Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi"

Transkript

1 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft elektronisk opslag på hvilket er gået godt. Enkelte har dog haft problemer som er blevet løst. Hvis i oplever problemer med jeres ansøgning bedes i kontakte afdelingslæge Birgitte Rønn, tlf , mail: Der er deadline for aflevering af ansøgninger tirsdag 9/2 kl. 23:59. Såfremt i får problemer den sidste aften er det vigtigt at i uploader jeres ansøgning (også selvom den er mangelfuld på grund af problemer)- så udreder vi dette efterfølgende. Hvis i heller ikke kan oploade jeres ansøgning er det vigtigt, at i sender en mail til med beskrivelse af, at i har forsøgt at oploade jeres ansøgning, men at i har haft problemer. Såfremt i har sendt denne mail inden deadline (9/2 kl. 23:59) får i selvfølgelig lov at aflevere jeres ansøgning efterfølgende. Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Øst. Den faglige profil er godkendt af det videnskabelige selskab og udmeldt af Danske Regioner. Ansættelsesudvalget for specialet foretager på baggrund af ansøgning og samtale en konkret vurdering af den enkelte ansøger. Kun ansøgninger, som er sendt elektronisk, vil komme i betragtning. Det er således ikke muligt at indsende ansøgning eller dokumentation i papirversion ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb. For at komme i betragtning til ansættelse i hoveduddannelsesforløb skal man være formelt kvalificeret, dvs. have opnået Tilladelse til selvstændigt virke og have gennemført 12 måneders introduktionsuddannelse i specialet Hvis du ikke er formelt kvalificeret på ansøgningstidspunkt, skal den afdeling, hvor du har din introduktionsstilling, udfylde det faglige vurderingsskema. Det betyder, at afdelingen bedømmer de kompetencer dun har opnået på ansøgningstidspunktet og attesterer at din introduktions-stilling forventes godkendt inden ansættelsesstart i hoveduddannelsesforløbene. Ansættelsesudvalget behandler kun ansøgninger fra ansøgere, der senest er kvalificerede på ansættelsestidspunktet. Hvis du ikke afslutter din introduktionsstilling som forventet, og inden tiltrædelse af hoveduddannelsesforløbet, bortfalder tilbuddet om hoveduddannelsesforløb. Det påhviler dig som ansøger at sikre, at korrekt dokumentation er vedhæftet. Du anbefales at læse hele vejledningen igennem, inden du går i gang med at oprette en ansøgning. Klager over ansættelsesudvalgets vurdering og indstilling sendes til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat hvor hoveduddannelsesforløbet hører til, og stiles til formanden for udvalget. De ansættende myndigheders afgørelse i ansættelsesspørgsmål kan ikke påklages til Sundhedsstyrelsen eller anden myndighed. 1

2 Konkret vejledning til de enkelte punkter i ansøgningsskemaet Login/ oprettelse af bruger: Ved oprettelse af bruger, indtastes oplysninger om navn, cpr-nr. og en permanent adresse. Du skal indtaste adressen to gange ved oprettelsen for en sikkerheds skyld. adressen vil blive brugt til at sende informationer og evt. tilbud om ansættelse i hoveduddannelsesforløb. E- mailadressen vil også efter ansættelse blive brugt til at give informationer om hoveduddannelsen, så du skal bruge en privat adresse, som du kan beholde også efter jobskifte. Det er ikke muligt at dele en adresse med en anden ansøger. adressen er også brugernavnet på Du vælger selv adgangskoden. Den skal bestå af mindst 6 karakterer, og indeholde både små og store bogstaver samt tal. Du skal indtaste adgangskoden 2 gange ved oprettelsen for sikkerheds skyld. Hvis du glemmer din adgangskode, kan du få sendt en ny ved at trykke på Send ny adgangskode. OPRETTE ANSØGNING: Efter login kommer du til forsiden. Her vil alle hoveduddannelsesforløb, der aktuelt er i opslag, være anført. Hvis du ønsker at søge et af dem (det er muligt at søge flere), vælger du det relevante speciale og videreuddannelsesregion. Herefter kommer du ind på selve ansøgningen, der er opdelt i 5 faneblade. Du skal udfylde alle 4 faneblade og sende på det 5., og huske at gemme på hvert faneblad. Hvis du ikke har gemt for hvert faneblad, vil du ikke kunne indsende ansøgningen. Du kan redigere i din ansøgning frem til ansøgningsfristen udløber. Herefter vil ansøgningen være låst. Visse informationer og vedhæftninger er obligatoriske. Du kan ikke indsende din ansøgning med mindre du har angivet noget og/eller vedhæftet filer. Det drejer sig om angivelse af statsborgerskab, adresse, vedhæftning af Tilladelse til selvstændigt virke, angivelse af turnus/basisuddannelse samt vedhæftning af motiveret ansøgning. De obligatoriske felter vil være angivet med en rød stjerne indtil feltet bliver udfyldt. Herefter forsvinder den røde stjerne. Dokumentation vedhæftes i en af følgende filtyper: JPG, TIF, TIFF, PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF, ODT, ODS, ODP, ODG. Fanebladet STAMDATA: Navn, cpr-nr. og adresse: hentes fra de oplysninger, der blev tastet ind ved oprettelsen af bruger. Statsborgerskab: Ved ansættelse af læger stilles der - afhængigt af statsborgerskab krav om arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. Ansøgere med statsborgerskab i de nordiske lande Hvis du er statsborger i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - stilles der ikke krav om arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. Du skal dog vedhæfte kopi af pas med synligt billede, cpr-nummer og nummerkode eller udskrift fra Folkeregisteret om bekræftelse af statsborgerskab. 2

3 Ansøgere med statsborgerskab i EU/EØS-landene samt Schweiz Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land, eller i Schweiz, kan du opholde dig i Danmark efter reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Hvis du er omfattet af denne gruppe, skal du ansøge Statsforvaltningen om et registreringsbevis, som vedhæftes. Hvis du ikke på ansættelsestidspunktet er i besiddelse af et registreringsbevis, skal du være opmærksomme på, at det er en betingelse for ansættelse, at der ansøges om registreringsbevis ved Statsforvaltningen. Kopi af registreringsbevis skal snarest fremsendes til lønafdelingerne på de sygehuse/hospitalet, der indgår i hoveduddannelsesforløbet. Ansøgere, der ikke er statsborgere i ovenstående lande Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, et EU/EØS-land eller Schweiz stilles der krav om arbejds- og opholdstilladelse fra Udlændingeservice. Hvis du ikke på ansættelsestidspunktet er i besiddelse af en arbejds- og opholdstilladelse, skal du være opmærksomme på, at det er en betingelse for ansættelse, at der senest på tiltrædelsestidspunktet forevises kopi af arbejds- og opholdstilladelse til lønafdelingerne på de sygehuse/hospitalet, der indgår i hoveduddannelsesforløbet. Hvis du allerede har en humanitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring, stilles der ikke krav om arbejdstilladelse. Evt. humanitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring skal vedhæftes. Se eventuelt hjemmesiden Adresse: Ved adresse i udlandet, skrives adressen i fritekst-feltet, og landet angives i rullemenuen. Uddannelse: Ved uddannelse i Udlandet, angives universitetets navn og land. Angiv uddannelsesår og halvår (sommer - vinter). Angiv dato for dansk autorisation samt autorisations-id. (Fremgår af autorisationen.) Angiv dato for udstedelse af Tilladelse til selvstændigt virke og vedhæft denne som fil. Hvis du tidligere har opnået speciallægeanerkendelse, angives dato og specialet vælges i rullemenuen. Speciallægeanerkendelse vedhæftes. Dansk ph.d.: Angiv om afhandlingen er indleveret, antaget eller godkendt. Angiv dato samt universitet. Hvis afhandlingen er blevet godkendt, vedhæftes ph.d. beviset. Udenlandsk ph.d. eller disputats: Angiv dato, universitet samt land. Vedhæft dokumentation, f.eks. ph.d. bevis eller lignende. samt abstract på enten dansk eller engelsk Publicerede publikationer i peer reviewed tidsskrifter Vedhæft dokumentation, f.eks. udskrift fra PubMed eller lignende. Der kan vedhæftes én fil. Kopi af selve artiklerne skal ikke vedhæftes. 3

4 Posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, o.l. Vedhæft egen liste over posters, abstracts, foredrag o.l. Du skal ikke vedhæfte selve posteren, abstractet m.v. Der kan vedhæftes én fil. Du kan evt. medbringe yderligere dokumentationen til ansættelsessamtalen. Fanebladet CV: Turnus eller Klinisk Basisuddannelse: Turnus: De tre ansættelser angives med periode samt sygehus/hospital og afdeling eller praksis. Ved orlov angives hvor mange gange du har haft orlov. Herefter vælges perioden og årsag til orlov. Klinisk Basisuddannelse: de 2 ansættelser angives med periode samt sygehus/hospital og afdeling eller praksis. Ved orlov angives hvor mange gange du har haft orlov. Herefter vælges perioden og årsag til orlov. Uddannelse i udlandet svarende hertil: Forløbet beskrives i fritekst-feltet. Dokumentation fra Sundhedsstyrelsen vedhæftes. Hvis du har haft turnus/klinisk basisuddannelse på et sygehus/hospital, der i mellemtiden har skiftet navn, anføres det nugældende navn for sygehuset/hospitalet (f.eks. Randers Centralsygehus er nu Regionshospitalet Randers). Introduktionsstilling: Introduktionsstilling efter 2003-ordningen: Du kan kun indtaste oplysninger for én introduktionsstilling. Hvis du har mere end én i samme speciale, angives disse under Øvrige kliniske ansættelser. Vælg den type introduktionsstilling du har haft: 12 mdr. på en afdeling, 2 x 6 mdr. på to afdelinger eller 6 mdr. i Almen Medicin. Angiv perioden, sygehus/hospital og afdeling eller praksis. Ved ansættelse på sygehus/hospital, vælges også introduktionsstillingsnummer. Dette skal du have oplyst af afdelingen. Læger som har gennemført introduktionsstilling i Videreuddannelsesregion Syd skal ikke anføre i- stillingsnummer, da Videreuddannelsesregion Syd har anvendt en anden nomenklatur end den der anvendes i Ved orlov angives hvor mange gange du har haft orlov. Herefter vælges perioden og årsag til orlov. Vedhæft Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement for hver ansættelse i introduktionsstillingen. Ved punktet fagligt vurderingsskema kan ansøgere vedhæfte vurderingsskema fra afdelingen. For Læger der på ansøgningstidspunktet ikke har afsluttet introduktionsstillingen skal desuden være en udtalelse fra vejlederen, uddannelsesansvarlige eller ledende overlæge om at introduktionsstillingen forventes afsluttet planmæssigt og inden start tidspunkt for hoveduddannelsesforløbene Det faglige vurderingsskema findes under vurderingsskema på sekretariatets hjemmeside: Vedhæft Logbog med underskrift og dato for hver enkelt kompetence. Det skal være muligt at identificere hvem, der har skrevet under, f.eks. i form af stempel. 4

5 Introduktionsstilling efter 1996-ordningen Hvis du har haft introduktionsstilling efter 1996-ordningen vedhæftes kun CS-bilag. Hvis du har fået meritoverført introduktionsstillingen, vælger du 12 måneder og angiver den Uddannelsesregion, der har givet merit. (Nord, Syd eller Øst). Brev ang. meritoverførsel af introduktionsstilling fra en af videreuddannelsesregionerne eller fra Sundhedsstyrelsen vedhæftes. Hvis du har haft introduktionsstilling på et sygehus/hospital, der i mellemtiden har skiftet navn, anføres det nugældende navn for sygehuset/hospitalet (f.eks. Randers Centralsygehus er nu Regionshospitalet Randers). Generelle kurser: Vedhæft kursusbevis for Pædagogik II kursus. Bliver også kaldt vejlederkursus eller vejledning i klinikken. Vedhæft kursusbevis for Ledelse, Administration og Samarbejde I (LAS I) Hvis de generelle kurser ikke er gennemført på ansøgningstidspunktet, vedhæftes bekræftelse fra kursusudbyder på at du er optaget på kurset/erne. Øvrige kliniske ansættelser: Angiv antal for øvrige kliniske ansættelser. Vælg herefter for hver ansættelse i hvilken periode, der er tale om, samt om der er tale om ansættelse på dansk eller udenlandsk sygehus/hospital. Ved ansættelse på dansk sygehus/hospital, vælges fra listen hvilket, samt hvilken afdeling. Ved orlov angives hvor mange gange du har haft orlov. Herefter vælges perioden og årsag. Ved ansættelse på udenlandsk sygehus/hospital, angives hospital og afdeling i fritekstfeltet. Ved orlov vælges antallet. Herefter vælges perioden og årsag. Forskningsansættelser: Angiv antallet af forskningsansættelser. Angiv for hver ansættelse perioden samt skriv i fritekstfeltet, hvor ansættelsen har fundet sted. Øvrige kurser: Angiv antallet af kurser til 1. og vedhæft en samlet oversigt over kurser( Bilag 2 i DASAIM vejledningen). Angiv for hvert kursus titel og varighed i timer. Skiv i fritekstfeltet at der er vedhæftet liste over kurser. Du bedes medbringe relevant dokumentation til ansættelsessamtalen. Skemaet ligger også på vores hjemmeside Supplerende information: Funktionstid: Såfremt du tidligere har været ansat på en eller flere af de afdelinger, der indgår i det/de forløb du prioriterer skal du søge dispensation for funktionstid. En manglende dispensation kan resultere i, at du ikke kan tiltræde et eller flere forløb. Ansøgeren er selv ansvarlig for at tilvejebringe en eventuel dispensation for funktionstid fra YL. Dispensation for funktionstid skal vedhæftes ansøgningen som bilag. Ansøgningsskema findes på 5

6 R/YNGRE_LAEGER/FIND_ET_SVAR_OM_OK/FUNKTIONSTID/YL_BLANKET_DISP_FUN KTIONSTID Send derfor én ansøgning til YL, der gælder for alle de afdelinger du har været på, og kan komme tilbage på i hoveduddannelse. Der kan kun vedhæftes én fil. STRUKTURERET SPECIALESPECIFIKT CV Specialet ønsker at der vedlægges et CV, hvor du relaterer dit CV til 7 roller. Da der aktuelt kun kan vedhæftes 1 dokumnet under dette punkt bedes du sørge for at DASAIM vejledningens skema 2 er en del af CV-et Det Specialespecifikke CV vedhæftes under supplerende oplysninger Fanebladet MOTIVERET ANSØGNING: Vedhæft motiveret ansøgning på maksimalt én A-4 side (ca anslag inkl. mellemrum). Der kan vedhæftes én fil. Følgende formater accepteres: JPG, TIF, TIFF, PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF, ODT, ODS, ODP, ODG. Fanebladet PRIORITERING: Hoveduddannelsesforløbene skal prioriteres med nummer (1,2,3 etc.). Ingen hoveduddannelsesforløb kan prioriteres ens. Hoveduddannelsesforløb, som ikke ønskes, skal ikke prioriteres. Fanebladet INDSEND ANSØGNING: Hvis du mangler at udfylde dele af ansøgningen, vil dette fremgå af fanebladet INDSEND ANSØGNING. Først når du har udfyldt og gemt alle faneblade vil det være muligt at indsende ansøgningen. Dette betyder ikke at oplysninger og vedhæftninger er blevet godkendt som korrekte, men blot at du har gemt oplysninger og vedhæftninger på alle faneblade og ved alle obligatoriske felter. Efter indsendelse af ansøgning: Du kan se dine indsendte ansøgninger, når du er på forsiden. Her kan du også se, hvilke ansøgninger du er i gang med, men endnu ikke har indsendt. Du kan også downloade en indsendt ansøgning i PDF-format. Indtil ansøgningsfristens udløb vil du kunne downloade et foreløbigt PDF-dokument. Når ansøgningsfristen er udløbet, vil du kunne downloade en endelig udgave af din ansøgning. 6

7 Al kommunikation i løbet af ansættelsesrunden vil foregå via mail. Hvis du får tilbudt hoveduddannelsesforløb, vil du modtage en mail med et link til med angivelse af en frist på 5 hverdage. Du skal indenfor denne frist logge ind og vælge, om du accepterer eller afviser det tilbudte forløb. Du skal være opmærksom på at dit svar er bindende. Hvis du accepterer, vil du kunne downloade din uddannelses- og ansættelsesaftale i PDF-format fra forsiden. Dette vil du også kunne gøre senere. Hvis du afviser et tilbudt hoveduddannelsesforløb, vil du på forsiden kunne downloade en meddelelse om hvornår du har afvist hoveduddannelsesforløbet. Næste gang du søger: De oplysninger og vedhæftninger du lavede i den sidst indsendte ansøgning vil fremgå af den nye ansøgning. Du skal alligevel tjekke at oplysninger stadig er korrekte, f.eks. adressen, og gemme på hvert faneblad igen. Ansættelsessamtaler: Ansættelsessamtalerne vil finde sted over 2 dage henholdsvis d. 8 og d. 9. marts 2010 i uddannelsesbygningen på Hvidovre Hospital. Ikke alle ansøgere indkaldes til samtale. Der forventes indkaldt ca. 20 ansøgere til samtale. Alle ansøgere vil d. 2. marts 2010 modtage mail om de kommer til samtale eller ej. Ansættelsesudvalget består af 22 personer samt en sekretær fra Sekretariatet. Der er repræsentanter fra alle uddannelsesgivende afdelinger i specialet i region øst, samt DASAIM/FYA og YL. Ansættelsessamtalen vil have form af et semistruktureret interview, hvor 2 af udvalgets medlemmer forestår det enkelte interview. Alle der har været til samtale vil få mundtligt besked dagen efter samtalerne om de tilbydes ansættelse eller ej.. Alle ansøgere der ikke tilbydes ansættelse, vil modtage endeligt skriftligt karrierevejledende svar senest med udgangen af uge 12. Faglig Profil De videnskabelige selskaber har for alle specialer beskrevet en faglig profil. Den faglige profil består ideelt af to dele: dels en generel del, som beskriver specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc. - dels en del, der mere specifikt handler om udvælgelse til ansættelse i hoveduddannelsesforløb inkl. en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller. Der er i alle faglige profiler lagt vægt på både rent faglige ekspert kompetencer samt på mere personlige kompetencer som f.eks. engagement og samarbejdsevne. Ved udvælgelse af ansøgere til samtale lægges vægt på i hvilken grad ansøgerne udfylder den faglige profil. Der lægges specielt vægt på hvordan ansøgerne udfylder rollerne som medicinsk ekspert og akademiker, og derudover den samlede brede inden for de 7 roller. De faglige profiler findes på videreuddannelsessekretariaternes hjemmeside samt på DASAIMS: Videreuddannelsesregion Øst 7

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere