20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift"

Transkript

1 Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Du kan ikke få SVU bagud. Sender du ansøgningen efter, uddannelsen er begyndt, kan du først få støtte fra mandagen efter, a-kassen eller VUC har modtaget ansøgningen. Udfyldes af administrator (a-kassen eller VUC) Modtaget den 2. Du kan tidligst aflevere ansøgningen om SVU a-kassen eller VUC 3 måneder, før uddannelsen med SVU begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere, får du afslag. Du skal udfylde felt 2-33 Navn (stempel) Kode for administrator Skal ansøgningen særbehandling (sæt kryds) Sling Adresse Telefon/privat Postnr. By/postdistrikt 3. Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning (sæt kryds) 4. Skolegang Hvor mange års skolegang har du gennemført, dvs. folkeskole, gymnasium/hf, hhx og htx?... Antal år i alt 8. Erhvervsrettet uddannelse Har du afsluttet en erhvervsrettet uddannelse efter endt skolegang, for eksempel lærlingeuddannelsen, efg med praktik?... Hvis ja, hvilken?... Op 2 år Mere end 2 år Hvor lang tid tog den?... Har du brugt uddannelsen de sidste 5 år? Beskæftigelse (oplysningerne her skal bekræftes af din arbejdsplads i felt 44-45) Du arbejder som... Har du været ansat på din nuværende arbejdsplads uden offentligt skud i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder?... Lønmodtager Selvstændig Medarbejdende ægtefælle 16. Orlov og arbejdstid (oplysningerne her skal bekræftes af din arbejdsplads i felt 44-45) Har du indgået aftale med din arbejdsplads om orlov? Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for, hvordan du kan vende bage efter orlovens ophør eller afbrydelse. (Skal kun besvares, hvis du er lønmodtager)... Hvor mange timer har du i gennemsnit arbejdet om ugen de sidste 10 uger, før du søger om SVU?... Hvor mange timer om ugen vil du være væk fra arbejdspladsen, fordi du er under uddannelse?... Timer om ugen Timer om ugen

2 20. Anden offentlig støtte Får du i den periode, du søger SVU, anden offentlig støtte, som skal dække dine leveomkostninger?... For eksempel SU, ydelse efter lov om sygdom og fødsel m.m. eller støtte udgifter aflønning af medhjælper. Hvis ja, hvilken slags?... Hvilken periode får du anden offentlig støtte? Sådan udbetales din SVU Skal SVUen udbetales din arbejdsplads, fordi du får løn under uddannelsen?... Skal SVU deltagerbetaling udbetales din arbejdsplads, fordi arbejdspladsen betaler deltagerbetalingen?... Skal SVUen udbetales dig, sættes pengene ind på din NemKonto. Du skal derfor ikke oplyse dit kontonummer. Kryds af for det skattekort, du ønsker at bruge, når vi trækker skat af SVU. Ønsker du at bruge frikort, sæt kryds i Hovedkort... Hovedkort Bikort 55% 32. Ekstra oplysninger Sender du bilag med?... Hvis ja, skriv antal bilag Mærk alle bilag med dit personnummer. 33. Ansøgers underskrift Her bekræfter du under strafansvar, at de oplysninger, du har givet i felt 2-32, er rigtige og erklærer, at du har læst vejledningen udfyldelse af skemaet: Dato Ansøgers underskrift 44. Arbejdspladsen skal udfylde felt (Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du også udfylde disse felter) Firmanavn CVR-/SE-nr. Telefon Adresse (skal udfyldes) Postnr. By/postdistrikt Refusion bliver anvist arbejdspladsen på grundlag af CVR- /SE-nummer, medmindre virksomhedens P-nummer ønskes anvendt... P-nr. 45. Arbejdspladsens underskrift Arbejdspladsen bekræfter her oplysningerne om ansøgerens beskæftigelsesforhold, afgivet under felt og felt Dato Arbejdspladsens underskrift og stempel 2

3 48. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Uddannelsessted Skolekode Adresse Telefon Postnr. By/postdistrikt 49. Uddannelse, der giver ret SVU, og som ansøger er optaget på (Sæt kryds) Består uddannelsen af elementer fra flere af de nævnte uddannelser, sættes flere kryds. A. Uddannelse på folkeskoleniveau B. Gymnasial uddannelse Forberedende voksenundervisning (FVU) efter lov om forberedende voksenundervisning. Der kan kun gives SVU at deltage én gang på hvert trin. Almen voksenuddannelse (avu) efter lov om almen voksen-uddannelse og om voksenuddannelsescentre Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne Ordblindeundervisning efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Danskuddannelse voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse voksne udlændinge m.fl. Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau efter lov om folkeskolen Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen efter lov om uddannelsen højere forberedelseseksamen Studentereksamen efter lov om uddannelsen studentereksamen Hhx og htx efter lov om uddannelserne højere handelseksamen og højere teknisk eksamen Adgangseksamen ingeniøruddannelserne efter lov om teknika og lov om universiteter m. fl. C. Øvrige uddannelser Anden uddannelse på folkeskoleniveau eller gymnasial uddannelse. Uddannelsens navn: 53. Uddannelsens omfang og varighed Er undervisningen rettelagt med mindst 6 undervisningstimer om ugen?... Er undervisningen på FVU og/eller specialundervisning for voksne rettelagt med mindst 3 undervisningstimer om ugen?... Oplys nøjagtig, i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU. Man kan fx ikke få SVU i sommerferien. Er der tale om anføres gennemsnitligt ugentligt undervisningstimetal samt antal dage pr. uge. Er der tale om heltidsuddannelse sættes kryds for heltid. 3

4 56. Hvilken del af uddannelsen består af specialundervisning for voksne, ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge Sæt kryds her, hvis perioder med specialundervisning for voksne, ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, er de samme som oplyst i felt Omfatter uddannelsen andre perioder med specialundervisning for voksne, ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, oplyses de nøjagtige perioder her: 57. Hvilken del af uddannelsen består af forberedende voksenundervisning (FVU) Sæt kryds her, hvis perioder med FVU er de samme som oplyst i felt Omfatter uddannelsen andre perioder med FVU, oplyses de nøjagtige perioder, der søges om SVU her: 59. Ret løn under praktik Har ansøger ret at få løn fra et praktiksted i samme periode, der søges SVU?... Hvis ja, hvilken periode? Støtte deltagerbetaling Oplys deltagerbetalingen og startdatoen for undervisning for de enkelte fag/uddannelsesaktiviteter: Deltagerbetaling: Kr. Startdato: Deltagerbetaling: Deltagerbetaling: 64. Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedet skal her bekræfte, at oplysningerne i felterne er rigtige. Kr. Kr. Dato Uddannelsesstedets stempel Navn og underskrift 4

5 Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU er et bud blandt andre personer i arbejde, der er mellem 25 år og folkepensionsalderen og har haft mindst 26 ugers arbejde på den nuværende arbejdsplads i Danmark. Er du fyldt 20 år, kan du dog få SVU forberedende voksenundervisning (FVU) eller specialundervisning for voksne. Du kan få delt SVU i højst 40 uger, forberedende voksenundervisning dog højst i 18 uger. Har du tidligere fået voksenuddannelsesstøtte (VUS), trækker det fra rammen på de 40 uger. Flere oplysninger Du kan få mere at vide om SVU i a-kassen eller på voksenuddannelsescentrene (VUC). Du kan også finde oplysninger om SVU på Her kan du også finde adresser på a-kasser og VUC. Vigtige oplysninger - hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Dig selv, dit uddannelsessted og din arbejdsplads. Vi kan ikke behandle din ansøgning før alle relevante felter er udfyldt. Du skal udfylde felt Søger du din støtte ændret, skal du udfylde de felter, ændringen angår, samt sætte kryds i felt 3. Dit uddannelsessted skal dernæst udfylde felt Husk, at du ikke er berettiget SVU i længere ferieperioder f.eks. sommerferier. Din arbejdsplads skal udfylde felt Du skal have indgået en aftale med din arbejdsplads om fravær uddannelse (orlovsaftale). Læs om de enkelte felter på næste side. Hvor skal du aflevere skemaet? Når skemaet er udfyldt, skal du aflevere det a-kassen eller et VUC, senest den dag uddannelsen starter. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give forkerte oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Frister Normalt må du regne med 5 ugers ekspeditionstid. Hvis du ønsker svar, før uddannelsen begynder, bør du sende ansøgningen i god tid. Udtages ansøgningen særbehandling, vil ekspeditionstiden være længere. Vi kan kun dispensere fra ansøgningsfristen, hvis den, der skal have udbetalt SVUen, kan godtgøre, at han ikke er skyld i forsinkelsen. Oplysninger om dig Vi sler de oplysninger, vi får om dig, rådighed for det VUC eller den a- kasse, som du har afleveret ansøgningen. Her administreres din SVU, og her kan du få vejledning. Når vi henter oplysninger fra SKAT og CPR-registeret, bruger vi dit personnummer. Det gør vi også, når vi overfører penge din eller din arbejdsplads konto. Vi bruger også dit personnummer, når vi giver oplysninger SKAT og det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SVU. Er du medlem af en a-kasse, giver vi oplysninger om din SVU a-kassen brug for beregningen af feriedagpenge. Skal du betale SVU bage, vil vi give de relevante oplysninger om dig SKAT. Vi er ansvarlige for behandling af oplysningerne. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give besked det VUC eller den a-kasse, hvor du afleverede din ansøgning. Så bliver fejlen rettet. Indsigt Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Du skal henvende dig : Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej København V. Tlf Fax

6 Sådan udfylder du felterne i skemaet Du skal udfylde felt 2-33 Du kan få SVU, hvis du er dansk statsborger eller meldt folkeregisteret i Danmark. Er du ikke det, kan du søge om at blive ligeslet med danske statsborgere. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt 32. For at få SVU skal du normalt være fyldt 25 år. Sker uddannelsen som led i jobrotation, kan du søge om fravigelse af alderskravet. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt 32. Du skal være kortuddannet for at få SVU uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau. Det er dog ikke et krav i forbindelse med forberedende voksenuddannelse, specialundervisning for voksne, ordblindeundervisning og danskuddannelse for voksne lærlinge. 3. Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning Sæt kun kryds, hvis du allerede har indgivet en ansøgning om SVU uddannelsen og nu ønsker din støtte ændret. 4. Skolegang Skriv det antal år, du har gået i skole i alt, dvs. folkeskole, mellemog realskole, gymnasium, studenterkursus, hf, højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen. Enkeltfagsundervisning, der ikke samlet udgør en uddannelse, skal ikke tælles med. 8. Erhvervsrettet uddannelse Erhvervsrettet uddannelse er normalt den uddannelse, du har taget efter endt skolegang. Det kan for eksempel være en kontoruddannelse, sygehjælper, social- og sundhedshjælper, automekaniker eller en landmandsuddannelse. Du skal derfor ikke tælle enkeltstående kurser med, som fx AMUkurser eller hjemmehjælperkurser. Efg-basisår uden praktik tæller heller ikke med. Har du taget en uddannelse, hvor der er indlagt praktikperioder, skal disse tælles med. Har du taget flere uddannelser, skal du skrive dem alle på. Forældet uddannelse Har du 9 eller 10 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse på mere end 2 år, kan vi se bort fra uddannelsen, hvis den er forældet. En erhvervsrettet uddannelse er forældet, når: du ikke har brugt den de sidste 5 år forud for ansøgningstidspunktet eller du ikke bruger den, og du kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer den nuværende uddannelse. Det er for eksempel fældet, hvis du er uddannet plejehjemsassistent, men på det tidspunkt, hvor du søger SVU, arbejder på kontor, og du har fået afslag på en slingsansøgning, fordi der slingen kræves en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Uddannelser, der ikke kan bruges I særlige fælde kan vi godkende, at der helt eller delvist ses bort fra en skolegang eller en erhvervsrettet uddannelse, som du har gennemført. Det gælder: når du kan dokumentere, at din erhvervsrettede uddannelse ikke kan bruges af helbredsmæssige grunde, for eksempel fordi du som uddannet bager har fået melallergi eller når du kan sandsynliggøre, at din skolegang eller erhvervsrettede uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Vedlæg et brev Mener du, at din erhvervsrettede uddannelse er forældet eller ikke kan bruges på grund af en af de ovenstående grunde, skal du vedlægge et brev i ansøgningen. Heri skal du forklare, hvorfor du mener, du hører under et af punkterne. Husk at udfylde i felt 32, hvor mange bilag du har lagt ved ansøgningen. 12. Beskæftigelse Du skal have været ansat på din nuværende arbejdsplads i mindst 26 uger, før uddannelsen begynder. Er du sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan du optjene det halve år hos din nuværende arbejdsgiver over en periode på 2 år. Den seneste ansættelse skal være umiddelbart forud for den periode, som du søger SVU. Arbejde uden offentligt skud Din ansættelse i de 26 uger skal være uden offentligt skud. Der gælder dog nogle undtagelser. Følgende perioder kan regnes med, når beskæftigelseskravet på 26 uger skal opgøres, selv om der indgår offentligt skud: perioder med SVU perioder med VEU-godtgørelse, perioder med voksenuddannelsesstøtte (VUS), perioder med orlovsydelse uddannelse, og perioder, hvor du har været i fleks-, skåne- og servicejob. 16. Orlov og arbejdstid Aftalen med arbejdspladsen om orlov uddannelse kan være mundtlig eller skriftlig og skal indeholde vilkår for din bagevenden arbejdspladsen efter orlovens udløb eller afbrydelse. Vilkårene kan være, at du vender bage dit arbejde, men også at du ikke vender Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau 2

7 bage. Du skal være i en uopsagt sling, når du indgår orlovsaftalen, hvis du skal have mulighed for at få SVU efter din fratrædelse. Hvis du er i en opsagt sling, når du indgår orlovsaftale, kan du kun få SVU, frem du fratræder. Siger du selv dit arbejde op, har du ikke længere ret SVU. SVU kan kun gives uddannelse, der i alt giver ret mindst 1 uges støtte - 37 timer. Hvis du fx deltager i en uddannelse af en uges varighed og er væk fra din arbejdsplads i 32 timer i den pågældende uge, har du ikke ret SVU. 28. Sådan udbetales din SVU Betaler din arbejdsplads løn dig under uddannelsen, kan I aftale, at SVU udbetales arbejdspladsen. Det samme gælder, hvis din arbejdsplads betaler en eventuel deltagerbetaling. SVU udbetales din NemKonto Udbetalinger fra det offentlige sker din NemKonto. Skal SVU udbetales dig, sætter vi den derfor ind på din NemKonto. Du kan altid ændre din NemKonto i din bank eller ved at logge ind med digital signatur på Skat Der er trukket skat, når du får SVUen udbetalt. Du skal derfor vælge, om der skal trækkes 55 procent i skat, eller om vi skal bruge dit hoved- eller bikort ved udbetalingen. Ønsker du at bruge frikort, skal du sætte kryds i Hovedkort. Styrelsen henter selv skatteoplysningerne elektronisk fra SKAT. SVU deltagerbetaling er skattefri, hvis uddannelsen ikke udelukkende har privat karakter. 32. Ekstra oplysninger Vedlægger du nogen form for bilag, skal du i felt 32 skrive, hvor mange bilag du sender med, og skrive dit personnummer på alle bilagene. Arbejdspladsen skal udfylde Er du selvstændig, skal du her give oplysning om din virksomhed. Er du medarbejdende ægtefælle, skal din ægtefælle her give oplysning om sin virksomhed. SVU udbetalt arbejdspladsen SVU kan kun udbetales arbejdspladsen, hvis ansøgers løn mindst er af samme størrelse som SVUen. Refusion arbejdspladsens NemKonto Refusion udbetales automatisk virksomhedens NemKonto. Arbejdsgivere skal udfylde CVR/SE-nummer og kan vælge at påføre P-nummer, hvis udbetalingen skal ske en NemKonto, knyttet et sådant P-nummer. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Ansøger kan søge SVU en hel eller en del af en uddannelse. Foregår uddannelsen på flere uddannelsessteder, aftaler de indbyrdes, hvem der skal udfylde skemaet. 49. Uddannelse, der giver ret SVU, og som ansøger er optaget på Ansøger skal være optaget eller have fået sagn om at blive optaget på en uddannelse. SVU gives de uddannelser, der er nævnt i pkt. A-B, uanset om de er rettelagt som heltidsuddannelse eller. 53. Uddannelsens omfang og varighed For at vi kan udbetale SVUen, skal uddannelsesstedet nøjagtigt angive, hvilken del af undervisningen der søges SVU, om det er heltidsuddannelse og det nøjagtige antal uger og undervisningstimer ved. er undervisning, der er normeret som heltidsundervisning i de regler, som ministeriet har fastsat, undervisning, der er godkendt som heltidsundervisning og berettiget statens uddannelsesstøtte, eller andre former for undervisning, hvor undervisningen omfatter mindst 20 undervisningstimer i gennemsnit om ugen. Ved skal der normalt være mindst 6 timers undervisning om ugen. Søges der FVU og/eller specialundervisning for voksne skal der mindst være 3 timers undervisning om ugen. SVU kan kun gives uddannelse, der i alt giver ret mindst 1 uges støtte - 37 timer. Man kan få SVU de kortere ferieperioder og andre kortere afbrydelser i undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold. Man må ikke genoptage sit arbejde imens. Der kan ikke gives SVU længere ferieperioder som fx sommerferie. 56. Andel af uddannelsen, der består af specialundervisning for voksne, ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge Udfyldes kun hvis der søges SVU disse uddannelser i hele eller en del af den periode, der er oplyst i felt Andel af uddannelsen, der består af forberedende voksenundervisning (FVU) Udfyldes kun, hvis der søges SVU forberedende voksenundervisning i hele eller dele af den periode, der er oplyst i felt Ret løn under praktik Har ansøger ret at få løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden, kan der ikke ydes SVU. 60. Støtte deltagerbetaling Ansøger kan få SVU deltagerbetaling. Hvis der søges SVU deltagerbetaling forskellige perioder, skal perioderne og beløbene oplyses særskilt. Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau 3

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere