NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022"

Transkript

1 NOTAT Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer Projektleder Gitte Hansen Sagsbehandler Søren Gabriel og Niels Lützen Revisionsnr. 13. marts 2013 Godkendt af Gitte Hansen INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Principper for vandhåndtering Servicekrav Dimensioneringsgrundlag Øvrige krav til anlægget Anlæggets udformning og indpasning Skitseforslag til vejen med chikaner og nedsivning Økonomi og drift Prisoverslag anlæg Prisoverslag for projektering og udbud Drift af afløbssystemer og LAR-anlæg Bilag 1: Prisoverslag for anlæg Bilag 2: Prisoverslag for projektering og udbud INDLEDNING LAR-projektet på Lørenskogvej er udarbejdet for at håndtere skybrud og afskære tag- og vejvand i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer i afløbssystemet. Lørenskogvej fungerer som trafikal fordelingsvej ind i området og kan på den måde binde fremtidige LAR-projekter på de omkringliggende boligveje sammen både afløbsteknisk og byrumsmæssigt. Lørenskogvej står desuden over for en renovering af både overflader og trafikdæmpende foranstaltninger. Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem HOFOR og Rødovre Kommunes afdelinger for plan, vej og miljø. 1/14 [Afsender selskab] CVR nr: [Afsender adresse] Handelsbanken [Afsender postnum FRI

2 Figur 1: Lørenskogvej strækker sig som en fordelingsvej gennem et parcelhuskvarter fra Jyllingevej i nord til Ejbyvej i syd. (Foto: GoogleEarth). 2 PRINCIPPER FOR VANDHÅNDTERING Målet om at løse fælleskloakkens kapacitetsproblemer med LAR kan principielt nås ved enten at afskære regnvandet fra kloakken eller ved at skabe muligheder for lokal forsinkelse af regnvand før afledning til kloak. I dette projekt fokuseres på mulighederne for afskæring. Afskæring af regnvand på Lørenskogvej vil ske ved en kombination af lokal nedsivning og afledning af meget kraftige regnhændelser til kloak. Nedsivning forud- sætter, at LAR-anlæggene opbygges, så vejvand renses i forbindelse med nedsivning. Tilsvarende skal regnvandet renses og forsinkes før udledning til Kloak. På baggrund af et møde med Rødovre Kommune og HOFOR er det besluttet, at LAR-anlægget i Lørenskogvej udformes som et ca. 4 meter bredt regnbed, der inddrager fortovet og en del af vejens vestlige side. Vejbrøndene langs vejen sløjfes, og der etableres ikke overløb fra anlægget til fælleskloakken. Det østlige fortov og resten af vejen anlægges med ensidigt fald mod regnbedet, der også forberedes for at modtage tagvand fra op til 30 procent af de tilstødende 2/14

3 tagflader. Vand fra de resterende tagflader kan uafhængig af vejprojektet håndteres i de private haver. Regnvand afledes primært ved nedsivning. I bunden af regnbedet etableres et dræn, der kan lede vand til Kloak, når regnbedet er fyldt op. Afløb fra drænet sker over en skybrudsbrønd, der rummer en vandbremse og en regulerbar overfaldskant. Herved kan fordelingen af vand til nedsivning og afledning reguleres. Dræn og afløb til Kloak dimensioneres, så der er mulighed for også at håndtere vand fra de veje, der støder op til Lørenskogvej, i alt 25 ha opland. Figur 2: LAR-anlæg med kombineret nedsivning, forsinkelse og afledning. Normalnedbør nedsives. Kraftigere regn, f.eks. T=2 til T=5 afledes over skybrudsbrøndens overfaldskant og gennem vandbremse til Kloak med en forsinkelse. Ekstreme regnhændelser opstuves. Faskinen under regnbedet kan udskiftes med et dræn. I projektet lægges vægt på, at regnvandsløsningen skal bidrage til forbedring af de lokale trafikforhold og til natur- og byrumskvalitet. Samtidig skal projektet kunne spille sammen med tilsvarende projekter på de tilstødende veje. 2.1 Servicekrav Efter aftale med HOFOR og Rødovre Kommune dimensioneres anlægget minimum til nedsivning op til T=5 og med mulighed for forsinket afledning på 2 l/s ha op til T=10. Ved regnhændelser større end T=10 opstuves regnvand på vejarealet idet anlægget udformes med fokus på at undgå overløb til private haver. 2.2 Dimensioneringsgrundlag Dimensioneringen er gennemført med udgangspunkt i en samlet bredde af vej og fortov på ca. 11,5 meter og på at Lørenskogvej er 500 meter fra Jyllingevej til Ejby- vej. De tilstødende tagarealer vurderes overslagsmæssigt at udgøre m 2 pr. 100 meter vej. Regnbedene langs vejen er dimensioneret med udgangspunkt i Spildevandskomi- teens regneark for dimensionering af regnvandsbassiner og dimensionering af LAR-anlæg. 3/14

4 Ved dimensionering af LAR-anlægget forudsættes følgende: Som gennemsnit for hele vejforløbet inddrages det ene fortov og ca. 2 meter af ve- jen som et 4 meter bredt grønt nedsivningsareal. Det resterende fortov og vej omlægges med ensidigt fald mod nedsivningsarealet. Der åbnes mulighed for at 30 procent af de tilstødende tagarealer (400 m 2 pr. 100 meter vej) afvandes ved udledning til nedsivningsarealet Anlægget udformes så mest muligt vand nedsives, men nedsivning indgår ikke i dimensioneringen. Nedsivningsarealet dimensioneres alene efter at det afvandes ved afledning gen- nem dræn til Kloak med et afløb over en vandbremse på 2 l/s ha opland. Drænrøret dimensioneres es så de tilstødende veje (25 ha opland) kan ledes på det i takt med, at der etableres LAR-løsninger efter samme principper i hele oplandet. Der etableres en skybrudsbrønd til regulering af afledning til Kloak. Anlægget kan umiddelbart kobles til kloak ved det eksisterende overløb til Vestvolden. Den nødvendige forsinkelse før afledning til Kloak kan opnås ved udformning af nedsivningsarealerne med en middeldybde på 15 cm, når det forudsættes, at der ikke sker nogen nedsivning i anlægget. Antages anlægget etableret i lerjord med en nedsivningsevne på 10-6 m/s vil denne dimensionering sikre, at alt regnvand til og med T=5 vil sive ned. I praksis vil afledningen til Kloak altså være meget begrænset, og det samlede anlæg vil kunne håndtere en hændelse, der langt overstiger T=10. Herved er det ønskede servicemål rigeligt opfyldt. 2.3 Øvrige krav til anlægget Projektet forudsætter at der ansøges om og meddeles tilladelse til nedsivning samt udledning og overløb af renset, forsinket vejvand til Kloak. Det forventes, at begge tilladelser kan gives, idet det foreslåede anlæg forsinker og renser vejvand meget effektivt. Nedsivning af vejvand vil normalt forudsætte, at vejen ikke saltes efter normal praksis. Vejmyndigheds krav til projektet er indarbejdet og detaljeres i forbindelse med detailprojekt. Rødovre Kommune har diskuteret projektet med de lokale borgere. Kommunen varetager selv yderligere borgerinddragelse. 3 ANLÆGGETS UDFORMNING OG INDPASNING Lørenskogsvej er 470 m lang og med små variationer 12,7 m bred. Vejen en er udlagt til 40 km zone, og der er etableret forskellige hastighedsdæmpende anlæg i vejen. Fortovet i østsiden er med to rækker fliser med chaussestensskifte. I vestsiden varierer det fra to rækker fortovsfliser til en række fliser. Kantsten er i kløvet granit og kørebane i asfalt. Både vej og fortove står over for snarlig renovering. 4/14

5 3.1 Skitseforslag til vejen med chikaner og nedsivning Vejprofilet ændres, så det afvandes ensidigt til et nyetableret grønt anlæg, der omfatter fortovet og dele af vejbanen i hele vejens vestside. I østsiden rettes fortovet op og føres igennem med 2 rk. fortovsfliser og 1 skifte chaussesten, i alt ca.150 cm bredt. Kørebanens normalbredde er 550 cm og afgrænses af en kantsten i begge sider. Kantstenen forsynes i vestsiden med 'perforeringer', så vandet kan løbe ned i regnbedet. Hastigheden dæmpes med chikaner i form af indsnævringer, regnes med chikaner i 25 % af vejens længde bliver det i alt 118 løbende meter. Disse fordeles på 8 chikaner, med 350 cm bred kørebane og maks. længde 25 m. Cykelsti markeres her med en 50 cm bred stribe i hver side. Sidevejenes udmundinger ændres, så de bliver ens, f.eks. som vist med en overkørsel i brosten og med ganglinjer i bordursten, der sikrer tilgængelighed for alle. Indkørsler befæstes med 2 kørespor i betonsten eller klinker, disse formes så overskydende vand løber i grøften. Det grønne anlæg udføres som et regnbed i hele vejens længde, der på det dybeste sted formes til en lav grøft. En del af regnbedet anlægges med græsarmeringsjens vestside. Ved indsnævringerne plantes i begge sider, det kan være en anden sten eller klinker som parkeringslommer med plads til i alt 30 biler. Som beplantning etableres en række mindre træer, f.eks. paradisæble i hele ve- art eller farve. Ind- og udkørsel af området markeres med en 'port' af træer, der kan være af en anden art end den der plantes i vejsiden. Regnbedet tilsås med en regnbedsblanding af robuste græsser og urter. Sider og flader tilsås med enggræs. Langs hækken og vejen plejes græsset ved jævnlig slåning. Selve regnbedet klippes ned to gange årligt. 5/14

6 Figur 3: Plantegning af regnbedet i Lørenskogvej. Vejprofilet afvander ensidigt til et regnbed i vejens vestside, hvor der også indarbejdes parkeringslommer med græsarmering eller klinker og plads til 30 biler. Grønne chikaner indpasses for at dæmpe trafikken. Tegningen er desuden leveret i selvstændigt bilag. 6/14

7 Figur 4: Udsnit af plan, der illustrerer indpasning af chikaner i vejen. Tegningen er desuden leveret i selvstændigt bilag. Figur 5: Udsnit af plan, der illustrerer indarbejdelse af sideveje. Tegningen er desuden leveret i selv- stændigt bilag. 7/14

8 Figur 6: Snit af Lørenskogvej. Afvanding sker ved ensidigt fald mod regnbedet i vejens vestside. Teg- ningen er desuden leveret i selvstændigt bilag. Figur 7: Snit af Lørenskogvej ved vejchikane. En chikane i vejens østside reducerer bredden af vejba- nen til 3,5 meter. Tegningen er desuden leveret i selvstændigt bilag. Figur 8: Snit af Lørenskogvej ved parkeringslomme og vejchikane. En del af regnbedet er inddraget til parkeringslomme. En chikane i vejens østside reducerer bredden af vejbanen til 3,5 meter. Tegningen er desuden leveret i selvstændigt bilag. 8/14

9 Figur 9: Snit af vejopbygning set fra nord mod syd. Vejen har ensidigt fald mod vest og afvander til et trug, hvor vandet nedsiver eller opsamles i dræn og afledes forsinket til fælleskloakken. Figur 10: Visualisering af principper for regnvandsløsning på Lørenskogvej set mod syd. Vejen anlæg- ges med ensidigt fald mod parkeringslommer med græsarmering og regnbed. 9/14

10 4 ØKONOMI OG DRIFT 4.1 Prisoverslag anlæg Prisoverslag for anlægsprojektet er afrapporteret i separat Excel ark. Overslag over projektøkonomi findes i bilag 1. Samlet set udgør overslaget 5.5 mio. kr. 4.2 Prisoverslag for projektering og udbud Omfanget af de ydelser, der indgår i projektering og udbud findes i bilag 2. Et pris- overslag for dette udgør. Kr ,-,, idet der skal tages hensyn til, at dele af projektet har karakter af udvikling. 4.3 Drift af afløbssystemer og LAR-anlæg Driftsopgaverne i forbindelse med håndtering af regnvand i fælleskloakerede om- råder er fordelt mellem flere parter. Således varetager grundejer driften på egen grund, mens kommunens vejafdeling (eller grundejerforeningen på privat fællesve- je) typisk står for fejning og tømning af vejbrøndenes sandfang. Forsyningens opgave består i at vedligeholde hovedkloakken og håndtere det vejvand, der ledes til kloakken. Omkostningerne ved transport, rensning og udledning af regnvand i fælleskloakken anslås på baggrund af beregninger for flere forsynin- ger at udgøre omkring 8 kr. pr. m 3 afledt vand. Dette svarer til en årlig omkostning til håndtering af regnvand på ca kr. pr. ha befæstet areal, der afleder til fælleskloakken. Organiseres driften af LAR-anlæg efter tilsvarende principper, skal den daglige drift af LAR-anlæg i en kommunal vej (græsslåning og indsamling af affald) varetages af vejafdelingen. Ved at håndtere regnvand separat opstår der, ligesom i områder med separat regnvandskloak, et behov for at oprense anlæggene for det sediment og den foru- rening, der afledes med det separate regnvand. Denne opgave vil, ligesom oprensning af sediment fra regnvandsbassiner, naturligt ligge hos forsyningen. På årsbasis indeholder regnvand fra en ha befæstet vejareal ca. 500 kg forurenet materiale. I LAR-anlæg opsamles forureningen i de øvre jordlag i de regnbede eller grøfter, hvor vandet håndteres. Regnbedene skal derfor med mellemrum (10-50 år) oprenses ved at det øverste jordlag graves op og deponeres. Da det er svært at skille forurenet jord fra ikke forurenet jord regnes med, at der afgraves ti gange den forurenede mængde. På den baggrund skal der afsættes ca kr. pr. ha red. pr. år til oprensning af regnbede. Til gengæld sparer forsyningen udgiften på de kr. pr. ha red. pr. år, til håndtering af regnvand i kloakken. I det følgende gives en kort beskrivelse af de driftsopgaver, der vil være forbundet med en grøn LAR-løsning i vejen. Ved en grøn LAR-løsning i vejen sløjfes vejbrøndene, så de ikke fremover skal renses op. Til gengæld skal de grønne områder plejes ved slåning og opsamling af affald. Det ønskede plejeniveau er afgørende for plejeomkostningerne. Det anbefa- 10/14

11 les at overdrage husejerne ansvaret for at pleje det nye grønne areal foran deres have som alternativ til at kommunens vejafdeling varetager plejen arealer. Et plejeniveau, hvor en bræmme langs vejen og en bræmme langs haverne slås 10 gange årligt og selve regnbedet slås to gange årligt vil overslagsmæssigt kunne gennemføres for kr ,- pr. år ved en pris på 4 kr. pr. slåning pr. m2. De grønne arealer langs vejen, hvor vejvandet nedsives, skal undersøges og even- tuelt oprenses for forurening fra tilført vejvand ca. hvert år. Når forureningen i de øverste 10 cm af jorden overskrider forureningsklasse 3 udskiftes det øverste jordlag. Det forventes at skulle ske hvert år. 11/14

12 5 BILAG 1: PRISOVERSLAG FOR ANLÆG 12/14

13 6 BILAG 2: PRISOVERSLAG FOR PROJEKTERING OG UDBUD Rådgiverhonorar for projektering og udbud mv. omfatter nedenstående ydelser. Rødovre Kommune kan, hvis det ønskes, selv varetage nogle af aktiviteterne. Møder Projektledelse Bygherremøder Projektmøder Ledningsejermøder Data indsamling Indhentning af ledningsoplysninger Udbudsmateriale Beskrivelse (SB, SAB og TAG) Tilbudsliste Udsendelse Licitation Kontrahering Detailprojekt Geomtrifastlæggelse Oversigtsplan Ledningsplan Afvandingsplan (LAR) Kote og afsætningsplan Belægning, skilte og afmærkningsplan Tværsnit Beplantningsplan KS Trafikafvikling Trafikafviklingsplaner Tilsyn Opstartsmøde Byggeledelse /Fagtilsyn (6 mdr. = 24 uger x 6 timer) Aflevering SU tegninger Revisioner Trafiksikkerhedsrevision Trin III Tilgængelighedsrevision Landinspektør opmåling 13/14

14 14/14

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Permeable belægninger

Permeable belægninger Aarhus Kommune Permeable belægninger - med og uden membran Oktober 2011 Ref. Permeable belægninger Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere