Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed"

Transkript

1 Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagen efter grundlovsdag holder det administrative område lukket. Det betyder, at alle centre har lukket. Nogle afdelinger vil dog have behov for et nødberedskab. Nødberedskabet fastlægges i samarbejde med de respektive samarbejdsudvalg. Medarbejderne kan modregne fridagene i flextimer, feriefridagstimer eller fridage. For øvrige personalegruppers vedkommende henvises der til overenskomsterne eller kutyme. Mærkedage og øvrige fridage Det er muligt at holde en fridag på nedenstående mærkedage, men fridagen holdes uden løn eller ved brug af en feriedag, opsparede flextimer eller lign: egen 50, 60 og 70 års fødselsdag eget bryllup og sølvbryllup bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup, rund fødselsdag (70, 75, 80 år og opefter) inden for den nærmeste familie, se nedenfor. Ved 25 års, 40 års og 50 års jubilæum har den ansatte fri på selve dagen. Frihed ved alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse inden for nærmeste familie Fastansat personale kan holde fri i én dag med løn i forbindelse med alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse inden for den nærmeste familie. Nærmeste familie er defineret som: Ægtefælle/samlever Børn Svigerbørn Forældre Stedforældre Svigerforældre Bedsteforældre Medarbejderens søskende og dennes ægtefælle/samlever Ægtefælles/samlevers bedsteforældre I tilfælde af forældres/ægtefælles/samlevers eller børns død kan der dog bevilges fri i op til fem arbejdsdage. side 1 af 18

2 Flytning I tilfælde af flytning kan medarbejderen holde en fridag uden løn eller ved brug af en feriedag, opsparede flextimer eller lign. Læge/Tandlæge Får en medarbejder akut behov for konsultation hos læge eller tandlæge, eller hvis konsultation uden for arbejdstiden er udelukket, kan den personaleansvarlige give den ansatte fri til dette. Bloddonor Bloddonorer kan holde fri ved bloddonation Nyredonor Har en medarbejder besluttet at donere en nyre til en pårørende, kan han/hun holde fri til de nødvendige forundersøgelser. Den ansatte skal ikke sygemelde sig, afspadsere eller tage ferie, men skal aftale med sin daglige leder om at få fri til ambulante undersøgelser, indlæggelser og i rekreationsperioden. Der er etableret en erstatningsordning, således at Staten dækker alle udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, transportudgifter og evt. andre udgifter. For den periode hvor den ansatte er uarbejdsdygtig, udbetaler Staten (Sundhedsstyrelsen) et erstatningsbeløb (løn inkl. feriepenge) til Helsingør Kommune som arbejdsgiver. Kontakt Personale Service i forbindelse med den nødvendige dokumentation. Eksamensfrihed Elever på DK1, DK2 og Kommunom og elever på Danmarks Forvaltningshøjskole samt assistentelever har fri dagen før eksamenerne samt fri på selve eksamensdagen. Er uddannelse til f.eks. merkonom, HD. el. lign. relevant for afdelingen, kan der efter forudgående aftale ydes helt eller delvist tilskud til bøger samt fri på eksamensdagen. Værnepligtsorlov Den ansattes rettigheder En medarbejder har ret til fravær fra arbejdet på grund af aftjening af værnepligt. Arbejdsgiveren må ikke afskedige en medarbejder på grund af aftjening af værnepligt. Den ansattes underretningspligt Tidspunkt for indkaldelse skal meddeles senest 2 uger efter den ansatte selv har fået besked. side 2 af 18

3 Ellers kan arbejdsgiveren hæve ansættelsesforholdet. (Dette gælder dog ikke for tjenestemænd i folkeskolen). Den ansatte skal meddele sin arbejdsgiver om, hvornår arbejdet genoptages senest 3 måneder før forventet hjemsendelsestidspunkt. Ellers anses ansættelsesforholdet for opsagt fra den ansattes side fra hjemsendelsestidspunktet. (Dette gælder dog ikke for tjenestemænd i folkeskolen). Ved hjemsendelse før tid Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår arbejdet skal genoptages. Den ansatte har dog ret til at genoptage arbejdet 4 måneder efter hjemsendelsen. Hvis den ansatte ikke underretter om denne hjemsendelse, betragtes ansættelsesforholdet for opsagt fra den ansattes side fra hjemsendelsestidspunktet. Aflønning Den ansatte får ikke løn fra kommunen i værnepligtsperioden. Dette gælder dog ikke ved genindkaldelse, da arbejdsgiveren her er forpligtet til at udbetale løn. Anciennitet Den ansatte optjener anciennitet under aftjening af værnepligt. Redningsberedskabet/Hjemmeværn Medarbejdere, der deltager i beredskabets og hjemmeværnets kurser og skoler, kan holde fri til dette med løn. Den ansatte skal sørge for at sende dokumentation for sin deltagelse til Personale Service med henblik på refusion. Ombud Tjenestemænd og andre kommunalt ansatte har mulighed for at holde fri i forbindelse med ombud m.v. Se nedenstående definition af ombud. Hvad er ombud m.v. Ombud er udøvelsen af hverv, som en borger pålægges af det offentlige, og som borgerne iflg. lovgivningen har pligt til at modtage. Der er desuden tale om ombud, når den, der har modtaget valg, er forpligtet i en given valgperiode. Hvad betegnes som ombud: Medlemskab af en kommunalbestyrelse Medlemskab af et amtsråd Hvervet som værge Hvervet som domsmand side 3 af 18

4 Hvervet som nævning Hvervet som bestyrelsesmedlem i en kommunalsammenslutning f.eks. i Amtsrådsforeningen eller Kommunernes Landsforening, samt hverv, som man udpeges til af en kommunal sammenslutning Særlige regler gælder for kommunalt ansattes frihed til at udøve hverv som medlem af Folketinget eller af Europa Parlamentet (Se nedenfor). OBS! - Medlemskab af menighedsråd anses ikke som ombud. Hvornår kan du holde fri Det er muligt at holde fri i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til udøvelsen af hvervet. F.eks veddeltagelse i kommunale udvalgsmøder, kommunale sammenslutningers årsmøder, eller når du deltager i kurser som er et led i din varetagelse af hvervet. Fri med løn Hvervet som domsmand betragtes som ulønnet og du har derfor som udgangspunkt ret til fri med løn fra Helsingør Kommune i op til 6 uger årligt til varetagelse af hvervet. Du skal dog først forsøge at omlægge din arbejdstid eller bytte dig fri så vidt muligt Hvis det ikke er muligt, kan du få fri med løn i op til 6 uger pr. kalenderår. Har du brug for at holde fri mere end det sker det uden løn. Det påhviler leder og medarbejder at medvirke til en hensigtsmæssig løsning. Der skal således tages hensyn til, at der ikke pålægges den ansatte en samlet arbejdstid af uforholdsmæssig længde.. Du kan finde yderligere information i Det bemærkes, at reglerne gælder for alle ansatte, dvs. ikke kun tjenestemænd. Medlemskab af Folketinget og af Europa Parlamentet Hvis den kommunalt ansatte under sit medlemskab af folketinget (Europa-Parlamentet) ikke udfører tjeneste i sit kommunale job, oppebærer han/hun ikke løn fra kommunen. Hvis den kommunalt ansatte under sit medlemskab af folketinget (Europa-Parlamentet) udfører delvis tjeneste i sit kommunale job, oppebærer han/hun en forholdsmæssig andel af sin normale løn fra kommunen. Lønanciennitet og pensionsalder Både tjenestemænd og overenskomstansatte der aflønnes efter tjenestemandslønsystemet optjener lønanciennitet for den tid,der er er blevet brugt til varetagelse af ombud mv. samt til varetagelse af medlemskab af folketinget og Europa-Parlamentet.Tilsvarende for tjenestemænds pensionsalder. side 4 af 18

5 Orlov Denne vejledning består både af Helsingør Kommunes generelle orlovsregler samt Arbejdsmarkedets orlovsordning om orlov til børnepasning. Helsingør Kommunes orlovsregler Orlov er som udgangspunkt en betegnelse for det at holde fri uden løn. Når der ses bort fra orlov til børnepasning, skal orlov altid godkendes af arbejdsgiveren, og kan kun finde sted efter aftale. Alle typer af orlov kan bruges til at udvikle både Helsingør Kommune som arbejdsplads, og den enkelte medarbejders arbejdsliv. Vi vil gerne med denne vejledning medvirke til at informere om mulighederne, og opfordre alle til at overveje brugen af orlov som et personalepolitisk redskab, der kan være med til at give en positiv udvikling i Helsingør Kommune. Længde Alle medarbejdere i Helsingør Kommune, som er fastansat på månedsløn, har efter en konkret vurdering mulighed for at få bevilget orlov uden løn i op til 1 år; i særlige tilfælde dog op til 2 år. Ved den konkrete vurdering bør der lægges vægt på den ansattes mulighed for at udvikle sig under orloven, sammenholdt med arbejdspladsens behov. Afvejning Det kan være af stor gavn for både medarbejder og arbejdsplads, at den ansatte får lejlighed til at stifte bekendtskab med en anden arbejdsplads, et andet arbejdsområde, få suppleret sin uddannelse eller på anden måde udvikle sig fagligt eller personligt. Det kan for eksempel også blive aktuelt at give en medarbejder orlov til pleje af et familiemedlem. Der henvises i øvrigt til: Personalehåndbogens afsnit Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager På den anden side står nogle andre hensyn, både til arbejdspladsen og til kommunen som helhed. Ansøgningen om orlov kan for eksempel komme på et tidspunkt, hvor arbejdspladsen meget dårligt kan undvære den pågældende medarbejder, eller der kan være generel mangel på arbejdskraft med en bestemt uddannelse, hvorfor det kan blive svært at besætte en midlertidig orlovsstilling. Arbejdspladsen må vurdere, om den gene, den ansattes midlertidige fravær vil medføre, kan opvejes af fordelene ved at få en nyinspireret medarbejder tilbage efter orloven. Et relevant hensyn er også sandsynligheden for, at den ansatte kommer tilbage. Har man ingen tiltro til det, er det sværere at argumentere for at stillingen skal stå åben og kun besættes midlertidigt. side 5 af 18

6 Endelig kan arbejdspladsen vælge ikke at besætte stillingen i orlovsperioden. Denne beslutning skal dog tages under hensyn til de tilbageværende kollegers arbejdsopgaver. Kriterier Ordinær orlov vil normalt kunne bevilges i forbindelse med: stillingsskifte ægtefælle/samlevers eller børns sygdom, barsel samt andre lignende forhold af personlig, familiemæssig eller social karakter deltagelse i uddannelse inden for ansøgerens fag eller anden uddannelse, for eksempel højskoleophold deltagelse i fagforeningsarbejde eller lignende udsendelse som ulandsfrivillig ægtefælle/samlevers tidsbegrænsede stillingsskifte eller udstationering Indstilling Den enkelte afdeling/institution/center skal på anmodning fra en medarbejder vurdere, om arbejdsstedet er indstillet på at bevilge orlov. En indstilling om orlov eller afslag på orlov fremsendes herefter til Personale Service, som har ansvaret for overholdelsen af en ensartet orlovspolitik i Helsingør Kommune. Personale Service vil herefter vurdere indstillingen i lyset af de generelle retningslinjer og den samlede praksis omkring bevilling af orlov. Efter orloven Efter endt orlov er den ansatte sikret fortsat ansættelse ved Helsingør Kommune på samme vilkår som kommunens øvrige ansatte. Man kan dog ikke gøre krav på tilbagevenden til samme institution/afdeling, medmindre dette er aftalt inden orloven påbegyndes. Selvom der ikke er krav om, at den ansatte skal vende tilbage til nøjagtig samme stilling, skal stillingen dog både geografisk, indholdsmæssigt og arbejdstidsmæssigt være passende. Hvis den ansatte på orlov for eksempel har en overordnet stilling eller et særligt ansvar, har vedkommende krav på at vende tilbage til en stilling på samme niveau. Det orlovsydende center er selv ansvarlig for, at der er en passende stilling at vende tilbage til. Giver dette anledning til problemer, rettes henvendelse til Personale Service så tidligt som muligt. For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at man ikke under eller efter afholdelse af ordinær orlov eller uddannelsesorlov er bedre sikret mod eventuelle nedskæringer, omstruktureringer eller andre ændringer på arbejdspladsen end de kolleger, der ikke har været på orlov. side 6 af 18

7 Som hovedregel vil Helsingør Kommune være tilbageholdende med at yde hel eller delvis løn under orlov. Som en tommelfingerregel kan det anføres, at der i vurderingen vil blive lagt vægt på, om formålet med orloven vil have en positiv indvirkning på den ansatte eller arbejdspladsen - noget Helsingør Kommune kan få glæde af. Der vil dog blive taget konkret stilling til hver enkelt indstilling om løn under orlov. Orlovstilsagn For alle andre typer orlov i Helsingør Kommune, er det Personale Service, som har den endelige kompetence til at bevilge orlov. Det vil sige, at alle skemaer vedrørende orlov skal sendes til Personale Service til underskrift, inden de sendes til Arbejdsformidlingen. Personale service vil sædvanligvis følge arbejdspladsens indstilling om orlov, men der er flere grunde til, at ansøgningsskemaerne skal omkring Personale Service. En af grundene er, at kommunens praksis på orlovsområdet skal være så ensartet som muligt, af personalepolitiske hensyn. Det er vigtigt over for det samlede personale, at der er en nogenlunde ensartet praksis på området. På den måde har alle medarbejdere en idé om, hvad de kan regne med. Desuden: hvis skemaerne ikke kommer omkring Personale Service, er der en væsentlig risiko for, at personen på orlov fortsætter med at få løn fra kommunen samtidig medorlovsydelse. Der gælder særlige orlovsregler i forbindelse med udstationering se Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende familiemæssige årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Tjenestefrihed i disse tilfælde ydes i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftaler og/eller praksis. En medarbejder, som er forælder til et barn under 18 år har ret til hel eller delvis tjenestefri med løn. Tjenestefriheden skal aftales med nærmeste leder. Tjenestefriheden kan begrænses til 1 måned pr. år. Yderligere tjenestefrihed kan aftales. Det er en betingelse, at den ansattes bolpælskommune godkender, at lovens bestemmelser vedr. økonomisk godtgørelse er opfyldt. Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. En medarbejder, som ønsker at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, har ret til hele eller delvis tjenestefrihed med løn. Bopælskommunen bevilger i disse situationer et side 7 af 18

8 plejevederlag. Helsingør Kommune betaler som arbejdsgiver forskellen mellem plejevederlag og løn. Den ansatte har ret til tjenestefrihed (og plejevederlag) op til 14 dage efger dødsfaldet. Når der udbetales løn, er Helsingør Kommune berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.. Når den ansatte ønsker at benytte sig af retten til fravær, skal den ansatte give Helsingør Kommune besked om det forventede tidspunkt for påbegyndelse af fraværet, samt indgiveansøgning til bopælskommunen om plejevederlag. Senest 2 hverdage efter den nærtståendes død skal den ansatte underrette arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet genoptages. Den ansatte skal genoptage arbejdet senest 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet aftales. Ferie Aftalens område Ferieaftalen af 1. april 2008 gælder ansatte i kommuner m.fl.. Ferieaftalen kan ikke fraviges af kommunen. Feriebegreber Ferieaftalen henviser til en række begreber, som er vigtige at kende, når man skal forstå reglerne: Optjeningsåret er lig kalenderåret Ferieåret er perioden fra den 1. maj til den 30. april, som følger nærmest efter optjeningsåret Ferieperioden er tidsrummet mellem den 1. maj og den 30. september, hvor begge dage er medregnet Ferieugen er 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne afholdes Hovedferien på 3 uger skal som hovedregel holdes i sammenhæng i ferieperioden Øvrig ferie er den ferie, som ikke er hovedferie Optjening af ret til betalt ferie side 8 af 18

9 Kommunale medarbejdere optjener ret til ferie med løn i timer. En fuldtidsmedarbejder på 37 timer optjener 18,50 ferietimer pr. måned svarende til 222 timers betalt ferie pr. år. En deltidsmedarbejder optjener ferietimer i forhold til sin beskæftigelsesgrad. En medarbejder på eksempelvis 30 timer, der er ansat i et helt optjeningsår, vil optjene 30/37 af 222 timer svarende til 180 timers betalt ferie pr. år. Timelønnede Timelønnede er ikke berettiget til løn under ferie. Timelønnede optjener i stedet ret til feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsåret og en kontant godtgørelse på 2,5% (6 ferieuger). Med virkning fra udbetalingen i 2010 forhøjes feriegodtgørelsen til 12,9%, som følge af den aftalte forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse. Elever Social- og sundhedshjælper-, og assistentelever samt sosu-elever er nu omfattet af lov om erhvervsuddannelser og er dermed omfattet af ferieaftalen. Det gælder hvis der er indgået uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser og eleven har påbegyndt ansættelsesforholdet den 1. august 2008 eller senere. En elev med uddannelsesaftale jf. lov om erhvervsuddannelse har i kraft af sin uddannelsesaftale ret til betalt ferie i et nærmere angivet omfang, uafhængigt af om eleven har optjent ret hertil. Andre elever har kun ret til betalt ferie, i det omfang, de har optjent retten. Hvor meget betalt ferie, eleven har ret til, afhænger af, hvornår i ferieåret eleven er startet. Er eleven startet inden den 1. juli, dvs. i perioden 1. maj til 30. juni i et ferieår, har eleven ret til 6 ugers betalt ferie i det indeværende ferieår. Påbegynder eleven fx ansættelsesforholdet den 1. maj 2009, så har eleven ret til 6 ugers betalt ferie i perioden 1. maj 2009 til 30. april Er eleven startet den 1. juli eller senere, dvs. i perioden 1. juli til 30. april, har eleven kun ret til 1 uges betalt ferie i det indeværende ferieår, forudsat at ferien holdes pga. en generel lukning af arbejdspladsen mellem den 1. oktober og den 30. april. Skolelukning sidestilles ikke med ferielukning af arbejdspladsen. I perioder med skolelukning bør praktikpladsen tage imod eleverne. Uanset hvornår eleven er ansat i ferieåret, har denne ret til 6 ugers betalt ferie i det første og andet hele ferieår efter ansættelsen. Hvis elevforholdet varer ud over det andet hele ferieår, har eleven ingen særlige ferierettigheder, dvs. at eleven følger de almindelige bestemmelser i ferieaftalen om optjening og udbetaling. Påbegynder eleven fx ansættelsesforholdet den 1. marts 2009, så har eleven ret til 1 uges betalt ferie, hvis arbejdspladsen har ferielukket i perioden 1. marts 2009 til 30. april Herefter har eleven ret til 6 ugers betalt ferie i perioden 1. maj til 30. april. Fraværsperioder En medarbejder, der optjener ret til betalt ferie under fravær fra arbejdspladsen (f.eks. pga. sygdom eller barsel), hvis den ansatte har krav på hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren under fraværet. Timelønnede, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ferie med sygeferiegodtgørelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: side 9 af 18

10 1. Fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst på arbejdet 2. Den timelønnede er ikke berettiget til løn under fraværet 3. Fraværet er ud over 3 arbejdsdage Ret til ferie uden løn En medarbejder vil altid have ret til at holde 6 ugers ferie i ferieåret, uanset om den ansatte har optjent ret til ferie med løn. Arbejdsgiveren kan som udgangspunkt ikke pålægge den ansatte at holde ferie, hvis vedkommende ikke har optjent ret til ferie med løn. Ferie afvikles ift. aktuel beskæftigelsesgrad Medarbejdere, der har ret til ferie med løn, afvikler altid ferie i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. Dvs. at en medarbejder - uanset antallet af optjente ferietimer har ret til løn under ferien, der svarer til beskæftigelsesgraden og lønnen på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Fratræder den ansatte, inden ferien holdes, udstedes dog et feriekort på de faktisk optjente ferietimer. Opgørelse af, hvad en medarbejder optjener af ferietimer er således primært relevant, når en medarbejder fratræder. Skiftende arbejdstid Den ansatte optjener og afregner ferie i timer. Det betyder, at de medarbejdere, der arbejder i turnus/har skiftende arbejdstid, ikke nødvendigvis kommer til at optjene og afholde præcis 6 ugers ferie. Alt afhængigt af arbejdsugens længde i timer vil den holdte ferie være kortere eller længere end 6 uger. Hvis en medarbejder, der har optjent ret til 6 ugers betalt ferie, ikke når op på 6 ugers ferie efter at have afholdt de optjente ferietimer, har denne ret til at få ferien suppleret op til 6 ugers ferie, uden at der dertil er knyttet ret til løn eller feriegodtgørelse. Ønsker den ansatte at supplere ferien op til 6 uger, skal arbejdsgiveren foretage løntræk svarende til det antaltimer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Det kan ligeledes forekomme, at en medarbejder efter afholdelse af 6 ugers ferie stadig har ferietimer til gode. Arbejdsgiveren skal efter drøftelse med den ansatte fastsætte, hvornår de resterende ferietimer skal afvikles. Arbejdsgiveren bør ved planlægning af ferien tilstræbe, at en medarbejder, der har været ansat i hele optjeningsåret, opnår en ferie, der ligger så tæt på 6 uger som muligt, under hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet. Ferieplanlægning Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvornår den ansatte skal holde ferie. Der gælder dog særlige bestemmelser for den 6. ferieuge. Inden arbejdsgiveren fastlægger ferien, skal arbejdsgiveren spørge den ansatte om, hvornår vedkommende ønsker at holde ferien. Arbejdsgiveren skal så vidt muligt under hensyntagen til arbejdets udførelse, og side 10 af 18

11 virksomhedens drift imødekomme den ansattes ønske, herunder tage hensyn til ansatte med skolebørn. Ferieugen skal afspejle arbejdsugen. Dvs. at arbejder den ansatte i en 5-dages uge uden weekendarbejde, så kan der ikke placeres ferie på en lørdag eller søndag. Ferien kan i øvrigt ikke placeres på ugentlige fridøgn, på søn- og helligdage, på overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte feriedage eller erstatningsdage herfor. For medarbejdere, som arbejder efter tjenestetidsplaner med skiftende ugentlig tjenestetid, skal arbejdsgiveren tilstræbe, at alle 5 uger kommer til at afspejle arbejdsugerne og den normale arbejdsrytme. Der skal i et rimeligt omfang placeres ferie over en periode, hvor den ansatte ellers ville have haft dag-, aften-, natte- og rådighedsvagter samt arbejdsfrie dage. En medarbejder har krav på at holde mindst 3 ugers sammenhængende hovedferie i ferieperioden, medmindre andet aftales. Den ansatte og arbejdsgiveren kan dog aftale, at kun 2 af de tre uger holdes i sammenhæng. Den øvrige ferie kan lægges uden for ferieperioden, men der er intet til hinder for, at den lægges i ferieperioden. Den øvrige ferie bør som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst en uges varighed. Ferie skal som udgangspunkt holdes i hele dage. Arbejdsgiveren og den ansatte kan dog aftale, at den ansatte holder en halv feriedag, hvis feriedagen holdes i tilknytning til en halv fridag ifølge overenskomst, sædvane eller kutyme, som fx grundlovsdag, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Varslingsfrister Arbejdsgiveren skal fortælle den ansatte, hvornår ferien skal holdes, senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før den øvrige ferie begynder. Ændring af ferie Når ferien først er fastsat, kan ferien ikke ændres af hverken arbejdsgiveren eller den ansatte, medmindre det aftales. En medarbejder, der f.eks. ikke kan komme af sted som planlagt, fordi vedkommendes rejseledsager ikke har kunnet få ferie på samme tidspunkt, har ikke krav på at få ændret sin fastlagte ferie. Ønsker den ansatte sin ferie udskudt, kræver det en aftale med arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil uanset årsag ikke kunne kræve, at en ansat afbryder sin ferie, når ferien først er startet. Overførsel af ferie Arbejdsgiveren og den ansatte kan aftale, at optjent ferie ud over 4 uger pr. år kan overføres til det/de følgende ferieår. Hvis den ansatte ikke har haft mulighed for at holde ferie pga. en feriehindring (se afsnit om feriehindring), kan også den ferie, der ligger inden for de 4 uger, aftales overført. side 11 af 18

12 I ferieaftalen er der ikke fastsat en grænse for, hvor mange ferieår arbejdsgiveren og den ansatte kan aftale at overføre ferie. Hvis den ansatte har overført ferie over mange ferieår, kan det få økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis den ansatte fratræder, inden den overførte ferie, er holdt. Det anbefales derfor, at det ved aftalens indgåelse fastsættes, hvornår den overførte ferie skal holdes. Overførsel af ferie forudsætter, at arbejdsgiver og medarbejder indgår en individuel skriftlig aftale inden ferieårets udløb den 30. april. Det anbefales, at spørgsmålet om overførsel afklares i god tid inden ferieårets udløb, så arbejdsgiveren kan nå at varsle ferien til afholdelse, hvis der ikke kan opnå enighed om en aftale. 6. ferieuge Der gælder visse særbestemmelser for optjening og afholdelse af 6. ferieuge: 6. ferieuge optjenes sideløbende med de 5 ferieuger Det er den ansattes valg, om 6. ferieuge skal afholdes eller udbetales Den ansatte kan selv planlægge afholdelsen af 6. ferieuge. Hvis den ansatte fratræderinden 6. ferieuge er afholdt, skal arbejdsgiveren udbetale en kontant godtgørelse til den ansatte for denne uge. Hvis den 6. ferieuge overføres til et efterfølgende ferieår, skal den behandles efter de almindelige regler om ferie. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren det efterfølgende ferieår kan varsle ferien holdt efter de almindelige regler om varsling. En medarbejder, der ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal give sin leder besked inden 1. oktober i ferieåret. Feriehindring Det kan ske, at allerede planlagt ferie ikke kan holdes, fordi den ansatte f.eks. er syg eller holder barselsorlov. Ferieaftalens 24 opremser, hvilke feriehindringer, der kan være tale om. De mest almindelige gennemgåes her: Sygdom Er den ansatte syg på tidspunktet for feriens begyndelse, er der, uanset sygdommens art og omfang, tale om en feriehindring, som betyder, at ferien ikke kan begynde, medmindre den ansatte selv ønsker det. Dette gælder også, hvis en medarbejder er delvist sygemeldt. Ønsker den ansatte selv at holde ferien, skal vedkommende melde sig rask, hvorefter ferien afvikles i forhold til vedkommendes normale/aktuelle beskæftigelsesgrad på tidspunktet for feriens afholdelse. Når en medarbejder raskmelder sig for at kunne holde sin ferie, kan udbetaling af sygedagpenge side 12 af 18

13 genoptages efter feriens afslutning, uden at der starter en ny arbejdsgiverperiode uden mulighed for refusion. Sygemelding Ønsker en medarbejder ikke at holde sin ferie pga. sygdom, skal vedkommende sygemelde sig ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag, medmindre der gælder andre regler om sygemelding for ansættelsesforholdet. Raskmelding Når den ansatte raskmeldes, skal vedkommende som udgangspunkt genoptage arbejdet. Arbejdsgiveren fastlægger efter drøftelse med den ansatte, hvornår erstatningsferien skal afholdes. Hvis den ansatte ønsker at holde den planlagte ferie i forlængelse af raskmeldingen, skal det ske efter aftale med arbejdsgiveren. Erstatningsferie ved sygdom under ferie Det er muligt at få erstatningsferie ved sygdom under ferie. Retten til erstatningsferie gælder først, når medarbejderen har haft mere end 5 dages sygdom under ferie i ferieåret (maj-april). De 5 sygedage (karensdage) behøver ikke at ligge inden for samme ferieperiode, men kan være spredt over flere perioder i ferieåret. Ved opgørelsen af de 5 sygedage under ferie indgår de dage, hvor medarbejderen trækkes for feriedage, dvs. at sygedagene skal ligge på arbejdsdage. Lørdag og søndag tæller således ikke med som sygedage under ferien medmindre, at medarbejderen normalt skulle have arbejdet på de pågældende dage. Medarbejdere, som har optjent fuld ferie (5 ugers ferie med løn) har ret til erstatningsferie for de faktiske sygedage. Medarbejdere, som ikke har optjent fuld ferie har ret til at få erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien. Der kan ikke ydes erstatningsferie for sygdom, der opstår ved afholdelse af 6. ferieuge. Det er en forudsætning for at få erstatningsferie, at sygdommen er af en sådan art, at den under normale omstændigheder også ville medføre en sygemelding. Anmeldelse og dokumentation af sygefraværet Ved sygdom under ferie skal medarbejderen kontakte sin leder på 1. sygedag (eller en anden person med ledelsesansvar på arbejdspladsen), hvis der ønskes erstatningsferie. Henvendelsen bør ske telefonisk, men såfremt medarbejderen ikke har mulighed for at kontakte arbejdspladsen telefonisk, kan sygefraværet anmeldes pr. mail eller sms. Hvis medarbejderen ikke melder sig syg på 1. sygedag, vil de 5 karensdage først begynde at tælle fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har kontaktet lederen for at melde sig syg. side 13 af 18

14 Medarbejderen skal fremsende en lægelig dokumentation for sit sygefravær. Udgiften til lægeerklæringen skal afholdes af medarbejderen. Hvis lægeerklæringen er skrevet på et andet sprog end dansk eller engelsk, er det medarbejderens ansvar at sørge for en oversættelse af lægeerklæringen. Sygdom før planlagt ferie Reglerne vedrørende sygdom før planlagt ferie er ikke ændret. En medarbejder, som er syg før en planlagt ferie begynder, har ikke pligt til at påbegynde ferien. Medarbejderen skal melde sig syg og rask efter de almindelige regler. Hvis medarbejderen bliver rask inden den planlagte ferie er udløbet, kan medarbejderen genoptage sit arbejde eller afvikle resten af ferieperioden. side 14 af 18

15 Barselsorlov Har en medarbejder ikke mulighed for at holde ferie pga. barsels- eller adoptionsorlov, er der tale om en feriehindring. Alt afhængig af, hvordan orloven holdes, er der mulighed for at aftale en udskydelse af orloven med henblik på at holde ferie. Udbetaling Hvis en medarbejder ikke kan holde ferie pga. en feriehindring, har den ansatte ret til at få udbetalt løn/feriegodtgørelse for den ferie, som vedkommende ikke kan holde. Det er en betingelse for udbetaling af hovedferien, at feriehindringen består ferieperioden ud, og at det ikke er aftalt, at hovedferien holdes efter ferieperioden. Dokumentation Udbetaling af ikke holdt ferie pga. en feriehindring er betinget af, at den ansatte kan dokumentere feriehindringen. Hvis den ansatte siger, at vedkommende har haft en feriehindring, og arbejdsgiveren er enig heri, skrives en erklæring. Erklæringen underskrives af både arbejdsgiver og den lokale repræsentant for den faglige organisation. Erklæringen danner grundlag for udbetaling af feriegodtgørelsen. Overførsel Inden ferieårets udløb kan den ansatte og arbejdsgiveren aftale, at ferien, som den ansatte ikke har haft mulighed for at holde i ferieåret pga. en feriehindring, kan overføres til det/de efterfølgende ferieår. Løn under ferie Når en medarbejder holder ferie, har den ansatte ret til løn, svarende til den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Den fast påregnelige løn udgør bl.a.: Fast/ grundløn Varige og midlertidige tillæg, der ydes med et fast månedligt beløb Timebaserede tillæg, der er en fast, påregnelig del af lønnenherunder særlige ydelser Pensionsbidrag (både eget- og arbejdsgiverbidrag) af såvel den faste løn som eventuelle pensionsgivende tillæg. side 15 af 18

16 Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Den ansatte kan, før optjeningsårets begyndelse, kræve feriegodtgørelse på 12,45% af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Det gælder for medarbejdere, der i forvejen opfylder betingelserne for at få ferie med løn. Den ansatte skal fremsætte sit ønske før optjeningsåret begynder, dvs. senest den 31. december i det forudgående optjeningsår. Arbejdstidsbestemte tillæg Får den ansatte tillæg som en del af den faste løn, skal tillægget medtages i lønnen under ferien. Det gælder f.eks. nattillæg, weekendtillæg, vagttillæg, rådighedstillæg mv. Over- og merarbejde Har den ansatte over- og merarbejde ud over det timetal, der er fastsat i ansættelsesbrevet, skal betalingen ikke medtages i lønnen under ferie. Særlige tillæg En medarbejder har ikke ret til rådighedsvagttillæg under ferien. Elever Eleven har som tidligere nævnt ret til løn under ferie i et nærmere bestemt omfang. Hvis eleven, forud for ansættelsen som elev, har optjent feriegodtgørelse, skal arbejdsgiveren ikke betale løn under ferie for de dage, som eleven har optjent feriegodtgørelse til. Hvis den optjente feriegodtgørelse pr. dag er mindre end den løn, som eleven har ret til i sit elevforhold, skal arbejdsgiver udbetale forskellen mellem feriegodtgørelsen og elevlønnen. Er den optjente feriegodtgørelse pr. dag større end elevlønnen pr. dag, holder eleven ferien med den optjente feriegodtgørelse. Fortsætter eleven hos den samme arbejdsgiver umiddelbart efter elevtiden i en stilling, som denne har uddannet sig til, har denne ret til ferie med løn, forudsat begge stillinger giver ret til løn under ferie. At eleven skifter fra at være elev til f.eks. at være funktionær, betyder ikke, at vedkommende fratræder, og der skal derfor ikke udstedes et feriekort. Praktikanter/studerende side 16 af 18

17 Praktikanter og studerende har ikke ret til løn under ferie, men de optjener under ansættelsen ret til feriegodtgørelse med 12,95 % af lønnen i optjeningsåret og en kontant godtgørelse på 2,5 % for 6. ferieuge. Særlig feriegodtgørelse En ansat, der har ret til ferie med løn, har også krav på en såkaldt særlig feriegodtgørelse. Særlig feriegodtgørelse svarer normalt til 1,5 % af lønnen i optjeningsåret. Med virkning fra udbetalingen i 2010 forhøjes den særlige feriegodtgørelse til 1,95%. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 er den særlige feriegodtgørelse forhøjet for en række personalegrupper. Det gælder bl.a. ernærings- og husholdningsøkonomer (1,7 %), ikkefaglærte lønarbejdere (1,9 %), husassistenter (1,9 %), rengøringsassistenter (1,9 %), kantineledere og rengøringsledere/-chefer (2 %), specialarbejdere mfl. (2 %). Med virkning fra udbetalingen i 2010 forhøjes den særlige feriegodtgørelse for disse grupper med 0,45%. Den særlige feriegodtgørelse for eksempelvis husassistenter forhøjes således til 2,35% med virkning fra udbetalingen i Den særlige feriegodtgørelse beregnes på samme måde som feriegodtgørelse, se nedenfor. Den særlige feriegodtgørelse udbetales ved ferieårets begyndelse den 1. maj. Feriegodtgørelse Når en medarbejder fratræder, skal arbejdsgiveren beregne feriegodtgørelse med 12,5 % for ikke afviklede ferietimer, som den ansatte har optjent hos arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal gøre hvert optjeningsår op for sig og beregne feriegodtgørelse for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afviklet, samt optjent ferie for det indeværende optjeningsår. Når arbejdsgiveren har gjort op, hvor mange ferietimer den ansatte har til gode fra tidligere og indeværende optjeningsår, skal ferietimerne omregnes til feriedage. Feriegodtgørelsen for de opgjorte feriedage anvises på et feriekort. Kontant udbetaling vil dog kunne ske i følgende tilfælde: Ved fratræden udbetales overført ferie Ved fratræden udbetales den 6. ferieuge Feriehindret ferie kan udbetales Ved fratræden pga. alders- eller helbredsmæssige årsager Ved flytning til udlandet Ved fratræden, hvis feriegodtgørelsen maksimalt udgør 500 kr. (typisk enkeltstående og kortvarige ansættelsesforhold). Hvis feriegodtgørelsen udgør maksimalt kr. side 17 af 18

18 Attestation af feriekort (ferieaftalens 32) Når den fratrådte medarbejder eller andre med feriekort skal holde ferie, skal den pågældende attestere feriekortet med anførelse af antal feriedage samt dato for feriens begyndelse. side 18 af 18

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

KL November 2013. Vejledning om personaleadministration på ældreområdet

KL November 2013. Vejledning om personaleadministration på ældreområdet KL November 2013 Vejledning om personaleadministration på ældreområdet Forord Den enkelte leder på ældreområdet skal i stigende grad varetage arbejdsgiverrollen overfor personalet. Det er vigtigt, at den

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Forhandlingsfællesskabet Aftale om ferie pr. 1. april 2015 med Forhandlingsfællesskabet s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Aftale om ferie for

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

aftale om Ferie 2008

aftale om Ferie 2008 aftale om Ferie 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indholdsfortegnelse Sundhedskartellets indledning

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter pr. 1. maj 2002 med KTO s kommentarer

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere