen får den nye medarbejder desuden en introduktionsmappe, der indeholder generel information om skolen. (se personalehåndbogen for yderligere indhold i introduktionsprogrammet) Personaleudvikling & fastholdelse af medarbejdere Skolen ønsker at skabe gode udviklings- og karrieremuligheder med henblik på at tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejdere. Medarbejdere med et højt kvalifikationsniveau og efterspurgte kompetencer er nødvendige for at realisere skolens strategiske mål. Derfor er det vigtigt løbende at udvikle såvel ledere som medarbejdere. 5

6 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling foregår på forskellige måder: ved deltagelse i kurser og efteruddannelsesaktiviteter, gennem projekt- og udviklingsarbejde, ved praktikophold i fagrelevante virksomheder, ved jobrotation, ved sidemandsoplæring m.m. (se skolens kompetencestrateg i personalehåndbogen) Udgangspunktet for kompetenceudvikling er erkendelse og definition af udviklingsbehovene. Behovene skal tage afsæt i: Skolens/afdelingens strategi og indsatsområder Nuværende arbejdsopgaver Kommende arbejdsopgaver Ved tilrettelæggelse af udviklingsaktiviteterne tages udgangspunkt i medarbejderens ønsker, dog således at ressourcerne bruges, hvor sammenfaldet mellem medarbejdernes ønsker og skolens behov er størst. Udviklingsaktiviteterne for den enkelte medarbejder drøftes og aftales under medarbejderudviklingssamtalen (MUS). Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) For at såvel leder som medarbejdere løbende kan holde hinanden ajour med gensidige ønsker, krav og forudsætninger, gennemføres der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) mindst hvert andet år og i øvrigt efter behov. MUS s vigtigste formål er gensidig information om: ønsker og forventninger trivsel planlægning af fremtiden krav til jobbet nu og i fremtiden opnåede resultater samarbejde MUS afsluttes med at leder og medarbejder i fællesskab udfylder en handlingsplan, som underskrives af begge parter. (se øvrige retningslinjer for MUS i personalehåndbogen) Gruppeudviklingssamtaler (GRUS) På Svendborg Erhvervsskole anvendes GRUS som et udviklingsværktøj til samarbejde, udvikling og organisering i grupper/team. Gennemførelse af GRUS er ikke et obligatorisk, men et værktøj, som en afdeling eller et team kan benytte sig af efter behov. HR-afdelingen kan hjælpe med gennemførelsen af GRUS. GRUS gennemføres som en struktureret tale- og lytteproces, hvor en procesleder på skift interviewer deltagerne. GRUS gennemføres efter bestemte retningslinjer, der sikrer en ligeværdig og åben dialog mellem parterne. (se øvrige spilleregler for GRUS i personalehåndbogen) 6

7 Lederudvikling En af forudsætningerne for at skolen kan nå sine strategiske mål er en veluddannet lederstab. I praksis betyder dette at alle ledere har mulighed for at deltage i relevante interne og eksterne udviklingsforløb, der både personligt og fagligt styrker deres ledelsesmæssige kompetencer. Krav og forventninger til lederne på Svendborg Erhvervsskole er beskrevet i lederkompetenceprofilen. I forbindelse med MUS på lederniveau får den enkelte leder en tilbagemelding på styrker og forbedringspotentiale i forhold til kompetenceprofilen. (se bilag i personalehåndbogen). Lederudvikling på Svendborg Erhvervsskole kan foregå på flere måder. Dels ved deltagelse i formaliseret uddannelse/kurser dels ved deltagelse i forskellige interne og eksterne netværk. Skolens ledergruppe holder hvert år faste lederseminarer og ledermøder, hvor relevante emner om ledelse er på dagsordenen. Seniorer Det er en styrke for skolen at have medarbejdere i alle aldersgrupper, og uanset anciennitet og alder er alle medarbejdere lige værdifulde for skolen. Det er samtidig en kendsgerning, at alle medarbejdere på et eller andet tidspunkt skal pensioneres. Ældre ansatte der er fyldt 58 år har i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) en seniorsamtale. Samtalen har fokus på fastholdelse og på medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv på kort og på langt sigt. Målet er, at medarbejdere skal beholde deres job så længe, de selv ønsker det. Overgangen til den tredje alder kan efter ønske være glidende, således at medarbejderen ikke fra den ene dag til den anden går fra en fuld arbejdsdag til pension. Dette kan ske ved en fleksibel arbejdstilrettelæggelse over en årrække, gennem arbejdstidsforkortelse, aldersreduktion, efterløn etc. Det er skolens politik at holde kontakt til den pensionerede medarbejder gennem tilbud om medlemskab af skolens seniorklub eller Personaleforeningen. Personalegoder Som ansat på Svendborg Erhvervsskole har du adgang til en række personalegoder i form af forskellige personaleaktiviteter, krisehjælp, firmaaftaler m.m. Skolen markerer desuden medarbejdernes mærkedage i arbejdslivet og særlige personlige mærkedage. (Se personalehåndbogen for mere info om personalegoder). Afskedigelse & fratrædelse Vi kan ikke undgå at skulle afskedige medarbejdere af forskellige årsager. Når situationen opstår er det væsentligt, at den person, der afskediges, får en værdig behandling. Målet for Svendborg Erhvervsskole er, at enhver fratræden sker på en for begge parter værdig måde. Dette gælder uanset om ansættelsesforholdet bringes til ophør på medarbejderens eller skolens initiativ eller om fratrædelsen skyldes pensionering. 7

8 Fratrædelsessamtale Medarbejdere, der vælger at fratræde deres stilling ved Svendborg Erhvervsskole, indbydes til en fratrædelsessamtale i HR. Vi anser medarbejdernes synspunkter og holdninger som et vigtigt input til den løbende udvikling af skolen som arbejdsplads. Fratrædelsessamtalen er frivillig, og alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt. (se interviewguide i personalehåndbogen) Afskedigelse Afskedigelse foretages af den daglige leder i samråd med HR-chefen. De involverede parter skal behandle informationer fortroligt. Hvis skolen kommer i den situation, at der ikke er tilstrækkeligt arbejde til at kunne bevare det nuværende beskæftigelsesomfang foregår afskedigelser af medarbejdere efter en helhedsvurdering baseret på følgende: faglig kompetence samarbejdsevne pædagogisk kompetence fleksibilitet udviklingsorientering IT-kompetence En fastansat medarbejder, der kompetencemæssigt opfylder skolens krav, stilles bedre end en midlertidig ansat. En fastansat på et uddannelsesområde har ikke umiddelbart fortrinsret frem for en midlertidig ansat på et andet uddannelsesområde. Skolens ledelse skal påse, at alle fag kan læses/besættes med lærerkræfter, som har de nødvendige kvalifikationer. I forbindelse med afskedigelsessager gennemføres der altid en høringsfase. Opstår der en situation med arbejdsmangel med evt. afskedigelse til følge, orienteres de berørte medarbejdere og tillidsrepræsentanter om problemerne så hurtigt som muligt. Ledelsen skal undersøge, om der er alternativer såsom orlov, frivillig fratræden, pensionering etc. Samarbejdsproblemer m.v. Hvis der opstår problemer vedr. en medarbejders indsats eller samarbejde, indkaldes medarbejderen til en samtale med den daglige leder. Det er lederens opgave så tidligt som muligt at gøre medarbejderen opmærksom på at han/hun ikke lever op til skolens forventninger vedr. varetagelse af jobbet. Leder og medarbejder skal have en dialog om årsagen hertil og målet er at få medarbejderen på rette spor igen, så samarbejdet kan fortsætte. Leder og medarbejder aftaler hvilke initiativer der skal sættes i værk for at forbedre forholdene og der skal følges op på aftalen. Hvis medarbejderen ønsker det, deltager tillidsrepræsentanten eller en bisidder i denne samtale. Dette foregår efter gældende regler på området. Der tages referat af mødet som parterne underskriver. 8

9 Sundhed & trivsel Trivsel og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø fremmer motivation og arbejdsglæde. Der skal være opmærksomhed på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsrelateret stress for at sikre, at skolen er en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Skolens personalepolitik udtrykker sammen med en række andre politikker (mobbepolitik, sygefraværspolitik, krisepolitik og voldspolitik) indsatsen for at styrke trivslen på arbejdspladsen. (I personalehåndbogen beskrives, hvordan skolen forebygger, identificerer og håndterer problemer i tilknytning til psykisk arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress.) Rygning Der er rygeforbud på hele skolen. Rygning skal foregå udendørs og således, at det ikke generer andre. Formålet med rygeforbuddet er at sikre røgfri miljøer med henblik på forebyggelse af sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Overtrædelse af rygeforbuddet medfører forskellige sanktioner. (Se personalehåndbogen for mere info) Alkohol & rusmidler Alkohol eller andre rusmidler ikke er foreneligt med arbejde på skolen. For at sikre en professionel optræden, kvalitet i arbejdet og sikkerhed for elever og kolleger er det nødvendigt, at medarbejderne ikke er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Skolen forventer, at hver enkelt medarbejder er i stand til at administrere sit alkoholforbrug. Det er tilladt at indtage alkohol ved møder med eksterne interessenter eller ved institutionsbegivenheder, hvor arrangementet er iværksat eller godkendt af skolens ledere. (Se i personalehåndbogen hvordan skolen forebygger, identificerer og håndterer forskellige misbrugsproblemer) Sygepolitik Svendborg Erhvervsskole har den holdning, at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for den syge, men også for kolleger og elever. Sygdom kan ramme alle i større eller mindre omfang igennem et langt arbejdsliv. Sygdomsramte medarbejdere skal kunne være trygge ved at være fraværende fra arbejdspladsen i fornødent omfang. Livstruende sygdom Hvis en medarbejder rammes af en livstruende sygdom, vil skolen forsøge at bevare den pågældende medarbejder i sit job, så længe medarbejderen ønsker dette. Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse skolen herom, men det vil være naturligt, at det sker. Alle fastansatte medarbejdere er omfattet af en Gruppelivsordning, hvor der udbetales en sum til de efterladte i tilfælde af dødsfald samt en dækning ved Kritisk Sygdom. Ansatte der rammes af kriser har mulighed for at søge hjælp hos en netværksmedarbejder på skolen eller gennem gratis professionel hjælp hos Falck Healthcare. 9

10 Sygefravær Svendborg Erhvervsskole anser det for væsentligt at kontakten mellem den fraværende og arbejdspladsen bevares med henblik på at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet eventuelt på særlige vilkår, hvis det er nødvendigt. Målet med en sygefraværspolitik er: at fastholde medarbejderen at der er ens retningslinjer for medarbejderne at skabe et netværk for medarbejderne at der er en naturlig åbenhed om årsag og sygdomsforløb at der er fokus på arbejdsmiljøet at alle ved hvem der gør hvad og hvornår ved et fraværs- sygdomsforløb Krisepolitik Vi kan alle blive udsat for kriser eller komme i berøring med kolleger i krise. På Svendborg Erhvervsskole skal medarbejdere i krise møde forståelse og have mulighed for at få hjælp med henblik på at genvinde deres livskvalitet og arbejdsevne. Medarbejdere der er i krise, f.eks. på grund af livstruende sygdom, ulykke, dødsfald, vold, skilsmisse, fysisk og psykisk arbejdsmiljø har behov for kompetent hjælp og rådgivning. Såvel ledelse som kolleger er forpligtet til at vise medmenneskeligt hensyn og efter evne tilbyde den hjælp og rådgivning, der i den konkrete situation skønnes relevant. Skolen støtter den enkelte i forbindelse med krisen og har etableret lokale netværk samt indgået aftale med et professionelt hjælpesystem (Falck Healthcare). Mobbepolitik Svendborg Erhvervsskole skal være et sted, hvor det er godt at være. Mobning må ikke forekomme på vores arbejdsplads. Alle har ret til at blive behandlet med respekt og vi omgås hinanden på en værdig måde. Mobbepolitikken har til formål at forebygge mobning, konflikter og chikane mellem ansatte, og mellem ansatte og ledelsen. Ved mobning forstår vi: "en situation hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter som sårende, krænkende eller nedværdigende. Godsindede drillerier mellem venner eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning." Mobning er en uacceptabel handling, der ikke alene går ud over offeret, men også har negativ indvirkning på kolleger, kommunikation og videndeling, og ikke mindst arbejdspladsens fortsatte udvikling. Vi tager alle henvendelser om mobning alvorligt. 10

11 Voldspolitik Svendborg Erhvervsskole tolererer ikke vold eller trusler om vold. Vold eller trusler om vold er skolens anliggende, og ikke den enkelte medarbejders problem. Formålet med voldspolitikken er: at forebygge at skolens medarbejdere udsættes for vold eller trusler om vold at sikre at medarbejderen hurtigst muligt får hjælp og støtte til at begrænse følgevirkningerne af vold at støtte medarbejderen således at selvværd, arbejdsevne og arbejdsglæde bevares. at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden Generelle arbejdsforhold Tjenestefrihed & privat fravær Privat fravær kan kun ske efter tilladelse fra den daglige leder. De generelle regler for tjenestefrihed uden løn er reguleret i aftaler mellem de forhandlingsberettigede organisationer for hele statens område. Der ydes tjenestefrihed med løn i følgende tilfælde: Eget Ægtefælle Forældre Svigerforældre Børn Søskende Bedsteforældre Svigerbørn Barns fødsel Egen eksamen Egen 50, og 60 års fødselsdag Jubilæum 25/40/50 år Bryllup Sølvbryllup Guldbryllup Livstruende sygdom Dødsfald Begravelse Tjenestefrihed gives dog kun, hvis begivenheden ligger på en arbejdsdag. I tilfælde af livstruende sygdom og dødsfald i nærmeste familie aftales yderligere frihed med den daglige leder. 11

12 Orlov Ved orlov forstås en midlertidig frigørelse fra arbejdsforpligtelsen på skolen - med eller uden lønkompensation fra skolen eller andre instanser. Der kan maksimalt bevilges orlov for et år. Som udgangspunkt er skolen positivt indstillet over for at yde orlov til medarbejdere, når dette er foreneligt med skolens aktiviteter. Orlov kan bidrage til at tilføre ny viden og erfaringer til skolen. Midlertidig ansættelse uden for Svendborg Erhvervsskole kan medvirke til en faglig og personlig udvikling af medarbejderen, som får mulighed for at kvalificere sig inden for nye områder eller specialisere sig inden for et allerede kendt område. Endvidere kan orlov være med til at sikre en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv. Der gives dog ikke orlov til medarbejdere, der ønsker at overgå til konkurrerende virksomhed. Der bevilges orlov efter gældende regler til arbejde, som udføres for humanitære hjælpeorganisationer og andet borgerligt ombud. Dette sker uanset, at det går imod skolens aktivitetsplaner. En medarbejder har efter endt orlov ret til at komme tilbage til en stilling med samme aflønning og ansættelsesforhold, som vedkommende forlod. Men ikke nødvendigvis til en stilling med det samme indhold. Dette vil afhænge af orlovsperiodens længde og den stilling medarbejderen varetog inden orlovsperioden. En skriftlig aftale om orlov indgås med nærmeste leder. Generelt gælder det, at jo tidligere en medarbejder fremsætter et ønske om orlov, des bedre mulighed har skolen, for at imødekomme medarbejderens ønske. (se personalehåndbog for mere info om orlov) Interforce Skolen har afgivet en hensigtserklæring til Interforce om at frigøre Forsvarets reservepersonel til uddannelse og træning. Hensigtserklæringen omfatter også reservepersonellets evt. ønske om frigørelse til deltagelse i internationale missioner. Bijob Det er tilladt at have bijob i mindre omfang ved siden af ansættelsen på skolen, når det kan udføres uden ulempe for skolen og er foreneligt med den agtelse og tillid, der er nødvendig for stillingen. Bijob som indeholder elementer, der konkurrerer med skolens aktiviteter, er ikke tilladt. Desuden er det ikke foreneligt at have bijob, der jævnligt varetages inden for rammerne af normal arbejdstid. Medarbejderen har pligt til at oplyse om de bijob, der har betydning for udførelsen af hovedbeskæftigelsen. 12

13 Kommunikationspolitik En velfungerende intern og ekstern kommunikation er en forudsætning for, at skolens overordnede visioner, mål og strategier kan realiseres. Kommunikationspolitikken udstikker de overordnede rammer for, hvad der betragtes som god kommunikation på Svendborg Erhvervsskole. Formålet med kommunikationspolitikken er at præcisere ansvar og rollefordeling i håndteringen af skolens interne og eksterne kommunikation. 13

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere