Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål for læringsudbytte 1.4 Erhvervsrelevante kompetencer 2. Adgangskrav 3. Tilrettelæggelse og opbygning 3.1 Progression 3.2 Undervisningsformer 3.3 Litteraturlister til undervisningen 3.4 Forløbsmodel 3.5 Eksamensmodel 3.6 Fagbeskrivelser 4. Særlige definitioner og bestemmelser for faget 4.1 ECTS-systemet 4.2. Bedømmelse Ekstern og intern censur trins-skalaen og bestået/ikke bestået Undervisningsdeltagelse Semestereksamen Skriftlige prøver Eksamenssprog Eksamenstilmelding Eksamensframelding års prøve 4.3 Godkendelse af studieaktivitet 4.4 Eksamensforsøg Reeksamen/sygeeksamen 4.5 Særlige prøvevilkår 4.6 Pensumopgivelser 4.7 Materialegebyr 5. Overflytning af studieretning 6. Ophavsret 7. Dispensation 8. Merit 8.1 Ansøgning om merit

2 Side 2/15 9. Orlov 9.1 Ansøgning om orlov 10. Praktik 11. Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger 12. Klager 11.1 Ordensregler 11.2 Videnskabelig redelighed 11.3 Behandling af overtrædelser 11.4 Sanktioner Bortvisning fra eksamen Bortvisning fra Designskolen Kolding 11.5 Procedure 12.1 Klager over bedømmelser 12.2 Klager over Designskolens afgørelser 13. Ikrafttrædelse og overgangsordning Bilag: Bilag #1: Mål for læringsudbytte Bilag #2: Adgangskrav og optagelsesregler Bilag #3: Eksamensregler Bilag #4: Bedømmelse af studieaktivitet Bilag #5: Klager Bilag #6: Fagbeskrivelser Bilag #7: Oversigt over undervisnings- og eksamensaktiviteter

3 Side 3/15 Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål Formålet med designuddannelsen er at give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner med henblik på beskæftigelse inden for designområdet, herunder kunsthåndværker. Designuddannelsen udvikler på et kunstnerisk grundlag den studerendes evne for æstetik, innovativ formgivning og problemløsning i en vekslen mellem konkrete, materialenære tilgange og abstrakte, teoretiske tilgange, så den studerende kvalificeres til at løse både konkrete, teoretiske og abstrakte designopgaver. Bekendtgørelsen 1, stk. 1 og 2

4 Side 4/ Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer inden for mode og tekstil Bacheloruddannelsen som mode- og tekstildesigner hører under Institut for Produktdesign. Uddannelsen er et treårigt, afrundet fuldtidsstudium, svarende til 180 ECTS eller tre årsværk. Efter tre års studier opnår den studerende en erhvervskompetence som designer på bachelorniveau og en faglig kompetence, der bl.a. giver ret til at søge ind på Designskolen Koldings toårige kandidatuddannelse samt kandidatuddannelsen i Designledelse (SDU). Uddannelsen giver den studerende designfaglige indsigter, færdigheder og kompetencer i et kunstnerisk, forskningsbaseret og eksperimenterende miljø, som gør det muligt at arbejde med designfaget i både faglige og tværfaglige, nationale og internationale sammenhænge. 1.3 Kvalifikationer og mål for læringsudbytte Bacheloruddannelsen skal give den studerende grundlæggende kundskaber og indsigt i designfaglig teori og metode og opøve den studerendes færdigheder i at omsætte givne forudsætninger og krav kunstneriske, teoretiske og praktiske til innovative designløsninger. (Bek. 12 stk. 2) Ifølge Beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i rammen for videregående grader i Danmark (typebeskrivelser) skal den studerende inden for områderne viden og forståelse, færdigheder og kompetencer efter endt bacheloruddannelse: Viden og forståelse have kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder samt forskningsbaseret viden om teori inden for relevante dele af fagområdet kunne forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder samt relevant videnskabelig teori Færdigheder kunne anvende kunstneriske og relevante videnskabelige metoder, redskaber og udtryksformer fra fagområdet samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kunne vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller kunne formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til både fagfæller og ikkespecialister Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer Rammebeskrivelsen udmønter sig i konkrete mål for læringsudbytte. Målene for læringsudbytte for mode- og tekstildesign fremgår af bilag 1.

5 Side 5/ Erhvervsrelevante kompetencer En afsluttet bacheloruddannelse giver mulighed for beskæftigelse i både den private og den offentlige sektor. Typiske job for en designfaglig kompetenceprofil alt afhængig af den særligt faglige profil kan være: Tekstildesigner Modedesigner Accessoriesdesigner Procesfacilitator Socialdesigner Museumsformidler Underviser Kulturmedarbejder Projektleder/projektmedarbejder Event-koordinator/oplevelsesdesigner Kommunikationsmedarbejder Indkøber Magasinmedarbejder Udstillingsdesigner Kurator Konsulent 2.0 Adgangskrav Optagelse på bacheloruddannelsen forudsætter, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen og består skolens optagelsesprøve. Optagelsesprøven har til formål at anskueliggøre ansøgerens talent og udviklingspotentiale som designer. Ansøgers motivation og studieegnethed indgår også i bedømmelsen. Designskolen Kolding kan lade ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, deltage i optagelsesprøven, hvis ansøger ved en konkret vurdering viser sig at besidde særligt talent og potentiale samt dokumenteret forståelse for tekst og skriftlig fremstilling på niveau med øvrig adgangsgivende eksamen. For at komme i betragtning til en studieplads er der ud over adgangskravene yderligere en række adgangskrav og optagelsesregler, som fremgår af bilag 2.

6 Side 6/ Tilrettelæggelse og opbygning Uddannelsen er tilrettelagt så både faglig sammenhæng og progression sikres gennem de tre studieår. Uddannelsen omfatter: redskabsdiscipliner og materialeforståelse metodiske og teoretiske fagelementer projektorienterede fagelementer Uddannelsens faglige indhold deler sig i henholdsvis fagspecifikke og tværgående discipliner. Fagspecifikke discipliner fokuserer på indføring i områder, som konstituerer den pågældende studieretning som fag, mens tværgående discipliner retter sig mod alle designfagets retninger. 3.1 Progression Den faglige og teoretiske progression understøttes af tilrettelæggelsen af fagelementernes sammenhæng, rækkefølge og niveau. Fordelingen mellem tværgående og fagspecifikke fagelementer gennem de tre studieår sikrer ligeledes progression i uddannelsen. 3.2 Undervisningsformer Undervisningen tager mange former og omfatter bl.a.: holdundervisning projektarbejde med individuel vejledning gruppearbejde med vejledning studietur/ekskursion selvstudie eksamensopgaver præsentation med kritik Der afholdes endvidere seminarer og individuelle forsøgs- og udviklingsstudier. 3.3 Litteraturlister til undervisningen Litteraturlister udarbejdes primært af institutleder og studiekoordinatorer. Listerne godkendes af uddannelsesleder. 3.4 Forløbsmodel og Indholdsoversigt se førstkommende side 3.5 Eksamensmodel se førstkommende side 3.6 Fagbeskrivelser Fagbeskrivelserne med tilhørende mål for læringsudbytte forefindes på bilag 6.

7 Side 7/ Særlige definitioner og bestemmelser for faget 4.1 ECTS-systemet ECTS (European Credit Transfer System) er det europæiske meritoverførselssystem. ECTS-point er en talmæssig værdi, der tildeles et fagelement for at angive den studerendes påkrævede arbejdsindsats. Det kan fx være forberedelse, undervisningsdeltagelse, skriftlige opgaver mv. Et studieår opdeles i alt i 60 ECTS-point, hvilket svarer til arbejdsbelastningen for en fuldtidsstuderende i et studieår eller i to semestre. 4.2 Bedømmelse Ekstern og intern censur Prøver kan bedømmes ved enten ekstern eller intern censur. Ved ekstern censur bedømmes prøven af eksaminator(er) og af en eller flere eksterne censorer. Ved prøve med intern censur varetager underviseren/eksaminator og en eller flere interne censorer bedømmelsen. Angivelsen ingen censur betyder, at det alene er underviseren, der bedømmer prøven. 1/3 af uddannelsens væsentligste områder bedømmes ved ekstern censur med censorer beskikket af Uddannelsesministeriet. De resterende 2/3 af uddannelsen bedømmes af en eller flere undervisere/eksaminatorer udpeget af Designskolen Kolding. (Se bilag 3 for Eksamensregler) trins-skalaen og bestået/ikke-bestået Når en prøve bedømmes, kan der enten gives karakter efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Såfremt bedømmelsen bestået eller karakteren 02 eller derover opnås, er prøven bestået. Beståede prøver kan ikke tages om. Bedømmelsen bestået eller ikke bestået kan maximalt anvendes ved prøver, der i alt dækker op til 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Undtaget herfra er meritoverførte prøver, der udelukkende bedømmes bestået. Alle prøver bedømmes absolut og ikke-relativt. Målet for uddannelsen og læringsudbyttet for det enkelte fagelement udgør grundlaget for den faglige bedømmelse Undervisningsdeltagelse Prøver, hvor eksamensformen er undervisningsdeltagelse, betinges af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Underviseren fastsætter og definerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder om evt. opgaver skal udarbejdes i fagelementet. Med tilfredsstillende menes, at den studerendes indsats i undervisningen bedømmes bestået, og at den studerende har deltaget i mindst 75 % af undervisningen. Består det overordnede fagelement af flere fagelementer, skal der opnås 75 % deltagelse i alle elementer, dvs., at det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt, at der samlet i det overordnede fagelement er tale om 75 % tilstedeværelse.

8 Side 8/ Semestereksamen Semestereksamen efter hvert semester er central for bacheloruddannelsen. Ved eksamen fremviser den studerende semestrets arbejder og opgaver, som efterfølges af bedømmelse og faglig kritik. Ved gruppearbejder bedømmes den studerendes arbejde individuelt, både mundtligt og skriftligt. Den studerendes ansvarsområde i gruppearbejdet skal desuden angives. Har den studerende ikke-beståede opgaver eller projekter fra tidligere semestre, bedømmes de til den næstkommende semestereksamen. Der kan tillægges ekstra tid til den studerendes fremlæggelse, hvis det skønnes nødvendigt. Det er op til institutlederen at afgøre, hvor meget ekstra tid der skal tillægges den ordinære bedømmelsestid. Hvis der er ikke-beståede fagelementer ved bedømmelsen, skal der indgås en aftale mellem eksaminator og den studerende om, hvordan de pågældende fagelementer indhentes. Der må ikke foretages lyd- eller billedoptagelse til semestereksamen Skriftlige prøver Skriftlige opgaver til ekstern censur skal afleveres til uddannelsessekretariatet i tre eksemplarer, opgaver med ingen eller intern censur i to eksemplarer, med mindre andet fremgår af fagbeskrivelsen. Tekniske problemer i forbindelse med aflevering af en opgave kan ikke ændre en afleveringsfrist. Omfanget af de skriftlige opgaver fremgår af fagbeskrivelserne. Det er tilladt at skrive ti procent mere eller mindre end det fastsatte antal. 1 normalside svarer til 2200 typeenheder inkl. mellemrum. Noter er en del af opgavens omfang, men forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, illustrationer og medfølgende bilagsmateriale tæller ikke som en del af opgavens omfang. Hvor mange anslag/normalsider opgavebesvarelsen andrager, skal oplyses på opgavens forside. Det er muligt at skrive den skriftlige bacheloropgave som gruppe. Hver enkelt studerendes bidrag til opgavebesvarelsen skal tydeligt angives i indholdsfortegnelsen. Synopsis, indledning og konklusion samt evt. delkonklusioner og/eller opsummeringer kan skrives i fællesskab. Omfanget af den skriftlige bacheloropgave fremgår af fagbeskrivelsen. Det er ikke muligt at skrive andre skriftlige opgaver på Bacheloruddannelsen som gruppe. Formidlings- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Desuden vægtes det, at den studerende er i stand til at formidle en faglig problemstilling og disponere en opgave, herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.) Eksamenssprog Prøver, skriftlige opgaver og semestereksaminer aflægges som hovedregel på dansk. Studerende, herunder udvekslingsstuderende og studerende med et andet modersmål end dansk, kan lade sig eksaminere på norsk, svensk eller engelsk. Den studerende skal underrette uddannelsessekretariatet, såfremt bedømmelsen skal foregå på engelsk. Bachelorprojektets skriftlige del skal forsynes med et resumé på engelsk svarende til én normalside. Resuméet tæller ikke som en del af opgavens omfang.

9 Side 9/ Eksamenstilmelding Som studerende er man automatisk tilmeldt alle prøver og bedømmelser, som knytter sig til det semester, man går på, samt til eventuelle prøver man ikke har bestået på forrige semestre Eksamensframelding Framelding af en eksamen skal ske mindst to uger før eksamen/afleveringsfristen finder sted. Ved mundtlige eksaminer tælles fra første eksamensdag. Ved senere framelding bedømmes den pågældende prøve som ikke-bestået og regnes for et brugt eksamensforsøg. Har den studerende frameldt sig fagelementer svarende til mere end 10 ECTS-point af semestrets fagelementer eller er udeblevet fra eksamen, kan studieaktiviteten for det pågældende semester ikke godkendes. Ved udeblivelse forbruger man desuden et eksamensforsøg. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende fx sygdom eller en voldsom uforudset hændelse indtrådt umiddelbart før eller under eksamen, vil der være mulighed for dispensation, således at den studerende ikke forbruger et eksamensforsøg. I tilfælde af sygdom skal den studerende indsende en lægeerklæring. Den studerende betaler udgiften til lægeerklæringen årsprøve Ifølge bekendtgørelsen skal den studerende inden udgangen af 2. semester indstille sig til de eksaminer, der er fastsat på 1. studieår, dvs., at den studerende ikke kan framelde sig eksaminer på 2. semester. Alle fagelementer fra 1. studieår skal bestås inden udgangen af 4. semester, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Designskolen kan dispensere fra bestemmelsen, hvis særlige forhold taler herfor. 4.3 Godkendelse af studieaktivitet Den studerendes studieaktivitet bedømmes godkendt eller ikke-godkendt efter hvert semester. En godkendt studieaktivitet er betinget af to forhold: at den studerende ikke har frameldt sig fagelementer svarende til mere end 10 ECTS-point af semestrets fagelementer til eksamen eller er udeblevet fra eksaminer svarende hertil. at den studerende udøver aktiv deltagelse i undervisningen jf. bilag # 4 En studerende kan ikke fortsætte uddannelsen, såfremt studieaktiviteten bedømmes ikkegodkendt to semestre i træk eller tre semestre i alt. Studerende, der er frameldt eksamen pga. sygdom, får ikke bedømt deres studieaktivitet, før til det næstfølgende semester.

10 Side 10/ Eksamensforsøg En studerende kan højest tre gange lade sig bedømme til den samme prøve. Bedømmes der tre gange ikke-bestået i samme fagelement, kan den studerende ikke fortsætte sin uddannelse. Udeblivelse fra eksamen tæller som et eksamensforsøg. Hvis det er begrundet i usædvanlige forhold, kan studienævnet dispensere, så et fjerde eksamensforsøg er muligt. Studienævnet kan i helt særlige tilfælde tillade flere eksamensforsøg, fx hvis den studerende alene mangler at bestå én enkelt prøve for at have gennemført hele uddannelsen. Ved 2. og 3. eksamensforsøg ved interne prøver kan den studerende forlange en af Uddannelsesministeriet beskikket censor Reeksamen/sygeeksamen Syge- og reeksamen finder normalt sted i forbindelse med det næstkommende semesters eksaminer. Undtaget herfra er reeksamen af skriftlige opgaver. Skriftlige prøver afleveres til reeksamination tirsdag efter efterårsferien i efterårssemestret og tirsdag efter vinterferien i forårssemestret. Såfremt en prøve kun afholdes én gang årligt, skal der gives studerende, der har været forhindret i at deltage i prøven på grund af sygdom eller barsel, mulighed for at deltage i prøven senest i næstkommende eksamenstermin. I øvrige tilfælde kan den studerende først lade sig bedømme næste gang prøven udbydes ordinært. Syge- og reeksamen kan have en anden prøve- og bedømmelsesform end den ordinære bedømmelse. Der kan søges dispensation i studieadministrationen til en tidligere bedømmelse end førstkommende eksamenstermin, hvis der er tale om bedømmelse af bachelorprojektet. 4.5 Særlige prøvevilkår I forbindelse med prøver og bedømmelser tilbydes særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når studienævnet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke sker en sænkning af det faglige niveau. Studievejledningen kan være behjælpelig med ansøgning til studienævnet samt med råd og ansøgning om støtte til særlige foranstaltninger (SPS Special Pædagogisk Støtte). Eksamensbeviset indeholder ikke oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelse. 4.6 Pensumopgivelser Den studerende må ikke opgive det samme pensum til beståelse af flere fagelementer. Bacheloreksamenen er ikke omfattet af denne regel. Såfremt der indgår selvvalgte opgivelser ved en prøve, skal den studerende inden for en af underviseren fastsat frist have underviserens godkendelse af opgivelserne.

11 Side 11/ Materialegebyr Den studerende skal betale kr ,00 til fælles materialer på bacheloruddannelsen. Beløbet opkræves omkring studiestart på 1. semester. 5.0 Overflytning af studieretning Der kan ansøges om overflytning af studieretning. En overflytning fra en studieretning til en anden forudsætter, at der er plads på holdet på den pågældende årgang. Hvis en studerende ønsker overflytning, skal den studerende hente en ansøgningsblanket på intranettet kontakte sin nuværende institutleder aflevere arbejder samt en skriftlig ansøgning på den ønskede studieretnings institut, hvori formålet med overflytningen begrundes Institutlederen på det ønskede institut vurderer den studerendes arbejder og ansøgning og indstiller herefter til studieadministrationen, om overflytningen anbefales. Overflytning af studieretning vil for den studerende ofte være forbundet med en ekstraordinær indsats, da der vil være behov for at følge ekstra fagelementer. Den eventuelle ekstraordinære arbejdsindsats aftales og koordineres med institutlederen. 6.0 Ophavsret Ifølge designuddannelsernes bekendtgørelse har Designskolen Kolding: med respekt af den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de resultater eller produkter, der fremkommer i forbindelse med en opgaveløsning, jf. dog stk. 2. Stk. 2 Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for institutionen, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem skolen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang institutionen, den studerende og tredjeparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres. (Bek. 37, stk. 1 og stk. 2) Den studerende kan ansøge sit instituts studieudvalg om at blive undtaget fra denne regel. Designskolen Kolding opfordrer desuden de studerende til at orientere sig på Danske Designeres hjemmeside:

12 Side 12/ Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Designskolen Kolding. Dispensationsansøgninger fra regler af faglig og principiel karakter afleveres i studieadministrationen mindst syv dage før det studienævnsmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Øvrige dispensationsansøgninger behandles i studieadministrationen. 8.0 Merit Har en studerende tidligere gennemført en uddannelse, dele af en uddannelse eller et enkelt fag, som kan erstatte dele af uddannelsen på Designskolen Kolding, kan der ansøges studienævnet om merit. Bacheloruddannelsens afsluttende eksamensprojekt kan ikke meritoverføres. 8.1 Ansøgning om merit Ansøgningsskemaer til ansøgning om merit kan hentes på intranettet. Den udfyldte ansøgning skal underskrives af institutlederen med dennes anbefaling af, om der bør tildeles merit. Udførlig dokumentation for det/de beståede fags indhold og niveau skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen afleveres i studieadministrationen senest syv dage før det studienævnsmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Afgørelser med afslag eller delvist afslag skal begrundes og ledsages af en klagevejledning. Det er muligt at klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser, der ikke fuldt ud imødekommer ansøgeren. 9.0 Orlov Efter 1. studieår (60 beståede ECTS-point) kan Designskolen Kolding efter anmodning fra den studerende, bevilge orlov svarende til ét fuldt studieår. Afhængig af tidspunktet for orlov genoptages studierne ved semesterstart i september eller januar. Der kan kun bevilges orlov på 1. studieår, hvis den er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller FN-tjeneste. Studerende på orlov er stadig indskrevet på Designskolen Kolding og må derfor ikke optages på en anden uddannelse i orlovsperioden. Efter endt orlov har man som studerende ikke krav på at kunne vende tilbage til samme studieordning, som var gældende inden orlovsperioden. 9.1 Ansøgning om orlov Ansøgningsskemaer til ansøgning om orlov kan hentes på intranettet. Orlov bevilges af studieadministrationen.

13 Side 13/ Praktik Det er kun muligt at komme i praktik i en virksomhed eller institution på kandidatuddannelsens 1. år Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger 11.1 Ordensregler Den studerende skal under sine studier på Designskolen Kolding optræde hensynsfuldt og ordentligt, således at hverken andre eller det omgivende samfund voldes gene eller skade. Den studerende må heller ikke volde skade på andres, det omgivende samfunds eller Designskolen Koldings effekter. Den studerende skal overholde de anvisninger og påbud, der fremgår af såvel interne regler som på skilte og opslag. Den studerende skal i øvrigt efterkomme de regler, der fastsættes af Designskolen Kolding Videnskabelig redelighed Den studerende skal under studiet og eksaminerne efterleve principperne for videnskabelig redelighed og reglerne om eksaminer og bedømmelser. Videnskabelig uredelighed finder sted, når der ved plagiering, fortielse, snyd, forfalskning eller på anden måde vildledes om den pågældende studerendes egen indsats eller resultater. Manglende kildeangivelse i skriftlige arbejder er fx at betragte som fortielser. Designskolen Kolding opfordrer desuden de studerende til at orientere sig på hjemmesiden: Behandling af overtrædelser Sager om overtrædelse af ordensregler eller eksamensregler samt principperne for videnskabelig redelighed behandles af uddannelseslederen. Uddannelseslederen kan indberette sagen for rektor. I tilfælde af formodning om eksamenssnyd foretager uddannelseslederen en foreløbig undersøgelse af sagen og indberetter forholdet til rektor, hvis formodningen om snyd bestyrkes. Andre grove tilfælde af videnskabelig uredelighed indberettes ligeledes til rektor Sanktioner Skolen har følgende sanktionsmuligheder i sager om overtrædelser: tildeling af advarsel bortvisning fra eksamen bortvisning fra Designskolen Kolding for en tidsbegrænset eller en tidsubegrænset periode

14 Side 14/15 Uddannelsesleder og rektor kan afslutte en sag med tildeling af en mundtlig eller skriftlig advarsel. Uddannelsesleder og rektor kan i grove tilfælde indgive politianmeldelse. Indgives der politianmeldelse i en sag, skal rektor orienteres herom. Rektor kan bortvise den studerende. I sager, hvor uddannelseslederen finder, at den studerende skal bortvises, indstilles dette til rektor Bortvisning fra eksamen Bortvisning fra eksamen kan finde sted, hvis den studerende har snydt eller hjulpet en anden studerende med at snyde, eller hvis den studerende på anden måde har overtrådt eksamens- og bedømmelsesreglerne (jf. bilag 3) Bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende bruger et eksamensforsøg og ikke bedømmes i den pågældende fagelement eller får en allerede tildelt karakter i fagelementet annulleret Bortvisning fra Designskolen Kolding Bortvisning fra Designskolen Kolding kan finde sted, hvor den studerende enten på grov eller gentagen vis overtræder skolens regler, og hvor rektor vurderer, at en bortvisning fra Designskolen Kolding er en nødvendig sanktion for at sikre skolens uforstyrrede funktion eller for at sikre tilliden til eksaminerne Procedure Uddannelseslederen har ansvaret for, at bestemmelserne i forvaltningsloven efterkommes, herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse. Uddannelseslederen kan indkalde den studerende til et møde til belysning af sagen. Den studerende har lov til at tage en bisidder med. En underordnet leders afgørelse kan indbringes for rektor. Rektors afgørelse kan, i sager om retslige forhold, indbringes for Uddannelsesministeriet. Klagen sendes til Designskolen Kolding, som afgiver en skriftlig udtalelse, der sendes til klageren. Klageren kan kommentere udtalelsen inden for syv dage. Skolen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer Klager 12.1 Klager over bedømmelser Klager over bedømmelser, herunder studieaktivitetserklæring, skal stiles til uddannelseslederen. Klager skal begrundes skriftligt og være Designskolen Kolding i hænde senest to uger efter bedømmelsen har fundet sted. Hvis der foreligger særlige forhold, kan Designskolen Kolding dispensere fra denne tidsfrist. Behandling af klager er beskrevet på bilag 5. En klage kan resultere i en lavere bedømmelse end den først givne.

15 Side 15/ Klager over Designskolen Koldings afgørelser Afgørelser foretaget af Designskolen Kolding kan ankes. Klageren indgiver anken til skolen senest to uger efter, at klageren er blevet gjort bekendt med bedømmernes afgørelse. Anken skal være skriftlig og begrundet. Skolen kan dispensere fra denne frist, hvis særlige forhold taler herfor. Procedure for ankesager er beskrevet på bilag Ikrafttrædelse og overgangsordning Studieordningen udarbejdes med hjemmel i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, med de ændringer, der følger af lov nr af 16. december 2009, lov nr. 549 af 31. maj 2011 og 3 i lov nr af 28. december 2011 samt Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Designskolen Kolding (Bachelor- og kandidatuddannelsen), bekendtgørelse nr. 661 af 15. juni Studieordningen er godkendt af Designskolen Koldings studienævn den 21. september 2011 og den 21. juni Studieordningen er godkendt af uddannelseslederen for Fakultetet for Uddannelse og Forskning den 21. september 2011 og den 21. juni Studieordningen gælder for alle nuværende studerende på Designskolen Kolding. BILAG: Bilag #1: Mål for læringsudbytte Bilag #2: Adgangskrav og optagelsesregler Bilag #3: Eksamensregler Bilag #4: Bedømmelse af studieaktivitet Bilag #5: Behandling af klager og ankesager Bilag #6: Fagbeskrivelser Bilag #7: Oversigt over undervisnings- og eksamensaktiviteter

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Master i RETORIK OG FORMIDLING

Master i RETORIK OG FORMIDLING Master i RETORIK OG FORMIDLING Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Kompetenceprofil... 3 Tilrettelæggelse... 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere