NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke"

Transkript

1 NYHEDSBREV Januar 2016 Vækstplan for fødevare og landbrug Dette nummer indeholder bl.a.: Den 22. december indgik Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om en Fødevare og landbrugspakke. Aftalen indeholder 30 konkrete initiativer fordelt på fem indsatsområder: Bæredygtigt grundlag Øget råvaregrundlag Styrket konkurrenceevne Udvikling af fremtidens fødevareproduktion Fremsynet eksportindsats Det fremgår videre af aftalen, at aftaleparterne er enige om at stemme for den nødvendige lovgivning, der skal implementere aftalen, og de er endvidere enige om, at den fremadrettede kvælstofregulering er forligsområde. Initiativerne finansieres inden for den afsatte finanslovsreserve til fødevare og landbrugsinitiativer, omprioriteringer inden for landdistriktsprogrammet og finanslovsreserven til kvælstofindsatser. Aftalen indeholder også et initiativ for akvakultur under indsatsområdet Øget råvaregrundlag. I aftalen tildeles akvakultur ekstra tons kvælstof fordelt med 800 tons til nye havbrug, 43 tons til eksisterende havbrug inden for vandplansområder og 380 tons til landbaserede anlæg, der reguleres på udledninger. Det afføder en merudgift til kvælstoffjernelse på i alt 31 mio. kr. Vi kender i skrivende stund ikke forudsætningerne for de økonomiske beregninger. Vi bringer hele aftaleteksten på næste side. Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke Side 3 GUDP uddeler 75 mio. kr. til fødevareprojekter Side 4 Regeringen har nedsat et EUimplementeringsråd Side 4 Miljø og fødevareministeren vil have mere viden om marine virkemidler Side 5 VHS produktionsafgiftsfond Side 5 Bedøvelsesmiddel Side 6 Dansk eksport af økologi spurter fremad Side 8 Projekt Netværk for Formalinudfasning Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm. og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger ET FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN Den 22. december aftalte V, K, DF og LA en fødevareog landbrugspakke, som også omfattede akvakulturen. Gennem en lang årrække har der været mange politiske forsøg på at skabe en miljøneutral vækst i akvakulturen, hvilket jo har vist sig at være et blålys. Der er investeret mange penge i erhvervet, men de er alle gået til miljøforbedringer. Hvilket en uændret produktion på ca t fisk de seneste mange år tydeligt beviser. Aftalen tildeler erhvervet en supplerende kvælstofkvote på 380 tons, som også inkluderer en kompensation for den mængde kvælstof, som blev konfiskeret i forbindelse med statens opkøb af dambrug i 2014 og Indfasningen starter i 2018 og frem til Den øgede kvælstof kan kun opnås for modeldambrug, der reguleres på udledninger. Starten i 2018 skyldes en gradvis etablering af kvælstofopsamlende foranstaltninger sådan, at udviklingen sker inden for den samlede kvælstofindsats. Dette forventes at koste ca. 31 mio. kr. og betales ikke af dambrugerne. I overskriften nævnte jeg, at akvakulturdelen af fødevareog landbrugspakken er et væsentligt første skridt på vejen til at sætte reel vækst i gang i erhvervet. Men for dambrugerne bliver det afgørende næste skridt, at den kommende nye dambrugsbekendtgørelse lever op til erhvervets behov for en tidssvarende bekendtgørelse, som kan være med til at starte lønsomme investeringer. Vi har indledt de første drøftelser om ændring af bekendtgørelsen, og her vil det være helt afgørende for os, at den nye bekendtgørelse giver plads til en mangfoldig produktion. Vi skal sikre, at det fremover vil være muligt at drive både modeldambrug og traditionelle dambrug samt små og store dambrug. Vi skal bane veje til vækst, men det må ikke ske ved, at vi fjerner mulighederne for de eksisterende produktioner. På havbrugssiden er der tildelt 800t ekstra kvælstof i havstrategiområdet (langt fra land) og 43t i vandplansområderne. Det næste skridt her bliver i den nærmeste fremtid de politiske forhandlinger om, hvor disse nye havbrug skal placeres for at kunne være forretningsmæssigt levedygtige. Så også her må vi konstatere, at der er et betydelig stykke vej før rammevilkårene endeligt kan siges at skabe mulighed for vækst. Men hvis de ovennævnte næste skridt bliver taget for at forbedre vore rammevilkår, har jeg en tro på, at vi vil se en vækst indenfor dansk akvakultur baseret på en fornuftig balance mellem forretningsmæssige behov for indtjening, øget beskæftigelse og miljøet. Ivan Bundgaard Sørensen Akvakultur indgår i den nye Fødevare og landbrugspakke Initiativet for akvakultur indgår i indsatsområdet Øget råvaregrundlag. Vi bringer her aftaleteksten uforkortet: Dansk akvakultur i vækst Danmark har et stort potentiale og en lang tradition for akvakulturproduktion. På verdensplan er akvakultur et betydeligt vækstområde, og Danmark har alle forudsætninger for at være en del af det marked. Aftaleparterne er derfor enige om at lancere en vækstplan for akvakultursektoren, der understøtter vækst i sektoren gennem strukturudvikling mod omlægning fra traditionelle dambrug til større og mere moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige anlæg. Dette vil samtidig understøtte, at alle dambrug får en miljøgodkendelse, hvilket i en årrække har været et udestående. Dansk akvakulturs vækst og strukturudviklingsmuligheder er især begrænset af muligheden for udledning af kvælstof. Derfor er det centralt i vækstplanen, at der afsættes en supplerende kvælstofkvote til sektoren. En sådan kvote er fastsat under hensyntagen til den samlede kvælstofindsats. Vækst for havbrug vil ske ved udpegning af konkrete lokaliteter, hvor havbrug kan etableres under hensyn til andre aktiviteter på havet, miljøet og vandplansområder, samt ved at sikre, at der kan ske kompensationsopdræt til fjernelse af kvælstof og fosfor. Med den nuværende viden skabes der grundlag for at anvende et miljømæssigt råderum på 800 ton kvælstof til havbrugsproduktion. Desuden afsættes 43 ton kvælstof for at sikre, at de eksisterende havbrug, der ligger inden for vandplansområderne, kan udnytte deres fulde udledningstilladelse. Aftaleparterne er enige om at skabe kvælstofråderum til, at dambrugerne kan anvende en supplerende kvælstofkvote på 200 ton, hvilket svarer til, at dambrugserhvervet får mulighed for at udnytte deres nuværende udledningstilladelser. Samtidig tildeles yderligere 180 ton kvælstof til sektoren. For at understøtte den nødvendige strukturudvikling er parterne enige om, at der kun tilføres mere kvælstof til dambrug, der som minimum har en ressourceeffektivitet på niveau med såkaldte modeldambrug. Disse er kendetegnet ved at være reguleret på baggrund af anlæggets udledninger og har en udpræget anvendelse af miljøteknologi. Dette vil understøtte, at sektoren bliver mere ressourceeffektiv, og har en markant mindre miljøbelastning per produceret enhed, end det er tilfældet på traditionelle dambrug. Eksisterende traditionelle dambrug vil således kun få adgang til den supplerende kvælstofkvote, hvis de omlægger deres produktion til et modeldambrug. Den øgede aktivitet i primærsektoren forventes at medføre vækst og arbejdspladser i følgesektorerne i forbindelse med udvidelse og nyetablering af produktion. Vækst i primærproduktionen forventes desuden at øge eksportpotentialet væsentligt for hele akvakulturklyngen, heriblandt især for følgeindustrier såsom eksport af miljøteknologiske løsninger. 2

3 Aftaleparterne mødes for at drøfte udpegning af lokaliteter til placering af havbrug, når der foreligger et konsolideret udkast hertil. Den supplerende kvælstofkvote indfases over en periode, hvor der i 2018 frigøres 143 ton kvælstof, mens supplerende kvælstof indfases over de følgende 3 år med 120 ton i 2019, 100 ton i 2020 og 60 i Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 16,5 mio. kr. i alt til vækstplan for akvakultur i perioden finansieret fra rammen til fødevare og landbrugsinitiativer. omkostningerne beløb sig til 33 mio. for et tons landbaseret anlæg til opdræt af laks. I 1990érne blev der opdrættet ca tons laks i Irland, men produktion er siden faldet til ca tons. Det skyldes flere forhold, og der peges bl.a. på udpegning af marine habitater og bekymringer om miljøpåvirkninger. Kilde: The Irish Times GUDP uddeler 75 mio. kr. til fødevareprojekter Miljø og Fødevareministeriets erhvervsstøtt eordning Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) har i december måned uddelt 75 mio. kr. til 14 projekter, der skal skabe vækst i fødevareerhvervet. Flere projekter skal bidrage til en bedre ressourceudnyttelse. Et projekt skal fx sikre en bedre udnyttelse i indvolde og fiskerester, der normalt smides overbord på fiskebådene, mens et andet projekt vil bruge alger som protein i fødevarer. Skal du have moderniseret/udvidet dit fiskedambrug så er vi klar Kenneth Lodahl Mobil Mail: Landbaseret akvakultur er for dyrt i Irland Det fremgår af en ny rapport, som er udarbejdet til den Irske akvakultur industri. Ifølge rapporten vil kapital Hamletsvej 28 DK7480 Vildbjerg Tel Xylem din foretrukne samarbejdspartner over og under vandet Pumpe teknik Automatik og styring UV og OZON Instrumentering Design og udvikling Energi og miljø optimering 3

4 Regeringen har nedsat et EUimplementeringsråd Rådet skal sammen med regeringen arbejde for, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EUlande. Det indebærer, at Rådet dels skal rådgive regeringen om implementering af EU direktiver i dansk lovgivning og dels varsle regeringen, når EU Kommissionen arbejder med ny lovgivning, som kræver tidlig dansk interessevaretagelse. Paul Mollerup, Adm. Direktør i Danske Advokater, er formand for det nye råd. Erhvervs og Vækstministeriet har ud over formanden udpeget tre særligt sagkyndige medlemmer, mens de resterende 11 medlemmer er udpeget af organisationer. Miljø og fødevareministeren vil have mere viden om marine virkemidler Marine virkemidler som muslingeopdræt, dyrkning af tang, etablering af stenrev, dyrkning af søstjerner og genetablering af ålegræs kan muligvis hjælpe med at holde kvælstofniveauet nede i vandmiljøet og begrænse iltsvind. Derfor vil miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen have mere viden om, hvordan man reducerer kvælstofniveauet direkte i hav og fjord. For at styrke udviklingen har Miljø og Fødevareministeriet netop afsat 20 mio. kroner til at etablere et stenrev i Limfjorden. I Skive er der etableret et fuldskalaforsøg med muslingeopdræt, og som noget helt nyt skal DTU undersøge, om dyrkning af søstjerner kan anvendes til at fjerne kvælstof som en sidegevinst til, at de bruges som foder. Medlemmerne af implementeringsrådet er: Paul Mollerup (formand), adm. dir. i Danske Advokater. Lene Espersen (særligt sagkyndig), dir. i Danske Arkitektvirksomheder og tidligere minister. Poul Skytte Christoffersen (særligt sagkyndig), bestyrelsesformand i Tænketanken EUROPA og tidligere topembedsmand i Udenrigsministeriet og i EU. Dorte Sindbjerg Martinsen (særligt sagkyndig), professor i statskundskab ved Københavns Universitet med forskningsmæssig interesse for bl.a. Danmarks implementering af EUretsakter. Tine Roed, dir. i Dansk Industri Kasper Ernest, chef for EU og international afdeling i Dansk Erhverv Fleming NørPedersen, dir. i Landbrug og Fødevarer Henriette Thuen, afdelingschef i Dansk Byggeri Frank Korsholm, afdelingschef i Håndværksrådet Jakob Ullegård, dir. i Rederiforeningen Lars Pram, dir. i Forbrugerrådet TÆNK Christian Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA Nanna Højlund, næstformand i LO Per Bremer Rasmussen, dir. i Forsikring og Pension Ane Arnth Jensen, dir. i Realkreditrådet Månegrisens modelstald sendes i udbud Månegrisen er et offentligprivatpartnerskab med deltagelse af flere ministerier, partnere fra erhvervet, interesseorganisationer og videninstitutioner, som blev igangsat af Fødevareministeriet i december Månegrisen skal give input til fremtidig emissionsbaseret regulering af svineproduktionen, der omfatter måling af de faktiske udledninger fra den enkelte bedrift, hvilket forudsætter nye måleteknologier. Månegrisen bygger på tre elementer: Ny regulering, teknologiudvikling og en modelstald. Reguleringen og teknologierne er endnu ikke udviklet. Derfor anføres det, at projektet er omtrent lige så ambitiøst, som det var at sætte en mand på månen; deraf navnet Månegris. Miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen har nu besluttet at sende byggeriet af stalden i udbud, efter at en række udviklingsprojekter har givet nye erfaringer med måleteknologier. Med stalden vil vi få afprøvet det teknologiske grundlag for en fremtidig emissionsbaseret regulering af svineproduktionen, der baserer sig på konkrete målinger frem for beregnede værdier, f.eks. af ammoniakudslip. På sigt vil vi gerne derhen, hvor en svineproducent får lov til at producere mere, hvis det ikke påvirker miljøet mere, siger Eva Kjer Hansen. Modelstalden skal bestå af en slagtesvineproduktion i fuldskalastørrelse. Den kan enten bygges som en helt ny stald eller som en tilpasning af en eksisterende stald. I stalden skal indgå teknologi, der både kan måle udledninger og opsamle data til produktionsstyring. Udbuddet sker under Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) og kan søges fra begyndelsen af

5 VHS produktionsafgiftsfond til bedøvelse af fisk, men dyrlægen vil stadig have mulighed for at kunne ordinere produkterne Benzoak (der ligesom Kalmagin indeholder benzocain) og det nye AquiS. AquiS indeholder isoeugonol, som er det aktive stof udvundet fra nellikeolie. Det anbefales, at kontakte den praktiserende dyrlæge i god tid inden bedøvelsesmidlerne skal anvendes, da den nye situation kan medføre længere ventetid fra ordination til levering. I vores VHS afstemning tilkendegav et flertal, at de vil støtte et forslag om at oprette en produktionsafgiftsfond, der har til formål at støtte forebyggelse, bekæmpelse og kontrol af fiskesygdomme i akvakultur med fokus på VHS. Vi har derfor besluttet, at vi vil gå videre med sagen. Det skal igen understreges, at den formelle beslutning om eventuelt at oprette en produktionsafgiftsfond vil blive truffet på en generalforsamling. Afstemningen gav følgende resultat: Anlæg 64% 4% 32% 100% Ja Nej Ingen svar Bedre vilkår for ålegræs og tang i danske farvande i 2014 Der er nu flere tegn på, at reduktionen i næringsstofudledningen fra Danmark nu også har den forventede positive effekt på planter og dyr i fjorde og kystnære områder. Medlem 59% 9% 32% 100% Således fortsatte de seneste års positive udviklingstendenser for ålegræssets dybdeudbredelse og dækningsgrad i Limfjorden og enkelte øvrige kystområder i Den samme positive og markante udvikling kan ses for udbredelsen af tang (store alger) i farvandene. Godt 6 ud af ti af de omkring 250 vandløb, der undersøges for at beskrive den generelle tilstand og udvikling i danske vandløb under det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA, var i 2014 i god økologisk tilstand. Bedøvelsesmiddel Producenten af bedøvelsesmidlet Kalmagin har desværre meddelt os, at produktet vil være ude af markedet i en længere periode. Der findes i Danmark fortsat ingen markedsførte produkter TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDSTM ØRREDFODER Winter Edition Vintertilpasset ALLER GOLD og ALLER PLATINUM uden merpris. Øget tarm epitel forbedrer foderoptagelse og fordøjelighed Øget effektivitet af proteinfordøjelse ved tilsætning af peptider Forbedret fordøjelse af fedt for hurtig energiforsyning Attraktiv smag stimulerer appetit og foderoptagelse Læs mere på Let s grow together! ALLER AQUA A/S TLF Dansk Akvakultur Winter Edition.indd :51:29

6 For mere info se rapporten Vandmiljø og Natur 2014 fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten sammenfatter resultaterne fra NOVANA for 2014 og kan ses på Vi forventer, at økoeksporten stiger med mindst ti procent hvert år de kommende år for at runde minimum tre milliarder i Det er en udvikling, som er til stor gavn for vækst og jobskabelsen i den grønne sektor, men også for dansk miljø, natur og grundvand, siger Helene Birk. Tyskland er stadig det største eksportmarked for danske økovirksomheder med 48 procent af eksporten. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Læs evt. hele artiklen på: artikel/1/316074/dansk_eksport_af_oekologi_spurter_ fremad.html#ixzz3toejnf4v Tallene for udviklingen af den danske eksport af produkter med økologiske fisk og skaldyr ser ud som følger: Eksport Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NONGMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien Fisk, fersk (levende el døde), kølet el frosset Fisk, tørret, saltet el i saltlage, røget; fiskemel egnet til menneskeføde Krebsog bløddyr, o a hvirvelløse vanddyr, ferske, kølede, frosne,mv., krebsdyr med skal, kogt Fisk, krebsdyr, o a hvirvelløse vanddyr, tilberedt el konserveret, i.a.n I alt (mio kr): Kilde: Danmarks Statistik MSD Animal Health leverer produkter og viden til den danske akvakultur Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Dansk eksport af økologi spurter fremad (Uddrag af artikel fra Børsen, ) For niende år i træk sætter dansk økologieksport rekord og er syvdoblet på ti år. Dansk økologi er eftertragtet i udlandet på grund af vores mangeårige erfaringer med økologi.vi er det land i verden, der har den højeste økologiandel i vores fødevaresalg. Dermed kan danske virksomheder bidrage med et bredt udvalg af innovative, økologiske produkter, siger Helene Birk, markedschef for eksport i Økologisk Landsforening.Vurderingen er, at udviklingen fortsætter med uformindsket styrke. Havneholmen København V Tlf Fax

7 LAVENERGI PROPELPUMPER MED STOR KAPACITET Hos Lykkegaard A/S er vi, med mere end 100 års erfaring, specialister i lavenergi propelpumper. Vi leverer højkvalitets pumper i både stål og HDPE plast, med lavt energiforbrug og minimale vedligeholdelsesomkostninger. Vores pumper er kendetegnet ved stor kapacitet, driftssikkerhed og lang levetid. WORLD LEADERS IN PROPELLER PUMPS LYKKEGAARD A/S NYBORGVEJ 35 DK 5863 FERRITSLEV FYN EFICO Enviro 920 Advance Optimal ydelse, bedste resultat Foderkvotient Fo rd øje lig En erg i ein Prot eligt j ø d For EFICO Enviro 920 Advance er et nyt foder med det samme potentiale for vækst og foderkonvertering som vores klassiske topfoder EFICO Enviro 920. Men vores produktudviklere har nu fået frie hænder til at vælge råvarer fra flere hylder, så du er sikret den bedste foderydelse for pengene. Samme høje niveau af fordøjelig energi som EFICO Enviro 920 Samme fordøjelige protein og aminosyreprofil Samme indhold af de sunde EPADHA fedtsyrer Alle råvarer er omhyggeligt testet og dokumenteret Kun den bedste af hver råvaretype anvendes Bæredygtig udnyttelse af råvarer og minimal miljøpåvirkning 7

8 PROJEKT NYT Projekt Netværk for Formalinudfasning Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur. Projektrapporten herunder dosisforslag, priser på doseringspumper m.m. kan findes på Dansk Akvakulturs hjemmeside under Rapporter. Projekt Netværk for Formalinudfasning er gennemført i årene Formaldehyd er kræft og allergifremkaldende, og arbejdsmiljølovgivningen foreskriver derfor, at stoffet skal substitueres, hvis muligt. Dansk Akvakultur udarbejdede i 2009 en målsætning om at udfase brugen af formalin og igangsatte efterfølgende en lang række initiativer på området, herunder flere forskningsprojekter. Der findes ikke præcise opgørelser over formalinforbruget inden for dansk akvakultur, men trods stor forskningsmæssig indsats og stort fokus på generelt brancheniveau er vi desværre stadig langt fra målet om udfasning på de enkelte anlæg. Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet. Projektet er gennemført i samarbejde med DTU Aqua, de praktiserende fiskedyrlæger, Pumpegruppen A/S samt en række akvakulturanlæg: Tingkærvad Dambrug, Staulund Dambrug, Hornbæk Dambrug, Gelsbro Dambrug, Nr.Vium Dambrug, Sig Fiskeri, Hallundbæk Dambrug, Løvlund Dambrug, Lundby Fiskeri, Kærhede Dambrug, Sdr. Karstoft Dambrug, Åbro Dambrug, Kongeåens Dambrug og Steensgård Åleopdræt. Barrieren er ikke kun manglende viden og alternativer, men også i væsentlig grad manglende formidling og praktisk implementering af nuværende teoretiske viden. Projektet havde til formål at etablere et netværk med ekspertise inden for brugen af formalinalternativer. Altså forskere, praktiserende dyrlæger og ikke mindst akvakulturbrugerne selv. I løbet af projektet blev specielt stoffet pereddikesyre forsøgt anvendt som alternativ. Pereddikesyre har både under laboratorieog dambrugsforhold vist sig som værende effektiv over for de fleste af de hud og gælleparasitter, som findes hos fisk i danske akvakulturbrug. Problemer med manglende effekt tilskrives ofte, at koncentrationen af stoffet er svært at styre. Formalin omsættes relativ langsom og er derfor simpelt at dosere, så man opnår den rette koncentration over den rette periode. Dette gælder desværre ikke pereddikesyre da stoffet omsættes meget hurtigt (ofte få minutter) og dosering afhænger i høj grad af indholdet af organisk materiale i vandet. En del af projektet gik på at afprøve om doseringspumper med fordel kan anvendes i forbindelse med anvendelse af pereddikesyre. Både i forbindelse med forbyggende behandlinger og sygdomsudbrud. Projektet har medført, at en lang række nye akvakulturbrugere nu arbejder med formalinsubstitution på deres anlæg, og der er skabt nye forbedrede samarbejdsrelationer mellem opdrættere, dyrlæger, konsulenter og ikke mindst forskerne på DTU Aqua. DTU Aqua s resultater i projektet har givet ikke blot rådgiverne, men også de enkelte akvakulturbrugere en lang bedre forståelse af, hvorfor pereddikesyre har effekt i nogle situationer, men ikke i andre. Afprøvningen af doseringspumperne har generelt været en stor succes. Ikke blot arbejdsmiljømæssigt men også behandlingsmæssigt set. Doseringspumperne medvirker til, at der kan doseres meget præcis over længere tid. Doseringspumpe bygget ind i regntæt skab. Her med batteri så enheden kan bruges overalt på akvakulturanlægget. Den viste model kan meget præcist dosere fra 10 ml 30 l pr time. Doseringspumperne blev i projektet både anvendt i kummehus til æg og yngel samt udendørs i både traditionelle og recirkulerede anlæg. Dambrugeren er Torben Tegllund fra Staulund Dambrug. Det forudses, at doseringspumper fremadrettet vil blive en hel naturlig del af hjælpestofhåndteringen på mange anlæg. 8

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 625 Offentligt Den 15. april 2016. Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Nr Initiativ 1. BÆREDYGTIGT GRUNDLAG 1.1 Indsatsbehov

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning.

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. NYHEDSBREV April 2016 Generalforsamling 2016 I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. Årets gæstetaler er René Christensen fra Dansk Folkeparti, der vil

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Grøn økonomi, grøn omstilling og grøn vækst Kært barn, mange navne

Grøn økonomi, grøn omstilling og grøn vækst Kært barn, mange navne Grøn økonomi, grøn omstilling og grøn vækst Kært barn, mange navne Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights:

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights: Miljøøkonomi 21. maj 2014 Vi producerer mere med mindre Highlights: De seneste tal for landbrugets markbalancer for kvælstof og fosfor (2011) bekræfter, at der er sket en afkobling mellem landbrugsproduktion

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner

Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner Silkeborg, den 23. juni 2015 Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner Målsætningen om vækst i

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016 UDKAST TIL Tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Forlængelse 2016 1 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober.

I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober. NYHEDSBREV September 2015 Farmers Day I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober. I samarbejde med AqauCircle afholder vi en Farmers Day onsdag den

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Aftale om Fødevare- og landbrugspakke

Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 22. december 2015 Aftale om Fødevare- og landbrugspakke Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer,

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Program Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Udfordringer og muligheder i økologisk omlægning v. Marianne

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Notat DCE, AU s bidrag arbejdspakke 1 (WP1) under projekt Optimering af driften på klassiske dambrug. Lars M. Svendsen, DCE Aarhus Universitet, Anne

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6.

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 6. december 2012 Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Bilag 1. Leverancebeskrivelse

Bilag 1. Leverancebeskrivelse Bilag 1 Leverancebeskrivelse Bilag 1.a Kravspecifikation 2 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Kapacitetsaftalerne... 5 2. Krav til ydelsen... 6 2.1. Modtagekontrol... 6 2.2. Oplag...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.?

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? status Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? Kan man reklamere sig til et bedre omdømme? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er ja hvis det hele ikke bare er reklame. Vores

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang.

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang. Fodring af ikke drøvtyggere med 100 % økologisk foder 100 % økologisk fodring af enmavede dyr er en kompleks opgave. Paul Poornan, Humphrey Feeds, UK sammenfatter de vigtigste problemstillinger. Artiklen

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Muslingeeventyr i Storebælt. Hindsholmgrisen har fundet vej til Grønttorvet. Løgismose: Den gode smag en solid forretning

Muslingeeventyr i Storebælt. Hindsholmgrisen har fundet vej til Grønttorvet. Løgismose: Den gode smag en solid forretning Hindsholmgrisen har fundet vej til Grønttorvet Tirsdag 25. juni 2013 Fynske Medier Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis www.business-fyn.dk TEMA: FYN FOOD Muslingeeventyr i Storebælt Løgismose: Den gode

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering . Havmiljø, landbrug og målrettet regulering Aarhus Universitet Fører landbrugspakken os I den rigtig retning? Målrettet regulering, fremtidsdrøm eller realisme?. Indhold Danske kvælstoftilførsler og havmiljøet

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere