Lønstatistik for ansatte medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for ansatte medlemmer"

Transkript

1 Lønstatistik for ansatte medlemmer DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet på arbejdspladserne under ét steg dog kun 0,8% pga. udskiftning i arbejdsstyrken og tilgang af nyuddannede. Gennemsnitslønnen ligger nu på kr. om måneden eller kr., hvis arbejdsgiverens pensionsbidrag medregnes. Efter reallønsnedgang i er der grundet lav inflation atter i år realløns - fremgang på i gns. 1,3%

2 Reallønsfremgang igen i år Siden sidste lønstatistik er forbrugerprisindekset blot steget med 0,5%, og det betyder, at medlemmerne siden sidste lønstatistik har haft en reallønsfremgang på 1,3%. Det er andet år i træk, at vi kan notere en reallønsfremgang efter en 4-årig periode under finanskrisen med reallønsnedgang. Reallønsfremgangen er dog ikke den samme for alle grupper. På Dagblade, Ugeblade/Magasiner og er reallønsfremgangen eksempelvis kun på 1,1% hhv. 1,0%, mens den for Organisationsblade og Privat kommunikation er på hele 1,8% hhv. 2,1%. Som grafen nedenfor viser, var der i årene frem til og med 2009 reallønsfremgange på typisk 1,5-2,0%, men så slog finanskrisen for alvor igennem med tre år med reallønstilbagegang. Takket den lave inflation er reallønsfremgangen i år på samme niveau som sidste år. Den reelle lønstigning: Lønudviklingen for medlemmer i samme job som i 2013 Lønudvikling på 1,8% DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og oktober 2014, har i gennemsnit haft en lønstigning på 1,8% i den faste løn. Det er på niveau med sidste år, hvor tallet var 1,9%. 4% 3% 2% 1% 0% Udviklingen i den sammenlignelige reelle løn for DA-funktionærer Udviklingen i den reelle løn for DJ-ansatte i hele landet Udviklingen i gennemsnitslønnen for DJ-ansatte i hele landet Udviklingen i forbrugerprisindekset ,8 2,8 3,8 4,4 2,6 2,6 2,4 1,6 1,8 2,0 pct. 3,4 3,8 3,7 3,8 3,0 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 pct. 1,8 2,1 1,8 2,6 2,0 1,9 0,7 0,8 1,0 0,8 pct. 2,0 1,5 1,7 3,7 1,0 2,5 2,8 2,3 0,7 0,5 pct. Hovedtal Gennemsnitsløn i alt Antal medlemmer i statistikken OKTOBER 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnitsanciennitet Hele landet Alle ,6 Mand ,5 Kvinde ,2 København Alle ,3 Mand ,2 Kvinde ,0 Resten af landet Alle ,7 Mand ,5 Kvinde ,3 2

3 En lønstigning på 1,8% er lidt under end det øvrige private arbejdsmarked. Det fremgår af Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) lønstatistik for 3. kvartal 2014, at privatansatte funktionærer på DA-arbejdspladser har haft en lønstigning på 2,0% i samme periode. Af grafen på side 2 ses, at DJ-medlemmer nogle år har haft en reel lønstigning over det øvrige private arbejdsmarked og nogle år en lønstigning under. Samlet set over grafens 10-årige periode har DJmedlemmer haft en reel lønstigning, der er en anelse bedre end det øvrige arbejdsmarked. Forskelle i den reelle lønstigning København kan mønstre en større stigning i den reelle lønstigning end resten af landet. Lønstigningen i København er 2,0%, mens den er 1,7% i resten landet. Sådan var det også sidste år, om end forskellen i år er mindre. Mænd og kvinder har næsten haft samme reelle lønstigning. Kvinderne er gået 1,9% frem, mens mændene kommer lige efter med 1,8%. Dette ser vi år efter år - kvinderne har en lidt bedre reel lønstigning end mændene. Det er således ikke generelt mindre lønstigninger til kvinder, der er årsag til forskellen i gennemsnitslønnen for mænd og kvinder. Kommunikationschef/Pressechef er den stillingsgruppe, som har opnået den største reelle lønstigning, nemlig 2,7%. Herefter følger Kommunikationskonsulent, Webredaktør/Multimedieproducer og Producer med stigninger mellem 2,3% og 2,5%. I den anden ende finder vi Underviser, Lokalredaktør og TV-/Film-/Video-/Reporterfotograf med stigninger mellem 1,1% og 1,3%. Lønniveauet: Udviklingen i gennemsnitslønnen for alle medlemmer i statistikken Gennemsnitslønnen er steget 0,8% Gennemsnitslønnen for alle ansatte DJ-medlemmer var i oktober 2014 på kr. mod kr. året før. Det er en stigning på 340 kr. Gennemsnitslønnen er således steget med 0,8%, hvilket er lidt mindre end sidste år, hvor den steg med 1,0%. Stigningen i gennemsnitslønnen er igen i år væsentlig mindre end den reelle lønstigning. Det gælder således fortsat, at arbejdsgiverne generelt giver lidt lavere løn til nyansatte, eller at nye DJ-medlemmer kommer til med en løn under gennemsnittet, så et gennemsnitsmedlem af forbundet kun er blevet en anelse dyrere for arbejdsgiverne i forhold til udviklingen i forbrugerprisindekset, nemlig 0,3%. Medianlønnen Medianlønnen er i år kr., hvilket er godt 800 kr. mindre end gennemsnitslønnen. At medianlønnen er mindre end gennemsnitslønnen er forventeligt og er udtryk for, at nogle (få) medlemmer tjener markant mere end det store flertal. Forskellen mellem medianlønnen og gennemsnitslønnen er dog større, end hvad den har været de sidste par år og det betyder, at der i år er lidt større lønspredning end tidligere. Andelen af medlemmer, som tjener over kr. (ekskl. pension) er godt 11%. Ser vi på medierne, er det igen i år Net-medier, som ligger i top med en reel lønstigning på hele 4,5%. På de næste pladser kommer Privat kommunikation, Nyhedsbureauer/Nyhedstjenester, Organisationsblade og Radio/Tv med stigninger mellem 2,6% og 2,1%. De mindste stigninger finder vi på Dagblade og Ugeblade/Magasiner. Her er stigningen godt 1,5%, men også Offentlig kommunikation ligger med 1,7% i den lave ende. OKTOBER Gennemsnitsløn i alt Antal medlemmer i statistikken Udvikling i gennemsnitsløn Udvikling i reel løn Antal medlemmer ved beregning af reel løn ,8% 1,8% ,9% 1,8% ,8% 1,9% ,9% 2,0% ,0% 1,9% ,7% 2,1% ,7% 1,7% ,6% 1,7% ,0% 1,7% 466 Kvartiler og median er beregnet på gennemsnitsløn i alt altså eksklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag. Når alle medlemmer anbringes i et hirarki bestemt af løn indtægten, svarer medianen til det midterste medlems indtægt. Kvartilerne svarer til indtægten hos det medlem, som er 25% fra henholdvis bunden og toppen. Medianen er ofte et mere ærligt tal for lønniveauet end gennemsnitslønnen. Det skyldes, at nogle få medlemmer, der tjener markant mere end de øvrige, især i mindre grupper, kan trække gennemsnittet voldsomt op. 3

4 Lønniveauet for mænd og kvinder er stadig forskelligt Lønniveauet for mænd og kvinder har i lighed med sidste år udviklet sig næsten ens, idet gennemsnittet for kvinderne er steget med 0,8% og mændenes med 0,9%. Men ændringerne er ikke geografisk jævnt fordelt, da gennemsnittet for kvinder i København blot er steget 0,7% mod 1,0% i resten af landet. For mændenes gennemsnit er billedet det modsatte. Det er i København er nemlig steget 1,0%, mens mændenes gennemsnit i resten af landet blot er gået 0,6% frem. I gennemsnit tjener mændene nu kr. og kvinderne kr. Forskellen mellem kønnene er således knap kr., hvilket er en anelse mere end sidste år. Opgøres forskellen i procent tjener mændene 5,3% mere end kvinderne, hvilket er den samme forskel, som vi har set de sidste par år. Tidligere var tallet 6%, så lønforskellen er mindsket, men er nu tilsyneladende gået lidt stå. Det indsamlede lønmateriale kan forklare en del af forskellen mellem mænd og kvinders gennemsnitsløn, men ikke det hele. Det kan konstateres, at kvinderne gennemsnitligt får godt 500 kr. mindre i genetillæg end mændene. Kvinderne arbejder således ikke i samme grad på skæve tidspunkter som mændene. Endvidere er kvinderne klart overrepræsenteret i deltidsstillinger. Hele 12% af kvinderne er på deltid, mens det tilsvarende tal for mændene blot er 5%. Da deltidsansatte har en teknisk fuldtidsløn, der er 500 kr. lavere end fuldtidsansatte, trækker det også ned i kvindernes løngennemsnit. M/K-forskellen kan ikke forklares ved, at kvinderne er underrepræsenterede i de attraktive vellønnede stillinger. Kvinderne udgør 41% af alle deltagere i statistikken og ser vi på de fem mest vellønnede stillinger, hvor gennemsnitslønnen er over kr., udgør kvinderne her faktisk hele 45%. Men også i de vellønnede stillinger er kvindernes gennemsnitsløn mindre end mændenes i de vellønnede stillinger tjener mændene nemlig hele 8% mere end kvinderne. Endvidere kan det konstateres, at kvinderne har over 2 års lavere gennemsnitsanciennitet end mændene. Dette kan have en lille betydning på arbejdspladser med anciennitetsskalaløn, men ellers er der ingen grund til at tro, at anciennitet er specielt afgørende for lønnen. Efter de første ansættelsesår er det i højere grad personlige kvalifikationer, uddannelse, relevant erhvervserfaring og speciel fagindsigt samt evnen til at forhandle sin personlige løn, der bestemmer lønnen. Det personlige tillæg udgør en stor del af lønnen - også på arbejdspladser med skalatrin. Mænd får i gennemsnit godt kr. mere i personligt tillæg end kvinderne, så det er grundlæggende her, at M/K-forskellen findes. Noget tyder på, at kønnene har forskellige karrierevalg, hvor kvinder har tendens til at prioritere det gode job også i forhold til arbejdstider og blødere ansættelsesværdier - frem for den høje løn. Men der kan selvsagt også være tale om usaglige lønforskelle, så derfor gennemfører DJ sammen med tillidsrepræsentanterne ligelønseftersyn, hvor der ikke synes at være gode forklaringer på lønforskellene mellem kønnene på en arbejdsplads. Problemet i den forbindelse er imidlertid, at de store M/K-lønforskelle primært findes blandt de medlemmer, der er individuelt kontraktansatte og særligt i kommunikationsbranchen, hvor der ikke er tillidsrepræsentanter til at skaffe oplysninger om kollegernes sammenlignelige lønninger. Der spores dog en positiv tendens til, at kvinderne i højere grad end mænd søger hjælp til deres kontrakt- og lønforhandlinger fra DJ. Lønudviklingen fordelt på job, medietyper og landsdele Lønniveau i de største stillingsgrupper Stillingsgruppen Journalist/Reporter udgør 45% af alle deltagere i statistikken og gruppens gennemsnitsløn er kr., hvilket er godt 817 kr. mindre end gennemsnittet for samtlige medlemmer ( kr.). Kommunikationskonsulenter udgør 11% og tjener kr., hvilket er kr. mindre end et gennemsnitsmedlem. Redaktionssekretærer udgør 6% og med en løn på kr. tjener de knap mere end gennemsnittet. Endelig udgør gruppen af Redaktører/Fagredaktører 6% og de tjener kr. mere end gennemsnittet, nemlig kr. Alle andre stillingskategorier er relativt små. Producenter og Kommunikationschefer lønførende Det kan igen i år konstateres, at de to bedst lønnede stillingsgrupper er Producenter med en gennemsnitsløn på kr. og Kommunikationschefer/Pressechefer med kr. Herefter kommer Redaktionschefer med kr. og Layoutchefer med kr. I modsatte ende ligger Researcher/Resumist med kr. og Fotografer (reklame, portræt, kommunikation) med kr. Lønniveau fordelt på medietyper Ansatte på Organisationsblade topper med en gennemsnitsløn på kr., men det skal nævnes, at det også er her, at der er flest medarbejdere på jobløn uden øvre arbejdstid. I lønstatistikken korrigerer vi ikke for forskelle i arbejdstidens gennemsnitlige længde eller for ansættelsesvilkår på den enkelte arbejdsplads (se afsnittet Løn er ikke alt ). Efter Organisationsblade kommer Nyhedsbureauer og Nyhedstjenester med kr., Radio og TV med kr. og endelig Privat kommunikation med kr. Alle øvrige mediegrupper har en gennemsnitsløn omkring gennemsnittet for samtlige medlemmer eller lavere. De to medietyper med lavest gennemsnitsløn er Offentlig fotografisk virksomhed med kr. og Privat fotografisk virksomhed med kr. Størst stigning i København De sidste par år har provinsen haft en større stigning i lønniveauet end i København, men det er ikke tilfældet i år. I København er gennemsnitslønnen steget med 0,9%, men den i resten af landet er steget med 0,7%. Det betyder, at man i København nu tjener kr.mod kr. i resten af landet. I København tjener man altså næsten kr. - eller godt 7% - mere end i resten af landet. Den procentvise forskel mellem København og resten af landet har ikke ændret sig nævneværdigt de sidste mange år. Det kan konstateres, at københavnerne har en markant højere skala-/ grundløn end medlemmerne i resten af landet, nemlig kr. mod kr. Men det modsvares af, at man i resten af landet har et 4

5 højere personligt tillæg end i København. Det gennemsnitlige tillæg uden for hovedstaden er kr. mod kr. i København. Det skal dog retfærdigvis siges, at der er forholdsmæssigt flere medlemmer på en individuel kontrakt i København end i resten af landet og at medlemmer på individuel kontrakt hovedsageligt anfører al deres løn som skala-/grundløn. Men det ændrer ikke afgørende på ovenstående billede. Lønstatistikken er afhængig af medlemmernes deltagelse Der deltager i år medlemmer i årets lønstatistik, hvilket er en fremgang på 31 i forhold til For de individuelt kontraktansatte medlemmer er lønspørgeskemaet kun tilgængeligt på internettet. Medlemmer, som har oplyst deres til forbundet, har modtaget i alt to invitationer til at deltage i lønstatistikken. Invitationerne indeholdt et link til det elektroniske spørgeskema, som medlemmerne blot skulle klikke på. De medlemmer, som ikke har oplyst en til forbundet eller som ikke reagerede på de to invitationer, modtog efterfølgende et brev med en invitation fra forbundet. I Invitationen var angivet internetadressen på det elektroniske spørgeskema. Undersøgelsens svarprocent Godt 75% af statistikkens oplysninger kommer direkte fra arbejdspladsernes lønbogholderier, indsamlet kollektivt via tillidsrepræsentanterne. På disse arbejdsplader er svarprocenten meget tæt på 100%. Tilbage står en gruppe medlemmer ansat på mindre arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, der selv skal udfylde et lønspørgeskema via internettet. Et kvalificeret bud er, at der fra denne gruppe blot deltager 55-60% i statistikken. Men vi ved det ikke præcist, da en del af medlemmerne i DJs medlemsregister står ophørt som fastansatte men uden oplyst arbejdsplads. I nogle tilfælde viser det sig, at disse medlemmer reelt er ledige, på orlov/uddannelse, freelancere etc., og derfor ikke skal indgå i statistikken. Med andre ord kender vi ikke det korrekte antal manglende besvarelser. Undersøgelsens svarprocent kan derfor ikke præcist beregnes, men den samlede svarprocent ligger formentlig omkring 90%. Dette er en særdeles høj svarprocent og tallene i indstikket har derfor en meget høj troværdighed. Lønstatistikkens begreber Deltidsansatte Medlemmer ansat på deltid indgår også i lønstatistikken. De deltidsansattes månedsløn er omregnet til en teknisk fuldtidsløn via deres månedlige timetal. Der er en lille usikkerhed på den tekniske fuldtidsløn, da vi ikke i alle tilfælde ved, hvordan arbejdsgiveren oprindelig beregningsmæssigt har reduceret medlemmets løn. Men det vurderes, at usikkerheden er beskeden og at statistikken samlet set styrkes af, at deltidsansatte indgår. De deltidsansatte udgør godt 8% af deltagerne i lønstatistikken (460 medlemmer). Den reelle lønstigning Siden 1997 har det været muligt at beregne den reelle lønstigning, der kan sammenlignes med lønudviklingen i samfundet som sådan. Den reelle lønstigning er beregnet på de medlemmer, som har været ansat på samme arbejdsplads og i samme jobfunktion, siden forrige lønstatistik. For hvert medlem beregnes stigningen kun af grundløn/ skalaløn + personligt tillæg, så de variable funktions- og genetillæg ikke forrykker billedet. Den reelle lønstigning er således beregnet på individniveau, og det betyder, at et lavtlønnet og et højtlønnet medlem vægter lige meget i beregningen. Den reelle lønstigning udtrykker populært sagt, hvad man bør være steget i løn siden sidste år, såfremt man ikke har skiftet arbejdssted eller gjort karriere. Der ligger væsentlig færre personer til grund for denne beregning, da enhver tvivl om, hvorvidt individerne har skiftet stilling internt i virksomheden, medfører udelukkelse fra denne del af statistikken. Den gennemsnitlige lønstigning Stigningen i gennemsnitslønnen, eller den beregnede lønstigning, er identisk med den lønstigning, vi gennem alle årene har beskrevet i indstikket. Den beregnes på baggrund af alle medlemmer. Vi finder først den samlede gennemsnitlige løn (grundløn/skalaløn + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg) i hvert af de to år og udregner herefter den procentvise stigning i gennemsnitslønnen. Den beregnede lønstigning beregnes altså på gruppeniveau, og det betyder, at et højtlønnet medlem fylder relativt mere i beregningen end et lavtlønnet, ligesom tilgang og fragang fra gruppen i årets løb får stor betydning for sammenligningen. Den beregnede lønstigning siger noget om, hvad et gennemsnitsmedlem har kostet den gennemsnitlige arbejdsgiver i omkostningsstigning. Da forbundets medlemsprofil ændres en del i disse år, skal den beregnede lønstigning anvendes med varsomhed. Nye arbejdspladser I virksomhedsstatistikken (side 4-9) optræder der ikke virksomheder med mindre end 5 medlemmer/besvarelser. Derfor er der igen i år sket ændringer i hvilke virksomheder, der er nævnt. 8 nye er kommet ind i forhold til sidste år, mens 13 er røget ud som følge af spærregrænsen eller fusion med en anden virksomhed i statistikken. Udskiftningerne er primært sket i kreds 1. Anonymitet På arbejdspladser med færre end 9 deltagere, offentliggør vi ikke nedre og øvre kvartil for at helgardere os imod, at et medlem kan blive genkendt i statistikken, hvis man har et tilstrækkeligt stort internt kendskab til medarbejdernes identitet i den pågældende virksomhed. Mellemledere På arbejdspladser, dækket af DJ-overenskomst, hvor vi modtager lønoplysninger via tillidsrepræsentanten, indgår alene de overenskomstansatte. Mellemledere på disse arbejdspladser, der har udfyldt individuelt lønskema, indgår kun i gennemsnit for stilling, medie, kreds og køn. Det er hensigten på sigt også at kunne beregne lønniveau for denne gruppe medlemmer. Dataindsamlingen varetages af Dansk Journalistforbund, men data behandlingen og statistikkens konklusioner udarbejdes af Huge Consulting og TL Analyse. 5

6 Stillinger Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2014 grund/skalaløn personl. tillæg funktionstillæg genetillæg Arbejdsgivers pensionsbidrag Alle stillinger Journalist/Reporter Redaktionssekretær Lokalredaktør Redaktør/Fagredaktør Redaktionschef Pressefotograf/Fotojournalist Billedredaktør Layouter, grafiker, designer, AD'er Layoutchef Visualizer, nyhedsgrafiker Bladtegner Kommunikationskonsulent Kommunikationschef/Pressechef Fotograf (reklame, portræt, klinisk) Webredaktør/Multimedieproducer Webmaster/IT-konsulent Underviser i medier og journalistik Forlagsredaktør Researcher Programmedarbejder/Journalist Tilrettelægger/TV-instruktør Prod.medarbejder (lyd, lys, mix.) Studievært Producer Producent TV-/Film-/Video-/Reporter-fotograf Tekster, Versionist Redigeringstekniker/Klipper/Editor Andet Sådan hænger løndelene sammen Gennemsnitsløn i alt (1. søjle) er sammensat af grundløn/ skalaløn + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg. Lægger man arbejdsgiverens pensionsbidrag til gennemsnitsløn i alt, får man bruttoløn inkl. pension. Bemærk, at tallene er afrundet, og at regnestykket derfor nødvendigvis ikke går helt op. En del offentligt ansattes personlige lønandele er stadig opdelt i kvalifikationstillæg, ansvarstillæg, men disse indføjes nu i rubrikkerne personligt tillæg og funktionstillæg. Af pladsmæssige hensyn har vi i indstikket samlet kvalifikationstillæg i søjlen personligt tillæg, og ansvarstillæg i søjlen funktionstillæg. Offentligt ansattes løndele Offentligt ansatte har fået nettoficeret deres løn på lønsedlerne, så deres tidligere egetbidrag til pension er flyttet til den arbejdsgiverbetalte pension. Vi omregner ikke længere en tredjedel heraf til løn, da også en række private arbejdsgivere er gået over til ren arbejdsgiverbetalt pension. Vær derfor blot opmærksom på også at sammenligne på bruttolønninger inkl. pension, når der sammenlignes mellem forskellige arbejdspladser med forskellige overenskomster. 6

7 OKTOBER 2013 Bruttoløn inkl. pension Nedre kvartil ekskl. pension Median ekskl. pension Øvre kvartil ekskl. pension Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer Gennemsnitsløn i alt Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 25 Sådan fordeler DJ s fastansatte medlemmer sig på overenskomst- eller kontraktansættelse: Medie Overenskomst Kontrakt Dagblade 98% 2% Distriktsblade 55% 45% Ugeblade, magasiner 80% 20% Organisationsblade 45% 55% Nyhedsbureauer 90% 10% Radio og Tv 90% 10% Kommunikationsarbejde 30% 70% Fotografisk arbejde 25% 75% Forlag og andet 5% 95% I alt 85% 15% Vores lønstigning er ikke med? Lønstigninger, der pga. af udskudte eller forskudte lønforhandlingsterminer endnu ikke er udbetalt i oktober måned, indgår selvsagt ikke i statistikken. Derfor kan det på nogle arbejdspladser opleves, at lønstigningerne registreres forskudt, ligesom nogle arbejdspladser har lavet lønaftaler, der betyder, at der f.eks. er store lønstigninger i første overenskomstår og tilsvarende mindre stigninger det sidste overenskomstår. 7

8 Kredse, overenskomster og medietyper Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2014 grund/skalaløn personl. tillæg funktionstillæg genetillæg Arbejdsgivers pensionsbidrag Hele landet Kreds 1 - København og Bornholm Kreds 2 - Sjælland og øerne Kreds 3 - Sydjylland Kreds 4 - Østjylland Kreds 5 - Midt- og Vestjylland Kreds 6 - Nordjylland Kreds 7 - Grønland Kreds 9 - Fyn Særlige overenskomster Fællesoverenskomsten Berlingske Hus Politikens Hus Egmont Publishing Aller Media Danmarks Radio TV 2/Danmark TV 2/Regionerne Statsoverenskomsten Danske Regioner Kommunernes Landsforening Dagblade Alle dagblade Kreds 1 - København og Bornholm Kreds 2 - Sjælland og øerne Kreds 3 - Sydjylland Kreds 4 - Østjylland Kreds 5 - Midt- og Vestjylland Kreds 6 - Nordjylland Kreds 9 - Fyn Medietyper Alle medietyper Dagblade Distriktsblade Ugeblade og magasiner Organisationsblade Netmedier Nyhedsbureauer og -tjenester Radio og TV Offentlig kommunikation Privat Kommunikation Privat fotografisk virksomhed Offentlig fotografisk virksomhed Forlag Grafisk virksomhed

9 Bruttoløn inkl. pension Nedre kvartil ekskl. pension Median ekskl. pension Øvre kvartil ekskl. pension Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2013 Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 14 9

10 Virksomheder 10 Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2014 grund/skalaløn personl, tillæg funktionstillæg genetillæg Arbejdsgivers pensionsbidrag Kreds 1 - København og Bornholm Aller Media Altinget.dk Avisen.dk Benjamin Media Berlingske Blu Bonnier Publications Bornholms Tidende BT BUPL/Børn og Unge Børsen Copenhagen Business Academy Dagens Medicin Danmarks Jægerforbund Danmarks Lærerforening Danmarks Tekniske Universitet Danske Bank Danske Fagmedier Djøf/Djøfbladet DM/Magisterbladet DR DSB DSR/Sygeplejersken Egmont Publishing Ekstra Bladet Eyeworks Denmark Fagbladet 3F FOA Fag & Arbejde Folkekirkens Nødhjælp Forbrugerrådet Gyldendal HK/Danmark Information Ingeniøren Journalisten KL/Danske Kommuner Kristeligt Dagblad Kræftens Bekæmpelse Københavns Kommune Københavns Universitet LandbrugsMedierne Lokalaviserne Fr.bg, Amager og Østerbro Mastiff Media Movers Metronome Productions metroxpress Monday Newspaq Nordisk Film Politiken Politikens Lokalaviser Radio24syv Ritzaus Bureau SBS Discovery Media Scanpix SL/Socialpædagogen Strix Television Søndagsavisen TV 2 Bornholm

11 Bruttoløn inkl, pension Nedre kvartil ekskl, pension Median ekskl, pension Øvre kvartil ekskl, pension Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2013 Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 Virksomheder Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2014 grund/skalaløn personl, tillæg funktionstillæg genetillæg Arbejdsgivers pensionsbidrag TV 2/Danmark, København TV 2/Lorry TV3 Sport Udenrigsministeriet United Production Watch Medier Weekendavisen Kreds 2 - Sjælland og øerne Helsingør Dagblad Lolland-Falsters Folketidende Region Hovedstaden, fotografer Region Hovedstaden, journalister Region Sjælland, journalister Sjællandske Medier TV2 ØST Kreds 3 - Sydjylland Der Nordschleswiger DGI Jyske Medier Region Syddanmark, fotografer Region Syddanmark, journalister Syddanske Medier (JydskeVestkysten) TV2/Syd Kreds 4 - Østjylland DMJX Jyllands-Posten Midtjyllands Avis Midtjyske Medier Randers Kommune TV 2/Østjylland VIA University College Århus Kommune Aarhus Universitet Kreds 5 - Midt- og Vestjylland Herning Folkeblad Medieskolerne Morsø Folkeblad Region Midtjylland, fotografer Region Midtjylland, journalister Skive Folkeblad TV/Midt-Vest Kreds 6 - Nordjylland Nordjyske Medier Region Nordjylland, fotografer Region Nordjylland, journalister TV2/Nord Kreds 7 - Grønland KNR/Grønlands Selvstyre Kreds 9 - Fyn Fynske Medier Odense Kommune Syddansk Universitet TV 2/Danmark, Odense TV 2/Fyn

13 Bruttoløn inkl, pension Nedre kvartil ekskl, pension Median ekskl, pension Øvre kvartil ekskl, pension Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer Gennemsnitsløn i alt OKTOBER 2013 Anciennitet i gennemsnit Antal medlemmer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af enhver art hviler altid på et sæt forudsætninger, som man er nødt til at kende, hvis man vil undgå at komme til at bruge tallene til noget, de ikke kan bruges til og blive beskyldt for at manipulere! Løn er jo ikke alt. Så lønstatistikken kan for eksempel ikke sige noget om, hvor det er fedt at være ansat. For sammen med lønnen hører jo en lang række øvrige ansættelsesvilkår, der i meget høj grad har betydning for, om lønnen kan betragtes som høj eller lav. Og mulighederne for et godt job med spændende indhold og udfordringer i et velfungerende samarbejde med gode kolleger kan man ikke slå op i nogen statistikker. Og det er jo ikke mindre væsentligt end lønnen. Faktisk siger lønstatistikken kun, hvad arbejdsgiverens gennemsnitlige lønudgift pr. fuldtidsansat medarbejder var i oktober måned. DJ s lønstatistik bygger som andre lønstatistikker på arbejdsgiverens direkte lønudgifter altså alle udbetalte løndele og arbejdsgiverens pen sionsbidrag. 75% af lønindberetningerne (nemlig hovedparten af det overenskomstdækkede område) kommer direkte fra arbejdsgivernes lønbogholderier, mens 25% kommer fra mindre arbejdspladser og individuelt kontraktansatte, der selv udfylder lønspørgeskema. Arbejdstid og afspadsering Tid er stadig den eneste objektive målestok for arbejdets værdi. Selv om den anvendte tid ikke siger noget om hverken mængden af det udførte arbejde eller dets kvalitet, er der ingen andre objektive måder at værdisætte kreativt mediearbejde efter. Fleksibilitet betyder bøjelighed, smidighed, tilpasningsevne. Så når arbejdsgiverne i kor råber om mere fleksibilitet, mener de i virkeligheden, at mere tid = mere arbejde skal være billigere. For der er intet i DJ s overenskomster, der forhindrer en arbejdsgiver i at få udført et hvilket som helst arbejde på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet eller ugen. Men der er regler i overenskomsten for, hvad det koster! Både af hensyn til de ledige og for at undgå unødigt misbrug, man bliver syg af. Stort set hele den overenskomstdækkede trykte presse har en 37 timers arbejdsuge og afspadsering i forholdet 1:1,5 og i nogle tilfælde 1:2 for timer ud over de 37. I de elektroniske og enkelte andre medier, dog først for timer ud over 160 månedligt. At arbejdsgiverne går efter guldet, når de prøver at fjerne overarbejdsbetalingen, viser nedenstående lille regnestykke for en medarbejder med en månedsløn på kr., ansat på en overenskomst med afspadsering/betaling i forholdet 1:1,5 for timer ud over 37 ugentligt. Hvis denne medarbejder i stedet ansættes på individuel kontrakt uden betaling af overarbejde eller uden øvre arbejdstid og måske i konsekvens heraf! får en faktisk arbejdsuge på 45 timer (det er blot en time ekstra dagligt + tre timer hjemme i weekenden), ja, så skulle månedslønnen faktisk være kr., hvis timerne ud over 37 skal betales i samme forhold 1:1,5. Fra DJ s overenskomster: Arbejdstiden i medierne svarer generelt til 37 timer pr. uge inklusiv betalt frokost. Der er dog enkelte arbejdspladser med anden arbejdstid: 35 t. pr. uge: SL og Socialrådgiverforeningen 36 t. pr. uge: DSR/Sygeplejersken, Politikens Hus, Socialrådgiveren 36,5 t. pr. uge: Ingeniøren 37,5 t. pr. uge: Bonnier Publications, Fødevareforbundet NNF 39,5 t. pr. uge: Egmont Publishing, Infomedia Ingen aftalt arbejdstid: HK Danmark. 1 overtime = 4% løn Hver gennemsnitlig arbejdstime ud over 37 timer ugentligt koster 4% af lønnen, hvis man skal have lige så meget i løn for dem som en medar bejder, der kan afspadsere dem i forholdet 1:1,5. (1,5 x 100 : 37 = 4,05%) 14

15 Minimum fem ugers ferie 5 ugers ferie har alle ret til efter ferieloven. Men på alle DJ s overenskomster er dette minimum forbedret til 6, 7 eller 8 ugers ferie mange steder dog med den ekstra uge i form af 5 feriefridage. Lovens minimum på 5 uger findes typisk kun på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser, mens der i det offentlige samt Fællesoverenskomsten (20 dagblade uden for København, hvoraf flere dog har forbedringer i husaftaler) er lagt 5 feriefridage til. 6 ugers ferie findes typisk blandt organisationer og magasiner. 7 og 8 ugers ferie findes typisk i nyhedsmedier og dagsaktuelle medier med usystematisk arbejdstid med aften- og weekendarbejde og uden daglig eller blot påregnelig arbejdstid, hvor arbejdsgiveren bestemmer fra dag til dag, uge til uge eller måned til måned, hvornår medarbejderne skal arbejde, og hvornår de skal have fri. Ansatte på individuel kontrakt vil med mindre de selv forhandler sig til mere normalt kun have ferielovens minimum. En ferieuge kan omregnes til et 2,5% løntillæg, hvis man over lønnen skal sikre sig ligestilling med kolleger med ekstra ferieuger, svarende til det, man ved fratræden får indbetalt til FerieKonto pr. ferieuge. Fra DJ s overenskomster: Antal ferieuger pr. år inkl. kaosuge og feriefridage, men ekskl. løse fridage: 5 uger: Ingen! 6 uger: Altinget.dk, Bonnier Publications, BUPL, Dansk Handelsblad, DI Fotografer, DSR/Sygeplejersken, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, Fællesoverenskomsten, HK Danmark, MetroXpress, Muskelsvindfonden, Newspaq, Fødevareforbundet NNF, Producenterne, Radio Als, Regioner og Kommuner, SL, Socialrådgiveren, Staten, Søndagsavisen og TV 2. 7 ugers ferie: Aller Media, Avisen.dk, Berlingske Media, Bibliotekarforbundet, Dagbladenes Bureau, Dansk Handelsblad, DR, Egmont Publishing, Information, Ingeniøren, Journalisten, Kristeligt Dagblad, LandbrugsMedierne, PolFoto, Politiforbundet, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, TV2/Regionerne. 8 ugers ferie: Børsen, Chili Foto & Arkiv, Dagens Medicin, Jyllands- Posten. Kontant ferietillæg Efter ferieloven udbetales 1% af forrige års ferieberettigende løn i forbindelse med ferieafholdelse. I praksis dog de fleste steder samlet med april- eller maj-lønnen forud for ferieåret, der starter 1. maj. I mange overenskomster er dette forbedret væsentligt. Mange steder, hvor det ikke er aftalt, udbetales pr. kutyme 1,5% i ferietillæg. Fra DJ s overenskomster: Det kontante ferietillæg i pct. af lønnen: 1,5% ferietillæg: Aller Media, Berlingske Media, Bonnier Publica tions, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, DR, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, Information, Ingeniøren, Journalisten, Kristeligt Dagblad, LandbrugsMedierne, Muskelsvindfonden, PolFoto, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, Staten. 1,6% ferietillæg: Jyllands-Posten 2% ferietillæg: Avisen.dk, Børsen, Dagens Medicin, DSR/Sygeplejersken, Infomedia, Kommuner og Regioner, Newspaq, Radio Als 3% ferietillæg: Politiforbundet, SL 3,5% ferietillæg: Bibliotekarforbundet, Fødevareforbundet NNF 3,7% ferietillæg: BUPL 4,5% ferietillæg: Socialrådgiveren 5,5% ferietillæg: HK Danmark. 1 uges frihed med løn = 2,5% En ferieuge kan groft omregnes til 2,5% af lønnen. En sabbat/orlovsuge med løn koster tilsvarende, mens en efteruddannelsesuge skønsmæssigt koster 5%, fordi der også hører betaling af kursusudgifter til. Månedsløn og timeløn er to ting Pas på med at drage forhastede konklusioner, når du sammenligner lønninger i lønstatistikken. Kigger du eksempelvis på et gennemsnit for et organisationsblad eller en informationsafdeling med 5 medlemmer, kan den ene godt være redaktør uden højeste arbejdstid. Er der samtidig individuel kontraktansættelse uden de sædvanlige overenskomstgoder, kan timelønnen godt vise sig at være lav sammenlignet med en arbejdsplads med et væsentligt lavere løngennemsnit. 15

16 Orlov og sabbat med løn På en række overenskomster opsparer medarbejderen årligt ekstra frihed med løn, der udløses sammenhængende som lønnet orlov eller sabbat efter en aftalt årrække typisk hvert fjerde eller hvert sjette år. Tanken bag dette gode er, at medarbejdere med stærkt svingende arbejdstider og højt tempo med periodiske mellemrum kan få et samlet pusterum for at undgå nedslidning og udbrændthed. Lønnet orlov og sabbat tages typisk i forbindelse med ferie og evt. opsparet afspadsering, så der skabes en periode på 2-3 måneder, hvor medarbejderen alt efter behov kan rejse, læse bøger, videreuddanne sig eller passe køkkenhave og derefter vende tilbage til jobbet udhvilet, genopladet og med ny energi og inspiration. På nogle overenskomster kan opsparet orlov medtages forholdsvist ved fratræden, og på en enkelt DR ydes et kontant tilskud til orloven på kr. i forbindelse med de 8 ugers sabbat hvert 6 år. Fra DJ s overenskomster: Optjening af sabbat/orlov med løn: 1 uges orlov pr. år: Bonnier Publications, Information (2 års anciennitet), Journalisten, Kristeligt Dagblad, LandbrugsMedierne, Newspaq, TV 2 1 uge og 2 dages orlov pr. år: Børsen, DR, Jyllands-Posten 2 ugers orlov pr. år: HK Danmark, Information (efter 10 års anciennitet) 2 uger og 2 dages orlov pr. år: Jyllands-Posten (12 års anciennitet), Politiken/EB. (Note: Orlovsordningen hos Politiken, EB og JP er aftalt udfaset/ lønerstattet frem til 2020) Lønstigning Jeg har ikke fået nogen synlig lønforhøjelse i snart fire år! Hvor meget bør jeg kræve nu? Find Tjek-din-lønudvikling på DJ s hjemmeside under Job&Løn/DJ-Lønstatistik. Tast din månedsløn ind og den måned/år, den sidst blev reguleret og vupti får du fire svar på, hvad din løn skulle være i dag, hvis den skulle være steget i takt med 1) forbrugerpriserne, 2) DJ-medlemmernes løngennemsnit, 3) den reelle lønudvikling for fastansatte DJ-medlemmer, eller 4) lønudviklingen på det store arbejdsmarked. Præsenteret i en lille grafik lige til at lægge på arbejdsgiverens bord. Efteruddannelse med alt betalt I 1979 indførtes på dagbladsområdet en løbende efteruddannelsesordning, hvor medarbejderen optjener ret til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og kursusudgifter betalt til relevant journalistisk efteruddannelse. Der er mulighed for at opspare efteruddannelsesretten i op til seks år til afvikling af evt. længerevarende efteruddannelse. En medarbejder, der anvender årets efteruddannelsesuge på et af de ME-mærkede (tidl. DjE) kurser via Mediernes Efteruddannelse, kan frit søge blandt disse kurser, idet DJ og mediernes arbejdsgivere i bestyrelsen for Mediernes Efteruddannelse er garant for, at kurserne er journalistisk relevante. Der er således tale om en journalistisk relevant efteruddannelse, som ikke nødvendigvis er arbejdspladsrelevant, idet meningen med efteruddannelse bl.a. er at kvalificere medarbejderen til også at kunne påtage sig andet journalistisk arbejde end lige netop det job eller det stofområde, medarbejderen pt. er ansat til. Efteruddannelsesretten anvendes ofte til andre selvkomponerede kurser, der dog forudsætter aftale med arbejdsgiveren, ligesom ved andre kursusudbyderes kurser i det halvårlige kursuskatalog fra DMJX, SDU eller en af de andre 16 kursusudbydere, der har fået mulighed for at udbyde efteruddannelse med støtte fra Pressens Uddannelsesfond, og som du kan finde via Mediernesefteruddannelse.dk. På en lang række arbejdspladser uden overenskomstaftalt efteruddannelsesret bevilges tilsvarende efteruddannelse med løn, som dog forudsætter ansøgning og godkendelse fra arbejdsgiveren i hvert enkelt tilfælde. Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen anvendelse af opsparet efteruddannelse. Fra DJ s overenskomster: Ret til efteruddannelse med løn og kursusudgifter betalt: 1 uge årligt: Aller Media, Avisen.dk, Altinget.dk, Berlingske Media, Bibliotekarforbundet, Bonnier Publications, BUPL, Børsen, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dagens Medicin, Dansk Handelsblad, DI Fotografer, DSR/Sygeplejersken, Fødevareforbundet NNF, Fællesoverenskomsten, Infomedia, Journalisten, Jyllands- Posten, LandbrugsMedierne, MetroXpress, Muskelsvindfonden, Newspaq, Politiforbundet, Politikens Hus, Producenterne, Ritzaus Bureau, SL, Socialrådgiverforeningen, Søndagsavisen, TV 2, TV2/ Regionerne. 16

17 Pension og forsikring Alle DJ s overenskomster (på nær én) rummer bestemmelser om arbejdsgiverens og evt. også medarbejderens indbetaling af pensionsbidrag ud over lønnen. Arbejdsgiverens og medarbejderens pensionsbidrag sendes samlet månedligt til PFA, som herfra trækker prisen (præmien) til gruppelivsforsikringen (pt. 316 kr.), som med standarddækningerne giver medarbejderen kr. skattefrit ved dødsfald, kr. årligt ved 1/2 invaliditet samt kr. udbetalt ved kritisk sygdom. Gruppeforsikringen er fleksibel, så man individuelt kan vælge lavere/billigere dækninger (ned til 192 kr.) eller højere/dyrere dækninger (op til 650 kr.) end standard. Efter fradrag af forsikringspræmien videresendes resten af midlerne til det pensionsselskab eller pengeinstitut, hvor medarbejderen efter eget valg ønsker at have sin pensionsopsparing. DJ s pensionsfond indeholder altså ingen penge, men blot en administrationsaftale med PFA, og ordningen er solidarisk, så de raske betaler for de syge, og de arbejdende betaler for de arbejdsløse. I nogle overenskomster betaler arbejdsgiveren hele bidraget, i andre er der både arbejdsgiver- og egetbidrag. I nogle overenskomster beregnes pensionsbidragene af den fulde løn, i andre er der sat en årlig maksimumsløn, bidragene beregnes af. Fra DJ s overenskomster: Arbejdsgiverens bidrag til pension ud over lønnen, beregnet af den fulde, faste løn: 7,0-7,9%: Producenterne, Radio Als 8,0-9,9%: Aller Media, Altinget.dk, Avisen.dk, Berlingske Media, Bonnier Publications, Dagbladenes Bureau, Dansk Handelsblad, DI Fotograferne, Egmont Publishing, Fællesoverenskomsten, Infomedia, Kristeligt Dagblad, LandbrugsMedierne, MetroXpress, Muskelsvindfonden, Newspaq, PolFoto, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, Søndagsavisen 10,0-11,9%: DR, Information, Ingeniøren, Journalisten 12-15%: Bibliotekarforbundet, BUPL, Chili Foto & Arkiv, Folkekirkens Nødhjælp, Politiforbundet 15-20%: DSR/Sygeplejersken, Forbrugerrådet, HK Danmark, Fødevareforbundet NNF, Regioner og Kommuner, SL, Socialrådgiveren, Staten. Pensionsbidrag af årlig maksimumløn: 11 % af kr.: TV 2 (3.520 kr. pr. måned) 11% af kr.: TV2/Regionerne (3.520 kr. pr. måned) 15% af kr.: Børsen (3.726 kr. pr. måned) 15% af kr.: Dagens Medicin (4.262 kr. pr. måned) 15% af kr.: Jyllands-Posten (4.288 kr. pr. måned) Fuld løn under barselsorlov Efter lovgivningen har kvindelige lønmodtagere ret til orlov 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger de 2 første uger har moderen pligt til fravær. Faderen har ret til 2 ugers fravær i umiddelbar forlængelse af fødslen eller ved modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til orlov i 32 uger. Der er dog kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger. Forældrene kan holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at faderen kan påbegynde de 32 ugers forældreorlov sideløbende med moderens 14 ugers barselsorlov. Ret til løn under barselsorlov Funktionærloven giver kun moderen ret til halv løn i forbindelse med uarbejdsdygtighed i 3 måneder før og 3 måneder efter fødslen dog højst 5 måneder i alt. Resten af moderens orlov samt hele faderens orlov skal ske på dagpenge (pt kr. månedligt før skat). Inden for det offentlige område har kvinder ret til barselsorlov med løn i 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers orlov med fuld løn inden for de første 14 uger efter fødslen. Efter udløbet af den 14. uge har forældrene forudsat de begge er offentligt ansatte tilsammen ret til 18 ugers orlov med fuld løn, 6 til moderen og 6 til faderen og 6, som de frit kan dele mellem sig. Faderen har derudover ret til fædreorlov med fuld løn i 2 uger inden 46. uge efter fødslen. Pr. 1. oktober 2006 trådte en ny lov om en barselsudligningsfond i kraft, som alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af andre barselsfonde, forpligtes til at forsikre deres medarbejdere i. Fonden skal finansiere differencen mellem de ca. 112 kr. i timen, dagpengerefusionen giver, og en højeste timeløn på 146,64 kr. før skat i maksimalt 29 uger. Det svarer til en månedsløn på ,65 kr., når arbejdsmarkedsbidraget på 8% er lagt til. Arbejdsgiveren har siden 1. juli 2009 også fået refunderet 12,5% i feriepenge, dvs. i alt 164,97 kr. pr. time. Mange forbedringer i overenskomsterne På dagbladsområdet i overenskomsterne med DMA og en række andre er der aftalt en variant af den offentlige ordning. Her har kvinderne kun lovgivningens 4 uger før, men til gengæld har både mænd og kvinder 12 ugers forældreorlov med fuld løn efter den 14. uge i perioden uge og under forudsætning af fuld dagpengerefusion. I DJ s overenskomst med Avisen.dk er det aftalt, at en medarbejder uanset køn maksimalt kan få fuld løn i op til 30 uger. Kvindelige og mandlige journalister i HK kan få fuld løn i hhv. 50 uger og 34 uger med dagpengerefusion. I flere overenskomster er det også aftalt, at medarbejderen under ulønnet barselsorlov på dagpenge fortsat optjener ferie som ved fuldtidsløn samt modtager normalt arbejdsgiverbidrag til pension. 17

18 I MetroXpress overenskomst er det aftalt, at begge køn har ret til fuld løn under 16 ugers forældreorlov, så hele forældreorloven kan dækkes med løn (hvis begge er omfattet af bestemmelsen), hvis manden tager halvdelen. Avisen.dks overenskomst sikrer også, at evt. yderligere orlov uden løn, men på dagpenge, ikke får virkning på medarbejderens opsparing til pension eller optjening af ferieret med løn. Medarbejderen er under orloven berettiget til sin normale løn. De offentlige ydelser, der udbetales i henhold til Dagpengeloven, tilfalder virksomheden. Det betyder, at arbejdsgiveren supplerer op fra dagpengeniveau til medarbejderens normale løn i hele den periode, man har ret til at være på orlov. Den normale løn indeholder også et gennemsnit af, hvad man normalt oppebærer i genetidsbetaling. Fra DJ s overenskomster: Barselsperioden: Fuld løn i hele barselsperioden: LandbrugsMedierne Fuld løn i 50 uger (k) og 34 uger (m): HK Danmark Fuld løn i op til 30 uger for begge køn samt pensions- og feriepenge under yderligere orlov på dagpenge: Avisen.dk, Journalisten Ret for kvinder til fuld løn 6 uger før fødsel: DSR/Sygeplejersken, Staten Ret for kvinder til fuld løn 8 uger før fødsel: Bibliotekarforbundet, BUPL, DR, Regioner og Kommuner, SL, Socialrådgiveren, TV2. Barns første sygedag Ret til frihed med løn på barns første sygedag er i modsætning til, hvad mange tror et rent aftalespørgsmål. Er man ikke omfattet af en overenskomst med denne ret eller har man ikke fået det med i ens individuelle kontrakt må man finde sig i, at man både skal spørge om lov og muligvis også får dagene trukket i ferie eller løn. DJ har i alle overenskomster sørget for at aftaledække dette problem for børnefamilierne, og i en del overenskomster er vilkårene endda forbedret. Fra DJ s overenskomster: Omsorgsdage og ret til frihed med løn på barns første sygedag 2 omsorgsdage pr. år pr. barn: BUPL, Chili Foto & Arkiv, Regioner og kommuner, SL, Staten. 10 omsorgsdage pr. barn: Bibliotekarforbundet, DSR/Sygeplejersken, Politiforbundet. Fri med løn på barns 2 første sygedage: Altinget.dk, Chili Foto & Arkiv, DR, HK Danmark, Journalisten, LandbrugsMedierne, Politiforbundet, Producenterne, Radio Als, Regioner og kommuner, SL, Socialrådgiveren, Staten Fri med løn ved barns sygdom: Avisen.dk, Information, Newspaq Fuld vikardækning og frihed til at dele orlov, som man vil: Information. Lønniveau Jeg skal til lønforhandling i X stilling på Y arbejdsplads. Hvad er løngennemsnittet der? Prøv Find-løngennemsnit på DJ s hjemmeside under Job&Løn/DJ-lønstatistik. Så kan du selv finde svaret uden at skulle have fat i en faglig konsulent. I Lønberegneren kan du nemlig i en dropdown-menu også vælge mellem de ca. 800 arbejdspladser, hvor ansatte DJ-medlemmer afleverede lønoplysninger for oktober 2014, og krydse den med en af de 29 stillingskategorier i 14 mediegrupper og 8 kredse, der er med i statistikken. 18

19 Andre goder og tilskud På en lang række arbejdspladser er der forskellige former for kontante tilskud til eller betaling af nødvendige arbejdsredskaber. Telefonordninger er ofte begrundet i, at medarbejderen skal kunne træffes og evt. indkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, eller at medarbejderen uden for normal arbejdstid skal kunne udføre telefonisk research eller foretage pcopkobling til arbejdsgivers computer. Nogle får stillet fri telefon, pc og internet til rådighed. Avis- og tidsskriftsabonnementer betalt af arbejdsgiveren indebærer den fordel for arbejdsgiveren, at medarbejderen holder sig nyhedsmæssigt og fagligt ajour med døgnets begivenheder uden for arbejdstiden. Mange fotografer, der stiller eget udstyr og evt. bil til rådighed for arbejdsgiveren, modtager tilskud hertil. Derudover findes andre lokale og individuelle aftaler om f.eks. transporttilskud begrundet i den enkeltes arbejdsforhold, ligesom der kan være andre lokale aftaler. Disse aftaler fremgår sjældent af selve overenskomsten, så det er en god idé at spørge til evt. lokale aftaler om arbejdsredskaber og undersøg også de skattemæssige konsekvenser af frynsegoder. Derimod indeholder flere overenskomster væsentlige goder for medarbejderne, som også er penge værd ud over de ovenfor beskrevne områder. Eksempler fra DJ s overenskomster: Tryghed i ansættelsen: Avisen.dk betaler i tilfælde af afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds løn ved 2 års anciennitet og op til 7 måneders løn ved 18 års anciennitet. Seniorpolitik Bonnier Publications, DR, Jyllands-Posten, LandbrugsMedierne, Bibliotekarforbundet og TV2 har aftaler om nedsat tid for 50- eller 60-årige uden nedgang i pensionsbidragene og med mindre lønkompensation samt ret til fuldt pensionsbidrag frem til pensionsalderen og 200 timers årlig beskæftigelse, hvis man går på efterløn. Fællesoverenskomsten giver tre ekstra feriedage til medarbejdere over 45 år, mens DR og BUPL giver 5 ekstra feriedage til medarbejdere over 55 år. Nedsat arbejdstid Informations medarbejdere har ret til 20% arbejdstidsreduktion med tilsvarende lønreduktion med fuld vikardækning. Jyllands-Postens medarbejdere med børn under 9 år og LandbrugsMediernes medarbejdere med børn under 6 år har ret til nedsat arbejdstid svarende til reglerne for medarbejdere over 60 år. TV2s medarbejdere har ret til nedsat arbejdstid i op til 3 år. Egmont Publishing giver ret til 20% arbejdstidsnedsættelse efter 55 år. BUPL giver ret til nedsat arbejdstid efter aftale mellem år Fleksløn eller fritvalgsordning Avisen.dk, Bonnier Publications, BUPL, HK, Danmark, MetroXpress: Valg mellem kortere arbejdsuge, fridage, ferie tillæg, merindbetaling af pension eller arbejdsredskaber DR: Ferieforlængelse uden løn. BUPL betaler fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked med 1 måneds løn pr. ansættelsesår dog højst 6 måneders løn. Socialrådgiverforeningen betaler ved afsked 1 måneds løn efter 5 års ansættelse og op til 5 mdrs. løn efter 25 års ansættelse. HK Danmark betaler ved fratræden efter 10 års ansættelse en fratrædelsesgodtgørelse på 3 mdrs. løn. Jyllands-Posten betaler ved opsigelse begrundet i bladets forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50-årige med 10 års ansættelse. Overskudsdeling Aller Media, Bonnier Publications samt enkelte aviser. Når du søger job Søg oplysning om arbejdspladsen under Overenskomster på DJs hjemmeside. Her kan du se et resumé af overenskomstens økonomiske dele, og du kan læse eller downloade hele overenskomsten. Under Find folk øverst på DJ s hjemmeside kan du finde oplysninger om tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen, og under Job&Løn/DJ-lønstatistik kan du se det seneste lønstatistiske gennemsnit. Hvis der altså er en overenskomst, tillidsrepræsentant og lønstatistik for arbejdspladsen! 19

20 - Jeg skal til lønforhandling i X stilling på Y arbejdsplads. Hvad er løngennemsnittet der? Prøv Find-løngennemsnit på DJ s hjemmeside under Job&Løn/DJ-lønstatistik - Jeg har ikke fået nogen synlig lønforhøjelse i snart fire år! Hvor meget bør jeg kræve nu? Find Tjek-din-lønudvikling på DJ s hjemmeside under Job&Løn/DJ-Lønstatistik journalistforbundet.dk Lønstatistik Udgivet af Dansk Journalistforbund, januar 2015 Gammel Strand 46, 1202 København K. Telefon Fiskergade 41, 4., 8000 Århus C. Telefon Redaktion: Flemming Reinvard, faglig konsulent, LAYOUT: MAARBJERG GRAFISK DESIGN. TRYK: KLS GRAFISK HUS.

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Lønstatistik 2010-2011

Lønstatistik 2010-2011 Hovedtal se tabel side 2 Lønstatistik 2010-2011 Reallønsnedgang på 0,7 % i gennemsnit for ansatte DJ- fra okt. 2010 okt. 2011. Den gennemsnitlige lønfremgang var på 2,1 % i en periode, hvor forbrugerpriserne

Læs mere

Lønstatistik 2003-2004

Lønstatistik 2003-2004 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik 2003-2004 % 6 5 4 3 Løn- og prisudvikling okt.1999 - okt. 2004 3,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg.

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg. Fællesoverenskomsten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere